You are currently browsing the category archive for the ‘جامعه’ category.

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت چهارم)

معمای امیرانتظام!
مجله آسیای جوان،20مرداد1358
محمدمنتظری:امیرانتظام یک یهودی صهیونیست است!
حجت الاسلام محمدمنتظری،فرزندحضرت آیت الله منتظری،یکی ازنام آورترین مردان روحانیت مبارزایران،تاپیش ازبروزماجرای فرودگاه مهرآباد،چندان سرشناس نبود.اماباوقوع این ماجرابسیاری آنراموجب نزول حیثیت دولت موقت قلمدادکردند، ناگهان مردروزانقلاب شد.
بسیاری اورامردی متمرد،ضدانقلاب وسرکش دانستند.گفتندکه اوموجب شده است دولت ایران درمقابل دولت های بزرگ وکوچک اروپایی بی اعتبارشود. تقاضای دستگیری ومجازاتش کردند.وبسیاری سخنان دیگر؛که همه وهمه در ضدیّت بااووکردار به اصطلاح ضدانقلابیش بود.
محمدمنتظری سرانجام پس از24ساعت درگیری درفرودگاه،که به مسدود شدن تمام پروازها(بقولی تنهایکی دوپرواز)انجامید،به خارج ازکشوررفت وتاهنگام بازگشت اوبه ایران کمترنشریه ای بودکه درضدیت بااومطلبی ننوشته باشد.
این یک روی سکّه است.درروی دیگر،بسیاری اوراتنهاجوان انقلابی که باحرکت خود توانست ندای وجودقدرت بی زوال ملت ایران رادرمقابل دولتی که سکوتی دلخراش داردوتوقعی فراترازآنچه که براستی برای ملت ماانجام داده است،سردهد.
آنهامی گویند«محمدمنتظری»نه تنهاضدانقلاب یاسوءاستفاده کننده نیست،که بعکس،اودرحادثه ناخوشایندفرودگاه که درواقع نشانگربی تصمیمی ورکود دولت موقت بود،توانست قدرت انقلابی توده های رهاشده اززنجیر استبدادرادرمناسب ترین نقطه برغم کارشکنی های آشکاروپنهان مسئولان دولت به ثبوت برساند.
حجت الاسلام محمدمنتظری،این آیت الله زاده انقلابی چگونه آدمی است؟
مردی مهربان،انسان دوست،انقلابی ومعتقدبه اصالت توده های انقلابی جهان است.
«محمدمنتظری»یکی ازدشمنان سرسخت صهیونیسم بین الملل است.ودراین دشمنی وکینه خواهی چنان پیشرفته است که گمان به نظرمی رسدکه دروابسته کردن تمامی مخالفان ملت وانقلاب به صهیونیزم راه افراط می پوید؟
واقعیت چیست؟«منتظری»جوان وپرشورکه به نظرمی رسدسنت انقلابی جوانانی راکه به اوسخت دل بسته انددرفرهنگ دوران پس ازپیروزی انقلاب تاچه اندازه محق است؟
برای دریافت این واقعیت وپویش دراندیشه های اوبه دیدارش می شتابیم وبااوگفت وگویی طولانی ترتیب می دهیم که درآن ازهمه سوسخن می رودوازجمله واقعیت حادثه فرودگاه ماهیت دولت وعملکردآن مطرح می شود.
آسیای جوان:
آقای«منتظری»می دانیدکه پس ازحادثه فرودگاه مهرآبادوسفرشمابه لیبی دو نظرگاه متضاددرباره شمابوجودآمده است:گروهی می گویندبااستفاده ازقدرتی که انقلاب ملت ایران به شمااعطاکرده بود،دولت انقلاب رابی اعتبارکردیدوموجب شدیدکه ملت مادرمیان جوامع بین المللی بی اعتبارشود.ومی گویند شمابرخلاف نظم برخاسته ایدوباقوانینی که بهرروی ازسوی جامعه انقلابی ماپذیرفته شده است مخالفت آشکارکرده اید.
گروه دیگرمی گویندشمایکی ازکسان انگشت شماری هستیدکه به مثابه یک انقلابی راستین عمل کرده ایدوباستودن کردارشما،ازابرازگرایش عاطفی خودبه مردی که نشانه های بارزی اززنده بودن وتحرک سرشارازهستی انقلاب رادروجود خوددارد،اباندارند.
تصورنمی کنم بانگرشی به وجوداین دونظرمتضادکسی جزخودشما بتواندواقعیت حادثه فرودگاه رابرای ملت ایران آشکار کند.حادثه فرودگاه چرااتفاق افتادوچگونه؟این حادثه راست که به علت نادیده گرفتن قوانین جاری مملکت ازسوی شمابروزکرد؟
محمدمنتظری:
اولایک اصل کلی رابرای شمابگویم که قاعده ای است عنوان شده ازسوی امام علی (ع)که فرمورده است:
«من علامات المنافق ان یکون محبوب بین الجمیع»(ازجمله علامت هاونشانه های منافق این است که بین همه محبوب باشد).نشانه ای که ما می توانیم دربسیاری ازآدم های خطرناک ایران وجهان جستجووسراغ کنیم.بنابراین اگر آمدندومخالفت کردندخب هرکسی یک موضوع رابشکلی درک ودریافت می کندمهم این است دریابیم مخالفت هاازچه انگیزه هایی سرچشمه می گیرد.
واقع این است که ماپس از مدت هامبارزه به این نتیجه رسیده ایم که صهیونیسم بین المللی بوسیله تبلیغات وبرنامه های خود دنیایی رابه بادمسخره گرفته است.ازهمه ادیان وقومیت ها،قاره ها،کشورهاوخلاصه کل دنیا…ویک روش هایی درتبلیغات دارندکه درمجموع بنام«جنگ روانی»شناخته شده است.جنگی خطرناک که درتمام دنیاجریان دارد؛ازجمه خصوصیات آنهادرانجام«جنگ روانی»این است که ازخودشان هم مایه نمی گذارند.ازدیگران مایه می گیرند.وخودباخیال راحت دریک گوشه می نشینندونظاره می کنند.به این معنی که ازوجودآدم های ناواردوجاهل و کسانی که هوای نفس دارنداستفاده می کنند.البته این هوای نفس درمردم ضعیف به صورمختلف جلوه گرمی شود.یکی ازراه مسائل جنسی می غلتد،یکی ازراه پول ودیگری ازطریق قدرت…آنهاازضعف افرادسودجویی می کنندوبه درون پوست وخون آنهارسوخ می کنندوازآنهادرراه منافع خودبرخوردارمی شوند.
حقیقت ماجرای فرودگاه مهرآباداین بودکه من و5تن ازیارانم مجبوربودیم درپی دعوتی که ازماشده بودازایران خارج شویم.شناسنامه من را8سال پیش ساواک ضبط کرده بودومجبورشده بودم ازیک پاسپورت بحرینی استفاده کنم.اما من باپدرم بدون زدن مهرورودی واردکشورشده بودیم وگذرنامه من اصولامهرورودبه ایران رانداشت.و گذشته ازآن اگر من این گذرنامه رامی بردم جایی ارائه می کردم خیلی زوددرمی یافتندکه جعلی است.واعتبارسندی ندارد.به هرصورت درفرودگاه گفتندکه این پاسپورت قابل استفاده نیست.اتفاقایک برادردیگری بنام آقای«اصغرجمالی فرد»مدت تمدیدش درماه گذشته بودونمی دانست وبه علت شلوغی های کشورقبلا اصلا بفکر کذرنامه نیفتاده بودوهمانجامتوجه شدیم که ازمدت اعتبارگذرنامه اش گذشته است. سفرماهم خیلی ضروری وفوری بود.ماقبلاگروهی بودیم قریب550نفرکه ازسوی دولت انقلابی لیبی برای شرکت درجشن های آزادسازی پایگاه«زیرو»که پایگاهی آمریکایی وانگلیسی بوددرطرابلس لیبی دعوت شده بودیم.این همان پایگاهی است که درجنگ1967هواپیماهای آمریکایی برای بمباران اعراب درآن سوخت گیری می کردندوانقلاب لیبی آنرابهم زده بود.گروهی ازحزب جمهوری اسلامی بودندوبقیه افرادی غیرحزبی وجدابودندکه من آنهاراگردآورده بودم تابه اتفاق به عنوان نمایندگان ایران به این سفربرویم وهدفمان این بودکه اولاازجانبداران انقلابی کل دنیابخاطرکمک هایی که به انقلاب ماکرده بودندتشکرکنیم.علت جمع آوری دیگران این بودکه من فکر می کردم تنهابک حزب نمی تواندنماینده کل یک کشورباشدوقصدمادرواقع این بودکه درآنجاانقلاب ایران رابرای مردم دنیاوبویژه توده های انقلابی تشریح کنیم.زیراویژگی انقلاب ایران،درواقع تنهامربوط به مردم ایران نمی شود.ویک ویژگی انسانی-الهی است که بایدبرای تمام مردم انقلابی ودرگیرانقلاب توجیه شود.مردم ایران اسلحه نداشتند.امکانات مادی نداشتند.اینکه شرح دهیم چگونه این انقلاب پیروز شده است می تواندبرای مردم سراسرجهان الهام بخش باشدتاآنهاهم شایدبتوانندازتجربیات انقلاب مردم ما استفاده کنندودیگرمجبورنشوندبرای انقلاب به این قدرت هاپناه ببرندو ازآنهااسلحه بخواهندوپول بخواهندتاآنهابه ازای دادن اسلحه وپول انقلاب رادرخدمت خودبگیرند!شایدبگویندتعداد550نفربرای سفربه لیبی زیادبوده است.ولی چنین نیست.مامی خواستیم ازتمامی طبقات وگروه های مخالف اجتماعی اززن ومرد تا کارگرودهقان وروحانی وبازاری،تانمایندگان ملیّت های مختلف مثل تُرک وکُردوبلوچ در این جشن شرکت داشته باشندوچنین نیزبود.اما وقتی که می خواستیم به لیبی برویم درفرودگاه مانع حرکت ماشدندوگفتندکه حق رفتن نداریم.طبیعی است که مامی توانستیم بااستفاده اززورهمانروزازایران خارج شویم وبرویم به لیبی؛ولی ما هرگزقصداستفاده اززوررانداشتیم وهرگزهم معتقدنیستیم که درجامعه انقلابی ما بتوان باقوه قهریه کاری ازپیش برد.اگرزورکارسازمی توانست باشد،رژیم گذشته خود متخصص زوروزورگویی بودودیدیم که کاری ازپیش نبرد.حالابایدمسائل راباحرف حق حل کرد.چون ما550نفرنمی خواستیم بزوربرویم آنهانیزمانع سفرماشدند.چه کسانی مانع سفرمابه لیبی شد؟درظاهرمهندس بازرگان ودکتریزدی وهیات دولت،ولی کسی که درواقع ازپشت پرده این ممانعت راهدایت می کردند؟(وهمین است که خطرناک است)صهیونیست هاوامپریالیست ها بودند.منتها آنهاحاضرنبودندآشکارابیایندومانع حرکت ماشوند.آنهاخودشان رادرپشت صحنه پنهان کرده اندوبگونه ای بازرگان ویزدی ودیگران رامحاصره کردندکه درظاهراینان روی درروی مابایستند.بنابراین اولاما نتوانستیم برویم،درثانی آبروی اینهارفت ودردرجه سوم صهیونیست هاهم پیروز شدندوبه هدف خودرسیدند!
حرف مااین است که چگونه درکشوری که چهل میلیون جمعیت داردوبرای پیروزی انقلاب خودآن همه شهیدداده است،آدم هایی چنان نالایق بایدروی کاربیاید؟ ومصدرامورشوندکه به این سادگی ازسوی صهیونیستهامحاصره شوندوبه نفع آنها فعالیت کنند؟چرااصلاچنین کسانی بایدحکومت کنند؟
بعدازممانعت ازسفر550نفری ما،پنج نفربودیم که به دعوت دولت لیبی قصدداشتیم به لیبی برویم وضمن تشکرازملت لیبی ازاین کشورانقلابی هم دیدارکنیم.چون هدف واقعی مااین است که«ایران-لیبی-فلسطین»اتحاد.اماصهیونیسم بوسیله افرادنالایق که مصدرکارندمانع اجرای برنامه ماشد.ماکه قصدکارشخصی نداشتیم وکارمان مربوط به تمام کشورمی شد.مادرفرودگاه یکساعت تمام باوزارت خارجه تماس گرفتیم.ولی دختری پاسخ می داد-که بایدبگویم گروهی ازاین دختران جوان دربعضی ازوزارتخانه هارخنه کرده اندکه بسادگی می توان آنهارا(ویالااقل عده ای ازآنهارا)بسویی متمایل کرد-مانتوانستیم باآقای وزیرخارجه تماس بگیریم ودرمدت دوروزی که فرودگاه بودیم ازنخست وزیز هیچ یک ازافرادمسئول خبری نبود.وبه هیچ شکلی نمی شدآقایان را پیداکرد!البته درباراول،«عباس امیرانتظام»خیلی کوشش می کردکه درکارماایجادخلل وخدشه کند؛که این مردمی دانیم که صهیونیست است ودروغ می گویدکه مسلمان شده است!
درفرودگاه یک بلبشویی درست کردندکه باورنکردنی بود.گفتیم شماکه دارید این همه قراردادباآمریکا راابقامی کنیدوازخون شهدایی که شمارابه قدرت رساندندنیزخجالت نمی کشید،چراپاسپورت ماراخروجی نمی زنیدکه برویم دنبال کارمان؟
گفتند:نمی شودکه نمی شود.ونشد!
ماناچارشدیم24ساعت تمام درفرودگاه بمانیم.نکته جالبی که بوجودآمدوبه درگیری انجامیداین بودکه که یک هواپیمای جمبوجت پاکستانی درحال حرکت بسوی لندن بودومامی خواستیم برای اینکه زودتربه لیبی برویم بااین هواپیمابه لندن برویم واز طریق فرودگاه بین المللی لندن خودمان رابرسانیم به لیبی.یک سری چمدان داشتیم محتوی اسنادمبارزاتی ومحرمانه ووسایلی که بیشترومهم ترین آنهاهمین اسنادبود. چمدان راگذاشتندتوی جمبوجت ومانع سفرخودماشدند!؟ماگفتیم حالا که اجازه سفر نمی دهیدلااقل دستوربدهیدچمدان های ماراازهواپیمای پاکستانی بیرون بیاورند؟
گفتند:این هم نمی شودووسایل شمامی رودلندن وبرمی گرددوماخودمان بعداآنهارا به شماتحویل می دهیم!
گفتیم:این که نمی شود.ممکن است پس ازرسیدن هواپیمابه لندن،مقداری ازلوازم آن گم شود!واتفاقالوازم گمشده،همان چمدان های ماباشد!!واین چمدان ها واسناد درون آنهااتفاقاممکن است ازسازمان جاسوسی انگلیس«انتلیجت سرویس»سردر بیاورد؟!بنابراین اگرقراراست مانرویم چمدان ها ولوازم مانیزنبایدبرود.
گفتند:نمی شود.
گفتیم:لوازم ماازهواپیمایی که هنوز توی فرودگاه است ومااجازه پروازباآنرانداریم بیرون آورده شود.پس هواپیمانمی شودحرکت کندبرودلندن!
گفتند:یعنی چی؟
گفتیم یعنی همین!یالوازم ماراپس بدهیدیاهواپیما حرکت نکند!
گفتند:هواپیمارفته است(دروغ می گفتند).
گفتیم:خیر!هواپیمانرفته است.ونبایدبرود.
گفتن:درحال حرکت است.
گفتیم:جلوآنرامی گیریم.البته نه بازور.مانه اسلحه داشتیم ونه هیچ چیزدیگری شبیه آن.مادونفرازبرادران رابنام«آقای مسلمان»و«اصغرجمالی فرد»رافرستادیم که مانع حرکت هواپیما وبردن اسنادومدارک ولوازم ماشوند.برادران رفتندوبه هواپیماکه شروع به حرکت کرده بودایست دادندتالوازم مارابیرون آورندوماهم نرفتیم.
این درحقیقت می رساندکه ایستادن هواپیمازوربنده نیست.منطق حق است وقدرت توده…
این یک حقیقت است که ازتوده40میلیونی انقلابی درفرودگاه هم نمایندگانی هست واین قدرت توده انقلابی است که مانع حرکت هواپیماوبردن اسنادملت مابه لندن می شود…
مااسلحه بکارنبردیم.من طبیعی است که همیشه محافظ دارم.ولی حتی محافظان من نیزاسلحه خودرادرمقابل دروردی تحویل داده بودندوفاقداسلحه بودند.پس زوری درکارنبود.
وقتی مارفتیم آنجا،تهدیدهاوزورگویی ها موجب شدکه دونفرمسلح آمدندوبعدتعداد آنهازیادشد.چراکه جمع دوستان مااضافه شده بودوجمع تهدیدکنندگان نیز…ولازم بودکه ازحوادث ورخ داده های ناگهانی،رفع خطربشود.
بگذریم…ما24ساعت درفرودگاه ماندیم وسرانجام آقای مهندس بازرگان اجازه دادکه ماازایران خارج شویم.
قرارشدمابایک هواپیمای سوری عازم سوریه شویم.بلیط گرفتیم وپس ازانجام تشریفات رفتیم نشستیم توی هواپیما.مسافران نیزدرجای خودقرارگرفتندوهواپیما آماده پروازشدکه دیدیم به هواپیماایست دادندوبماگفتندبایداین5نفرپیاده شوند!
گفتیم:آخرچرا؟
گفتند:همین که هست!
گفتیم:آخرعزیزان بما گفته اندبرویداشکالی ندارد!چرامانع حرکت ما می شوید؟
گفتند:به هیچ صورتی اجازه سفربه شمانخواهیم دادوبایدپیاده شوید!
ماهم گفتیم حالاکه چنین است وآشکار،که توطئه ای درکاراست،ماازهواپیما پیاده نخواهیم شد.وبه مسافران نیزکه تلکیف به پیاده شدن شده بودند،گفتیم که پیاده نشوندوآسوده باشیدکه ماهم ازهواپیما پیاده نخواهیم شد.این یک توطئه آشکارصهیونیستی است.ولی آنهابالاخره مسافران بیچاره راباخانواده وهمسرو فرندانشان پیاده کردند.
گفتیم:شمامساله مارافورابه حافظ اسدخبردهید؛خبردادندوباردیگراین بازی صهیونیستی مدتی بطول انجامیدوسرانجام پذیرفتندکه مابرویم.برادران سوری ماازما پوزش خواستندوبه کابین خوددعوت کردندوتاسوریه ازماپذیرایی کردند.
دراین جریان نه زوری درکاربودونه تهدیدی(البته ازسوی ما)،منتهایک جریانات صهیونیستی است که امروزه کشف شده است وتصورنمی کنم نیازبه توضیح داشته باشدوهمین جریانات است که حادثه آفرین می شوند.به اسم ملیّت،زبان وشرق و غرب میان تمام مردم اختلاف ودعوامی اندازندوقال چاق می کنند،درحالی که براستی دوران این بازی هاسپری شده است وملت ایران بخشی ازانقلاب شکوهمندخودرادرخدمت ازمیان بردن همین جریانات نفاق افکنانه قرارداده است. شعارمااین است«امروزایران وفردافلسطین».این تنهایک شعارنیست وجنبه اعتقادی دارد.بگذارصهیونیست هاهربازی که می خواهندبکنند…
آسیای جوان:
درمیان سخنان خودگفتید«عباس امیرانتظام»یک یهودی«صهیونیست»است واگراین گفته حقیقت داشته باشد،براستی هولناک وتاحدودی مایوس کننده که چگونه یک صهیونیست توانسته است چنین درسطح بالای رهبری انقلاب ملت مبارزما،رخنه و نفوذکرده باشد؟این می تواندازیک سونشانگرضعف مانیزباشدکه دردولت قدرت گرفته ازانقلاب ماکه بلافاصله پس ازسرنگونی رژیم سفاک پیشین روی کارآمده است،یک صهیونیست نفوذ کرده باشدویکی ازپُست های حساس وشایدحساس ترین پُست رادرمقام توضیح دهنده انگیزه هاوبرنامه های دولت اشغال کرده باشد؟ آیاشما توضیحی هم درباره صهیونیست بودن این مرددارید؟
منتظری:
عرض کردم که متاسفانه دراثرعدم رعایت مسایل امنیتی دراین کشوروکل دنیادر اکثر احزاب کشف شده عوامل پلیس،صهیونیزم وخلاصه عناصرجاسوسی نقش مستقیم یاغیرمستقیم دارند.مثلادرسازمان های چریکی چه مارکسیست یاناسیونالیست واسلامی(که همه ازافراداین کشوربوده اندوهریک به سهم خودقهرمانانه مبارزه کرده اند)آنچه که مساله است وخیلی هم خطرناک است.روی آن کمتراندیشه شده است این است که ازاوایل کاروبیشترازهنگام کشف شدن عناصر،عناصرصهیونیست و جاسوس رخنه کرده اندیانه؟
پاسخ این است که چنین بوده است وهنوزهم هست؛چرا؟چون ماروی مسائل ایدئولوژیکی،فکری،انقلابی،سیاسی،اقتصادی وتشکیلاتی زیادکارمی کنیم،ولی کمتربه ضرورت های امنیتی اندیشیده ایم؟وبه همین علت نیزعوامل بیگانه ودشمن قادرشده انددرتشکیلات مارخنه کنند.نمونه بارزاین نقیصه وجود«اسلامی شهریاری» مردهزارچهره است که سال49دستگیرشد.(البته دستگیری او یعنی کشک).این مرد درعراق کنارتیموربختیاربود.بختیارعامل انگلیس بودوظاهراانقلابی…«شهریاری»در واقع صهیونیست بودووابسته به سیا،ولی ظاهراعضوحزب توده می نمود.این دونفر دربغداازمتخصصین ایران شناسی معرفی شده بودند!چه دست هایی موجب شده بودکه اینهابه عنوان ایران شناس معرفی شوند؟ظاهرااین دوروسیه رافریب داده بودند،یمن جنوبی رافریب داده بودند،سازمان های چریکی ایرانی،احزاب یاسازمان چریکی عرب راگول زده بود.«بادرماینهوف»آلمانی ،«توپاماروس»آمریکای لاتین وارتش سرخ ژاپن وبسیاری ازسارمان های دنیاکه دریمن جنوبی پایگاه داشتند،اگرازطریق دیگرلونرفته باشندازطریق«اسلامی شهریاری»لورفته اندومادرباره این گفته هاسند داریم.18سال است این آدم چنین عمل می کردواین هاراچه کسی دربغدادامکان عمل بخشیده بود؟آقای«صدام حسین»که خودیک عامل صهونیست–سیا است. وما دراین موردنیزسندداریم.
اصولابگذاریدسوالی ازشمابکنم؟صدام حسین کیست؟یک نابغه سیاسی؟یک ابرمتفکرتشکیلاتی؟یک ژنرال،استادداشگاه؟انقلابی کبیر؟هیچیک…پس چراوچگونه چنین آدمی که هیچ نقطه روشن ومتمایزکننده ای درشخصیت خودندارد،درسرزمین ومنطقه ای که ازنظرداشتن مردان انقلابی شناخته شده ومتمایزوغنی است توانسته است درمسندمهم ترین پُست های سیاسی وانقلابی بنشیندوسرانجام رهبری انقلاب عراق رابه عهده بگیرد؟وچه خصوصیاتی داردکه چنین درعراق درمنطقه مهم وبزرگ شده است؟دریک کشورعربی که ژنرال هابسختی می توانند،یاافسران وارتش زیرنظرووابسته خودزمام اموررابدست بگیرند،آدمی مثل«صدام حسین»که بواقع یک آدم معمولی است،بیاری چه عواملی توانسته برمسندقدرت تکیه بزندودوام هم بیاورد!اوکه درمدتی کوتاه«سعیدحمامی»درلندن،«عزالدین قلاه»درپاریس،«علی ناصریاسین»درکویت،ازرهبران جبهه آزادیبخش فلسطینی،بوسیله تیپ صدام حسین ترورشدند.ازرهبران بعث،کمونیست،حزب الدعوه،ناصریست ها،وکُردهاکُشت وآنهارا آواره وگروهی ازکُردها رابدامان شاه وآمریکا انداخت.درجنگ اعراب با اسرائیل شیخ نشین ها نفت مجانی به کشورهای عرب دادندوعراق نه تنهانفت نداد،که ازنفت مجانی شیخ هاحق ترانزیت هم گرفت!این هم کمک صدام به جنگ اعراب و اسرائیل و…
مردی که زیاد می دانست!
مجله آسیای جوان،27مرداد1358
باشیخ محمدمنتظری هستیم.مردی که آگاهی تاریخی وسیاسی اش براستی باآنچه که ازاودرحاثه فرودگاه ساخته بودند درتضاداست.اوتاریخ راخوب می داند.مطالعه اش دراین زمینه بسیاراست.وبه هنگام پیدایش هم سخنی، چه حرفهاوچه سخن هاکه ازاومی شنوی وباب اندیشه برروی ذهنیت خودبازمی بینی.سخنانش گاه تعجب آوراست.گاه برانگیزنده ی تفکر…هرچه هست،مردی است آگاه وصاحب اندیشه که باتمام هستی ووجودخویش به انقلاب وبه آرمان های ایران معتقداست.مابرای رسیدن به»آزادی» ودست یافتن به آرمانهایی که درشور وخروش انقلابی خودفریادمی زدیم به مردان معتقدنیازبسیارداریم.مردانی که هنوزهیچیک ازشعارهای آزادیخواهانه ی انقلاب رافراموش نکرده باشند.شعارهایی که ازمهم ترینشان می توان به《آزادی بیان》،《آزادی قلم》و《آزادی عقیده ورای》اشاره کرد.قسمت دوم گفت وگوی مارابااومی خوانید:
بازی دعوای مرزی که عراق با شاه راه انداخت ویادمان هست که برای پرچم زدن یک کشتی تجاری ایران وعبورآن ازشط العرب چنان هیاهویی برپاشدکه ارتش ایران درسراسرمرزایران وعراق سنگربست وصدهاتانک،زره پوش وتوپ های《هویتزر》وعراق نیزبجای شرکت درجنگ اعراب واسرائیل به بهانه درگیری مرزی باایران به این سوآمدوآنقدراین بازی راادامه دادندتاجنگ تمام شدوهردوآسوده شدندوصلح کردند.
بله همینطوراست.این ازصدام. حال بپردازیم به《اسلامی شهریاری》وبازی های سیاسی اوورفقایش…
«اسلامی شهرساری»توی نجف،کربلا،کرکوک،موصل،وبغدادکسانی رامی کارد. چرا؟چون اولین وظیفه یک جاسوس خطرناک این است که درنقاط ومحل های ماموریت خود کسانی رابجای خودبگماردکه اگرروزی اتفاق ناگواری برای خوداوافتادویالورفت دیگران بتوانندبسادگی وظایف اورا دنبال کنند.
آقایی بوده است کردایرانی بنام«دلفانی»ایشان درظاهرمارکسیست بوده است که دستگیرمی شودودرزندان به اسلامی وافراطی تبدیل می شود.اوبا«ناصرصادق» یکی ازبرادران مجاهدونخستین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که گرچه ازموسسان سازمان مجاهدین خلق نیست،ولی یکی ازرهبران صاحب صلاحیت ومهم سازمان بوده است ودرمسائل انقلابی،جوانی ارزنده،شجاع وقابل توجه درزندان آشنامی شودودرظاهربه مجاهدین خلق گرایش پیدامی کند.
اینهاهردواززندان آزاد می شوندومدتی بعد،مجاهدین برای برادران مجاهدبه اسلحه نیازپیدامی کنند.ودلفانی به ناصرصادق ویاران دیگری که بااوآشناشده بودندمی گویدگه اوقادراست برای آنهابسادگی اسلحه پیداکند.وازاین طریق به سرخانه امن مجاهدین راه پیدامی کند.بعدازاین کشف است که مجاهدین لومی روند.ودرشهریور۵۰ویک ماه پس ازآن،هفتادنفرازفعالان مجاهدین خلق ایران دستگیرمی شوند.رابط«دلفانی»،«اسلامی شهرساری»بوده است.که این مردخودازیک سورابط حزب توده ومسکورادیوپیک بوده است ومسئول تشکیلات حزب توده درخوزستان هم بوده است!سوالی که مطرح می شوداین است که چگونه ناگهان درسال۵۰،هفنادنفرازسازمان مجاهدین خلق دستگیرمی شوند؟جزاینکه ازطریق همین آقای دلفانی؟جاسوس آمریکایی صهیونیستی برای رسوخ درسازمانهای انقلابی یاخودرااسلامی افراطی جلوه می دهندیامارکسیست افراطی.البته مارکسیست افراطی آنهم یاوابسته به پکن است،یاکرملین یاآلبانی.ولی منظورغایی همان نفوذ است.درسازمان های ارزنده انقلابی ونابودکردن آنها… این آقای«عباس امیرانتظام»اسمش«عباس روافیان»است وفرزندیعقوب روافیان.ایشان هنگامی که نهضت آزادی ایران تاسیس شدبعضی هامی گویندیک ماه عضوآن بوده است وگروهی می گویندیک هفته!اومدتهاپیش درتهرلن به یکی ازمراکزثبت اسنادمی رودوشناسنامه خودراتغییرمی دهدویک عده صهیونیست هم می آیند وبرای تغییرشناسنامه اوشهادت می دهندکه اوبله،ایشان مسلمان شده است واسمش رانیزتغییرداده است.البته غرض من ازذکراین واقعیت هااشاره کردن به یهودی بودن اوبعنوان یک نقطه ضعف نیست،چون ملت یهودومسلمان ومسیحی وزرتشتی وهمه انسانهای مستضعف دیگرباهم کوچکترین تفاوتی ندارند.وهمه انسان هستند.منظورمن صهیونیست است واینکه صهیونیست هابوسیله جاسوسانشان درگروه هاواحزاب سیاسی نفوذمی کنند.اینهانفوذمی کننددراحزاب،آبروی احزاب رامی برندکه هیچ،بین تمام گروه های سیاسی هم اختلاف می اندازندوکاری می کنندکه هیچ برنامه ای به سامان نرسد.وهرگزاختلاف میان گروه هاحل نشد.
عباس امیرانتظام۱۸سال پیش رفته عضونهضت آزادی شده است.یکی می رودمی شودمجاهدخلق،دیگری می رودمی شودچریک فدایی وبنگریدکه چه شیرین!وچه هوشمندانه؟!
فی المثل یکبارکه میلیون هاتومان پول بنام مجاهدین خلق به چریک های فدایی خلق کمک شده بود،این پول درحقیقت پول انقلابی نبودوازجانب سه برادران《حاجی طرحانی》پرداخت شده بود.این سه برادریکی پشت پرده است،یکی طرفدارشاه بود، ودیگری جانبدارانقلاب.یکی ازآنهاراکشتندودلیل آن این بودکه گویاچیزی نمانده بودماهیت کوشش هایش کشف شود.رسم جاسوسان این است که وقتی کسی نزدیک است لوبروداوراخودشان می کشندوازاین کشتن سودبسیارمی برند.نخست آنکه کشته خودرابنام رفیق شهیدجلوه می دهند،بعدجاسوسانی که رفیقان اوبوده اندبنام رفیق شهیددرگروه های مبارزرسوخ می کنندوسرانجام ومهم ترازهمه اینکه رازشان فاش نمی شود.
یکی از جالب ترین نشانه های اینگونه کسان این است که هیچکس آنهارابدنمی داند.شماهم اکنون به فضای سیاسی کشورنگاه کنیدتمام گروه هاباهم مناقشه دارند.هیچکسی نیست که علیرغم تمام حیثیت ودرستی موردقبول تمام دسته هاباشد.هرآدمی راگروهی خوب می داند،دسته ای بدوعده ای بنوع دیگر.اماکسانی هستندکه تمام این گروه های مخالف درباره آنهاخوب می گویند:آخرفکرش رابکنیداگرآمارگیری کنیدمردی مثل《دانش منفرد》که هم اکنون استاندارفارس شده است،همه می گویندخوب است!عجبا،گروه هایی که ده ها اختلاف میان خوددارند،این آدم رامتفق القول می گویند:خوب است:آخر چه رازی در این میان هست؟اینهابه تمام مراجع تقلیدپول میدوهند! به نجف،قم،مشهد،تهران…
درمسایل بین المللی هم چنین است.
مابرای شناختن جاسوسان ازمتداسلامی استفاده می کنیم،نه ازروش های غربی وشرقی.چون درروش های آنهاچنان کمی هایی هست که هرگزنمی توان روی جاسوس اصلی دست گذاشت.مثلاآنهابرای تقویت روحی یک مامور یاگرایش دادن اوبسویی که خودمی خواهندازپول وسکس استفاده می کنند.درحالی که من این دورابه هیچ وجه قبول ندارم.چون کسی که روی پول ضعف داشته باشد،طبیعی است که روی پول بیشترمی غلتدوآنکه به سکس حساسیت داردوبازهم بوسیله سکس می توان عقیده ونیروی اوراخرید.درصورتی که امام علی می فرمایندبهترین ومتقی ترین افرادرابرای کشف عناصرجاسوسی انتخاب کنید.چون افرادمتقی وخوب هرگزنمی غلتند..یک مردی درعراق هست بنام《باقریاسین عزیزبصری》که ازرهبران حزب بعث عربی می شود.ازرهبران حزب بعث عراقی هم می شود!حدوددوسال پیش ناگهان کشف می کنندکه این آدم خطرناکی است واوراازحزب بعث عراق وخود عراق طردوبیرون می کنند.این آقامی رودبه سوریه ومی شودیکی ازرهبران حزب بعث سوریه!!اودرعراق که موفق می شودماموریتش راانجام دهدوشبکه های جاسوسی خودرادرآنجا تشکیل دهد.خب،کارش درآن کشور تمام شده است وبایدبروددنبال یک ماموریت دیگر!…وچنین می شودکه به سوریه می رود.حال من سوال می کنم این سوریه است که بابرادران فلسطینی می جنگد؟خیر.اینگونه آدمهاهستندکه این جنگ هارابوجودمی آورند. اختلافات ودرگیری هایی که درکل دنیای سوم وجودداردبه عقیده من بدون هیچ تردیدی دست پخت همین ماموران معذوراست!
اصولاچرابایددرمیان کشورهای جهان سوم این همه درگیری واختلاف وجنگ وزدوخوردباشد؟افرادبشرکه همه خوب ومهربانندوپروردگارهم بشررابگونه ای آفریده است که عاطفه ومهربانی دارد.پس چرا وچگونه آن همه اختلاف بوجود میآید؟شماازهمین طریق نتیجه بگیریدکه این حزب بعث عراق دولت عراق ومردم عراق هستندکه می آیندوایران رادرست درشرایط پیروزی انقلاب بمباران می کنند! مابه چه کسانی دشنام می دهیم؟به هما نهاکه نام بردم.ولی چه کسی دست به ارتکاب این اعمال می زنند؟ طبیعی است که صهیونیست هاباانجام این کارهامیان مردم وکشورهای جهان سوم جنگ وزدوخوردایجادمی کنند.خودشان هم پشت پرده پنهان می شوند.یکی ازاعمال صهیونیست هااین است که آدم های خوب وموثررامی کشندوازبین می برندونزدیکان خودرادرشرایط استثنایی به شهرت می رسانند.مثلا فکرکنیدچطورمی شودکه همه آدم های خوب زودمی می میرند؟چرالنین زودمرد؟نهروزودمی میرد،گاندی راترورمی کنند.آیت الله سعیدی درزندان می میرد،.آیت الله سیدمصطفی خمینی،دکترشریعتی آخرچطورمی شود؟می گویندآیت الله سعیدی ضعف اعصاب داشت،آیت الله سیدمصطفی خمینی چاق بود،دکترشریعتی سیگارزیادمی کشیدو…و!
من مساله لنین رادرکنفرانس خلق های عرب درپاریس که ۱۵۰سازمان مترقی وظاهرامترقی عرب درآن شرکت کرده بودند مطرح کردم.
لنین خیلی زود مردواستالین جانشین اوشد.امروزه تمام مردم دنیااستالین را نفرین می کننددرحالی که شخصیت اصلی دوران استالین ومهره ای که کشنده ی اصلی کمونیست های انقلابی شوروی بودشخصی بودبنام《بریا》اماشگفت اینکه امروزه هیچکس نامی از《بریا》بزبان نمی آورد.وهرچه هست درباره استالین است.البته ماقبول داریم که استالین خودخواه بودومغرورودردوران فرمانروایی او بودکه بیش از۱۰میلیون کمونیست کشته شدندولی برکناربودبریاکه عامل اصلی جنایت های دوره استالین است.نشاندهنده ظریف کاری کسانی است که آدم هایی چون بریاراروی کارمیآورند.
این روزهانام«محمدرضاسعادتی»بیشترازهرکسی درکشورماشنیده می شود. سعادتی صهیونیست است.وازرفقای 《وحیدافراخته》…وازتیپ آدم هایی چون دلفانی.وحیدافراخته درداخل سازمان مارکسیت نشده بود،بلکه صهیونیست بودومارکسیست افراطی َشده بود.این آقای سعادتی درمیان کسانی که مارکسیست نشده بودندجاگرفته بود.اودراصل صهیونیست است وآمریکایی وازاعضاسیا.بعدالبته باروس ها هم درتماس بوده است.وجزوکادرهای بارزمجاهدین خلق هم شده است
اودراین ماجراببینیدچقدربزرگ شده است؟اوراتاپیش ازجنجالی که برپاداشته شدچه کسی می شناخت؟اکنون سازمان های گوناگون ازاودفاع می کنندواین نام سعادتی است که مرتب درگوشه وکنارمملکت شنیده می شود.اوآنقدربزرگ خواهدشدتاوقتی برسدیک عده ازکادرهای بالاکنارگذاشته شوندواوبشود《رهبر》! البته درشرایطی که صهیونیستها وآمریکایی هاو《سیا》می خواهندچنین تبلیغ کنندکه مادرایران هیچ نقشی نداریم واین روزها تنهاروسیه است که درداخل ایران تحریک می کندودست به فعالیت زده است.به او می گویندباکادرروس تماس بگیرتابیایندتورابگیرندوهمه نگاه هامتوجه روسیه شودودادهمه دربیایدکه روسیه ازجان این مملکت چه می خواهد؟
من خودم یک اعلامیه دیدم به اسم《نهضت آزادی ایران》که البته خودشان درآورده اند.منتهاخودنمی دانندچه می کنند؟ وچه می گویند؟دراین اعلامیه به شوروی دوبارحمله شده است ولی حتی اسمی هم ازآمریکا برده نشده است.
حتی سازمان مجاهدین خلق هم بطوردرست ازسعادتی دفاع می کندبدون آنگه اعضای آن حقیقت ماجرارابدانند!
سعادتی پس ازمطرح شدن وطرح قضیه دخالت شوروی درایران و بی گناهی وبرکنار بودن آمریکاوصهیونیسم چیزی نمانده بودآزادبشودوبرودپی کارش ولی ازقم جلوی آزادی اوگرفته شدودستوررسیدکه حتمابایدتحقیق شودتامعلوم شوداصل ماجرتچه بوده است وچراوچگونه ناگهان مردی بنام 《سعادتی》مردروزایران می شود.
این آدم نه مارکسیست است،نه مسلمان،نه ملی،اوصهیونیست است وبایدحقیقت اودانسته شودوافشا شود.
کارصهیونیستهادزتمام جهان به همین ترتیب است
مثلادرآمریکاازسرشناس ترین مردان سیاسی آمریکا«کیسینجر»و«برژینسکی» هستند که هردوصهیونیست هستند.کسینجرآلمانی بوده است وبرژینسکس لهستانی بوده است.این ها بعدازجنگ جهانی دوم هل داده می شوند بسوی آمریکا.بعدمی شوندآمریکایی وسرانجام«مشاور امنیتی»رئیس جمهوری آمریکا.آخرچطور یک لهستانی ویک آلمانی می آیندمی روندآمریکاومهم ترین شغل رادراین کشور که درسراسرجهان نیزمهم ترین وتعیین کننده ترین شغل است بدستت می آورند؟ شمابروآمریکاوکوشش کن تا به منصب های دولتی دست پیداکنی.تامتوجه بشوی که برای یک خارجی مهاجرگرفتن پست مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکل وبست گرفتن زمام سرنوشت تمام دنیاچگونه کاری است!کسینجروزیرامورخارجه هم شده است نیکسون رئیس جمهورآمریکا می گفت آمریکاواسزائیل درکنارهم.
کسینجرمی گفت:اسرائیل وآمریکادرخدمت اسرائیل!
حالا کارتر هم می گوید:«آمریکاواسرائیل…»وبرژینسکی می گوید:«اسرائیل وآمریکادرخدمت اسرائیل».«نیکسون»چون نمی تواند خواسته صهیونیسم رابرآورده کندناگهان ماجرای«واترگیت»درست می شود.شمااگرواترگیت رادرست بررسی کنیدمی فهمیدکه هیچ فاجعه ای رخ نداده است وهمه چیز درواقع نوعی بازی صهیونیستی است وبرای ساقط کردن نیکسون درست شده بود.
صهیونیستهادرایران معنقدبه کشتاربودندو《سولیوان》سفیرآمریکاهم درواقع مجری دستورات آنها بودوخلیلی هل رلهم کشت اماآنها به شدت عمل بیشتری معتقد بودندو می گفتند حتی اگرشده به قیمت ویرانی ایران بایدازنفوذ این انقلاب به دیگر نقاط جهان جلوگرفت.امادراین زمینه مجریان دستوردیرجنبیدن ودیدیم که بعدازایران نوبت نیکازاگوئه رسید. بعدازپیروزی انقلابیون نیکاراگوئه صهیونیست هابرکازتر خشم گرفتندوموجب شدندکه کارترناگهان ۱۲وزیرخودراتفییربرهد.البته فراموش نشووکه اگر همه کناربروندآقای برژینسکی سرجای خود باقی می ماند.
مساله دیگری که خیلی خطرناک است وقبلا هم گفتم همان وجودآدم هایی است که محبوب همگان هستند.نمونهاین جورآدم ها دردنیا《چائوشسکو》و《رومانی》است که درمیان جنگ وجدل تمام کشورهابهم که هرکسی براهی به دیگری می تازدوچنگ ودندان نشان می دهدچائوشسکو ورومانی برکنارازاین یهووقیل وقال دراوج محبوبیت ومقبولیت بسرمی برند.شماهرگونه که این برکناری اطنفرت وخشم وبدگویی ربررسی کنیدبه هیج جانمی رسیدجزازطریق روایتی که ازحضرت علی《ع》هست. درایران هم باتوجه به شرایط اختناق شدیددقابل درک است که خصوصا بانگرش به پیروزی انقلاب برق آسای انقلاب عده ای خودشان رادر میان انقلابیون جاداده باشند.کسی هم که علم غیب نداردآنهارابتواندپیش ازبروزماهیت شان بشاراسد.درجریان انقلاب مشروطیت هم دیدیم که چگونه دست هایی برای خدشه دارکردن انقلاب ازپشت پرده بیرون آمد.شیخ فضل الله نوری اعدام شد.آیت الله بهبهانی برای کشف نشدن مسائل کشته شد.ستارخان که بزرگترین قهرمان انقلابی سرزمین مابودوبایدوزیردفاع می شدیک ماه ونیم پس ازفتح تهران پایش تیرخوردوازهمین مرض مرد.آخومدخراسانی که دید جریان انقلاب درچارواگشت شده است تصمیم گرفت به ایران بازگرددشب نشستندمشورت کردندوخادمی هم که آنجا بودچای آورد.صبح که قراربرحرکت بسوی تهران بودند،دردادندکه آخوندخراسانی مُرد.اینهامسائلی است که باید بدانیم.علی رغم بازی های صهیونیستی که برای ابقای آنهامی شودبیاری خداوند متعال ازبین خواهندرفت واین دولت موقت هم بزودی کنارخواهدرفت.چیزی که هست اینکه ما۴۰میلیون جمعیت داریم.پیروزهم شده ایم وواقع امر《امروزایران،فردافلسطین》 است وچون این رامی گوییم ولیبی راهم درکنارایران وفلسطین قبول داریم.یک سری تبلیغات صهیونیستی برعلیه ما می شود. درلیبی کنفرانس های خلقی من دیدم که فی المثل دریکی ازآنها بیش از۵۰۰معلم شرکت کرده بود.وبااخلاصی که براستی توجه انگیز بود.
حال چرا نباید لیبی اینجاسفارت داشته یاشدخدامی داند.یعنی لیبی ازآمریکاهم بدتراست.
سوال:موضوع امام موسی َصدر واینکه می گویندلیبی عامل اسارت یاترور اواست چگونه می بینید؟ فکر نمی کنیدکه براستی لیبی در این قضیه نقشی داشته باشد؟
محمدمنتظری:
این قضیه مثل این است که آدم به کسی بگویدتومثلا عرق می خوری بیاثابت بکن که نمی خوری ونخورده ای!من این مساله را درلیبی حل کردم.منتهاآنقدر تبلیغات صهیونیستهاقوی است که هنوز هم موضوع امام موسی صدر به لیبی بسته می شود.ما فرض می کنیم که لیبیایی ها خائن هستندآیا اینهااحمق هم هستند؟
که بیایندشخصیت مذهبی مهمی چون امام موسی صدر رارسمادعوت کنند به لیبی وبعددرآنجاایشان را بربایندکه آبرویشان برودوشیعیان لبنان را برعلیه خودبشورانند. آخرآنهاچه مرضی دارند؟ درلبنان این خیلی آشکاراست که امام موسی که میان شیعه وسنی راآشتی داد،کمال جنبلاط را که بعضی ازاسرائیلی ها رازمیان ارتش آوردوکنارقلسطینی هاو«ریموم عده»راکه ازشخصیت های مسیحی بودومی توانست رییس جمهورشودهریک را طریقی ازمیدان سیاست لینان خارج کرده اند جنبلاط راکشتند.امام موسی صدر سرنوشتی نامعلوم داردو«ریمون عده»درپاریس باطل وسرگردان مانده است جای اینها«کامیل شمعون»،«سلیمان فرنجیه»،«پیرجمایل»خطرناکترین صهیونیستهای منطقه راآوردنداین معلوم است که یک نقشه امپریالیستی – صهیونیستی است.
مامعتقدیم که درمیان ۳میلیاردانسان، ۲میلیون مجرم ونادرست وجوددارد که بایداتحاد توده هابیاری خداونداین۲میلیون راکناربگذارند.
راجع به این حرف که میخواستندفلسطینی هارابیاورند درخوزستان اسکان دهندو رهبری انقلاب بااین نقشه مبارزه کرد ومانع اجرای این نقشه شد.
امام خمینی رهبرانقلاب در۱۷هفده سال مبارزه خودهمواره ضد امپریالیست ضد صهیونیست وضددیکتاتوری بوده اند.وشعارشان آزادی،استقلال،حکومت اسلامی بوده است.من درپاریس به هنگام توجیه حکومت اسلامی گفتم:جکومت اسلامی یعنی حکومت ضوابط نه روابط..یعنی حکومت عدالت ولیاقت.
گفتم همه می توانند حکومت اسلامی داشته باشند ایران بایدبااین شعارهاپایگاه انقلاب فلسطین شودوبرادرانی چون«هانی الحسن»که به تهران آمده است کاملا پشتیبانی وحمایت شوند.اما اینجاباآنهاچگونه رفتارکره اند؟اینجابکوشش ما بودکه یکی ازبرادران خانه خودش رابه آنهادادوبرای دوتاشماره تلفن مادوهفته پیاپی باآقای دکتریزدی که معاون نخست وزیردرامورانقلاب بودتماس گرفتیم.وآخرهم تلفن را به آنهاندادندکه ندادندومن ناچارشدم شخصابروم پیش آقای دکترسنجابی وزیرامورخارجه وقت ودکترسلامتیان معاون ایشان وآنهادرمدت یک ساعت تلفن راوصل کردندبعدخودشان اتومبیل ازکویت خریدندوآوردندبه ایران.اتومبیل آنهاهنوزپس از گذشت مدتهادرگمرک است.آنهابدون اتومبیل مانده اندچرا؟چون دولت کنونی برای سازمان آزادیبخش فلسطین حقوق دیپلماتیک قائل نیست.کل کشورهای عربی چنین حقوقی رابرای آنهاقائل نبود.وایران که بایدپایگاه مبارزات مردم فلسطین باشدچنین حقوقی رابرای آنهاقائل نیست چون صهیونیسم دولت مارامحاصره کرده است دکتریزدی وبازگان خودشان عامل صهیونیسم نیستندولی به علت عدم بینش سیاسی وعدم لیاقت وجهالت وقدری هوای نفس که درآقای یزدی وجودداردازسوی صهیونیسم محاصره شده اند وبه همین سبب بایدگفت:زنده بادلیاقت. اینهاباید بروندکناروجارابرای عناصرلایق وآپاه بازکنند.پس این حرفهاتبلیغات صهیوتیستی است وچنین گفته هایی اصلاحقیقت ندارد.دلیل بسته شدن دفترسازمان آزادیبخش فلسطین دراهوازاین است که درست روزعقدقراردادسادات.بگین آقای دکتریزدی به آقای«حلیم»منشی«هانی الحسن»می گویدکه بایددفتزشان رادراهوازتعطیل کنندو چندروزبعدهم آقای مهندس بازرگان ودکتریزدی«هانی الحسن»رااحضارمی کنمدومی گویندکه بایددفترشان دراهوازبسته شود.متوجه شدیدکه اصل قضیه چه بوده است؟ پس اصلا مساله ای بنام اسکان مردم فلسطین دزخوزستان وجودخارجی نداشته است ومن هم اعلام می کنم که اگرکسی خواست به ترکیب ایران دست بزندخائن محض است وایران بایدباتمامی داشته هایش بماندوایران باشدهمین. این شایعات چنانکه گفتم به اضافه شایعات دیگرهمه منشاءصهیونیستی دارد.
حالا که این همه خطر هست؟
مجله امت اسلامی،۲۵تیر۱۳۵۸،ش۳۰
شهیدمحمد منتظری اززبان همرزم دیرینه اش،«سیدمحمدتقی مدرسی»
س: ازچه زمانی با آقای محمد منتظری آشنا شدید؟
ج:درسال۱۹۷۵باایشان درشهربیروت ملاقات کردم.البته نمی دانستم که او کیست؟ فقط ایشان را در رابطه باروحانیت خط امام می شناختم. درآن وقت به دلایل امنیتی به آقای ابواحمدمعروف بودند.
پیش ازپیروزی انقلاب درخارج از کشورکمتر روزی بود که بیش از سه ساعت استراحت کند.ودرکنارکارسخت نوشتن بیانیه ها،نامه ها،کتاب وگذاشتن قراردرشرایط سخت امنیتی به عبادات نیزمشغول بود.ایشان همچنین درمسایل بسیارپویا بودندبطوری که درطول چند روز به چند کشور مسافرت می کردوبه عبارتی دیگر دنیارا میدان مبارزه خودمی دید.وهرکاری درهرجایی که بود بی دریغ به سوی آن می شتافت.ازخصلت های مهم دیگر ایشان شجاعت بود.کارهایی را که دیگران سرباززده وازآن می ترسیدندخود برگردن می گرفت.لذا ایشان در زندان های اغلب کسورهای منطق بازداشت شده بود.
روزی کویت بودیم که با ما خداحافظی کرده وبه قصددیدارامام راهی عراق شد ۱۴روزدرعراق بودپس ازاین مدت که اورا دیدم گفتم که کجابودی؟ اظهارداشت:درطول این مدت درزندان عراق بسرمی بردم.روزها وشب های بسیاری رادرفرودگاه هابه سر می برد.زیرااغلب یاویزانداشت یاگذرنامه اش اشکال داشت.لذاراهش نمی دادندوایشان درقسمت ترانزیت فرودگاه با تلفن های مختلف کارهاراراه می انداخت. …ایشان درمسائل اقتصادی خیلی صرفه جویی می کردند.یادم می آیدیک وقت باایشان می خواستیم ازدمشق به نزدآقای موسی صدربرویم.ایشان مارا۷تا۸کیلومترپیاده راه بردتاازپول انقلاب صرف نشود.
هم چنین ایشان هیچگاه پولی بابت هتل نمی داد.ودرسفرحج شان درمنا، عرفات،مکه، ومدینه هیج جایی را اجاره نمی کردوهمه اش در مسجدالحرام یاخیابان وغیره می خوابید وحتی حاضر نشد یک زیرپله ای که پیدا شده بوداجاره نماید….بارهاآیت الله منتظری به ماامرکردندکه به ایشان بگویم یک مقداراستراحت کند. او بااینگونه فعالیت خود را تلف می کند.من می رفتم به آقای محمد منتظری می گفتم او می گفت من کی در زندگی استراحت کرده ام که حالا اینکاررابکنم؟ حالا که این همه خطر هست؟کاروزندگی ام اینگونه شکل گرفته واقعاهم همینطور بود واین قابل ستایش است که کسی حقیقتی رادریابدوهیچ چیزی را مانع این نداندکه حقیقت را بگویدوتاریختن خون خود درراه گفتن حقیقت ایستاده باشد.

**توجه
همانطورکه نگاه«دایی جان ناپلئوتی»(تئوری توهّم توطئه)به تاریخ ورجل آن،ماراازدرک صحیح حقایق وواقعیت هابازمی دارد،ولنگاری ونگاه فرالیبرالیستی به آن نیز،سبب سواری دادن به عَمله ظلمه وقدرت،وتضییع منافع ملی می شود.
«محمدمنتظری»بدلیل حضورفیزیکی هم درزندان وهم درمیان«رجل سیاسی،ازهمان دوران جوانی ودرخارج ازایران درکشورهای مختلف وحضورمیان نیروی ضدامپریالیستی وضدصهیونیستی،ازمعدودروحانیونی بودکه در کوره ی سیاست فولادآبدیده شد؛واین خصیصه راماکمتردرجمع کثیری ازروحانیتی که یک شبه قدرت وثروت کشور رابعدازانقلاب57تصاحب کردواین درحالی بودکه تادیروزجزوقاعدین بودند،می دیدیم.شناخت نسبتاخوب وکامل وجامعی ازاطلاعات وآگاهی های سیاسی ویژگی اوبود.هرچندگاه افراط واغراق بیش ازحدازبرخی موضوعات وافراد،می تواندنقطه ضعف اوباشد،ولی بی تردیداگرزنده می ماندباطبع وروحیه ی جستجوگروآزادمنشی که داشت صددرصدآنرا تصحیح می کرد.
برای شناخت وقضاوت درست ایشان بایدفقط سال نخست انقلاب راآنالیزکردوالبته نه باتفکر امروزی!
ولنگاری سیاسی بیش ازحد،بازبودن مرزهای کشور به نحوی که هرکس براحتی می توانست وارد وخارج شود،وفراآزادی مطبوعات،مطبوعاتی که یکهویک شبه ازرودی باریک وگندیده ی مردار متعفن دوره ی پهلوی سرازاقیانوس درآوردوالبته باطعم روبروشدن کمین کوسه هایی که خوراکشان بلعیدن وخشونت است.
تخم نفاق ودودوزه بازی فضای سیاسی آن دوره می توانست توده ها،همان اکثریت مردم راکه آگاهی سیاسی اندک و ناچیزی داشت و فقط بواسطه کاریزمایی افراد،چون یک ظرف خالی توسط آنهاپرمی شدند،ازآنچه می خواستندلبریزکنندوباواکنشی کردن مردم به حوادثی که اتفاق می افتاد،این چنین پایه وخشت کژرا ازهمان سال نخست بالا ببرند…
دوره نخست انقلاب بقول یکی ازمدیران امنیتی آن زمان(سعیدحجاریان)امرکز گَل وگُشادحضورونفوذجاسوسان بودوبقول محمدمنتظری برای اینکه رهبران انقلاب را محاصره کنندوبه آنها مشاوره بدهند!
مگس هایی که آرام آرام «خرمگس»شدندوهمچنان درگرداگرد شکم های گُنده ی چربی دارچرب وشیرین با فریب وحقه بازی،ریاکاری وتملق،پاچه خواری ونفاق،فعال مایشاء شدند.
یکی ازکارهای بسیار مهم برای تغییرسرنوشت ناهنجاروعقیم دمکراسی درایران رجل شناسی کارگردانان های بازی سیاست توسط افرادشجاع ومستقل وغیروابسته است.
«محمد منتظری» علی رغم عمر کوتاهش درپس ازانقلاب،قصد داشت دراین مسیر پرونده های سیاسی زیادی رابازکند.پرونده هایی که(به حق ویاناحق)عقیم ماند و برخی همچنان چون یک راز پنهان است!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه1395

Advertisements

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)

یزدی ومنتظری هیچ سمتی درسپاه ندارند
روزنامه آیندگان،31خرداد۱۳۵۸
دکتریزدی وفرزندآیت الله منتظری هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند
رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریک مصاحبه اختصاصی باآیندگان اعلام داشت که دکتر ابراهیم یزدی وفرزندآیت الله منتظری درحال حاضر هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند.
«فروتن»گفت:بدنبال دستورامام وتصویب شورای انقلاب ازتاریخ۲/۲/1۳۵۸
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما تشکیل ودکتریزدی ومحمدمنتظری ازتشکیلات سپاه کناررفتند.
رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب درباره علت جلوگیری ازسفرگروهی ازپاسداران که برای شرکت درجشن استقلال لیبی عازم این کشوربودندگفت:این برنامه بدون اطلاع دولت وسپاه پاسداران انقلاب انجام شده بودوفرزندآیت الله منتظری ازاین گروه برای سفربه لیبی دعوت به عمل آورده بودلذا شورای مرکزی سپاه باسفر مخالفت کرد.
حمادشیبانی؟
روزنامه خراسان6تیر1358
چرا«حمادشیبانی» آزادشد؟
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروزاعلام کردبدنبال آزادی «حمادشیبانی»عضوسازمان چریک های فدائی خلق ایران که چندی پیش به اتهام قاچاق اسلحه دستگیروپریشب به قیدضمانت آزادشده است،ازدادسرای انقلاب خواسته شده دلایل آزادی«حمادشیبانی»رابه سپاه پاسداران وملت ایران اعلام کند.
این سخنگوافزود:اگردادسرای انقلاب برای این آزادی دلیل قانع کننده وموجهی به ملت ایران وسپاه پاسداران نداشته باشد،بایدبیدرنگ دستوردستگیری مجدد «شیبانی»راصادرکند.
پاسپورتی که مُهرورودی نداشت!
روزنامه انقلاب اسلامی،10تیرماه1358
جلوگیری ازمسافرت حجت الاسلام محمدمنتظری به لندن درفرودگاه مهرآباد:
خبرنگارانقلاب اسلامی ساعت30/11دقیقه دیروزشیخ محمد منتظری فرزندآیت الله منتظری به همراه35نفردیگربرای پروازبه لندن به فرودگاه مهرآبادوارددند.درسالن ترانزیت به علت اینکه پاسپورت شیخ محمدمنتظری که دررژیم سابق بدون مجوز قانونی واردمملکت شده بود،مُهروردی به ایران رانداشت وهم چنین پاسپورت یکی ازهمراهان وی که دانشجواست بایستی قبلاتمدیدمی شد،مسئولین فرودگاه مانع پروازاین گروه شدند.چون که چمدان های این گروه قبلا درهواپیمابارشده بود،برج مراقبت پرواز جت747هواپیماییP.L.Aرابه تاخیرانداخت،ولی پس ازپیاده کردن چمدان های این گروه هواپیمابه پروازخودادامه دادسایرهواپبماهانیزپروازعادی خودراانجام دادند.
درگفت وگویی که باخودمحمد منتظری وهمراهانش ومسئولین انتظامی فرودگاه به عمل آوردیم،شایعه حمله مسلحانه وجلوگیری ازپروازهواپیماهاراتکذیب کردند.با تماس هایی که تاساعت23دی شب باوزارت امورخارجه وسایرمقامات مسئول مملکتی گرفته شده بودنتیجه ای حاصل نگردید.دراین ساعت فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای حل وفصل موضوع به فرودگاه آمده بوداظهار داشت:ترتیبی می دهدکه فردا(امروز)این گروه بااولین پرواز مسافرت خودراانجام دهد.
سرانجام درساعت40و10دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه و مسئولین انتظامات فرودگاه،بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.
روزنامه انقلاب اسلامی:
بااینکه این گروه پاسپورت های خودرا5روزقبل ازسفربه مسئولین هواپیمایی ملی تحویل داده بودنددرمورداشکال پاسپورت گروه حجت الاسلام محمد منتظری به آنان اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل ازپروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند.بر مسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت هاچندروز قبل اقدامات لازم را به عمل آورند.
عباس غلام محمد؟؟
روزنامه خراسان،۱۱تیر 1358
لحظات اضطراب درفرودگاه مهرآباد
گروهی مسلح به فرودگاه مهرآبادحمله ور شدند.
فرزندآیت الله منتظری به اتفاق یک دانشجوبدون داشتن پاسپورت معتبر،ایران راترک کرد.
افرادمسلح،مسافران راازهواپیمابیرون کرده ومحمدمنتظری واصغرجمالی فردراروانه سوریه کردند.
ازخروج افرادمسلح ازکشوربوسیله مقامات مهرآبادجلوگیری شد.
آقای مهندس صباغیان،وزیرکشور،شب گذشته دریک گفت وگوی تلفنی به خبرگزاری پارس گفت:طبق اطلاع پلیس فردوگاه مهرآبادبعدازظهرروزگذشته دوتن بنام های محمدمنتظری واصغرجمالی فرد،شغل دانشجوکه گذرنامه آنان تمدیدنشده بودواجازه خروج ازکشوررانداشتندبازورقصدخروج ازکشورراباهواپیمای یکی ازشرکت های هوایی به قصدلندن داشتندکه افسران گذرنامه مانع خروج آنان شدند.ازآنجایی که افرادنامبرده اثاثیه خودرابه هواپیمابرده بودند،بعدازمدتی ناگهان عده ای مسلح از همراهان نامبردگان به محوطه باندپروازحمله ورشده وبااسلحه مانع پرواز هواپیما شدندوخواستاربازگرداندن اثاثیه وخروج ازکشورشدند.
سروان علی اکبرعلوی(رئیس کلانتری فرودگاه مهرآباد)گفت:
افرادمسلح پس ازحمله به محوطه سالن ترانزیت،ازخروج مسافران وسوارشدن آنان به هواپیماجلوگیری کردند.
وی افزود:این گروه هم چنین باگماردن دومامورمسلح درمقابل درب وروری سالن کلانتری هواپیمایی،ازورودمسافرینی که قصدداشتندبلیط خودرا تحویل دهندجلوگیری می کردند.
سروان علی اکبرعلوی هم چنین گفت:
گروه مسلح بااتومبیل به محوطه باندفرودگاه رفتندوازپروازهواپیمای پاکستانی جلوگیری کردند.آنان باتهدیدخلبان راوادارکردندموتورهای هواپیماراخاموش کنند.
محمدمنتظری درگفت و گوی باخبرنگارخبرگزاری پارس گفت:
وقتی دررژیم گذشته ازایران فراری شدم،گذرنامه وشناسنامه ام ازبین رفت.به همین خاطرپاسپورت بحرینی بنام«عباس غلام محمد»گرفتم.ودرزمان نخست وزیری بختیار ازمرزخسروی به ایران بازگشتم.وی گفت مادرمورد گذرنامه های خوددیشب با وزارت خارجه تماس گرفتیم وتصمیم داریم که بااولین هواپیماازایران خارج شویم.
درپی تماس خبرنگارمابادفترحضرت آیت الله منتظری،ایشان اظهارداشتند:دراین زمینه اطلاع دقیقی ندارم وتاکنون گزارش موثقی بدست اینجانب نرسیده است.
دیروزمهندس والی سرپرست سازمان هواپیمایی ملی ایران جزییات این ماجرارابه این شرح اعلام کرد:
پریروز،حدودساعت۲بعدازظهردونفر بنام های آقای«عباس غلام محمد»فرزندآیت الله منتظری وآقای اصغرجمالی فردکه دانشجوبودند،به ترمینال شماره۴فرودگاه مهرآباد مراجعه کردندوقصدمسافرت به لندن باهواپیمای ۷۴۷پاکستانی را داشتند،منتهاچون اینهاپاسپورتشان تمدیدنشده بوداین بودکه افسران گذرنامه ازخروج آنهاجلوگیری کردند وچون یک عده ای مسلح بااین آقایان همراه بودندمختصری درگیری ایجادشدو بالمال مجبورمی شونداثاثیه خودشان راکه به هواپیماداده بودند،پس بگیرند.ازآن لحظه به بعدآنهاترمینال راترک کردندویک مقدارباعث ناراحتی شدند ومابخاطراینکه درگیری نیایدبه پلیس وعوامل دیگردستوردادیم که هیچگونه ایجادناراحتی نکنندوبا آنهامقابله ننمایند.
حدودساعت۸/۵شب گذشته این موضوع ادامه داشت وبعدازآن هواپیماهابه پرواز خودشان ادامه دادند.منتهاباکمی تاخیر.بخاطراینکه آنهامانع پروازهامی شدندو مسافرین راتهدیدمی کردندکه ازترمینال خارج شوندوشب گذشته آنهادرفرودگاه بودند وآنروز(دیروز)صبح قصدخروج ازایران ومسافرت به دمشق پایتخت سوریه راداشتندکه بایک هواپیمای سوری به دمشق بروند.
مجددا افسرگذرنامه پاسپورت هایشان راچک نکردومُهرخروجی نزد،ولی آقایان متاسفانه بافشارآوردن به عواملی که درفرودگاه مشغول کاربودند،داخل هواپیما شدند.لذاماکه اجازه نداشتیم اجازه خروج آنهارابدهیم بالمال اینهادرداخل هواپیما نشستندومسافرین پیاده شدند.
حدودساعت5/10بودکه هواپیمامجددااجازه پروازگرفت وباتماسی که مابامقامات مملکتی گرفته شد،به هرحال اینهابدون مُهرخروجی ازکشوربطرف دمشق حرکت کردندواکنون ترمینال آماده است وهیچگونه حادثه دیگری رخ نداده وآن افرادی هم که بااین آقایان بودند،ترمینال راترک کردند.
گروهی مخصوص بودند.مربوط به خودشان که ازجوانان پرشورمتشکل بودند،ولی متاسفانه به مقررات توجهی نداشتندواینهادرهفته های قبل هم سابقه ای درهمین موردداشتندکه می خواستندبه لیبی بروند.آن موقع هم شب را درفرودگاه متحصن شدندوآن وضع را بوجودآوردند…
تحقق حکومت عدل اسلامی!!
روزنامه انقلاب اسلامی،11تیرماه1358
بیانیه آیت الله منتظری:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رسانداینجانب ازحادثه فروردگاه تهران هیچ گونه اطلاعی نداشته واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولتی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشوردقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود.ازاینکه درحادثه فرودگاه فرزنداینجانب محمدعلی منتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شودکه نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.و لذامسئولیت تمام کارهای اوفقط باخودش متوجه خواهدبود.البته اودراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلابی وتحولی است،ناراحت است ورنج می برد،این جانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیرو تشکرمی کنم.ویادآورمی شوددرجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقیق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن دقیق تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچ گونه رابطه ونسبتی نمی رود…»
بازوراسلحه
روزنامه آیندگان،12تیر1358
یک تقاضاازآیت الله منتظری:حضرت آیت الله منتظری!
ضمن عرض سلام ودرودبیکران بروان پاک شهدای اسلام؛فرزنددلبندتان سه بارنظام فرودگاه مهرآبادرابهم زده ودست رآخربازوراسلحه ازکشوربطورغیرقانونی خروج نموده است.لطفادراین موردتوضیح بیشتربدهید.چون عمل فرزندشما سرمشقی است برای سایرین.بااحترام ص-ع-ز.رونوشت:به:نخست وزیری،کیهان،اطلاعات،آیندگان، جمهوری اسلامی.
مسئولیت پای خودش است
روزنامه آیندگان،۱۲تیر۱۳۵۸
حادثه فرودگاه مهرآبادرامحکوم می کنم.
خنثی شدن توطئه های راست وچپ راازخداوندبزرگ خواهانم.
آیت الله منتظری باانتشاراطلاعیه ای پیرامون حادثه فرودگاه،ضمن تقبیح این حادثه، خواستارحاکمیت ضوابط برروابط شد.
متن اطلاعیه به شرح زیراست:
بسمه تعالی:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رساند اینجانب ازحادثه فرودگاه اطلاعی نداشتم واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولت اسلامی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشور دقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود. ازاینکه درحادثه فرودگاه که فرزنداینجانب محمدمنتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شوم که نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.ولذامسئولیت تمام کارهای اوفقط به خودش متوجه خواهدبود.البته دراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلاب وتحولی است ناراحت است ورنج می برد.اینجانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودشان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیروتشکرمی کنم.ویادآوری می شوم درجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچگونه رابط ونسبتی می رود.درخاتمه پیشرفت انقلاب کبیراسلامی به رهبری آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی وخنثی شدن تمام توطئه های عوامل راست وچپ راازخدای بزرگ خواهانم.والسلام علی جمیع اخوان المسلمین.حسینعلی منتظری.
بایدمحاکمه انقلابی شوند
روزنامه آیندگان،۱۳تیر۱۳۵۸
گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به آیت الله خمینی ونخست وزیرتاکیدکرده اند محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.
تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران امروز درنامه ای به حضرت آیت الله العظمی امام خمینی حادثه فرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه ازدستگاه هاومقامات مسئول کشورخواسته شده است«محمدمنتظری»و همکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند.درنامه بازاریان که به امضای حدود۲۰۰تن ازبازاریان تهران رسیده ورونوشت آنرا برای حضرت آیت اله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده است،تاکیدشده است که«محمد منتظری»وهمراهانش باید محاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرتی به خیانتکاران وآنهاکه به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پاه می زنندداده شود.
شاید غرض هایی درجریان است
روزنامه انقلاب اسلامی،13تیر1358
جریان واقعی حادثه ی فروردگاه مهرآباد:
حادثه ای که چندروزپیش درفروردگاه مهرآباد اتفاق افتادوباعث ایجادجنجال مسافرت آقای محمدمنتظری به لندن گردیدمارابرآن داشت که مروری مجددبرچگونگی این حادثه نموده ودراین رابطه بااکثرکسانی که به نحوی دراین واقعه حضورداشتندگفت وگوکنیم.تابدین وسیله خوانندگان روزنامه بتوانند درجریان نظرات مختلف دراین مورد قرارگیرندوخوددرباره آنچه درفروردگاه مهرآبادگذشته قضاوت کنند:
درتماسی که بایکی ازمسئولین شرکت هواپیمایی P.L.Aگرفته شد،وی گفت:
آقای«منتظری»درتاریخ(پنج روزقبل ازپرواز)تعداد5بلیط برای سفر به لندن تهیه کرده بودوگذرنامه همراهانشان راتحویل شرکتP.L.Aداده بودندوقراربودکه درروزیکشنبه دهم تیرماه یکساعت قبل ازپروازدرفروردگاه مهرآبادحاضرباشند.روزپروازبه مدیرشرکت P.L.A که روی باندوکنارهواپیمابودخبررسیدکه ازسوارشدن«محمدمنتظری»و همراهان شان به هواپیماجلوگیری به عمل آمده است.واونیزسعی می کندازخروج دیگرمسافران ازسالن ترانزیت جلوگیری کند.مدیرشرکت برای آگاهی ازواقعه به سالن انتظاررجوع کرده وازآقای«محمدمنتظری»علت رامی پرسد.«منتظری»پاسخ می دهد که اداره گذرنامه اجازه خروج برای آنان صادرنمی کند.این سوال اضافه کردباتوجه به اینکه آنان5روزپیش پاسپورتشان راداده بودنداین ممانعت درروزپروازبرای ماغیرمنتظره بودوبعدازاینکه آقای«منتظری»ازپروازباهواپیمای شرکت مامایوس شد درخواست کرد چمدان هایش راتحویل بگیردولی چمدان هادرهواپیمابارگیری شده بودند.مابه اوگفتیم چمدان هایت رابه لندن می بریم.اوجواب دادخیرچمدان هایم را همین جا می خواهم. اگرآنهاراتحویل ندهیدنخواهیم گذاشت هواپیماپروازکند.ولی هواپیما حرکت کرده بودو آماده رفتن به بانداصلی برای پروازمی شد.ماباسرپرست هواپیمایی کشورتماس گرفتم وآنهاازطریق برج مراقبت به هواپیمادستوربازگشت دادند.هواپیمادورزدوپارک کردوماباچندنفرازهمراهان آقای محمدمنتظری به داخل هواپیمارفتیم آنهاچمدان هارا شناسایی کردندوتحویل گرفتنددرتمام این مدت هیچگونه تهدیدویادخالت مسلحانه ای نه درباندفرودگاه ونه درسالن ترانزیت انجام نشدوفقط یکباریک مشاجره لفظی بین مدیرشرکت وآقای محمدمنتظری درگرفت.بعدازاین جریان هواپیمابا40دقیقه تاخیرتهران رابه سوی لندن ترک کرد.درتماسی که بادفتر دکترچمران درنخست وزیری گرفته شد.آقای کیانی درجواب خبرنگارمادرموردواقعه فرودگاه مهرآبادگفت:گذرنامه آقای محمدمنتظری بحرینی بوده ومدت آن نیزگذشته بودوهرکس که می خواهداز کشورخارج شودمقدماتی رابایدبگذراندبایدبلیطی بخرد وگذرنامه اش راهم بدهدکه چک شودومراحل قانونی اش طی گردد.ولی درموردآقای منتظری هیچکدام ازاین کارهاانجام نشدومثل این می ماندکه من یک گذرنامه ایتالیایی بردارم وبروم درهواپیما بنشینم وبگویم می خواهم بروم خارج.بایدقوانین مملکت راهم رعایت کرد.
خبرنگارپرسید:می گویندکه گذرنامه هایشان رابه شرکت تحویل داده بودند؟
آقای کیانی ازدفتردکترچمران گفت:نخیرنداده بودند.ایشان می بایست لااقل 3یا4روزقبل گذرنامه شان رامی دادندوبلیطی تهیه می کردندوبلیط شان بایدچک می شد علاوه براین،مهلت گذرنامه شان تمام شده بود.اینهاهیچکدام مشکلی نبودوبا مسالمت حل می شد.آن شخص ایرانی است وشناخته شده،ایشان می توانند گذرنامه ایرانی بگیرند.
خبرنگارتاکیدکردبه نظرشمااین گروه گذزنامه شان به شرکت هواپیماییP.L.Aداده بودندکه به نخست وزیری بفرستند؟
ایشان جواب دادندکه نه خیرنداده بودند.
درموردمسافربعدی«ابوحنیف»سوال شد؟
آقای کیانی توضیح دادکه ایشان اصلا دانشجوبودندوبرای سفردانشجویان بخارج از کشورمقرراتی وجودارد.ایشان خدمت سربازی نکرده بودندوبایدتعهدنامه ای می دادندکه به ایران مراجعت کنند.
خبرنگارپرسیدیعنی شمامی گوئیدکه این هاحتی بلیط هم نخریدنه بودند؟
وی پاسخ داد:والله من اطلاعی ندارم که بری پرواز اولشان بلیط خریده بودندیانه،ولی برای پروازدومشان همینطوری رفتندو…تازه اگر بلیط خریده باشندمساله نیست.
دراین وقت خبرنگارپرسید:اگربلیط بخرندبایدپاسپورت هاراتحویل بدهند؟
آقای کیانی باکمی مکث جواب داد:پاسپورت رامی توانندباتقبل خودشان لابد ندهند. نمی دانم من اطلاع ندارم.که برای پرواز(پروازدوم)بلیط خریده بودندیانخریده بودند.و ضمنامسئولین گذرنامه هواپیمایی ملی بایدگذرنامه کسانی که می خواهندازمملکت خارج شوندچک کنند.مسئولین گذرنامه وپلیس فرودگاه اظهارداشتندکه این گذرنامه هاقانونی نیستند.یعنی اجازه خروج نگرفته اندوقبلا گذرنامه هایشان رانداده اند. بنابراین قوانین مملکتی اجازه خروج به این افرادرانمی دهد.واداره گذرنامه وظیفه اش جلوگیری ازخروج افرادی است که این گذرنامه هارادارند.آنهااین کرکردندواینهاتفنگ برداشتند.
سپس خبرنگارمادررابطه باابوحنیف(دانشجو)پرسیدمساله نظام وظیفه برای یک دانشجویی که درخارج کشورتحصیل می کندوگذرنامه دانشجویی داردمطرح نیست؟
آقای کیانی پاسخ داد:شماداریداشتباه می کنید.دانشجوی ایرانی که درخارج از کشورتحصیل می کندیک گذرنامه دانشجویی دارد.ولی کسانی که درایران تحصیل می کنندبرای خروج ازکشوربایدیک اجازه مخصوص داشته باشدواین متفاوت است با گذرنامه دانشجویان ایرانی که درخارج کشورتحصیل می کنندوفرق دارد.با دانشجویانی که درداخل تحصیل می کنند.
خبرنگارپرسیدمنظورتان این است که ایشان درداخل کشورتحصیل می کنند؟
وی پاسخ داد:بله.
خبرنگارپرسیددرکدام دانشگاه تحصیل می کند؟
پاسخ شنید:این رادیگرنمی دانم.
روزنامه انقلاب اسلامی:
آقای«ابوحنیف»دانشجوی دانشگاه کلن می باشد ودرایران اشتغال به تحصیل ندارد.
برادر(ابو)شریف،فرمانده کل عملیات سپاه پاسداران انقلاب که درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارماشرکت کرده بوددررابطه باحادثه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:
لطفامشروح اتفاقاتی که دررابطه با«محمدمنتظری»به لندن درفرودگاه مهرآبادرخ داده است رابیان کنید؟
من دردفترمرکزی عملیات سپاه عشرت آبادبودم که ازطرف دادستانی کل انقلاب آقای «لاهوتی»تلفن می شودکه گویادرفرودگاه مهرآباددرگیری هایی بوجودآمده است و اشکالاتی درحرکت هواپیمااست.وشمانیرویی رابه آنجااعزام کنید.البته قبلاهم از طرف دولت راجع به همین موضوع تلفن شده بود.بلافاصله ماعده ای رابرای اعزام به فرودگاه بسیج کردیم.مجدداآقای«هادوی»تلفن کردندکه شما نیروی زیادی نبرید. بلکه مساله رابطورمسالمت آمیزحل کنید.بنابراین ماتعدادراتقلیل دادیم و50نفررابه 15نفرمسلح رساندیم وساعت 5/8یا9به فرودگاه رسیدیم…گروگانی درکارنبود.
برادر«شریف»درموردماجرای گروگان گرفتن اظهارداشت:
که ماجرای شخصی که ادعامی شدگروگان گرفته انددروغ است.ماجرابه این شکل است که شخصی که قبلادردربارکارمی کرده است درفرودگاه دیده می شودوچون محمدمنتظری اوراشناسایی کرده بود،دستگیرش می کنندکه به داگاه بفرستندتاپس ازتحقیق،اگرجرمی داشته باشدمحاکمه شودومن بلافاصله ازآقای«منتظری»آن شخص راتحویل گرفتم.وبه پادگان عشرت آبادفرستادم تاتحقیقاتی راپیرامون اتهام وی انجام دهیم.که اگرمجرم بودتوقیف شودواگرنبودآزادگرددواین موضوع به صورت مساله گروگان گرفتن مطرح شده است.درصورتی که مساله گروگان نبوده،بلکه مساله تعقیب یک درباری بوده است.
بعدازاینکه ماآقای منتظری راقانع کردیم که پروازدیگری نیزهست،ایشان موافقت کردندکه صبح بااولین پروازبه مقصدلندن حرکت کندوچون وقت کم بودحاضرنشدکه به منزل برود.
ماجرای افرادمسلح:
افرادمسلحی که باآقای منتظری به فرودگاه آمده بودندمحافظان ایشان بودندکه همیشه اوراهمراهی می کنند.برخلاف آنچه شایع کرده اندبرای اشغال فرودگاه نیامده بودند.تاساعت5/1ماآنجاماندیم.ایشان هم اصرارداشتندبرای اینکه به هواپیما زودتربرسندشب رادرفرودگاه بمانند.ساعت5/6صبح درفرودگاه حاضرشدیم واز نمایندگان سپاه پاسداران مستقردرآنجاخواستیم که وسایل سفرایشان راآماده کنند. بلیط شان راتغییردهندتابااولین پروازمسافرت کند.اولین پروازصبح مربوط به شرکت هواپیمایی سوریه بودکه بطرف دمشق حرکت می کرد.این شرکت موافقت کردکه بلیط های آقایان راکه به مقصدلندن بودبه سوریه تبدیل کندوآنهابه مسافرت بروند. ناگفته نماندکه پلیس گذرنامه بازبارفتن این آقایان مخالفت می کرد.
نظردولت:
مابادولت وباآقای«هادوی»دادستان کل انقلاب تماس گرفتیم.آقای هادوی اظهارنظری نکردندوگفتندکه نظر،نظردولت است ودولت نظرش چیست؟دولت هم دراین مساله مانده بود؛که بازلازم به یادآوری است که ازطرف دولت یکباردستوراجازه خروج آنها داده شده بودوباردیگردستورآمده بودکه نگذاریدآنهابروندوهمانطوری که دادستان انقلاب سفارش کرده بودسعی کردیم که مساله مسالمت آمیزحل شود.وحلش هم ازاین قراربودکه این آقایان بروندورفتن این آقایان هم چندان خلاف قانون نبود.چون یکی گذرنامه ایرانی داشت وخروجی هم داشت منتهاپاسپورت بحرینی هم که دخولی نداشت،علتش این بودکه آقای منتظری وقتی که باپدرش آیت الله منتظری ازخارج به ایران می آیندفرودگاه نظمی نداشت لذابه آن دخولی نزده اندوحالاکه می خواهدخارج شودپاسپورتش به علت نبودن ماموردرآن زمان دخولی ندارد؛بنابراین خلافی نبوده است.مهم ترازآن باتوجه به اینکه ماالان اطلاع داریم که هزاران نفرازمرزهای کشوربدون گذرنامه خارج می شوند.دکتربختیارخارج شده است.عمال ساواک خارج شده اند.مرزهابازاست.حالاخارج شدن یک نفرهم چندان ضرری به مملکت نمی رساندوازآن طرف قضیه هم بنگریم اگرمامی خواستیم آنهارااذیت کنیم درفرودگاه متحصن می شدند.عده ای مسلح هم همراهشان بودند.بنابراین مشکلات ایجادمی شدکه منجربه بسته شدن فرودگاه می گشت.این است که به دولت گفتیم برای جلوگیری ازدرگیری وبرای جلوگیری ازبسته شدن فرودگاه وبرای پیشگیری ازبروز حادثه صلاح براین است که اجازه خروج به آنهابدهند.دولت هم این مساله رابررسی کردوبعدازتلفن های مجددی که شدبه این نتیجه رسیدندکه رفتن آقایان راه صوابی است.دولت دستوردادوبادستوردولت آقایان رفتند.حمله ی مسلحانه ای وجودنداشته است.
درروزنامه های صبح وعصرآنروزورادیوتلویزیون مساله حمله به باندفرودگاه وحمله به سالن ترانزیت گروگان گرفتن هواپیماوحمله مسلحانه به خودهواپیمامطرح شده است وآنهاراباتیترهای بسیاردرشت نوشته اند.شماکه دراین جریان بودیدواقعیت مساله ذکرشده را تاچه حدمی دانید؟
این اخبارازنظربنده کاملابی اساس است.برای اینکه همانگونه که مامشاهده کردیم نه حمله مسلحانه ای وجودداشته است ونه باندی تعطیل شده ونه هواپیمایی به گروگان گرفته شده ونه مسافری.شاید غرض هایی درجریان است.
هدف پاره ای ازروزنامه هاورادیووتلویزیون ازبزرگ کردن این مساله به نظرشما چه بوده است؟
معمولاروزنامه هاچون مطلب ندارندبرای پرکردن روزنامه هایشان سعی می کنند بعضی ازمسائل خیلی کوچک رابزرگ کنند.این یک طرف قضیه است.ممکن است طرف دیگر قضیه این باشدکه شایدغرض هایی درجریان است که مثلا یکی رامتهم بکنندوبه کسی ضربه سیاسی بزنند.
برای کسب اطلاع بیشتر بادفترمهندس«والی»رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تماس گرفتیم وآقای«مفتخریمکارشناس ایمنی ماموردردفترزمینی ریاست کل ازدفتر ایشان به سوالات خبرنگارماپاسخ داد.
نظرشماراجع به وقایع فرودگاه دررابطه باسفرآقای منتظری چیست؟
والله ما عین مطالب رابه روزنامه کیهان واطلاعات دادیم حالامن نمی دانم شماچه اطلاعاتی علاوه برآنهامی خواهید؟
گذرنامه«منتظری»و«ابوحنیف»چه اشکالاتی داشت؟
والله من نمی توانم درست جواب تان رابدهم چون می دانم که درجریان نبوده ام اگر به شما بگویم چون دررابطه باروزنامه است می ترسم که اشکالاتی پیش بیاید.اگر اجازه می دهیدماباآقای مهندس«والی»صحبت کنم وبعدبه شمااطلاع دهیم.
…وسپس آقای مهندس«والی»بادفترروزنامه تماس گرفتندوخبرنگارماپرسید آیابستن فرودگاه حقیقت دارد؟
نه خیر.به آن شکل نبوده است.مااگر می خواستیم همان شب جلوی آنهارابگیریم برای مان کارساده ای بود.یعنی چیزی نبودکه نتوانیم ازپس هفت،هشت نفربر بیائیم.حتی درخودبانداینکه درباندآمدندوباندرابستندهمه اش بی خودی است برای اینکه آنها قدرت آن کارراندارند.
خبرنگار:یعنی حمله به هواپیماصحت نداشته است؟
مهندس«والی»نخیر.نه خیر.این هامسائل راخیلی بی خودی بزرگ کردند.یکی دوسه نفری توی باند ریختندخوب روزقبلش جلوی هواپیمای پاکستانی راهم گرفتندوبه آن صورت که باندراببندندنبود.
خبرنگار:اگربلیط گرفته بودندچطورگذرنامه هایشان را به شرکت فروشنده بلیط ندادند؟
خوب هرکس می تواندبرودبلیط بگیرد..
خبرنگارپرسید:ولی باید گذرنامه اش راتحویل دهد؟
مهندس والی:
نه خیر.مقرراتی که هم امروزهم روزنامه نوشته بودموقعی که می بودبلیط بگیرندو گذرنامه اش راموقعی که می خواهدبرودارز بگیردازبانک.همین الان امروزودیروزاست که این طوری شده.الان بانک پاسپورت رامی گیردوارزمی دهدوپاسپورت رابه آژانس می دهد.برخلاف سابق که بلیط رامی گرفتندپاسپورت رابه آژانس می دادندبه گذرنامه وموقعی که می خواست سوارشودبایدپاسپورت راپس می گرفت!واین عمل راهم انجام نداده بود.موقعی که می گویندپنج روزقبل پاسپورت رابدهیدبه مهرآبادمی گویندآقااین ممنوع الخروج هست یانیست؟مُهرش را می زنندوموقعی که بلیط اش را می دهدومی خواهدسوارشودپاسپورتش رامی دهداین عمل انجام نشده بود.
خبرنگار:
پلیس فرودگاه دخالت نکرد؟
مهندس والی:
نخیر.پلیس فرودگاه دخالتی نداشت.
خبرنگار:پس همه کارهاراپاسداران کردند؟
مهندس والی:پاسداران هم نبودندوآنهاهم البته فقط بصورت میانجی عمل کردند و دخالت حضوری نمی کردندومن خودم به آنهاگفتم.
خبرنگار:آیادستوراین عدم دخالت ازطرف نخست وزیری صادرشده بود؟
وی جواب داد:
نه خیر.منظورنخست وزیری این بودکه مباداعملی شودمنجربه اصطکاک گردد.و موقعی که می پرسیم نخست وزیری بما می گفت که آقامقرراتی داردو بایدآنرا عمل کرد…درخاتمه وی به روزنامه هایی که خبرمزبوررابزرگ کرده بودندانتقادکردواز آنهاخواست که من بعددردرج اخباردقت بیشتری نمایند.
آقای«احمدعاروض»سرپرست هواپیمایی سوریه دریک مصاحبه اختصاصی با خبرنگارانقلاب اسلامی درموردحادثه روزدوشنبه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:
هیچیک از5نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.باید بگویم اصولاآنچه که درفرودگاه مهرآباداتفاق افتادخیلی کوچکترازآن است که درروزنامه هاعنوان شد.ساعت7صبح روزدوشنبه بودکه ماموران فرودگاه بمامراجعه نمودندوازماخواستندبرای مسافرت 5نفر به دمشق به آنهاکمک کنیم وپرسیدندآیاجای خالی درهواپیما برای5نفردارید؟ما جواب دادیم به71نفربلیط فروخته ایم که6نفرمراجعه ننموده اند.بنابراین می توانیم این5مسافرشمارانیزبه سوریه ببریم.ماموران بلیط های این5نفررابمانشان دادندکه همان روزازهواپیمایی ملی خریداری شده بود.این بلیط هابه نام های«محمد عباسی»،«محمدآخوندی»،«حمابی فرد»،«حسین کاظمی»و«حمام جی» ازتهران به دمشق صادرشده بود.مااین مسافران رانمی شناختیم نمی دانستیم چه شغل و مقامی دارند.مراحل کنترل قبل ازپروازشدومسافران پس ازکنترل کامل واردهواپیما شدند.هیچ یک ازاین5نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.پس از سوارشدن تمام مسافران وانجام تمام مراحل لازم درهواپیمابسته شد.ومااشاره کردیم که پلکان از هواپیما دورشود.اینکارانجام شد.وهواپیماآماده پروازگردیددراین هنگام مسئولین فرودگاه اعلام کردندکه هواپیماپروازنکند.می نمی دانستیم جریان از این قراراست.من به خلبان اشاره کردم که صبرکندپس ازده دقیقه خلبان برج مراقبت تماس برقرارکردواز چگونگی جریان پرسید،به اوگفتندشماهواپیمارادرحالت STANDBYنگهدارومنتظرباش. خلبان ازمن می خواست بامسئولین فرودگاه دراین زمینه صحبت کنم.من برای اینکاربه ترمینال4رفتم.درآنجاباگروهی ازمسئولین فرودگاه مواجه شدم که مشغول بحث وگفت وگوبودند.ازافرادمسئول فرودگاه راجع به دلیل این وضعیت سوال کردم.پاسخ دادندچندمسافردرهواپیماشما(شرکت سوریه)سوار هستندکه اجازه خروج ندارند.ودولت ایران علاقه نداردکه این افرادازاین خارج شوند.پرسیدم چه کسانی هستند؟جواب دادنداسم یکی ازآنها«محمدمنتظری»است.مابه لیست مسافرین خودمان مراجعه کردیم ولی هرچقدرگشتیم به نام«محمد منتظری» برنخوردیم.مانمی دانستیم این«محمدمنتظری»باچه نامی داردواردهواپیماشده است؟بلیط هاراتک تک چک کردیم ولی نشانی از«محمدمنتظری»نیافتیم!به علت گرمامسافران پیاده شدند.مجددابامسئولین فرودگاه صحبت کردیم ازآنان پرسیدیم اگر دولت ایران علاقه ای به خروج«محمد منتظری»نداردچگونه وی مراحل قانونی راپشت سرگذاشته وداخل هواپیما شده؟…درهرحال قرارشدکه آنهاازهواپیماپیاده شوندچند نفرازمسئولین فرودگاه داخل هواپیماشدندوازآنان خواستندپیاده شوند.آنان ازانجام این امرخودداری کردندنه چون داخل هواپیماگرم بود.کلیه مسافرین به غیراازآن5نفرپیاده شدند.دراین جابایدبگویم که اصلامسئله گروگان گیری وجودنداشته وکسی بااسلحه واردهواپیمانشده بودکه بتواندفردیاافرادی راگروگان بگیرد.بالاخره پس ازمشورت با سفارت سوریه ووزارت امورخارجه ایران وپس از5/2ساعت تاخیرودرحدودساعت11این هواپیمابه سوی دمشق پرواز کرد.برخلاف آنچه که شایع است خلبان هواپیماشکایتی ازاین افرادبه مقامی نکرده وهمان خلبان روزبعد84مسافرراازدمشق بایک پرواز به ایران آورد.دولت سوریه نیزدرمورداین افردچون بلیط وگذرنامه قانونی دارندتصمیم فوق العاده ای اتخاذ نخواهدکرد.
سرانجام درساعت40و10دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه ومسئولین انتظامات فرودگاه بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.
روزنامه انقلاب اسلامی:
بااینکه این گروه پاسپورت های خورا5روز قبل ازسفر به مسئولین هواپیمایی تحویل داده بودنددرمورد اشکال پاسپورت گروه،حجت الاسلام محمد منتظری به آنا اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل از پروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند،برمسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت ها چندروزقبل اقدامات لازم را به عمل آورند.
درس عبرتی برای جنایتکاران؟!
روزنامه خراسان14تیرماه1358،ش8689
نامه بازاریان تهران به امام خمینی:
محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.
تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به حضورآیت الله العظمی امام خمینی حادثه گروگانگیری درفرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه از دستگاه هاومقام های مسئول کشورخواسته شده است:محمد منتظری وهمکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند. درنامه بازاریان که به امضای حدود200تن ازبازاریان تهران رسیده است ورونوشت آن برای حضرت آیت الله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده تاکید شده است:که محمدمنتظری وهمراهنش بایدمحاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرت به جنایتکاران وآنهایی که به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پای می زنند،داده شود.
دستوربازداشت
روزنامه آیندگان،۱۶تیر۱۳۵۸
مهدی بازرگان دستور بازداشت منتظری راصادرکرد.
رهبران لیبی رسمامحمدمنتظری راپذیرفتند.
اعلامیه مشترکی ازسوی کنگره عمومی خلق جماهیرلیبی ومحمدمنتظری به نماینگی حزب جمهوری اسلامی ایران انتشاریافت.
دبیرکل خلق جماهیرروزپنج شنبه شیخ محمدمنتظری عضوکمیته مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران وپسرآیت الله منتظری رابه حضورپذیرفتند.
شیخ محمدمنتظری که سه شنبه واردطرابلس شد انقلاب لیبی ورهبرآن قذافی رابرای حمایت شان ازمردم ایران بود.
شیخ محمدمنتظری روزپنج شنبه درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی اظهارداشت:
روابط بین طرابلس وتهران برادرانه وابدی وفعالانه است.وی حمایت انقلاب ایران ازنبردبرحق مردم فلسطین دوباره تاکیدکردو…
…شیخ محمدمنتظری ازسوم تاششم ژوئیه ازجماهیرلیبی دیدن کردوباچندین رهبرلیبیایی ملاقات کرد.درهمین حال مشاورنخست وزیرایران درامورسیاسی وسخنگوی دولت روزپنج شنبه اعلام کردکه مهندس بازرگان به محض اطلاع ازحادثه ناگوارفرودگاه مهرآباددستورتوقیف وجلب منتظری راصادرکرد.
اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب
روزنامه انقلاب اسلامی،17تیرماه1358
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درموردبازداشت محمد منتظری:
اخیرااخباری درروزنامه هاوهم چنین ازصدای جمهوری اسلامی راجع به سفرمحمدمنتظری منعکس شده وازصدای جمهوری اسلامی هم دستوربازداشت نامبرده رااعلام کرده اند.لازم است متذکرشودتابه جرائم دردادسرای انقلاب جمهوری اسلامی رسیدگی نشوددرج آگهی واعلام نظرموجه نیست.دراین موردپرونده ای تشکیل شده که پس ازتکمیل،اعلام نظرخواهدشدوبه اطلاع ملت شریف ومسلمان ایران خواهدرسید.
اخلال درتوسعه روابط فرانسه وایران
روزنامه آیندگان،۱۸تیر۱۳۵۸
محمدمنتظری:توسط عمال سیاوصهیونیسم درتوسعه روابط فرانسه-ایران اخلال می شود.
پاریس خبرگزاری فرانسه:شیخ محمدمنتظری عضوشورای مشورتی حزب جمهوری اسلامی ایران روزیکشنبه به خبرگزاری فرانسه اظهارداشت:
عمال صهیونسیم درایران هنوزنفوذدارندوآنهاهستندکه برخلاف تمایل آیت الله خمینی ومردم ایران درتوسعه فرانسه-ایران اخلال می کنند.
شیخ محمد منتظری شامگاه جمعه واردپاریس شد.
شیخ محمدمنتظری که یکی ازرهبران حزب جمهوری اسلامی است،سپس بشدت به آمریکاوصهیونیست هاحمله کردوآنهارامتهم کردکه درهمه جای دنیابین دولت ها، جنبش های سیاسی وحتی اشخاص ملی گراوترقی خواه بذرنفاق می پاشند.
شیخ محمدمنتظری درپایان تصریح کردحزب جمهوری اسلامی حزبی است که از آزادی دفاع می کند.بنابراین این حزب طرفدارتعدداحزاب ودشمن هرنوع دیکتاتوری زیرهرپوششی که فردراپنهان کند:اسلام،کمونیسم،ناسیونالیسم وغیره است.
آلت دست سازمان سیا
روزنامه آیندگان24تیرماه1358
شیخ محمدمنتظری دولت ایران رابه همدستی باسیامتهم کرد:
بیروت،یونایتدپرس:شیخ محمدمنتظری یکی ازرهبران مذهبی ایران امروز(دیروز) در مصاحبه ای بابخش بین المللی روزنامه النهار،چهره های برجسته ی غیر نظامی دولت ایران رامتهم کردکه آلت دست سازمان سیاهستند.وی گفت: «مهدی بازرگان»نخست وزیر،و«یزدی»وزیرخارجه وسایرین اراده ی مستقلی ندارند، بلکه دراختیارعمال جاسوسی آمریکا وصهیونیسم هستند.
منتظری دیروز(پریروز)ازراه سوریه ازپاریس به لبنان رفت.زیراسفارت لبنان درپاریس از دادن ویزای ورودی به اوخودداری کرده بود.
منتظری درکنفرانس مطبوعاتی که پس ازورودش به بیروت ترتیب یافت،سازمان سیا رامتهم کردکه برای ضربه زدن به انقلاب درجناح های مختلف نفوذمی کند.
وی گفت:مراکزجاسوسی آمریکا وصهیونیست زیادی درایران وجودداردکه کوشش می کنندمیان ایران واعراب اختلاف بیندازند.
اشاره وی به ادعای آیت الله روحانی مبنی برمالکیت بحرینی وتغییرنام خلیج فارس بود.
منتظری تاکیدکردکه خلیج سابق آمریکایی بود،اینک اسلامی است…منتظری هم چنین آمریکایی هاوصهونیست هارامتهم به ربودن امام موسی صدربه منظورآزاردادن لیبی وقتل کمال جنبلاط رهبرلبنانی کرد.
تضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است
روزنامه انقلاب اسلامی،24تیرماه1358
سخنگوی دولت درزمینه مصاحبه اخیرمحمدمنتظری دربیروت که خبرگزاری های خارجی مخابره کرده اندوطی آن آقای محمدمنتظری درباره مهندس بازرگان نخست وزیرودکترابراهیم یزدی وزیرامورخارجه نظری ابراز کرده بودندچنین اظهارنظرکرد:آنچه آقای محمدمنتظری درمورددست نشانده بودن دولت ایران ووابستگی آن به امپریالیسم آمریکاوصهیونیسم بین الملل اظهارداشته وخصوصادرجایی که گفته است نخست وزیرووزیرخارجه ایران تحت اختیارعمال جاسوسی آمریکاعمل می کنندصرفا می تواندنظریات شخصی ایشان بوده باشد.نه نظرقاطبه ملت ایران ونظرامام ودیگر رهبران مذهبی درجایی که امام اعلام می داردتضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است ویااین دولت دولت خدمتگزاربه اسلام است ویاشخص مهندس بازرگان راشخصیتی اصیل باتقوی وملی معرفی می کندویادیگررهبران مذهبی اطاعت وتبعیت ازدولت رافریضه ملی می دانداین اظهارات ودیگرگفته های مشابه آن،بانظریات رهبرانقلاب ودیگرنیروهای مذهبی وسیاسی درتناقض آشکارقرارداد.
آقای محمدمنتظری حتی نسبت به پدرخودشان حضرت آیت الله منتظری که بدون شک یکی ازاصیل ترین،روشن ترین وباتقوی ترین رهبران مذهبی تاریخ ایران هستندازچنین اظهارنظری خودداری نکرده اند.
به حرف یک بچه ترتیب اثرندهید
25تیر1358،روزنامه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدصادق روحانی درمصاحبه مطبوعاتی:
قضیه بالاخره ازآنست که به حرف یک بچه ترتیب اثرداده شودیانشود.نهایت یک حرف ممکنست پیش ایدوآن این که چون او(محمدمنتظری)خودش رابه مقامات عالیه منتسب می کندکه مقامات عالیه روحانیت درآن موقع هاچیزی بگویندوالااوکوچکترازاین است.«جلود»درایران ایادی دارد،اینهاایادی لیبی هستند…
دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کنند
روزنامه آیندگان30تیر1358
200جوان مسلح دربیرون فرودگاه ازاواستقبال کردند.
محمد منتظری واردتهران شد.
دادستان تهران(شهشهانی):دستورداده بودم اورادرهنگام ورودجلب کنند.
دادستان انقلاب(هادوی) یک ساعت پیش ازورود،دستوربازداشت منتظری رالغوکرد.
«شیخ محمدمنتظری»پسر«آیت الله منتظری»بعدازظهردیروزبا2تن دیگرکه اورا همراهی می کردند،واردتهران شدوبدون هیچگونه درگیری،همراه200جوان مسلح که بیرون فرودگاه منتظراوبودندبه منزل رفت.
«محمدمنتظری»درماه جاری با2تن دیگر،پس ازیک درگیری درفرودگاه مهرآباد،تهران راترک کرده بود.
سروان«محمودکوشان»افسرجانشین فرودگاه مهرآباددرزمینه چگونگی ورود«محمد منتظری»وهمراهان او:«آخوندی»و«صاحب زمانی»به آیندگان گفت:
براساس برنامه ودستورقبلی قراربودکه«محمدمنتظری»راهنگام ورودبه ایران دستگیر کنیم که یک ساعت پیش ازوروداو،آقای«هادوی»دادستان کل انقلاب وآقای «نصیری» نماینده نخست وزیردرفرودگاه مهرآباد،به مادستوردادندکه اگرگذرنامه«محمد منتظری»وهمراهان اوایرادداشت،گذرنامه هایشان گرفته شودوخودشان می توانند بروند.که همینطورعمل شد.وگذرنامه«محمدمنتظری»که بحرینی بودوویزای ایران را نداشت،ضبط شدوگذرنامه 2تن دیگرهمراه اوچون ایرادنداشت،به آنهاداده شد.و هر سه تن فرودگاه راترک کردند
سروان«کوشا»خاطرنشان کردپس از10دقیقه که«منتظری»و«آخوندی»و«صاحب زمانی»فرودگاه راترک کردند؛آقای«شهشهانی»دادستان تهران به مادستورداد «منتظری»رادستگیروبه مراجع مربوطه تحویل دهیم،که دراین هنگام اوفرودگاه راترک کرده بود.
«محمدمنتظری»وهمراهان اوباپرواز606هواپیمای ملی ایران که پراز مسافر بود،ساعت15/6دیروزازکویت مستقیمابه تهران واردشد.
حدود200تن جوان بین17تا23ساله که همگی مسلح بودند،بیرون سالن فرودگاه انتظاراورامی کشیدند.وپس ازورود«منتظری»اورابااتومبیل به مقصداسکورت کردند.
به گفته سروان«کوشا»«منتظری»وهمراهان اوهیچکدام مسلح نبودندوبه هیچکس نیزاجازه ورودبه سالن داده نشده بود.بااینحال نقاط حساس ونفوذناپذیرفرودگاه زیر نظارت وکنترل قرارگرفته بود.
«شهشهانی»دادستان استان تهران شب گذشته به آیندگان گفت:
گزارش فرودگاه مهرآبادراکه چندی قبل روی دادپس ازدوبارمکاتبه که ازسوی دادسرای تهران باپلیس فرودگاه صورت گرفت دوروزپیش به من تسلیم کردند.دیروز بعدازظهر (جمعه)پلیس فرودگاه مهرآبادتلفنی درخصوص«شیخ محمدمنتظری»ازمن کسب تکلیف کردوباتوجه به گزارش پلیس فرودگاه،دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کند.وچنانچه پلیس فرودگاه ایشان رامعرفی کندتوضیح خواهم خواست ودستوررسیدگی واقدامات لازم راخواهم داد.
«شهشهانی»افزود:ازسوی داستانی حکم بازداشت صادرنشده واین بستگی به بازپرس پرونده دارد.که پس ازبازجویی نظرقطعی خودرااعلام خواهدکرد.
نظروزیرکشور:«هاشم صباغیان»وزیرکشور:درتماسی تلفنی به آیندگان گفت: درخصوص«شیخ محمدمنتظری»ورفت وآمدایشان هیچ اظهارنظری ندارم.امااگر دادستان تهران ویادادستان انقلاب دستورداده باشندکه این دستورات با هم تناقض داشته،پلیس فرودگاه هم مانده است که کدام دستوررااجراکند.ازآنجاکه پلیس فرودگاه زیرنظر«شهربانی»و«شهربانی»هم تابع وزارت کشور است،فردا (امروز)وارد ماجراخواهیم شدواین اتفاق راپیگری می کنیم.
استقبال هواداران
روزنامه انقلاب اسلامی،30تیرماه1358
آقای محمدمنتظری به هنگام ورودمورداستقبال هواداران خودقرارگرفت.
ساعت18روزجمعه آقای محمدمنتظری فرزندآیت الله منتظری که چندی پیش درپی واقعه مهرآبادکشورمان رابه قصدسوریه ترک کرده بودازطریق کویت واردتهران شد. آقای محمدمنتظری به هنگام ورددرفرودگاه مهرآبادمورداستقبال هواداران خودقرار گرفت.
دستورجلب محمدمنتظری
روزنامه انقلاب اسلامی،1مرداد1358
بازپرس دادسرای تهران دستورجلب محمدمنتظری راصادرکرد.
درتماسی که باآقای نکوئی بازپرس شعبه دوم دادسرای تهران داشتم وی درمورد جلب آقای«محمدمنتظری»گفتند:عده ای دراوایل اردیبشهت ماه به اسامی آقایان: مهندس کاظم سماک ومهندس حبیب زاده وحاج حسن بیگی وغلامرضاچهره تنکابنی علیه آقای محمدمنتظری به دادسرای تهران می کنندمبنی براینکه وقتی برای حل اختلافاتی به عنوان نماینده کارگران درشرکت مجدبه دفترمدیرعامل این شرکت می روندآقای محمدمنتظری که درآنجاحضورداشتندباطرح نقشه قبلی آنهارادستگیرکرده وبعدازشکنجه بوسیله تعدادی مسلح آنهارابه نقطه نامعلومی می برندکه بعدامعلوم می شودپادگان جمشیدیه است.آنهاهم چنین اظهارداشتندکه درمدت بازداشت در حقیقت درتوقیفگاه آقای محمدمنتظری بوده ودرمدت50ساعت که اعتصاب غذاکرده اندهیچکس به آنهاجواب مثبت نداده است.حتی درشکایت خودآورده اندکه پاسداران اجازه توالت رفتن راهم به آنهانمی داده اند.بعدازمدتی آنهارابه پادگان سلطنت آبادمی برندودرآنجاوقتی متوجه می شوندکه بیگناه هستندآزادشان می کنند.درضمن عده ای هم درطول مدت بازداشت آنهابه منازل این اشخاص می روندواسنادومدارکی را باخودمی برندکه علیه آنهااعلام جرم شده است.این پرونده دراوایل اردیبشهت ماه به من ارجاع شده ودستورتوقیف آقای محمدمنتظری رادادم.ودرضمن درارتباط با مساله فرودگاه هم چون پرونده آن به من ارجاع شده دراین موردهم قرارجلب آقای محمدمنتظری راداده ام.
درصلاحیت این دادسرامی باشد
روزنامه انقلاب اسلامی،3مرداد1358
نامه دادستان کل انقلاب درمورد پرونده محمدمنتظری:
ریاست دادسرای شهرستان تهران:درموردواقعه فرودگاه مهرآبادبه اتهام آقای محمدمنتظری پرونده ای دراین دادسراتشکیل شده است ونظربه اینکه موضوع مربوط به اتهاماتی است که درصلاحیت این دادسرامی باشدخواهشمنداست پرونده تشکیل شده درآن دادسرانیزرارسال فرمایندتااحیانا تعارضی بوجودنیایدکه موجب تبلیغات سوء معاندین گردد.دادستان کل انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران،مهدی هادوی.
پیام شهیدتوقیف شد
روزنامه انقلاب اسلامی،3شهریور1358
روزنامه پیام شهیدتوقیف شد
متن دستورتوقیف روزنامه به شرح زیراست:1/6/1358:گروه پاسدران به شماماموریت داده می شوکه روزنامه«پیام شهید»که برخلاف مسیرملت حرکت نموده ودرصدد تضعیف دولت وارتش جمهوری اسلامی برآمده توقیف ونسخه های آنراجمع وبدادسرا بیاوریدواگرخودیاافرادی مقاومت نمودندبدادسراجلب نمایید.دادستان انقلاب اسلامی،احمدآذری قمی
آقای«محمدمنتظری»دراین باره به خبرنگارماگفت:
«اگرهرانتقادی به معنای تضعیف دولت باشد امام درنطق معروف خودبیش ازبقیه ازدولت انتقادکرده اند.درضمن پول روزنامه راهم پرداخت نکردند.به روزنامه اطلاعات هم زنگ زدندروزنامه راچاپ نکنند.
اینهاازقبل تحریک شده بودند
روزنامه انقلاب اسلامی،10شهریور1358
محمدمنتظری وهمراهان پس ازچندساعت تاخیر،تهران رابه سوی لیبی ترک کردند.
تهران،خبرنگارانقلاب اسلامی:باردیگرمحمدمنتظری حادثه آفرین فرودگاه شد.وباردیگر درخروج وی ازفرودگاه دست به حادثه آفرینی زدندوهربارهم مقامات فرودگاه اعلام کرده اندکه پاسپورت وی اشکال داشته است که این اشکال برای ماروشن ومعلوم نیست چراهرگاه«محمدمنتظری»وهیات همراه وی قصدمسافرت به لیبی رادارند پاسپورت هاهمگی دچار اشکال می شوند؟درهرحال خبرگزاری پارس خبرواقعه را صبح جمعه این چنین گزارش کرده است:
«مقامات فرودگاه مهرآبادشب جمعه به علت معتبرنبودن گذرنامه آقای محمدمنتظری فرزندآیت الله منتظری ازپروازوی به لیبی جلوگیری کردند.وی قصدداشت برای شرکت درجشن های استقلال لیبی به آن کشورسفرکند».
آقای«بنی اسدی»معاون نخست وزیری درامورهمکاری درساعت30و22دقیقه اظهارداشت:مسافرت آقای محمدمنتظری وهمراهان اوباتوجه به رفتارمسالمت آمیز نامبرده ازنظردولت بلامانع است ودرصورت داشتن گذرنامه معتبرمی تواندازایران خارج بشود.امابراساس گزارش هایی که به آقای بازرگان نخست وزیرتسلیم شده آقای محمدمنتظری فاقدپاسپورت معتبرمی باشدولاجرم ازمسافرت وی توسط مقامات فرودگاه جلوگیری به عمل خواهدآمد.کمی قبل ازآن سرکارسرگرد«ثقفی»افسر نگهبان فرودگاه مهرآبادگفته بودهمراهاشیخ محمد منتظری که90نفرهستنددر ساعت30و14دقیقه پنج شنبه واردفرودگاه شدندوبرخلاف مسافرت های قبلی اسلحه های خودراقبلادرسه راهی ترمینال به مقامات فرودگاه دادندوآنگاه واردترمینال شدند.افسرنگهبان فرودگاه مهرآبادافزود:آقای محمدمنتظری درساعت30و17دقیقه به همراهان خوددرفرودگاه ملحق شدواصرارداشت که امشب حتماعازم لیبی بشودولی بدلیل معتبرنبودن پاسپورت شان ازمسافرت وی تاساعت30و21دقیقه جلوگیری به عمل آورده است.بنابه اظهارسرگرد«ثقفی»این پیشامدهیچ درگیری به همراه نداشت.ولی تاوقتی که اشکال پاسپورت آقای محمدمنتظری وهمراهان رفع نشودازمسافرت ایشان جلوگیری به عمل خواهدآمد.
درپی این واقعه خبرنگاران مابرای پرس وجوویافتن حقیقت به فرودگاه می روندتااز نزدیک شاهدحوادث باشند.وآنچه درزیرمی خوانیدحاصل این بررسی هاست:
محمدمنتظری وهمراهان وی ساعت15/17دقیقه بعدازظهرواردفرودگاه مهرآبادمی شوند.به همراه وی،یک وانت که حامل روزنامه«پیام شهید»بودبه سالن فرودگاه آورده شد.
محمدمنتظری اظهارداشت:که اووهمراهان بنابه دعوت رسمی جمهوری لیبی به مناسبت دهمین سالگرداستقلال لیبی به آن کشورسفرمی کنند.ومدت چندروزی که درلیبی بسرخواهندبردمیهمان رسمی دولت لیبی خواهندبود.
وی گفت:ماتمام کارهایمان راکرده ایم.پاسپورت هاآماده هستندوقراراست امشب (شب جمعه)«صباغیان»آنهاراامضاءکند.
محمدمنتظری وهمراهان منتظرهواپیمایی می مانندتاآنهارایکسره بسوی لیبی پرواز دهد.ساعاتی ازنیمه شب گذشته درسالن فرودگاه درگیری بین یکی ازخواهران همراه هیات وبرداروی رخ می دهد.خبرگزاری پارس گزارش کرده است به«ابوحنیف» یکی ازهمراهان آقای«محمدمنتظری»که به عزیمت همسرش همراه هیات اعتراض کرده بودبین وی ومحمدمنتظری درگیری ایجادمی گردد.درحالی که آنچه خبرنگارماکسب کرده است حقیقت راغیرآن می داند.
فردی بنام«ابراهیمی»به سالن فرودگاه می آیدوظاهرادراعتراض به خروج خواهر خودشروع به فحاشی وزدن خواهرخودمی کندووضع سالن رابهم می زند.به گفته یکی ازهمراهان«محمدمنتظری»بنام«ابوحنیف»اینهاازقبل تحریک شده بودندو مخصوصابرای توطئه آفرینی به فرودگاه آمده بودند.دقایقی پس ازاین حادثه ازبلندگو فرودگاه اعلام شدکه مسافران سالن راترک کنندکه مسافران هیجان زده برروی هم می ریزند.درصورتی که هیچگونه برنامه ای نبودجزاینکه عده ای اخلال گروضدانقلابی می خواستندوضع فرودگاه رابهم بریزند.ابوحنیف ادامه دادکه تمام این برنامه ها بااطلاع دکترچمران صورت می گیرد.واین توطئه صهیونیست ها وامپریالبیست ها می باشد.درهرصورت حادثه شب به پایان می رسد.وظاهراروزجمعه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،صباغیان وصدرحاج سیدجوادی پادرمیانی کرده واشکال ها رفع می گرددولیکن ساعت5/3بعدازظهرکه هواپیماآماده پروازبوددوباره اشکال سبزمی شود.زیراکه دادستان انقلاب اسلامی تهران دستورتوقیف روزنامه های حامل وی راکه محمدمنتظری قصدداشت به لیبی ببردصادرمی کند.درتماسی که خبرنگارمادر ساعت4بعدازظهربا«مصطفی آرمندپیشه»نماینده دادستانی کل تهران می گیرد،وی اظهارمی داردکه پاسپورت هاهیچ اشکالی نداست وهیچ نو درگیری هم نبوده است فقط دی شب(شب جمعه)چندنفرتوطئه می کنندکه شلوغ کاری کنندودرسطح ایران شایع کنندکه محمدمنتظری فرودگاه رابهم ریخته وازاین قبیل شایعات.درهمین حال عوامل دکترچمران ازنخست وزیری دستورتوقیف روزنامه هاراکه قراربودبه لیبی حمل شودمی آورند.این حُکم مربوط به توقیف روزنامه«پیام شهید»بوده است وبه تاریخ2/6/58صادرشده است.و«نصیری»نماینده نخست وزیری آنرابه فرودگاه می آورد.
آقای محمدمنتظری به توقیف روزنامه هاشدیدااعتراض می کند.لیکن اعتراض وی به جایی نمی رسد.و7تن ارهمراهان وی نیزبدلیل نداشتن خروجی گذرنامه ازورودآنهابه هواپیماجلوگیری می شودوهواپیمای ایران ایرحامل آقای محمدمنتظری و44تن همراه وی پس ازچندساعت تاخیرساعت15/19دقیقه روزجمعه فرودگاه مهرآبادرابه سوی لیبی ترک نمود.
این سفرپردردسردرحالی صورت می گیردکه«شهریارروحانی»بعدازظهردیروزبااسلحه کاری واردفرودگاه مهرآبادمی شودووقتی پاسداران به حمل اسلحه اواعتراض می کنندنمایندگان نخست وزیزی به پاسداران می گوینداعتراض شماواردنیست.وبدین ترتیب«شهریاروحانی»ازفرودگاه خارج می ش.ود.دراین زمینه پاسداران گزارشی تهیه می کنند.
این برای سومین باراست
روزنامه انقلاب اسلامی،28شهریور1358
اطلاعیه آیت الله منتظری درموردمحمدمنتظری
خبرنگارانقلاب اسلامی:این اطلاعیه امروزازسوی حضرت آیت الله حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان انتشاریافت:
«برادران وخواهران گرامی!پس ازسلام،این سومین باراست که برای آگاهی ملت مسلمان ایران درباره فرزندم«شیخ محمدمنتظری»مطالبی می نویسم.انتظاردارم دوستان باکمال بی طرفی نسبت به آنچه می نویسم بنگرند.
فرزنداینجانب ازابتدای مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی درمتن مبارزات قرارداشت ودراین راه چقدرزندان وشکنجه وآوارگی تحمل نمود.ودرداخل وخارج کشوردائمابرای پیشبردانقلاب تلاش می کردوبه شهادت دوستان نزدیکش گاهی می شدروزهای متوالی ازخواب وخوراک واستراحت بازمی ماندوبراثرهمین شیوه وبه علاوه ضربه های روحی مداوم ونابسامانی های حاکم بر جوّایران پس ازپیروزی انقلاب،دچارنوعی بیماری عصبی وکوفتگی شدیداعصاب شده تصورمی کندکه بادست زدن به کارهای بی رویه وجنجال آفرین به مقصدوهدف خود دست خواهدیافت.
کنترل کردن ومهارکردن ومعالجه اوهمواره فکرمرامشغول کرده وتاکنون چندمرتبه دست به اقداماتی زده ام.وحتی اخیرامدتی وی رابرای معالجه اجبارادرقم نگاه داشتم.ولی متاسفانه اقدامات من سودی نبخشیدودراین میان عده ای فرصت طلب که همیشه می خواهدازآب گِل آلودماهی بگیردازاین موقعیت سوء استفاده کرده واوراتحریک می کنندتادست به کارهای جنجالی بزندوخوراک برای تبلیغات دشمان گردد.من ازدولت ونیزهمه دوستان وعلاقمندان وافرادمسلمان تقاضادارم اگرمی توانند بااینجانب تشریک مساعی فرمایندبلکه اوراحاضربه معالجه واستراحت نمایند.به امید اینکه این عنصرپرتلاش وفعال پس ازسال ها تحمل رنج وزحمت،بیاری خدای متعال بهبودیافته وباردیگربه صحنه مبارزات بازگشته خدمتگزاردین وکشور گردد.
ضمناازدادستان محترم انقلاب تقاضامی شودحادثه اخیرفرودگاه رادقیقا برسی نموده وعوامل آنراشناخته وتعقیب نمایند.ودرصورتی که فرزنداینجانب مقصربوده به هیچ وجه نحوملاحظه اینجانب رانکندوفقط طبق ضواط اصیل اسلامی عمل فرمایند.
محمدمنتظری شخصی ست بیمار
روزنامه کیهان،7مهر1358
ازسوی بازپرس دادسرای تهران،دستوردستگیری محمدمنتظری به کلیه مراجع قضایی کشورداده شد.
نیکویی بازپرس شعبه2دادسرای تهران طی بخشنامه به شهربانی وژاندارمری وسپاه پاسداران ازآنان خواست باصدوربخشنامه ای به کلیه واحدهای انتظامی تابع خوددرسراسرکشورمامورین راموظف به دستگیری محمدمنتظری وهمراهانش کنند.
بازپرس شعبه2دراین موردبه خبرنگارکیهان گفت:
باتوجه به اینکه اعلام شده«محمدمنتظری»وهمراهانش درشهرهای شیرازودیگر شهرهاایحادبلواوآشوب کرده است وازطرفی حسب پدرمحترم ایشان که اعلام کرده اند«محمدمنتظری»شخصی است بیمار،وجودچنین شخصی دراوضاع و احوال کنونی مملکت فوق العاده خطرناک خواهدبود….
افشاگری های تازه
روزنامه اطلاعات،16مهر1358
«محمدمنتظری»طی اطلاعیه ای اعلام کردکه بامدادفرداعوامل توطئه وخرابکاری درخوزستان رادریک مصاحبه مطبوعاتی معرفی خواهدکرد.
پرتاب سنگ درجلسه سخنرانی
روزنامه اطلاعات،19مهر1358
بدلیل انتقادازمقام های ایرانی سخنرانی شیخ محمدمنتظری بهم خورد.
«محمدمنتظری»درموردحکم جلب خودگفت:
تاکنون ازسوی دادستان کل انقلاب حکم جلب من صادرنشده است واین شایعات را کسانی منتشرمی کنندکه قصددارندبنده وشماراازصحنه تداوم انقلاب اسلامی دورکنند.
هنگامی که شیخ محمد منتظری درباره چندنفرازشخصیت های مملکتی سخن می گفت جلسه سخنرانی بشدن متشنج شدوحاضران با پرتاب سنگ مانع ازادامه سخنرانی شدند.ناگزیرمحمدمنتظری جلسه راترک گفتندوازدانشگاه خارج شد.
عامل رسمی لیبی درایران
روزنامه کیهان،19مهر1358
توضیح دفترآیت الله صادق روحانی:مدیرمحترم روزنامه کیهان:
بااحترام اشعارمی دارد:برای باردوم درروزنامه کیهان به مقام شامخ حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیدصادق روحانی اهانت می شود.باراول بنام آقای دکترمبشری بودوباردوم بوسیله شیخ محمدمنتظری که طبق تصریح والدماجدش حضرت آیت الله منتظری به علت کسالت شدیداعصاب نیازمندبستری شدن دربیمارستان است.
جالب است که مقامات قضایی وانتظامی کشورمدعی هستندکه درتعقیب این شخص معلوم الحال می باشندولی اورادرتهران نمی توانددستگیرکنند.کسی که عامل رسمی لیبی درایران است وبه هواپیمادزدی دست می زندوبه همه مقامات روحانی وکشورب ولشگری اهانت می کندوحتی رئیس دولت موقت راعامل آمریکا می داند،اینطورآزادانه ووقیحانه همه چهره های محبوب وشناخته شده روحانی و ملی رامورداتهام قراردهدوآزادانه هم به جولان می پردازد…
درگیری،دستگیری وآزادی دربازار
روزنامه اطلاعات،29مهر1358
بعدازظهرروزگذشته«شیخ محمدمنتظری»برای ایرادیک سخنرانی واردمسجدامام خمینی شدولی درحین سخنرانی بااعتراض گروهی ازمردم روبروگردیدوجلسه سخنرانی بادرگیری دوستان«محمدمنتظری»ومخالفین وی وشلیک چندتیرهوایی پایان یافت…پس ازاین ماجرادوستان«محمدمنتظری»به طرفداری ازوی بامعترضان درگیرشدندوسرانجام بادخالت پاسداران کمیته امام ونیراندازی هوایی مردم متفرق گردیدندو«محمدمنتظری»که توسط مردم دستگیرشده بودبه کمیته مسجدامام انتقال یافت ودقایقی بعدکه ماموران کلانتری12برای تحویل وی به کمیته مراجعه کردندکمیته ازتحویل«محمدمنتظری»به ماموران بدلیل عدم حکم بازداشت مخالفت کردوبدین ترتیب«منتظری»آزادشد.
پس ازآزادی«محمدمنتظری»مسئول کمیته مسجدامام گفت:چون بدستوردادستان کل انقلاب حکم بازداشت«محمدمنتظری»رانداشتیم اوراآزادکردیم…یکی ازمسئولان سپاه پاسداران نیزدرباره دستگیری وآزادی«محمدمنتظری»اظهاربی اطلاعی کرد و گفت:بماگزارش رسیدکه درمسجدامام نارنجک وبمب پرتاپ کرده اند،بهمین دلیل پاسدران رابه آن منطقه اعزام داشتیم وچون چنین خبری صحت نداشت پاسداران به محل خودبازگشتندومااصولا ازماجرای سخنرانی ودرگیری محمدمنتظری اطلاعی نداریم…محمدمنتظری درطول این درگیری اعلام کرده است ساعت1بعدازظهر (امروزدردانشکده مهدی رضایی بازرگانی سابق)سخنرانی خواهدکرد.
سخنرانی«محمدمنتظری»بدون درگیری انجام شد.
روزگذشته ساعت5بعدازظهرشیخ«محمدمنتظری»طبق برنامه اعلام شده به دانشگاه شریف واقفی رفت ودرحضورچندهزارنفرپیرامون محاصره شدن رهبران انقلاب پس ازپیروزی انقلاب سخنرانی کرد.
عقلش ازخیلی هاکه سرکارندزیادتراست!
روزنامه اطلاعات،10دی1358
آیت الله منتظری(درمصاحبه):
مگرمن گفتم دیوانه است؟این سوءاستفاده شدکه من چنین چیزی گفته ام.من کی گفته ام دیوانه است؟عقلش ازخیلی ازاینهایی که سرکارهستندومملکت رااداره می کنند،زیادتراست.منتهایک آدمی است که عِرق واحساسات مذهبی دارد،ازاینهم سوء استفاده کردندکه گفتندفلانی گفته است«محمدعلی منتظری»دیوانه است.من کی گفتم دیوانه است؟ضعف اعصاب غیرازدیوانگی است.ملتفت هستید؟محمدعلی منتظری عقلش ازخیلی ازاینهایی که توی این مملکت سرکارندودارندکارمی کنند، بهتراست ودلسوزترهم هست.شمااین رامخصوصا بنویسید.من کی گفتم دیوانه است؟تکذیب کنید.خیلی عاقلترازاینهایی است که سرکاربودندوکشوررااربین بردند…
**توجه
«محمدمنتظری»یا«غلام عباس محمد»درقبل ازانقلاب ویا«محمدرینگو»،شهرتی که مطبوعات بعدازانقلاب به اوداد،ویا«فرزنداسلام وقرآن»تعریفی که«خمینی»درزمان شهادت خطاب به مردم و پدرش آیت الله منتظری(که بعدهاخودش مغضوب امام شدوسالهادرحبس خانگی محصور)ازوی کرد؛هرچه بود،او«مردی بود که زیادمی دانست»وزیادی هم می دانست!
نگرانی شدید اوازنفوذصهیونیست هاوخناسان وتازه بدوران رسیده ها وابن الوقت ها وبه اصطلاح خودش«راسپوتین»های انقلاب،درنظام تازه تاسیس شده ی پس از سرنگونی رژیم پهلوی،دغدغه اوبود.
آخرالامر هم همان نفوذی های«سازمان مجاهدین خلق»که خودنیزدراین سازمان نفوذکرده بودندوسازمانی باقدمتی پرافتخاررابه ورطه سقوط بردند،وبقول محمد منتظری عوامل صهیونیستی که یکی از کارهایشان این است که دراحزاب مهم نفوذ کنند تا بتواننداززبان آنها حرف وایده شان را به پیش ببرند،کاردستش دادودرحادثه انفجاردردفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی(جایی که دیگر به آن تعلق خاطر نداشت…)جان به جان آفرین دادوتسلیم حق شد.
همان زمان شایعه شدکه اودرمیان آوارزنده بود،لیکن آنهایی(که معلوم نبودچه کسانی بودندوچه سابقه ای داشتند)همانجابه کمک مته ها ولوزامی که برای خروج اجساد ازآواربه همراه داشتند،دخلش رادرآورده وجان نیمه جانش راهم گرفتند!(والله اعلم).ادامه راقسمت سوم ودرشماره بعددنبال کنید.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه1395

‫#‏چندسال‬ پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش دوم
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
انتشارآیندگان ادامه می یابد:خوانندگان آیندگان دریک هفته ای که انتشار آن معوق مانده ازماخواسته اندکه کارمان را ادامه دهیم وماخودراموظف می دانیم ومشتاقیم که چنین کنیم.
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
تلگرام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:متن تلگرامی که انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات روزپنج شنبه27اردیبهشت58ازطرف افرادوگروه های آزادیخواه برای دفاع ازآزادی مطبوعات واعتراض به فشارهایی که اخیرابه مطبوعات واردشده است:
رونوشت:تهران:جناب آقای مهندس بازرگان،نخست وریر.قم:حضرت آیت الله العظمی خمینی.قم:حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری.تهران:حضرت آیت الله طالقانی.
به دنبال انتشاراطلاعیه دفترمرکزی امام دائربراینکه حضرت آیت الله العظمی خمینی گفته اندکه روزنامه آیندگان رانمی خوانندوموجی ازحملات وتجاوزهابه دفاع و نمایندگی های آیندگان ومزاحمت های خشونت آمیزدرتوزیع این روزنامه براه افتاد… امضاءکنندگان زیربه نام خودوسازمان های وابسته خود:1-سوءاستفاده ازمضمون گفتارحضرت آیت الله خمینی ازطریق براه انداختن گروه های بسیج شده برای فشار برمطبوعات رامنجربه تعطیلی روزنامه آیندگان وتهدیدبه تعطیل برخی دیگرازجرایدشده است،شدیدامحکوم می کنیم2-تبلیغات یک جانبه وتفسیرهای تحریک آمیزونفاق افکن رادیووتلویزیون ایران راکه به تشدیداختناق مطبوعات کمک می کندوتفرقه درصفوف ملت رادامن می زندشدیدامحکوم می کنیم…
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
مساله کیهان همچنان موردبحث وجدل ومذاکره است.ودراین حال باآنکه نویسندگان کیهان یکپارچه دست ازکارکشیده اندروزنامه ای باعنوان کیهان اماباچهره ای کاملا غریب ومتفاوت منتشرمی شود…هیچکدام از20نویسنده اخراجی کیهان آلوده رژیم سابق نیستندواکثرادرگذشته زندانی،ممنوع القلم ویادرلیست ترورساواک بودند.
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
چراعلیه ‫#‏قطب‬ زاده اعلامیه ای منتشرنشد؟
80تن ازروحانیان اعلامیه علیه آیندگان انتشاردادند.
درآغازاین اعلامیه آمده بود:«بسم الله الرحمن الرحیم.ملت شریف ایران!روزنامه آیندگان درشماره2355مورخ4شنبه19اردیبهشت ماه58تحت عنوان:«به شماپاسداران انقلاب»چنین می نویسد:«هموطن عزیزشمامعرف گروه هایی هستیدمعتقدبه اصول عالی اسلام درعین حال شخصاازآخوندبازی انتقادمی کنیدوآنهارابدترازمشرکین می دانید»آری درنظربعضی کارگردانان آیندگان روحانیت بدترازمشرکین است ولی این مطلب رابه حساب دیگران واریزمی کنندوپاسدارانی راکه برای استقلال وحفظ وطن وتحکیم مبانی عالی اسلام دراین کشوربه رهبری روحانیت شهدایی داده اندومی دهندمی نمایاندهدف گروه هایی هستندکه آخوندرابدترازمشرک می دانند…»…
ما راازاعلامیه جامعه روحانیت تهران جز شیفتگی چاره ای نیست.راستی ازچه روی نامه ی دوتن به یکدیگررابه حساب آیندگان گذاشته اند؟
جریان ازاین قراراست که آقای جهانشاه پناهی پاسدارانقلاب جمهوری اسلامی کمیته منطقه ی 7درآیندگان16اردیبهشت58نامه ای علیه دانشجویان پیشگام متحصن دردادگستری ودعاوی کمونیست هانوشت.سه روزبعدمحمدعلی سپانلو شاعرونویسنده معروف پاسخی به آقای پناهی دادوآیندگان به دلیل سیاست بی طرفانه وآزادیخواهانه ی خودآنراچاپ کرد.آیاانتشاراین دونامه که دوطرزتفکرمختلف را نشان می دهدجزاحترام به آزادی عقیده وتبادل اندیشه چیزی دیگری است؟ آیا رواست که ‫#‏جامعه‬ ‫#‏روحانیت‬ تهران مضمون نامه ی آقای سپانلورا-بی آنکه نامی از نویسنده اش ببرد-به حساب بعضی ازکارگردانان آیندگان بگذارند؟
…ماازروحانیان محترم تهران می پرسیم مگرآقای قطب زاده مدعی نامدارانقلاب اسلامی هنگام بدست گرفتن رادیووتلویزبون نگفت که سیاست این رسانه درآینده نه روشنفکربازی خواهدبودونه آخوندبازی؟پس اگرآخوندبازی راباروحانیت یکی می دانیدچراعلیه اواعلامیه ندادید؟
31اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
آیندگان امروز منتشرشد:روزنامه آیندگان که ازدوهفته قبل درپی انتشاراطلاعیه دفترامام یک شماره در4صفحه سفیدوتنهابایک سرمقاله منتشرشدوازآن پس دست اندرکاران این روزنامه ازادامه انتشارآن خودداری کردندازصبح امروزباردیگر انتشار خود راازسرگرفت.درطول مدتی که آیندگان منتشرنمی شد،سازمان ها،کانون هاوگروه های سیاسی واجتماعی خواستاررفع سوء تفاهم پیش آمده درباره روزنامه آیندگان شدندکه بالاخره بدعوت جبهه دمکراتیک ملی ایران درروزبزرگداشت تولددکترمحمد مصدق،روزپاسداری ازآزادی سخن وقلم اعلام شدو48 ساعت پس از برگزاری این مراسم ازصبح امروز باردیگرآیندگان منتشرشد.
31اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
درسالروزتولددکتر ‫#‏مصدق‬ وروزپاسداری ازآزادی مطبوعات:هرگونه تجاوزبه حریم مطبوعات به شدت محکوم شد.
گروهی ازطلاب حوزه علمیه قم به مناسبت جریانات روزنامه های آیندگان وکیهان بیانیه ای منتشرکردند.
درمراسمی که بعدازظهرازسوی جبهه دمکراتیک به منظوربزرگداشت سالروز تولد مصدق وپاسداری ازآزادی دردانشگاه صنعتی تهران برپاشددکترمنوچهرهزارخانی عضوهیات تدارک جبهه دمکراتیک سخنرانی مفصلی ایرادکرد…ماشرکت کنندگان در مراسم زادروزمصدق،روزآزادی اندیشه،آزادی سخن وآزادی قلم قاطعانه اعلام می کنیم:هم اکنون بیم آن می رودکه اعمال شیوه های اختناق وارعاب ازطرف بعضی از گروه های مسلط به تسلط کامل گرایش های ضددمکراتیک بیانجامید.شبح فاشیسم رابرسرای جامعه مابگستراندودست آوردهای انقلاب ایران رانابودکند…ماهرگونه تجاوز به حریم مطبوعات رابشدت محکوم می کنیم.
بیانیه طلاب:
ازسوی دیگر گروهی از#طلاب ‫#‏حوزه‬ ‫#‏علمیه‬ ‫#‏قم‬ به مناسبت جریانات روزنامه های آیندگان وکیهان بیانیه ای منتشرکردند:…دریک نظام عادلانه اسلامی نه تنهاازآزادی بیان وقلم جلوگیری نمی شودبلکه چون نظام،نظام مردمیست ودرجهت رشدوتکامل توده های تحت ستم قدم برمی دارد،آزادی بیان وقلم رابه عنوان وسیله ای بسیارمهم درجهت پویایی این جامعه می پذیرد.مجلات وروزنامه های مختلفی که دراین مدت قدم به عرصه نهاده اند،احزاب مختلفی که یکی پس ازدیگری اعلام موجودیت کرده اندنشانه ای ازاین آزادیست…آیاامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وصهونیزم نمی تواندازاین آزادی گرانبهایی که به قیمت خون سرخ جوانان بدست آمده است برای درهم کوبیدن انقلاب وبرای نابودی نهضت استفاده کند؟چراوبخوبی باتفرقه انداختن درمیان ملت ایران.مامی بینیم که این روزنامه های مختلف باکمال وقاحت به نفع امپریالیزم شرق وغرب واردعمل می شود..
31اردیبهشت ماه1358مجله امیدایران:
آیندگان،آیندگان،آیندگان:
مهم ترین حادثه هفته گذشته مساله تعطیل موقت آیندگان بودکه پس ازانتشار اعلامیه دفترامام وحمله شدیدبه موضع آیندگان،پیغام امروز،تهران مصوروآهنگرصورت گرفت.
بچه های آیندگان که باصمیمت تلاش می کردندروزنامه ای بامعیارهای جهانی منتشر کنند،هیچگاه ادعانداشتندکه جایزالخطانیستند،به همین دلیل امکان اشتباه درنقل خبریانوشته ای درآیندگان،مساله حادی به آنگونه نبودکه بعضی ازجناح هادستاویز حمله به آیندگان وسه نشریه دیگرکردند.
امام خمینی که خودهمیشه مساله آزادی قلم وبیان راتاکیدکرده انددراعلامیه خود گفته بودندکه آیندگان نمی خوانند،اماآن گروه ازکسانی که منتظرچنین گفته هایی هستند،شروع به تعبیرهای گوناگونی ازاین گفته کردند.دفاترآیندگان رابه آتش کشیدند،جلوی توزیع روزنامه راگرفتندوخلاصه کاری کردندکه دوستان آیندگانی گریزی به جزمدتی توقف درکارانتشارنیافتند.
نکته جالب موضع رادیووتلویزیون بودکه اعلامیه امام رادستاویزی برای خالی کردن عقده های خودبرسرمطبوعات مظلوم قرارداد.مطبوعاتی که بااعتصاب62روزه بزرگترین ضربه هارابرپیکرحکومت ازهاری زدند.
وزارت اطلاعات نیزدراعلامیه ای باتکیه برسوابق آیندگان وضمن بازی باکلمات آزادی و دمکراسی عملا درموضع تلویزیون ایستاد.
آیندگانی که ازفردای پیروزی مطبوعات منتشرشد،آیندگان داریوش همایون نبودبلکه این روزنامه توسط کسانی اداره می شدکه بارهاطعم زندان وشکنجه راکشیده اند. آنهاباتصفیه عوامل همایون وخوداو،تلاش کردندروزنامه ای بی طرف منتشر کنند…
درمیان احزاب اسلامی،حزب جمهوری اسلامی،عملارویاروی آیندگان قرارگرفت.چه علاوه برآنکه موسسان حزب درجامعه روحانیت عضویت دارندواعلامیه طولانی این جامعه علیه آیندگان راامضاکردند،خودحزب نیزدربیانیه ای ازاعلامیه جمعیت دفاع ازآزادی مطبوعات خُرده گرفت.وآیندگان راعملا ‫#‏ضدانقلاب‬ خواند.
ولی ‫#‏حزب‬ ‫#‏جمهوری‬ ‫#‏اسلامی‬ ‫#‏خلق‬ ‫#‏مسلمان‬ بی طرفی اختیارکرد…
نکته جالب دیگرآنکه آخرین شماره آیندگان که در4صفحه،یک صفحه مطلب و3صفحه سفیدمنتشرشد،توسط دانشجویان ومردم فروخته شدوقریب600هزارنسخه ازآن بفروش رفت…
31اردیبهشت ماه 1358مجله جوانان،ش642:
سخن روز:مشکل آزادی،مشکل مطبوعات ونقش دولت:سخن ازآزادی،محدوده آزادی درعصرانقلاب سخن ازحفظ آزادی به عنوان تنهاترین ومقدس ترین دستاوردانقلاب و بالاخره سخن ازاینکه گروه هایی درپی فشاربرگُرده وگردن آزادی برآمده ومانع ازآزادی قلم وبیان شده انددرتمامی هفته گذشته داغ ترین مباحث رابدنبال داشت.تعطیلی روزنامه آیندگان،تغییرات وجابجایی درروزنامه کیهان به این بحث ابعادوسیعی بخشیده است.گروهی مدعی هستندکه دررژیم پیشین فشاربرای محدودیت آزادی ازبالا(به معنی حکومت)بود.یک سانسورچی درجه3بایک تلفن دهان هارامی بست وقلم رااز گردش می انداخت.اماهمین گروه مدعی هستندکه امروزفشارازسطوح پائین است.به ناگهان کارگران برهیات تحریریه می شورندوبجای نویسندگان تصمیم می گیرند.بی آنکه دراین زمینه تجربه ای واندوخته ای داشته باشندویاگروه هایی رابه روزنامه ای که باب میلشان نیست می فرستندتابافشارروحی وجنگ روانی و شعارهایی ازاین دست که فلانی اعدام بایدگردد،روزنامه فلانی تعطیل بایدگردد،مقاومت هارادرهم شکنند.دربرابراین مدعاگروه هایی می گویندماآزادی را پاس می داریم.آزادی بله،توطئه نه!وبه هیچ وجه اجازه نمی دهندتوطئه ای ازسوی ضدانقلاب تحت عنوان آزادی ازطریق قلم مطبعات شکل بگیرد.
31اردیبهشت ماه 1358مجله ‫#‏جوانان‬،ش642:
دگرگونی غافل کننده درروزنامه کیهان وپیامدهای این واقعه مهم مطبوعاتی بود.درپی انتشاردواعلامیه ازدفترامام خمینی که یکی مربوط به روزنامه آیندگان ودیگری راجع به پیغام امروز بود.آیندگان یک روزدر4صفحه که3صفحه اش سفیدوصفحه دیگر تنها مقاله درتوجیه موضوع تحریریه روزنامه بود،انتشاریافت.وازروزبعدانتشارروزنامه تعطیل شد.
بدنبال انتشاراعلامیه های دفترامام رادیووتلویزیون گفتارهای کوبنده ای علیه مطبوعات ازجمله آیندگان،پیغام امروز،تهران مصوروآهنگرپخش کردکه درمحافل مطبوعاتی وسیاسی باحیرت وعکس العمل های متفاوت واکثراناباورانه روبرو گردید. ازسوی دیگرهنوزآیندگان درمحاق تعطیل بودکه روزنامه کیهان نیزدستخوش بحران داخلی شد.گروهی ازکارگران وکارمندان آن ازورود20تن ازاعضای تحریریه روزنامه جلوگیری کردندوانتشارروزنامه راخودبدست گرفتندوگروهی ازکارگران وکارکنان کیهان نیزعازم قم شدندوباامام خمینی ملاقات کردند…تحریریه کیهان بدنبال این واقعه بیانیه ای مننشرکردوبااشاره به محیط متشنجی که پیداشده اعلام داشت:ازآنجاکه اخراج توهین آمیزاین عده برمبنای هیچ ضابطه ای قانونی وعرفی وشرعی نیست ودرجهت شکستن قلم وتجاوزعلیه آزادی های فردی واجتماعی است.ضمن محکوم کردن این اقدام ازپیشگاه ملت می خواهیم که درقضاوت پیرامون مطبوعات تسلیم پیشداوری ها،سوءتفاهم هاواحیاناتوطئه هانشوندومطبوعات رابراساس سنداعمالشان که هر روزدرصدهاهزارنسخه انتشارمی یابدداوری کنند.
ضمنابه همین مناسبت کانون نویسندگان ایران نامه سرگشاده ای بحضورامام خمینی نوشته وضمن آن اعلام داشته که بدون آزادی مطبوعات انقلاب ایران به نتیجه نخواهدرسید.همزمان بااین مسائل دوشاعرومترجم سرشناس نعمت میرزاده (الف آزرم)واحمدشاملوباانتشارنامه ای درروزنامه هاخطاب به قطب زاده سرپرست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتندکه ازانتشاروسروده های آنان از رادیووتلویزیون به عنوان اعتراض به اعمال سانسوردراین وسیله خودداری شود.ضمناروزنامه پیغام امروزخودازکلیه روزنامه نویسان ایران خواست تابرای حفظ حراست آزادی قلم وجلوگیری ازایجادخفقان درمطبوعات یک جبهه واحدرورنامه نگاران دمکرات تشکیل شود.
همزمان بااین وقایع که قبلا هم به صورت حمله به دفاتر نمایندگی های مطبوعات و کیوسک های فروش نشریات درتهران وشهرستان هادیده شده بود،ازسوی گروه های مختلف سیاسی واجتماعی اعلامیه هایی انتشاریافت که درآن حمله به مطبوعات ومحدودکردن آزادی اندیشه وقلم ضربه ای به انقلاب خوانده شد.سندیکای نویسندگان وخبرنگاران نیزدراین باره اعلامیه ای انتشاردادوضمن محکوم کردن حرکت برخی ازکارکنان کیهان دراخراج بی دلیل ویک جانبه اعضای تحریریه روزنامه،اعلام داشت که بزودی دراین باره اطلاعیه روشنگروافشاکننده ای منتشرخواهدکرد.
2خردادماه1358روزنامه بامداد:
خبرنگارخصوصی:موضع بامدادروشن بایدگردد:بحرانی که دامن مطبوعات راگرفته است،ابعادواشکال گوناگونی دارد.ازجمله اینکه به خواست گروه های مختلف،روزنامه هابایدموضع خودراروشن کنند.ولی درموردبامداداگرسایرمشکلات باروزنامه شکل متفاوت باسایرروزنامه هارادارد.به این ترتیب که گروهی ازخوانندگان زحمت ماراکم کرده وموضع ماراروشن می کنند.بااینکه تاکنون چندین موضع ازسوی خوانندگان ما برای بامدادمشخص شده هنوزکارکنان این روزنامه ازلحاظ موضع بلاتکلیف هستند و منتظرندکه موضع قطعی آنان تعیین ورسماابلاغ شود.خبرنگارخصوصی برای اینکه با موضع هایی که تاکنون افرادموضع شناس وموضع دوست برای ماتعیین کرده اند آشنایی پیداکند،چندموردآنراکه بطورغیررسمی به مااطلاع داده شده است ذکرمی کند:بامدادهمان روزنامه رستاخیزاست.بامدادراگروه های مذهبی منتشرمی کنند و چاپخانه آن درقم قراردارد.بامدادازسوی حزب جمهوری خلق مسلمان تقویت می شود.بامدادباسرمایه گذاری گروهی ازبازاریان منتشرمی شود.
به هرحال خبرنگارخصوصی مایل است بداندواقعاموضع روزنامه ای که درآن قلم صدتا یک غازمی زندوبه علت نداشتن مدیری سرمایه دارقراراست تامدتی حقوق دریافت نکنند،چیست؟
3خردادماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازمردم ایران2خرداد58:سخنی بانویسندگان کیهان:شمابارهاازرادیووتلویزیون انتقادکردیدکه سانسورمی کند.درصورتی که شماحق انتقادازرادیووتلویزیون را ندارید.چون رادیووتلویزیون درخدمت دولتی است که نماینده اکثریت جامعه است. بنابراین آن دولت تااکثریت داردبرنامه خودرااعمال می کند.ووقتی ازاکثریت انتقادمی توانیدازاوتجدیدانتخابات رابخواهیدولی شما خودمی دانیدکه سانسورچیان دستگاهی بودیدکه حتی کارکنان این رااذعان دارندومانه اینکه بخواهیم ازاصل سانسوردفاع کنیم ولی شماهنگامی که درراس کاربودیدآنچنان قلم رادرخدمت آب و نان تان گرفتیدومردم رافراموش کردیدکه مردم هنوزکه هنوزاست هرجانام روزنامه نگار می آیداوراباهوچی مترادف می نامند.ومسئول این چنین فرهنگ شما هستید.شما بارهاافتخارکرده ایدمابه هیچ گروه وایدئولوژی بستگی نداریم ولی بایدبدانیدکه در خفا داشتیدوشهامت ابرازش رانداشتید.ثانیااگرباشهامت گروه خودرااعلام می کردید دمکراسی ماهیچ وقت خدشه دارنمی شد.بدلیل اینکه امام بارهاگفت آزادی آری ولی توطئه نه.ثالثاقلمی که درخدمت اندیشه وایدئولوژی نباشدواقلاحفظ حرمت آرمان خلق رامحفوظ ندارد،قلم نیست.و«محمدمسعود»کسی که جان دراین راه گذاشت می گوید:ارزش نوشته به محتویات آ است وشماچرابارهااذعان می کنیدکه ماوابسته به گروه واندیشه ای نیستیم واگرنیستیم که فرقی نداردوجنجال نمی خواهدودرگیری تان بادوستان همکارتان پس برای چه بود؟…
6خردادماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه پویا،5خرداد:نشکنیم قلم هارا!
آنهائی که دیروزدراختناق فریادمی زدندومی نوشتندوگفتارمی شدنداماساواک پژواک صدایشان را،مرکب قلم شان راهمه وهمه رادرهم کوبید،اینهاتاوانگزاربی عدالتی وبی حرمتی های قلم بودند.آنهاکه امروزکفران خدمتگذاری شان رامی بینیم ونامردانه سرکوب می شوند،دیروزدربرابراختناق و ‫#‏استبدادیارمان‬ بودند.امابودندچه بسیارکه نوشتند«بودندماران خوش خط وخالی که درآستین مان پرورش شان دادیم »بودندقلم بدستانی که درمدح وثنای یک تن قلم فرسایی کردند،آنروزهم آنان خدمتگذاران واقعی این جامعه راضدانقلاب گفتند.هم اینان نویسندگان ومتفکران متعهداین جامعه رامتهم کردندکه علیه امنیت کشوراقدام می کنند.آنها هم ادعامی کردندکه روشنفکران متعهدونویسندگان واقعی سم پاشی می کنند.اماآنروزهاهم خلق دریافت که این ایثارگران جان،نه تنهادرجهت مثبت وبرخلاف میل یاوه سرایان گام برداشتند،بلکه همواره به سم پاشی ضدانقلاب پرداختند.باری قلم کوشک ظلم را نابودمی کندوهمین قلم خانه ستم راآباد.آنانکه بامسئولیت می اندیشدبامسئولیت می نویسدوآنکه جزاین می کندشیادی راپیشه دارد.دردتاک ترکسی که فرق این دورا نمی داندویاکه نمی خواهدبداند…بکوشیم چهره آنهاکه به ماسک انسان دوستی پوشیده است به خلق بشناسانیم بکوشیم آنان راکه راه برقلم بسته اندوخودبیگانه باآن که هرروزشان به دریوزگی پست ومقام می رودومشت شان برفرق نیروهای پیشروفرومی آیددرپیشگاه خلق رسواکنیم…
6خردادماه1358روزنامه آیندگان:
سیزده روزازاعتصاب کیهان می گذرد:اعتصاب هیات تحریریه کیهان امروز وارد سیزدهمین روزخودشد.هیات تحریریه کیهان که بدنبال اخراج غیرقانونی وتوهین آمیز20تن ازنویسندگان وروزنامه نگاران کیهان دست ازکارکشید،تشکیل مجمع عمومی کلیه کارکنان موسسه کیهان رابرای حل مسائل موجوداین موسسه پیشنهادکرده است.
6خردادماه1358روزنامه آیندگان:
نامه سرگشاده اعضای تحریریه کیهان به کارگران وکارمندان موسسه:
دوستان عزیر،همکاران قدیم:نزدیک به دوهفته است ماوشماکه سال های سال هر روزباهم زندگی می کردیم ازهم جدائیم.آنچه مارابه هم پیوندمی دادیعنی روزنامه ای که معنی زندگی همه ما ومایه پیوندمابه شهروجامعه وکشورمان بودبراهی دیگرمی رود…بایدروشن شود:چه شدکه جمعی ازدوستان شماراباتوسل به حربه شایعه پردازی دروغ وافتراازکیهان راندند…دوستان شماراازکیهان راندندوبلافاصله بعد ازاخراج20عضوتحریریه کیهان،گروهی ازشماکارگران وکارمندان راکه نیات واحساسات انقلابی ومذهبی تان بازیرکی موردسوءاستفاده قرارگرفته بودبااتوبوس ازپیش آماده به مقررهبرانقلاب بردند…
7خردادماه1358مجله امیدایران،ش17
گروه سندیکای اخراجی کیهان وسایرمطبوعات که براثرمبارزه کارمندان وکارگران وبخصوص مستضعفین مذهبی بیکارشده اندتصمیم به انتشارنشریه مستقلی بنام روزنامه گله مندان گرفته اند.که می خواهنداین روزنامه رادرقطع وشکل روزنامه کیهان عصرمنتشرکنند.برای سرمایه گذاری این نشریه بصورت خصوصی سهام فروخته می شودوبعیدنیست که نشریه قوی ومتین وپرمطلب انتقادی بوسیله پروه نویسندگان قدیمی ایران متولدشود.
7خردادماه1358مجله امیدایران،ش17
ستون خیلی محرمانه:هفته گذشته درجلسه ی ویژه ای که باحضورنویسندگان متعهد،اعضای کانون نویسندگان وتنی چندازرهبران سیاسی برای بررسی وضع مطبوعات وحمله بعضی گروه های معلوم الحال وآتش زدن دفاتربعضی ازروزنامه ها برپاشده بود.محموداعتمادزاده(م-الف ب.آذین)پس ازسخنرانی مفصلی در تائیدجمهوری اسلامی ورهبری قاطعانه امام خمینی به حاضران سخت حمله کردکه چرادربرابراقدامات مخالف خوانی می کند.به آذین معتقد بودکه درشرایط فعلی ضرورتی نداردبرای دفاع ازیک نشریه خودرابانیروهای مذهبی درگیرکرد.
8خردادماه1358روزنامه آیندگان:
آیت الله سیدکاظم ‫#‏شریعتمداری‬ درپاسخ به نامه ای که ازسوی گروهی ازنویسندگان وسازمان های سیاسی درباره بحران مطبوعات برایشان فرستاده شده بود،نوشت: هرکس روزنامه یامجله ای رانمی پسنددمی تواندآنرانخواند…چنانچه مطبوعات عمدا یاسهوااشتباهی کردندآنانکه صلاحیت دارندبایدبه رفع اشتباه وایرادبپردازند…
10خردادماه1358روزنامه آیندگان:
نامه نویسندگان کیهان به شورای انقلاب:این نامه که حاوی نقطه نظرهای هیات تحریریه اعتصابی کیهان درموردبحران وتشنج اخیرکیهان وریشه وعلل آن است.10روز پیش توسط هیات منتخب سندیکای نویسندگان وخبرنگاران وتحریریه کیهان تقدیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شد.ازآنجاکه هنوزسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات وهیات تحریریه کیهان پاسخی درباره این نامه دریافت نداشته اندعین آنرابرای روشنگری مسایل که به مثابه یک امر ملی وعمومی دربزرگترین واحد مطبوعاتی کشورمی گذردوقضاوت وداوری مردم منتشرمی کند.
10خردادماه1358روزنامه آیندگان:
به علت دخالت افرادغیرمسئول درکارتحریری،سردبیری موقت کیهان کناره گیری کرد: «کاظم زرنگار»سردبیرموقت کیهان روزگذشته خودراازاین سمت کنار کشید. «زرنگار» ازنخستین روزهایی که130تن ازنویسندگان،مترجمان،خبرنگاران وخبرنگاران عکاس کیهان به عنوان اعتراض به اخراج بدون دلیل قانونی20تن ازاعضای تحریریه دست از کارکشیده بودند،سردبیری موقت روزنامه کیهان رابه عهده گرفته بود…روزنامه کیهان درحال حاضرنه رسماولی عملازیرنظریک روحانی بنام«دکترهادی»منتشرمی شود.
10خردادماه1358روزنامه آیندگان:
کیهان داردسقوط می کندنگذاریم…سقوط کیهان برای همه آنهایی که دراین موسسه خدمت کرده اندوبرای کشورلطمه ای جبران ناپذیرخواهدبود.به ماایرادگرفته اندکه وسیله بزرگ ومطمئن درابعادمملکت برای انتشارآیندگان شدیم…سقوط واقعی تیراژکیهان اززمانی شروع شدکه عده ای ناواردباحربه زوروبرخلاف تمام موازین خود راجانشین هیات تحریریه کردند…آیااین بی مسئولیتی نیست که بگوئیم گروهی کوچک ازهیات تحریریه کیهان حوادث گنبدراآفرید؟
امضاء:هیات تحریریه اعتصابی کیهان9خرداد1358عنوان مطلب ازآیندگان است.
13خردادماه1358روزنامه آیندگان
نمایندگان تحریریه اعتصابی کیهان هفته آینده به دیدارآیت الله العظمی خمینی می روند:نمایندگان تحریریه کیهان بنابودصبح دیروز(شنبه)برای ملاقات باآیت الله العظمی خمینی رهسپارقم شوندامابالغودیدارهای جاری آیت الله خمینی،این ملاقات نیزبه هفته آینده موکول شد.
13خردادماه1358روزنامه آیندگان
شایعه انتشارروزنامه کیهان:درحالیکه مذاکرات میان هیات منتخب تحریریه اعتصابی روزنامه کیهان باگردانندگان فعلی روزنامه هنوزازبن بست خارج نشده است دربعضی محافل زمزمه انتشارکیهان آزادبه همت تحریریه اعتصابی کیهان به گوش می رسد.به موجب این زمزمه هاگویاکیهانی های اعتصابی قصددارندباروی هم گذاشتن امکانات شخصی خودروزنامه ای کاملامستقل وآزادانتشاردهند.این خبرتاکنون توسط مسئولان تحریریه اعتصابی کیهان تائیدویاردنشده است.
17خردادماه1358روزنامه ‫#‏بامداد‬
آنچه امروزدرکیهان می گذرد:
ازروزی که کیهان بدست گردانندگانی تازه افتاد،فریبی بزرگ دهن به دهن می گرددکه دیری بپایدحالت حقیقی راخواهدیافت.که شاید جعلی بودن رافقط کسانی دریابندکه خوددربطن واقعه اندویاکسانی که داستان کهنه مارافراموش نمی کنند.تحولی در کیهان رخ داده که ازهرزاویه که به آن بنگریم مشخصات متعارف وشناخته شده یک کودتارادارد.زمینه ماجرا،انگیزه ها،کارپردازان وپیامدهای این تحول رافعلابکناری بکذاریم ازنام هایی که درفرهنگ همه کودتاهاپیدامی شود.(ایادی،توطئه،نقشه و..)استفاده نکنیم.این جاقصدمافقط پرداختن به کسانی است که هرکودتاگری پس ازموفقیت نخستین اعلامیه خودراازرادیورابنام آن وخطاب به آنان می خواند.ازنخستین روزمولفقیت کودتای کیهان نامه ها وپیام های تبریک به موسسه فرستاده شد.گروه هایی به اینکه حتی بدانندچه شد،بان به ستایش این«انقلاب مستضعفین»گشودند.رادیوتلویزیون دوسه روزی سخنگوی «کودتاگران»شد.پنداری که گردانندگان کیهان کنونی بایک حرکت هم بزرگترین روزنامه کشوروهم رادیوتلویزیون رااشغال کرده اند.دراین یورش تبلیغاتی کودتای کیهان به عنوان نخستین انقلاب واقعی زحمتکشان برای تسلط برابزارکارخودتلقی شده.تیتراول نخستین شماره کیهان تصرف شده غیرازاین حکایت می کرد.ودرواقع دریکی ازصفحات این شماره بجای جمله متعارف،بخش هایی ازاین مقاله رادرزیرمی آوریم نوشته شده بود:بخش هایی ازاین مقاله رادرزیرمی چینیم واین بسیار زیبا بود. مقاله ای مستقیمااززیردست حروفچین گذشته بود.وبدست خواننده می رسید.ازهمان فردانام هایی بربالای مقاله های کیهان تصرف شده،نشست.
21خردادماه1358روزنامه آیندگان:
تلگرام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات به وزیرارشادملی:جناب آقای میناچی وزیرارشادملی دولت موقت جمهوری اسلامی ایران،آنچه بنام لایحه قانونی مطبوعات منتشرشده است،نه تنهاآزادی مطبوعات راتامین نمی کند،بلکه آزادی نشروبیان را دروضعی بسیاردشوارترازسابق قرارمی دهد.بدون شک قانون اساسی آینده ایران باتصریح ممنوعیت امتیازوسانسورونیرمنع توقیف وتعطیل خودسرانه مطبوعات،آزادی نشروبیان راکه ازحقوق حقه ملت ایران است تامین خواهدکرد.
22خردادماه1358روزنامه آیندگان:
تاجرمعروف بازارتهران،مدیریت موسسه کیهان راتحویل گرفت.
23خردادماه1358روزنامه آیندگان:
بی پولی مملکت،مساله کیهان وپول کلانی که ناگهان روشد(یادداشت ابوالفضل حقیقی،کارگرچاپ):
پس ازآنچه که برکیهان گذشت ونوشته هایی که ازطریق صاحب نظران تاکنون ارائه گردیده مخلص که یک کارگرچاپ وعلاقمندروزنامه کیهان هستم لازم می دانم مطالبی رابیان کنم:…بعدازپیروزی انقلاب ایران تازمانیکه قشرهای مختلف دریک جهت خاصی حرکت می کردنددرصف های طولانی برای خریدروزنامه های عصروصبح لحظه شماری می کردندوگاهی روزنامه راازبهای تعیین شده بیشترهم می خریدند. ولی دقیقابعدازچندانتصاب ازطرف دولت،گروه هایی شروع به انتقاددرروزنامه هاکردند وگاهی اظهارنظرهایی نیزازجانب نویسندگان روزنامه ها،که درواقع هشدارهای به موقع بود،درستون مطبوعات دیده شدوهمین به مذاق افرادی خوش نیامدوگروه های فشارازهمین لحظه شروع شدبه فعالیت کردتاآنجاکه گاهی تعدادمعدودی افراد خواستارتصفیه یاتعطیل روزنامه هابودند.بعدازگذشت کمتراز2ماه درروزنامه کیهان دو واقعه مهم روی می دهد:اول کارگران خواستار تصفیه درمحیط کیهان می شوندواسم هفت نفرازنویسندگان راکه«ناپاک»تشخیص می دادنددرلیست سیاه قرارمی دهند و عجیب اینکه صبح همان روزتعدادافرادباصطلاح ناپاک به21نفرمی رسد.وچون افراد هیات تحریریه تاروزنامه نسبت به اخراج این افراداعتراض می کننداعتصاب هیات تحریریه پیش می آید…شگفتی من ازآنجاست که می بینم بااینکه کارگران روزنامه کیهان به حضورامام می رسندوکارآنهاموردتائیدقرارمی گیردومردم همچنان روزنامه را بخاطراینکه کارگران انتشارمی دهند،خریداری می کنندومدام درانتظاربازگشت هیات تحریریه به خانه خودشان-یعنی کیهان-هستند.ناگهان یک یاچندبازاری روزنامه رامی خرندوازهمین لحظه آنچه که برمطبوعات گذشت ومی گذرد،ذهن مرامشغول می کند..سوال می کنم،سوال می کنم صاحب اصلی کیهان چه کسانی هستند. آیاباآنهایی که درمرز60سالگی ویانوجوانی وباهزاران امیدوخون دل کیهان راوسعت بخشیده اندبایدواردمعامله می شدندیابامصباح زاده که ازطریق همین افرادزحمتکش وارث ثروت 850میلیونی است؟
26خردادماه1358روزنامه آیندگان:
آنچه امروزدرکیهان می گذرد؛به قلم«‫#‏مهدی‬ ‫#‏سحابی‬»:آنچه اکنون درکیهان می گذرد کمابیش داستان کهنه وتکراری کسانی است که تحولات اجتماعی توسط آنان با شرکت فعال آنان وگاهی نیزبخاطرآنان وبه هرحال همیشه بانام آنان صورت می گیرد اماخودازاین تحولات ثمری نمی بینندوبکناری می نشینندوباسرخوردگی بهره برداری دیگران رااززحمت خودنظاره می کنند…تحول درکیهان رخ داده که ازهرزاویه که به آن بنگریم مشخصات متعارف وشناخته شده ی یک کودتارادارد…رادیووتلویریون دوسه روری سخنگوی کودتاگران شد…
27خردادماه1358روزنامه آیندگان:
تظاهرات واعتراض علیه آیندگان دراهواز:
اهوازخبرنگارآیندگان-روزگذشته گروهی ازکارکنان کارخانجات لوله سازی اهوازوابسته به شرکت نفت به عنوان اعتراض به چاپ خبری درآیندگان به دفترنمایندگی این روزنامه حمله بردندوبسته های روزنامه رادرخیابان به آتش کشیدند.اعتراض این گروه به خبرپشتیبانی آنان ازسه زندانی شرکت نفتی وپیوستنشان به جمع متحصصنان بودکه بشدت آنراتکذیب کردند…مهاجمان قصدبه آتش کشیدن ساختمان آیندگان را داشتندکه بادخالت ‫#‏پاسداران‬ انقلاب اسلامی این شهرماجرافرونشست وموضوع با گفت وگوحل شد.
28خردادماه1358 ‫#‏مجله‬ ‫#‏امید‬ ‫#‏ایران‬:
مطبوعات ایران هفته گذشته شاهدیک رویدادکاملااستثنایی درخانواده خود بود.
بدین معنی که اعلام شدموسسه بزرگ مطبوعاتی کیهان راآقای مهدیان تاجرآهن خریده ومدیریت تازه ای دراین موسسه برسرکارآمده است.
بدنبال ناراحتی های داخلی کیهان واقدام عده ای ازکارگران وکارمندان موسسه در اخراج20تن ازاعضای هیات تحریریه که به اعتصاب دیگراعضای تحریریه انجامیدو انتشار روزنامه بوسیله کارگران وکارمندان،پیش بینی وقایعی دراین موسسه می شد که هفته گدشته خریداین موسسه رسمااعلام شد.
آقای حاج مهدیان خریدارموسسه کیهان که درمطبوعات به عنوان تاجرآهن معرفی شد،تنهایک تاجرآهن نیست،بلکه ازچهره های مبارزمذهبی است که دررژیم پیشین درگروه مبارزین حسینیه ارشادوهم چنین دررهبری اعتصاب ‫#‏بازاریان‬ نقش داشت ودر محافل مذهبی چهره شناخته شده ای است.
حاج مهدیان درباره نوع خرید موسسه کیهان دریک مصاحبه به مخبرین گفته بودکه من دیناری بابت خرید موسسه به مصباح زاده صاحب آن نپرداخته ام.زیراموسسه بابت بیمه ووام های دریافتی مبالغ هنگفتی بدولت بدهی داردوپول ماشین آلات و خودموسسه آنقدرنیست که حتی تمامی بدهی موسسه راتامین کند.باوجوداین اظهارنظرصریح،معلوم می شودکه ازاین معامله چیزی دست دکترمصباح زاده رانگرفته ودرحقیقت مصباح زاده پول کیهان راقبلاازطریق وام گرفته وصاحب جدیدکیهان سرمایه خریدکیهان رابه بانک هاپرداخت خواهدکرد.امام چگونه وبه چه میزان هنوزدقیقامعلوم نیست…
….باوجودتلاش فراوان حاج مهدیان برای بازگردانیدن گروه اعتصابی کیهان به هیات تحریریه تاوقتی مجله ماروزپنج شنبه زیرچاپ می رفت،موفقیتی حاصل نشد.ازطرفی گفته می شوداعتصابیون کیهان جسته وگریخته درصددانتشارکیهان آزادهستندکه در آنصورت مشکلانی ازقبیل امتیازوسرمایه گذاری وچاپخانه برسرراه شان کمین کرده است.امایک نکته رانباید ازنظردورداشت که خریداران وخوانندگان کیهان عمیقا باسبک وروال همین گروه اعتصابی وابسته بودندوبه همین دلیل پس ازماجرای اعتصاب کیهان عملامقادیرقابل ملاحظه ای ازفروش خودراازدست داده ومدیریت جدیدکیهان بایددر درجه اول برای بالابردن تیراژ،گروه های جدیدی خواننده بیابدکه طرزفکرآنان باخریداران سابق متفاوت باشد.
آقای مهدیان رسمااعلام کرده کیهان درچارچوب سیاست اسلامی منتشرمی شود ونخستین شماره حاصل استقرارمهدیان درکیهان که روزچهارشنبه منتشرشد کاملاحکایت ازتاثیروی درتدوین وتنظیم اخبارمذهبی داشت که به نظرکامل می آمد.
مدیریت جدیدکیهان به احتمال بسیارزیاددرکادرزن روزوکیهان ورزشی نیزتغییراتی خواهد دادودرآنصورت مساله همکاری کادرهای فعلی بامدیریت جدیدنیزبایدحل شود. بدنیست درحاشیه مطلب به عنوان یک اصل حرفه ای یادآوری کنیم که کارکنان اعتصابی کیهان ازچهره های مبارزوشجاع مطبوعات مابودندکه حقوق آنان طی سالیان درازخدمت به این مملکت ومبارزه بانادرستی وفسادودیکتاتوری بایدمحفوظ بماند.
16تیرماه1358روزنامه آیندگان:
یکی ازمدیران باسابقه موسسه کیهان:کیهان غصب شده است!
مدیرسابق امورمالی موسسه دومین نامه افشاگرانه رامنتشرکرد:
نمی دانیم مدیرجدیدکیهان به نمایندگی ازوکدام مرجع رسمی موسسه راتصاحب کرده است؟مدیران سابق کیهان دست جمعی استعفاکرده اند.
درپی انتشارنامه افشاگرانه مدیرسابق امورمالی موسسه کیهان که ورشکستگی موسسه راخلاف واقع دانست روزگذشته یکی دیگرازمدیران باسابقه کیهان در تماسی باآیندگان ماجراهایی که دریکی دوماه گذشته براین موسسه گذشت یک توطئه ازپیش طرح شده دانست واعلام کردموسسه کیهان که حداقل یک میلیاردتومان ارزش ماشین آلات وآموزش کادربدون محاسبه ارزش سرقفلی یک موسسه27ساله مطبوعاتی است،غصب شده است…فعلا به این خلاصه بسنده کنم:موسسه کیهان یکی ازپایدارترین،مطمئن ترین وبارورترین واحدهای تولیدی چاپ می باشد.موسسه کیهان دارای ارزش بالقوه بیش ازیکهزارمیلیون تومان است. موسسه کیهان درسال گذشته ریان نداشته وحتی منافعی هم عایدداشته است…
23تیرماه1358روزنامه آیندگان:
نویسندگان اخراجی کیهان:بازگشت به کیهان راخدمت به سانسورواختناق تلقی می کنیم.
نویسندگان اخراجی کیهان که زیرنامه تحریریه کیهان آزاد،خوددرتدارک انتشارروزنامه هستند،باانتشارنامه ای اطلاع دادندموسسه کیهان راغصب شده می دانند.
23تیرماه1358روزنامه آیندگان:
زن روزامروزمنتشرنشد.تحریریه زن روز دراعتراض به ‫#‏سانسوردست‬ ازکارکشیدند. مجله ی #زن روزکه روزهای جمعه منتشرمی شود،دیروزانتشارنیافت.نویسندگان این مجله اعلام داشتندکه مجله ای که درآینده دوریانزدیک به نام زن روزمنتشر خواهد شدساخته وپرداخته آنان نیست.نویسندگان زن روزبه سانسورخودسرانه وآشکاراز سوی کارگران چاپخانه ای کیهان که درمورددومطلب جمله اعمال شده است، معترضند..هیات تحریریه زن روز به عنوان اعتراض به این سانسوردست ازکارکشیدند وطی نامه ای به دکترمبشری سردبیری کل کیهان اعلام کردند مسئولان سانسور مجله باید معرفی ومجازات شوند.
23تیرماه1358روزنامه آیندگان:
نامه سرگشاده #کانون #نویسندگان ایران به سردبیرکل کیهان،آقای مبشری:درنشیب های دشواری،یاران خویش راتنهانگذارید.
آقای اسدلله مبشری،آیادست های مشکوکی که روزنامه کیهان راازاوجی که در گذشته نزدیک به عنوان پرخواننده ترین روزنامه ایران می داشت تاحضیض کنونی یعنی تاپایگاه یکی ازکم خواننده ترین روزنامه های ایران پاپیش آورده است،براستی نمی شناسید؟آیاسردبیری چنین روزنامه ای نام نیک شمارابه خطرنخواهند افکند… هیچکس باور نمی کردکه شمابه این سادگی دردام توطئه ای بیفتیدکه درآن دست های پلید #ارتجاع واستبدادازهمه سوآشکاراست.شگفتی دوستان شمادرکانون نویسندگان ایران وهمه کسانی که شمارابه نیک نامی وپاکدامنی ونیک خواهی می شناسندازاینجاست که اینان می دانندکه شمادرزمینه مسائلی که برای روزنامه کیهان پیش آمده است به هیچ روی ناآگاه نیستید…دوستان شما درکانون نویسندگان ایران امروزنیزچشم امیددوخته اندوازشمامی خواهندکه به حضورخوددرموسسه کیهان نگاهی دوباره بیفکنید.آیادشمنان آزادی وبیان وقلم دراین برش ازتاریخ تکامل جامعه ایرانی نمی خواهندونمی کوشندتاازاعتبارفرهنگی واجتماعی شمابرضدهمه آزادی های انسانی بهره برداری کنند؟…(کانون نویسندگان ایران23تیرماه1358).
26تیرماه1358روزنامه آیندگان:
مبشری ازکیهان می رود:دوهفته پیش برای نجات کیهان آمده بود.
درپی اختلاف نظرهایی که روزگذشته روی داد،گفته شده است اسدالله مبشری از کیهان می رود.این اختلافات برسرارائه نوع خبرونیزدرج مقالات انتقادی بوجود آمد و مبشری تهدیدشدکه اگربخواهدکیهان رابه این شکل اداره کند،بااعتراض وراهپیمایی روبروخواهدشد.
کامبیزفرخی معاون مبشری-که دامادوی نیزهست-دراین مورددیشب به آیندگان گفت:افرادغیرمسئول می آینددرکارهادخالت می کنند،تهدیدمی کنند،می گوینداین خبررانگذار،آن مقاله رابگذار.یااین خبررابگذار.بااین وضع ادامه کارممکن نبود.ازهمین رو دیروزبحث های شدیدپیش آمد،مزاحمت ایجادکردند.ونگذاشندکارکنیم.حتی تهدید کردندکه دوباره درداخل موسسه راهپیمایی برپامی شود.
معاون سردبیرافزود:درکشمکش های دیروز،شیخ هادی حضور داشت و تهدید کرد و سرانجام آنچنان وضعی پیش آمدکه مبشری خطاب به شیخ هادی گفت تواصلا صلاحیت نداری.دراین کشمکش هااعلام شد:مبشری که دوهفته برای نجات کیهان آمده بودباحالت اعتراض ازکیهان رفت.
آخروقت دی شب«محمدبلوری»ازنویسندگان قدیمی کیهان به آیندگان گفت:کارگران وکارمندان کیهان ازتوطئه ای که علیه کیهان چیده شده بودآگاه شدند.ازهمین روی شب گروهی ازآنان به تحریریه آمدندواعلام پشتیبانی ازمبشری واعضای تحریریه کردند.
بلوری گفت:مبشری استعفا داده است.وازکیهان رفته است.
26تیرماه1358روزنامه آیندگان:
دراعتراض به اظهارات شیخ عیسی خاقانی که درشماره دیروزچاپ شده بود:حمله به دفتر آیندگان درخرمشهر و #آبادان:
دیروزگروهی ازمردم #خرمشهروآبادان دراعتراض به مطلبی که به نقل ازشیخ عیسی خاقانی برادرشیخ محدطاهرآل شبیرخاقانی درآیندگان دیروزچاپ شد،به دفاترآیندگان دراین شهرحمله کردندوکلیه روزنامه ها،مداراک وآرشیو رابه خیابان ریختندوازبین بردند ویاآتش زدند.
27تیرماه1358روزنامه آیندگان:
خبرنگارآیندگان درخرمشهردیروزتلگرام به دفترمرکزی آیندگان مخابره کرد:
#تهران،خیابان جمهوری اسلامی،روزنامه آیندگان،سازمان شهرستانها،رونوشت به فرمانداری خرمشهرودادستانی انقلاب اسلامی استان خوزستان.درتاریخ 25تیرماه1358خبری درصفحه دوم غیرواقعی بوده،درروزنامه آیندگان درج گردیده بود. که باعث شدمردم خشمکین شده وبه دفترنمایندگی حمله نمایندکه کلیه وسائل نمایندگی که بیش ازچهارصدهزارتومان ارزش داشته ومتعلق به اینجانب ازبین برود و مبلغ سیصدوچهل هزار ریال ازوجه نقددرکشومیزبوده بوده مفقود گردیده.مهاجمین قصدحمله به خانه ام رابرای آزارخانواده ام داشتندکه فعلا بادخالت پاسداران انقلاب منتفی شده است.خرمشهری.لاری.
7مردادماه1358روزنامه آیندگان:
روزنامه کیهان آزادباامتیازدهگان بزودی منتشر می شود.
15مردادماه1358روزنامه آیندگان:
مبشری سفیرایران در #یونسکوشد.موسسه کیهان درمالکیت بنیادمستضعفین قرارگرفت.(مهدیان)حسین مهدیان مدیرموسسه کیهان درگفت وگویی اختصای باخبرگزاری پارس اعلام کرد:که موسسه کیهان درمالکیت بنیادمستضفان قرارگرفت.
16مردادماه1358روزنامه آیندگان:
انتشار #کیهان آزادبانام«آزاد»ادامه می یابد.آخرقوت دیشب دراین باره بیانیه ای تنظیم شد.
17مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
روزنامه آیندگان تعطیل شد:
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درباره روزنامه آیندگان:بسمه تعالی باتوجه به مدارک واسنادموجوددرپرونده شرکت انتشار آیندگان،دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصمیم به قطع فعالیت روزنامه نامبرده گرفت،که انجام گردید…روزنامه آیندگان باهمکاری وکمک سرمایه عمده #اسرائیل تاسیس شده که درمقابل آن روزنامه موظف خواهدبودکه ازاسرائیل غاصب وستمگر برعلیه اعراب حمایت کند.
17مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
چندتن ازاعضای هیات تحریریه آیندگان بازداشت شدند:
بدنبال تصویب لایحه قانونی مطبوعات ساعت30/12دقیقه بعدازظهر،ماموران دایره تحقیقات دادستانی به دفتر روزنامه آیندگان رفته وطبق حکم هادوی دادستان کل انقلاب دفتر نمایندگی روزنامه آیندگان راتعطیبل کردند.
ظاهرادوتن ازاعضای شورای سرردبیری آیندگان«گوران»و«نائینی»توسط ماموران این گروه توقیف شده اند.درتماسی باتنهامدیرباقی مانده روزنامه«اسدالله خانلو»مدیرداخلی چاپخانه آیندگان علل تعطیل روزنامه وتوقیف ساختن هفت تن ازاعضای تحریریه راازوی جویاشدیم.
«خانلو»گفت:وقتی سروصدای لایحه مطبوعات وتصویب آن بلند شد،ماگمان بردیم که امروز وفرداباید فاتجه روزنامه رابخوانیم.ماساعت5درکیهان خواندیم که لایحه تصویب شده ولی آنهاساعت یک بعدازظهرآمدندواستدلالشان این بودکه روزنامه باسیاوموسادوسازمان های جاسوسی خارجی درارتباط بوده است.دونفرازاعضای تحریریه هم به اسامی«گوران«و«نائینی»را بازداشت کردند…می خواستندچاپخانه راهم توقیف کنند که مانگذاشتیم.گفتیم این خانه ماست.کارنمی کنیم ولی اینجاراهم کنارنمی گذاریم.شمااول بایدتکلیف ماراروشن کنیدوبیائید تمام دستورهارا بما ابلاغ کنید.بگویندچیزی چاپ نکنید ماهم چاپ نمی کنیم.ولی این دلیل ترک اینجانیست…ماازهرمرجع حقوقدانی که می پرسیم اینکارراغیرقانونی می داند.این جایک شرکت خصوصی است.ومتعلق به داریوش همایون نیست.همایون راماخودمان دوماه قبل ازانقلاب ازرورنامه بیرون کردیم.ساختمان روزنامه متعلق به اوقاف است والبته بصورت استیجاری دراختیاریک شرکت چهار،پنج نفری که مشخص هستندو اسم شان هم ثبت شده است.اجاره شان هم تاکنون درست وکامل وسروقت پرداخت کرده اند.درحال حاضر روزنامه ها ی کیهان آزاد وستاره اسلام،ندای آزادی و آزادی دراین جابه چاپ می رسند.
18مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
عکس العمل های توقیف آیندگان؛مصاحبه با یک مقام دادستانی:
یک مقام آگاه دایره تحقیق دادستانی انقلاب تهران اطلاعاتی ازجریان دستگیری11تن ازمدیران واعضای هیات تحریریه آیندگان دراختیار روزنامه انقلاب اسلامی قرارداد.
این مقام ضمن اعتراض به نوشته های مغرضانه بعضی ازنشریات، درقبال این قضیه گفت:وقتی ما به #آیندگان رفتیم حکم دادستانی را به آقای«نورالله همایون»-پدرداریوش #مایون #وزیر #اطلاعات سابق-که یکی ازسهامداران ومدیران شرکت انتشارات آیندگان است نشان دادیم.بعدازآقایان«نائینی»و«اخلاقی»دوتن ازمدیران شرکت آیندگان خواستیم که کارمندانی راکه می روند تایید کنند بعدگویاخبرنگاران شمابامدیرداخلی چاپخانه آقای«خانلو»تماس گرفته اندوایشان هم تنهااسم نائینی واخلاقی رابعنوان بازداشت شدگان اعلام کرده وعمدا اسم همایون رانیاورده است.آیا غیرازاین است که اینها می خواهند رد پای عوامل بیگانه درروزنامه آیندگان رامحو کنند؟این آقای همایون درروزنامه نقش مهمی دارد.ازمدیران وسهامداران اصلی آیندگان است.ماآقایان نائینی واخلاقی و8تن دیگررابرای بازجویی وتحقیقات به داستانی بردیم.بعدکارمندان روزنامه آیندگان آمدندبه ساختمان واشیاء ولوازمات راباخودبردند…
18مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
پیغام امروز منتشرنشد.
پیغام امروز دیروزانتشارنیافت.شورای نویسندگان پیغام امروز ضمن اطلاعیه ای علت عدم انتشارروزنامه پیغام امروز راتهدیدهایی دانست که ازسوی بعضی گروه ها به متصدیان چاپخانه ای اعمال شده وچون کارگران چاپخانه به علت تهدید وارعاب محل کارخوراترک کردند،این روزنامه دیروز منتشر نشد.
20مرداد سال 1358روزنامه بامداد:
انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روش مطبوعات:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خودنوشت:«ما از عمل قاطع دادگاه انقلاب حمایت می کنیم.این به گمان ما عمل صحیحی بود که با تاخیر انجام گرفت.نقش مطبوعات و اثرات آن بر جامعه نیازی به تشریح ندارد.نشان دادن چهره های گوناگون ضد انقلاب نیز که اینک از هر سوی بگونه ای رخ می نماید برای ملت رنجدیده و هوشیار ما که کمر زیر بار ضریه های خیانت و توطئه تاکرده است واکنون دشمن را در هر چهر های می شناسد دیگر جلوه ای ندارد…مزدوران قلم بدست،فرمان های خیانت وخدعه را برخون شهیدانمان نگاشته ووقتی دیدندآزادی بیش از آن است که گمان می برند خود کانون توطئه و مرکز ثقل تحریک ها وتشنج ها شدند…روزنامه آیندگان یکی از نمونه های کامل ومشخص این ارگان ونطفه ای حرامزداه بود.نطفه های حرامزاده ای که از پیوند نامشروع وخیانت آلود چپ وراست بوجود آمد وبرعلیه انقلاب اسلامی که می خواهد و می تواند مستقل از هر جهت راه نجات انسان را بنماید براه افتاده اند…مدارک روشنگر و غیر قابل انکاری که از سوابق این روزنامه وگردانندگان دست نشانده آن توسط دادگاه انقلاب ارائه شده نیازی به بحث ذوباره ندارد.تکیه ما بر ادامه این عمل انقلابی است.». 20مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
توقیف روزنامه(سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی):
ازشگفتی های انقلاب اسلامی ما یکی این است که برای انتشار روزنامه ها هیچ گونه محدودیتی بوجودنیاوردند.درجهان ما،این تنها انقلاب است که تمامی محدودیت های رژیم سابق راازبین برد.ومحدودیت جدیدی رابرای انتشارروزنامه بوجودنیاورد. درهیچ کجای دنیانیست که انقلاب شده باشدوبه روزنامه ها ی مخالف رژیم انقلابی اجازه انتشارداده شده باشد.
آیا وقتی انقلاب مارفتارهای مخالف رفتارهمه انقلاب هارادرپیش گرفته،وظیفه سنگین همگان بخصوص مطبوعات نیست که منتهای مراقبت رانمایندتااین آزمایش باموفقیت روبروگردد؟…
بگمان ماروزنامه نگارانی که دررژیم سابق ازراه تحریف حقیقت وایجاداسباب ترس و تخدیرازعومل مهم پابرجایی آن رژیم بوده اند،باید درعداددشمنان اصلی انقلاب قرارمی گرفتندوزودتر ازدیگران محاکمه می شدند…
باوجوداین همه توقیف رونامه باید مستند به دلیل ومدارک ومسبوق به توضیح کافی برای مردم باشد.
دلایلی که دادستان انقلاب بعدازتوقیف روزنامه آیندگان منتشرکرد،دلایلی نبودندکه ناگهان پیدا شده باشند ویاانتشارشان به مسئولان این روزنامه امکان ازبین بردن آثار آنهارابدهد.اسنادمنتشره همه به عصر پیش ازانقلاب راجعند ومسئولان فعلی می گویند باآن عصر ومسولان آن دوره بریده اند…
دادستانی مدعی است که هنور پول بحساب روزنامه می ریزند.سنداین دعوی کجاست؟باوجودآنهمه #پول آگهی که شرکت نفت ودیگرموسسات دولت روزانه بحساب این گونه روزنامه ها می ریزند،هنوز محتاج دریافت پول ازایادی دشمنند؟
مسله مسئله روزنامه ای که جعل وتحریف وتوطئه را اساس کارخود قرارداده است،نیست؛مساله بسیاربزرگتری درمیان است وآن ایجادرویه درتوقیف روزنامه لااقل پیش ازآگاه شدن مردم ازقطعیت دلایل جرم است.
…بنای کج راباکج گذاشتن پایه می گذارندواین آن سنگی نیست که کج گذاشتن به اساس انقلاب اسلامی ما صدمه نزند.برماست که باپیگیری #توقیف #روزنامه رادنبال کنیم.اگرتوقیف بحق بودبی هیچ باکی وباتمام قوا ازآن دفاع خواهیم کردواگربناحق بود،بازبدون هیچ تهدیدی باآن مخالفت خواهیم کرد.
21مردادماه 1358:روزنامه بامداد:
#سازمان #مجاهدین #انقلاب #اسلامی فردا مردم را به راهپیمایی علیه آیندگان دعوت کرد.
22 مردادماه 1358روزنامه بامداد:
وزیرارشاد،دکتر میناچی:
روزنامه های داخلی همان تهمت هایی را بما می زنندکه مطبوعات خارجی می زنند.لایحه مطبوعات برای آزادی نویسندگان ومطبوعات متعهد است …».
22مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
تظاهرات دیروز دانشگاه به درگیری های خونین انجامید؛به نظرمی رسدعوامل ساواک درهردوطرف،آتش بیارمعرکه بودند.
حبهه دمکراتیک ملی ایران به عنوان اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان روز گذشته تمامی گروه ها را به یک راه پیمایی دعوت کرد.این راهپیمایی قراربوداززمین چمن دانشگاه تهران به سمت محل انتشارآیندگان ادامه پیداکند…گروه های مخالف روزنامه آیندگان درخیایان های داخل دانشگاه(اطراف چمن )به راهپیمایی مشغول بودند.وپلاکاردهایی به همراه داشتند.دراین پلاکاردهاخوانده می شد:«همصداشدن رادیواسرائیل بامزدوران داخلی دلیل دیگری»وشعارمی دادند«قلم بدست مزدوراعدام باید گردد»،«شورای آیندگات اعدام باید گردد»،«توقیف آیندگان موردتائید ماست»…خبرنگارمابه چشم خوددیده است حدودساعت6بعد ازظهریک کامیون قرمز رنگ که حامل زیادی سنگ وآجربود،درخیابان انقلاب نرسیده دردانشگاه بارخودراخالی کردوبه سرعت ازمنطقه دورشد..درهمان لحظه اول سنگ باران حدود100نفرزخمی شدند…
روزنامه جمهوری اسلامی درگزارش خودمی نویسند:«گروه های مخالف ازهرگونه تهاجمی(طرفداران جبهه دمکراتیک)که نوعاساک های سفری محتوای قلوه سنگ همراه داشتند،به مخالفین خودحمله می کردند.گروهی درمیدان24اسفندسابق کمین کرده وباآمادگی قبلی باسنگ ومیله های آهنی وچماق وحتی کپسول های گازاشک آور به گروه های اسلامی وعابرین پیاده بری ایجادرعب حمله ورشدند»…
23مردادماه1358#روزنامه #انقلاب #اسلامی:
بدنبال دعوت«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»ازطبقات مختلف مردم برای محکوم کردن«آیندگان»تظاهراتی باشرکت صدهاهزارنفرانجام گرفت.ودرپیشاپیش این تظاهرات کنندگان یک عده موتورسوار نیز حرکت می کردند…درمواردی متاسفانه این تظاهرات باخشونت روبروگردید…درجلوی درب دانشگاه دختری بدون حجاب راکه درداخل دانشگاه کتک خورده بود،بیرون آوردند.این دخترتمام پیراهنش پاره شده بود.وبدن عریانش نیزنمایان شده بود…دراین زمان مردهنوزمشغول دادن شعارهایی ازقبیل«مزدوران مطبوعات نابودبایدگردند»و….بودند…همزمان باسخنرانی دربیرون دانشگاه،حجت الاسلام«#هادی غفاری»پسرمجاهدشهید«آیت الله غفاری»درزمین چمن دانشگاه سخنرانی می کرد.حجت الاسلام غفاری درسخنرانی اش به تمام گروه های منافق حمله ورشده و تمام کمونیست های ایران رامارکسیست های کارتریسم خواند…
29مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
پیغام امروز به اتهام توطئه توقیف شد
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب:چون روزنامه پیغام امروزکه موسس آن«عبدالرسول عظیمی»رشوه خوارمعروف،که مدارک رشوه خواری وضدخلقی بودن ایشان درپرونده های مربوطه ثبت است،به سردبیری فعلی آن«رضامرزبان»مدیحه سرای شاه سابق اقدام به توطئه وتحریف حقایق درجریان تظاهرات روزنامه آیندگان،هم چنین تحریک شورش ضدانقلابیون در«پاوه»پرداخته است،لذااین روزنامه ازاین تاریخ توقیف وهیات تحریریه آن مطابق قانونی محاکمه خواهندشد.
29مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
اخطاردادستان کل انقلاب به روزنامه بامداد؛موسسه مطبوعاتی بامداد،عطف به مطالب مندرج درستون سوم،صفحه اول نشریه،مورخ بیست وهفتم مردادماه58،شماره84تحت عنوان پیام امام خمینی به مناسبت روزقدس،که درآن باتیتردرشت نوشته شده (امام به قشرهای فاسدوگروه های چپ روآمریکایی هشدارداد)اظهارمی داردکه کلمه«غیرآمریکایی»ازجمله فوق حذف شد.وهم چنین درجای دیگر نوشته شده که(پاسداران انقلاب موظفند مجلاتی که درغیرمسیرملت قلم می زنندتمام آنهاراتوقیف کنند)متذکر می گرددکه بجای«دادستان انقلاب»،«#پاسداران انقلاب»نوشته شده است.نظربه اینکه نوشتن تیترهای تحریف شده باعث تحریک وانحراف افکارملت عزیزمی شود،اخطارمی گرددتاازاین قبیل تحریکات جداخودداری نمایندوالااقدامات جدی تری به عمل خواهدآمد.
30مردادماه1358روزنامه بامداد:
بدستور دادستان انقلاب اسلامی تهران 26 روزنامه ومجله توقیف شد.از سوی دادستانی دادسرای انقلاب اسلامی تهران با انتشاراطلاعیه ای تعداد 26 نشریه به شرح زیر توقیف شدند:
خلق،پیکار،کار،مردم،کارگر،طوفان،بهلول،حاجی بابا،آهنگر،مش حسن، آزاد، وحدت،بختک،امیدایران،تهران مصور،آرمان،جوان،یولداش،آذربایجان،چه باید کرد، تهران،صدای میلیون آزادی،گزارش روز،وجوشن.
*نکته:
بی شک سرویس های جاسوسی سیا وموسادآمادگی لازم برای حضورونفوذبعدازپیروزی بهمن57راداشتندوبه کمک ایادی خود(وازجمله نیروهای #ساواک)اولین گام آنان رخنه وتفرقه بود.
متاسفانه عدم صحه صدروتحمل یکدیگر،بعلاوه شیطنت برخی،مزیدعلت شد.ولذا از همان سال نخست پیروزی #انقلاب 57گروه های فشار وخودسرنیزمتولد وتاالآن ردپا وحضورشان رادرهمه جامشاهده می کنید.
آنان بوسیله رانت قدرت،افکارعمومی رابه سمت خودبرده وبوسیله مردم حکم صادرکردندو #قانون نوشتند.
مردمی که ازهمان سال نخست،بوسیله اعمال سانسوردرقرنطینه قرارگرفتندوآگاهی واطلاع رسانی کانالیزه وهدایت شده دریافت شد.
37سال گذشته،ولی همان شیوه ها هنوزهست!
#محمد #شوری(#نویسنده و #روزنامه نگار)اردیبهشت1395
#چندسال پیش #روزنامه،آیندگان #پیغام امروز #کیهان#بامداد #انقلاب اسلامی #بازرگان #مرزبان #خمینی #کمونیست #مارکسیست #چپ #لوموند #فرقان #دفترامام #آمریکا #اسرائیل #ساواک #مطبوعات #موساد #سیا #بنی صدر #کانون نویسندگان #انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات #روزجهانی آزادی مطبوعات #وزارت ارشاد #میناچی #لایحه مطبوعات #افکارعمومی #حزب جمهوریخواه #مفتح #حزب جمهوری اسلامی #سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی #ابوالفضل قاسمی #حزب ایران #همایون #وزیراطلاعات #هاشمی رفسنجانی #کروبی #مهدیان #مقدم مراغه ای #سانسور #جاما #جامعه روحانیت #هادی غفاری #چریک های فدایی خلق #طالقانی #مجله جوانان #تهران مصور #آهنگر #ساعدی #دانشگاه،دانشجو #کارگر #بامداد #بهنود #مختاری #آزادی #خواندنیها #قلم #شریعتمداری #قطب زاده #یزذی #روحانیون #مصدق #صداوسیما #رادیوتلویزیون #احزاب #خودسر #زن روز #انقلاب57 #خرمشهر #هادوی #دادستاتی انقلاب #دادگاه #نائینی #محمد #شوری #فیس بوک #شاملو

‫#‏چندسال‬ پیش(42)‫#‏پیغام‬ امروز به ‫#‏آیندگان‬(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش اول
17اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازپیغام امروز،15اردیبهشت58؛رضامرزبان:آقای نخست وزیربرای رفع تجاوزعلنی به آزادی بیان چه می کنند؟
جناب آقای مهندس ‫#‏بازرگان‬ نخست وزیر دولت موقت انقلاب!
ازدوهفته پیش فشاراختناق وترورعلیه«پیغام امروز»به جایی رسیده است که امکان هرنوع تحمل وشکیبایی راازنویسندگان وکارکنان روزنامه سلب کرده.لشگرکشی چندصدنفری عصرانه به روزنامه؛مراجعات تهدیدآمیز وتوام باهتک حرمت درساعات مختلف روزنامه باعث شده است که آنهاشرایط ناامنی وبطورمخفی ونیمه پنهانی به نشرروزنامه بپردازند…این مزدوران یاسربازان ‫#‏ارتجاع‬ و#فاشیسم برای تحمیل خودبه روزنامه هایی چون کیهان،اطلاعات وآیندگان یک برگردان نادرست داشتند،به آنهامی گفتندموضعشان راروشن کنند،ولی ما ازآغازموضع خودراروشن کرده بودیم.وجای این ایراد هم نبود.اینان اگرروزنامه خوان هستندمی توانستندپیغام امروز راکه موضعی روشن داردبخوانندوبه این هجوم های وحشیانه وسلب آزادی وامنیت نیازی نیست. اماماجرابگونه دیگری است افرادی ناآگاه وآلت دست که درمیان آنهانطفه های شرارت کم نیستندبنبال شعاری ناهنجاروغیراسلامی برای ایجاداختناق ومحوآزادی بیان هدایت شده اندآن اندیشه های خالی ازتعادل روانی که میان مردم ایران شمشیری گذشته است وآنهارابه مسلمان وغیرمسلمان یامذهب ولامذهب تقسیم کرده نمی تواننددرقبال آنچه داردپیش می آید احساس مسئولیت بکند.
20اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
‫#‏آیت‬ الله ‫#‏خمینی‬ درمصاحبه ای با ‫#‏لوموندگفت‬:«چپ گرایان دراین جنایت هیچ دخالتی نداشته اند».
عمال آمریکادرجریان این ترورهاخودراپشت سازمان مذهبی دروغین ‫#‏فرقان‬ پنهان کرده اند.
آیت الله خمینی درمصاحبه ای که با«اریک رونو»مفصرنامدارروزنامه«لوموند»داشته و درشماره دیروزاین نشریه چاپ شد،نکاتی درباره دخالت چپ گرایان درترورها،مساله ‫#‏سانسورواوضاع‬ اقتصادی ایران عنوان کردند.امام درپایان گفت:به شکرانه وطن پرستی واتحادملت ماپیروزخواهیم شد.
22اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
دواطلاعیه از#دفتر ‫#‏امام‬:بسمه تعالی؛آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکارشهادت استادآیت الله مطهری نوشته است دروغ محض است.این روزنامه که ازاول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی وبرخلاف مصلحت ملت مسلمان داشته است،موردتائیدمسلمانان متدین وانقلابی نبوده ونیست؛وامام فرموده اندکه این روزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانندومطالب مندرج درآن هرگزموردتائیدشان نیست وحساب هیات تحریریه این روزنامه ازکارکنان مسلمان ومتعهدآن جداست.
بسعه تعالی؛آنچه درروزنامه پیغام امروزراجع به تشکیل شورای ملی بفرمان امام مرکب ازاحزاب مذهبی وغیرمذهبی وسیاسی نقل شده است،دروغ محض می باشدودفترامام این مطلب راشدیداتکذیب می کند.این دفترمصمم است درمقابل اخبار دورغ وانحرافی که موجب ازهم پاشیدگی وحدت همه قشرهاباشدعکس العمل مناسب نشانه دهدونظرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی رادرباره این چنین روزنامه هااعلام دارد.
23اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
آیاانتشارآیندگان بایدادامه یابد؟
آیندگان پنج شنبه20اردیبهشت،برای ماموقعیتی پیش آوردکه بیش ازحدغیرمنتظره بود.نحوه ی درج خبرگفت وگوی امام خمینی با«اریک رولو»مفسرمعتبرروزنامه فرانسوی «لوموند»مایه رنجش ایشان شد.چیزی که درهنگام تنظیم خبرمطلقا به ذهن ما نمی رسید.صبح پنج شنبه دفتر امام اطلاعیه ای درباره آیندگان صادرکردکه مارابه شدت متاثرساخت.(چیزی که واکنش تنددفترامام رابدنبال داشت وبهانه ای برای اشغالگران ومهاجمان شد)عنوان اصلی روزنامه ی پنچ شنبه 20اردیبهشت یود.
«اریک رولو»مفسروگزارشگرمعتبر«لوموند»درگفت وگوباامام خمینی ازایشان پرسیدکه چه کسی رامسئول ترورسپهبدقره نی وآیت الله مطهری می دانند؟به گزارش«لوموند»ایشان گفته اند:که عمال آمریکا درچنین ترورهای جنایتکارانه ای دست داشتندواحتمال دخالت چپ گرایان راردکردند.
این خبروهمین جمله دراخباررادیو،بعدازظهر4شنبه پخش شد،امادرپخش های خبری بعدی نبود.
اگرصحت این خبررادفترامام تائیدنکرده بودچراخبرگزاری پارس،رادیو،تلویزیون ووزارت اطلاعات آن راصریجاتکذیب نکردند؟چراآیندگان رادرجریان نگذاشتند؟شخص گزارش گر محترم او-آقای ابوالحسن بنی صدر-وهمین خبرخبرگزاری پارس (شماره92،19.2.1358)حّی وحاضرندومی توانندشهادت بدهندکه آیندگان جزانعکاس دقیق خبری که از سوی خبرگزاری پارس وخبرگزاری فرانسه به نقل از«لوموند»مخابره شده کاری نکرده است…
خلاصه کنیم:باهمه پشتیبانی های دل گرم کننده ای که دوستداران وخوانندگان این روزنامه هرگزازمادریغ نداشتندوتاکنون سبب ادامه ی کارمابوده است ونمی توانیم به آنهابی تفاوت بمانیم،دروضعی که پیش آمده به اعتقادنویسنده وکارگران وکارکنان آیندگان ادامه کارممکن نیست.تاروشن شدن موضع دولت دربرابراصل آزادی مطبوعات وبیان(که ازهدف های اصلی انقلاب ما بود)این روزنامه درشکل همیشگی منتشرنخواهدشد.
حضورچندپاسداردرسرای موسسه ی آیندگان درتهران رامی توان نشانه ی رفعت و حسن نظردانست،اما مشکل کلی به رسمیت شناخته نشدن آزادی بیان وقلم راحل نمی کند.
23اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد
بدنبال صدوربیانیه دفترامام وانتشاریک روزنامه سفید،آیندگان امروزمنتشرنمی شود.
واکنش های عدم انتشارآیندگان:
روزنامه آیندگان درشماره روز5شنبه به نقل از#خبرگزاری ‫#‏فرانسه‬ متن مصاحبه امام خمینی راباروزنامه فرانسوی«لوموند»به چاپ رسانیده بودکه متعاقب آن اطلاعیه دفترامام درباره روزنامه آیندگان انتشاریافت.درپی انتشاراطلاعیه امام،صبح دیروز روزنامه آیندگان که در4صفحه،سه صفحه سفیدوتنهابایک سرمقاله منتشرشد. انتشاراین چنینی آیندگان برای بسیاری ازخوانندگان روزنامه واقعه ای حیرت انگیزبود. زیرانشان ازوضعیت تازه ای داشت که پس از صدوراطلاعیه ازدفتررهبری ‫#‏انقلاب‬،برای آیندگان پیش آمده بود.
اظهارنظرها:
اظهارتاسف ‫#‏سندیکای‬ ‫#‏نویسندگان‬:
هیات مدیره سندیکااعلام کردتلاش می کنیم که زمینه مذاکره مستقیم بارهبرانقلاب و ‫#‏دولت‬ رادرجهت ایجادتفاهم بیشتربین رهبری انقلاب،دولت ومردم و#مطبوعات را فراهم آوریم.درباره تعرض به نمایندگی های فروش آیندگان وجلوگیری ازتوزیع شماره پنج شنبه این روزنامه درچندشهر،هیات مدیره سندیکاگفت:بطوری که ازآیندگان بماگزارش داده انددرتهران ازطرف کمیته انقلاب گروهی از ‫#‏پاسداران‬ مامورحفاظت از تاسیسات آیندگان شده اند.این بخوبی نشان می دهدکه رهبری انقلاب ازتعرض به مطبوعات بطوراعم وآیندگان بطوراخص حمایت نمی کند…
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات نیزکه همواره دراوج مبارزات برحق مطبوعات دراعتصاب 62روزه درکنارسندیکای نویسندگان وخبرنگاران بوده،ضمن انتشاراعلامیه ای از سازمان ها،گروه ها،شخصیت های آزادیخواه دعوت کردهرچه زودتربرای طرح وحل مشکل مطبوعات گردهم آیندونمایندگانی به محضرامام بفرستند.
وزیراطلاعات:
دکترمیناچی وزیراطلاعات وتبلیغات درپی مشکلی که برای روزنامه آیندگان پیش آمده است،درزمینه ‫#‏سیاست‬ ‫#‏وزارت‬ ‫#‏اطلاعات‬ وتبلیغات درمورداین روزنامه گفت:ماتاکنون در کارهیچ روزنامه ای دخالت نکرده این وکلیه واکنش هاازسوی مردم بوده است.روزنامه آیندگان مانندگذشته می تواندبه فعالیت خودادامه دهدواین مردم هستندکه باید ازآن استقبال کنندیانه.رهبرانقلاب گفته اندکه من آنرانمی خوانم،ولی نگفته اندمنتشر نشود…تصفیه روزنامه هارا به گذشت زمان وافکارعمومی واگذار کرده ایم تابرمبنای عرضه وتقاضای افکارعمومی به تصفیه نهایی دراین زمینه دست بزنند.باید به انتظار نشست تاعصبانیت ‫#‏افکارعمومی‬ فروکش کند.وشرایط لازم برای بررسی مشکل پیش آمده فراهم گردد…مادرموردروزنامه ها ومجلات به هیچ وجه دخالتی به منظور اعمال سانسورنخواهیم داشت.فقط نصیحت کرده وپندمی دهیم که ازراه انقلاب منحرف نشوند.وراه انسانی انقلاب رادرپیش بگیرند.واگرچنین نکنندهم برای آنها آژان نمی فرستیم.بلکه این مردم هستندکه واکنش نشان خواهندداد.ماجلوی خواست اکثریت قاطع مردم رانمی توانیم بگیریم.مانمی توانیم برای مردم سانسورواختناق بوجودبیاوریم.تاروزنامه ای به آنهاحمله کندوبرخلاف نظرهای مردم مطلب بنویسد.اگر جرایدکاری بکنندکه باعث تحریک مردم بشوند،مقصروزارت اطلاعات می باشد یا جراید؟
حزب جمهوریخواه:
اطلاعیه دیروزدفتررهبری انقلاب واظهارنظرمستقیم درموردبعضی مقالات مندرج روزنامه های آیندگان وپیغام امروز،واقعه حیرت انگیزی است که شایدنتیجه مستقیم سهل انگاری وبی توجهی دستگاه دولت باشد.بنایدسهل انگاری تا به آنجابرسدکه منجربه دخالت مستقیم دفتررهبری انقلاب گردد.این باعث تاسف است که این اقدام منجر به تعطیلی روزنامه ای شودکه بهرحال ممکن است تعبیربه نوعی«قلم شکنی»گردد.
نظردکترممکن معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات وتبلیغات:
نظری که امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی اعلام فرمودندبرای مابهترین رهنمود است.وی تاکیدکرد:اصولادرقبال کسانی که نقش منافق رابازی می کنندبهترین روش بی اعتنایی نسبت به آنهاست.به نظرمامنافقین همیشه مسائلی راعنوان می کنند تاخودرامطرح سازندوبه نظروزارت اطلاعات بی اعتنایی وروشی که امام خمینی انتخاب کرده اندبهترین روش بوده ومنطبق بارفتاری است که رسول اکرم(ص)باعبدالله سردسته منافقین انجام دادندومردم آنقدرآگاه وهوشیارهستندکه خودشان منافق را ازمنتقدتشخیص می دهند.
آیت الله دکترمفتح:
باعلم به اینکه به آزادی فکروآزادی قلم صددرصدمعتقدوموافقم،امااینکه زیرنقاب آزادی مروج بی نظمی وهرج ومرج بشویم این منطقی نیست.متاسفانه آیندگان وبعضی روزنامه های دیگر حقایق را به شکل دیگری جلوه می دهند.من به هیچ وجه معتقدبه سانسورمطبوعات نیستم،ولی موضع آیندگان یک موضع ضدمردمی است وباوجودی که بارهادراین موردبه نویسندگان این روزنامه تذکرداده ام زیربارنرفته اند.
شکرالله پاک نشان،عضوشورای رهبری جبهه دمکراتیک ملی:
ماهنوزموضع مشخصی رادرباره وضعی که برای روزنامه آیندگان پیش آمده است تعیین نکرده ایم،ولی امروز وفردادراین زمینه تصمیم می گیریم.
ابوالفضل قاسمی،دبیرکل حزب ایران:
مساله این است که یکی ازآزادی های اساسی دریک مملکت،آزادی ‫#‏قلم‬ وآزادی مطبوعات است که گذشته ازجنبه های کلی وعمومی آزادی،رکن چهارم ‫#‏مشروطیت‬ می دانیم وطبیعی است باتهدیدیاتعطیل مطبوعات یکی ازارکان اصلی دمکراسی در مملکت بخطرخواهدافتاد.من دی شب(پریشب)ازطرف حزب ایران به آیندگان تلفن کردم وبرای هرگونه کمک ومماضدت اعلام آمادگی نمودم.بنابراین نسبت به هرگونه محدودیتی که برای مطبوعات بوجودآید،شدیداعتراض می کنیم.
اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره روزنامه آیندگان:
همواره مطبوعات کشوررامحترم داشته وهمه رایکسان می نگردد.لکن متاسفانه بعضی ازآنهانقش منافق راایفامی کنند.وزارت اطلاعات تاکیدکرد:روشی راکه امام اتخاذکرده،تائید می کند.
پاسخ102روحانی به مقاله آیندگان:
دروقت آخردیشب خبرنگاربامدادازقم اطلاع دادکه102نفرازروحانیون مقیم قم باانتشار اطلاعیه ای به مقاله ای که روزنامه آیندگان درشماره3354چهارشنبه 19اردیبهشت 58تحت عنوان:«شماپاسداران انقلاب»منتشرکرده است،پاسخ دادند.
گروه سیاسی ایران امروز(باخترامروز):
بااعتقادراسخ به مبانی مقدس آئینی وتائیدرهبری امام خمینی،هیچگونه تهدید و توهین وارعاب نسبت به مطبوعات وآزادی قلم راتحت هیچ عنوان پذیرانیست.ورجاء واثق داردکه نظرات حضرت امام زعیم عالیقدرملت ایران دراین موردتحریف شده و هرگزمنظورسلب آزادی جامعه مطبوعات یاتعطیل جراید،یاشکستن قلم نویسندگان نبوده است.
25اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
پس ازگذشت3روزکه روزنامه آیندگان منتشرنمی شود،گروه هاوسازمان های گوناگون سیاسی،فرهنگی،مذهبی،اجتماعی،نظرات ودیدگاه های خودرادراین زمینه درباره آزادی مطبوعات طی اطلاعیه هایی اعلام کردند:
جامعه روحانیت دربیانیه ای گفت:
«ملت شریف ایران،روزنامه آیندگان درشماره3352مورخه4شنبه19اردیبهشت ماه 58 تحت عنوان به شماپاسداران انقلاب چنین می نویسد:«هموطن عزیز!شمامعرف گروه هایی هستیدمعتقدبه اصول عالی اسلام که درعین حال که شخصاازآخوندبازی انتقادمی کنندوآنهارابدترازمشرکین می دانند»آری ازنظربعضی ازکارگردانان آیندگان، روحانیت بدترازمشرکین است ولی به حساب دیگران واریزمی کنندوپاسدارانی که برای استقلال وحفظ وطن وتحکیم مبانی اسلام دراین کشوربه رهبری روحانیت شهدایی داده اندومی دهندمی نمایاندمعرف گروههایی هستندکه آخوند را بدتر از مشرک می دانند.شایددرگوشه وکنارجهان کمترکسی باشدکه باحوادث اخیرمملکت ماسروکارداشته باشدبتواندفکررهبری ومنش اصولی روحانیت بیدارمادراین انقلاب اخیراسلامی باشد…درداخل مملکت برای بدنام کردن انقلاب مامستقیم وبدست عمال خوددست به یک سلسله اعمال مذبوحانه وحملات ناجوانمردانه زده اندکه ازآن جمله یاوه گویی های روزنامه آیندگان است که به طرفداری ازاربابان کثیف خود در سوگ منافع ازدست رفته آنان به نوحه سرایی پرداخته تاجایی که به روحانیت شمانسبت شرک ومشرک بودن داده وازانقلاب اصیل شماتعبیربه آخوندبازی می کنند…آقای مدیرآیندگان صفحات تاریخ این مملکت باخون روحانیون مبارزوآگاهی نوشته شدکه مجاهدات خالصانه آنان به نظرشماشرک وجانبازی آنهادرنظرجنابعالی ودوستانتان آخوندبازی است…درخاتمه روحانیت تهران ازمردم شریف سراسرایران می خواهداکنون که مسئولیین آیندگان خودازانتشاراین روزنامه خودداری کرده اند آرامش راحفظ نموده تانقشه های توطئه گران نقش برآب شود.
امضاء کنندگان:محمدباقرآشتیانی،محمدحسین علوی طباطبایی بروجردی،مهدوی کنی،محمدباقرخوانساری،علی اکبر#هاشمی ‫#‏رفسنجانی‬،سیدهادی ‫#‏خسروشاهی‬، محموداردکانی،محمدمفتح،موسوی همدانی،هادی طباطبایی قمی، ‫#‏مهدی‬ #کروبی، سیدابراهیم خسروشاهی،جوادباهنر،مهدی واعظی،حسین مفید،سیدمحمد بهشتی،محمدصادق موسوی #خلخالی،سیدرضی شیرازی و80امضای دیگر.
حزب جمهوریخواه:کمیته انتشارات حزب جمهوریخواه نیزاعلامیه زیراخطاب به گردانندگان روزنامه آیندگان منتشرکرد:
محترماآقایان ازلحن تذکرپدرانه رهبرانقلاب رنجیده خاطرنیستند،ماسمت پدری ایشان وفردفردملت ازهرمسلک مسلمااگرلحن تندی هم بکاررودتذکرپدربه فرزنداست که از نظرخیرخواهی قابل ستایش وقبول است.واطمینان داریم فردفردملت ایران جنبه این نوع تذکرایشان رادرک می کنندودلسوزی هرپدری رابعدارخشم به خوبی می دانند.
حزب جمهوریخواه باتکیه براین اصل مصراازشماخواستاریم دراین برهه اززمان باشروع مجددبه کار،اصل این تفاهم رابه ثبوت برسانید.
کمیته انتشارات حزب جمهوریخواه:دکترعبدالحسین بقایی.
نهضت رادیکال ایران(مقدمه مراغه ای):
باتوجه به ابتدایی ترین اصول دمکراسی همواره ازآزادی کلیه مطبوعات وانتشارات و آثارفکری وهنری وتراوشات عقیدتی دفاع نموده واعمال هرنوع ارعاب و سانسور مطبوعات وانتشارات رامخالف شآن وحیثیت انقلاب اسلامی می داندوآنرامحکوم می کند.
اتحادملی #زنان نیزباانتشاربیانیه ای درموردآزادی بیان وآزادی روزنامه نگاری تاکید کردکه روزنامه نگاری دراین زمان حساس احساس آزادی می کندکه سخنی بی پروا رامی نویسدوافکارش راصادقانه بادولت وملت درمیان می نهد.
اتخادملی زنان دربخش دیگری ازاین بیانیه ضمن محکوم کردن روش #تلویزیون درمورد مطبوعات نوشته است:
آن شیوه سخن گفتن درخور#سیماو #صدای #انقلاب نیست!درخورگروه ضربت است.اوست که مسئولیت ضرب وشتم افرادرابه خاطرفروش یک روزنامه برعهده دارد. اوست که بادآوردورانی است که جوانان مارابخاطرخواندن یک #کتاب به سالها #زندان محکوم می کرد…
#حزب #کارگران سوسیالیست نیزدربیانیه هیات احرائی خودباانتقادازبی توجهی های دولت گفته شده است:
دقیقابدین علت که دراین مقطع تاریخی بحث قانون اساسی ومجلس موسسان مطرح است جامعه نیازمندآرادی کامل است.
گروه سیاسی ایران امروز(باخترامروز)نیزدربیانیه ای ازآزادی مطبوعات پشتیبانی کرده است.
دکترسعیدفاطمی دبیرهیات اجرایی ایران امروز دراین زمینه اعلام نموده که مابه اعتقادراسخ به مبانی مقدس دینی وتائیدرهبری امام خمینی هیچگونه تهدیدوتوهین وارعاب نسبت به مطبوعات وآزادی قلم راتحت هیچ عنوانی پذیرانیستیم.مارجاءواثق داریم که نظرات امام دراین موردتحریف شده وهرگز منظور سلب آزادی جامعه مطبوعاتی ویاتعطیل جرایدویاشکستن قلم نویسندگان وخبرنگاران نبوده است.
#حزب #جمهوری #اسلامی نیزدرزمینه #آزادی #مطبوعات وبیانیه ای که ازسوی انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات منتشرشده اعلامیه زیررامنتشرکرد:
«بسمه تعالی:اعلامیه ای که بنام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات،اطلاعات شنبه22اردیبهشت منتشرشده درآن ازدواطلاعیه دفترامام درباره روزنامه های آیندگان وپیغام امروز بالحن زننده ای اظهارشگفتی گردیده بنوبه خودبرای ماموجب شگفتی وتاسف است.صادرکنندگان این اطلاعیه درپوشش دفاع ازآزادی مطبوعات خواسته اندکه بدترین نوع سانسوررابرمردمی که بامبارزات وفداکاری های خودخودبه همه وازجمله به مطبوعات آزادی داده اند،تحمیل کنند،خواسته اندکه رهبرانقلاب اسلامی ایران دربرابرسخن دروغی که به اونسبت داده می شودوناروایی که اززبان او نقل می شودساکت بماندوحتی آنراتکذیب هم نکند،خواسته اندکه رهبروملت ایران دربرابرروزنامه آیندگان که موضع خصمانه اش نسبت به انقلاب اسلامی ایران ازخبرهای تحریف شده اش،ازگزارش های توطئه آمیزش وازگونه گون شیوه موذیانه اش همیشه آشکاربوده است حتی نظروعقیده خودراهم نگویندوبرطبق میل وانتخاب خودحق نداشته باشندآنرانخرند،این عجیب ترین وبدترین #سانسوراست که آقایانی با چهره وداعیه آزادیخواهی وانسان دوستی برانسان های آزاده تحمیل می کنند آنها انتشارخبردروغ دراین روزنامه وروزنامه پیغام امروزراکه خیانت به رهبر انقلاب ئخیانت به آزادی است ندیده می گیرندوآنراسوء تفاهمی می نامند.ولی کمترین وطبیعی ترین عکس العمل این دروغ پراکنی راباجنچال وهیاهوی تبلیغاتی پاسخ می گویند و آنراسانسور وفشارواختناق مطبوعاتی وانمودمی کنند.
جنبش انقلابی مردم مسیلمان ایران(جاما)طی اطلاعیه ای که درباره موقعیت کنونی جامعه واهمیت دسترسی به اطلاعات واقعی وارتباطات مناسب انتشار داده اعلام کرده است:
…وظیفه مقدس حکم می کندکه برای حفظ دستاوردهای گرانقدری که یا شهادت هزاران نفرازمسلمانان پاک سرشت به چنگ آمده بایددروحدت صفوف وکلمه و استمرار انقلاب تارسیدن به اهداف آن کوشا بود…مابه تمام مسلمانان مبارزاعلام می کنیم که بزرگترین خطری که یکپارجگی مردم ماراتهدید می کند،افکارارتجاعی وراست گرایانه ای است که از موج احساسات مردم سو استفاده کرده وافکار عمومی را به جهت خلاف مسیرانقلاب سوق می دهد.
26اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
یادداشت سردبیر:
چندروزپیش آیندگان تعطیل شد.دیروزتیغ ازکنارگوش #کیهان گذشت.(25تن از نویسندگان وخبرنگاران کیهان ازورودبه این موسسه منع شدند)فرداشایدنوبت به #اطلاعات باشدوپس فردانوبت ما.مایی که درروزهای آغازانتشارگفتیم دربرابر رخدادها،بی جبهه ایم ووابسته وارگان نیستیم.ولی بی طرف هم نیستیم.وطرف مان آن سویی است که ملت ایران است ودرمقابل ضدانقلاب ساکت نمی نشینیم.دراین شرایط دراین فضابرای مطبوعات چه بایدکرد؟
26اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
بیانیه هیات تحریریه کیهان:ملت آزاده ایران!
اعضای هیات تحریریه کیهان علی رغم اکراه شدیدخودبه ایجادکوچکترین تشنج و هیجان نابجادرایرانی که مرحله حساس سازندگی رامی گذراندوعلی رغم عشق شدیدمان به شرکت درلحظه به لحظه زندگی اجتماعی کشورازبندرسته خود،روزسه شنبه25اردیبهشت ماه58نتوانستیم بخدمت به شماادامه دهیم ومجبورشدیم که دست ازکاربکشیم.چه شدکه دست ازکارکشیدیم وچه شدکه روزنامه ای که بدست شمارسیدکیهان همیشگی نبود…جریانات پریروزکیهان که طی آن کارکنان کیهان برای چندین باربه روش گروه معدودی درتحریریه اعتراض کردندومدت3ساعت دست ازکارکشیدند،مویّداین نکته اساسی واین واقعیت انکارناپذیرجامعه انقلابی امروزایران بودکه که دیگربانیرنگ های قلمی نمی توان ماننددوران اختناق واستبدادی آریامهری به اهداف وآرمان های مردم بی اعتنابود.بدنبال این اعتراض،امروزنخستین مرحله پاکسازی درکیهان انجام شدوعده ای ازهیات تحریریه تصفیه گردیدند…ماجراچه بود؟
دراوائل هفته،پس ازخودداری هیات تحریریه روزنامه آیندگان ازادامه انتشاراین روزنامه،روزنامه کیهان ضمن حمله به روش ضدمطبوعاتی رادیو وتلویزیون،ازحادثه ای که برای آیندگان پیش آمده اظهارتاسف کرد.وبه تجزیه وتحلیل این واقعه پرداخت.درپی انتشارسرمقاله کیهان،روزبعد،کارگران وکارمندان عضوانجمن اسلامی کیهان به عنوان اعتراض به عمل کیهان وسرمقاله ای که درباره روزنامه آیندگان نوشته شده بود در مقابل ساختمان روزنامه اجتماع کردند.درهمین حال آنان خواستارتصفیه سریع هیات تحریریه کیهان بودند.ازسوی دیگر سندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات با آگاهی ازجریانات ودرپی حوادثی که برآیندگان رفت اقدام به تشکیل جلسات متعددی باحضوروشرکت نمایندگان مطبوعات،صاحب نظران مطبوعاتی کرد،صبح دیروز کارگران چاپخانه فنی وقسمت های دیگرموسسه انتشاراتی کیهان ازورود20نفراعضای شورای سردبیری وتحریریه این روزنامه به داخل موسسه جلوگیری کردند.کارگران مذکورعلت کارخودرااینطورمطرح کرده اندکه اعضای شورای سردبیری وتحریریه که دارای عقاید وگرایش های سیاسی ویژه ای هستندروزنامه کیهان رابه سمت غیر دلخواه آنان ودرجهتی غیرازمصالح ومنافع مردم وکشورسوق می دهند،لذابابدازموسسه اخراج شوند…
…به همین مناسبت پیش ازظهردیروزدکترممکن معاون وزارت اطلاعات وتبلیغات درموسسه کیهان حضوریافت ودرجلسه ای به مذاکره درباره خواسته های کارگران واعضای تحریریه پرداخت.دراین جلسه دبیران سندیکای نویسندگان ونماینده وزارت کار واموراجتماعی نیزحضورداشتند…درهمین حال آخروقت دی شب درتماسی باهمکاران مطبوعاتی مان درواحدآیندگان،مطلع شدیم که وضع این روزنامه همچنان دربلاتکلیفی است وتاکنون توافقی برای انتشاراین روزنامه بدست نیامده است. ضمناخبرنگاربامدادازساوه نیزگزارش دادکه نیمه شب پریشب افرادناشناس کتابفروشی(نیمایوشیج)واقع درخیابان این شهررابه آتش کشیدند.این کتابفروشی نمایندگانی روزنامه آیندگان درساوه رابرعهده داشت.
بدنبال اعتراض اعضای روزنامه کبهان به فشار گروه های غیرمسئول وهم چنین بحران های اخیرمطبوعات،دی شب باحضوراعضای شورای سردبیری روزنامه های اطلاعات وکیهان وآیندگان وبامدادوپیغام امروزجلسه فوق العاده ای درمحل سندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات تشکیل شد،که این جلسه بمدت6ساعت بطول انجامید.
سخنگوی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران درپی تشکیل این جلسه اعلام کردبه نظرهیات مدیره سندیکا،کاری که درکیهان انجام شده باهیچ یک ازموارین حقوقی و مطبوعاتی وسندیکایی مطابقت ندارد.گروهی غیرمسئول بدون ذکر هیچ دلیل و اتهامی 20نفرازنویسندگان وخبرنگاران کیهان رابه محل کارخودراه نداده واسم این کار راپاکسازی گذاشته اند…
26اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
#کارگران وکارمندان #کیهان به حضور#امام رسیدند:
صبح دیروزدرپی جلوگیری ازورود20نفرازاعضای تحریریه کیهان توسط کارگران و کارمندان موسسه کیهان که به خودداری ازکارکلیه کارکنان تحریریه انجامید،کارگران وکارمندان پس ازانتشار یک روزنامه4صفحه ای باسبکی متفاوت،رهسپارقم محل سکونت امام #خمینی شدند.وبیانیه ای به شرح زیر(درمقابل امام وخطاب به امام) قرائت کردند:
«مدت هادرتکاپوی اصلاح روزنامه بودیم.ومی خواستیم تاچون همیشه درجهت #انقلاب اصیل وعزیزمان گام برداربم.امروزازورودگروهی ازاعضای تحریریه به موسسه که در چندماه گذشته نقش فعالانه ای رادرگرفتن خبرونوشتن مطالب روزنامه اعمال داشته اندوبکرات نشان داده اندکه درمقابل انقلاب خونین اسلامی مان تعهدومسئولیتی را که یک نویسنده بایستی احساس کند،نمی کردندجلوگیری به عمل آوردیم.بدنبال این کارگروهی دیگرازاعضای تحریریه ازانجام وظیفه سرباززدندماناچاراولین روزنامه مستضعفین راباهمبستگی وهمیاری خودانتشاردادیم»
سپس امام خمینی گفت:
«اگرمطبوعات بخواهدبازبه پشتیبانی ازجنایتکاران وخیانتکاران چیزی بنویسنداین مطبوعات مانیست.این خیانت است.(صحیح است 3مرتبه)بایدمطبوعات آنچه که ملت می خواهندبنویسندنه آنچه که برخلاف مسیرملت است.مع الوصف دربعضی از مطبوعات چیزهایی که برخلاف مسیرملت است وبرخلاف آمال جامعه وملت است منعکس می شودوماتاکنون به مسامحه رفتارکرده ایم.ومن امیدوارم که مطبوعات را خودصاحبان مطبوعات اصلاح کنند..من ازشماکارمندان وکارگران روزنامه کیهان تشکر می کنم که بااراده صمیمانه وعزمی مصمم جلوی اشخاصی که برخلاف مسیرملت می خواهندبروندگرفتید.گفتیدکه شایدکیهان امروزموافق میل ملت نباشد،کیهان امروزموافق میل ملت است.(صحیح است3مرتبه)ملت روزنامه ای رامی خواهدکه مطابق آزادی خودش،مطابق آزادی ملت،مطابق خواسته ملت رفتارکنند.مقاله نویس نمی خواهد.قصه نویس نمی خواهد.چیزهایی می خواهدکه مطابق مسیرملت باشد…ملت ماخون نداده اند که بخواهند بازاین اباطیل برگردانندبه حال اول،این قابل تحمل نیست.ماتاآنجاصبرمی کنیم که توطئه نباشد…».
27اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه دیپلماتیک؛خشم امام:
ازروزی که خبروحشت اثرترورمرحوم استاد #مطهری انتشاریافت وخاطرامام قرین تکدر وتاثُّرگردیدومتعاقب آن رنجش ازروزنامه آیندگان پیش آمد،نمودبیانات ایشان حاکی از اخم وخشم امام تلقی شدوهمگان رامضطرب ونگران ساخت وتعدادمعدودی تصور کردندکه ممکن است عصبانیت وناراحتی رهبرانقلاب که ذرحال حاضرجان و مال35 میلیون مردم کشوررادراختیاردارند،موجب شدت عصبانی هاوتندروی هاگرددواتفاقا روز یکشنبه که ورزشکاران وقهرمانان بحضورشان رفتند،امام درباره خصایل پسندیده و صفات حمیده مولاعلی بشرح جامع وجالبی به تفصیل سخن گفتند،اماازعفووگذشت وکرامت علی مطلبی به میان نیاوردندکه بازشنوندگان رادیووبینندگان تلویزیون بیشتر بفکرفرورفتند،لکن ناگهان نیمه شب همان روزصدای ایران چون بلبلی غزل خوان امربه امام خطاب به #دادستان #انقلاب را که مبنی برمحدودکردن مجازات اعدام بود منتشرساخت ودل های ریش وقلب های پریش راازهرنوع اضطراب وتالم آلوده کرد و بخوبی معلوم است که پیشوای روحانی ودین ورهبرسیاسی وانقلابی ایران از عطوفت ورافت وعدالت ومروت ونصقت علی به هیچ وجه غافل نیست ودرست در هنگامی که اوضاع واحوال غضب وخشونت راگواهی می داد،نورعدالت ومحبت تابیدن گرفت وباردیگر دعاگویان وثناخوانان امام درفوائد اقدامات ایشان که توجه بگرفتاران وبندیان است زبان گشودند،جاداردکه هیچکس درهیچ مورد کاری نکندکه رهبرانقلاب اسلامی رامکدرومتاثرسازد.
27اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
روزگذشته ازطرف حزب جمهوری اسلامی اعلامیه ای باین شرح انتشاریافت:
بسمه تعالی؛اعلامیه ای بنام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات دراطلاعات شنبه22اردیبهشت منتشرشده ودرآن ازدواطلاعیه دفترامام درباره روزنامه های آیندگان وپیغام امروزبالحن زننده ای شگفتی گردیده بودکه به نوبه خودبرای ماموجب شگفتی وتاسف است.صادرکنندگان این اعلامیه درپوشش دفاع ازآزادی مطبوعات خواسته اندکه بدترین نوع سانسوررابرمردمی که بامبارزات وفداکاری های خودبه همه وازجمله به مطبوعات آزادی داده اندتحمیل کنندوخواسته اندکه رهبرانقلاب اسلامی ایران دربرابرسخن دروغی که به اونسبت داده می شودوناروایی که اززبان اونقل می شودساکت بماند.وحتی آنراتکذیب نکند.خواسته اندکه رهبروملت ایران در برابرروزنامه آیندگان که موضع خصمانه اش رانسبت به انقلاب اسلامی ایران ازخبرهای تحریف شده اش وازگزارش های توطئه آمیزش وازگونه گون شیوه موذیانه اش همیشه آشکاربوده است.حتی نظروعقیده خودراهم نگویندوبرطبق میل وانتخاب خودحق نداشته باشندآنرانزند.این عجیب ترین وبدترین نوع سانسوراست که آقایانی باچهره وداعیه آزادیخواهی وانسان دوستی برانسان های آزاده تحمیل می کنند.
27اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
گروه هاوسازمان هانظریات خودرادرباره مطبوعات اعلام کردند:
دومین شماره کیهان بدون هیات تحریریه دیروزمنتشرشد.دیروزدرحالی که روزنامه کیهان دردومین روزانتشارجدیدخودباهمکاری کارگران واعضای منتخب،ودروزنی نه در حددیگرروزنامه هامنتشرشد.گردانندگان دوروزاخیرکیهان بااعتراف وانگشت گذاشتن به نارسائی های ناشی ازکمبودهای نیروی انسانی،عقیده دارندکه بابهره گیری از نیروی انسانی بهتروبیشترشماره هایی رامنتشرخواهندکرد.
درهمین حال نمایندگان هیات علمی دانشگاه صنعتی تهران طی نامه سرگشاده ای به مهندس بازرگان خواستارآزادی مطبوعات بدون قیدوشرط شده اند…
درهمین حال آیت الله سیدکاظم مرعشی ضمن صدوراطلاعیه ای،ازبیانیه امام خمینی پشتیبانی کرد.
شورای موسس اتحادیه کارکنان نیزباانتشاربیانیه ای اعلام کردنددراین زمان بیش از هروقت دیگربه مطبوعات آزادنیازداریم.
و #سازمان #چریک های #فدایی خلق نیزباصدوراطلاعیه ای ازوجود #سانسورواختناق در جامعه سخن گفتندواعلام کرده اند:امروزشاهدآنیم که اختناق درسراسرایران تجاوزرات خودرابه جرم آزادی وآزادیخواهی لحظه به لحظه افزای می دهند…
حزب جمهوری اسلامی نیراقدام کارگران و کارمندان کیهان راتائیدکرد. ازسوی دیگر روزنامه آیندگان همچنان درتعطیلی بسرمی برد…
28اردیبهشت ماه1358مجله جوانان:
عدم انتشارآیندگان نه فقط درسال جاری،که درعمرکوتاه انقلاب خلقی ما،بزرگترین حادثه مطبوعاتی-سیاسی برای جرایدوروزنامه های ایران درقالب مساله آیندگان پدیدآمده.بدینگونه که آیندگان متن مصاحبه«لوموند»راباامام خمینی زیرعنوان «چپ گرایان دراین دخالت( #ترورعلامه مطهری)دخالت نداشته اند»چاپ کردکه بلافاصله با عکس العمل شدیددفترامام روبروشد.چراکه این تیترراوقسمتی ازمطلب مصاحبه را تحریف شده دانستند.
دفترامام ضمن تکذیب تیتروقسمتی ازمتن مصاحبه مندرج درآیندگان ازقول امام نقل کرد:«من این روزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانم!»
وبدنبال صدوراین اعلامیه ناگهان عده ای ازمردم که قبلا هم نسبت به آیندگان ومواضع سیاسی آن احساس نارضایتی می کردنددرقم ومشهدوشیرازوبسیاری ازشهرهای دیگربه آیندگان به شدت اعتراض کردند.
آیندگان روزشنبه روزنامه رادرسه صفحه سفیدویک گزارش یک صفحه ای منتشر کرد که درآن دقیقامواضع آیندگان راروشن کرده بودوبه همه پرسش هانیزپاسخ داده بود ونوشته بودکه:مخالفان آیندگان که به نظرمی رسدباعوامل ارتجایی پنهان شده در پشت مصادرقدرت بی ارتباط برای توقف انتشارآیندگان به هربهانه ای آویخته شده اند.وسپس توضیح داده بودکه مترجم این مصاحبه آقای بنی صدربودوعین خبرهم در شماره92بولتن خبرگزاری پارس درج شده وهمان روزهم ازرادیووتلویریون پخش شده است.
28اردیبهشت ماه1358مجله جوانان:
#کنترل #مطبوعات:
پشت پرده ای هاخبرمی دهندکه ازجانب بعضی ازگروه های فعال تهران تلاش می شودتابه هرنحوکه شده رسانه های گروهی مخصوصاروزنامه ها ومجلات #تهران را تحت کنترل خوددرآورند.
پشت پرده ای هااضافه می کنند این گروه مخصوصادرموردآن دسته ازروزنامه هاومجلاتی که همیشه مدافع دولت ها بوده اندموقعیتی چشمگیرداشته اند.
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
کلام نخست(سرمقاله):باردیگرموضع ماموردسوال قرارگرفته است.
ازرمانی که #رادیوو #تلویزیون حمله #دفتر #امام به دو #روزنامه راتاسطح هفته نامه آهنگرومجله تهران مصورتعمیم دادوازیک وسیله ارتباط همگانی نه استفاده ملی ومردمی ،بلکه بهره ای شخصی و #انحصارگرایانه کرد،خوانندگان بسیاری درتماس های تلفنی وحضوری نگرانی خودراابرازمی دارندکه آیا #تهران #مصور،این هفته انتشارخواهدیافت یانه؟واگرانتشاریابدبرسرموضع خودایستادگی خواهدکردیاآنکه تغییرنرمش خواهدداد؟…مردم بدرستی می دادنندکه #سانسورنخستین حربه حکومتگرانی است که می خواهنددیکتاتوری وزوروقلدری رابه جای آزادی وحاکمیت مردم بنشانند….هیات تحریریه تهران مصورمعتقداست:که آزادی صرفایک مفهوم ذهنی که هرکس براساس منافع خودهرچندتنگ نظرانه آنراتحریف کند،نیست.بلکه آزادی ازروابط عینی انسان هادرجامعه وعظیم ترین دستاورد #انقلاب شکوفان ماست…هیات تحریریه تهران مصورتصمیم دارددربرابرگروه های فشارکه هرروزازسوی کسانی تجریک می شوندودست به تهدیدوارعاب وخشونت می زنندهزگزتسلیم نشود.
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
به یاران آیندگانی:
به شماکه درتمام این4ماهی که-ازپایان اعتصابمان می گذردکه تازیانه ای برپیکراستبدادبود-راه راست خودرفتید،به شماکه شهامت روزنامه نویسی راکه پس ازکریم پورشیرازی هامُرده بود،نخستین نشانه ونشان بودی،به شمایاران آیندگانی!به شماکه نام صوراسرافیل خارازنده نگهداشتید…صبح شنبه مادیدیم جوانانی که دسته دسته آیندگان رامی فروختندومی گریستند…سفیدی کاغذبزرگترین اعتراض می توانست بود…همکارانتان درتهران مصور.
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
«آیندگان»مساله جنجالی ومهم هفته:
درهفته ای که گذشت مهم ترین ماجراهابرسرروزنامه هااتفاق افتادوبیشترین جنجال هاراباعث آمد.ماجراهاوجنجال هایی که اگرچه درقالب مسائل دوره انقلاب می گنجد،اماخاطره های رعب آوری رادرذهن روزنامه نویسان ومردم دوستدارآزادی زنده می کند.خاطره هایی نظیرآنچه ازکریم پورشیرازی ها ومحمدمسعودهادریادهامانده است.آیاچنین وقایعی درتاریخ ایران تکرارخواهدشد؟وباردیگرملتی به سراشیبی سقوط خواهدافتادوآزادی محوخواهدشد؟یاآنکه همه این ها،مسائلی گذراست؟مسائل دوره ی انتقالی است وازآن نبایدبیم وهراس به دل راه داد؟
روزپنج شنبه دردومین روزی که تهران مصورشماره پیش برسرپیشخوان روزنامه فروشان بود،روزنامه آیندگان مانندهمیشه انتشاریافت.اماهنوزساعتی ازانتشارآن نگذشته بودکه اعلامیه ای ازسوی دفترامام خمینی،نویسندگان وگردانندگان آنراهراسان کردواین سوال راپیش آوردکه چه شده است که چنین اعلامیه ای منتشرشده،حتی بدرستی نمی دانستندکه مساله برسرخبرصفحه اول روزنامه است یاآنکه گزارش گزارش مربوط به گروه فرقان-گروهی که مسئولیت ترورآیت الله مطهری وسرلشگرقره نی به عهده گرفته است-آن راباعث آمده است.دراین اطلاعیه چنین آمده بود:آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکارشهادت استادآیت الله مطهری نوشته است،دروغ محض است.این روزنامه که تزاول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی وبرخلف مصلحت ملت مسلمان داشته است.موردتائیدمسلمان متدین وانقلاتبی نبوده ونیست وامام فرموده اندکه اینروزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانندومطلب مندرج درآن هرگزموردتائیدشان نیستوحساب هیات تحریره این روزنامه ازکارکنان مسلمان ومتعهدآن جدااست.درضم خاطرنشان می سازدازاین پس رسانه های خبری روزنامه هاومجلات صحت مطالب راجع به امام رامی توانندازدفتراما سوال بنماینددرغیراین صورت دفترامام خودراموظف به تکذیب آن می دادند.زیراپیامدهای نسبت اخباردروغ وجعلی به امام ازطرفبعضی نشریات مغرض ومنحرف بسیارخطرناک می باشد.
این واکنش ازسوی دفترامام بوددرباره خبری که به خودایشان مربوط می شد.درخبرآیندگان درباره ترورآیت الله مطهری وسرلشگرقره نی ازقول امام-درمصاحبه ای باروزنامه معتبروپرتیراژ«لوموند»چاپ پاریس،تیترزده شده بودکه:«چپ گرایان دراین جنایات هیچ دخالتی نداشته اند»وعین خبرازروزنامه «لوموند»ترجمع شده بود…درکنارمساله آیندگان مساله کوچکتری هم وجودداشت:وآن مشکل روزنامه پیغام امروز بود.دراعلامیه که ازسوی دفتر امام منتشرشده بودخبرروزنامه پیغام امروز رادرباره تشکیل شورای ملی به فرمان امام تکذیب می گرددوآنرادروغ محض می خواند.اعلامیه به این شرح بود:«آنچه درروزنامه پیغام امروز راجع به تشکیل شورای ملی بفرمان امام مرکب ازاحزاب مذهبی وغیرمذهبی وسیاسی نقل شده است دروغ محض می باشدودفترامام این مطلب راشدیداتکذیب می کند.این دفترمصمم است درمقابل اخباردروغ وانحرافی که موجب ازهمپاشیدگی وحدت همه قشرهاباشدعکس العمل مناسبی نشان دهد.ونظرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی رادرباره این چنین روزنامه اعلام دارد…قضیه هم واقعا به همین اندازه اهمین داشت،نه بیشتر.چنانکه دفترآیت الله #طالقانی نیزدراطلاعیه ای این خبرراتکذیب کردودرآن گفت:خبرمربوط به تشکیل شورای ملی به فرمان امام وبه رهبری اجرائی آیت الله طالقانی مرکب ازاحزاب سیاسی ومذهبی وغیرمذهبی که درروزنامه پیغام امروزمورخ25اردیبشهت58درج گردید،شدیداتکذیب می نماید.جراید سعی نماینددرمسیرراستین انقلاب نقش خودراایفاکنند.این خبرتکذیب شد.همانگونه که خبردعوت ازآیت الله #طالقانی ازطرف جبهه ملی ایرات تکذیب شد.اما مساله به همین ختم نشدوازسوی رادیووتلویزیون جمهوری اسلامی ایران شکل وشمایل دیگری به خودگرفت وبه اندازه ای دورازانتظاربزرگ شد.
پیغام امروزکه ازآغازدوره تازه اتنشارخودکه به واقع می توان آنراتولدی دوباره برای این روزنامه خواند-دست به انتقادوافشاگری وسیعی زده است.موردنفرت آقای صادق #قطب زاده-یکی ازاعضای مثلث بیق-بنی صدر،یزدی،قطب زاد،بدین جهت آقای قطب زاده بهانه خوبی پیداکردتابه نحودلخواه به این روزنامه بتازد…
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
نظرشاعران ونویسندگان درباره تحریم روزنامه ها:
غلامحسین #ساعدی:روزنامه هادرمقابل هرنوع سانسوروتسلط واختناق شدیدامقاومت کنندواصلاتسلیم نشوند.تسلیم شدن همان وبرچیده شدن هرنوع آزادی هم همان.
احمد #شاملو:
تحریم روزنامه هانشانه این است که تعارفات کنارگذاشته شده وشمشیرکاملاازروبسته اند.
باقرپرهام:گروه های فشارتنهاگروه هایی هستندکه عملادست شان برای حلوممعضل این گونه مسائل بازاست وبه شیوه خودراساعمل می کنند.این خطری است جدی برای آزادی درایران که همه جناح هااعم ازآنهاکه درداخل دولتندیاآنهاکه خارج ازدولت قراردارند.بایدبرای مقابله باآن بسیج شوندوهمکاری کنند.
محمد#مختاری(شاعر):فکرمی کنم(درباره روزنامه آیندگان)اگرقراربودتکذیب کنندبایدخبرومصاحبه«لوموند»راتکذیب می کردند.
اعلامیه انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:
روزپنج شنبه25اردیبهشت58دوتکذیب نامه شگفت انگیزازطرفدفترامام درباره مندرجات روزنامه های آیندگان وپیغام امروزمنتشرشد.اکنون امنیت این دوروزنامه درمعرض خطرقرارگرفته است.آزادی مطبوعات ورفع هرگونه فشارواختناق ازهدف های اصلی انقلاب ایران است.به هیچ وجه باورکردنی نیست رهبرانقلال که همیشه ضرورت آزادی مطبوعات رادرسخنان خودتاکیدکرده اند،اجازه ندهندسوءتفاهی درمورد انتشاریک خبر،وسیله اختناق وواردآوردن فشاربرمطبوعات قرارگیرد.
حسین مهری:پایان عصراطاعت کورکورانه(مقاله)درباره روزنامه آیندگان:
ازآنجاکه نگفتن وسکوت برگزارکردن وازترس پذیرفتن؛درهمه کیش هاومسلک هاگناهی نابخشودنی است،ازآنجاکه به تجربه ثابت شده است که خُردخُردزیرباررفتن،زمینه رابرای اطاعت کورآماده می کندوکارابه گسترش زوروتحمل زورمی کشاندوزوررابه اعتیادروزانه تبدیبمی کندفازآنجاکه دانم رهبری روحانی انقلاب،برخوردارازسعه صدروشنواوپذیرای نقدونظرهاست وگرنه علیه زوروبیدادقیام نمی کرد،ازآنجاکه می دانم بنیان این قیام به نقدونظر(خاصه آنجاکه خیرهمگان درمیان است)نمی لرزدوپای درزمین سخت دارد،وازانجاکه آزادی به ما می آموزدخهیچ اقدام رابررسی نشده ونسنجیده نپذیریم،می خواهم به رغم هرگونه ناخرسندی بگویم آنچه به عنوان اطلاعیه دفتر امام درباب«آیندگان»انتشاریافت یک اشتباه بودکه اطمیان دارم اهل نظرآن راازچشم رهبرروحانی انقلاب ندیده اند…
مسعودبهنود:مارابه کجامی کشانید؟(مقاله):
دربرابرآنهاکه می پرسند«تهران مصور»مگرچه کرده بو.دکه چنین تیغبرویش کشیده اند،چه بگویم؟
به آنهاکه پس ازشنیدن جعل رادیوتلویزیون پیام دفتر امام که تهران مصوروآهنگررانیزسرخودبه آیندگان وپیغام امروزافزودمی پرسیدند:چطورچنین وقاحتی امکان دارد؟چه بگویم؟
راستی چه بگوئیم به«بهزاد»پیشخدمت«تهران مصور»که او.راچشم بسته به کمیته برده اندوشکنجه داده اندوشلاق زده اندوبرای مابه این نشانی پیام تهدیدآمیزفرستاده اندکه اگرتایک هفته دیگر…چه بگوئیم به او که سخت مذهبی است ووقتی به دفترتازه آمدیم ازروزلوب تصاویری ازامام رابه درودیوارکوبیدوتادیروزشیفته وارنظردرآن می افکندودیروزباچشمانی پراشک می گفت:آقااینهالابد #کمیته امام نبودندوساعتی بعدازمن پرسیداگربه قم برم دستم به امام می رسدکه بگویم بامن چه کردند؟
30اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه رویداد29اردیبهشت58:ازآزدای مطبوعات:داستان دل چرکینی ازبرخی روزنامه هاومجلات ورویاروشدن آنهاباواکنش شدیدافکارعمومی وهواداری گروهی ازمردم ازآنها،مساله آزادی مطبوعات رامطرح می سازد.دراین که اکثریتی به چه بزرگی یااقلیتی به چه کوچکی هواداریامخالف دیدگاه های یک نشریه باشند،نباید در امکان فعالیت وابرازنظروعقیده آن نشریه اثری داشته باشد.تردیدنیست.به گفته یکی ازآزادی گرایان نامی فرانسه:هرکس بایدبکوش محیطی فرآوردتادرآن مخالف او بتواند آزادی بیان وقلم وتجمع داشته باشد.البته این اصول هم مربوط به جامعه هایی است که اصل آزادی گرایی راپذیراشده باشندوگرنه درجامعه هایی دکترغیرپندارجزاین است.بگذریم اصل آزادی بهرحال درجامتعه های آزادی گرامرزنیست ومرزآن برای افراد وگروه هاچندعنصرمعین می کند:آزادی وحقوق افرادوگروه های دیگرمنافع ونظم جامعه ملی.
30اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازپیغام امروز29اردیبهشت58:آقای بازرگان تاریخ دروغ نیست:شرحی که می خوانیدقسمتی ازنامه سرگشاده هیات اجرایی جمعیت حقوقدان ایرانی به نخست وزیراست.هم اکنون که این نامه رامی نویسیم روزنامه های آیندگان وکیهان بمحاق تعطیل افتاده اندوسایرمطبوعات زیرفشارتبلیغاتی رادیوتلویزیون دارندخُردمی شوند… تاریخ دروغ نیست.آقای بازرگان شمااین حرف راسالهامی زدیدوشاه مخلوع براین حرف شمامی خندید.ولی درعمل ثابت شدکه حق باشمابوده وتاریخ دروغ نیست. اینک مااین حرف رابرای شمابرای کسی که بظن ماهنوزدرامواج قدرت غرق نشده است،تکرارمی کنیم.مطمئن هستیم که شمانه غافل هستیدونه فراموشکار.مطمئن هستیم که شماهم هنوزمعتقدهستیدکه تاریخ دروغ نیست واین صفحات تاریخ است که سرنوشت چنین حکومت هایی رارقم زده است.
#تاریخ می گویدکه اینگونه حکومت هاآلت دست عده ای باصطلاح تکنوکرات بی اعتقاد می شونددرمسیر#انحصارطلبی قرارمی گیرند،بتدریج رابطه شان بامردم قطع می شودوبه آلت سلطه(اطرافیان)تبدیل می گردند.
آقای بازرگان شمانه تنهابه عنوان رئیس دولت بایدازجذب شدن به سراب قدرت بپرهیزیدبلکه بایدبه عنوان موسس شجاع جمعیت دفاع ازآزادی وحقوق بشرآن اصول عالی راکه برای آن مبارزه کردیدپاس دارید.خودتان رازدام انحصارطلبان نجات دهید.اگرچنین کنیدتاریخ ازشماچهره ای درخشان خواهدساخت ودرکنار امیرکبیر و مصدق قرارخواهددادوالا….
30اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
ستون خبرنگارخصوصی:هشداربه اعضای تحریریه خواندنیها:
بحران مطبوعات که روبه تزایداست وهرروزشعاع آن گسترش می یابد،محافل طرفدار آزادی قلم رابه شدت نگران آینده مطبوعات کرده است واین گروه درهراسندکه مبادا بحران فعلی دامنگیرسایرنشریات مستقل نیزبشود.موج تعرض درموردآیندگان وچند مجله وروزنامه نگاردیگر،اگرازخارج وازدرون جامعه آغازشدولی درموردکیهان وضع کاملا متفاوتی داردوکیهان ازدرون خوددچاراین بحران وتعرض قرارگرفت.خبرنگارخصوصی که این بحران راپی گیری می کندمعتقداست روشی که درکیهان اعمال شدوکارگران وکارکنان این روزنامه موفق شدند برای اولین باردرتاریخ مطبوعات بدون حضورحتی یک نفرازاعضای تحریریه مبادرت به انتشاراین روزنامه بکنند،امکان داردکه به چندواحد مطبوعاتی دیگرنیزسرایت کند.خبرنگارخصوصی بااعلام پشتیبانی کارگران مجله خواندنیهاازکارگران کیهان،به اعضای تحریریه این مجله هشدارمی دهدکه مواظب باشندتابه سرنوشت اعضای تحریریه کیهان دچار نشوند.
#چندسال پیش #روزنامه،آیندگان #پیغام امروز #کیهان#بامداد #انقلاب اسلامی #بازرگان #مرزبان #خمینی #کمونیست #مارکسیست #چپ #لوموند #فرقان #دفترامام #آمریکا #اسرائیل #ساواک #مطبوعات #موساد #سیا #بنی صدر #کانون نویسندگان #انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات #روزجهانی آزادی مطبوعات #وزارت ارشاد #میناچی #لایحه مطبوعات #افکارعمومی #حزب جمهوریخواه #مفتح #حزب جمهوری اسلامی #سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی #ابوالفضل قاسمی #حزب ایران #همایون #وزیراطلاعات #هاشمی رفسنجانی #کروبی #مهدیان #مقدم مراغه ای #سانسور #جاما #جامعه روحانیت #هادی غفاری #چریک های فدایی خلق #طالقانی #مجله جوانان #تهران مصور #آهنگر #ساعدی #دانشگاه،دانشجو #کارگر #بامداد #بهنود #مختاری #آزادی #خواندنیها #قلم #شریعتمداری #قطب زاده #یزذی #روحانیون #مصدق #صداوسیما #رادیوتلویزیون #احزاب #خودسر #زن روز #انقلاب57 #خرمشهر #هادوی #دادستاتی انقلاب #دادگاه #نائینی #محمد #شوری #فیس بوک #شاملو

جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چندی پیش رسانه هادرانگلیس اعلام کردندشماره ی آرای صادق خان به اندازه ای است که نزدیک ترین رقیبش،«زاک گلداسمیث»،ازحزب محافظه کاردیگرنمی تواندبه وی برسد.بدین ترتیب،صادق خان که دومین وزیر پاکستانی ومسلمان دردولت کارگر انگلیس بود،شهردار لندن شد.
وزير امور مدنی سوئد ایرانی‌الاصل است و«ظریف»وزیرامورخارجه دردیداری باوی به زبان فارسی خوش وبش کرد!
یادرانتخاب«پاپ اعظم»ملیّت جایی ندارد…
ازاین مناسب،نمونه های زیادی هست که افرادی غیربومی،ولی باتابعیت آن کشور،درکشوری غیرازموطن اصلی خودبراثرشایستگی ولیاقت،بارعایت عدالت وانتخاب دمکراتیک،توانسته اندمدارج ترقی راطی وخودراتثبیت کنند!
سالهاپیش«اعتمادی»پرسشگرمجله ی«جوانان»(درگفت وگوی اختصاصی،شماره 653به تاریخ15مرداد1358)ازمرحوم«محمدمنتظری»می پرسد:
«روزنامه هادرآنوموقع ازقول شما جمله ای نوشتندکه«منتظری»گفته است من «ایرانی»نیستم؛من مسلمانم.بحساب دیگر،شماچیزی بنام وطن وملیّت نمی شناسید؛فقط«امت اسلامی»راتبلیغ می کنید،درحالیکه پیامبر اسلام هم فرموده «حب الوطن من الایمان»؟!…آیابراستی شما چنین چیزی گفته اید؟اصلاوطن ازناحیه شماچه مفهومی دارد؟
«محمد منتظری»درپاسخ می گوید:
«جمله ای که من گفتم این است:مادرایران براساس ارزش های انسانی واسلامی انقلاب کردیم،درحقیقت امروزکه مابه مصاحبه نشسته ایم چه انگیزه ای دارد؟آیا جغرافیایست؟آیازبان است؟آیانژاداست؟شاهنشاه آریامهرهم درایران بوده،نژادش آریا،زبانش فارسی بود.خیر،این هامساله نیست.روابط انسانی و اسلامی مایه این انقلاب بوده است…اسلام برای همه آدمهاارزش قائل است.پیغمبر بین المللی فکر می کرد،درایران هم شرط انتخاب رئیس جمهوری راایرانی بودن نمی دانم.ماشرایط رااسلامی می دانیم وروابط ممکن است یکنفرغیرایرانی بیاید اینجاویک ایرانی برود جای دیگر کار کند.لیاقت نشان بدهد.قرآن می گوید:بهترین شما نسل بشر کسی است که تقوایش بیشتر باشد…»
وهمانطورکه می دانیم درموردکاندیداتوری جلال الدین فارسی(جدای ازشخصیت فردی ورفتارسیاسی وبحث انتخاب دمکراتیک)صلاحیت وی برای اولین دوره ی ریاست جمهوری درنظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی،به علت افغانی الاصل بودن رد شد.
وهم چنین درآینده بحث انتخاب ولی فقیه در مجلس خبرگان…
درجهان وجغرافیای سیاسی جهان بینی ناسیونالیزم وجهان بینی انترناسیونالیرم، هردو مساله ومساله سازبوده است.
وبه نظر می آیددرایدئولوژی وجهانبینی اسلامی که برقرآن مبتنی ست ومعیاربرتری از سوی خدا،تقوی ولیاقت عنوان شده است؛آنجاکه درسوره ی حجرات،آیه ی 13 می گوید:
یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر(ای مردم!بی تردیدماهمه افرادنوع شماراازیک مرد وزن(آدم وحوا)آفریدیم وشماراقبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا وآگاه است)که براساس نص صریح قرآن:وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست که باآنهم بااعمال عدالت ودرستی وصداقت بدست می آید،مترادف بامعیارهای امروزی برپایه حقوق بشراست.
آیادرهزاره ی سوم میلادی که شبکه های رسانه ای همچون ماهواره واینترنت، جغرافیارابه یک دهکده جهانی وبی مرزتبدیل کرده،منازعات گذشته پیرامون ناسیونالیزیم جای خودش رابه جهان بینی جقوق بشری جهان وطنی مبتنی بر معیارمشترک آدمها،یعنی انسانیت ورعایت حقوق بشرولیاقت می دهد؟ومفهوم ناسیونالیزم(به شکل افراطی آن)کم کم،کم رنگ می شود!؟
13خردادماه 1395تهران

نباید ‏کتاب‬‬، نوشتار و شعر کسی در سخن‌های مختلف گرفتار شود و این موضوع را بارها در ‫ ‏دولت‬‬ و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌ام که باید امور مربوط به این حوزه به صاحبنظران واگذار شود.
این که کتاب خوب یا بد است و یا قابل نشر هست یا نیست باید به‫ ‏انجمن_نویسندگان‬‬ و ناشران واگذار شود و بی‌تردید این نهادهای مدنی کار خود را دقیقتر انجام می‌دهند.
سخن فوق بخشی از سخنان #حسن #روحانی (رئیس جمهوری)در #نمایشگاه #کتاب است.
اما واقعیت چیز دیگری ست…
ا- ازاین دست حرفهای شیک وباکلاس ودمکرات منشانه 37سال است مکرر می شنویم.
2-بخشی از کارشناسان سانسور دراداره کتاب جزو نیروهای امنیتی هستند.آنها به نویسنده وسابقه اش نگاه می کنندوبدون خواندن کتاب صدور ویاعدم صدور مجوز انتشارکتاب را دستور می دهند.
3-واقعیت این است که درتمام بخش ها(علی الخصوص حساس)یک دولت پنهان (سایه) است که دراین کشور حکمفرمایی می کند.وفرمان نهایی را صادرمی کند.
4-آنهایی که قرار است باصطلاح بایکوت شوند ودیده نشوند،ابتدا از راه انتشارات وارد می شوندوسفارش می کنندکه مثلا هنگام درخواست فلانی وفلانی وفلانی و…برای انتشارکتابشان آنهاراسربدوانیدومعطل کنید وحتماپول چاپ را ازوی بخواهید!
5- بعدازاین خان،آنوقت نوبت معطل شدن در اداره سانسورارشاد می شود.اگرکتابتان بوی قورمه سبزی بدهدوجزو نیروهای خودی نباشید فورا عدم صدور مجوز صادرمی شودواگرکتاب محملی و بهانه ای برای آنها نداشته باشد و قانونا باید مجوز راصادر کنند،شماراکه جزو نیروهای خودی نیستید وموی دماغ هم می شوید،معطل می کنند.
6-بعد ازهمه اینهاتازه اگر کتاب چاپ شد در باند های توزیع کتاب که درآن فعال مایشاء هستندکتاب شما را به بهانه های مختلف توزیع نمی کنندو…
7-چندین کتاب دارم که مجوز نداده اند.وسالهاست درارشاد خاک می خورد.
8- برای چاپ کتاب هاپول طلب می کنندوازطرفی سالهاست ازکار ییکارم کرده انددومطبوعات هم تیول وملک عده ای خاص شده وبرهمین صراط رسانه های خارج ازکشور!؟یعنی تاموضوع خاصی پیش می آید فقط بایک عده خاص درداخل وهمینطور خارج ازایران مصاحبه وگفت وگو شده ویامطالبشان بازنشرمی شود…تاهمه راههاکانالیزه شده به آنها ختم شود وصدای دیگری شنیده نشود…
9-پارسال درهمین ایام درنمایشگاه سال قبل،2کتاب برای چاپ به یک انتشارات دادم تاالآن جواب سرراست نگرفته ام .2کتابی که بدون شک هیچ بهانه ای برای ندادن مچوز چاپ ندارند.فقط چون نویسنده اش فردی مثل من بااین سوابق است معطل می کنند والبته شهامت وجرات آنراندارندکه رسما اعلان کرده و مسئولیت بپذیرند.لذابه انواع توجیه و حیل متوسل می شوند.مگراینکه یکجورایی گَند قضیه درآید ورسوای عام وخاص شوند!
10-اگرمتهم به تئوری توطئه نشوم. این همه سنگ اندازی ویستن سنگ ورهاکردن سگ برای چیست؟
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار بیکار)16اردیبهشت1395
عکس پیوست سانسور درخواستی اداره کتاب برای کتاب « نامه جنگ»اثراین جانب است که ازسال1386 در ارشاد معطل است.

نظرات

چند سال پیش(ویژه انقلاب57):مجموعه کامل
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرف هاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال خواهیم دید.دربطن خودحرف هاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات در دسترس، از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نُت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی، شکنجه،حرف های مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند. وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدمی کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
همچنین این ده قسمت پیشتر درفیس بوک اینجانب به آدرس های:

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام درماه

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زن وحجاب

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران،قسمت دوم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران،قسمت اول

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلام

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه ها وسازمان ها

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده زندانیان

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
همراه با عکس هایی ازمطبوعات آنروز چاپ شده است.
علاوه براین در روزهای متوالی در سایت های:
پژواک ایران به آدرس:
pezhvakeiran.com
اخبار روز به آدرس:
akhbar-rooz.com
چاپ شده است.
دراینجا لازم است یک توضیح ضرروری درارتباط با این مجموعه وهمینطور مجموعه های چند سال پیش که قبلا درموضوعات مختلف ازسوی اینجانب گردآوری شده است بدهم:
درآینده ای نزدیک ونه چندان دور،باحاشیه هایی که بصورت پاورقی برآن خواهم نوشت بصورت کتابی مستقل به اداره کتاب وزارت ارشاد خواهم داد.
شاید این سوال درذهن متبادرشودکه چرادراینجاموضوع فوق را مکتوب کرده ام؟
ازآنجاکه دراین سالها به تجربه دریافت کرده ام (وحاضرم حتی قسم جل جلاله بخورم ومباهله کنم)دولت سایه(همان حاکمان اصلی والبته مخفی وپیدای نظام جمهوری اسلامی که خود راپشت نقاب دولت رسمی پنهان می سازد)به انحای مختلف سعی داردکتابی از من چاپ نشود،که درلینک های:
http://assize.blogspot.nl/2013/05/blog-post.html
کتاب،نمایشگاه،یک گزارش/14اردیبهشت92
http://assize.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post.html
برای آقای دعایی(مدیرمسئول روزنامه اطلاعات)/25دی1389
جنبش راه سبز – کیف کباب و کتاب!
http://www.rahesabz.net/story/10238/
کتاب، نمایشگاه، یک گزارش – PEZHVAKE-IRAN DOT COM
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-51410.html
مقداری از آن راتوضیح داده ام؛وهم چنین از آنجاکه ازوقتی لب تاپ خودرا روشن و شروع به کارمی کنم،رصد کنندگان(بوسیله شنود وانواع حیله وترفندی که بلد هستند ویک دلیلش امکانات ضیعف مالی بنده است که سالهاست بابیکار کردن اجباری من،سعی کرده اندتا بدین وسیله عامل وعمله آنهاباشم،ولی عِرض خودبرده و زحمت خود،ونه من!!)چون سگهای دست آموز،بومی کشند وچیزهایی دستگیر شان می شود،لذاتازمان انتشارهرمطلب ویادداشتی ازمن،پیش پیش درتدارک کم رنگ کردن کارویاعدم چاپ،باباصطلاح بایکوت کردن،تمام امکانات خودرابسیج وبابستن سنگ ها،خودوخودی هاشان رارها…!
شما فکرنکنید یک نگهبان سلول زندان ویک بازجو وسربازجو،فقط در همین شغل کار می کند،آنها درکنارآن آموزش می بینند که چگونه جهشی(بقول مارکسیست ها)به پست های حساس و کلیدی-چه به عنوان کارشناس وچه مشاور وچه وچه-دستی درحوزه مدیریت اجرایی داشته ویاچون پیچ ومهره وآچارفرانسه،ابزاردولت سایه باشند،لذایکی ازکارهایشان این است که کتاب های دیگران را-افرادی مثل من امکانات رسانه ای ورانتی وغیره را ندارد-بامعطل کردن در باصطلاح پیچ وخم های اداری و انتشاراتی(وهمینطوربدلایل واهی ندادن مجوز)کتابی راکه نویسنده اش دیگری است، باتغییراتی که تابلو نباشد،وباعناوینی دیگر،به نام خود وافرادی خاص،فورامنتشروازاین بابت برای خودنیزسابقه فرهیختگی وکذا وکذادرست کنند!!؟
مظلوم کُشی وضعیف کُشی ایدئولوژی مسلط نظام جمهوری اسلامی است.والبته همانطور که خداوند در قرآن فرموده«یدالله فوق ایدیهم»گاهی دست خدا ازآستین پلید خودشان بیرون می زند وبوسیله خودشان،خودشان رارسوامی کند.واین همان معنای آیه دیگر قرآن است که خطاب به مومنین،می فرماید:«مارمیت اذرمیت،ولکن الله رمی»!
این قضیه دقیقا باشنودی که درمنزل فروهرکارگذاشته بودند،مشهودشد،وهمان سبب رسوایی وآشکارشدن جنایت«واجا»درانجام قتل های زنجیره ای شد.وگرنه اگر فکر کنیم شهامت دولت دوم خرداد وخاتمی بوده است،باید بگویم زهی خیال بافی!!فقط دراین میان جناح های درگیر در«واجا»از همین شنودلورفته سعی کردند قضیه را هم لوث کنند وهم به نفع جناح خود ازآن بهره برداری.وگرنه اگر شنودی نبود،معلوم نبود که واقعه«قتل های زنجیره ای»به این راحتی افشا می شد.همانطور که هنوز هم خیلی جنایات ومسائل دیگر آشکار نشده،ازجمله جنایتی که درحق من کرده اند.(که برای برخی مشهود ومعلوم است).
من الله التوفیق
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)بهمن1394
کانال اطلاع رسانی محمد شوری جزه (نویسنده و روزنامه نگار)
https://telegram.me/shoorijezehmohammad

Telegram: Contact @shoorijezehmohammad
telegram.me
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام درماه
24دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله روحانی ومدنی:
«تصویرامام خمینی برماه خرافات است،باورنکنید!».
«دستگاه های شایعه پراکنی دی شب ناگهان درسراسرکشوربکارافتاده ودر یک چشم برهم زدن تقریبادرهمه شهرهای ایران ازطربق تماس های تلفنی و پیام های دوستان وآشنایان شایع شدکه تصویرامام خمینی برسطح کره ماه نقش بسته است.افرادساده بسیاری بلافاصله به پشت بام هارفتندوهزاران چشم ابتدا ناباور و بعدباحیرت تائیدکردندکه تصویری شبیه به تصویرامام خمینی برسطح ماه دیده اند.آنها که قبلاهم به ماه دقت کرده بودندمی گفتندسالهاست همین تصویررا بر ماه می بینیم وآنهاکه اندک اطلاعی از علم فیزیک داشتندمی کوشیدندهمسایگان خودرا متقاعد کنندکه آنچه برسطح ماه می بینندسایه روشن پَستی وبلندی های این کُره است وهرکس می توانددر ذهن خودآنرابه تصویرکسی شبیه بداند.در شهرهاهیجانی بوجودآمد.در خرمشهرعده زیادی ازحاشیه نشینان بلافاصله بفکر قربانی کردن گوسفند افتادند!درزنجان تاساعت یک ونیم بامدادعده زیادی درخیابان هادست به تظاهرات زدند.وصدای اذان ازچندمسجدشنیده شد.ازچندشهردیگرهم خبرنگاران کیهان گزارش دادندکه سنجش این شایعه مردم راهیجان زده کرده است.اماروحانیون همدان که درهمان لحظات نخست ازپخش این شایعه احساس خطر کرده بودندبلافاصله نیروهای خودرا برای آگاهی دادن به مردم بسیج کردند.روحانیون همدان اعلام کردند:این شایعه جزخرافی جلوه دادن آئین مترقی اسلام نیست.درنتیجه این اقدام به موقع برعکس بسیاری از شهرها،دی شب همدان شاهد عکس العمل استثنایی مردم بود.مردم بجای آنکه درباره تصویرماه افسانه سرائی کننددرخیابان ها به حرکت در آمدند و با شعارهای ضد حکومت شایعه را یکصداتکذیب کردند. شعارعمده تظاهرکنندگان این بود که:حکومت که درمقابل اسلام بزانودر آمده به شایعه سازی متوسل شده است.صبح امروز حضرت آیت الله مدنی درتماسی با کیهان اعلام کردکه شایعه انعکاس تصویرامام خمینی برسطح ماه رابکلی تکذیب می کنم واعلام می داریم این تنها وتنها یک شایعه برای تضعیف اسلام درنظرجهانیان وخرافی جلوه دادن آن بوده است.آیت الله روحانی هم دراین باره گفتتند:این از موهومات است،باورنکنید».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
روحانیون اعلام داشتند:
«شایعه تصویر امام خمینی برماه جعلیات وخرافات است.دست هائی برای خرافی جلوه دادن نهضت اسلامی درکاراست.امروز جمعی ازروحانیون تهران وهمدان دریک تماس تلفنی درباره خبری که دی شب توسط بعضی ازدست های مرموزبرای شکاف انداختن درنهضت یکپارچه ملت ایران شایع شدوحکایت ازظهورتصویرامام خمینی برسطح ماه بود توضیحاتی به روزنامه اطلاعات دادند».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
مردم تهران دی شب به ماه دوختند:
«دیشب درتهران شایع شده بودکه مردم برروی سطح ماه چهره آیت العظمی خمینی رادیده اند، لیکن آیت الله روحانی دراین باره گفت:این ازموهومات است باورنکنید!».
25دی ماه1357روزنامه کیهان؛ازستون:کیهان وشما(305172)::
«ماه شب چهارده!:من نادر.گ،فارغ التحصیل رشته فیزیک ازآمریکاهستم ومتاسفم بگویم که دی شب باشنیدن خبرظاهرشدن عکس امام خمینی درماه تمام اعتقادات من درمورد بیدارشدن اذهان عمومی وآگاهی علمی ملت ایران نقش برآب شد.آخر کسی نیست به این مردم بگویدکه دیگر زمان خرافاتی بودن واعتمادبه موهومات گذشته است.ونبایدبه کسانی که سال های سال با سرگرم کردن مابه خرافات و اعتقادات پوچ،سرمان رازیربرف کرده اندفرصت ادامه فعالیت داد.من واقعامتاسف شدم وقتی که همسایه دانشجوی منهم سراسیمه به خانه ام آمدکه بگویدفرصت دیدارامام خمینی رادرماه شب چهارده ازدست ندهم.اگرمادربزرگم هم این را به من می گفت تعجب نمی کردم.اماازدانشجویی که بارگوشه ای ازانقلاب مارابردوش می کشددیگر چنین توقعی نداشتم».
25دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم،تلفن:663173:
نام آیت الله رابدنام نکنیم!
«من م.ق. هستم.دی شب شایع شده که اهالی تهران تصویر حضرت آیت الله خمینی رادرماه دیده اند.این درست نیست که مانام آیت الله وانقلاب مردم را باموهومات بیامیزیم».
از شآن روزنامه کاسته اید!
«من مطیعی هستم.می خواستم سوال کنم چراراجع به این مسائل خرافی مثل پیداشدن تصویر آیت الله خمینی روی سطح ماه مطلب درج کردید.تصورمی کنم بادرج این مطلب ازارزش وشان روزنامه تان کاسته اید».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)زن و حجاب
25دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامی!
«نه ستم کنید،نه زیر بار ستم بروید…اصل اساسی که برمجموعه مناسبات حکومت اسلامی پرتوانداخته این است:درحکومت اسلامی حقوق زنان همانندمردم محترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه به زنان توصیه می کند:اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنهادرمحیطی پاک وبا احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد… ثانیا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خود را ازنظرتربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامه فرانسوی لوسووار):
س«:به نظرشمادخترهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن است که زن درجامعه لخت نباشدکه وسیله شهوترانی قرارگیرد.وگرنه بامراعات حجاب اسلامی وعدم اختلاط دختروپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیازبرای زنان و دختران تامین می شود.وآنهاازتمام مزایاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
«دانشگاهیان دانشگاه آزاد،تهدیدزنان بی چادررامحکوم کردند.سازمان ملی دانشگاهیان ایران «دانشگاه آزاد»روز گذشته طی بیانیه ای تهدیدهای اخیررادرمورد آتش زدن واسیدپاشی نسبت به زنان بی چادررامحکوم کردند».
27دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:305172
چراتوهین؟(پروین افشار):«این روزهاخانم های چادری رفتاربسیاربدی بازنان بی حجاب دارندوهرجا که زن بی چادری راببینندبه اوتوهین می کنند.حتی بعضی ازجوان ها ضمن متلک گفتن به این گروه اززنان موجبات آزاربدنی آنان رانیز فراهم می کنند».
28دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:305172
کمتربه ظاهرتوجه کنید!(بتول اخوت پور):«امروزتظاهراتی درخیابان بلواربرپابود.بدلیل علاقه ای که به رشد نهضت ملی ایران وسرکوب استبدادواستعماردارم باشوروشوق فراوان بمیان تظاهرکنندکان رفتم وباآنان همصداشدم.اماباکمال تعجب گروهی به طرف من آمدندوبه این بهانه که من چادر بر سرندارم مراازصف تظاهرکنندگان بیرون انداختند.می خواستم ازشماخواهش کنم مطالبی رادراین باره بنویسیدوبه گروهی ازمردم حالی کنیدکه دست ازاین تنگ نظری هابردارندوکمتربه ظواهرامربیاندیشند».
28دی ماه1357روزنامه اطلاعات؛حرف های مردم(328431):
تاکسی زن های بی حجاب!(ملیحه افراسیابی):«دیروز یک تاکسی به من گفت چون حجاب نداری سوارت نمی کنم.آیانهضت اسلامی که می گوینداین است؟اگراین است همان دیکتاتوری سابق راترجیح می دهیم.
30دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های تلفنی مردم(663171):
کمی مطالعه کنید:«درموردعدم اطلاع خانم صدیق ازمسائل اسلامی واکراه ایشان درامرحجاب به ایشان بفرمائیداگرمسلمان هستید،دراین لحظات حساسی کمی زحمت مطالعه اسلامی به خود دهید».
تهمت بی جانزنیم:(خانم آزادی):«درخیابان منیریه به من گفتندچراچادرسرت نمی کنی.آیانجابت به چادرسرکردن است؟درضمن بااینکه مامسلمانان معتقدیم تهمت زدن گناه است چرابی جهت و درهرموردی تهمت می رنیم».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهانک
امام خمینی:«چادربرای زنان اجباری نیست».
«امام خمینی درمصاحبه باروزنامه دست چپی السفیر:درمورد موقعیت زن دراسلام گفت:که زن باید دارای حقوق مساوی بامردباشد.اسلام برتساوی زن ومرد حق تعیین سرنوشت خویش راداده است.یعنی اینکه باید ازهمه آزادی هابهره مندباشند.آزادی انتخاب کردن،وانتخاب شدن،آزادی آموزش،آموزش خویشتن وکارکردن ومبادرت به هر نوع فعالیت های اقتصادی.
درمورداین سوال که آیادرجمهوری اسلامی آینده ایران پوشیدن چادربرای زنان اجباری خواهدبود یانه؟امام خمینی جواب داد:
«زن مسلمان بدلیل تربیت اسلامی خودپوشیدن چادرراانتخاب کرده است.درآینده زنان آزاد خواهند بودکه دراین باره خودتصمیم بگیرند.مافقط لباس های جلف راممنوع خواهیم کرد».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله العظمی خمینی:
«باآنکه زن مسلمان چادربه سرکردن راانتخاب کرده است،زنان آزادنددرباره چادر تصمیم بگیرند. ماتنهاپوشیدن لباس های خلاف عفت راممنوع خواهیم کرد».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):
جای تاسف است!(یک خانم):«سخنان آیت الله منتظری درباره حجاب وزندگی زنان که درکیهان درج شده بود،مارابه دوران مادربزرگ هایمان بازخواهدگرداند.درصورت تحقق یافتن سخنان آیت الله،خانم هامحدودیت های فراوانی خواهند یافت.واین جزعقب گردمفهوم دیگری ندارد.اگر این همه کشته دادیم که به این جابرسیم،جای تاسف ودریغ است».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمینی:
«…دراینجاخانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این است که نهضت مایک نهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی کردندنشان دهندکه عقب مانده است.فکر می کنید به نظرشماآیازنان ماباید حتماحجاب داشته باشند. مثلاچیزی روی سر داشته باشندیانه؟».
حضرت آیت الله خمینی پاسخ فرمودند:
«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمی دانستم که شمامی خواهید بیائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست که اسلام مترقی است که به مجرد اینکه شماآمدیداینجااسلام مترقی است!مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زن هایامردهای ماخیال کرده اند!مترقی کمالات انسانی ونفسانی است وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نه اینکه سینما بروندودانس بروند.و اینها ترقیاتی است که برای شمادرست کرده اند.وبایدبعداجبران کنیم.شماهاآزادیددر کارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح است بکنیدوهمه ملت دراین زمینه هاآزادند.امااگربخواهندکاربرخلاف عفت بکنندویامضربه حال ملت وخلاف ملیت بکنند،جلوگیری می شودواین دلیل برمترقی بودن است».
س:نقش زنان درحکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیامثلادرامورکشورهم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیاقتی نشان دهند؟
«درمورداینگونه مسائل حکومت اسلامی تکالیف رامعین می کندوالان وقت اظهارنظر دراین زمینه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای دادن و رای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمی چون مردان دارند.ماهمه گونه آزادی را به زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامی می گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«درزمینه آزادی زنان وحقوق آنهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونه محدودیتی برای تحصیل یاانتخاب شغل برای آنهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله برای تبلیغ کالایایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل!ویاهرگونه کاری که به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمه بزندواورا به راه فسادبکشاند،جلوگیری می کند».
11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماوشما؛تلفن:311210
حجاب چادروچارقد سرکردن نیست!(محمدانصاری):«منظورازحجاب چادروچارقد سر کردن نیست. بلکه همانطوری که درروایات آمده،حجاب دراسلام بدینگونه توجیه شده که اگرقسمت هایی ازبدن زن که احتمالاحس شهوانی مردراتحریک می کنددرمعرض رویت واقع شود،بایدبطریقی پنهان گردد و این پنهان کردن رااصطلاحاحجاب می گویند که البته باخودکلمه نیزوفق دارد».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
لیلی سروش:نامه به آیندگان؛زنان رادر«شورای انقلاب»شرکت دهید!(مقاله):
«…درروزنامه آیندگان،ضمن خبری مربوط به راهپیمائی میلیون هانفردرتهران و شهرستانهانوشته بود:«…گروه آموزگاران که اززن ومردترکیب یافته بود،نهایت متانت رابکاربردوبزعم مجروح شدن چند نفرواهانت به زنان بی چادروپاشیدن رنگ به روی آنها ازهرنوع درگیری اجتناب کرده».سطورفوق مراسخت متاثرکرد.وبه یاددوستی افتادم که گفت:درتجریش عده ای به من توهین کردند.به علت اینکه بی حجاب بودم.ومن گفته اوراباناباوری شنیدم چونکه خودم ازنزدیک درروزهای تاسوعاو عاشوراواربعین شاهدبلوغ ورشداجتماعی مردم شرکت کننده بودم،به همانقدرکه ظاهری ساده و حتی فقیرانه داشتندازیک غنای معنوی وبلندنظری خاصی برخورداربودندکه اشک تحسین وتاثررابه چشم می آورد.اغلب آنهاپوشش سفت وسخت اسلامی داشتند.ولی ضمنا به کسانی که بی حجاب هم بودنداعتراض نداشتند.فقط می گفتندبهتر است بخاطرعزای حسینی واحترام به سرور آزادگان جهان،روسری مشکی بسر شود…آیادراین انقلاب عظیم که دنیارابه تحیُّرکشانده است، رواست که باتعصبی دو گانه برپیکرانقلاب ملت ایران خلل واردآوریم؟یعنی ازیک نفرحجاب داشتن را شرط شرکت درتظاهرات برای زنان قراردهیم وازسوی دیگرزنان ازبسرکردن یک روسری امتناع ورزند؟این تعصب دوجانبه نتیجه اش بُرددشمنان ملک وملت است…من به عنوان یک ایرانی وطن پرست…مطالب زیراکه عقیده کلیه زنان روشنفکروتحصیل کرده ووطن پرست این مرزوبوم است به گوش حضرت آیت الله خمینی برسانم:از آنجاکه زندگی هیچ مردی بدون زن شکل نمی یایدودر زندگی هرمردی چهره زنی وجودداردوازآنجاکه بقاء نسل هابه زن مربوط می شودونیمی ازجامعه رازن تشکیل می دهدوچهره زن راگذشته ازخانه،درمدرسه،دربیمارستان،درروستا،درکارخانه،در زندان ودرتظاهرات وانقلاب نمی توان نادیده انگاشت وازآنجاکه….انتخاب یک نفرزن از زنان مجاهدکه هم شهیدداده اند وهم درزندان استبدادزیرشکنجه بوده انددر«شورای انقلاب»توّهم ارتجاعی بودن انقلاب راازبین خواهدبرد».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):
«بمن توهین کردند(فریده رجایی):من درجنوب شهرزندگی می کنم.که دیروزبرای کاری به اطراف میدان مخبرالدوله آمده بودم.روسری به سرنداشتم.گروهی که دراین محل تظاهرات می کردندبخاطرنداشتن حجاب به من توهین کردند.راننده تاکسی هم به همین جرم ازسوارکردن من خودداری کرد.درست است که ماانقلاب کرده ایم اماآیااین حرکات درست ومنطقی است».
14بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله العظمی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامه آمریکایی پل تایمرسان):
درحکومت اسلامی چه پُست هایی به زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامی بوجودبیایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی به زنان می رسد!».
آیااین درست است که زنان نمی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی است ومخصوصادریک جامعه اسلامی اهمیت آن زیاداست.وبه نظرماچنین پُستی برای زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد… آیا نماینده دادستان که بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیاج به پزشک یا قاضی داشته باشدمی توانددرچنین پستی کارکند؟زنان با رقَّت قلب ولطافت جسمی وروحی که دارنداینکارباطبیعت جسمی روانی آنهاسازگارنیست واین مطلبی است بسیارروشن که زن طبیعتا موجودی است لطیف وسریع التاثیرونه تنهادرپُست قضاوت نمی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمین مشکل وجود دارد…ازشما که اهل آمریکا هستیدسوال می کنم درمملکت خودشما تاکنون36یا37رئیس جمهوری داشته ایدچندنفرازآنهازن بوده است؟یااکنون درایالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارویافرماندارو رئیس شهرداری ورئیس کلانتری وغیره،زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان که زیربنای یک جامعه اسلامی است».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره تقش زن درحکومت اسلامی:
آیادرسیستم حکومت اسلامی زنان حق شرکت فعالانه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمی کنم درمساله مربوط به حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان در مشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست…ولی فکر نکنید که مفهوم این سخن آن است که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی می گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح می دهیم حکومت اسلامی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونه که بعضی گمان می برندنه عیب است ونه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامی پرسند آیادرسیستم حکومت اسلامی باردیگر به دوران تعددزوجات و تشکیل حرم سرابرای مردان بازمی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست که مردان به عنوان هوس دویاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیازنان می توانندمجله مربوط به خودداشته باشند؟
«چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخود نگیرد… مجله ای که فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آنهامی گوید:«ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»یعنی زنان به همان اندازه که درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مهدی شجاعی)
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
هماناطق(مورخ واستاددانشگاه):مواظب باشیم علیه مردان بکار گرفته نشویم!
«…درمبارزه وحماسه مقاومت دربرابررژیم وابسته به امپریالیسم نقش زنان کمترازمردان نبوده و اصولا طرح مساله زنان بطورجداگانه درست نیست….خاموشی زن برای هیات حاکمه لازم وضروری است.درکتاب های درسی دوران پهلوی هم ترویج اخلاقی اطاعت ومصرف را درجنس زن می بینیم…باچنین فضایی،زنان همیشه درکمک به ارتجاع پیشقدم بوده اند…روزعیدمادررااولین بار موسولینی و هیتلردرست کردندتا زنان رابه خانه بکشندو آنهارا وادارکنندتا خانواده هارا زیرطوق استبدادنگهدارند.نظیراین برنامه ها،عوامل رژیم نیزاجراکرده اند…فرح هم به مناسبت هایی به مادران نمونه جایزه می داد…یکی ازعوامل سیاازتجربیات کودتای آمریکایی علیه دولت آلنده در شیلی به کودتاگران گفته بودندزنان بهترین سلاح سیاسی هستند.زیراوقت اضافی دارندوازظرفیت های عاطفی آنهابسیارخوب می توان بهره برد…».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«گروه موسسان موقت انجمن ملی زنان ایران دیروزطی بیانیه ای ضمن تصویراوضاع سیاسی ایران وهشداربه زنان،ازرهبران جنبش وگروه های سیاسی خواست که روشن کنندموضع ونقش بانوان درآینده چیست وآیاحجاب به صورتی ازصور،به زنان ایران تحمیل خواهدشد؟دراین بیانیه که توسط گروه موسس به اتفاق دکترانصاری سخنگوی انجمن،به آیندگان آورده شد».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«اخطار؛من یک زن چریک مبارزهستم.به روحانیت مترقی اخطارمی کنم که اگربازهم بخواهنددم از تعددزوجات بزنند،گروه چریک های مبارزباآن هامقابله ی سختی خواهند کرد».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173:
«شرمندگی؛ج.تهرانی هستم:لطفابه موسسات انجمن ملی زنان ایران باآن پرسش های پرتی که مطرح کرده بودند،بگوئیدمقاله جانانه خانم مهوش صنعتی رادرهمان صفحه بخوانندوازپرسش های خوددربرابرایشان به عنوان شجاع وروشنفکرشرمنده شوند».
«زنان وسیاست؛دانشجوی دانشگاه تهران هستم:آیندگان باچاپ دومقاله ازدوخانم به عنوان موافق ومخالف بختیارکارزیبایی کردوبی طرفی خودرا نشان داد.ولی زیباترآن بودکه نشان داده شدزنان ایرانی برخلاف شایعات عامل ارتچاع،تا چه اندازه وارد گود سیاست شده اند.ازقول من به خانم امیرشاهی وصنعتی تبریک بگوئید».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173:
«مسجدیادانشکده؟اسمم زیبااست.روزچهارشنبه بنی صدردردانشکده علوم اجتماعی وتعاون سخنرانی داشت وهنگامی که برای شنیدن سخنرانی وی به دانشکده مراجعه کردم،غرق تعجب شدم.زیرامامورین انتظامات جای خانم هاراازآقایان جداکرده بودندواین فکر درمن قوت گرفت که به مسجد آمده ام یابه دانشکده.فکر نمی کنید مشت نمونه خرواراست؟».
مجله زن روز7بهمن 1357ش707
یک کارمند:«دوباره چادروچاقچوررارواج می دهید».
یک خانم خانه دار:«شما همیشه انقلابی بودید ومی گفتیدزن باید کفن سیاه راازتن دربیاورد،پس چراحالاخودتان داریدزن هاراتشویق به چادرسرکردن می کنید؟شماوقتی از«آنجلا-دیویس»می نویسیدوآنقدرهم قشنگ می نویسید،دیگرخیلی مسخره است که عکس زن های چادری را چاپ کنید.خواهش می کنم بی طرف باشید…».
یک خانم کارمند:«خواهرمجاهدکسی است که درراه انقلاب شهیدداده وچنین کسی مسلماآن قیافه ای راکه روی جلد چاپ کردیدندارد.این درست مثل این است که شما سر«هایده»و «گوگوش»یک چادرتوری کرده وعکسش راچاپ کرده باشید.لطفاکمی درانتخاب دقت کنید…».
بک خانم کارمند:«به آن زن های چادری که بی هدف به خیابان هاریخته اند،بگوئید که به دولت فرصت بدهندوآنهمه دم ازحکومت اسلامی نزنند،آخراین چه آزادی است که من نتوانم نیم ساعت راحت به خیابان بروم؟وبرگردم؟حکومت اسلامی یعنی همین».
«شماباچاپ کردن عکس زن های چادری روی جلد داخل مجله،ثابت کردید که با برخی مجلات دیگر،هیچ فرقی ندارید.سالها به زن هایاددادیدکه«حجاب»باچادرفرق می کندوحالابااینکارداریدزن هاراتشویق می کنید که چادربسر کنند.وبه 30سال پیش برگردند.امابرگشت زن به گذشته را شما و دیگران باید به خواب ببینند».
«شماآبروی مراپیش دوستانم که اهل«زن روز»خواندن نیستندحسابی بردید.همه آنهاگفتندکه شمادردوره جدیدبطرف زن های چادری ومثلامجاهدکشیده خواهید شد. ومن باآنهاشرط بستم که این کاررانخواهیدکرد.اماهم شرط راباختم وهم آبرویم رفت».
«آن زن های چادری که شما عکسشان راچاپ کرده ایدهرگزشهیدنداده اند.کسانی شهیدداده اند که اراده ای محکم دارندوهرساعت به رنگی درنمی آیند..».
«توی کوچه وخیابان می گویندکه اگرحکومت اسلامی بشودتعددزوجات آزادمی شود وزن هاهم دیگرنمی توانندفعالیت های اجتماعی داشته باشند.شماکه همیشه مدافع حقوق زن بودید،دراین باره چه کرده اید؟…».
خانم شاهنده کارمنددخانیات:«دیروز من ودخترم به مقصدراهپیمایی ازخانه خارج شدیم.چون این رایک وظیفه ملی می دانستیم.اماهنوزچندقدمی نرفته بادعواو فحاشی واهانت زن های چادری روبرو شدیم.وچون تحمل اهانت رانداشتیم از نیمه راه بازگشتیم حالا شما با چاپ کردن عکس زن های چادری آیاکارهای آنهارا تائید می کنید؟».
واماماچه می گوئیم؟(یادداشت سردبیرمجله):
«صادقانه گفته ایم که هرکس می بایدمفاصاحساب عمرخودراامضاکند.مانیزچنین خواهیم کرد. هنگامی که ازمابخواهند.آنچه اکنون می توان گفت این است که گردانندگان کنونی زن روزباگذشته این نشریه چندان سرآشتی وموافقت ندارند.زیرااین گذشته درچارچوب جامعه ی گذشته است.که امروزاکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به رد وطردوانکارآن می کوشندوحق دارند.«زن روز»به هیچ وجه چادری نشده است.اما کورهم نشده وهنگامی که هزاران زن مبارز ایرانی،باچادر،یابی چادر درنبرد سهمگین ملت ایران با غول بیدادواستبدادمبارزه می کنند.دوربین عکاسان ما،لاجرم همان راضبط می کندکه می بینند….واکنش زنان ایران درسال1320،کم وبیش همان چیزی است که امروز می بینیم. وقتی چادر وچارقدرابه زورسرنیزه ازسرزنان بردارند،بعیدنیست که حتی زن بی چادر هم،چادربرسرکندکه این عمل اودرواقع نه انتخاب یک لباس،بلکه اعتراض به یک نظام جبروزورو بیداد است.وانگهی،اساسامادریک جامعه براستی آزاد،انتخاب آزادانه لباس-درحدحفظ عفت عمومی-یکی ازبدیهی ترین حقوق هرانسان زنده ای است،پس اصولاطرح این مساله که چه بایدبپوشیم از بنیادنادرست است.برای مردم آزادنمی توان تکلیف کردکه چه رخت ولباسی رابپوشندیانپوشند؟
مجله زن روز،11بهمن1357،ش708
عده ای می گویند:چرا«زن روز»چادری شده است؟
شما چه می گوئید؟
زدی ضربه،ضربه ای نوش کن!«مگریک عمربی چادرها،چادری ها راتحقیر نکردند؟حالابخورند؟زدی ضربه،ضربه ای نوش کن؟ (جمیله ف.محصل)
تغییررژیم،یاتغییرلباس؟«اگردرتظاهرات ملی،زن بی چادرپیدانکردیده اید که عکس شان راچاپ کنید،همین مساله رابه عنوان یک انتقادعنوان کنید.بنویسیدمردم بخاطر عوض شدن لباس مبارزه نمی کنندوهدف اصلی تغییر رژیم است،نه تغییرظاهر زن ها».(نسرین آشوری.دانشجوی بیمه).
«اسم مجله را عوض نکنید!فقط از قول همه ماخواهش کنیدکه این قدرتوی کوچه و خیابان،زن های بی چادررااذیت نکنند.مگرچادربسرکردن دلیل عفت ونجابت است؟».(پنج دختر دانشجو).
مجله زن روز21بهمن1357،ش709
«اگرمی خواهیددرجامعه نقش رهبری داشته باشید،عقیده تان راهرروز عوض نکنید.ومثل بیدی نباشیدکه باوزش هرنسیمی بطرفی خم می شود.بجای اینکه بنویسید:روزگاری چادررابه زور ازسر زن هابرداشتند،به خانم هاحالی کنید که چادرنشانه شخصیت نیست وبی چادری هم نشانه دور بودن ازعفت وتقوانمی باشد».(خانم خانه دار)
نوشته ژاله-رازی:بحث چارد مهم است؟یابحث انقلاب؟
«مقاله بگو!بگو!رابادقت مطالعه کردم…خواهران عزیزم،اول ازشمامی پرسم اصلامی دانید که این قیام عظیم که نصف نیروی آن راخانم هاازجمله خانم های چادری تشکیل داده اند،برای چیست؟و آیامی دانیدکه رهبری این قیام باکیست؟و اصولاهدف ازاین قیام،که هرروزوهرساعت وهرلحظه خون هزاران جوان،استاد، دانشجو،زنان وحتی کودکان رابراهش نثارمی کنیم چیست؟
متاسفانه باید بگویم شماتنهابه بک موضوع توجه کرده ایدوآن تنها«چادر»است و چادر بسرکردن! شمافکرمی کنیدهمه خانم هایی که درتمام این راهپیمایی هاباچادر شرکت کرده اندواقعاهمه چادری هستندویابرای دین به چادرپناه برده اند؟…شما فکرمی کنیدهرزنی که چادربسرکند،زنی فناتیک وقدیمی وبی سواداست؟فکرمی کنیدهرزنی که چادری است نبایددراجتماعات امروزوبرای رهایی کشورش ازبند استعمارنمایان شود؟ولی خواهرمن فکرمی کنم همه آن زنانی که دراین روزها با چادردرتمام تظاهرات پابپای مردان مبارزوهمدوش برادران مجاهدخودتنهابرای یک هدف ملی ومقدس مشت هاراگره کرده اندو…اگربرقامت خودچادرنهادند،در عوض چادرجهل واختناق و بندگی راازمغزهاوقلب هایشان برداشتند.وآیااین است معنی عقبگرد؟واصلاچه کسی گفته که زن ایرانی دومرتبه باید چادربسرکند؟روبنده بزند؟ و درگوشه خانه چون مادربزرگان خودزندانی شود؟و حق دَم زدن نداشته باشد؟ آیا مصاحبه های آیت الله خمینی وسایرآقایان روحانیون راراجع به حقوق زن وآزادی واقعی آنهامخصوصاحجاب خوانده اید؟
حضرت آیت الله خمینی درچندمصاحبه باخبرنگاران ایرانی و خارجی حتی بایک پرفسورآمریکایی فرمودند:که دراسلام وحکومت اسلامی زنان دارای حقوق مساوی بامردان می باشند.
خانم شاهنده عزیز!شماکه گفته اید:برای شرکت درتظاهرات رفتیدو…این پیشامد درروزاربعین برای خودمن هم اتفاق افتاد.آقایی که ظاهرا رهبری انتظامات دسته ای رابه عهده داشت،خطاب به من گفت:«شماوسط صف بایستید».ووقتی دلیلش را پرسیدم گفت:«چون بی چادرهستید»می دانید من چه کردم؟نه دعواکردم ونه قهرکردم.چون هدفم مبارزه بود.چون هدفم پیشرفت بود.چون درراه رسیدن به هدفم خون هاریخته شده.پس بامتانت وبردباری به آن آقا گفتم باآنکه من بی چادرم وبا خانم های چادری ازنظرظاهر فرق دارم،ولی هدفم باهمه چادری هایکی است ومهم هدف است برادر!وهمین حرف من باعث شد که یکی از آقایان روحانی که خودشاهدصحبت مابودندمرابه اول صف دعوت کردند».
مجله زن مسلمان،دی ماه1359ش5
حجاب ازدیدگاه استاد ابوالحسن بنی صدر:
«البته باید گفت که حجاب تنهاچادرنیست.وآنچه که من می خواستم عرض کنم این است که زن ومردتاجایی که روابط مغزبامغزوتن باتن راتنظیم نکننددرروابط اجتماعی آزادنمی شوند.واگراین دورا بخواهندباهم داشته باشنددرچارچوب ازدواج است؛ودرجامعه نمی توان این دوراباهم داشت.زیرا در جامعه نابرابری های بسیارکشنده ای درست می کند.به عنوان مثال فرض کنیدکه شماازنظر اقتصادی هم همه رابرابر کردید،ولی روزاول هم که تنهامساله اقتصادی مطرح نبود.جنگ بین هابیل وقابیل که بخاطر کم وزیادگندم نبود.زیراهردوداشتندوهردوهم می خوردند.دعواسرهمین بودکه هابیل عشق راداشت ولی قابیل نداشت.پس اساسی ترین«حجاب»آدمی،تصحیح دستگاه اطلاعاتی انسان است که زور رانفی بکند.وازاین جاست که حجاب شروع می شود».
مجله زن مسلمان1شهریورماه1359ش2
آیت الله طالقانی:
«درخانه که بایدبرای شوهرشان خودشان را آرایش کنندهرجورکه می خواستندلباس می پوشیدند. اغلب لباس های کهنه وگردوخاکی ومعمولی بود.ولی همین خانم وقتی می خواست به خیابان برود سبزی بخردویابه بفلان اداره برود،دوساعت توالت می کرد.قرآن می گوید:بایدعکس این موضوع عمل شود.توی خانه خودتان هرچقدرکه می خواهیدخودتان راآرایش کنیدولی وقتی بیرون رفتیدهمدوش مردباشید. اسلام، قرآن ومراجع دینی می خواهند شخصیت زنان حفظ شود.مساله این است که هیچ اجباری درکارنیست.مساله چادرهم مطرح نیست.مساله محدودکردن زن ها نیست. مساله چادرنیست.مساله محدودکردن خانم که بارها حضرت آیت الله خمینی،ما و دیگران گفتیم…مساله حجاب یکی از مظاهراین حرکت انقلابی است.کی دراین راهپیمایی ها،خانم ها، خواهران ودختران مارامجبورکردندکه باحجاب یابی حجاب بیایند؟هیچ طرفش مجبورنبودند.پس خودشان رانشان دادند.وبه دنیا فهماندندو مورد اعجاب جهانیان واقع شدند.اماحالا اینکه روسری سرکنند یانکنندبازهم هیچ کس اجباری دراین کارنکرده است…هووجنجال راه نیندازیدوهمانطورکه بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان دراسلام ودرمحیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند.واز آنها خواهش می کنم که بالباس ساده،باوقار روسری هم روی سرشان بیندازندبجایی که برنمی خورد. اگرآنهایی هم که می خواهندموی شان خراب نشود اگر روی موی سرشان روسری بیندازند بهتر است وبیشتر محفوظ می ماند».
مجله زن مسلمان آبان ماه1359ش4
ابوالحسن بنی صدر:
«شماکه اینجانشسته ایدواقعانمی دانیدکه لباس آدمی ونوع معینی ازپوشش جای اورادرجامعه معیَّن می کند؟حتمامی دانید؟مثلااگرکسی لباس تیمساری رابپوشد در جامعه جایی داردوهرکس که ازدوررسیداگرسربازباشدبالامی زندواگرغیرسربازباشدفاصله ای می گیرد(البته درآن رژیم سابق) که نکندتیمساربراق شودواین بیچاره رابه ساواک برده وحالش راجابیاورد.بنابراین استادداشگاه یک لباس داردودانشجوی دانشگاه نیز لباسی داردکه موقعیت اجتماعی شان رادرجامعه معین می کند.پس اینطورنیست که شمابگوئیدمن به طوردلخواه این لباس را پوشیده ام.چراکه دل بی جهت اینطورنمی خواهد.بلکه دل شما مطابق دستگاه اطلاعاتی شمااین لباس را طلب می کند.آن دستگاه اطلاعاتی شمااست که به شما می گویدشمادارای این تشخصات هستیدولباس شما بایدمتناسب بااینگونه تشخصات باشد.وشماآن لباس راانتخاب می کنید.اگردستگاه اطلاعاتی شما چیزدیگری بودلباس دیگری راانتخاب می کردید.پس بنابراین آیاصحیح است که ماچنین نقش فرساینده ای رابه لباس وپوشش درجامعه بدهیم؟».
علی شریعتی:(کتاب مجموعه آثار،ش4ص296):
«نشانه آن آزادی این است که زن همچون مرد نه تنها می تواند تصمیم بگیرد،انتخاب کند،عقیده و احساسش را راابراز کند،بلکه همچون مردتصمیم می گیرد،انتخاب می کندوعقیده واحساسی در سطح مرددارد(نه ازنوع مرد،آنچه متجددان مامی پندارند)ودرکارورفتاروتفکرش این رانشان می دهد. امانشانه این آزادی این است که ازنظرشخصی،زن بتواندمثل زنان سن دنی وپیکال ومولن روژلباس بپوشدوازنظر اجتماعی،مامورپمپ بنزین شودیالباس پاسبانی بپوشد.زنی که یک سال درباره «جهاز»ش با«شور»و«شر»های بسیارحرف می زندوکارمی کند،درباره مبلغ قباله اش چانه می زند و درباره گرانی لباس عروسی و جواهر اهدایی ووسائل سرعقدو شکوه مجلس عروسی اش تعصب می ورزد، هنوزیک کنیزاست بتمام معنای آن.هم ازنظرروحی وهم ازنظر اجتماعی.او هنوز ارزش شخصیت خودرادرمبلغ مهریه وپولی که برای رفتن بخانه مرد تعیین شده است می بیند.این همان مبلغی است که مردوقتی اورامی خردمی پرداخت.زن هنوزنرخ داردواین نرخ درست مثل عصر بردگی زن وبازارخریدوفروش کنیزبه زیبایی ورشدوسن وهنروسطح تربیت وخانواده ونژاداوبستگی دارد.قباله،تشریفات رسمی صیغه معامله،مجلس مقدماتی بله بران برای تعیین قیمت،شیر بهاء، قیدهای جدی قانونی تحت عنوان ظاهری خریدهدیه و…همه صورت تلطیف یافته تروتوجیه شده ای ازخریدوفروش کنیز.برخی می گوینداین قیدهاازآن رواست که یک دخترپس ازرفتن به خانه مرد چیزی رادر اختیاراوقرارمی دهد(تسلیم دربرابراراده اووتمکین دربرابرهوس وبرآوردن نیاز جنسی او) ودرصورت بیرون آمدن ازخانه اوچیزی راازدست می دهد(بکارت را)و در قبال این دوبایدمردچیزی بدهد واین چیز پول است وپول.واگراصطلاحات ادبی وفوت وفن های توجیهی وتاویلی راکنار زنیم،عریانش می شودباپول خریدن آنچه انسانی است.اما آنچه انسانی است متعلق به زن است، آنچه درقبال آن برای مردم تعیین می شودپول رایج بازاراست.این که زن خودمتعرف است وجامعه نیزمعتقد که: بکارت بالاترین نرخ را دارد.زن بیوه نرخش پائین است.باشوهرکردن چیزی راازدست می دهدولاجرم قیمتش کم می شودواین تخفیف قیمت راباید باافزایش مهریه جبران کند.نشانه آن است که هنوز کنیزاست وهنوز خودراکنیزمی بیندوهمچون کنیزمی اندیشدوچنین کسی به کمک بیگودی وریمل وسایه چشم ورُژلب آزادنمی شود.این چیزهابه آزادی کاری ندارد.درقدیم نیزکنیزهای گران قیمت را به هفت قلم می آراستند.اتفاقااین نمایش هاهمه نشانه عقده حقارت وعقب ماندگی ودست دومی بودن است.مادموازل میشن که یک زن تیزهوش وخوشفکری است،به عنوان خبرنگار اومانیته،که خاورمیانه سفرکرده بود.دربازگشت ازاوپرسیدم که چه برداشتی ازاین سفر داردید؟ درضمن مشاهدات دقیقی که ازیک سفرکوتاهش داشت ازاین قبیل که«من همیشه آرزو می کردم یک قالی زیبا وظریف ایرانی دراطاقم داشته باشم،اماوقتی کارگاه های قالیبافی رادرایران دیدم حتی ازتصورآنکه برروی قالی ایرانی پابگذارم،تمام بدنم می لرزد.این گل های سرخ وخوشرنگ قالی های شماازسرخی گونه های زرددختربچه های معصوم رنگ می گیرند.انگشت های ظریف ولاغر این اطفال غمگین وپژمرده رادرلابلای هرگَره ای می بینم.این تعبیر رمانتیک من نیست.متن شعری است که آنهاکاردرآن دخمه تاریک ومرطوب می خوانند.وسپس متن سرودی راکه قالی بافان ایرانی باخودزمرمه می کندواویادداشت کرده بودبه فرانسه خواندومن که خودایرانی ام وبزرگ شده شهر قالی و مدعی آشنایی باتوده شرمگین شدم که این زمزمه رابارها شنیده ام وهرگز در اندیشه آن نبودم که بینم چه می گویند.واین زن فرانسوی که فارسی هم نمی داند،دریک سفر سه روزه به ایران،تماماآنرایادداشت کرده است.(این است معنی آزادی وپیشرفت زن ودرعین حال هوشیاری و تیزبینی عقلی،حفظ لطافت و رقت احساس زنانه که ازنظرماهمیشه باضعف وحماقت ولوسی و سطحی بودن توام است)وبعدگفت تجربه دیگری که برایم جالب بود اینکه ازآمریکا وقتی به اروپا آمدم،زنان اروپایی راازآمریکایی ها خوش پوش ترومُدپرست تر دیدم وازاروپابه تهران که وارد شدم، زنان تهرانی راازاروپایی ها درمدلباس وآرایش افراطی تر یافتم وازتهران به شیراز وآبادان که رفتم اقلیت متجددزنان شهرستانی را از تهرانی ها پیشرفته تردیدم!گفتم:اگرمی توانستی به مسافرتت ادامه وبه مزینان ما میرفتی یک دخترخانم محمدآبادی رانشانت می دادم که پدرش جُل دوزبود و خودش به تهران رفته بودو چندسالی درخانه یکی ازاشراف مشهورشمال شهرتهران کلفتی کرده بودوبرای خبرگیری به ده برگشته بودومی خواستی باشی وببینی که چه پیف پیفی راه انداخته، ازوضع زندگی زنان دهاتی که اه!اه!شماهنوزمیریدتوصحراوبادست علف جمع می کنیددستهاتان را می زنیدبه تپله گاو؟این لباس های کرباسی وکلفت چیه که تنتان می کنید؟بدنتان را خونی نمی کند؟زن حاجی خان وآغابی بی را دیدم که خودشان را آدم حساب می کنندوباآن چادرنخودی وآن نظامی که پاشان کرده اند،حالم بهم خورد!امروز دیگه در تهرون هیچ زنی تنیکه پاش نداره.اگر کسی تنیکه پاش کنه میفهمن دهاتیه،محل خرهم بهش نمیزارن.میگن شخصیت ندارده،از پشت کوه آمده….».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
16دی ماه1357روزنامه کیهان
بیانیه روشنفکران یهودی ایران:
«جامعه یهودی درتمام مراحل مبارزات باملت ایران همگام است».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه فریدون تنکابنی به روزنامه نویسان:
«روزنامه هابردیو استبداد غلبه کردند».
ابوالحسن بنی صدر،باانتشارمقاله ای در نیویورک تایمز،نوشت:
«گروه مخالفین شاه ازیک ارتش آزادییبخش ویاحزب متشکل وپرقدرتی بهره مندنبودندوبطورکلی ازسازماندهی بخصوصی برخوردارنیستند.تنهاچیزی که به آنها تشکل وهمبستگی فوف العاده می دهد،احترام بی پایان برای رهبرمذهبی ایران آیت الله خمینی واعتمادعمومی به صمیمیّت ودرستی و راستی اوست.آیت الله خمینی آینده ای است که جامعه ایران رابازتاب می کند».
دکترباقرپرهام(نویسنده ومترجم):
«باشکست بختیاردولت ائتلاف ملی روی کارمی آید».
سیمین دانشور(نویسنده و استاددانشگاه):
«دوره ی کودتای دیکته شده گذشته است».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
پیمان مطبوعات بامردم:(سخن سردبیر):
«اگرمطبوعات آزادوجودمی داشت واگرآزادی مطبوعات موردتهاجم صاحبان تاج و ستاره قرارنگرفته بود،هرگزفجایع مشهد،فجایع قزوین،وفجایع اصفهان ونجف آبادیا زنجان وتبریزرخ نمی داد.و اگر امروزپرده ازروی این جنایات وفجایع برداشته شود،دنیا خواهددیدآنچه درآفریقای جنوبی ورودزیا یا لبنان بامردم بومی می شود،درقبال این جنایات قطره ای ازدریاست».
چراروزنامه رستاخیزمنتشرنمی شود؟(بیانیه):
«نویسندگان وکارکنان روزنامه رستاخیزدراجتماعی که دیروزداشتندباانتشاربیانیه ای علت عدم انتشارروزنامه رااعلام داشتند:…ماخواهان آن هستیم تاباکسب امتیاز جدیدی بتوانیم پایه یک شرکت سهامی رابرای انتشاریک روزنامه مستقل وملی که بتواند درکنارمبارزات مردم ایران باشد، بنیادنهیم وبتوانیم ازآزادی مطبوعات که خون بهای شهدای مبارزات ملت ایران است،پشتیبانی کنیم».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
برای واژگون کردن حکومت استبدادی ازسوی استادان دانشکده حقوق ارائه شد:
«طرح مقدماتی انتقال قدرت به حکومت ملی».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
محمود دولت آبادی:ماشین های حرفه ای،پرونده سازی می کنند!(دریک بیانیه):
«دولت آبادی نویسنده نامدارایرانی طی اعلامیه ای شایعه سفرش راهمراه هیاتی به مراکزنفتی کشورونفتی اعتصابات کارگران وکارکنان صنعت نفت تکذیب کرددولت آبادی دراعلامیه خودچنین می گوید:درتاریخ5/9/57شایعه حساب شده ای به صورت ورقه هایی چاپ،تکثیر و پخش شده است که درکنارنام های آقایان مومنی(نویسنده ومحقق)ناصر زرافشان(مترجم ووکیل دادگستری) عمویی(25سال زندانی)و بید سخی(حمید مومنی شهیددر سال 1354)،نام فامیل اینجانب محمود دولت آبادی هم دیده می شود.اعلامیه مذکور مدعی است که نامبردگان به مراکز نفتی رفته اند و به بهانه اینکه اعتصابات به منافع کارگران زیان واردمی کنداعتصابیون رابه شکستن اعتصاب تشویق نمودند.توضیح1-اینجانب محموددولت آبادی،به مناطق نفت خیزسفرنکرده ام و باکارگران وکارکنان اعتصاب نفت درهیچ زمینه ای گفت وگونداشته ام.بنابراین به اطلاع می رسانم که چیدن چندنام درکناریکدیگرومنصوب داشتن آن به یک حزب سیاسی جزبه منظور پرونده سازی های آینده و مجدد صورت نمی گیرد.و این کار فقط از ماشین های حرفه ای شایعه سازی می تواند صادرشده باشد. اعلامیه ادعامی کنداین خائنان ضداسلام وضدمردم.توضیح2-خوشبختانه درجریان های عملی زندگی ماخائنان ضداسلام وضدمردم شناخته شده اندومفتری هاباید بدانندکه دیگر حنای این افتراهابرای مردم رنگی ندارد.اعلامیه(معلوم الهویه!)هم چنین از نهایت بی شرمی ادعامی کندکه اینهاکارگزاران ساواک ونوکران امپریالیسم می باشند».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
دکترمحمودعنایت(مقاله):
«من بسیارمتاسف شدم وقتی دیدم عالم بزرگواری چون حضرت آیت الله شریعتمداری راجماعتی رنجیده خاطرکرده اند.وبه ناحق تمسک اورابه قانون اساسی به طرفداری ازنظام حاکم تعبیر نموده اند.سخن درست آن است که شما نمی توانیدبدون تمسک به قانون اساسی نامشروعیت وتخلف وتخطی نظام موجود راازقانون اساسی اثبات کنید وسوای عده ای که غرض ناصواب در سردارند و ازقانون اساسی که سهل است ازکلام حق وقانون اساسی استناد می کنندنظری جز کشف تخلفات هیات حاکمه ندارندواصلاانکاریااعراض از تمسک به قانون اساسی در مواجهه باهیات حاکمه درحُکم این است که صاحب خانه سندمالکیت خانه خودش راقبول نداشته باشدودرضمن بخواهدبرضدکسی که خانه اوراغضب کرده اقامه دعوا کند.بدون اسناد به قانون اساسی هم چیزی وجودنداردتابه اتکای به آن لغزش هاو خودسری هاو خیانت های گذشته راقانونا مدلل کنیم».
پیام علی اشرف درویشیان به روزنامه نویسان:
«مردم باخون خودبه روزنامه آزادی دادند».
23دی ماه1357روزنامه کیهان
علی اصغرحاج سید جوادی:قصاص،اما به دست قانون!»مقاله جنبش»:
«توسل به شیوه های ضدانسانی وقصاص بدون محاکمه،کاررژیم دیکتاتوری است.جامعه ما به هر حال به یک حسابرسی اجتماعی نیازداردوکسانی که برجان و مال و ناموس مردم تجاوزکردندوپای خودراازقلمروقانون فراتر گذاشتند بایدازجامعه برای همیشه طردشوندوحساب اعمال خودراپس بدهند.امااین کاربایدبدست قانون انجام پذیرد.ولی کسانی که حتی امروزهم درکشتارمردم و تفتیش عقاید مردم وجاسوسی وخبرچینی مردم شرکت می کنند،اگردرمسیرمردم قرارگیرند و گرفتار خشم آنان شدند،گناه ازخودآنهاست وبایدبدانندمردمی که موردحمله وتوهین قرارمی گیرند، نیازی به تحریک ندارند».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
باقرپرهام:دمکراسی؛آزادی وحاکمیت ملی(مقاله):
«درزندگی هرفردیاهرملتی لحظاتی فرامی رسد که چانه زدن وسازشکاری دیگرمعنا ندارد.چراکه سخن برسربودن یانبودن است!…طرداللباب بگوئیم که صبحت کردن از دمکراسی،دراینجا،در تالار بانک مرکزی ایران تاحدی به قول فرنگی ها«پرادکسال»یعنی برخلاف انتظاروتناقض داراست. زیرادمکراسی دریک نگاه ساده چیزی جزنظام روابط متقابل آزاد وخلاق نیست و«بانک»درمقابل چیزی نیست جزسازمانی ازروابط و مقررات ثابت یکطرفه وازجای دیگرتعیین شده…قراربراین شده است که ازدمکراسی سخن بگوئیم….»!
سیدعلی بشارت:نه تنهاسانسورنمی کردم،بلکه باسانسورچیان آزادی کُش مبارزه می کردم!(بیانیه):
«…نویسنده محترم آیندگان!سیدعلی بشارت مدیر«صدای وطن»نه تنهاسانسور نکرده وازفرهنگ و هنرپاداشی دریافت ننموده،بلکه تازمانی که قلمش رانشکسته و سنگرش(صدای وطن)راخراب نکرده بودند،باسانسورچیان آزادی کُش مبارزه کرده است».
سبکتین سالور:
آن بزرگ مرد که کتابش رابرای سانسور به من دادکیست؟(یادداشت):
«…1-هرگاه نویسنده،درجه اول وبسیاربسیارسطح بالای مقاله موردبحث توانست یک سطر،یک کلمه یک امضاء ویایک اظهارنظرازمن نویسنده درجه صفر،بلکه زیرصفر درباره کتاب نوشته ای،مقاله ای ارائه دهدکه جنبه ی سانسور داشته باشد،بنده ی بی مقدارحاضرم طناب داررابپذیرم…».
25دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173:
«سالورحقیت را نمی گوید!من یک افسر شهربانی هستم.آقای سالور ادعاکرده است که سانسور چی وسازشکارنبوده.اوحقیقت رانمی گوید.چون ایشان سالهاست که بامعاونت اطلاعات شهربانی همکاری داردوادارات وسازمان های شهربانی راحتی بهترازپرسنل شهربانی می شناشد.ایشان به مناسبت50پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی کتابی بنام«پلیس ایران»برای شهربانی نوشته و باوجودی که تمام منابع تحقیقاتی را ازخودشهربانی فراهم کرده،..میلیون ریال بایت این کتاب پول گرفته است».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
جوادمجابی:ضرورت مبارزه مداوم باسانسور(مقاله):
«درجامعه ای واپسگرا،سانسوراخلاقی درحدی مضحک چون حرفی خلاف حرف رئیس قبیله نزن،یاعملی علیه اونکن،دائره سانسوراجتماعی رامی بندد،درحالیکه در یک کشورغربی یک کارتل انتشاراتی بادراختیارگرفتن بیش از40روزنامه نگارومجله معتبرمی تواندبسیاری ازفعالیت های مدنی وسیاسی کشوررادرطریقی رهنمون شودکه خواسته های مشروع ونامشروع مدیران کارتل درآن ملحوظ است.واین منافع ازمسائلی چون تبلیغ مُد یاحمایت هنری نوپاگرفته تاتاثیردرانتخاب ریاست جمهوری،ایجاددگرگونی درنظام بازرگانی بین المللی رازیرپوشش عملکرد خودمی گیرد و پیداست که این کارتل با تراست های مشابه وکارتل هایی که منافعی درسیاست خواسته های آن دارند، چگونه هماهنگ عمل می کنندوازطریق رسانه های خبری و نوشتاری طنینی عظیم درجهان درمی افکنند…».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
نامه به آیت الله العظمی خمینی؛ازدکتر مصطفی رحیمی:چراباجمهوری اسلامی مخالفم؟
«…آیا می توان ادعاکردهمه شهیدانی که درسال های سیاه باخون خود نهال انقلاب راآبیاری کرده اند،طرفدار جمهوری اسلامی بوده اند؟…عنوان کردن جمهوری اسلامی درزمان ماباروح دمکراسی گونه ای که درزمان حضرت محمد(ص)وخلفای راشدین برقرار بود،منافات دارد».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
جوادمجابی(مقاله):
«انقلاب،میراث ودرانحصارکسی نیست…پس تادستاوردهای انقلاب حاصل نشده بر سرتقسیم میراث وغنائم آن بجان هم نیافتیم».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
خجالت بکشید،ساواکی های جدید!(یادداشتی ازف.ص):
«فریدون مشیری،شاعرتواناونامدارمان-که همه ماایرانیان مدیون شعرنابش هستیم-تلفن کرده بود بابُغض شکسته که:آمده اندگرداگردخانه ام وفریادمی کشند:مرگ برفریدون مشیری ساواکی!!! پُشتم لرزید؛چراکه به ظاهرباساواکی های جدیدی روبرو هستیم وبرای اینان نیزمثل آن قدیمی ها، حیثیت واعتباروناموس وجان مردم بی گناه پشیزی ارزش ندارد.ماجراازاین قرار است که گویی در یکی ازاین لیست های قلابی،بنده خدائی بنام«فریدون مُبَشری»راساواکی معرفی کرده اندوبا تغییریک نقطه،ناگهان شاعرعزیرملتی شده است:ساواکی خائن!نقطه-ببخشید،نکته همینجا است واین به اصطلاح«خائن!!!»کسی است که سالهانگذاشتندکتاب های شعرش راچاپ کنند.چون ساواک راخوش نمی آمد.خجالت بکشید ساواکی های جدید».
گنبدکاووس-محمدعسگری(مقاله)راه من ازراه مردم جدانیست:
«درگذشته چندان دورهمه مردم مملکت چه اسماوچه عملاعضوحزب رستاخیزبوده اند،فقط یک نفرعضویت حزب راقبول نداشت،وآنهم بوسیله دولت هویداازایران اخراج شد،اگرافرادی مانندمن در احزاب گذشته عضویت وفعالیت داشته این دلیل آن نیست که راه آنان ازراه مردم جدااست؟».
26دی ماه1357روزنامه اطلاعات
پیام نویسندگان وناشران اسلامی به نویسندگان وخبرنگاران روزنامه های کیهان،اطلاعات وآیندگان:
«نیش قلم خودرابه ننگ سانسورنیالائید».
علی اصغرحاج سیدجوادی(مقاله):
«مواظب سرعت حرکت باشید…این ساده لوحی است که هنگامی که ماسرگرم مبارزه بارژیم هستیم تصورکنیم که بیگانگان وایادی وعوامل آنهادرداخل بیکارنشسته اندودرفکرحفظ منافع خودو یااحیای منافع تازه تری برای خودازراه نفوذهای مسلکی و اعتقادی درمیان اذهان ساده وافکار انقلابی قشرهای مردم جامعه نمی باشند».
نامه به امام خمینی:نعمت میرزازاده(م.آزرم)شاعرمبارزخطه خراسان( شعری همراه بایک نامه در اختیارروزنامه اطلاعات گذاشته است):
«آقای سردبیر!باگذراندن اعتصابی کوبنده وسازنده به جبران گذشته ای نادلخواه اکنون به جبهه مبارزه خلق خوش آمدید.من نیز همچون دیگر پاسداران شرف قلم به همان دلیل که ازنخستین سال های قلم زنی هایم تاکنون دراین15سال گذشته به عنوان وظیفه ای اجتماعی هرگزبا مطبوعات همکاری نداشته ام،اکنون می بایدبه عنوان واجبی عینی همراهتان باشم».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
مسعودبهنود(بیانیه):
«من سخنگوی کارکنان رادیووتلویزیون نیستم.ازآنجاکه هرگاه سخن ویاشایعاتی پیرامون اعتصاب کارکنان رادیو وتلویزیون وداوری های توام بابی انصافی درباره آن شنیده ام خودراموظف دیده ام از موضع دوستان وهمکارانم دفاع کنم.وتوضیح بدهم.این توهُّم برای بعضی پیش آمده است که احیانا سخنگوی آنان هستم.و یا نمایندگی ویژه ای دارم.همانطورکه همه جا،حتی در مجامع عمومی ودر هیات سخنران نیزتوضیح داده ام من تنها همراه وپیوسته وپیروشورای موسس اتحادیه کارکنان رادیووتلویزیون هستم وهمپای آنان ازکارخودداری کرده ام،وگرنه چون کارمند آن سازمان نیستم و هیچ ارتباط رسمی جزتهیه چندبرنامه بارادیووتلویزیون نداشته ام سمتی یانمایندگی نمی توانم داشته باشم.وحال نیزازاین دلیل یابهانه بهره نمی گیرم تادرغیاب یارانم برسرکاربروم.درعین حال حق سخن گفتن وآزادگفتن وازمواضع حق طلبانه دفاع کردن وبرای آزادی بیان دراین دووسیله مهم کوشید،برایم محفوظ است».
معین الدین اسلام:سیدحسنی وسیدحسینی(مقاله):
«درزمانی که امام خمینی پس ازواقعه خرداد42که منجربه شهادت چندین هزارنفر درسطح مملکت شد،درزندان بسرمی بردند.روزی شاه باچندنفربه زندان می رود وبه سلولی که زعیم عالیقدر در آنجازندانی بودندواردمی شود هنگام ورود شاه وهمراهان،حضرت آیت الله خمینی مشغول تلاوت قرآن بودن بطوری که درحقیقت که ازآمدن جمعی به زندان آگاه نمی شوند…لحظاتی می گذرد و ایشان سربلند می کنند ومی فرمایند فرمایشی داشتید.یکی ازهمراهان باعناوینی مختلف والقاب خاص شاه را معرفی می کندوآنگاه شاه اظهارمی دارد:مرحوم آقای بروجردی فقط به امورمذهبی می پرداختندوبه امورسیاسی چندان علاقه ای نداشتند.امام خمینی گفتند:مرحوم بروجردی سید حسنی بودندومن سیدحسینی.وباب مکالمات به همین جاختم می شود.شاه که مقصودآقاراازبیان این مطلب درک نمی کند،پس ازمراجعت به کاخ ازعده ای معمرین سوال می کند:فرق بین سید حسنی وسید حسنی درچیست؟به او می گویند تفاوت دراین است که امام حسن بامعاویه صلح کردوامام حسین باشمشیرقیام کرد.آنوقت شاه متوجه می شود که مقصود آقا از این بیان چه بوده است؟».
27دی ماه1357روزنامه اطلاعات
احمداحرار:مملکت رافردایی نیزهست!(مقاله):
«…شورواحساس ازخصلت های شریف هرملتی است.مردمی که هیجانات خودرا ازدست بدهند لطف زندگی رادرک نمی کنندوبه آسانی مستعدمرگ می شوند…ملتی که شورزندگی راازکف بدهد،ناخودآگاه به هرنکبتی تن می سپاردوهرفلاکتی راپذیرامی شود…منتهاهیجانات واحساسات شباهت کاملی به آب داردکه هرچند منشاءهستی ومبداءزندگی است،وقتی ازحداعتدال خارج شودودرمسیرصحیح نیفتدویرانی ومصیبت به بارمی آورد…این نکته جای حرف نداردکه آمران و ماموران بی رحم بااعمال شرم آورشان جایی برای شفقت درقلب مردم باقی نگذاشته وخشونت ونفرت مردم بی دلیل نیست…بااین حال درست درهمین جاست که جامعه به رهبری مصلحانه و آگاه نیازپیدامی کند…من نمی دانم آتش زدن مغازه هاوبانک هاو سینماهاچه کسی ویاچه دستگاهی آغاز کرد».
مسعودبهنود:«مامانده ایم وایران(مقاله):
«اینک او رفته است.مامانده ایم وایران…رهبری راازخودکامه گرفته ایم به خودکامگی واننهیم… خودکامگی رادفع کنیم.سوال این است به جای خودکامه چه بنشانیم.اندیشه رادرکاخ های سرفراز خانه هایمان،هرچقدرکوچک هرچه تاریک و سرد،تاج اندیشه بگذاریم…خودکامگان می روند…این سرنوشت متحوم همه آنهاست.اما خودکامگی نمی میرد،مگر بااندیشه هایمان برانیمش».
احمدعلائی(یادداشت):
«به گمان نگارنده«به آذین»درآن محیط دانش برروی این نکات کلیدی که بایستی چشم اسفندیار جنبش ملی مردم ستمدیده ایران است می خواست برای صدمین بارتاکیدوتصریح کندوچه محیطی بهترازمحیط دانشگاه برای طرح وتکراراین مسائل.دریغاکه چنین خواستی بابی دانشی هاوبی خردی های مُشتی انحصارطلب برآورده نشده است که مردم بعدازمدتی بگویند:ازطلاگشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارامِس کنید…امادرست پس ازحضورایشان(به آذین)درپشت میکرفون عده ای عناصرترسووواقعامرتجع که متاسفانه خودراهوادارجمهوری اسلامی جامی زدند بزور میکرفون راازدست ایشان گرفتندومانع سخن گفتن ایشان گردیدند».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
گزارش:بحث روز؛بحث کنیم یا بحث نکنیم؟(گروه گزارش آیندگان):
«…این روزهابیشتردرصحن دانشگاه گروه هایی گردهم دراین باره بحث می کنندکه آیااکنون وقت بحث کردن است یانه؟…عده ای معتقدندکه عناصرضدمردمی کوشش می کنندباهیزم گذاشتن زیردیگ بحث میان صف متشکل مردم شکاف ایجادکنند…25سال پالان بردوشم نهادند،دیگر نمی خواهم ناآگاهانه چیزی راقبول کنم».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
پنج تن ازاستادان دانشگاه تهران:
«…مبارزات حق طلبانه ملت ایران به مرحله نوینی گام نهاده…ولی متاسفانه چنانکه ازتظاهرات و پاره ای ازجلسات سخنرانی چندروزاخیربرمی آید،عده ای گاه به سابقه انحصارطلبی زمانی به علت تعصب واغلب ازسرکم آگاهی،وحدت راباخودشیفتگی اشتباه کرده اند…چرادرجلسات و تظاهرات،نیروهایی باپنهان شدن درزیرلوای حمایت ازحضرت آیت الله العظمی خمینی به انحصار طلبی وتفرقه افکنی مبادرت می کنند؟».
فریدون تنکابنی(یادداشت):گپ چای وسیاست!
«گفتم:شنیده ای که آقای بختیاربه دنبال دستگیری گروهی افغانی مسلح…»گفت: اولاایشان به عنوان یک رجُل سیاسی بایدزیرک ترازاین می بودندومی فرمودندضد انقلاب صادرمی کنند.چون رژیمی که ایشان افتخارخدمتگزاری آنرابدست آورده اند،مدعی انقلابی بودن،ثانیابه گنجشک گفتندمنار…».
28دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«محمود کامیاب:مادرختیم واسلام خورشید(مقاله):
«برداروخواهر!درختان مائیم،خورشیداسلام است که این بارازافق روشن دل امام خمینی طلوع کرده است.زمستان استبدادمی رودتاجای خودرابه بهارحکومت اسلامی بسپارد».
محمدعلی سفری:تعیین سرنوشت مطرح است نه اصلاح قانون اساسی:(مقاله)
«چون دراین دنیاهیچ چیزبه غیرازنظام طبیعت وقوانین خداوندی،دائمی وابدی نیست قوانین بشری ازجمله قوانین اساسی که مردم بادرنظرگرفتن شرایط زمانی ومکانی وضع نموده اندوبه موقع اجرا می گذارندنیزباتحول وتکامل شرایط و خصوصیات مذکور لزوماوضرورتا تغییر پیدامی کنند».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
راجی زمان صمغ آبادی:درسی برای رهبران آینده(مقاله):
«…عرف روزنامه نگاری این است که درچنین بُرهه ای نظرروزنامه درباره شخصیت شاه وحاصل اعمالش بیان گردد.امابه اقتضای مسئولیت ملی وانسانی که بدترازمسئولیت صرف حرفه ای است، بحث درموردشاه رابه آینده موکول می کنیم.ما معتقدیم انقلاب ایران اصیل،انسانی ومردمی است. نبایدگذاشت کمال اخلاقی انقلاب ازخصومت های فردی که دارد،دورگردد…ومهم ترازهمه در رها نمودن لِگام دشمنی های فردی،خطر انحراف درراه انقلاب نهفته است.ملت ایران بافردرویارو نبوده است.گویاجلادمشهورساواک تیموربختیاردرهنگام ترکتازی خودگفته بود:«ملت ایران مُرد»اوخود قربانی جنگ قدرت خانگی شد.رژیم هم ازخیانت های اوتصویری سیاه ترسیم کرد.اماهدف روشن ساختن حقیقت نبود.بهرحال رژیم درعمل همان سیاست«ملت ایران مُرد»رادنبال می کند.سیاست «ملت ایران مُرد»تازه نبود.تمام نظامهای استبدادی بخصوص ازنوع جدید«فرمانروایی فن شناسان» می کوشند ملت های خود راازنظرسیاسی بکُشندتاخودزنده بمانند.به عبارت دیگرامنیت اینگونه نظام هامبتنی برناامنی کامل شهروندانش است».
گفت وشنود جلال سرفرازبادکترباقرپرهام(جامعه شناس وعضوکانون نویسندگان):
«امام خمینی بهترازهمه می دانندکه چه خطرهایی ممکن است ازجانب قشریون نهضت مردمی اسلامی راتهدیدکندوچگونه باید بااین خطرهامبارزه کرد…جنبش کنونی ایران راچگونه می بینید؟یک حرکت اعتراضی ساده یا یک انقلاب؟».
«…بی تردید یک انقلاب.چراکه سخن برسراصلاح مکانیسم ها عمل انتقال قدرت درسطح تاریخی، عملکردنیروهای اجتماعی وگشودن مرحله ای تازه درتاریخ جامعه ماست…».
«اما قشری گری ممکن است درلباس دیگری جلوه کند…؟».
«:منظورتان این است که ازجناح دیگر،یعنی از جناج چپ؟».
«بله».
«:این خطرهست.اماتوجه کنیدکه«چپ»امروزبا«چپ25»سال پیش تفاوت اساسی دارد.چپ امروز شکست مصدق ومصیبتی راکه بدنبال به بار آمد را تجربه کرده است و باید علی الاصول بداندکه اهمیت یک حکومت دمکراتیک ملی وضرورت تاریخی آن تاچه حد است؟».
«:شمانسبت به آینده خوشبین هستید؟».
«:باید بگویم بسیارامیدوارم…خطرهای قشری گری ازاین یاآن جناح در هر صورت اگرپابگیرد ومردم را به جان هم بیندازدبی گمان عامل تسریع کننده حرکت«ضد انقلاب»خواهد شدومصیبتی صدبار عظیم ترازمصائب گذشته برسرملت ماخواهدآورد».
دکترمحمدرضاصالحی کرمانی(مقاله):
«…خوشبختانه حکومت اسلامی درصحنه تاریخ الگویی زنده وگویادارد.حکومت اسلامی رامی توان باتمام مشخصاتش درحکومت علی(ع)به صورت زنده وبرجسته مشاهده کرد…بلی باقاطعیت می گویم حکومتی که ازحمایت امام خمینی برخوردار خواهدبوذ،حکومت اسلامی است.حکومتی که نسبت به تمام مردم چه مسلمان و چه غیرمسلمان چه موافق وچه مخالف نه تنهابراساس عدل وقانون رفتارمی کند،بلکه نسبت به همه آنهاعشق می ورزد».
30دی ما1357روزنامه آیندگان
فریدون جنیدی:آقای بختیارحمایت آمریکاازشما،شمارانجات نخواهدداد!(یاداشت):
«آقای بختیارازمجلس رای اعتمادعمومی می گیردکه ملت اعتمادی به آن ندارد…ای کاش شمابه ملت پشت نکرده بودیدآقای بختیار…ملت ایران به وام آمریکایاکشورهای اروپائی نیازمندنیست… گوئی آمریکا به پیروی ازیک رسالت الهی موظف است که دربرابرهمه انقلاب های جهانی جبهه بگیرد.اماامروز ملت ایران به دولت آمریکانشان خواهددادکه پاسبانی گرگ بررمه گوسفندان جاودانی نیست».
نامه به آیندگان(الف.الف):
«ازهم اکنون زمزمه های شومی شنیده می شودکه بنای نفاق افکنی ویا احیانا دیکتاتوری تازه را پی ریزی می کند.بایددانست هرنظامی که بر پایه دمکراسی استوار نباشدنمی تواندپای برجا بماند.وبزودی جامعه دست خوش انقلاب خونین دیگری خواهد بود».
عمید نائینی:دیکتاتوری نه،درهرلباسی(مقاله):
«شایددرست به همین دلیل است که ماروزنامه نگاران بایددیکتاتوری راچه درهیات تاج وتخت،چه درجامه مذهبی،چه دراونیفورم نظامی ویاهرلباسی دیگرنپذیریم و محکم بگوئیم نه….ازسوی دیگر همه گروه های طرف بامطبوعات باید به خاطرداشته باشندکه اگردرجامعه ای ابرازعقیده آزاد نباشدازاشتباه نمی توان پرهیزکرد.وبرای اصلاح هراشتباه بایدبهائی بیش ازاندازه گران پرداخت».
30دی ماه1357مجله نگین،ش162
دکترمهدی پرهام(مقاله):
«مراسم تاسوعاوعاشوراسوگواری نبود.یک حماسه غرورآفرین بود.مردمی که صحنه سازان خارجی وداخلی آنهارابه عذرعقب افتادگی درگذشته زنده بگورکرده بودند،بامشت های گِره کرده قبورسیاسی خودراشکافتندوحیات پرافتخار خودرااعلام کردند.بی تردید تاریخ ایران تاامروز عظمتی به این پایه ازانبوه خلق درنفی وضع موجود واثبات موجودیت خویش درسازندگی آینده درخودضبط نکرده است.نه من،هر شرکت کننده ای ازفرط غرورسربرآسمان آینده وهویت اصلی وملی خودراکه سعی می نمودندقلابی آنرا به اوتلقین کنند،لمس می کرد.غرب دریک حرکت فهمیدملتی مترقی ترازاودرجلوش قدم برمی دارد…همه دربرچیدن خاندان پهلوی هدف مشترک داشتند.امادر سازندگی بنایی جدید،سلیقه مشترک ندارند.سلیقه مشترک راباید باگفت وگووبحث وانتقاد بوجودآورد».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بنی صدر:
«بانظرخواهی ازموافقان ومخالفان،حکومت اسلامی به رای عمومی گذاشته می شود…نباید عکسی راپائین بیاورندوعکس دیگری رابالاببرند…سانسورچه باوسائل ذهنی وچه عینی،مخالف قطعی بااسلام است.وبانص صریح قرآن درتضاد…روزنامه هابایدهمه خبرهارابنویسند…برای خبر نمی توان درصد تضمین کرد».
ب.امید:تنهایک سنگرفتح شد(مقاله):
«اهوازهمین چندساعت پیش به خون کشیده شد.شیوه قتل عام هم چنان دردستور روز قرار دارد. برای خون خواهی آنان متفرق نمی توان عمل کرد«تفرقه»آخرین امید دشمن است.ناامیدش کنیم. باشعارهایمان دهان یکدیگرراندوزیم.مشت هایمان رابه سینه یکدیگرنکوبیم.خون شهدایمان را پایمال نسازیم».
بازگشت ساعدی وبراهنی به ایران:
«غلامحسین ساعدی نویسنده معروف ایران که برای شرکت درمبارزات خارج کشوربه آمریکا وبعدبه انگلیس رفته بودبه تهران بازگشت.رضابراهنی که برای برنامه ای مشابه به آمریکا رفته بود،به همراه15تبعیدی سیاسی ازجمله هوشنگ سپهر،جوادصدیق،پرویزنجفی وبابک زهرایی ساعت8 صبح فردابه ایران بازمی گردند».
علی اصغرحاج سیدجوادی:قالب ومحتوای انقلاب ما(مقاله):
«مساله اساسی انقلاب بابرقراری عدالت اجتماعی واقتصادی ونابودی کلیه بنیادهای سیاسی استبدادی حاکم برجامعه است واین عدالت بایدازهرگونه وابستگی به کانون های استبدادی و استعماری جهانی رها باشد».
ازرضاطوسی:رسالت خون شهیدان وصداقت رهبر(مقاله):
«مامردم ایران هم اکنون درآستانه پیروزی ای بزرگ قرارگرفته ایم.اینک بایدبه فکرپاسداری این نعمت برزگ افتیم.وبه یقین یکی ازمراحل عمده پایداری هرنعمت و موهبت شناخت درست آن است».
لوموند:
عصیان تشیع:روشنفکران مذهبی ازدوران اختناق سیاسی حاکم،به طرح مبانی جمهوری اسلامی امروز پرداختند:«مقاله امروزلوموندبین المللی،ترجمه دکترابراهیم ثنایی،استادیاردانشگاه علم و صنعت ایران،6 دسامبر1978،پانزده آذر1357::
درحالیکه«ساواک»و«سیا»دراوهام خطر «کمونیست»وتهدیدازناحیه شوروی غرق شده بودند، عوامل بیداری عمومی مردم که ایران رادگرگون ساخته بودند،نقش نهضت اسلامی درمبارزه علیه خاندان پهلوی راپیش بینی نکرده بودند.زیراکه شیعه ایرانی دراکثرمواردبصورت عامل مذهب با ماهیت ملی ظاهرمی شوند…بانادیده گرفتن این اقلیت های تاریخی دولتمردان تصور کردندمساجدو سازمان های مذهبی درحال اضمحلال هستند…بطوراعجاب انگیزی بایدگفت که شخص شاه ناخود آگاه عامل اصلی این حرکت بوده است…رهبران مذهبی با یک شبکه باورنکردنی ومریدانشان به عمل پرداختند.بدون آنکه در معتقدات خودتغییری بدهند…این نوسازی هماهنگ باراهی بودکه توسط متفکر بزرگ قرن19جمال الدین افغانی(منظورسیدجمال الدین اسدآبادی است)ارائه شده بود…مسجدکه دراین اواخرفقط محلی برای دعاونماز،قرارومدارواندیشیدن شده بود،مجددابه پناهگاه معنوی مردم دربرابرساده گرایی ناشی ازاقتصادآزادکه فسادراترویج داده وارزشهای سنتی رالگدمال کرد،تبدیل گردید…اصلاح طلبان ومتفکرین ازسال1906تا1905که رژیم مشروطه سلطنتی که درحال حاضرنیز وجودداردولی به آن عمل نمی شود،بتصویب رسیدتاسال1925که رضاشاه پهلوی سلسله قاجاررابرانداخت متناوباجنبش هایی صورت گرفته وسلاطین رامجبوربه دادن امتیازاتی نموده اند…پس ازآن مذهبیبون اصلاح طلبی چون آیت الله طالقانی ومتفکرینی چون مهندس بازرگان در عرصه مبارزه ظاهر شدند.این مبارزین سعی می کردندجمهوری اسلامی مُدرن را تشریح کنند.مشهورترین آنهادکترعلی شریعتی بانوشته هاو سخنرانی هایش در مساجدی که توسط اصلاح طلبان کنترل می شده ومشهورترین آن حسینیه ارشاددرتهران است،تاثیرقابل ملاحظه ای برروی نسل جوان گذاشت.اوپس ازآنکه بوسیله ساواک بارهاسختی شکنجه شدچند سال قبل درلندن درگذشت.ولی تالیفات اوکه مدتهاممنوع بودمجددادرایران باتیراژبسیارزیادی فروخته می شود».
دکترمهدی پرهام(مقاله):«اگرانقلاب هاباخشونت بتوانندبه پیروزی برسند،جزباگفت وشنودنمی توانندپایداربمانند»(نقل از آلبرکامو)
«….پس ازدوماه سانسورکه بظاهرقلم هادربندبود،حالابرای اولین بارکه فرصت ارتباط باخوانندگان دست داده است شاید به نظررسد قبل ازهرچیز می باید ازمقاومت تحسین آمیزارباب جراید سخن آغازکنم.امامن دراین مدت جرایدرادرحال تعطیل نمی دیدم.سانسوری هم احساس نمی کردم. جرائد بجای اینکه روی کاغذمنتشرشود،روی دیوارخیابان هاوکوچه هاودروپیکرمنزل هاومغازه ها منتشرمی شد.وسانسوروخودسانسوری هردوبکلی ریشه کن شده بود.وآنچه25سال من و امثال من جرات تحریرآزادآنرانداشتیم،نویسنده های دریادلی پیداشدندکه همه رادرچندجمله خلاصه کردندونوشتند.منتهااین نویسندگان مثل ما،خودسانسوری نمی کردند…اعتراض همان پدیده ای است که درسال1968،نیمه انقلابی درفرانسه بوجود آوردوموضوع گفت وشنود(دیالوگ) دانشجوو استاد،کارگروکارفرما،وپدران وفرزندانمان را مساله روزکرد.واصل حاکمیت ومحکومیت قراردادی واز پیش ساخته شده رامتزلزل نمود.واین موضوع بسرعت اروپا وآمریکا وآسیا رافراگرفت وبه ماهم رسید.منتهامامثل همه چیزادای آنرادرآوردیم.فرض این است که جنبش امروزجنبشی است که به مساله روزجهان گِره خورده وآیت الله خمینی رابخصوص ازآن هنگام که درپاریس اقامت کرده بیک چهره بین المللی مبدل کرده است.ودرداخل نقش آثارمرحوم دکتر شریعتی دربیان مذهبی این اعتراض غوغاکرده است.اوجوانان رابحرکت درآورده و مذهب رابرای آنهاازحالت افیون ملت هاخارج کرده وفراترازنظرات لنین واستالنین و مارکسیسم به اوج درآورده است.این بازسازی که ازاصل «اجتهاد»مایه گرفته وعقل رامحور افعال واعمال قرارداده،فروع دین راقابل تغییروتفسیرمی نماید و مذهب رااز حالت ایستایی وجمودیت خارج کرده وبه آن حالتی سیال وپویامی دهدکه دریک نقطه توقف نمی کندواتصالا درحال جنبش وبازآفرینی است…دلیل این نوگرایی را امروز می توان در اعلامیه های آیت الله طاالقانی ملاحظه کرد.که به هیچ وجه سخن آخوندی ندارد…اکنون که دوران انتقال قدرت آغاز شده،دولت باید ازاین خوی ومنش آیت الله طالقانی بهره گیردواختلاف خودرا با جبهه ملی حل کندوازآیت الله خمینی یاری بگیرد.ونقش سیاسی خوددراکنارنقش معنوی آیات عظام بثمر برساندواگر نتوانست باید کنار برود».
جوادطالعی:ملت برای انتخاب درست فرصت می خواهد(مقاله):
«دولت موقت ائتلافی باعضویت رهبران تمام گروه های فکری موجودجامعه تشکیل شودوازحمایت جامعه روحانیت مبارز ایران بویژه حضرت آیت الله خمینی برخوردار شود. این دولت موقت انتقالی برای مدتی معین(دست کم6ماه)ضمن بکارانداختن چرخ های اقتصادی متوقف شده ی کشور، آزادی وامنیت سخن گفتن واظهارنظررابرای همه افرادوگروه های دواطلب فراهم آورد…بعدازاین مدت معین،هنگامی که احساس شدهمه ملت نسبت به همه مواضع وطرز تفکرها آگاهی سیاسی نسبی رابدست آورده اند،رفراندومی برگزار شود.این رفراندوم الزاما نظیر اغلب رفراندوم های تاریخ مردم رابرسریک دوراهی(مثلا جمهوری اسلامی یا جمهوری مطلق)قرارندهد،بلکه از همه بخواهدهرسیستم حکومتی رامناسب جامعه می دانندپیشنهادکنند…نتیجه چنین رفراندومی روشن خواهدکردکه کدام سیستم حکومتی طرفداران بیشتری دارد…حرف آخراینکه جامعه ماتنها درشرایطی موفق خواهدشدعلائم واپس ماندگی رابسرعت پشت سرگذاردکه ازهمه استعدادهای خلاق خود،استفاده راببردواین ممکن نیست مگر بامحترم شمردن اصل آزادی عقیده وبیان برای همه».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
دکترمحمدعلی اسلامی(ندوشن)؛ازمقاله برایران چه گذشت؟:
«تاکنون به علت اختناق وفضای خاصی که درمطبوعات حکمفرمابود،عادت من براین نبودکه مطلبی به روزنامه هایاهفته نامه بدهم.اکنون که چشم اندازدگرگون کننده ای درپیش است باتعظیم بر آستان ملت ایران که این آزادی رابدست آورده وستایش ازصاحب قلمانی که به نحوه عطش شان ازآن دفاع کرده اند،قلم رابدین سومی گردانم…».
غلامحسین ساعدی:«دولت منتخب شاه رامردم نمی پذیرند».
«دکتررضابرهنی با14شاعرونویسنده تبعیدی فردا واردتهران می شوند».
حسن صدر:«اسلام اصیل برمبنای جمهوریت،دمکراسی وسوسیالیسم بناشده است».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دکترح.م.ذوالبنین:آزادی بیان آری،توطئه نه!(مقاله):
«…هموطنان مارکسیست ماگله دارندکه مسلمانان امکانات اظهارعقیده رادرانحصارخودگرفته اندو آزادی بیان راازآنان سلب کرده اندواین خلاف اظهارات امام خمینی است که می گوینددرصورت عدم توطئه مارکسیست ها درابراز عقیده آزادند…به نظر می رسدکه منظورازتوطئه خوب روشن نشده است…درخاتمه ازهمه نیروهای مبارزخصوصاهموطنان مارکسیست واقعی تقاضادارم که ازتاریخ عبرت بگیرندوباجلوگیری ازدست پاچه گی وفرصت طلبی آنچنانی،ازشکست انقلاب…جلوگیری کنند…».
محمدممکن(پاسخی به نامه دکترمصطفی رحیمی)؛رسیدن به خدا از درون توده ها:
«نویسنده نامه«چراباجمهوری اسلامی مخالفم»بدلائلی که خودبدست می دهدتحت تاثیروتلقی بینش خامی ازمذهب اروپایی عصرحاضراست…چه تضمینی وجود داردکه یک سیستم جمهوری بدون پشتوانه فکری معنوی واخلاقی خوب عمل کند؟….دراسلام طبقه ای به اسم روحانیت وجود ندارد…مقاله مذکور باآنکه خیلی مفصل است،ولی محصوراصلی آن بیشتردرموضوع جدانگهداشتن حکومت جمهوری ازمحتوای دینی(دراینجااسلام)آن است.درستون پنجم صفحه4می نویسد: «تکرار کنم که قواعدمعیشتی اسلامی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،برای حل بحران های امروزی کافی نیست».این نکته ازعدم توجه نویسنده به عناصرمختلف اسلام،ازآن جمله اجتهاددراسلام است».
بهروزامیری دوان(مقاله):
«…این روزهادردانشگاه تهران وسایراماکنی که مردم برای ابراز تنفرازدیکتاتوری اجتماع می کنند چنان اتمسفری برقراراست که به انسان این احساس را دست می دهدکه استبدادوخفقان نوینی داردجایگزین خفقان رستاخیزی می شود،اماباچهره و پرچم وشعاری دیگر.کسانی که گویاخود را وارثین بلامانع جانفشانی های خلق های کبیرایران می دانندبه میدان داری وتفتیش عقاید وسِّر گویی عناصروگروه هایی که با سیستم تک حزبی رهبری انفرادی دیروزوامروزوفرداکرده ومبارزه و مبارزه خواهان می پردازند…اگرقرارباشدکه برای جنبش دلسوزی شودهرکسی می داندکه سازمان چریک های فدائی خلق محق ترازآقای حجازی وامثال ایشان هستند….آقای حجازی فراموش کرده است همان زمانی که ایشان دراختناق نفتی به سخنرانی درمورد مسائلی که جواب گوی خواست لحظه ای مردم نبود،مشغول بودند،چریک های فدائی قهرمان،این برگزیدگان فرزندان خلق،رگبارمسلسل هایشان رابه عنوان اعتراض به رژیم دیکتاتوری واعلام جنگ به آن درجنگل های سیاهکل به صدا در آوردند…».
نوشته ای ازمفتون امینی:حکایتی دیگر وشکایتی ناگزیر!
«…مرزهای همبستگی رابشناسیم.ازدستاوردهای تجدددرزمینه های فرهنگی و زیستی حراست کنیم…بی پرده بگویم تفاوت سلیقه هادرمسائل ظاهراخصوصی مطرح وگروه کثیری ازتحصیل کرده گان وروشنفکران وآزادمنشان وآشنایان به افق هاو آبشخورهای مدنیت قرن بیستم می گویند که نبایدپدیده ودستاوردهای سالم تجدد رادرزمینه های فرهنگی وزیستی به تغافل یاتعارف ازدست بدهیم وبه دوران پندارهاومعیارهای بحث ناپذیروعصرریاضت های توجیه نشده برگردیم.این هامی گویندکه اگردیروزکتاب موش وگربه عبیدزاکانی ممنوع بود،ازکجامعلوم که فردادفتررباعیات حکیم عمرخیام چنین نباشدوقس علیهذا…».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
علی اصغرحاج سیدجوادی:عدالت هدف است…وراه های آن…(مقاله):
«عجباکه برسربحران کنونی ایران،دولت های اسرائیل ومصروعربستان سعودی نگران می شوند و دراین نگرانی باهمه دشمنی هایی که باهم دارنداتفاق نظردارد.بحران ایران دولت های زیادی را نگران کرده است.دولت هایی که بخش مهمی از شکوفایی های اقتصادی خودشان رادر ورشکستگی افتادن ایران بدست آورده اند».
مقاله رضاطوسی:رسالت خون شهیدوصداقت رهبر(بقیه ازشماره پیش):
«سمبولیسم غنی وباورتشیع این نهضت،صرفانظرازجنبه کلی آن-دربستراعتقادی-که مبارزه رسالت توحیدی باحکومت طاغوتی است،ویژگی دیگری داردوآن این است که درفضای مذهب تشیع،طرح ریزی وتعقیب شده وازطریق مرجعیت تشیع پیشنهادو رهبری گشته است وهمین امر خودکافی است که نهضت راتاچشمه خورشید بالا ببردوفروزان کندوتاغافله عاشورابرساند… شخصیت امام خمینی تاآنجا عظیم است ونقش آن درآفرینش این انقلاب بی نظیرتاآنجاعمیق است که بسیاری این روایت راکه نقل می شوددرحق ایشان صادق می دانند.روایت این است:«رجل من اهل قم فیدعو الناس الی الحق یتجتمع معه قوم کزیرالحدبدلاتزلهم الریاح العاوصف ولایعلمون من الحرف ولایجنون علی الله یتوکلون والعاقبته للمتقین»(سفینه البحارج2ص446):یعنی مردی ازقم مردم رابه حق دعوت می کندگروهی گرداورامی گیرندونهضت اورابرپای می دارندکه مانندتخته های پولادمحکم ونیرومند،طوفان های سهمگین نمی تواندآنرا ازجای برکَنداین مردم ازجنگ ودرگیری خسته نمی شوندو از چیزی نمی ترسندآنها اهل توکلندوعاقبت نیک ازآن مردم پرهیزکاراست».
مصاحبه باقطب زاده درباره احزاب،روزنامه هاوسینمادرجمهوری اسلامی:
«سینماهابایدبازباشندوروزنامه هاهرچه می خواهندبنویسند،همه احزاب،حتی مارکسیست ها می توانندتبلیغ کنند».
وی درپاسخ به این سوال که نقش حضرت آیت الله خمینی دراین جمهوری چگونه خواهدبودو آیا وجودایشان درقانون اساسی پیش بینی خواهدشد؟گفت:
«حضرت آیت الله خمینی یک رهبرعالی مردم است که دولت مردم راهدایت می کند.اما وجودایشان به عنوان فردطرح نمی شودوالزامی نیست که درقانون اساسی ازوی نام برده شود.ماسعی می کنیم بدعت بدگذاشته نشود».
آیادرتقسیم ارث تغییراتی داده می شود؟
«خیر؛زیرامردبه حکم اینکه وظیفه تامین هزینه زندگی رابه عهده داردبایدارث بیشتر هم ببرد».
فریدون گیلانی:ماجهان راتکان داده ایم(مقاله):
«ازغروب آفتاب،تاطلوع آفتاب،هیچ هواپیمائی حق نداردازمرزهای هوایی ایران بگذرد. ناگزیر در بازگشت ازسفری کوتاه که برای دادن آگاهی های لازم ازجنبش مردم ایران به مردم آلمان وایتالیا صورت گرفته بود،شب رادرکویت اطراق کردیم.گفتیم شب رادر هواپیماسرمی کنیم.گفتندخطرناک است.اجازه نمی دهیم.گفتیم درسالن فرودگاه چُرت می زنیم،گفتندخطرناک است.آخرش هم پاسپورت وبلیت هواپیماو هر چه راکه داشتیم ونداشتیم برداشتندوتحت الحفظ بردندمان به هتلی که نزدیک فرودگاه بود.یک مامور گذاشتندکه ایرانی هابه شهرنزنندوتماسی بامردم نگیرند.تعجب آوربودبا این حال صبح درفرودگاه پرسیدیم چرا؟جوابشان طوری بودکه دیدیم شب قبل چیزی نمانده بوددنبال چندچریک فلسطینی بگردندکه بیایندضامن ما شوند که ازجانب ما خطری متوجه کویت نمی شود.انگلیسی هاهم همینطورفکرمی کنند.آلمانی هاو ایتالیایی هاهم،این روزهاسختگیری زیادی درباره ورودایرانی هادنبال می کنند.آمریکاهم که درفکراخراج دانشجویان ایرانی ست.و خلاصه،جنبش ماچنان کَکی به بعضی مواضع غربی هاورژیم های خودکامه منطقه خودمان انداخته که خیال می کنندهرایرانی بمبی ست که ممکن است هرلحظه منفجر شود…وماکه جهان راتکان داده ایم وچنین پرشکوه درتمامی جهان متجلی شده ایم،می دانیم که سرنوشت مادراتحادوپیوند نهفته است».
علی اصغرحاج سیدجوادی:
«چراآمریکابافروش میلیاردهادلاراسلحه وبکارگماشتن سی،چهل هزارکارشناس نظامی درایران به خرج ماایران رابخیال خودبه صورت ژاندارم منطقه درآورده بود؟برای اینکه دیگر نمی خواست باپول مالیات دهندگان آمریکایی هزینه سیستم دفاعی خود رادرمنطقه خاورمیانه وخلیج فارس تامین کند…انقلاب اجتماعی ماراهی جزاستفاده ازمعیارهای دمکراتیک سوسیالیستی براساس اررزش های مذهبی وقومی و خصوصیات جغرافیایی وتاریخی جامعه ندارد».
نامه موسسه انتشاراتی امیرکبیربه سردبیرمحترم روزنامه کیهان:
«مایه تاسف است که دراین روزهاکه همه مامردم ایران بایدیکپارچه درراه نهضت آزادیخواهی و رهایی بکوشیم،فرصت های مبارزه رابه تسویه حساب های شخصی واعمال اغراض خصوصی هدر دهیم.دراین روزهاکه یک سطرازصفحات روزنامه هاارزش ناسنجیدنی دارد.وقت حروفچین ومصحح وکاغذروزنامه راباواردآوردن اتهام به آقای فلان وچاپ توضیح اوکه به خدامن درساواک یا…نبوده ام، یابدنام کردن آقای بهمان و چاپ توضیح اوکه به دین وایمان قسم من سازشکارنیستم (کیهان،شنبه28دی ماه صفحه2پائین صفحه)تلفن می کنیم.آیااین است آنچه مردم بخاطرش شهید می شوند؟آیااین است هدایتی که ازمطبوعات مادریغ نمی داشتند؟…باری هفته پیش دقیقاروز شنبه16دی ماه بودکه درباره اختلاف انتشارات امیرکبیربامعدودی ازکارکنانش خبری درصفحه6 روزنامه کیهان درج شدکه به کم وکیف لحن خصومت آمیزآن کاری نداریم.جوابی نوشتیم وفردای همان روزبرای روزنامه کیهان فرستادیم که چاپ نشدو نشدتادرست یک هفته بعدبازهم روزشنبه یک مقاله دوستونی«مهدی ماکان»و با لحنی سراپافرق ودرمحلی چشمگیرتر،یعنی درصفحه آخر چاپ شد.ولی آقایان ماکان هابایدبدانندکه1-اگراین مصححان بخشی ازدایره تولید امیرکبیرمسئول ترین روشنفکران مملکت بودند،پس مجاهدان وشهیدانی همچون شریعتی،آل احمدو بهرنگی و دهقانی وفرزندان رضایی چه هستند؟2-کتاب«ده شب ازشب های شاعران و نویسندگان ایران در انجمن فرهنگی ایران وآلمان،مهر1356»راآنقدربتانی گذراندندوماآنقدربامصححان این کتاب کلنجار رفتیم که کتاب درست14ماه بعدازشب های شعربه بازارعرضه شدوتازه بخاطرهمین کتاب بالغ بریک میلیون ریال حقوق ماهانه ازامیرکبیر گرفتند3-امیرکبیرزمانی«مادر»اثربرتولت برشت راچاپ کردکه همه ناشران ازشدت اختناق چنین کتابهایی راپس می زدند..آقایان ماکان ها!آیاوجودیک موسسه انتشاراتی بزرگ ملی که ازبدو تاسیس خودتابه امروزنه به هیچ مقام ودستگاه دولتی وغیردولتی ودارودسته ای وابستگی داشته ونه ازآنهاکمکی خواسته،پاگرفته است وجزکارشکنی وزورواختناق وزیان های فاحش،نابودی کتابهایش بوسیله دستگاه خیری ندیده است،برای مملکت سبب ننگ است یاافتخار؟4-ماهیت روابط امیرکبیرو مولفان ومترجمان راازسیمین دانشورهاوصدربلاغی هاو محمدقاضی هاواحمد محمودهاوابراهیم یونسی هاوشاهرخ مسکوب هاومعین هاوآریانپورهاو صدها نویسنده ومترجم گرانقدری که باامیرکبیرهمکاری دارند،بپرسید.نه ازاین به اصطلاح مسئول ترین روشنفکران5-آقایان ماکان ها،زمانی که امیرکبیربه چاپ تاریخ علوم و تاریخ مشروطه وفرهنگ معین وقصص قرآن وبرهان قرآن ووو…همت گماشت چندتن ازشما به اصطلاح مسئول ترین روشنفکران ازمادرزاده بودید؟».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ابوالحسن بنی صدر:(درمصاحبه):
«هرکسی آزاداست آنچه می خواهدبنویسد…مردم آزادندروزنامه ای راکه موافق میل شان بود، بخرندوگرنه سراغ روزنامه های دیگربروند».
«سیدابوالحسن بنی صدر،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمینی درگفت وگویی با کیهان درپاریس ضمن تشریح چارچوب حکومت اسلامی،اعلام کردجمهوری اسلامی ونظریات مخالف آن به بحث گذاشته خواهدشد».
بنی صدرضمن اعلام این خبراظهارداشت:
«طرح تئوریک مساله حکومت اسلامی رامن شخصاکردم ومبانی واصولش راهم منتشرکردیم.البته درسال1347که مساله برای اولین بارآقای خمینی ابتکار کردند و آنرابصورت درس عنوان کردندو گفتنداین اساس رامطرح می کنیم تااهل فکر بنشینند ودرباره اصول وفروعش بحث کنند».
وی درپاسخ به این سوال که آیا سرمایه را بدون سودمی توان درنظر گرفت؟گفت:
«بله.این ممکن است.یعنی پیش ازاستهلاک سرمایه به صاحب سرمایه نبایدسود داد.به سرمایه دراسلام نفع تعلق نمی گیرد.یعنی کسی که کارمی کند،می تواندکار خودراتبدیل به سرمایه کند».
ازوی پرسیده شد:آیااین خودبرسرمایه افزودن نیست؟وآیاچنین سیستمی مجددابه انباشت سرمایه منجرنمی شود؟وی گفت:
«نه.نمی گذاریم بشود!».
بنی صدردرپاسخ به این سوال که جواب اسلام به سوال چه سیستم اقتصادی چیست؟گفت:
«هم اقتصاد مارکسیستی وهم کاپیتالیستی براساس نُدرت استواراست وکار اقتصاد دراین دو سیستم این است که منابع نادررابه مهم ترین نیازها اختصاص بدهند.اما اسلام می گویددرطبیعت ازهمه چیز به اندازه ی کافی وجوددارد…».
مثلانفت،به اندازه کافی وجوددارد؟
بنی صدر:«بله وجوددارد.مگر مجبورید این همه نفت مصرف کنید؟».
اعتراض مدیرانتشارات امیرکبیر به گزارش«گروه آزادی کتاب واندیشه»:
«انتشارات امیرکبیردست تکدی به سوی هیچ مقامی دراز نکرده است…آن زمانی که نویسندگان راشکنجه می کردند،کتاب های امیرکبیرراساواک می سوزاندومدیر آنرا به محاکمه می کشید،این گروه کجابود؟وچه می کرد؟».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترمحموددرویش(عضوجبهه ملی واستاددانشگاه):
«…انقلاب هایی که تاکنون درجهان صورت گرفته را مقایسه نمودونتیجه گرفت:درتاریخ همه مسائل جهان تاکنون همبستگی ویکپارچگی واتحادی شبیه به آنچه امروزدر مردم ایران می بینیم،مشاهده نشده است».
رضاطوسی(یادداشت):رسالت خون شهیدان وصداقت رهبر(3):
«…وحدت رهبری رابایدحفظ کرد…یکی دیگرازموفقیت های این انقلاب دروحدت رهبر ووحدت رهبری است که همه افراد وهمه گروه هابه فریادحق طلبانه امام خمینی پاسخ دادند».
گفت وگوباابوالحسن بنی صدر:قلمروکارما،تقویت انسان نو است!
س:من امروزبا«ژوزی فانون»(همسرفرانتس فانون)دیدارکردم.نشریه شان که«فردا،آفریقا»نام دارد،چیزبسیارجالبی است.دریکی ازشماره های اخیرش دو،سه مطلب بسیارخوب درباره ایران دارد.این مقاله هانشان می دهدکه مسائل ماراخیلی خوب درک کرده.دریکی ازاین مقاله هااشاره ای به شماوکارهایتان هست؛راستی شما یکی ازکارهای فانون راترجمه کرده اید؟
«ج:بله؛من«دوزخیان روی زمین»ازفانون راترجمه کرده ام.اینکاری بودکه اول قراربود دسته جمعی ترجمه شود.بعدمطابق معمول آن زمان،نه این زمان که وضع بهتر شده،کارهای دسته جمعی ممکن نبودوغیرازیک فصل،همه اش راخودم ترجمه کردم. البته ترجمه شان ومرتبتی نیست؛اگرشانی هست مال صاحب فکراست…مساله ای که برای مادرآن15سال پیش طرح شداین بودکه چه روشی راپیدابکنیم که از اطلاعاتی که خوددستگاه می دهد،به واقعیات پی ببریم؟براین اساس در دوزمینه کار کردیم.یکی ایجاد«برگه دان»باصطلاح فرنگی ها«فیشه»،درباره مسائل چهاروجه واقعیت اجتماعی«برگه دان»همین است.که دراین جامی ببیندوازآن فتوکپی هم تهیه شدکه مثلان اگریک وقت بلایی براین هاآمد،یکلی ازبین نرود.مااین اطلاعات راازدورگاه تاریخ تابه امروزدراین وجوه مختلف جمع آوری کرده ایم.وبالاخره امکان پیداکردیم،ازراه دورواقعیت کشورراتحلیل کنیم»….عرض می شودکه من جزونیروهای مخالف هستم،بوده ام وهستم…درقلمروسیاسی،مامفهوم امامت، حزب خداوحکومت اسلامی راکه اصول پایه وضابطه ی کلی اش درآنجاآمده،به بحث گذاشته ایم…».
سخنرانی محمدتقی برومند(ب.کیوان)دردانشگاه علم وصنعت:
«…برخی چنین استدلال می کنندکه ابرازعقیده وآزادبودن اندیشه وبیان موجب تضعیف جنبش می شود.این استدلال اگرناشی ازنیت نااستواروترک خورده نباشد، بی شک ازناآگاهی مایه می گیرد».
علی اصغرحاج سیدجوادی:عدالت هدف است وراه های آن(مقاله):
«…دراینجا گواهی صادق ترازآخرین دفاع خسروروزبه یعنی یکی ازدرخشانترین چهره های انسانی تاریخ معاصرنمی بینم:اگرزنده ماندن مشروط به هتک حیثیت،تن دادن به پستی،گذشتن ازآبروی، پانهادن برسرعقایدوآرمان های سیاسی واجتماعی باشد،مرگ صدباربرآن شرف دارد.آنهاکه طالب زندگی بخاطرزندگی هستند،می توانند بهای زنده ماندن رابه هر میزان که لازم باشد،بپردازند.می توانندعقایدونظریات و آرمان های خودرامثل پیراهن وزیرشلوارهفته ای دوبار عوض کنند.می توانندبه مقدساتی که تاپشت میله های زندان به آن پای بند بودند،پشت پابزنند.می توانندفقط بخاطر جلب اعتمادبیشتروتحصیل آزادی حتی دروغ هم بگویند.بهتان بزنند…».
پیام نویسندگان وناشران اسلامی به مطبوعات:
«نویسندگان وناشران اسلامی طی پیامی به مطبوعات،همبستگی نویسندگان و کارگران وکارکنان روزنامه هاراموردحمایت قراردادند.دراین پیام آمده است:شمابایدبازگوکننده حقایقی باشیدکه بهتر زیستن فرددرجامعه راتضمین نموده واوراازنقشه های خائنانه که سعادت جامعه اش را به خطرمی اندازدآگاه سازید».
مصاحبه روزنامه نگارایرانی درایتالیا:
«فریدون گیلانی دریک مصاحبه تلویزیونی که درایتالیا(رم)برای اوترتیب یافت،شرکت کردوضمن دادن آگاهی های تحلیلی درباره ماهیت،خصلت های ویژه،وسیرتکاملی جنبش استقلال طلبانه وآزادی خواهانه ایران،نقش اعتصاب ومبارزات گسترده سندیکای نویسندگان وخبرنگاران ایران رابرای مردم ایتالیاروشن کرد…این مصاحبه ازطرف«کمیته بین المللی برای دمکراسی ایران»ترتیب یافته بود».
3بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
صادق قطب زاده ازویژگی های جمهوری اسلامی می گوید:
«اگرمارکسیست هاماراقانع کنند،براه آنهامی رویم…اگرچپ رابه اعتبارمسائل سیاسی واقتصادی مطرح می کنید ازهمه چپ تریم…حکومت اسلامی ایده ای است که ماباید به آن برسیم…جمهوری اسلامی مرحله ای ازاین رسیدن است…».
دکترایرج زمانیان:سخنی بارهبران انقلاب(مقاله):
«اصولامتوجه نشدم که چگونه آقای دکترحجازی مقاله بسیارمستقل آقای دکتر رحیمی رابی بنیاد دانسته اندوحال آنکه درتمام پاسخ نامه خودکلامی دررداستدلالات ایشان دیده نمی شود.و بیشتر مقاله آقای دکترحجازی به دفاع ازقوانین اسلام وارج نهادن به آن است که تصور نمی کنم کوچکترین اختلاف نظری ازاین بابت وجودداشته باشد.بلکه بحث برسرنظام سیاسی جامعه درهم کوبیده ای است که باترکیبی از سرشت هاونژادهاوادیان متفاوت که تمامی آنهادرسرنگون ساختن استبداد و استعمارتاپای جان ایستادگی ومبارزه کرده اند…».
محمدرضازریونی(استاددانشکده فنی دانشگاه تهران):چه کسی درخدمت به انقلاب قابل اعتماد تراست؟(مقاله):
«…ساده دلی است که تصورکنیم استعمارگران ورزیده درسوگ شکست خود نشسته وبیکارمانده باشند.به منظور جلوگیری ازرشدویروس های فرصت طلب باید فضای امن برای بیان افکاروجود داشته باشد…اماتنهاروشنفکربودن وکاردان بودن کافی نیست.مگررژیم شکست خورده که چنین مفتضح شد،اشخاص کاردان و روشنفکردرخدمت خودکم داشت؟به مهره های اصلی آن رژیم نگاه کنید،همه تحصیل کرده اندومدارک خوب ازمدارس خوب دارند…چه کسی درخدمت به انقلاب قابل اعتمادتراست تا آنکه صادقانه اعتقاد خود را ولو آنکه با اعتقاد حاکم یکی نیست،باز گوید ویاآن بی اعتقادی که ریاکارانه خودرابه لباس اعتقادحاکم درمی آورد؟».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ابوالحسن بنی صدر:راه حل باید ازخودجامعه درآید!
«…یک وجه حکومت اسلامی این است که می خواهد،روابط اجتماعی راکه نتیجه روابط باسلطه گرخارجی است،قطع بکند…کاردیگری که ماسخت به آن پرداختیم،این است که دین را،فلسفه دینی راازسیطره فلسفه یونانی آزادبکنیم.بدلیل اینکه فلسفه یونانی،مثلااصل توحید راقبول دارد. خب،خدایکی است،دوتانیست؛اگراین هیچ ربطی به زندگی اجتماعی مانداردوهیچ انعکاسی در رفتارروزمره انسان نداشته باشد،خب،ده تاباشد؛چه تاثیری درزندگی من وشمامی کند؟اما اگر تاثیری دارد،کجاست؟می شودیک دین اصولی داشته باشیدواین اصول انعکاسی درراه حل هایی که این دین عرضه می کند،نداشته باشد…».
امید بهروزی:ای کاش ضربه فرود نیاید!
«…رفیق گفت:حالاکه موقع تقسیم محصول نیست،هنوزخطرگُرازها وجوددارد.
شریک گفت:حالاکه گُرازرفت وشاید باهمان زخم هابمیردوبعدهم من شنیده ام که توبه اندازه من سهم می خواهی؟
رفیق گفت:اگرموافقی حالا این حرف هاراکناربگذاریم وبجای آن به کشتزار رسیدگی کنیم!
شریک گفت:راستی چه علتی داردکه تومایل نیستی این مسائل راحالاحل کنیم؟من به اندازه خوراک ات بتو خواهم دادوبیش ازآن هم سهمی نداری.
رفیق گفت:خواهش می کنم بجای این حرفهابیابرویم ببینیم گُرازهاازکجامی آیندو در این خصوص کاری نکنیم.بعدمی نشینیم باهم صحبت می کنیم.
شریک گفت:من کم کم به تومشکوک می شوم.گُرازباهمه درنده خویی اش مراازتو می ترسانید. راستی نگفتی تو می خواهی مراازبین ببری و…؟
رفیق گفت:این حمافت است که…
شریک گفت:من احمقم؟
رفیق گفت:نه،منظورم این است که حماقت است وحتی خیانت است که ماباهم بجنگیم.درحالیکه هنوز…
شریک گفت:نه من می دانم منظورتوچیست؟به عقیده من جنگ اول بهتراز صلح آخر است وبابیل بطرف رفیق یورش برد…ای کاش ضربه بیل فرود نیاید».
4بهمن ماه1357روزنامه آیندکان
باقرمومنی(مورخ وعضوکانون نویسندگان)درجمع دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران:
«انقلاب اگردرمجرای انتقام جویی بیفتد،تروخشک راباهم می سوزاند».
گفت وگوبامرتضی رضوان(قصه نویس کودکان)(1):
«….ماحق ندارییم به اندیشه انسان هاتجاوز کنیم…این خیلی زیباست که شمادرکنار فکر من، فکرکنیدوفکرتان رادرکنارفکرمن بگذاریدوبه همه ارائه بدهید…آزادی اقتصادی دراین شرایط بسیار مهم ترازآزادی های سیاسی است».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترابراهیم یزدی(درمصاحبه باروزنامه کیهان)
«خبرنگارماحمیده امیری ازیک هفته پیش درپاریس بسرمی برد.مصاحبه هایی که با حضرت آیت الله خمینی،ابوالحسن بنی صدر وصادق قطب زاده درشماره های پیش کیهان چاپ شد،توسط این خبرنگار انجام شده بود.آخرین مصاحبه حمیده امیری رابا دکترابرهیم یزدی ازنزدیکان امام خمینی می خوانید:هیچ کس حق نداردمزاحم آزادی مردم شود…».
غلامحسین ساعدی:
«برای آخرین ضربت همه بازوهالازم است.هنوزاتفاق مهمی نیفتده وآنچه راکه باید پیروزی نامید اصلابدست نیامده است».
ایرج پزشکزاد:
«آقای فریدون گیلانی!نوشته شماتحت عنوان ماجهان راتکان داده ایم رادرکیهان خواندم. حبذاوهزارآفرین.شکرست این قلم،نی نیستی.این فکرواین بیان شمابرای همه لذت انگیزاست.اما برای من ازآنجاکه خاطره ای رادرذهن آورد،دوچندان لذت بخش بود.».
5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
دکتررضابراهنی:
اعمال وپرونده های ساواک رادرمعرض افکار عمومی بگذارید».
5بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگوبامرتضی رضوان(قصه نویس کودکان)(2):
«…آزادی اقتصادی باید پایه تمام حرکت های اجتماعی ماباشد».
فریدون جنیدی:
«انقلاب ایران فارغ ازهرگونه برچسبی یک انقلاب ایرانی است».
دکترح.روحانی:درصورت عدم توطئه؟
«…اینروزهاگفته ای وردزبانهاست،به این مضمون که:مارکسیست هادرصورت عدم توطئه دراظهار عقیده خودآزادند.ظاهرابه نظرمی رسدکه لطفی بی پایان درحق مارکسیست هامبذول شده است. ولی به گمان من سراسراین سخن مالامال ازکم لطفی است.نخستین مطلب این است که دراینجا ابتدائارقیب به شدت متهم گشته وآنگاه موردعنایت ومهربانی قرارگرفته است.مطلب دیگر این است که این آزدای از طرف دیگران داده می شود.این یک نوع آزادی اهدایی است.عطیه ای است که امروز داده می شودوفردایاهرروزدیگرمی تواندتوسط اعطاکننده آن پس گرفته شود…دراین هفتاد و اندی سال که ازاستقرارمشروطیت درایران می گذرد این اصول همواره توسط قوه مجریه تفسیر و به سود آزادی عمل ایشان توجیه شده است…».
باقرپرهام:مرجعیت اخلاقی دین وضرورت ایثارملی(مقاله):
«…کدام مرجعی جزمرجع دین می توانست بافتوای خودبسیج ملی رادرراه مقاومت همه جانبه چنان پیش ببردکه پول هاراازبانکها خارج شوندکه مالیات هاپرداخت نشوند.که هرنوع همکاری حرام تلقی شود.که حتی گلوله هاوسرنیزه هااحساس گناه کنندوبدینسان همه اهرم های اجتماعی سازمان وعملکردیک قدرت ضدمردمی وضداجتماعی محمل کاربردوقادربود؟».
رضامرزبان:(یادداشت):
«روزنامه نویسان راآزادکنید».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
تسلیم،سوگند به قلم،هرگز!(یادداشت سردبیری):
«شبانه ماموران چه درهیات نظامی وچه درلباس معمولی وهمه باتفنگ ومسلسل وموجی ازتوپ وتَشر باجیب واتومبیل به کوی نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات یورش بردند.نیمه شب ها درهارابه قهرگشودند،خانواده هارابه هراس ازخواب پراندند… ما ازوظیفه ای که برعهده ماگذاشته ایدبخوبی آگاه وبااین همه می دانیم که خودکامگان همیشه بانشرآزادانه افکاروعقایدسرستیزداشته اند. بهمین خاطربودمطبوعات آزاد وطن مان درغرب زاده شدند.وروزنامه نگاران بسیاری رابیادداریم که درتنگنای محبس جان دادندویادرغربت جان سپردند.لب های فرخی یزدی رابخاطرمی آوریم،میرزاده عشقی راکه به تیرغیب عمال حکومت درخون تپیدویاصوراسرافیل راکه درکنج باغشاه جهان،جایی که اکنون همکاران ما را به بندکشیده اند،درغبل و زنجیر بر بالای دارفت.این است راه ما و چنین ست…».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
علی اصغرحاج سیدجوادی:دعوابرسرچیست؟(مقاله):
«دراین روزهاعکس العمل های افراطی ناشی ازتعبیرهای انحرافی گونه ازضوابط اسلامی موجب بروز نگرانی هایی شده است که احتیاج مبرمی به بررسی ومطالعه دارد.نخست آنکه چه کسانی به خوداجازه می دهندکه ضوابط اخلاق اسلامی رادرحدقشری ترین مظاهرناشی ازفقدان شناسایی اصول اسلامی به مردم تحمیل کنند.دوم آنکه چه کسانی وبرچه مبنایی فروریختن یک نظام استبدادی رامرادف بااستقراریک نظام استبدادی دیگرمی دانند…درمساله اول همه رهبران (اعم ازروحانی وسیاسی)بایداین حقیقت رابدانندکه اولاهیچ رسم وسنتی رانمی توان ونبایدبه زوربه مردم تحمیل کرد…اینکه درتظاهرات عمومی زن هارادرکنارمردهاراه نروندویااین که درکوچه و خیابان،زن هاباید حتماچادروروسری سرکنند،این قبیل اعمال درحدتظاهروشایعه گواینکه ازاساس هیچ رابطه ای باروح اسلام نداردوبزرگترین عامل لطمه وضربت به یکپارچگی ووحدت مردم ایران است….همانطورکه می دانیم جامعه روحانیت نیزمثل سایرگروه هاهیچگاه دربرابراستبدادازاعمال وحشیانه آن یک پارچه نبوده است.کسانی که باشناسایی روح واقعی اسلام درسال های اخیر جازده،یارژیم رابرگزیدند.هرگزدراین روزهای حساس هدف خودرامتوجه اینگونه تظاهرات عوامانه می کنندوکسانی که درهمه سال های اختناق ووحشت ساکت بودندویابا سازشکاری ومحافظه کاری هیچگاه خودرادرخطرمقابله بارژیم قرارنمی دادند،هرگز حق ندارندبنام اسلام فتوابدهندوبرای مردم راه ورسم زندگی تعیین کنند…اماافرادی درعالم مطبوعات ودرسایرسازمان هاهستندکه درتمام سال های اختناق درزیر سانسورودرجهت شیوه های سیاسی واقتصادی رژیم قلم زدندوازمنابع مالی رژیم به انواع وسائل استفاده کردندوهرگزخودرابااعتراض ویااعراض ازهمکاری درمعرض خطر قرارندادندوامروزبرای عقب نماندن ازقافله دراظهارنگرانی وتظاهرات انقلابی پیشتاز شده اند، اما هرگزبه این سوال جواب نمی دهندکه شماازطلایه یک دیکتاتوری ناآمده وناشناخته نگران شده اید چگونه25سال دیکتاتوری گذشته وموجودراتحمل کردیدوحتی درمسیرهمکاری باآن لااقل تاحد خاموش بودن وتسلیم قرارداشتید؟
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دستگیری 5روزنامه نگار؛دولت آنهارابه اقدامات ضدامنیتی متهم کرده است
«باردیگربه رغم تمامی وعده های دولت،چندتن ازروزنامه نگاران شبانه درخانه هایشان دستگیرشدندودرباغشاه زندانی گردیدند.ماموران فرمانداری نظامی «فیروز گوران»و «مسعودمهاجر»ازآیندگان،«مهدی بهشتی پور»ازروزنامه اطلاعات و«جلیل خوشخو»ازروزنامه کیهان ونیم ساعت بعد،«نعمت ناظری»ازروزنامه اطلاعات رادر منزلش بازداشت کردند».
ازابوالحسن بنی صدر مطلبی دریافت نداشته ایم:
«ازسوی عومل معلوم الحالی که هدفی جزایجادتفرقه درمبارزه مردم ایران ندارد،این شایعه رواج یافته است که درصفحه دیدگاه هابجای مطلب ابوالحسن بنی صدر،مقاله دکترحجازی راچاپ کرده ایم.وازاین کارغرض خاصی داشته ایم.برای رسوائی این شایعه پراکنان حرفه ای اعلام می داریم که تاکنون افتخار دریافت هیچ نوشته ای را ازابوالحسن بنی صدرنداشته ایم…».
مسعودجم(پاسخی به آیت الله علامه نوری):
«میهن پرستی عین خداپرستی است…اندیشه ای که استعمارگران غربی به شرق صادرکرده اند انترناسیونالیسم است نه ناسیونالیسم».
دکترمحمدصالحی(درپاسخ به دکترمصطفی رحیمی):
«مقایسه مکتب لنین ومائوباتعالیم آسمانی واحکام لایتغیرقرآن کریم تباه اندیشی و تاریکی ذهن است…تفرقه کفراست…نویسنده عقیده دارندکه قواعد معیشتی اسلامی برای حل بحران امروزی کافی نیست.ولی دلیلی ذکر نکرده است.مااین دعوی بی دلیل را حمل بربی اطلاعی نویسنده کرده وتوصیه می کنیم که درسیستم اقتصادی اسلام بویژه نحوه وصول مالیات (دریافت خمس و زکات)وحدنصابی که برای وجوب ذکات شرط شده است ملاحظه ومورد مطالعه قراربدهندو آنراباسیستم های موجودمقایسه کنندکه قطعادرخواهندیافت که بهترین سیستم اقتصادی رااسلام دارد….».
9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بیانیه 5روزنامه نگاربازداشتی:
«باوجوددستورشاپوربختیار،نخست وزیربه فرمانداری تهران وحومه درموردآزادی پنج روزنامه نگار بازداشت شده،آنهاهنوزآزادنشده اند.دراین بیانیه می خوانیم:این بازداشت مخالف قول قطعی نخست وزیری است که همزمان باآغازحکومت خودبا سندیکای نویسندگان وخبرنگاران توافق کردتا اعتصاب62روزه مطبوعات پایان پذیرد…دیروزنیزگروه هاوسازمان هاوسازمان های ملی نسبت به دستگیری غیرقانونی روزنامه نگاران اعتراض کردند…».
مهندس احمدکی نژاد:اگرآمادگی ندارید ملت را به بیراه نکشانید!(مقاله):
«…تمامی آنچه که برسرمردم می آید حاصل آن است که درفرهنگ آنان جائی برای اندیشیدن،جائی برای مبارزه سازنده فکری منظورنشده است…اظهارات ضدونقیض ازطرف کسانی که داعیه رهبری فکری وعملی اسلام رادارندباعث تزلزل پیروان خواهدشد…پیاده کردن افکارایده آلیستی برواقعیات بدون حرکت مرحله به مرحله و بدون شناخت بافت فکری جامعه یک نوع عدم درک مسئولیت است…نحوه ارتباط روحانیت بامردم بسیارعقب افتاده وقرون وسطایی است.چون عصرماچه بخواهیم و چه نخواهیم عصرارتباطات سریع وعصرامواج الکترونیک است وبقول مک لوهان:دنیابه یک دهکده جهانی تبدیل شده است…درحالی که مردم تمام ساعت روز زیربمباران تبلیغات ازاقصی دنیاوبوسیله هرجناح سیاسی وفکری عقایدخودرابوسیله انواع و اقسام کانال های رادیویی وتلویزیونی تبلیغ می کند.سیستم ارتباط روحانیت مابا مردم سیستم مستقیم دهان به گوش وازطریق وعظ وخطابه درمساجد یا حداکثر از طریق کتابت درقالب چندکتاب محدود…شاید گفته شودکه اختناق اجازه چنین کاری راداد.ولی روحانیت می توانست،زیراکشورهای زیادی بودند وهستندکه ازایجادچنین پایگاهی درداخل کشورهای خوداستقبال کنند.سهم امام هم که بود….در ادامه با کمال خضوع سخنی باحضرت آیت الله العظمی خمینی دارم:اگربه مصاحبه حضرت آیت الله خمینی بامخبراطلاعات درشماره سه شنبه3بهمن توجه کنیم از17سوال انجام شده.ایشان هرآنچه راکه موردنیاز مردم جهت شناخت ونحوه عملکرد جمهوری اسلامی موردنظرحضرت آیت الله می باشدازقبیل وضع مالکیت،صنعت،کشاورزی،زنان وغیره مبهم گذاشته وموکول به آینده نموده اندو یا درجواب مخبرروزنامه اطلاعات وسوالات مربوط به آزادی بیان وعقیده می گویند،آزادی بیان درحدی است که به حال ملت مضرنباشد.درحالی که ایشان قبلاحق آزادی بیان راکاملا پذیرفته و اجرای عقایددرعمل مشروط نموده بودند.آیااین تغییرضوابط وعقایدویاابهام آن از چیست؟آیابندهای دمکراسی به آرامی سفت می شود؟آیاعدم جواب به پرسش ویا تغییرجهت بخاطراین است که ایشان هنوزخوداخذتصمیم واتخاذروشی نفرموده اندو جزئیات مطالب هنوزهم ازجهت خودایشان مبهم است؟یااینکه احتیاجی به اینکه مردم راازآن مسائل آگاه بنمایدنمی بیند؟…من بدون آنکه بخواهم ازکسی دفاع کنم سوال می کنم:آیاحضرت آیت الله ازواقعیات ونیروهای موجود درایران چه کم وچه زیاد آگاهی دارند؟وآیاآینده ایران راکه ازحرکت نیروهای موجودشکل خواهدگرفت،صحیح پیش بینی وبرنامه ریزی نموده اند؟وآیادوری ازوطن وعدم دسترسی به اطلاعات لازم–آنطورکه آقای بنی صدر اعتراف نموده-دراموروبرنامه ریزی هاموثرنمی باشد؟…سرنوشت یک ملت مطرح است، اگر نمی دانید،اگرآمادگی ندارید،اگرسرعت حوادث شمارانیزغافلگیرکرده است،ملت رابه بیراهه نکشانید».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترخلیل خلیلیان:روشنفکران!هنوزلحظه تقسیم غنائم نرسیده(مقاله):
«واقعه احدیکی ازجنگ های رهایی بخش اسلام درسی به مسلمان آموخت که پس از15قرن هنوزهراسی ازتکرارصحنه خونین آن بردل های مابجامانده است…پیشامدهای چندروزه اخیر کشورمان بی شباهت به صحنه این داستان نیست…آیابزعم شماروشنفرکان این گونه دسته بندی آنهم درشرایط مبهم وتاریک کنونی بصلاح کشوراست؟…ویاآنکه ازآینده می هراسند.می ترسند حکومت عدل اسلامی دیکتاتوری فرهنگی ویامذهبی برآنان حکم فرمایی کند…پیشداوری هایی که این روزهادرباره حکومت اسلامی می شود،متاسفانه نشانگرآنست که حتی ارباب قلم و فضلایی که بخوداجازه می دهندنوشته هایشان درجرایدمنتشرشودآگاهی بسیار ناقصی ازاسلام دارند.حال دیگر تکلیف سایرطبقات روشن است…صفت«اسلامی» برای حکومت جمهوری تضمین کننده استقلال ملت نه مفهوم غربی بلکه به معنای یک رهایی ووارستگی کامل دربرابر هرطبقه و هرنوع مظهرقدرت است…».
سیاوش کسرایی(سخنرانی):
«…دوستان قبل ازآغازسخنرانی شنیدم که عده ای ازدانشجویان مذهبی دراین جمع نیستند. باید پرسیداین جدایی برای چیست؟یک یک شمابایدبه این پرسش پاسخ بدهید.مگرجنبش مابه چه مرحله ای رسیده است؟آیاشمافقط ازاین خوشحال هستیدکه حالاکه من اینجاصحبت می کنم کسی مزاحم من نیست.شماچراصفوف خودراجداکرده اید؟می دانیدکه این جدایی دراین مرحله خواست دشمن شماست؟ من موقع آمدن به اینجاازکناردیوارساواک ردشدم.ساواکی که هنوز تانک هاآنرامحافظت می کنندوچه بساردراین جدایی هادست آنهادرکارباشد…پس اتحادمادراین مرحله لازم وضروری است.برشت می گوید:مابه خاطرمبارزه باخشونت به پاخاسته ایم،اما طول مبارزه،ماراآدم های خشنی ببارآورده است».
10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
احمداحرار(مقاله):
«زنی که شوهری بغایت زشت روی داشت،حامله بود؛روزی درچهره مردنگریست و چون این ترکیب ناهنجارراباکله گَروبینی برخ وچشم های لوچ ولب های ورچروکیده به نظرآورد،گفت:وای برمن اگر طفلی که درشکم دارم شبیه توباشد!مردگفت:وای برتو اگرطفلی که درشکم داری شبیه من نباشد!!من جدال لفظی وقلمی کسانی راکه این روزهادرباره شکل آینده حکومت ایران مناقشه دارندبادقت دنبال می کنم ودرپاره ای مواردمی بینیم طراحان حکومت فرداهیچ حرف مثبتی درچنته ندارد،پیش خودمی گویم وای برمااگرآینده ای راباچنین مشخصات درانتظارمان باشد.حال آنکه مدعی می گویدوای برشمااگربه آینده ای جزاین فکر کنید!».
دکتررضابراهنی(مقاله):
«…فرودگاه رابرای حضرت آیت الله خمینی بازکنیم…ایدئولوژی ورشکسته آمریکاقدرت کودتادرایران راندارد…ازآنجاکه حضرت آیت الله خمینی،مظهرآزادی ایرانیان ازیوغ بندگی وبردگی استعمارو سلطنت ملعبه قرارگرفته دردست استعمارهستند،مردم ایران بازگشت ایشان رابفال نیک گرفته اندواحساس می کنندکه بزودی باکوشش های بیشتری که درخودایران برای ایجاددمکراسی گسترده عمیق به مرحله عمل خواهدآمدایران سرانجام پابه مرحله ای خواهدگذاشت که درپایان آن فقر،افلاس،خفقان،ورشکستگی،نومیدی،آزمندی وحرص سرمایه داران ازمیان برخواهد خاست…».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
جهان بخش نورانی:آنچه جنبش راتهدید می کند!(مقاله):
«…شایدآنانکه درلفافه پیکاربافساد«قلعه»راآتش زدند،پنداشته باشندکه باقلع وقمع معلول،علت راهم ریشه کن ساخته اند؟حال آنکه بی بنیادی این توّهم برکسی پوشیده نیست…».
گفت وگوبا:م.آزاد(شاعر):
«منهم مثل اکثریت قاطع مردم ساده سرزمینم درصف عظیم اعتراض بودم وشعار های همگانی را فریادکردم ودرسال های وحشت نیزشعرهای «مردانی ازتباربهار آمدند»ویا«بامن طلوع کن» و…سوگ وسرود آن شهادت های دلیرانه بودند».
س:فکرمی کنید به آزادی رسیده ایم؟
ج:سوال تان به نظرم مبهم است.ازچه لحاظ؟بدیهی است که آزادی ماوقتی حاصل می شودکه ازقید استبدادواستثمارواستعمارنوآزادشویم…
س:به نظرشمادرگیری کنونی میان گروه های مختلف منجربه برقراری دوباره ترور افکار خواهدشد؟
ج:به اعتقادمن دراین لحظه بسیارحساس جداکردن صف هابسیارخطرناک است وتائیدآگاهانه نهضت رهایی بخش ملی مابه رهبری قاطعانه خمینی بزرگ و بزرگواروظیفه هرمیهن پرست آگاهی است.
س:فکر نمی کنیداستبداددیگری جایگزین اختناق گذشته شود؟
ج:استبداددیگری؟دراین شرایط تنهاخطریک استبدادهمچنان بالای سرمامعلق است. نگاه ماهم به روحانیت مبارزوآگاه-بخصوص آیت الله خمینی،آیت الله طالقانی-که مورد ستایش همه مبارزان ملت ماهستندوگمان نمی کنم این آزادگان که لحظه ای تن به استبدادندادندوقعی به تعصب ها بگذارند…».
واهان یاغومیان:اگرشاه نباشد،مسلمانان ماراقطعه قطعه می کنند؟(مقاله)
«…محافل مرتجع ارمنی باعنوان کردن«خطرمسلمانان»کوشیده اندتااندیشه های مترقیانه رادرمیان ارامنه سرکوب کنند…».
غلامحسین متین(شاعرومترجم):شورانقلاب آری،خودخواهی انقلابی،نه(متن سخنرانی):
«…روزپنج شنبه5بهمن قراربودغلامحسین متین-شاعرومترجم،دردانشگاه صنعتی تهران زیرعنوان «شورانقلاب آری،خودخواهی انقلاب نه»سخنانی ایرادکند.چندصدنفری ازچماق بدستان حوالی ساعت4که موقع سخنرانی بود،به دانشگاه هجوم بردندوجمعیت ده هزارنفری راکه برای سخنرانی گردآمده بودند،پراکندند.بایورش چماق بدستان وتیراندازی هوایی ماموران جمعیت برای پرهیز از درگیری پراکنده شدند…».
11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
جوادمجابی:توطئه های ضدانقلاب راخنثی کنیم!(مقاله):
«این روزهاکم وبیش،بیم وتردیدی درگروهی پدیدآمده که شکل حکومت وتحقق هدف های انقلاب چگونه خواهدبودوآیاپس ازنابودی حکومت شاهی واستقرارجمهوری سمت وسوی این جمهوری به کدام طرف خواهدبودوآیاجمهوری موعوددربرگیرنده تمام خواست هاونیازهاوهدف های مردم وتامین کننده خواست های اکثریت خواهد بود؟بایدگفت که هوشیاری ملت وتجارب انقلابی اقشاروطبقات درگیرمبارزه این نویدرامی دهدکه پس ازاین جامعه انقلابی هیچ نوع کج تابی ولغزش راتحمل نخواهدکرد.خاصه که ملت ایران این بخت راداردکه ازرهنمودهای داهیانه رهبرکبیرانقلاب امام خمینی چه دردوران فروپاشی رژیم سابق وچه دردوران سازندگی جامعه نوین ایران بهره یابد.جامعه روحانیت همواره به عنوان یک مرجع عالی وناظر،سیاستمداران وگروه های ملی راارشادکرده و نوسانات ناآگاه جامعه هیجان زده انقلابی راتصحیح خواهد کرد…».
دکترحشمت مقصودی:چراازاسلام هراس دارید؟(مقاله):
آیاانقلاب اسلامی وتمرکزنیروهاووحدت هدف،شکل دیگری ازدیکتاتوری واستبداد است؟ازوقتی که مبارزات سیاسی مردم علیه بیدادگری وتک روی های نظام موجود درقدرت مذهبی تمزکزیافت وبه عقیده عده ای ماهیت مذهبی وبه نظربرخی صورت دینی به خودگرفته،دربسیاری ازروزنامه هاو مجلات مقالاتی بچشم می خوردکه یا حاکی ازیک هراس واقعی است ویانقشه ای زیرکانه برای «اماآفرینی»که نتیجه قهری یااحتمالی آن پراکنده کردن کردن نیروی سامان یافته وشکل گرفته است…مطالب ذیل رابه عنوان قسمتی ازبایدهای حکومت اسلامی یادآورمی شوم شاید من هم دررفع ابهام سهمی داشته باشم:1-دراسلام استبدادرای محکوم است2-مسائل اجتماعی و سیاسی درمواردی نص قرآن است ویااجرای حکمی لازم باشد،به شورا برگزارمی شود…دراین خصوص آمده است:وشاورهم فی الامروامرهم شورابینهم ومن شاورالناس شارکم فی عقولهم…3-دراسلام دیکتاتوربه معنی فردفوق قانون درهر مقام محکوم است…4-رهبری مذهبی درحکومت اسلامی به معنای دخالت درامور فنی وتخصصی نیست…5-پایه اسلام برحق است..».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگوبامحسن یلفانی(درام نویس):
«…محسن یلفانی درام نویس آگاه ومتعهد،زاده رشت است…هرچه هست یلفانی نیزهمچون بسیاری دیگرازشاعران ونویسندگان ماکه به قول شاعر«تبعیددروطن»شده بودند،به یُمن انقلاب، صداوسخن شان ازمساحت بسته زندان ها اوجی دیگرواین بارتوامان باآزادی یافت…
س:فکر می کنید به آزادی رسیده ایم؟
ج:باپذیرفتن اینکه آزادی امری نسبی است می توان پاسخ دادکه آری.به میزان محدودی ازآزادی رسیده ایم.
س:به نظرشماآیادرگیری های کنونی میان گروه های مختلف منجربه برقراری دوباره ترور افکار نخواهدشد؟
ج:اگرمنظوردرگیری میان گروه های مختلف است که ممکن است به تفرقه بیانجامد وبهانه بدست دشمن بدهد،حکومت خودراکه پایه هایش بلرزه درآمده دوباره مستقر کندوبه ترور افکار دست بزند، بایدپاسخ دادکه چنین چیزی کاملا محتمل است…
س:به نظرشماآیاممکن است استبداددیگری جایگزین شود؟
ج:به نظرمن طرح عام وعلنی نگرانی هاووسواس هایی ازاین قبیل درشرایط حساس کنونی نشانه تنگ نظری وخودخواهی وبی اعتمادی به مردم وعدم احترام به شناخت وتشخیص توده هاست…
س:به نظرشماجنبش کنونی ایران مذهبی است یاسیاسی؟
ج:اصطلاحاتی ازاین قبیل دارای مصادیق بازوگسترده ای هستندوتعیین فصل مشترک آنهاکه سخت غیرمشخص ومتحرک است،کاری است دشوار.ودربرخی مواردغیرلازم.مذهب اگربه نظربرخی اخلاقی وخصوصی ست،به نظربسیاری دیگریک شیوه تفکر وبرخورداجتماعی وسیاسی ست.دراین صورت مذهب می تواندمبنای آگاهی وتعیین کننده موضع وحرکت اجتماعی انسان باشد.عقیده بر این است که با آغاز فعالیت های سیدجمال الدین اسدآبادی بودکه یک احیای مذهبی درتشیع آغازشدومذهب یک نقش فعال ومسئول اجتماعی وسیاسی به عهده گرفت.ضعف این است که مذهب همواره چنین نقشی به عهده داشت.منتهادرجهت«حفظ نظام»حاکم.و تقویت آن.ازدوران سیدجمال الدین مذهب یاحداقل گرایشی دردورن آن خصلتی مترقی بخودگرفت.وبه ستیزبانظام حاکم ضدمردمی پرداخت.این گرایش باوقفه واوج وفرودهایی ادامه یافت واکنون به نقطه اوج بی سابقه ای دست یافت وبه نظرمی رسدکه همه ارکان وسازمان مادی مذهب رازیرتاثیرو نفوذ خود گرفته است.وبه علت مشی قاطع وآشتی ناپذیری که دربرابررژیم ضدمردمی استبدادی واستعمار اتخاذ کرده هم چنین به علت داشتن ارتباط وتفاهم باتوده های مردم وموفقیت درجلب اعتمادآنها توانسته است رهبری جنبش سیاسی رابرای خودتضمین کند.طبیعی است که دراین صورت ایدئولوژی حاکم برنهضت،یک ایدئولوژی مذهبی خواهدبود…».
سخنرانی دکترمحمدعلی راشددرجمع کارکنان سازمان برنامه وبودجه:
«مردم باید صفوف خودرامتشکل کنند…درقیام مشروطیت ونهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکترمحمدمصدق بازاین بلوغ سیاسی بخوبی آشکاربودوامروزهم جا داردکه بادرس ازتاریخ گذشته، سنت های مبارزاتی خوددست ازدوگانگی وتفرقه ونفاق برداریم…».
باقرپرهام:چه چیزرامی خواهندثابت کنند؟(مقاله):
«…باردیگردست جنایتکارتوطئه گران تهران راغرق درآتش وخون کردوجمعی ازهم میهنانمان رابه هلاکت رساند…درروزنامه هاخواندیم که جمعی به اماکن عمومی بویژه قلعه شهرنوحمله کرده اند وبراثراین حمله علاوه برکشته شدن ومجرح شدن تنی،خسارات مادی فراوانی نیزبه بارآمده است. هرچندشروع حمله به روایت شاهدان عینی چنانست که جای شک وشبهه ای رادردخالت عوامل مزدورباقی نمی گذارد،امامتاسفانه عده ای هم درآن میان بوده اندکه می گفتند:«دیگربیماری های مقاربتی نخواهیدگرفت»!ویا«این تطهیرباآتش است».ازاین هادلسوزتروجگرخراش تر،ماجرای حمله عده ای به یکی ازنظامیان بلندپایه دراوائل امیرآبادومیدان24اسفندومجروح و مضروب کردن اوو کشاندن پیکر نیمه جانش به سوی دانشگاه است…دانشکاهی که حریم دانش وفضیلت است نه محل«لینچ»کردن وتسویه حساب های شخصی و انتقام جویی کورکورانه.ازاین وحشت انگیزترنقل قولی است ازشاهدان عینی که گفته اندیکی ازبیمارستان هاازپذیرفتن پیکرمجروح ومضروب آن نظامی خودداری کرده ومداواودرمان راازوی دریغ داشته اند.خداکندکه این نقل قول اخیردرست نباشد….».
14بهمن1357روزنامه اطلاعات
عبدالرحمان صدریه:خوانندگان می نویسند:دعوابرای این هاست!(مقاله):
«…آقای علی اصغرحاج سیدجوادی شمادرمقاله کوتاه ومستدل خودباعنوان «دعوابر سرچیست» دوسوال مطرح کردید…گرچه شماهم برای کسانی که دردوران اختناق همچون سرکار،مبارزنبوده اند،دراین دوران که امکان اظهارنظرنیزبرای همه فراهم است،اظهارنظربی چون وچراقایل نیستید، اماباوجوداین ازآنجاکه باوردارم درروشنفکری وآزادمنشی شماجای هیچ تریدی نیست،نظرتان رابه جمله ای ازمقاله ای که درهمان شماره دیگری جلب می کنم:وهمان صفحه اطلاعات چاپ شده است:«حکومت اسلامی نه استبدادی است ونه مطلقه،بلکه مشروطه است.البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن،که تصویب قوانین تابع آراءاشخاص واکثریت باشد،فرق اساسی حکومت اسلامی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمهوری دراین است که نمایندگان مردم یاشاه دراین گونه رژیم هابه قانونگذاری می پردازنددرصورتی که قدرت مقننه واختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است که درآن هیچکس حق قانونگذاری نداردوهیچ قانونی جز حکم شارع،رایی رانمی توان به مورداجراگذاشت.3-ولایت فقیه از اموراعتباری عقلایی است وواقعیتی جزجعل ندارد.مانندجعل(تعیین)قیم برای صغار،قیم ملت باقیم صغارازلحاظ طبقه وموقعیت هیچ فرقی ندارد…»امیدوارم که کاملابه سوالات پاسخ داده شده باشد،اگراجازه فرمائیدمبارزه شماراباهمان شدَّت گذشته برای سال های آینده هم پیش بینی می کنم!».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگوباباقرمومنی:دیکتاتوری فردی:بازتاب دیکتاتوری طبقه!
«30تیریک لحظه انقلابی بود،اماجنبش امروزیک دوران انقلابی است…امروز حتی فدائیان و مجاهدین نیزمعتقدندکه بایدکارمبارزه مسلحانه راازشکل گروهی به شکل توده ای تبدیل کرد…».
س:آیت الله خمینی وجبهه ملی رانماینده کدام یک ازاقشار جامعه می دانید؟
ج:آیت الله خمینی البته ازنظرسیاسی رهبرجنبش خُرده بورژوازی است.من فکرمی کنم به این مناسبت حلقه اصلی رادردست دارد…اماراجع به جبهه ملی باید بگویم جبهه ملی مساله ای است مربوط به تاریخ.این جبهه واقعیت امروزنیست.بلکه واقعیت تاریخی است که ازبین رفته است…».
رضامرزبان:نمی توان باورکرد که آقای بختیارهم…(مقاله)
«…آقای بختیار،زمان تجربه های مکررتازه سپری شده است.تکلیف خودرالااقل در مرحله حاضربا ملت ایران وباگذشته های خویش روشن کنید.شمانشان دهیدواستعفاکنیدوفرصت دهیدمردم در یک رفراندوم تکلیف مملکت راروشن سازند.فریب این مجلس واین ارگانیزم عروسک مقوایی ران خورید…».
15بهمن ماه1357روزنامه کیهان
صادق قطب زاده(مقاله):
«دولت اسلامی به معنی حکومت روحانیون نیست…».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگو باحسن حسام(کارنامه احیاء وبعدازآن سالها،نام دومجموعه قصه ازحسن حسام است که پیشترچاپ شده است):
«…امپریالیزم تنهایک مختصری تب کرده!…جزباانقلاب قهرآمیزریشه های ستم تجاوز وغارت کَنده نخواهدشد…رسالت روشنفکرشامل پیرایش دستاوردهای فرهنگی انقلاب نیزمی شود».
16بهمن ماه1357روزنامه کیهان
رضااصفهانی:جمهوری اسلامی برپایه رای مردم استواراست(مقاله):
«برخلاف تصوربسیاری ازمردم حکومت جمهوری اسلامی حکومت عجیب وغریب ونا شناخته ای نیست.بلکه مانندحکومت های جمهوی دیگربرپایه رای گیری وانتخاب مردم استواراست.منتهاآنچه که این جمهوری راازجمهوری های دیگرجدامی کنداین است که روح آن منطق بابینش توحیدی اسلامی وقهراقوانینی که باعنوان قوانین اساسی این حکومت موردعمل قرارمی گیردنمی تواند با روح اسلامی تضادداشته باشد.البته اینکه می گوئیم این قوانین نبایدباروح اسلام تضادداشته باشدو نمی گوئیم جزوقوانین ازپیش تعین شده اسلام باشدبه خاطرآن است که اولادراسلام غیرازیک سلسله مقررات ثابت که درهمه زمان هاقابل پیاده شدن هستندومقررات دیگری هم وجودداردکه مقررات متغیرنامیده می شودواین مقررات می توانندبانظرمتخصصان بزرگ اسلامی درشرایط مختلف بادرنظرگرفتن روح کلی اسلام ومقررات ثابت آن تغییر یابندوبه آن گونه که مصلحت اجتماع ایجاب می کند درآینده…».
گفت وگوی ظهیرمالکی بادکترمصطفی رحیمی:
«س:ایدئولوژی اسلامی دررابطه بامسائل زمان ماچگونه ارزیابی می کنید؟».
«ج:دراین مدت کسانی کم وبیش تعریف هایی ازجمهوری اسلامی بدست داده اند، امادومساله برای من هم چنان به صورت سوال باقی است.یکی وضعیت جمهوری درجهان اسلام ودوم نظر کنونی آیت الله خمینی.من البته ازنظریات قبلی آیت الله بی اطلاع نیستم،اماچنانکه می دانیدیک سری انقلاب پابپای پیشرفت انقلاب نظریه خودراتکیمل می کنندومی شودگفت آخرین نظریه رهبر معتبراست.آرزوی من به عنوان نویسنده این است که رهبرورهبران دینی رضایت بدهندقید «اسلامی»ازجمهوری برداشته شود.زیرااکثریت قریب به اتفاق ملت ایران مسلمانندودرمدت حکومت موقت به ارزش های اسلامی بیشترواقف خواهندشدوبالطبع چنین جمهوری ای که بارای دمکراتیک مردم مستقرمی شود دارای جوهراسلامی خواهدبود…می گویند درتشّیع برعکس تسنن راه اجتهادبازاست.من این رادردانشکده حقوق30سال پیش خوانده بودم.مساله این نیست. مساله این است که دردمکراسی بایدراه اجتهادسیاسی واجتماعی برروی همه افرادومردم باز باشد…».
16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
رضابراهنی:نخست وزیرمفتری!(مقاله):
«راقم این سطورکه یک آذربایجانی است به آقای بختیارقول می دهدکه نه قصددارد مثل دوست شهیدوفقیدعزیزش«صمدبهرنگی»دررود«ارس»هُل داده شودونه عزم داردکه مثل دوست عزیروفقیدوشهیددیگرش«بهروزدهقانی»پاهایش رابدست نجاران مزدور سازمان امنیت بسپاردتاارّه اش کنندونه می خواهدبامزدورانی چون«پرویزثابتیم،«دکتر عضدی»،«دکترحسین زاده»و «پرویزخانه»و«حسینی»وده هاجلاددیگرکه تُف عالم برچهره جمیع آنان باد،دیگرباره دست وپنجه نرم کندتاحتی درخواب هایش هم جیغ بشنودوجیغ بکشدوسراسربدنش راهم قطعه قطعه کنند حاضرنخواهدشدکه کلمه ای برخلاف مصالح ملیت ستم زده خودبگویدوبصراحت تمام هم می گوید که تجزیه طلب دقیقاهمان کسی است که اپوزیسیون راتجزیه می کندتاخودبقدرت برسد…».
منوچهرهزارخانی(نویسنده ومترجم):
«تنهاراه پیروزی توسل به نیروی توده است.مبارزه انقلابی مردم هنگامی کامل می شودکه تمام وابستگی هابه امپریالیسم پاره شود.اولین مساله ای که آیت الله خمینی پس ازورودبه ایران مطرح کردندنیزهمین موردبود».
نوشته ای ازرضامرزبان:این آقای ژنرال کجاست؟
«قریب دوماه است مردمی درحدمعاونت فرمانده ای ناتو،ژنرالی بامقام فرماندهی قوای آمریکادر اروپابه تهران آمده است.هفته پیش بودکه برملاشد.مقام مسئول معاملات وقراردادهای تسلیحاتی درتهران بسرمی برد…ژنرال هایزردرکجای تهران است؟».
دکترپرویزاوصیا:تحلیلی کوتاه ازشعار«حزب فقط حزب الله»:
«نقش عمقی واصلی این شعار درمبارزات نهضت ازسوئی ومرزکاربرد آن ازسوی دیگربگمان من بدرستی روشن نشده ودرنتیجه ازهم اکنون زمینه ای برای تنش های فکری واجتماعی فراهم آورده است…شعارحزب فقط حزب الله ازشعارهای ریشه دار،درمیراث اسلامی است.این انگیزه مذهبی باواکنشی سیاسی درضمیر اجتماعی نیزهمراه بوده است…دردرون مردم شاید نادانسته این اندیشه می گذرد که دردوره شاه نظام یک حزبی رستاخیزشبانه وبه دستوروی نظام رسمی تحزب درکشوروحکومت گشت،حزب دیگری نیز ازهمان زمان دراعماق پنهان دل مردمان جای داشت که اکنون می تواندآشکاردرایت بلندخودرابرافرازد.حزب الله دربرابررستاخیز…بنابراین طرح این شعار مذهبی وایمانی عام رانباید به معنای اعضای حزب واحد سیاسی خاص شمردویابکاربرد».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ابوالحسن بنی صدر:
«پیش ازظهردیروز،ابوالحسن بنی صدر،سخنانی دردانشگاه صنعتی مشخصات اقتصادامروزایران را موردبحث وبررسی قرارداد.دراین سخنرانی بنی صدرابتدابه نخستین سخنرانی خودکه حدود 17سال قبل دردانشگاه تهران درزمینه انقلاب الجزایر ایرادشد،اشاره کردوگفت درآن زمان شعارروز دانشجویان ایران این بود:امروز الجزایر فرداایران،فرداایران ماست…مطالعات وگفتارهای امروزمن از 5سال پیش تهیه شده آن روزبحران بزرگ درکشورمانزدیک بود،کمی پس ازتهیه این متن،قیمت های نفت 4برابرشدومثل یک مُسکن قوی دراقتصادجامعه ماعمل کردوبحران را به تاخیر انداخت.ولی این تاخیر باعث شدکه ابعادبحران گسترش یابد.این بحران امروز منفجرشد…».
استعفای علیرضامیبدی ازرادیووتلویزیون:
«علی رضامیبدی برنامه سازرادیو وتلویزیون به لحاظ همبستگی باگروه اعتصابیون از رادیو وتلویزیون کناره گیری کردواعلام داشت که به هیچ وجه باهیچ یک ازرسانه های سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران همکاری نخواهدکرد.وی خاطرنشان ساخت از شروع کاررادیوتهران به این سبب حاضرشد که تصورمی کرداعتصاب دراین زمان پایان یافته است.امابعدمتوجه شد،شورای موسس بامقامات تلویزیونی به نتیجه نرسیده اند.لذادیگرازآن روز برسرکارخودحاضر نشده است.واجرای هیچ برنامه ای را برعهده نگرفته است».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
نامه مهشیدامیرشاهی(قصه نویس)به آیندگان:کسی نیست ازبختیارحمایت کند؟…
«…پرسیدم چرا؟گفتند:آخردراین لحظات،گفتن اینکه روحانیون صواب نیست که خود رابه سیاست آلوده کنند،خطاست.این حرفهارادیرتربایدزد.به نظرم غیرمنطقی آمد،یا لااقل من این منطق راقبول نداشتم…من صدایم رابه پشتیبانی ازآقای شاپوربختیار باسربلندی هرچه تمام تربلند می کنم،حتی اگر این صدادرفضاتنهابماند.من ازتنها ماندن هرگزهراسی بدل راه نداده ام.ولی این بارمی ترسم.نه به خاطرخودم،بلکه بخاطرآینده این مُلک وسرنوشت همه آنها که دوستشان دارم…».
ویداحاجی(یکی اززندانیان سیاسی)سخنرانی درمدرسه عالی سینماوتلویزیون:
«…بانصیحت وحرف نمی توان وحدت بوجودآورد،بلکه بایدبرای ارتقاءمبارزات شعاری دادکه فعال ودر عین حال متحدکننده ودرعمل ومبارزه توده هاوحدت رابوجودآورد.این شعاردرعین حال باعث طردافراد ونیروهائی خواهدشدکه حواسشان فقط رفتن شخص شاه به عنوان دیکتاتوربودند.ازبین بردن ارگان رژیم ودرعین حال باعث تصفیه جنبش ازعناصرمتزلزل وسدشکنان می شودوانقلاب رادرجهت استقلال وآزادی سوق خواهد داد…».
اشپیگل-برگردان-کامبیزشیردل؛سنت های شرقی دربرابرزَهراروپایی:
«…ایرانی باشلوارهای جین مُدرن،اروپایی هاوآمریکایی هاراازکشورخودبیرون می کنندوبجای آن بدنبال کسانی می روندکه ازغرب چیزی نمی دانند،ولی درعوض به قرآن تسلط کامل دارند:رهبران مذهبی».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
اعلامیه کارکنان وزارت فرهنگ وهنردرباره اسامی سانسورچیان کتاب درایران:
«1-خانم رخشنده زعیمی؛مدیرکل نگارش ومسئول مستقیم همه سانسورها وسرسپرده اربابان استعمارگر2-فرازبرزگر3-ابراهیم صفایی4-عباسعلی معلم5-محمدامینی6-علی اکبرمعاون7-شیخ محمدکاظم سنگلجی.این 7نفرتحت ریاست خانم زعیمی اعضای شورای ویژه سانسورهستند.8-منوچهرآدمیت9-دکترعنایت الله رضا10-دکترغلامعلی اخروی11-داودفرهمندی12-مسیح مسیحا 13-اقبال یغمایی14-جلال الدین طهوری15-غلامرضاانصافپور16-عبدالحسین سعیدیان17-میر محمدصادقی 18-هاشم رضی19-دکترزرنگار(مدیرمجله پست لندن)20-دکترجوادمصلح شیرازی21-دکترهاکوپیان22-دکترماهور23-مهدی افشار24-دکترعایلی25-صادمی26-دکترمهدی جویا27- شعیب صمیمی28-حبیب تبرا29-دکترجوادخراسانی30-دکترمحمدمحمدی 31-بیگلری32-خانم فرح صوفی33-ابوالقاسم پاینده34-محمدنوبخت.سانسورچیان کتب مذهبی:35-شیخ محمدکاظم سنگلجی36-دکترعباس مهاجرانی37-شیخ محمدباقرنهاوندی38-شیخ حسن روحانی39-عیسی صدر40-حکمت آل آقا41-سیدمحمدجعفرصفری زاده42-صدرالدین صدرشیرازی43-دکترذکرالله ثابتیان44-عباد الممتازمیثاقی.شورای عالی سانسور:اعضای این جلسه بامنشی گری درخشنده زعیمی،عبارت ازمهردادپهلبد،رضاقطبی،داریوش همایون،محمودجعفریان وهلاکو رامبد.ضمناآقایان دکترمحمدامین ریاحی،ایرج زندپور،محمودمیرمیران ازکسانی بوده اندکه ازسالهاقبل دراختناق و سانسورعامل تعیین کننده بوده اند».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفتگوبامنوچهرهزارخانی:
«یکی ازنشانه های استبدادزدگی همین خطرناک تلقی کردن برخوردافکار وعقاید است…تحمل زوروخشونت بطورمستمر خودیک شیوه زندگی ویک فرهنگ است».
پرتاب نارنجک به منزل دکتر حاج سیدجوادی
«خبراین حادثه نخستین باروسیله دکتررضابراهنی دریک گفتگوی تلفنی باآیندگان درمیان گذاشته شد.وسپس درپیگیری خبرباشمس آل احمدودکترجوادمجابی موردتائیدقرارگرفت…به گفته همسایگان قصدازبمب اندازی آسیب رساندن به دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی بودکه ازدوروزپیش درمنزل مسکونیش به سرنمی بردوماموران فرماندار نظامی درتعقیب وی هستند».
این نظرخواهی یک توطئه است:
«درپاسخ به خبرصفحه4روزسه شنبه مورخ17/11/57روزنامه آیندگان درموردانجام پژوهشی ازطرف کارمندان مرکزتحقیقات اجتماعی ونظرخواهی رادیووتلویزیون به اطلاع می رساند:کارمندان اعتصابی این مرکزدرمورد انجام طرحی تحت عنوان نظرخواهی درموردمسائل روزراجع به بررسی پاره ای ازنظرات سیاسی مردم در اوضاع واحوال جاری،لازم به یادآوری است.که تکمیل پرسشنامه های مذکورصرفا از طریق سرپرست مرکزمهدی ارباب زاده تهرانی وبرخی عناصرغیراعتصابی انجام گرفته که این کارنیزازطرف خبرنگاران مرکز انجام نشده وقویا تکذیب می گردد.لازم به یادآوری است احتمالانظرخواهی های دیگری نیزبه کمک عمال خارجی ونوکران اجیرشده داخلی درشرایط حساس مملکت درجریان است که هدف های آنهاصرفادرجهت شناخت وشناسایی هرچه بیشتر ازآرمانهای انقلابی ملت وبهره برداری ازنتایج آن در جهت سرگویی حرکت های ملی خواهد بود». (ازطرف:کارکنان اعتصابی مرکز تحقیقات اجتماعی ونظرخواهی سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران)
19بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترمحمدمکری:جمهوری اسلامی باحکومت مذهبی تفاوت دارد!
«دکترمحمدمکری،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمینی،امروزتاکیدکردندمردم نبایداز جمهوری اسلامی بترسند،زیراجمهوری اسلامی باحکومت مذهبی تفاوت دارد.ودرآن هرکس آزاداست که درچارچوب قوانین کشورآزادانه زندگی کنند.دکترمکری اخیرا از پاریس به تهران آمده است،مکری ازسال1341باامام خمینی همکاری می کرده وقبل ازآن رهبرجبهه ملی دراروپابوده است».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
مهندس احمدکی نژاد:نکته هایی پیرامون دولت موقت بازرگان!(مقاله)
«…اجتماعات وتظاهرات یک گروه موافق یامخالف راازنظرحقوقی نمی توان مراجعه به آرای عمومی تلقی کرد».
محمدشمس لنگرودی:پیرامون نوشته مهشیدامیرشاهی زیرعنوان کسی نیست که از بختیارحمایت کند؟
«…دوراه بیشتر نداریم:ویتنام یاشیلی…ازبقیه حیرت هاوحسرت هاچه بگویم؟از کلامش بگویم؟یا ازاینکه گمرک چیانی که تادیروزدرپناه دولت وقت برای رد کردن هر بسته وهرچمدان گوش من وشما رامی بریدندوامروزناگهان می خواهنددزدمن وشمارابگیرند؟یاازکارمندان تلویزیون که درگذشته، اوامر دولت های پیش،نه فقط بدون چون وچرااجرامی کردند،بلکه باخوش رقصی اجرامی کردندوحالابرای دولتی که فرمایش صادر نمی کند،لب ورچیده اندونازمی کنند.ازنامه ای به آیندگان17بهمن،سه شنبه. این هابقول گورکی زنجموره طبقه ای است که منافع نامشروعش رادرخطرمی بیندوازسربی خردی وناگریزی فریادبرمی داردواویلا منافع ملی به خطر افتاده است؟ خانم امیرشاهی شما ازچه حیرت کرده اید؟اصلامی دانیدایران چه خبراست؟اصلا می دانیدملت برعلیه اختناق،ترور،خفقان و دیکتاتوری بی چون وچراقیام کرده است وتاکنون بیش از60هزارشهیدداده است؟…وشمامی فرمائیدحالابرای دولتی که فرمایش صادرنمی کند،لب ورچیده اندونازمی کنند.خانم محترم کجای کاری؟نخست وزیرسوگلی شماراچه کسی انتخاب کرده است.این همپالکی شماچه چیزی از امامی وازهاری بیشترآورده است…روزنامه هاراکه درزمان همان هابراثرفشارو مقاومت دلیرانه مردم آزادترشد.زندان های سیاسی راهم که درزمان همان هامردم بازکردند.خانم امیرشاهی کوتاه کنیم، تاریخ نشان می دهدکه الان باهمه این اوصاف دوراه بیشترپیش روی ماقرارنگرفته است،دو راه: یا شیلی یاویتنام.راه میانه ای نیست».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن663173
نه شیلی.نه ویتنام!من احسان نراقی هستم.آقای لنگرودی نوشته:مادوراه داریم یا شیلی ویا ویتنام.هرچندمن به خوبی،ایشان رادرباره تبهکاری امپریالیسم درک می کنم.ولی تنفراز آمریکانبایدمارابه سوی یک اسارت دیگرسوق دهد.آزادگان وملل زنده جهان امروز می کوشندبه هیچکس ازدوابرقدرت آمریکا وشوروی تسلیم نشوند.انقلاب ایران یک انقلاب اصیل ملی بود.یک عکس العمل دفاعی بودکه ملت به کمک ذخیره وتوان فرهنگی ودینی خودبرای مقابله باسلطه بیگانگان وهیات حاکمه بیگانگان ازخودنشان داد.امروز نقش تاریخی رهبران روحانی وسیاسی و همه وطن پرستان ایران دراین است که باروشنی ودرایت بتوانندمارابه یک سیستم حکومتی مستقل برسانند که نه شیلی بشویم ونه ویتنام».
«تنهانیستید،بختیارهم هست؛فریباهستم.ازقول من به خانم مهشیدامیرشاهی که طی مقاله ای درآیندگان ازقانون اساسی دفاع کرده بنویسید:خانم قصه نویس سیل بی امان یک ملت ستم کشیده طغیان کرده است وده ها هزار نفرقربانی شده اند و شمادرتخیل قصه پردازی هستیدوچه خوب گفته ایدکه تنهاهستید.باعرض تسلیت به شما می گویم که تنهای تنها نیستید؛بختیارهم هست!».
«قلمت پایدارباد.آقامن سیناهستم.ازقول من به خانم مهشیدامیرشاهی بنویسید قلمت پایدار باد صدای تودرفضاتنهانمی ماندبه په شرطی که به من وتوداغ ساواک نزنند وخون مان را حلال نکنند».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
16دی ماه1357روزنامه کیهان:
حضرت آیت الله العظمی خمینی:
«ازمطبوعات که زیرباردیکتاتوری وسانسورنرفتند تشکر می کنم».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«توطئه خطرناکی دردست اجراست.اعتصاب کنندگان به اعتصاب ادامه دهند».
آیت الله طالقانی:
«دانشگاه هابجای اینکه خانه علم باشد،خانه دربارشده است…بختیارهیچ شانسی ندارد…مردم نباید راساکسی را مجازات کنند».
به توصیه آیت الله طالقانی:
«آتش نشان هااعتصاب راشکستند».
«گرانفروشی توسط امام خمینی منع شد».
آیت الله منتظری:
«رهبران عرب بایدازحوادث ایران درس بگیرند».
آیت الله العظمی شریعتمداری درمصاحبه ای گفت:
«استناد به قانون اساسی،حفظ رژیم استبدادی کنونی نیست».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله العظمی خمینی ازمطبوعات تقدیرکرد».
18دی ماه1357روزنامه اطلاعات
امام خمینی:
«مداخله شوروی منجربه جنگ سوم می شود».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«عناصرمشکوک راازدانشگاه طرد کنید».
آیت الله طالقانی:
«زنان وفرزندان جنایت کاران گناهی ندارد».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:«من مدعی مقام ریاست جمهوری نیستم».
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری:
«استعمارگران نیم قرن درایران جنایت کرده اند».
امام خمینی:
«مردم باکودتامقابله خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
بیانیه حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری درباره مجازات ماموران ساواک:
«به عموم مومنین واهالی محترم شهرستان هاودهات اعلام می داریم که درهرکاری باید تابع دستورمراجع بوده باشیدوبدون جهت معترض مال وجان و ناموس مردمان نشویدواگریک نفر را شنیدیدکه سابقابادستگاه ظلم وجور همراهی و همگامی کرده است شما حق نداریدکه اورا تنبیه کنیدوبایدبه حاکم شرع معرفی نمائیدکه اگر لازم باشد حاکم شرع تنبیه خواهدکرد.اگر توبه درستی کرده باشدتوبه ایشان را قبول می کنند(8صفر،1399)».
21دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».
سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما و مراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرا نهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین و مبارز را بخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروه هاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت6نفرومنجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبا اعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.درچارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید. جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت در برابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم های ناپاک میراثخواران استعمار نموده خطاب کرده وآخرین سخن سالار شهیدان حسین(ع)درنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل در زندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
23دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«امام خمینی ازمسیحیان خواستندبرای ایران دعاکنند».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه سرگشاده آیت الله خوانساری به شاپوربختیار:
«درچندروزه دولت ملی شما،چندنفرازملت کشته شده اند».
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):«نظام اقتصادی وصنعتی درحکومت اسلامی!
«صنعتی شدن یک چیزاست واستعمارصنعتی چیزدیگر.درنظام حکومت اسلامی خودکفایی یک اصل اساسی درتمامی زمینه هاست.ووابستگی و طفیلی گرایی منفورترین کارها!…این گونه مسائل برای آقای«دکتراوئن»و همفکرانش جنبه افسانه ای وایده آلیستی دارد.اوفقط متعلق به جامعه انگلستان است نه جامعه جهانی.پاسدارمنافع بی قیدوشرط آنها.مسائل مربوط به حقوق بشربرای اولفظی تو خالی است.یادکوری که برای تزئین دمکراسی مداربسته آنهابوجودآمده که وقتی پای منافع آنهابه میان آید،فورا برچیده می شود».
آیت الله العظمی خمینی:
«من بردولت آینده نظارت خواهم کرد».
دردانشگاه تهران چه گذشت؟
«سخنان حضرت آیت الله طالقانی درمراسم بازگشایی دانشگاه تهران»
«دیروزهم چنین ازطرف حوزه های علمیه قم،حجت الاسلام آقای جنتی که به همراه گروهی ازروحانیون ازقم به همین منظوربه تهران آمده است،پس از تبریک گشوده شدن دانشگاه تهران، همبستگی حوزه های علمیه قم را با دانشگاه هااعلام کرد».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
اعلامیه حضرت آیت الله مرعشی نجفی:
«نشریه های بی امضا،نهضت اسلامی رامنحرف می کند».
«روحانیت قتل وغارت اشخاص رامحکوم کرد».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامی!
«نه ستم کنید،نه زیربارستم بروید…اصل اساسی که برمجموعه مناسبات حکومت اسلامی پرتو انداخته این است:درحکومت اسلامی حقوق زنان همانندمردمحترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه به زنان توصیه می کند: اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنهادرمحیطی پاک وبا احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد…ثانیا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خودرا ازنظر تربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…تشکیل پارلمان ومجلس درشکل کاملاحساب شده و مردمی،نه خودکامگی درلباس انتخاب آزادبرای شور،درهمه مسائل اجتماعی وسیاسی نه تنها مجازاست بلکه مشمول اصل کلی وامرهم شورا بینهم می باشد.امابه این شرط که درتمام موارد قوانین اسلامی مدنظرباشد.واز چهار چوب آن بیرون نرود».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
مصاحبه باحضرت آیت الله روحانی که دی شب اززندان آزاد شد:
«کمونیستها درنهضت عظیم اسلامی قدرتی ندارند».
«امام خمینی نامه شاه راپس فرستاد».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«درصورت عدم توطئه،مارکسیست هادرابرازعقیده آزادندوایران خورادرحال جنگ با اسرائیل می داند».
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامه فرانسوی لوسووار):جنبش اسلامی مانه چپ است ونه راست!…ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت علی(ع)است که به شکل زندگی پیشرفته کنونی پیاده شود!
س:«شماچندسال زندان بودید؟».
آیت الله منتظری:«من تاکنون مجموعاحدود5/5سال زندان بوده ام.ولی دردفعه ی اخیر به10سال محکوم شده بودم».
س:«علت محکومیت وزندانی شدن شما چه بود؟».
ج:«آنچه برای من گناه وجرم می شمردندعلاوه برکمک به خانواده های زندانیان سیاسی،طرفداری ازحکومت اسلامی بود».
س:«ممکن است تصویری ازحکومت اسلامی وجنبه های اجرائی آن برای ما بیان بفرمائید؟».
ج«:مقصودازحکومت اسلامی که مامی خواهیم آن چیزی نیست که معمولادرتبلیغات رژیم به چشم می خورد.مبنی براینکه درحکومت اسلامی هیچ تشکیلاتی وجود ندارد ویامثلاافرادارتشی درچنین حکومتی کنارزده می شوند.بلکه حکومت اسلامی این است که تمام قوانین مملکتی بر اساس موازین اسلامی زیرنظرکارشناسان دینی که علماومراجع وبخصوص حضرت آیت الله العظمی خمینی می باشدبیان واجرا شود.ومعلوم است که دراجرای دقیق آنهااحتیاج به مجالس شوراو وزارت خانه هایی داریم که بدست مردان صالحی که مورد اعتمادندباشد.درخصوص قوه مجریه و قضائیه هم بایدگفت که مادراداره مملکت کاملا به آنهااحتیاج داریم.منتهی الامرقضاوت باید براساس عدالت که جزدرپرتوقوانین اسلامی ممکن نیست باشد.ارتش ونیروهای اجرایی داخل هم باید از افرادصالح انتخاب شود.وحقوق اقلیت هاهم،کاملامحترم است.وروابط چنین حکومتی باسایرملت هاحسنه خواهدبود».
س:«کدام یک ازقوانین کنونی کشورمخالف موازین اسلامی است؟».
ج«:اصولاقوانینی که درحال اجراهستندبجزپاره ای از قوانین مدنی،نظیرارث وغیره مخالف بااسلام می باشد.(البته درارث هم تاحدودی)توجه به قوانین قضائی وجزائی کشور،مساله راروشن می کند.مثلامجازات دزدی وزناومیخوارگی زندان کردن نیست.بلکه بایدحَداسلامی بردزدو زناکارو میگسارجاری کرد».
س:«همچنانکه درپاکستان وعربستان معمول است؟».
ج:«حکومت های ذکرشده هرگزایده آل ونمونه حکومت اسلامی نیست.زیرادرآنجا ظلم وتعدی به اموال واختلاف طبقاتی کاملا وجوددارد.بلکه ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت اما علی(ع) می باشد.که باشکل وزندگی پیشرفته کنونی دنیا پیاده شود.این دوجمله ازآن امام بزرگوار بیانگرجهت گیری حگومتی اش می باشد:«1-ان الله فرض علی ائمه العدل ان بقدره وانفسهم بضعفه الناس کی لایتبغ بالفقیر فقره».یعنی خداوندبررهبران حکومت های عدل،واجب کرده که زندگی خودراتاسطح فقیر ترین مردم تنزیل دهند.مباداطبقه فقیراحساس رنج کندوازپای درآید.2-اگربخواهم ازمغزگندم وعسل وپارچه ابریشمی غذاوپوشاک تهیه کنم می توانم ولیکن ازعدل و انصاف دوراست که من چنین زندگی کنم ولی درگوشه ای از کشوراسلامی عده ای به نان شب محتاج باشند…آنچه ذکرشدتصویری اجمالی ازحکومت اسلامی بودوتشریح ابعادگوناگون آن به نوشتن کتاب محتاج است…مقصوم این بودکه فریب تبلیغات رژیم رانخوریدکه همواره سعی دارد چهره حکومت اسلامی رادردنیاخراب کند.درحالی که حکومت اسلامی،یعنی حکومت عدل واجرای قوانین عادلانه اسلام».
س:«خیلی متشکرم ازاینکه دورنمائی از حکومت اسلامی رابرای ما بیان فرمودید!
معذرت می خواهم درخارج ایران بعضی دراثرتبلیغات رژیم،فکرمی کنندحکومت اسلامی هم یک نظام دیکتاتوری فردی مانندلیبی است.ممکن است توضیحی بفرمائید؟».
ج:«هرگز!حکومت لیبی که زیرنظریک سرهنگ ارتش اداره می شود،نمونه حکومت اسلامی که خواسته مااست،نمی باشد.بلکه اصولادرحکومت اسلامی بایدقوانین واجرای آنهازیر نظر کارشناسان مسائل اسلامی،که همان علمای اسلام ومراجع هستند،باشدکه علاوه براجتهاد و عدالت بایدبه شرایط سیاسی واجتماعی زمان کاملاآگاه باشند.ضوابط یادشده نقش اساسی در خط مشی وجهت گیری حکومت هاوجلوگیری ازانحراف مسیروظلم وتعدی به مردم دارندوهم اکنون چنین فردی آیت الله خمینی می باشد.ودرصورت تعدد،بایدکارهازیرنظرشورایی متشکل ازافراد ذکر شده اداره شود.شورای فتوایی هم که شنیده اید،قدمی دراین جهت است».
س:«درموردمطابقت افکارافرادجبهه ملی بااسلام که معمولاگرایش سوسیالیستی دارند،چه می فرمائید؟.
ج:«من تفصیلاازنظریات وافکارآنهااطلاعی ندارم.آنچه مسلم است آنهاهم مانند طبقات ملت مسلمان ایران باوضع موجودموافق نیستندواکثریت قاطع ملت ما مسلمانندوافرادجبهه ملی هم از همین ملت اند.وبااجرای قوانین اسلام هزگزمخالف نیستند».
س«:به نظرشمادخترهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن است که زن درجامعه لخت نباشدکه وسیله شهوترانی قرارگیرد.وگرنه بامراعات حجاب اسلامی وعدم اختلاط دختروپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیازبرای زنان و دختران تامین می شود.وآنهاازتمام مزایاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
علامه نوری،حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر(مقاله):
«…حکومت دراسلام فراگیرترین وجدی ترین مقامات اجتماعی است که نمی توان آن راسهل و ساده گرفت ونمی توان آنراازتوارث،میراث شخصی سخت وبازیچه اطفال ویاافرادفاقدصلاحیت های خاص علمی ووارستگی های اخلاقی گردانید…قدرت اجرائی درنظام اسلامی درمیان همه مردم و کل امت توزیع شده وهرگز دریک مقام متمرکز نگردید،تابه بروز استبدادبیانجامد.می توان گفت در اسلام به همه تعقل دارد».
استقبال باشکوه ازحضرت آیت الله منتظری:
«حضرت آیت الله منتظری دربازگشت ازفرانسه به ایران،بوسیله ده هاهزارتن ازمردم استان کرمانشاه مورد استقبال قرارگرفت.باوجودآنکه بازگشت ایشان بدون اطلاع قبلی بودده هاهزار نفر ازمردم درخسروی،قصرشیرین،سرپل ذهاب وکرندازایشان استقبال کردندومردم کرمانشاه نیزتا10 کیلومتری جاده قصرشیرین به استقبال رفتند».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
ازدکترعبدالرضاحجازی(پاسخ به نامه دکترمصطفی رحیمی،پیش داوری درباره جمهوری اسلامی):
«امام وپیشوای اسلامی بایددرتمام شئون زندگی دخالت کند.اگرمردم راکنارنمی گذاشتند،امام خمینی توصیه به رفراندوم نمی فرمودند…بایدبدانیدکه دریک جامعه اسلامی باتوجه به ساختن فرد،جامعه نیزساخته می شود…نوشته اید:شایسته مقام روحانیت آن است که خودرابه مقام سیاسی نیالاید؛اولا:امام خمینی ودیگر رهبران اسلام ازگرفتن هرپُست سیاسی بی نیازهستند. زیراآن مقام سیاسی که شمامی اندیشید ومنشافسادمی گردد،ازمحرمات الهی است وازسوی دیگر دریک جامعه اسلامی احدی صاحب«قدرت»نمی شودتاانگیزه ای برای فسادبوجودآید.قدرت راتنها جامعه بدست داردورهبران اسلامی بدون هیچ امتیازی ازدیگرافرادجامعه پاسداران و خدمتگزاران انقلاب اسلامی هستند:کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته…راستی صفویه،یک حکومت اسلامی وشیعی نبوده،بلکه اسلام وشیعه را وسیله مبارزه باعثمانیان دردست گرفته بودند.اجازه دهیدملت مسلمان ایران ومردم آگاه مابه فیلسوف معاصرمیشل فوکووحضرت عالی بخندند که کلمه«روحانیت سیاسی»را اساسااستعمال می کنید.زیراامام خمینی وملت ایران نمی خواهندروحانیت سیاسی بوجودآید.ونه حکومت روحانی تشکیل دهند،بلکه علمای اسلام و همه ملت ایران می خواهندحکومت عدل وآزادی که متضمن سعادت ملت باشد بیافرینند».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
«آیت الله قمی پیشنهاد عضویت شورای سلطنت رانپذیرفت».
امام خمینی:
«پیروزی هنوزکامل نیست.اختلافات جزئی ومذهبی راکناربگذارید».
حضرت آیت الله طالقانی درپیامی:
«خواستارتشکیل وهمبستگی وانسجام اقشارمردم وتشکیل کانون های مرکزی در گروه ها و سازمان هاوصنف هاشده اند.تابه این وسیله ازپراکندگی وتشتت آراءدر امور مزبور به مبارزه و اعتصاب جلوگیری به عمل آید».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله علامه نوری:(مقاله):حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر!
«….وطن پرستی که یک نوع شرک است ومیهن راباخداشریک می سازد.درمکتب توحیدی جائی ندارد…ادب،هنر،شعر،دانش هاوتحصیلات باید درنظام اسلام راه تعهدو هدف داری پیش گیرند…در اسلام وکلیت گرائی نه کمونیسم وجودداردونه بی بندوباری سرمایه داری غرب باکاپیتالیسم.با حفظ مالکیت شخصی اسلام آنرامحدودو مشروط به منافع عمومی واصول اخلاقی می سازد… عدالت اقتصادی که اسلام بوجودمی آوردبه مراتب کامل ترازعدالت اقتصادی کمونیست هااست… هرگزاسلام ازکارمشروع زن یامردجلوگیری نمی کند.بلکه تشویق نیزمی نماید…دراسلام قوه قضائیه استقلال کامل داردوزیرنفوذقوه مجریه قرارندارد.ماموریت قاضی تنفیذحکم خداوقوانین اسلام است…».
ازدکترعبدالرضاحجازی:پیش داوری پیرامون جمهوری اسلامی!(پاسخ به نامه دکتر رحیمی):
«آقای دکترشماموافق جمهوری«اسلامی»هستید،نه مخالف!…اگربااقتصاداسلامی درارتباط بودید هرگزاین سوال رانمی کردید.درجامعه اسلامی موسسات اقتصادی برای جریان پول به جای رباو بهره،از«مضاربه»استفاده می کنند…کتاب بدون ربادراسلام رامطالعه کنیدواینقدرازکلمه«پیش ساخته»سخن نگوئید…اضافه کنم چرا برای اداره کشورایران به ضوابط دمکراسی پیش ساخته دو قرن به عقب برمی گردید.چه بهتربه اعلامیه جهانی حقوق بشرمتوسل کردید،که الفبای قرآن و الفبای خطوط اصلی حکومت اسلامی است…سوال می کنم اگرحکومت آینده ایران رابه «اسلامی»توصیف کنندوارج بگذارندبرای بیش از30میلیون مسلمان ایرانی که با نثارخون مقدس خود،پرشکوه ترین حماسه های تاریخ رابوجودآوردندخطاست،.ولی توصیف کردن حکومت آینده ایران رابه«سوسیالیستی»بقول شماویاکمونیستی خطانیست که ازپشت به جنبش ماخنجرمی زنند؟… آیادرکشوراسلامی ایران مطرح کردن حکومت به شکل«اسلامی»به گونه ای قراردادیک طرفه است؟ولی مطرح کردن حکومت غیراسلامی یکطرفه نیست وهمه جانبه است؟هیچ فرزانه ای جواب مثبت نمی دهدومی داندحکومت بدون توصیف وبه شکل مطلق یافریب است ویاامری است مبهم.عبارت«جمهوری اسلامی»ویاحکومت اسلامی برای ملت مسلمان ایران ابهامش کمتراز عبارت سوسیال دمکرات یادیکتاتوری پرولتاریاویاسوسیال لیبرال خواهد بود».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
سه تن ازمستشرقین فرانسوی،انگلیسی وایتالیایی اخیرادرمصاحبه ای باحضرت آیت الله حسین علی منتظری پرسش هایی راپیرامون حکومت اسلامی ونظرگاه های اسلام درامورسیاسی و اجتماعی مطرح کرده اند:
س:«انقلاب موجودایران آیاتنهاجنبه ی مذهبی دارد،یاآنکه یک انقلاب سیاسی می باشدوهدفش سرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن حکومت اسلامی است؟».
ج:«اصولادراسلام جنبه های مذهبی ازسیاسی درمسائل اجتماعی جدا نیست.و اسلام درعین توجه به مسائل معنوی واخلاقی کاملا به مسائل اقتصادی وسیاسی توجه کرده وازاین رومساله حکومت واداره شئون مردم از مسائل مهم آن است.و قرآن کریم حق حاکمیت رادرمرحله نخست مختص خداوندوسپس انبیاوفرستادگانش دانسته وبعدابه ائمه اطهار(ع)محول شده ودرزمان کنونی بامراعات ضوابط چهارگانه ذیل ازبین مردم بایدرهبران حکومت هاانتخاب شوند:1-اجتهاد-یعنی تخصص درشناخت مسائل اسلامی.2-عدالت درعمل واجرای دستورات اسلام.3-آگاهی کامل به مسائل وسیاست های روز.4-شجاعت موضع گیری قاطع دربرابر دشمنان اسلام.بنابراین هدف انقلاب ایران تبدیل رژیم موجودکه اساسا مخالف اسلام است به یک رژیمی صددرصداسلامی که براساس ضوابط قرآن وسنت پیامبر وائمه اطهار(ع)که منطبق باشرایط پیشرفته عصرخودمی باشد».
س:«دراتوبوس ازکسی شنیدم می گفت مامی خواهیم این شاه راه ببریم ویک شاه دیگری که آیت الله خمینی باشدروی کاربیاوریم.ممکن است دراین باره توضیحی بفرمائید؟»
ج:«مساله این نیست که آیت الله خمینی بخواهند شاه بشوند،بلکه براین اساس که رژیم ایران که شاه درراس آن قرارداردازدرون پوسیده وپس ازسال هاظلم وجنایت وزندانی کردن وکشتن علما ودانشمندان ورجال سیاسی وبقیه دیگرهیچ پایگاه مردمی برایش نمانده ودرهیچ جای دنیاحکومتی که پایگاه مردمی نداردپذیرفته نیست.هم اکنون تمام حملات ملت مسلمان درجنبش اسلامی خود متوجه شخص شاه است ودراین رابطه همه ازکوچک وبزرگ که کاملابرای شمامحسوس است یک شعارمی دهند.وابدابه اعترافات شاه وقول عدم تکرار وضع گذشته اعتنایی نمی کنندو همگی بدنبال یک حکومت ونظامی هستندکه برخلاف گذشته عدالت اجتماعی اساس آن باشد،و ازاین روخواسته خودراپیروی ازعلماومراجع وخاصه شخص آیت الله خمینی که پیشنهادسرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن جمهوری اسلامی راکردندمی بینندودرچنین رژیمی معظم له شاه نمی شوند.بلکه بامشورت سایرعلمای دین نظارت دقیق براداره کشوروانتخابات آزادمردان صالح ومتدین وتشکیل مجالس شوراوقوه قضائی واجرایی خواهندکردواصولاشورای فتوایی که احیانامطرح می شوددوکارابایدعملی کند.یکی بدست آوردن واجتهادقوانین اسلامی بارعایت شرایط مختلف و متحول زمانی ومکانی ودیگری اجرای دقیق آنهاکه درپرتو قدرت حکومت اسلامی عمل خواهد شد. بنابراین باروی کارآمدن چنین حکومتی هرگزنیازی به«شاه»وآن تعریفات افسانه ای دربارنخواهد بودوباموازین اسلام نیز سازگار نیست».
شیخ مصطفی رهنما(مقاله):
«دمکراسی دراسلام،یک مبحث شیرین وپرارزش است.چون اظهارنظرورای مردم برای بهبودوضع زندگی مردم،یک امراساسی ولازمه زندگی عادلانه ومنظم است.اسلام مراعات اصل دمکراسی رانموده…پیرمردی همین امروزسوال می کردچه می شود؟زندگی روزمره کی عادی می شود؟وی پدرسالخورده خانواده است.ومن برایش توضیح دادم وامیدوارش کردم که درست خواهدشدوحق وعدالت دمکراسی پیروزخواهدشد.یعنی اسلام ووجدان پیروزی خواهدیافت».
طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سید مهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».
دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:
«ساواک که ازابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامی برای ایشان ساخت وتوطئه قتل مرموزمرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیر سحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم با قتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا از این قتل که افکارعمومی به اونسبت می داد،پاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنها خودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگر اقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بین المللی،حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ما روحانیوین حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوق ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان و برادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان در بدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهدسیدمهدی هاشمی را خواستاریم».
تلگرام آیت الله طالقانی درباره موسی صدر به شورای انقلاب الجزایر مخابره شد:
«…بومدین رهبرفقیدشمادرباره هموطن وهمرزم ماآقای موسی صدراقدامات ذی قیمتی نموده بودو خبرمی رسیدتلاش مداوم آن فقیدمی رفت این مشکل جهان اسلامی خصوصانگرانی فوق العاده این لحظه ملت مسلمان ایران رامرتفع نماید.اکنون که بومدین درمیان شمانیست شایسته است شورای انقلاب باجدیت و صمیمیت بهرطریقی که مقتضی می دانددرحفظ صیانت این شخصیت بزرگ عالم اسلام راه بومدین فقید راتاحصول نتیجه قطعی ادامه داده».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«مذهب ازسیاست جدانیست.جزئی ازآنست».
«آیت الله العظمی شریعتمداری درباره کمبودغذایی اعلام خطرکرد».
دستورامام خمینی درباره سفارت ایران درآمریکا:
«…بدینوسیله به جنابعالی(دکترجلیل ضرابی)وآقایان دکترطباطبائی،رضاصدر،احمدعزیزی وشهریار روحانی ماموریت داده می شودتا با همکاری کارمندان سالم و علاقمند به حیثیت وشرافت اسلامی وملی برامورسفارت خانه وکنسولگری ها سرپرستی نموده».
«تشکرواعتذارحضرت آیت الله منتظری ازعلمامحترم ومردم شریف وقهرمان غرب ایران».
اعلامیه آیت العظمی شریعتمداری درباره وقایع خونین اهوازودزفول:
«آدم کشی مزدوران ملت راازمبارزه منصرف نمی کند».
30دی ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله العظمی خمینی:ایران بافشار شوروی هم مقابله خواهدکرد».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
توضیح دکترسیدعبدالرضاحجازی:
«1-مقاله جوابیه ای که پیرامون مقاله ای که تحریر گردید،تنهاپاسخ به فرازهای انتخاب شده مقاله بودکه به اساس اسلام لطمه می زد.2-دربرابرهجوم به اسلام برهرمسلمانی واجب است دفاع کند.یکی درسنگرسربازی ودیگری درسنگرفرماندهی وبرخی هم آشپزی می کنند…3-تشخیص «صلاحیت»موردجواب بامراجع اسلام ومجتهدین اسلامی وبادانشمندانی پرهیزکارچون آقایان مهندس بازرگان ودکتر یدالله سحابی است نه با آقای گرمارودی که درحدیک شاعرپراحساس برای ماقابل احترام هستند.وانتظارمی رودهرچه زودترباشعرونثرپاسخ گوی مقالات ضداسلامی باشند».
مصطفی حسینی طباطبایی(پاسخی دوستانه به آقای دکترمصطفی رحیمی درزمینه حکومت اسلامی):وحشتی ازعباوردانبایدداشت!
«…شماقانونگذاری اسلام راکه زیرباررباوقمارواستثمار(چه فردی وچه جمعی)نمی رود،عیب آن شمرده اید؟…اساسا آن دمکراسی آزادمنشی که جنابعالی طرفدارش هستیدچیزی جز اسلام نیست…روحانیون رانبایدبردیگران درامورسیاسی تحمیل کرد،من نیزباشماموافقم…ایراددیگرآن جناب به حکومت اسلامی آن است که حکومتی بسیارمبهم می باشدوهرکس ازآن برداشتی منطبق باافکارخوددارد.درحالی که اینطورنیست.ونزدعوام ومردم نآگاه این سیستم حکومت مبهم و مجهول است ولی نزدکارشناسان ومتخصصان دینی ازآنجاکه متکی به کتاب وسنت می باشد، معلوم ومشخص است وابهامی درآن نیست».
2بهمن1357روزنامه کیهان
اعلامیه آیت الله العظمی شریعتمداری درباره فجایع 16سال پیش:
پانزده سال پیش،درخرداد42پس ازبازداشت حضرت آیت الله العظمی خمینی وچندتن تن دیگراز روحانیون ازطرف عمال رژیم،حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری،بیانیه ای صادرکرده بودندکه نشانگرماهیت انقلاب،اعتراض روحانیت مترقی است».
«آیت الله العظمی شریعتمداری دراین بیانیه که به تاریخ13محرم1383صادرشده بود،ضمن تائید حرکت انقلابی امام خمینی وتاکیدبراین که نهضت اسلامی حامی زحمتکشان ومخالف نفوذدولت های غاصب است،حقایقی رادرموردماهیت اعتراض روحانیت مترقی درسال42انشاء کرده بودند…: باکمال تاسف شخصیت بزرگ عالم اسلامی،حضرت آیت الله خمینی رادرتاریکی شب ازخانه خود دستگیرکرده وبجای نامعلوم برده اندوآیات وحجج اسلام دیگررانیزموردتجاوزوتعدی قرارداده اند… در قم و تهران وشیرازدست به کشت وکشتاربیرحمانه مردم بیدفاع زده اندوحتی به زن هاهم رحم نکرده اند…».
هشدارجامعه روحانیت مشهددرموردعوامل خرابکار:(ازطرف جامعه روحانیت مشهد،سیدکاظم مرعشی):
«جامعه روحانیت مشهدباانتشاراعلامیه ای درموردورودعده ای برای دست زدن به کارهای تحریک آمیزهشداردادند:..برادران مسلمان ومبارزمشهدشایع شده است که تعدادی کماندوباهواپیمادیروز ازتهران به مشهدودرلباس افرادعادی واردشهرشده اند و می خواهند به شهربانی وستادارتش و ساواک که قبلاتخلیه شده ونیزبه منازل بعضی درجه داران حمله کنندودست به آتش سوزی و تخریب وغارت بزنندواین کار را بحساب مردم بگذارند…».
شیخ مصطفی رهنما(بانی جمعیت مسلم آزاد):
«چراهنوزدرباره موسی صدرسکوت می کنند؟».
بیانیه حوزه علمیه قم درباره انتشارلیست های سیاه:
«دراین اعلامیه ضمن اشاره به نهضت پیروزمندانه ملت تاکید شده است:به نظرمی رسدرژیم شیطانی ازگذشته عبرت نگرفته ونغمه تازه سازکرده است.گاهی باجعل لیست های سیاه شایعه پراکنی همراه نام خائین معروف مارکدارخودافرادبی پناه واحیانابعضی ازمردمان شریف ومبارز و خدمتگزارراهم فاش ووابسته رژیم معرفی می کندوگاهی هم مزدوران خودرابه لباس مردم درمیان مردم می فرستد».
آیت الله طالقانی:انقلاب اسلامی ایران جهان راتغییرمی دهد:
«آیت الله طالقانی درشب اربعین99درمسجدهدایت خطاب به انبوه جمعیتی که برای سخنرانی ایشان درشب اربعین اجتماع کرده بودندضمن تشریح عدالت اسلامی به بسیاری ازمسائل روز نهضت پاسخ گفتند:…وقتی بت ازذهن بشرزدوده شد وتوحیدخالص جای آنراگرفت،بت های بیرونی چه ماه باشد،چه آفتاب،چه شاه باشد،چه قهرمان ها،ازمیان خواهندرفت..«امروز این نهضت،این نهضت عظیم که درکشورما مشاهده می شود،نتیجه کارافراد،اشخاص ومکتب معینی نبود،قهرمان پرستی هانبود،حزب هانبود،نتیجه یک آزادی است برای همه مردم ».
نامه سرگشاده به بختیار(ازناصرمکارم شیرازی):
«دولت شما فقط یک عیب دارد!درست است که شما مرغ طوفانید،امااین بارطوفان نیست؛ «صاعقه»آتش زاست باید ازآن اندیشه کنید!».
امام خمینی:
«ماوارث یک مملکت ویران هستیم.شاه رابایدبه ایران برگرداندوثروت هایش راپس گرفت».
آیت الله خوانساری:
«مسئولیت کودتای نظامی برعهده آمریکاست».
آیت الله طباطبایی قمی:
«شبها به مغازه های مشهددستبرد می زنند».
پیام حضرت آیت الله منتظری به مناسبت حوادث اخیرشهرهای ایران وچهلم شهدای اصفهان ونجف آباد:
«مسلمانان باید صفوف خودرافشرده ترسازند».
2بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله حسن سعید(کتابخانه مدرسه چهل ستون،مسجدجامع تهران):«اسلام ومبانی حکومت آن!
«درحکومت اسلامی نظارت دراجرای دستورهای الهی بامردم است…نظام عادلانه اسلام هیچگونه حقی راتضییع نمی کندوهمه افرادبه سهم خوددرحکومت اسلامی بهره مند می شوندو کسانی که این طرز حکومت راندیده ویانشنیده اندویابررسی دقیق نکرده اند،می ترسندبه حقوق آنها لطمه ای وارد آیدیاازقافله تمدن دور بمانند.درصورتی که اسلام آنچنان نظام عادلانه گسترده است که حتی حیوانات و نباتات وجمادات ازعدل آن برخوردارگشته اند…».
آیت الله مکارم شیرازی:«ازیک فاجعه خونین جلوگیری کنیم(مقاله):
«…بسیارخوش باوری وحتی ساده لوحی و حماقت لازم است تاتصور کنیم بازگشت به وضع سابق امکان پذیراست».
3بهمن ماه 1357روزنامه کیهان
«حضرات آیات،حاج شیخ بهاءالدین محلاتی وحاج سیدعبدالحسین دستغیب ازمراجع بزرگ تقلید شیعیان مقیم شیرازضمن صدور بیانیه هایی اظهارات دکترشاپور بختیاررا درپشتیبانی ازدولت را قویا تکذیب کردند».
آیت الله طالقانی:(سخنرانی درمسجدهدایت):
«…هی پشت سرهم می نویسند،روزنامه،نامه سرگشاده،نامه خصوصی که آقابه مااجازه نمی دهندماهم دادی بزنیم،فریادی بزنیم،حرف بزنیم.اساسا مطلب این است که می توانندخودشان را هماهنگ کنند؟مساله دیگر،درعین اینکه من درزندان وبیرون زندان به فداکاری این جوان های چپ گراکه به نظر من اندیشه ووجدان و محرکشان همان آزادی بوده،بعللی وعوامل داخلی ودیگر عوامل بین المللی به چپ کشیده شده اند،جان داده اند،فداکاری کرده اند،خون داده اند،مابه آنهااحترام می گذاریم،چون این اندیشه ازفطرت ووجدانشان برخاسته.چون انسان برای اینکه بخواهد مکتبی فکر کندمن خودم رابه کشتن بدهم زجربکشم زیرشکنجه مخوف وجانگداز جان بدهم برای اینکه کارگران برای50سال دیگربتوانندکار،خانه های خودشان را بدست آورند…آیا این عقل است؟نیست. مطابق مکتب است؟نیست.ولی مطابق وجدان است.وجدان هایشان اینهارابرانگیخته.یک دین مشخص روشن محرک ندیده اند ودین اوهام وخرافات آنهارامنحرف وناراضی کرده،ناراضی ازآزادنبودن راهم احساس می کردند،خوب کجابروند؟همین آقایان افسرهای توده ای درزندان خودشان بارهامی گفتند:مامکتبی ندیده ایم.وسیله ای برای فریادکشیدن نداشتیم،به حزب توده پیوستیم واین مساله رابازهم بگویم من بشخصه به این جورمردم فداکار ومقاوم که کشته داده ند،25سال،30سال در زندان بودکه ازجهت انسانیت نه ازجهت مکتب و وابستگی به مکتب خاص به آنهااحترام می گذارم. ولی جوان های ما،فرزندان من،دانشگاهی ها،اساتیدی که به من نامه می نویسیدآخراین مساله کمونیسم هم تجربه بدی نشان داده،می توانیم منکر بشویم؟تومی گویی من نیستم،اوبود،کی بود،کی بود،من نبودم…این تجربه بدی است که ملت ماداردوالاازجهت فکر،لااکراه فی الدین.من اعلام می کنم حضرت آیت الله العظمی خمینی اعلام می کند،قرآن که ماشاگرد مکتب این کتاب هستیم،اعلام می کند:لااکراه فی الدین،قدتبین الرشد من الغی.هرکه هرچه می خواهدبگوید. هر مسلکی آنهایی که می ترسندازاینکه دیگران درمقابل اندیشه هایشان حرفی نزنندکاری نکنند،یا آزادی نمی دهند،برای این است که ازنارسایی مکتب شان می ترسند.اسلامی که می گوید: قدتبین الرشد من الغی دیگربرای چه وحشت داشته باشیم؟».
امام خمینی درمصاحبه باکیهان:
«درحکومت اسلامی دیکتاتوری وجودندارد…راهی راکه باید برویم در بهشت زهرا اعلام می کنم…»
آیت الله طالقانی:
«اگرارتش کودتا کند،مردم مسلح می شوند».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمینی:
«متن مصاحبه ازروی نوار بطور کامل ودقیق پیاده شده…برای نخستین بارجزئیات سیاست جمهوری اسلامی بطور مستقیم وبدون واسطه خبرگزاری ها ونقل قول از نزدیکان،اززبان امام خمینی در شماره امروز:…دراینجاخبرنگار کیهان سوال کرد:بعضی ازگروه های کوچک طی نامه وتلفنی به ما می گویندکه مااززیرچکمه استبداد به زیر نعلین استبدامی رویم!
ج:آنهاعمال شاه هستند.آنهائی که این حرف هارامی زنند سال هاست که می زنندو این هاراهم شاه به آنها دیکته کرده است.وآنهاهم برای شما می گویند برای اینکه می خواهندشاه رابرگردانند. به آنهابگوئید شاه دیگربرنمی گرددوشمااگرحکومت اسلامی راببینیدخواهید دیددیکتاتوری دراسلام اصلاوجودندارد…دراینجاخانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این است که نهضت مایک نهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی کردندنشان دهندکه عقب مانده است.فکر می کنید به نظرشماآیازنان مابایدحتماحجاب داشته باشند.مثلاچیزی روی سر داشته باشندیانه؟حضرت آیت الله خمینی درپاسخ فرمودند:«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمی دانستم که شمامی خواهید بیائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست که اسلام مترقی است که به مجرد اینکه شماآمدید اینجا اسلام مترقی است!مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زن هایامردهای ماخیال کرده اند! مترقی کمالات انسانی ونفسانی است وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نه اینکه سینما بروند ودانس بروند.واینهاترقیاتی است که برای شما درست کرده اند.وباید بعداجبران کنیم. شماهاآزادید درکارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح است بکنیدوهمه ملت دراین زمینه هاآزادند. امااگربخواهندکاربرخلاف عفت بکنندویامضربه حال ملت وخلاف ملیت بکنند،جلوگیری می شودواین دلیل برمترقی بودن است.س:نقش زنان درحکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیامثلا در امور کشور هم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیاقتی نشان دهند؟ «:درمورداینگونه مسائل حکومت اسلامی تکالیف رامعین می کندوالان وقت اظهارنظردراین زمینه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای دادن ورای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمی چون مردان دارند.ماهمه گونه آزادی رابه زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامی می گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
آیت الله سیدعزالدین حسینی(امام جمعه مهاباد)دریک بیانیه شدیدالحن:
«ماآزادیخواه هستیم.نه تجزیه طلب.تجزیه طلبی ونفاق رامحکوم می کنیم».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکتربهشتی(سخنرانی):
«…اسلام دین آزادی است،آزادی کسی راسلب نمی کنیم…من این جاباصراحت می گویم:ای هموطن مارکسیست یاماتریالیست،لیبرالیست،اگزیستانسیالیسم ودیگرایسم ها.وای هموطن مسلمان رزمنده،همه باهم برای مدتی قابل ملاحظه یک صدایک نفس پیوسته درادامه مبارزه ارزنده ای که آغازکرده ایم،جلوبرویم…مطمئن باش باکمال آزادی درفضای پاک ازهرنوع سانسوری و دیکتاتوری(نه دیکتاتورتاج،نه دیکتاتورعمامه ونعلین)بهترین زندگی برادرانه راخواهیم داشت… امید من این است که کیهان،اطلاعات،آیندگان ومطبوعات دیگر،درمحورآزادی قرارگیرند.امابایک نوع هدایت ورعایت موقعیت.من ازشمامی خواهم آزادانه موقعیت رابشناسید.ورعایت کنیدواجازه بدهید برسرشناخت موقعیت هاباهم به سخن بنشینیم ممکن است درتشخیص موقعیت بین شماو دوستان اختلاف نظری باشد…واگریکجادیدیدبین رهبری و نظر شما،یاگروه معدوددیگراختلافی وجود دارد،این اصل رابپذیریدکه درمسیرمبارزه آنجاکه مساله به رهبری مربوط می شوداولویت بانظر رهبری است».
«جامعه روحانیت تهران امروزدراعلامیه ای ازمردم درخواست کردازدرگیری باتظاهرات ساختگی روزپنج شنبه بپرهیزند».
آیت الله ناصرمکارم شیرازی:10اصل پیروزی انقلاب!(مقاله):
«…سهم همه گروه هادرانقلاب ایران باید محترم شمرده شود…به گفته روزنامه منتفذو معروف «لوموند»،انقلاب ایران غرب راواداربه تجدیدنظردرباره اسلام ونگاه مجددی به شرق کرده است.واین جمله کوتاه روشنگرابعادانقلاب ماست!…1-اجازه ندهیم هیچ عاملی وحدت خیرکننده نهضت مارابر هم زند2-…بایدپیش ازآنکه دیگران ازماانتقادکنند،خودمان به انتقادازخویش بپردازیم…3-باید ازهدر دادن نیروها،بشدت بپرهیزیم4-همه چیزبایددرزیرچتررهبری قرارگیرد5-برای حفظ همبستگی صفوف مبارزه بایدسهم همه گروه هادراین انقلاب مقدس محترم شمرده شود6-یکی ازموانع بزرگ این راه، پخش شایعه است.بایدهم اکنون یک ستاد«خبری»ویک گروه تحقیق آزموده تشکیل گرددکه اخبار صحیح راتائیدوازپخش شایعات باشجاعت جلوگیری کند7-دراین مبارزه که گذشته ازجنبه ملی،چهره اسلامی روشنی دارد،بایدتوجه داشت که برای پیشرفت کارحتمااز«وسائل مشروع»استفاده شود 8-بایدبرای بالابردن سطح آگاهی همه مبارزان درباره هدف های مبارزه حداکثرکوشش رابه عمل آوریم…9-بایدبایاس ونومیدی مبارزه کنیم10-آمادگی برای آینده نیزیکی ازمهم ترین وظایف ما است».
آیت الله صالحی کرمانی:
«دولت بختیارراغیرقانونی اعلام کرد».
آیت الله العظمی شریعتمداری:
«سکوت دلیل رضایت ازدولت بختیارنیست!».
حضرت آیت الله خوانساری:
«انقلاب رافدای اختلاف مشرب نکنید!».
امام خمینی:کارتردشمن شماره یک مردم ایران است:
«این مطلب راهفته نامه معتبرتمپوچاپ اندونزی،منتشرکرده است.این هفته نامه در مصاحبه اختصاصی که درپاریس باآیت الله خمینی به عمل آورده،درشماره اخیرخودبه نقل ازوی نوشته است: وظیفه مردم آمریکااست تاازدولت ورئیس جمهوری خوددرموردکمک وپشتیبانی ازشخصی چون شاه توضیح بخواهند».
آیت الله خمینی پاسخ داد:
«کارترودیگرمشاورانش دشمنان شماره یک ایران هستند».
«یکی ازهمراهان رمزی کلارک-وزیرپیشین دادگستری سابق آمریکا-درپاریس به خبرنگاران گفت: امام خمینی درپیامی که توسط رمزی کلارک برای دولت آمریکا فرستاده سه خواست زیرامطرح کرده است:1-آمریکادرایران مداخله نکند 2-یاازمداخله درایران خودداری کند3-آمریکاازشاه حمایت نکند».
4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدشیرازی:
«درحکومت اسلامی نه فقر وجوددارد،نه فقیر».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«حضرت آیت الله حاج سیدمحمدصادق روحانی،ضمن صدوربیانیه ای،مخالفت خودرابا دولت بختیار اعلام داشتند».
«عصردیروز،این اعلامیه ازمنزل آیت الله طالقانی به امضای ولی الله چهپورصادرشد:
«به اطلاع عموم می رساندکه ازمنزل حضرت آیت الله طالقانی تاکنون به هیچکس به منظورجمع آوری کمک های مالی ازاعم جنسی ونقدی ازادارات دولت،کارخانجات،شرکت هاویاهرموسسه ای اعم ازبخش خصوصی ودولتی ویاهرموسسه دیگرماموریتی داده نشده است…».
م.مجتهدشبستری:هویت انقلاب ایران چیست؟(مقاله):
«…انقلاب اسلامی ایران:1-مااکنون خوب می فهمیم که چراروشنفکران اصیل جوامع استعمارزده فریادمی زدندکه الگوهای تفسیر وتعبیرغربی راکناربگذاریدومکانیسم و قوانین وتحولات وانقلابات این جوامع راازبطن حرکت خوداین جوامع بدست آورید.دمکراسی غربی«میوه آزادی وبرابری است» که درسرزمین جوامع غرب روئید،امااین میوه نه طعم داشت ونه عطرونه نیازمبرم میلیون هاانسان غربی رابه تغذیه ازیک معنویت واصالت انسانی برآورده ساخت…این میوه حنظل ازآب درآمدوتلخ و تهوع آور.روشنفکرانی چون مارکوزه،سوماخرر،واریک فروم درکتاب جدیدش بنام داشتن یابودن، بیماری این نوع ازدمکراسی مکاروفریبکاررابخوبی نشان داه اند.سوسیالیسم هم یک پدیده منهای ارزشهاست درهمین معنااست…».
آیت الله طالقانی:
«بین سران مذهبی شیعه اختلاف نظرمهمی وجودندارد».
5بهمن ماه 1357روزنامه اطلاعات
سیدهادی خسروشاهی(ازحوزه علمیه قم):چگونه همه انقلابی شدند؟
«…اکثریت بلااتفاق مردم ماازچگونگی مبارزات حضرات جزنهضت آزادی ایران وچندنفر ازافرادمومن جبهه ملی اطلاعی دردست نداردوبسیاربجاست که آقایان باضافه آنهائی که باصطلاح نبرد مسلحانه رابه عنوان تنهاراه رهایی پیشنهادکرده اند، اسناد ومدارک مبارزات خودرامنتشرسازند و نقش خودرادرروشنگری مردم توضیح دهند.تا مردم ایران لااقل بدانندکه آقایان درطول 30سال مبارزه…چه کارهائی علیه امپریالیسم غارتگر وایادی آن درداخل انجام داده اند؟…وگرنه باعکس یادگاری گرفتن درزیرعکس دکترمصدق یاسپر کردن نام مارکس ولنین نمی توان برملتی مسلمان حکومت راند…».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
نه دهم طرفداراران بختیارروحانی هاهستند!
«شاپوربختیارچندی قبل اعلام کرده بود که نه دهم روحانیت طرفداراو هستند.در راهپیمایی ذیروز،به طنزگروهی اسم 6تن راکه نام روحانی دارندبدینگونه برروی پلاکاردنوشته بودند:منصورروحانی(وزیر زندانی)،گلوریاروحانی(خواننده)،انوشیروان روحانی(آهنگساز)،فوادروحانی(کارمندشرکت نفت)، تقی روحانی(گوینده رادیو)،سپهبدروحانی(مجلس)،سرتیپ روحانی و…میرازفشنگ خان روحانی».
آیت الله منتظری:بجای انتقام جویی فردی،چماقداران راشناسایی کنید!
«…چنانکه شنیده شده،دراطراف نجف آبادچندبچه خردسال راکشته ووانمودکرده اندکه مردمندکه چنین واکنشی نشان می دهند.دراین رابطه لازم است تذکردهم با توجه به حساس بودن مرحله کنونی جنبش واینکه دشمن شکست خورده ازهیچ کوششی برای فرصت تدارک نیرووبازیافتن رمق تازه خودداری نمی کند،برادران غیور ومسلمان بایدکاملاآگاه باشند و گرفتار حالت انتقام جویی نشوند».
اعلامیه آیت الله العظمی مرعشی:
«بستن فرودگاه ها،عواقب وخیمی برای دولت دارد».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
سوال وجواب پسرامام خمینی بانماینده اطلاعات درپاریس(منصورتاراجی):
«حاج احمدآقاخمینی تنهاپسرامام خمینی راجوانی برومندمی یابم که متاهل است ودریک فرصت غیرمنتظره،فورامصاحبه راشروع می کنم:
س:درحکومت اسلامی آیاآزادی احزاب،بیان وعقیده وجوددارد؟
ج:ملاک جوازوعدم جوازآزادی،خیانت به دین وملت است.آزادی تاآنجاکه به علت خیانت نباشد، مانعی ندارد.ولی اگریک وطن فروش آزادباشدحزبی تشکیل دهدعلیه دین ودیانت وملت ومملکت تبلیغ کند،شدیداازآن جلوگیری می شود.
س:حزب توده آزادی فعالیت داردیانه؟
ج:سلام علیکم حال شما خوبه؟!
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بیانیه علامه نوری:
«آقای بختیار!قانون برای مردم است،نه مردم برای قانون».
9بهمن ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«جزازفساد،ازهیچ چیز جلوگیری نمی کنیم».
«آیت الله خمینی علی امینی رانپذیرفت».
مقاله ای ازامام خمینی:
«حکومت اسلامی ازانواع طرزحکومت های موجودنیست.مثلااستبدادی نیست که رئیس دولت مستبدوخودرای باشد.فرق حکومت اسلامی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمهوری دراین است که نمایندگان مردم،یاشاه،دراینگونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند.درصورتی که قدرت مقننه واختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است…معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین ازدست برود،ومابابی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهندبکنند؟واگرکارهای آنهاراامضاء نکنیم،ردنمی کنیم.آیاباید اینطورباشد؟یااینکه حکومت لازم است؟…این خاصیت که عبارت ازعلم به قانون وعدالت باشد،درعده بی شماری از فقهای عصرماموجوداست.اگرباهم اجتماع کنند،می توانندحکومت عدل عمومی درعالم تشکیل اگر فردلایقی که دارای این دوخصلت باشد،بپاخاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایتی راکه حضرت رسول اکرم(ص)درامراداره جامعه داشت،دارامی باشد.وبرهمه مردم لازم است که ازاواطاعت کنند. این توهُّم که اختیاررات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امیر(ع)بودیااختیارات حکومتی حضرت امیر(ع)،بیشترازفقیه است باطل وغلط است…همان اختیارات وولایتی که حضرت رسول و دیگرائمه اطهار درتدارک وبسیج تعیین ولایت واستانداران،گرفتن مالیات وصرف آن درمصالح مسلمان داشتند،خداوندهمان اختیارات رابرای حکومت فعلی قرارداده است.منتهاشخص معینی نیست.روی عنوان عالم عادل است».(این مقاله ازکتاب حکومت اسلامی نوشته امام خمینی انتخاب شده است)
آیت الله خمینی:
«درروابط ایران باکشورهاتجدیدنظرمی شود».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«م.مجتهدشبستری(مقاله):
«…دکترعلی شریعتی،متفکربزرگ مسلمان یک تن بود،چگونه ندای او،طرزجهت گیری وبینش اسلامی اواینقدرتکان وتحول آفرید؟اوپنچ شش سال بیشترنگفت و ننوشت وصدافسوس که شهادت اوچون میوه زودرس همه راغافلگیرکرد.امااوبه اندازه نیم قرن درتفکروتجربه نسل جوان اثر گذاشت».
10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله طالقانی:عمال دستگاه می خواهند جنجال مذهبی راه بیندازند!
«عده ای ازسکنه مسیحی خیابات هدایت امروز(9/11/57)به منزل آیت الله طالقانی مراجعه و اظهار می دارنددوشب است که درساعات بعدازحکومت نظامی عده ای در خیابان ماراه می افتندوشعار می دهندمرگ برمسیحیان،که این کارمسلماتحریکی است درجهت بدبینی وشوراندن مردم علیه مسیحیان ودرنتیجه براه انداختن یک جنجال مذهبی».
دکترعبدالرضاحجازی:تضادهای ایدئوژیک؛(مقاله):
«…بی تردیداین جنبش گسترده جنبه اسلامی داردواین دمونتراسیون هاباراهپیمایی هاوتحرک و سرانجام هم جانبه شدن آن ازسوی مسلمانان بوده است.آنهایی که جنبش اسلامی رابه مذهب وغیرمذهبی!!تقسیم می کنندمی توانددازهمه ملت ایران دعوت کنندوبگویندافرادی که ایدئولوزی اسلامی راقبول نداردوایدئولوژی ماراپذیرفته اند،دردمونتراسیونی شرکت جویند تاکمیّت وکفیت آن اجتماع آن را باواقعیت های اسلامی ایران آشنا سازد».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دکترسیدعبدالرضاحجازی:بازهم پیشداوری درزمینه جمهوری«اسلامی:
«باسپاسگذاری ازمقاله آقای دکترقاسم افتخاری،استادمحترم دانشگاه تهران،که درشماره8بهمن مرقوم فرموده بودند:..هنوزخطوط اصلی جمهوری«اسلامی»ترسیم نگریدده تانویسندگان ارجمندی چون آقایان دکتررحیمی،دکتربهاروحضرتعالی به داوری بنشینند.تردیدی نیست که حضرتعالی به دمکراسی وآزادی قلم پای بندهستیدونباید به مقاله جوابیه بنده به آقای دکتررحیمی باتعصب هجوم بریدوباصفت های غیرواقعی توصیفش سازید…شماخودضداختناق هستیدولی دراواخر مقاله خودملت ایران را بامفهوم ومنطق کلام ازخواندن کتابی که هنوز انتشارنیافته وهیچگونه داوری نمی توانیددرباره آن داشته باشید،برحذرداشته اید.وبازمارایادآوراختناق های«جهنمی»دوره دکتاتوری رژیم ویاسانسورهای استالینی می فرمائید؟».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«اصول اساسی حکومت اسلامی:1-حق مشارکت مردم2-استفاده ازصاحب نظران درهررشته3-نظارت فقیه….آنهاکه مطبوعات رازیرفشار گذاشتند،مذهبی نیستند…در زمینه آزادی زنان وحقوق آنهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونه محدودیتی برای تحصیل یاانتخاب شغل برای آنهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله برای تبلیغ کالایایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل! ویاهرگونه کاری که به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمه بزندواورا به راه فسادبکشاند،جلوگیری می کند.دراین نظام تمام آزادی های دمکراتیک پیش بینی شده،آزادی بیان،آزادی قلم،آزادی اندیشه وهرگونه آزادی دیگر.تنهاشرط این آزادی این است که به زیان جامعه ومخالف قوانین اسلامی نباشد.حتی پیروان سایرمکتب هاومذهب به هیچ وجه تحت فشار برای تغییرعقیده قرار نخواهندگرفت.صریحااعلام می کنم آنهاکه مطبوعات رادرذکرمطالب تحت فشارقرارمی دهند.قطعا ازمانیستند.ساواک مخصوص رژیم های استبدای است نه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام».
مجله سپید وسیاه11بهمن ماه1357(ش11):
«طاغوت یعنی چه؟ازماههاقبل که ملت ایران مبارزه باحکومت سابق راشروع کرده بودوهم چنین درآگهی های تبریکی که درحال حاضربه خاطرپیروزی انقلاب در مطبوعات چاپ می شودکلمه طاغوت به صورت قدرت طاغوتی،رژیم طاغوتی،دستگاه طاغوتی،حکومت طاغوتی زیادبکاربرده شده ومی شودکه بدنیست معنی آنرانیزبدانیم.فرهنگ معین درمعنای کلمه طاغوت چنین می نویسد:طاغوت یعنی بت،جادوگر،ساحر،باطل وسرکش ازاهل کتاب».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«دراطلاعیه ای،آیت الله طالقانی حمله به روسپی خانه رامحکوم کرد»
14بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله العظمی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامه آمریکایی پل تایمرسان):درحکومت اسلامی چه پُست هایی به زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامی بوجودبیایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی به زنان می رسد!».
آیااین درست است که زنان نمی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی است ومخصوصادریک جامعه اسلامی اهمیت آن زیاداست.وبه نظرماچنین پُستی برای زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد…آیا نماینده دادستان که بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیاج به پزشک یا قاضی داشته باشدمی توانددرچنین پُستی کارکند؟زنان با رِقَّت قلب ولطافت جسمی وروحی که دارنداینکارباطبیعت جسمی روانی آنهاسازگارنیست واین مطلبی است بسیارروشن که زن طبیعتا موجودی است لطیف وسریع التاثیرونه تنهادرپست قضاوت نمی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمین مشکل وجود دارد…ازشما که اهل آمریکا هستیدسوال می کنم درمملکت خودشما تاکنون36یا37رئیس جمهوری داشته ایدچندنفرازآنهازن بوده است؟یااکنون درایالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارو یا فرماندار ورئیس شهرداری ورئیس کلانتری وغیره زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان که زیربنای یک جامعه اسلامی است».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«من دولت تعیین می کنم-خمینی».
نخستین دادگاه شرعی درتبریزتشکیل شد:
«اولین دادگاه شرعی درتبریزتوسط آیت الله عبدالحمیدواعظی وآیت الله هاشمی حکم آبادی وحجت الاسلام وحدت تشکیل شدازکشته شدن 3تن ازاهالی قریه چله خانه جلوگیری شد.این 3تن متهم به ایجادخانه فسادبوده واهالی قریه تصمیم به قتل آنان گرفته بودند».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره نقش زن درحکومت اسلامی:
آیادرسیستم حکومت اسلامی زنان حق شرکت فعالانه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمی کنم درمساله مربوط به حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان درمشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست….ولی فکر نکنید که مفهوم این سخن آن است که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی می گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح می دهیم حکومت اسلامی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونه که بعضی گمان می برندنه عیب است ونه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامی پرسند آیادرسیستم حکومت اسلامی باردیگر به دوران تعددزوجات وتشکیل حرمسرابرای مردان بازمی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست که مردان به عنوان هوس دویاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیازنان می توانندمجله مربوط به خودداشته باشند؟
«چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخودنگیرد… مجله ای که فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آن هامی گوید:«ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»یعنی زنان به همان اندازه که درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مهدی شجاعی)
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله خمینی:
«اگرمردم قبول کردند،رژیم جمهوری خواهدشد».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله شریعتمداری:اختلافات جزئی بزودی حل می شود!
«آیت الله شریعتمداری دیروزدراقامتگاهش درقم اظهارداشت:بین آیات عظام اختلاف اساسی وجودندارد.نکات جزئی که مورداختلاف است،طی بحث وگفت وگوهایی که دروزهای آینده خواهیم داشت،حل خواهدشد».
آیت الله طالقانی:«قطع درختان وتصرف اراضی به جنبش خلق لطمه می زند!
«دیروزازسوی آیت الله طالقانی اطلاعیه ای انتشاریافت:…1-ازسراسر شمال،خصوصانواحی مرکزی شمال گزارش می دهندکه عده ای فرصت طلب که هیچ احساسی درمقابل نهضت وانقلاب خلق ستمدیده ایران نمی کنندبه جان جنگل افتاده مثل اسلاف تاراجگرخودبسرعت بقطع اشجاروتصرف اراضی پرداخته اند…».
17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله طالقانی(درمصاحبه باخبرنگاران داخلی وخارجی):حکومت اسلامی درانحصار هیچکس نیست!
«…آنگاه خبرنگارفرانسوی سوال کرد:درجمهوری اسلامی بهره برداری ازسرمایه آنچنانکه در سیستم های سرمایه داری متداول ومطرح است آیامجازاست،یاخیر؟»
«ج:دراسلام نه استعماراست،نه استثمارونه استحمار».
«س:بنابراین منظورتان این است که تمام بهره احتمالی باید بطورمساوی تقسیم شود؟».
«ج:هرکسی به اندازه کارش،زحمتش،استعدادش،ودرجای خودش واین معنای همان قسطی است که قرآن به آن تکیه می کندکه مسلمان هاموظفنداقامه قسط کنند».
«س:آیامی توانیدنمونه ای ازحکومت اسلامی راکه وجودداشته،یابایدداشته باشد،یا وجوددارد ذکر کنید؟».
«س:نمونه کاملش درعصرپیغمبراکرم بوده وتاحدودی درعصرخلفابوده وبازکاملترش در چندسال حکومت علی بوده است…».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله خمینی:به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
امام خمینی:
«احتیاجی به رفراندوم نیست؛لیکن برای آنکه بهانه هاتمام شوداین کاررامی کنیم».
امام خمینی:
«مخالفت بابازرگان مخالفت باشرع است وجزایش بسیارزیاداست…مجلس موسسان که تشکیل شد،جمهوری اسلامی رابه رفراندوم می گذارد.مهندس بازرگان مردی است فاضل،متدین،وامین به دولت».
18بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
استبداد،اتهام بزرگ روز!(یادداشتی ازآیت الله مکارم شیرازی):
«چرادشمن مارامتهم به استبدادمی کندوچه کنیم تابه استبدادمتهم نشویم؟».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بیانیه آیت الله العظمی خویی:عدم التزام به قانون اساسی اوضاع اسف بارامروزی راسبب شد!
«آیت الله خویی طی بیانیه ای ازدولت خواست که ازتجارب تلخ گذشته وحال استفاده کرده ودر مقابل خواسته های مراجع تقلید تسلیم باشند».
«امام خمینی:قدرت مردم پیروز خواهدشد».
21بهمن ماه1357روزنامه کیهان
م.مجتهدشبستری:انقلاب اسلامی ایران،(مقاله):
«جمهوری اسلامی باید عدالت سیاسی واقتصادی رامتجلی کند…دوگروه بایدحتما درتفکرشان تجدیدنظرکنند:یکی آن گروه مسلمان که تصورمی کنندجمهوری اسلامی یک نسخه ازپیش نوشته شده داردودیگری آن گروه که معتقدندتاجزئیات یک سیستم حکومتی روشن نباشد،نبایدمردم را بدان دعوت کرد؛به هردوگروه می گویندتوقع معلوم بودن جزئیات یک سیستم حکومتی یک طرز تفکرتقلیدی است؛اسلام مردم رابه آفرینندگی،یعنی اجتهاددعوت می کند….».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«مردم ایران نمی تواننددرباره فلسطینی هابی طرف باشند».
«آیت الله خمینی من هیچ سخنگویی ندارم».
22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله خمینی:
«به اعلامیه حکومت نظامی اعتنانکنید…تعرض غیرانسانی گاردرامحکوم می کنم…تصمیم آخر را می گیرم ومسئولیت آن بامتجاوزین است».
«آیت الله طالقانی ازجنگندگان خواست به سربازخانه ها بازگردند».
«روزجمعه به دعوت حجت الاسلام شیخ علی اکبرمکارم رضوانی یک راه پیمایی مسلحانه درفیروز آبادبرگزارشد».
23بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله العظمی شریعتمداری دربیانیه ای که ازرادیو وتلویزیون انتشاریافت اظهارداشت:
«غیرنظامیان ایرانی حامل اسلحه نباید ازسلاح هایشان بدون اجازه رهبران مذهبی استفاده کنند. مگر آنکه شخصا مورد تهدید قراربگیرند».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران
16دی ماه1357روزنامه کیهان:
بختیار:
«امیدوارم آیت الله خمینی این افتخاررابمابدهندکه هرچه زودتربه ایران بازگردند…به اسرائیل وافریقای جنوبی دیگر نفت نمی فروشیم…ساواک وچند وزارتخانه منحل می شود…درصورت عدم وابستگی به خارج،سازمان های سیاسی ممنوع می توانند فعالیت کنند…».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«اگربرای استراحت به خارج بروم،شورای سلطنت تشکیل می شود…کلیه زندانیان سیاسی تاهفته آینده،آزادمی شوند… مردم فکر می کنندباکناره گیری من همه چیزدرست می شود؛بدون شاه اروپا 3ماهه می میرد…».
بازرگان:
«گلوی استبداد،دردست کارگران نفت است…دشمن سعی می کند ستون پنجم درداخل کشور ایجادکند».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«ژنرالهایی که فرمان گلوله باران بیماران وکودکستان هارادادند…مامُصرانه مجازات سریع کسانی راکه درایجادفجایعی نظیرقزوین ومشهدوکرمانشاه وشیرازو سایر شهرهادرسمت فرماندهی دست داشته اند خواستاریم».
حسین مکی(مصاحبه):
«س:نظرتان درباره دولت غیرنظامی آقای دکترشاهپور بختیار چیست؟
ج:اولا درکابینه جدیدافرادی که سوابقی درمبارزات ملی وآزادی خواهانه مردم ایران داشته باشند، اسم وقیافه آشنایی وجودندارد.ثانیا:آقای دکترشاهپوربختیارگفته اند از همکاران نزدیک آقای دکتر محمد مصدق وازاعضای جبهه ملی بوده اند،تا آنجاکه من می دانم درآن جبهه ملی که عضو ودبیر آن بوده ام،ایشان عضویتی نداشتند.حال این چه جبهه ای بوده است که آقای دکتر بختیار عضوش بوده اند،من آنرا نمی شناسم.این وضع شعرومثلی را برای من تداعی می کندکه خشت اول چون نهدمعمار کج،تاثریا می روددیوارکج».
«دکترسیروس آموزگار،وزیرمشاوروسرپرست وزارت اطلاعات که عضوسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات است،برای نشان دادن انضباط سندیکایی،قبل ازرفتن به وزارتخانه به روزنامه اطلاعات رفت».
سنجابی:«تکرار28مردادبرای همه زیان دارد».
نامه دکترخلیل آذر به شاهپوربختیار:آخرین حرف باملت!
«برادرعزیز آقای دکترشاپوربختیار،ملت وکشورایران درمخوف ترین پرتگاه تاریخی خودقرارگرفته است.دراثرکوچکترین اشتباه امکان دارداشغالگران واردکشورومیهن و ملت راتجزیه ومتلاشی نمایند. تائیددوباره وتمایل مجلس وحتی تائیدارتش ایران و آمریکاوسازمان سیاضامن موفقیت دولت شما نخواهد بود».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«آقای بختیارشماواسطه اعاده دوباره آن تسلط جهنمی نشوید».
نامه غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران)اززندان،به نخست وزیر،بختیار:
«معاون حکومت نظامی به زور از من استعفاگرفت».
خسروداد،درمصاحبه بافیگارو:
«اگربختیارمانع خروج اعلیحضرت نشودقبرخودش راکنده است».
کیسینجر(وزیرخارجه سابق آمریکا):
«اوضاع ایران به کشورهای اسلامی سرایت می کند».
درطول دوماه:«13میلیاردتومان ارز توسط 175فرازکشورخارج شد.درمیان خارج کنندگان ارز،نام چند تن ازافرادخاندان سلطنت وبسیاری ازشخصیت های سیاسی دیده می شود».
هاشمی،دادستان سابق تهران:
«دولت نطامی مانع انتشارلیست خارج کنندگان ارز بود».
«دادستان تهران،خروج ارزغیربازرگانی از سوی 102تن ازشخصیت های عالی رتبه مملکت به خارج ازکشورراموردتائید قراردادواین گروه ازخارج کنندگان ارزراممنوع الخروج اعلام کرد».
«افشای لیست175تن ازمقامات مملکتی-که درطی ماه های شهریورومهر سالجاری هریک حداقل ده میلیون تومان ارزغیربازرگانی به خارج منتقل کرده بودند،ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی صورت گرفت…دراین لیست نام بسیاری ازشخصیت های مهم سیاسی،اجتماعی واقتصادی آمده بودوهم چنین اضافه شده بودکه درطی این دوماه17اعتباربارمزسیاسی به حساب های اختصاصی دربانک های کشورهای سوئیس،فرانسه وآمریکا به ارزش 3750میلیون تومان حواله شده است.در این لیست پرویزثابتی«مقام امنیتی»135میلیون تومان ارز ازکشورخارج کرده است.دراین لیست اسامی:شهریار،شهرام،وشهزادپهلوی نیا(ازخانواده سلطنتی)که جمعا1085میلیون توامن ارز خارج کرده انددیده می شود.دکترآزمون،وزیرمشاوردولت شریف امامی، رسول رحیمی،منصوریاسینی و حبیب القانیان نیزازجمله خارج کنندگان ارزغیر بازرگانی هستند.دراین لیست نام ارتشبدغلامعلی اویسی فرماندرنظامی سابق تهران نیز 280میلیون تومان ارزخارج کرده است.دیده می شود».
اسامی منتشرشده کارکنان بانک مرکزی درزیر آمده است:
احمدمقدم(54)،رسول رحیمی(82)،مهندس سیروس ارجمند(95)،غلامعلی سیف ناصری(23)، سبهبدخسروانی(57)،دکترسیدحسن امامی(21)،ابوالحسن دیبا(182)، حبیب لاجوردی(52)، دکتر جهانشاه صالح(37)،دکترمحمدحسن دیبا(44)، سپهبد دکتر ایادی(270)،نوری اسفندیاری(80)، احمدکاشانی(85)،علی نیک پور(221)،احمدبنی پور(26)،جعفرمنصوریان(21)،فاطمه خزیمه اعلم(37)،دریادارظللی(37)،هوشنگ اربابی(32)،مهندس حسن رمزی عطایی(35)، اصغر طلایی(35)،مینایی(15)، مصطفی قلی رام،(23)،دکترضیاءالدین امینی(27)،احمدوهاب زاده()، هوشنگ ثابتی(17)،سرتیپ مجیداعتمادمقدم(22)،شهریاررضایی(186)،احمدعلی خرم(79)، منصوریاسینی(78)،مهندس فاروق فرمان فرمانفرمائیان(47)،فرشید اسفندیاری(32)، محموداخوان(47)،مهردادپهلبد(223)،محسن رها(21)،محمدتقی برخوردار(21)،حسن سمیعی (41)،دکترمنوچهرشاهقنی(51)،جعفراخوان(62)،علی رضایی(374)،محمدعلی مفرح(5/172)، سیدمحمدلاجوردی(152)،حسن نمازی(71)، دکترطاهرضیایی(52)، رضانیازمند(12)، محمد خسرو شاهی(459،علی ایزدی(28)، حبیب القانیان(192)،عنایت بهبهانی(21)، فرخ غفاری(17)، رضا شیخ بهایی(82)، سپهبدعلی محمدخادمی(64)،دکتررکن الدین سادات تهرانی(22)،ارباب رستم گیو(22)،فتح الله ستوده(17)،علی اصغرهدایتی(16)،دکترهوشنگ رام(42)، باقرعاملی(19)،ایرج مبشر(39)،هدایت الله ذوالفقاری(21)، امیر متقی(120)، هرمزقریب(57)،خزیمه علم(45)،فریدون اعلا(49)،مصطفی قلوه(82)، هژبر یزدانی(540)،ابونصرعضد(75)،محسن آزمایش(41)،حبیب اخوان(178)،بدرالدین مرعشی(5/42)،دکتر ایران اعلم(44)،هوشنگ تجدد(21)،هما زهدای(41)، ایرج آریان پور(28)،احمدافخم ابراهیمی(20)،حسن کورس(28)،علی تقی علیخانی(21)، محسن رها(14)،اهپورشهبازی(21)،محمودجعفریان(19)،ابوالقاسم خرجو(37)، غلامرضا افخمی(139، سبهبداسماعیل ریاحی(27)،محمدعلی شیبانی(28)،عباس گیلان شاه(22)،امیرناصردیبا(51)، منوچهرآزمون(21)،داریوش همایون(18)،هوشنگ انصاری(480)،عبدالعظیم ولیان(62)،رستم امیر بختیاری(42)،داودامیرقاسمی(21)،سیف الله رشیدیان(185)،مریم پاشابهادری(5/47)،جمشید بزرگمهر(48)،مصطفی فاتح((419،جمشیدخبیر(42)،ایرج وحیدی(41)،محمدهادی قوامیان (21)، غلامرضاکیانپور(37)،محمودخیامی(240)،سپهبدمحسن هاشمی نژاد(48)،ارتشبدحسن طوفانیان (280)،تقی مصدقی(57)،منصورروحانی(68)،ارتشبدغلامعلی اویسی(121)،سرلشگرمنوچهر وزین(370)شجاع الدین شفا(70)،پرویزثابتی(135)،خدادادفرمان فرمائیان(116)،شهریارپهلوی نیا (370)،پرویزصفاری(145)،آذرابتهاج(85)،یوسف خوش کیش(219،رضاقطبی(85)،منوچهرگنجی (36)،حبیب لاجوردی(210)،دکترجهانشاه صالح(42)،دکترشیخ الاسلام زداه(48)،ابوالفتح آتابای (72)،خسرواکمل(51)،ابوالحسن دیباج(34)،عزت الله یزدانپناه(33)، پرفسور انوشیروان پویان(53)، عبدالله ریاضی(45)،بهرام بهرامی(22)،دکترداود کاظمی(18)،شاهین برخور داریان(35)،همایون جابرانصاری(29)،غلامرضانیک پی(52)،عبدالحسین سمیعی(38)منوچهر تسلیمی(27)،محمد ظهیری(28)،کامبیزآتابای((329،سبهبدبدره ای(38)،ارتشبدمحمدنصیری(380)،شهرام پهلوی نیا(430)،به میلیون تومان.بررسی لیست اعلام شده ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی ومقایسه آن بالیست تائید شده از وی دادستان تهران نشان می دهدکه بیشتر آنان که نامشان رادادستان اعلام کرده درخارج بسر می برند».
صرافی شیراز منفجر شد:
«معروف ترین صرافی شیراز متعلق به رجبعلی هوایی دیروز منفجرشد.صرافی هوایی که درابتدای بازاروکیل شیراز واقع است درتمام روزهای اخیر که شیراز در اعتصاب بسرمی برد،باز بود».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
متین دفتری:
«زندانیان سیاسی بدون هیچ قید وشرط باید آزادشوند…به جرم قتل دکترنجات اللهی،علیه شمس الدین مفیدی اعلام جرم می شود».
18دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«بختیاردریک گفت وگوی تلفنی بااطلاعات اعلام کرد:
«تکلیف فاسدان،جنایتکاران وکسانی که ملت مارا25سال هم ازنظرجسمی وهم از نظرروحی شکنجه کردند،همین هفته روشن خواهم کرد».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
متین دفتری:
«تعقیب شکنجه گران ساواک،بادادگستری است».
پژوهش محمدتقی دامغانی،احمدصدرحاج سیدجوادی وهدایت الله متین دفتری،درباره کشتارهای نجف آباددرتاریخ 21تا23آذرماه:
«ماموران عده ای چماقدارازدهات آورده وخوددرجلووعقب آنها تیراندازی می کردند…هرچه غارت کردید،مال خودتان!…شخصی مراتهدیدکردکه ازداوطبان خون بگیرم،پرسیدم ازکجادستورآورده ای؟ دوقبضه اسلحه کمری به من نشان داد وگفت:اینهادستورداده اند…نبی اللهی پاسبان،یکی راکه می کشت،اسلحه خودرامی بوسید…به اهلی گوشزدمی شدکه بایدبین دین وامنیت یکی را انتخاب کنند».
19دی ماه1357روزنامه اطلاعات
نخست وزیر:
«200افغانی مسلح دستگیرشدند».
نخست وزیرگفت:
ا«عدام گروهی قطعی است».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
اعلامیه دکترعلی امینی:
«شرایط درکشوربسیاروخیم واتحادلازم است»
«شرایط شرکت سنجابی درحکومت ملی».
بختیار:
«خروج شاه شرط نخست وزیری من بود».
20دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سولیوان سفیرآمریکادرتهران طرفدارروش خشونت آمیزاست:
«مخالفان ویلیام سولیوان به این مساله اشاره می کنندکه سولیوان دیپلمات حرفه ای طرفدار اعمال روش های خشونت آمیزدرجریان جنگ های هندوچین بودو هم اوست که پیوسته ازرژیم های دیکتاتورمورد حمایت آمریکاجانبداری کرده است».
پیام انسانی امام خمینی به ملت ایران:
«قتل وغارت اشخاص بنام ساواکی توطئه علیه نهضت است».
بختیار:
«جلوی خروج گروه کثیری ازرجال راگرفتیم.من نمی گذارم عاملان فساد از مملکت بگریزند».
«درصورتیکه ملت پیشنهادکندوموردتائیدحضرت آیت الله خمینی قرارگیرد؛«سنجانی:«حاضرم حکومت موقت راتشکیل دهم».
20دی ماه1357روزنامه آیندگان
سنجابی:
«تنهاراه،خروج شاه ازکشوراست».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«من به خودم اجازه نمی دهم بانظرات آیت الله خمینی مخالفت کنم».
داریوش فروهر:
«مردم هر کودتایی را به ضد کودتابدل خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«ازارتش اطمینان گرفته ام؛کودتای نظامی بدترین راه حل است».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
ونس:
«آمریکااحساس می کندشاه دیگر نقش مهمی درآینده ایران نخواهدداشت».
سرگردذوالفقاری:
«درحادثه نجف آبادمن مسئول نبودم».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«بارفتن شاه مخالفت بامن کم می شود…اکثررهبران مذهبی داخل ایران ازمن پشتیبانی می کنند.ولذامعتقداست که به محض رفتن شاه،مخالفین جضرت آیت الله العظمی خمینی ونیزجبهه ملی کاهش خواهدیافت».
سیدجعفربهبهانی:دولت بختیاربرای انحراف انقلاب ایران است!(مصاحبه):
«سیدجعفربهبهانی چهره سیاسی قدیمی ایران خواستار رسیدگی به شکایت، جنایات وخرابکاری هاوشکنجه هایی که طی سالیان درازدرایران صورت گرفته است،شد…بهبهانی که«مردهمیشه مخالف»دولت های25سال گذشته ایران لقب گرفته است،معتقداست دولت بختیار وشایعه کودتای نظامی تمهیداتی است که رژیم روبه زوال ایران به منظور انحراف مسیر انقلاب مردم مابکارمی برد…بهبهانی می گوید:نهضت ایران یک نهضت مادی نیست.بلکه قیامی است که برای رفع تحقیر ومذلت ملت دربرابراشغالگران خارجی ونوکران آنهابپاشده است.سیدجعفربهبهانی درمصاحبه امروز خودبه جمهوری اسلامی اعلام شده ازطرف امام خمینی اشاره کرد وگفت:قوانین مدنی، جزائی واقتصادی وقانون اساسی این رژیم تماماقوانین منطبق ومنبعث ازقوانین اسلامی می باشد».
کیهان وشما:305172
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«برای منافقان تبلیغ نکنید:من ازجوانان زمان ملی شدن صنعت نفت وروزگارزمامداری دکترمحمد مصدق هستم.اگرسن وسالی داشته باشید،می دانید که درآنزمان افرادی مانندشمس قنات آبادی،سیدجعفربهبهانی،کاشانی وحسین مکی وچندتن دیگربه انقلاب مردم پشت کرده وباگرفتن پول ازاربابان خارجی ازپشت به مردم خنجرزدند.من به آزادی معتقدم بااین همه تبلیغ برای این افرادراجایزنمی دانم.زیرااین هامنافق هستندوبعیدنیست بازچهره شان رانشان بدهندوازنوانقلاب ملت ایران رادچارتزلزل کنند.منتظری».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
عبدالکریم لاهیجی:
«دادگاه خلق فقط یک سرگرمی است…رژیمی که خودغارتگرحقوق ملت است،نمی تواندعناصرو عوامل خودرابه تجاوزمتهم کند…دادگستری یعنی مرجعی که نیکسون راازقدرت پائین کشید…اگر نهضت مامبتنی بردواصل ایمان وایثارباشد،نه کودتاپیش خواهدآمدونه شبه کودتا!».
اخطاربختیار:
«نمی گذارم مسکودرایران اغتشاش کند».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«رستاخیزی هادستم راشکستند».
ارتشبدقره باغی:
«پس ازرفتن شاه،ارتش کودتانمی کند…ملت،درکناربرادران ارتشی قراربگیرد.مادرشرایط جنگ داخلی بسرمی بریم».
بختیاردرمصاحبه رادیویی که درپاریس پخش شد،گفت:
«من سنگین تر ازآن هستم که بشودجاروبم کرد!».
دکترشمس الملوک مصاحب:
«من درلیست پرهیاهوی بانک مرکزی نیستم».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
بختیار:
«دولت مراشورای انقلاب نمی تواندجاروکند».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه سپهبدپرویزخسروانی:
«جناب آقای دادستان محترم تهران!چون براثرتراکم مسئولیت تاکنون فرصت نفرموده ایدکه باعطف توجه به تقاضاهای مکتوب مکرراینجانب نتیجه تحقیق ماموران دادستانی رانسبت به صحت وسقم موردمذکوردرلیست منتشرشده مربوط به صادرکندگان ارزهای غیربارزگانی درباره سپهبدخسروانی اعلام بفرمایند.وتازمانی که نظرمرجع رسمی ابراز نگرددهرکس حق داردبدلیل وسلیقه واستنباط شخصی شایعات راموردتعبیروتوجیه قراردهد».
زاهدی:
«شاه سه ماه دیگربازمی گردد».
بختیار:
«باآیت الله خمینی درتماسم!».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
ارتشبدقره باغی درگفتگوی مطبوعاتی اطمینان داد:
«ارتش هرکودتایی راسرکوب خواهدکرد».
بختیار:
«به ارتش احترام بگذارید…آیت الله خمینی نقش«پیشوا»خواهدداشت».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
«ولیعهدایران رضاپهلوی که 18سال دارد،دیروزگفت:
«فکر می کند که پدرش به ایران بازگردد».
طارق عزیز،وزیرخارجه عراق،دیروزگفت:
«جریاناتی که درایران می گذردیک مساله داخلی است.مابه خواست مردم ایران احترام می گذاریم.خواهیم کوشید باهرقدرت قانونی درایران همکاری کنیم».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«مدت سفربستگی به حالت مزاجی من دارد.
27دی ماه1357روزنامه اطلاعات
نامه یک سرهنگ(ب.حامدی)به اطلاعات:کودتایی ممکن نیست
سپهبدبازنشسته حجت کاشانی:
«درایران می مانم تابه اتهام هایم پاسخ دهم».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
ولیعهد:
«اگرمردم بخواهندحاضرم کشور رااداره کنم».
دکترلاهیجی(سخنگوی جمعیت حقوقدانها):
«دربرخوردخونین اهوازحداقل 80نفرشهیدومجروح شده اند».
نامه ای ازسپهبدبازنشسته علی حجت کاشانی برای آگاهی ملت شریف:
«چندی است دربعضی ازجرایدبه مناسبت انتشاراشخاصی که مبالغی ارزازکشورخارج کرده اند و جریاناتی درسازمان های ورزشی اسمی هم ازاینجانب برده می شود…من درتمام این مدت سکوت کرده ونه چیزی می گفتم ونه نوشتم به امیداینکه مراجع ذی صلاح قانونی…».
کارترازامام خمینی خواست تابه دولت بختیارفرصت بدهد:
«کارتردر کنفرانس مطبوعاتی گفت:آمریکاباآیت الله خمینی هیچگونه تماسی ندارد.وی گفت:ما نظر خودراآشکارابیان می کنیم.آمریکاازطریق دوستانش درداخل وخارج باحضرت آیت الله خمینی تماس دارد».
28دی ماه1357روزنامه آیندگان
رضاپهلوی:
«اگرمردم بخواهندجانشین پدرم می شوم».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«باسقوط من ارتش کودتا می کند…حاضرنیستم قدرت رابه آیت الله خمینی واگذارکنم».
شاه:
«اوضاع ایران روبه بهبوداست».
دکترابراهیم یزدی؛شرط برقراری رابطه بااسرائیل:
«تل آیو،خبرگزاری فرانسه-ابراهیم یزدی،یکی ازاطرافیان آیت الله خمینی دیروز درمصاحبه ای که با دونماینده روزنامه های اسرائیلی درفرانسه به عمل آوردگفت که رهبرشیعیان ایران دوایرادعمده رابراسرائیل واردمی آورد.یزدی گفت:که پیش ازهرچیز ازشاه حمایت کرده وساواک راتعلیم داده است.درجواب دوروزنامه نگاراسرائیلی که می گفتندهیچ شاهدی مبنی برتعلیم دادن ساواک بدست اسرائیلی هاوجود ندارد،ابراهیم یزدی جواب دادروزنامه های امریکایی این رانوشته اندو همین شاهد کفایت می کند.ایراددیگر آیت الله نسبت به اسرائیل این است که فلسطینی هارا از سرزمین خودرانده است.دوروزنامه نگاراسرائیلی ازقول یزدی می نویسند:که اگر اسرائیل حقوق حقه فلسطینی هارابه آنهابرگرداندماروابط عادی بااین کشوربرقرارمی کنیم».
30دی ماه1357روزنامه آیندگان
امیرشاهی:
«مقصراصلی بحران پولی کشور،بانک مرکزی است.«مدیرعامل شرکت پس انداز وام مسکن در گفت وگوباآیندگان:مقصربحران بی پولی وبانکی که درچندماه اخیربه اوج خودرسیده است،بانک مرکزی است».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بازرگان:
«توافق ضمنی بین بختیارورهبران مذهبی وجوددارد».
بختیار:
«شاه قانون اساسی رانقض کرده است».
فاروق قدومی:
«سازمان آزادی بخش فلسطین باآیت الله العظمی خمینی تماس گرفت».
بختیار:
«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قطب زاده:
«پس ازرفراندوم،جمهوری اسلامی تشکیل می شود».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
قطب زاده:کشکمش میان مذهبی ها وغیرمذهبی هاجزئی است!
«…اطرافیان آیت الله العظمی ازسوی دیگردرباره گزارش های رسیده ازتهران دایربراینکه مناقشه هائی دربین مخالفان شاه بین غیرمذهبی هاومذهبی هابروزکرده است،تاکیدکردندهمبستگی جنبش مردمی همچنان به استواری گذشته وکشمکش های گزارش ده حوادث اخیرجزئی هستند».
وزیربهداری:
«درکدام مملکت برای خرید کامپیوترصدمیلیون دلارپرداخت می کنند؟».
«وزیربهداری ازمیلیاردهاسوءاستفاده پرده برداشت».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«موضع نخست وزیری رارهانمی کنم».
رمزی کلارک(وزیرسابق دادگستری آمریکا):
«آمریکاباید دست ازحمایت بختیاربردارد».
پیام شاپوربختیار،نخست وزیر:
«من سنگرراخالی نمی کنم».
مدیرعامل جدیدرادیووتلویزیون(امیرمسعودبرزین):
«قصدداریم ورودحضرت آیت الله العظمی خمینی راازطریق رادیووتلویزیون مستقیماپخش کنیم.امااین بخش مستقیم موکول به همکاری کلیه کارکنان اعتصاب است».
تلفن دکتریزدی به کیهان:
«تلفنی ازپاریس به کیهان انگلیسی5/12شب گزارش ازطرف خبرگزاری فرانسوی تحت عنوان برقراری رابطه بااسرائیل درکیهان روزشنبه30دی ازقول اینجانب دکترابراهیم یزدی نقل شده بود موردتکذیب است.مصاحبه ای ازطرف هیچ روزنامه اسرائیلی بااینجانب نشده،هم چنین بیاناتی از طرف اینجانب باهیچ خبرنگاری دیگرعنوان نشده است».
«ارتشبدجم:آینده ایران تاریک وخونین است».
وزیرخارجه:من باقطبی وجعفریان هرگزهمکاری نکره ام:
نامه زیرازطرف احمدمیرفندرسکی،وزیرخارجه امروزبه کیهان رسید:
«روزنامه محترم کیهان درشماره3266مورخ27دی ماه1357روزنامه آیندگان قسمت دهم مقاله ماجراهای پشت پرده سانسورایران تحت عنوان تربیت سانسورچی و هنرمندازاینجانب احمد میر فندرسکی به عنوان همکارآقایان رضاقطبی ومحمود جعفریان،به عنوان موسس سازمان انتشارات سروش وهمکاری بانامبردگان درچاپ وانتشارکتاب درموسسه مزبوراسم برده شده است. اینجانب احمدمیرفندرسکی بدین وسیله اعلام می دارم که درهیچ مورد باآقایان رضاقطبی ومحمودجعفریان همکاری نکرده وهیچ وقت درموسسه بنام موسسه سروش همکاریاموسس نبوده ام».
توضیح مهندس بازرگان:
«درمورد مطلب شماره اول بهمن آن روزنامه شرحی ازقول اینجانب نقل ازخبرگزاری فرانسه گفته شده است که:توافقی ضمنی میان رهبران مذهبی و شاپور بختیار وجوددارد..درزمینه مطلب اول بنده گفتم بودم فکر نمی کنم آقای دکتر بختیارکه مرد صاحب تشخیص ووطن دوستی است دربرابر آیت الله خمینی ودولت موقت مقاومت نمایدوکاربه دخالت ارتش وخشونت بکشد».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:سنگرقانون اساسی راخالی نخواهم کرد!
«شاپوربختیاردی شب درحالی که بعضی ازروزنامه هارا مزدوزران 25ساله دولت های فاسد خوانده وآنهارابه انگیزه ازدیادتیراژمتهم به تحریک احساسات ومسموم کردن افکار عمومی دانست وبا قاطعیت گفت:درهیچ صورتی سنگر قانون اساسی راخالی نخواهدکرد.وی به عنوان آخرین اخطار به مطبوعات خاطرنشان ساخت که ادامه اهانت واتهام به ارتش یاافراددیگر کشوربدون پاسخ نخواهدماند».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ناصرقشقایی:«درخدمت آیات عظام هستم».
«ناصرقشقایی دریک اجتماع50هزارنفری درشاه چراغ شیراز این شایعه راکه وی برای تصاحب املاک بازگشته است راتکذیب کردواظهارداشت که من دراین مکان مقدس سوگندمی خورم که در صف مردم بوده ومنتظراوامر خمینی می باشم».
قطب زاده:
«اسرائیل وصهیونیست هاباانقلاب ایران مبارزه می کنند…اگرآیت الله خمینی به قدرت برسد، سیاست مادرباره اسرائیل این خواهدبود:نه نفت،نه تماس،نه معامله تجارتی».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قطب زاده
«امام خمینی برای مقابله باکودتابه ایران می آید».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مهندس بازرگان اعلام کرد:
«نحوه تشکیل شورای انقلاب ودولت موقت اسلامی:بهترین راهی که دربرابر بختیار است،استعفاست.به جمهوری اسلامی صفت«دمکراتیک»راباید اضافه کرد».
بختیار:
«همه وزیران دی شب می گفتند:یامی میریم،یاازقانون دفاع می کنیم».
بنی صدر:
«اگردولت خواستاربرخورداست،امام خمینی آماده است…بازگشت امام خمینی برای جلوگیری از توطئه آمریکاست…».
4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بازرگان:
«عاقلانه ترین راه بختیار،استعفااست».
بختیار:
«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مهندس حسیبی:
«نفاق علت شکست28مردادبود».
بختیار:
«قتل عام نخواهدشد.اطمینان می دهم».
سیدجلال تهرانی:
«مخالفان استعفای من،جاهلند».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
کریم سنجابی درمصاحبه بابی.بی.سی:
س:به چه دلایلی ازهمکاری بادولت بختیارخودداری کرده اید؟
ج:ترتیبی راکه بختیارانتخاب کرددرست جهت مخالف نهضت ملی ایران بود.درواقع این ترتیب ناشی ازتوطئه شومی بودکه درآن عوامل سیاست بیگانه،عوامل سازمان امنیت وعوامل دستگاه استبدادی دست بدست هم داده بودند.مااین عوامل رامی شناسیم.اینهاقبل ازبختیارکوشش داشتندشخص مراواردکنند،ولی این اشتباهی بودمثل دیگر اشتباهات».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
ناصرقشقایی:
«من دیگرخان نیستم.محمدناصرقشقایی رهبرایل قشقایی درسخنرانی خوددرمیدان شهرفیروزآبادگفت من خان نیستم.وبه عنوان خان به این شهرنیامدم،بلکه من یک مجاهدهستم وقصددارم تاآخرعمردرمیان شماباشم».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
شاه:
«روزی که بخواهم،سکوتم راخواهم شکست».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
علی امینی:
هفته آینده هفته مهمی است».
بنی صدرآخروقت امروزاعلام کرد:
«امام امشب حرکت نمی کند».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«رژیم ایران می تواندجمهوری شود.این کارقاعده ورسمی داردکه باید ازآن راه واردشویم».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
توسط نزیه رئیس کانون وکلا اعلام شد:3اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«من دستورقطع پخش تلویزیون راندادم».
حسن نزیه:
«اصول مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشردراین قانون منعکس می شود».
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
امام:
«کاری نکنیدکه مردم رابه جهاددعوت کنم…ملاقات بابختیاررادصورتی می پذیرم که استعفادهد… دولت رابزودی معرفی خواهم کرد…اعضای شورای انقلاب تعیین شده اند».
شاه درمصاحبه باروزنامه پاریسی فیگارو:
«…پس ازآن درپاسخ سوال مربوطه به قانونی بودن رژیم سلطنتی خاطرنشان کردکه پدرم می خواست درسال های 1920ازایران یک جمهوری مُدرن بوجودآورد…اماهمین آیت الله های قم بودندکه خواستندژنرال رضاخان خودراشاه اعلام کند».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
سروان سابق ژاندارمری(منوچهراصغریان)؛دریک یادداشت:
«اویسی غارتگرچراستوان یکم(عباس)رایقیان رااعدام کردی کردی؟».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بختیار:
«جواب کوکتل مولوتف راباکوکتل می دهیم…دولت اسلامی درحدشهرقم آزاداست.وماهم یک واتیکان پیدامی کنیم.
ارتشبدفریدون جم:
«تنهاراه حل بحران سازش مذهب وارتش است».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«کسانی راکه جنگ داخلی راه بیندازند،تیرباران می کنم».
16بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«هرکس اکثریت داشت،حکومت کند».
16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بنی صدر:
«عامل ورشکستگی اقتصادی کشور،سیستم مالی رژیم یود».
بختیار:
«جمهوری اسلامی برای من مجهول است.تاکنون نشنیده ام مسلمان علیه مسلمان جهادکند. حکومت من رژیم دیکتاتوری شاه ولیبی نیست.من ازکسی فرمان گرفته ام که دکترمصدق ووزرای او هم گرفته اند».
رئیس سازمان سیااعتراف کرد:
«ناکامی سیادرایران جدی بود…هیچ سازمان جاسوسی جهانی یاسیاستمداریاروزنامه نگاری فکرنمی کردند که شاه مجبوربه خروج ازایران باشد».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ارتشبدفریدون جم درلندن اعلام کرد:
«سازش ارتش باجناج مذهبی،بحران راخاتمه می دهد».
بختیار:
«اگرمابخواهیم برگردیم به 1304بایستی برویم فامیل قاجاریک سلطانی بکوبیم.یابه قول ایشان یک جمهوری ابلاغ کنیم.جمهوری اسلامی برای من به تمام معنا مجهول است.وتابحال کتابی نخوانده ام وچیزی ندیده ام که مراروشن بکند».
17بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«دولت موقت تاشوخی است،می پذیریم»
امام خمینی:
«اسلام دین سیاست است».
بارزگان:
«ازدستگیری وتهدیدنمی ترسم؛اگردستگیرشوم،ممنون می شوم.چون راحت خواهم شد».
17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
امام خمینی:
«اگردولت کناربرود،آشفتگی راحل می کنیم».
بازرگان:
«کابینه من کابینه خیالی نیست».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«به من انتقادوارداست».
جم:
«به قانون اساسی وفادارم».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
قطب زاده:«ماکمونیست نیستیم».
«دراجتماع2هزارتن ازکارکنان پالایشگاه تهران:…قطب زاده بارد این اتهام که اووسایرنزیکان آیت الله ازطرفداران کمونیست هستندمحکوم ودشمن را به نجات شاه متهم کردوگفت:درحالی که مارابه طرفداری ازشوروی متهم می کردند،رهبرشوروی پیام های تبریک برای شاه می فرستادند.اوگفت زمانی که مابه هواداری ازچین متهم می شویم که هواکوفنگ روی اجسادمردم ماگام می گذاشت».
بختیار:
«تنهایک حکومت وجودخواهدداشت…اگربازرگان واردعمل شود،وضع فرق خواهدکرد».
قذافی:«انقلاب ایران منطقه رالرزانده است».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«ارتشبدجم:به قانون اساسی وفاداریم».
«میرفندرسکی:برکناری زاهدی به اطلاع دولت آمریکارسید».
«تیمسارربیعی:من یک فرمانده ام ودرسیاست دخالت نمی کنم».
«بختیار:دربرابرقانون شکنی ها می ایستم».
«دکتریزدی:طرح اشغال وزارتخانه هابررسی می شود».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«شاه:اگرگفت وشنودرابپذیریم همه چیزممکن خواهدشد».
«سخنگوی وزارت خارجه:اگربگوئیم ماموریت هویزرکاملا رضایت بخش بوده،ابلهانه است».
21بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
کیسینجر:
«بی تصمیمی کارترباعث سقوط شاه شد».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«بازرگان:باانتخاب رئیس جمهوری استعفامی دهم».
«بختیار:بابازرگان باعنوان رئیس دولت مذاکره نمی کنم
بختیار:
«آیت الله خمینی بیش ازشاه به ایران صدمه زده…بعضی اعتصاب هارا به زور خواهیم شکست… اعضای دولت موقت رابازداشت می کنم».
22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«بختیار:به هرقیمتی که باشدایستادگی خواهم کرد».
24بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترسنجابی:
«جمهوری اسلامی دمکراتیک است».
نصیری رئیس سابق ساواک درمصاحبه تلویزیونی:
«من ازشکنجه های ساواک اطلاعی ندارم».
هویدا:
«سیستم مقصربود،نه من».
«سپهبدرحیمی»و«سپهبدربیعی»:
«بختیاردستوربمباران مرکز تهران راداد».
24بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قره نی:
«درارتش تصفیه دامنه داری می کنم…ارتش چون بی آرمان بود،چندساعته متلاشی شد».
24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
امیرانتظام معاون بازرگان:
«تمام یکان های نظامی،«انقلاب»رابه رسمیت شناختند».
«انتظام که46ساله فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه ونیزیکی ازدانشگاه های کالیفرنیاست تصریح کردفعلاهیچ تغییراتی درپُست هاوسازمان های دولتی کشورداه نخواهدشد…وی تاکید کرد شاپور بختیارخودکشی نکرده است وهنوز زنده است ودرجایی خودراپنهان کرده است».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های تلفنی مردم
21دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173
«رفیعه بصیری هستم:آقا اگرمطبوعات این رویه عوام فریب راادامه دهندماآنهاراتحریم می کنیم. حالادیگر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهرشاه ولیکن آیت الله خمینی شدندحضرت آیت الله العظمی امام خمینی.من ازحضرات آیات عظام می پرسم مگر ماجز12امام،امام دیگری هم داریم».
«چرااعلامیه چریک هاراچاپ کردید؟من بتول طهماسبی هستم.به عقیده من چاپ کردن اعلامیه گروه چریک های فدائی خلق آنهم درروزنامه،کارصحیحی نیست.و مطمئن باشید که به ضررهمه خواهد بود».
«اسم من داریوش است.هیچ عقل سلیمی نمی تواندقبول کندکه200افغانی مسلح درتظاهرات مردم شرکت کرده باشند.این کارها ازنمونه شگردهای ساواک است که می خواهندبه طریقی به خورد مردم بدهند».
«امام یعنی رهبر وپیشوا!فامیل من واعظی است.درروزپنج شنبه درهمین ستون خانم بصیری سوال کرده بودمگرما بیش از12امام داریم که اکنون برای آیت الله خمینی کلمه امام راهم اضافه می کنند؟می خواهم خدمت این خانم عرض کنم که اگربه خودزحمت داده وبه فرهنگ لغت مراجعه کننددرخواهندیافت که امام به معنای رهبر،پیشرووپبشاهنگ تعریف شده است».
«مشغولیت هویدابا«پلی بوی»!حسین عظیمی هستم.دریکی ازروزنامه هادرج شده بودکه هویدا درزندان مجله«پلی بوی»رانگاه می کند.خوشحال خواهم شدکه توضیح دهیداین مجله دارای چه مطالبی است که نخست وزیراسبق رامشغول کرده؟».
«حمله جبهه ملی به سخنران مذهبی!اسم من شهاب است وعمری راسپری کرده ام.من ازطریق این ستون می خواهم ازجوانان تقاضاکنم که روزنامه های اردیبهشت وخردادسال1331مراجعه کنند وببینندکه درخصوص حمله اعضای جبهه ملی به یک سخنران مذهبی ومضروب کردن وی چه مطالبی نوشته شده است وآنوقت خودشان باعقل سلیم درباره این گروه سیاسی که امروزحامی مذهب ومردم شده قضاوت کنند».
«به نظرآمریکا احتیاجی نداریم!من احسان نراقی هستم.به شماتبریک می گویم. مخصوصااین ستون حرف های مردم راتائید می کنم.دراخبار(بی.بی.سی)مصاحبه سایروس ونس راشنیدم گفته بودکه ماحکومت بختیاراتائیدمی کنیم که اختلافات راحل کند.یکی دیگر اینکه شاه ایران برای مدتی ازکشورخارج شود.این گفته به آن معنی است که آمریکا سیاست ماراتعیین می کندکه به عِرق ملی ام زیاد برخورد. محض رضای خداآمریکائی هاملت ایران رابه حال خودش بگذارد.چون این ملت به رای آمریکا نیازی ندارد».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173
«میهن کجارفته است؟احمد-م:دریکی ازشعارهامی گفتیم:خدا،شاه،میهن.حالامی گویند:خدا، قرآن،خمینی.سوال من این است که دراین شعار مردم میهن کجارفت؟».
ازستون:کیهان وشما(305172):؛25دی ماه1357روزنامه کیهان
«دادرس دادگاه گلسرخی بیماروانی نیست!یکی ازاساتیددانشگاه تهران درتماسی تلفنی به ما گفت:دادرس دادگاه خسروگلسرخی برخلاف آنچه که درروزنامه آمده است،مبتلابه بیماری روانی نیست ومن خودم وی رادرروز11آبان باچندمحافظ در محوطه زمین دانشگاه دیدم».
«پیشکاروالاحضرت شمس ممنوع الخروج است!من محمد-ع،یکی ازآشنایان سعید علی انصاری پیشکاروالاحضرت شمس هستم واطلاع دارم که این آقای مثلا ممنوع الخروج،دوماه پیش به اروپا رفت وبرگشت و باردیگرهم همین دوشنبه یاسه شنبه گذشته ازکشورخارج شدوبه آمریکارفت».
25دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173
«مجازات اقامت غیرقانونی!رضا افشار هستم.بازداشت200افغانی دردی را دوا نمی کند.لذا پیشنهادمن این است که درصورت امکان آقای نخست وزیر لایحه ای را برای تصویب به مجلسین تقدیم نمایند که هرفردخارجی بدون اجازه قانونی دراین کشور اقامت دارد چنانچه ظرف30روز از کشورخارج نشوند بشدت مجازات گردند».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
«موفقیتی درراه نیست؛من یکی ازاعضای جبهه ملی هستم،مطلبی راکه شمابه قلم مصطفی رحیمی چاپ کردید سدی است درمقابل انقلاب بزرگ ایران که خون بی شماری راتااینجا گرفته است.درجواب آقای مصطفی رحیمی باید بگویم که پس ازبرنامه های بی شماری که ایشان برای رد مسائل اجتماعی ودینی آقای دکترعلی شریعتی انجام داده وبه هیچ وجه موفق نشدند،حال سنگ بزرگتری برداشته اندکه هیچ موفقیتی راکسب نخواهدکرد.خوشحال خواهم شد که این مطالب رادرروزنامه آزادتان درج کنید».
«نمونه ای ازدمکراسی؛ازقول اینجانب به آن خانم خانه داری که گفته به همه خواهم گفت که دیگر روزنامه آیندگان رانخریدبگویندکه هدف انقلاب مارسیدن به آزادی بیان ودمکراسی واقعی است وستون حرف های مردم آیندگان نیزنمونه هایی ازاین دمکراسی است که فعلا بدست آورده ایم وبخاطر آن شهید داده ایم».
26دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(3052172):؛
«نگذاریم آزادی بمیرد؛حمیدمظفری:آقای دکترعبدالرضاحجارزی ازچاپ اعلامیه چریک های فدائی خلق درروزنامه ناراحت ونگران شده است واظهارعقیده کرده بودندکه چاپ بیانیه هایی ازاین دست موجب متلاشی شدن انقلاب اسلامی ملت ایران می شود.می خواستم به ایشان بگویم:آقای دکتر!بااین محدودیتی که شما توصیه می کنید،آزادی مطبوعات خواهدمُردواگراشخاصی مثل شما پیداشوندکه حق هیچگونه اظهارنظری رابرای مخالفان خودقائل نباشنددیگر حرف ازآزادی وآزادگی مفهومی نخواهد داشت».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«جوانان آگاه باشند؛75سال دارم واسمم مریم است.روزهای بسیاردشواری رادراین مملکت به چشم دیده ام وامیدوارم که جوانان ونوجوانان این مملکت آگاه باشند که دارنددست به چه اعمال حساسی می زنندوآرزومی کنم که ازکَرده خودپشیمان نشوند».
«چراسنجانی رنگ عوض می کند؟:یکی ازکارمندان وزارت امورخارجه هستم.دکتر سنجانی درمصاحبه خودبامجله«پاری مارچ»شماره29صفحه81،مخالفت خودراعلنابا روحانیون بیان کرده است ودرپاسخ این سوال که چنانچه شهبانو نایب السلطنه بشوندچه نظری داردید؟گفت:هیچ اشکالی رادرصورت وقوع این اتفاق نمی بینم.بنا براین من می خواهم بدانم چرارهبرجبهه ملی هرلحظه رنگ عوض می کند؟».
«مرجع تقلید باوصیت عوض نمی شود:محمدبزرگیان:لطفادرپاسخ خانم فریبا مستشاری که ازآیت الله شریعتمداری تقاضاکرده که وصیت نامه آیت الله بروجردی را درروزنامه هاکلیشه کنندتامعلوم شودچه مقامی پس ازایشان مرجع تقلیداست؟ بنویسید که مرجع تقلید ازطریق وصیت نامه برگزیده نمی شود».
«ساکنان بریانک وهفت چنارپرسیده اند؛چرامسجداعتمادتعطیل است؟گروه کثیری از اهالی بریانک وهفت چنارضمن بیانیه ای درخواست گشوده شدن مسجداعتمادکه ازآغاز محرم تاکنون هیچگونه برنامه وفعالیتی سازنده اسلامی نداشته شدند. آن ها درقسمتی ازبیانیه نوشته اند:دراین موقعیت حساس تاریخی که همه گروه های اجتماعی باشرکت درجشن اسلامی علیه ظلم وفساد بپا خاسته اندمتاسفانه این مسجدکه می توانست پایگاه مطمئنی برای ساکنین این محله باشد،با سکوت خود همه کشتارهای دستگاه طاغوتی راتائیدکرده است».
27دی ماه13547روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)::
«سرقت عجیب؛کاشانی:چندشب پیش بعدازساعات حکومت نظامی ومنع عبورو مرورمغازه جواهر فروشی«نیازمری»درچهارراه استانبول مورددستبردقرارگرفت وکلیه اموال وطلاهای موجوددرآن به سرقت رفت باتوجه به اینکه درساعات منع عبورومرور هیچکس جرات رفت وآمددرشهر ندارد،مساله سرقت این مغازه باعث شگفتی شده است».
«ازماهم بنویسید!علی ساسانی:آقا،مااینجادرمحله گیشاهمه شب وهمه روز،جلسات سخنرانی ومیتینگ و تظاهرات داریم،امامتاسفانه درروزنامه تان هیچ اشاره ای به فعالیت های ما نمی شود. تنهادرجنوب شهرحرکت های آگاهانه وجودندارد.در شمال شهرهم برعلیه سلطه استبدادمبارزه می کنند».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«دادستان آبادان تاکنون چه می کرد؟محمدرضاهاشمی:وزیردادگستری درمجلس گفت:رئیس دادگستری آبادان ضمن بیهوده دانستن اقدامات انجام شده درباره سینمارکس خواستارتجدیدتحقیقات درباره این واقعه شده است.پس دادستان آبادان دراین مدت مشغول چه کاری بوده است؟».
28دی ماه1357روزنامه آیندگان
«مهندس سیدحسن شریعت زاده:آیت الله علامه نوری،شیخ فضل الله نوری دشمن مشروطیت راشهیدنامید.ونهضت حاضررادنباله روافکاراودانسته است.وای براین حکومت که ایشان نوید می دهند».
28دی ماه1357روزنامه اطلاعات؛تلفن:328431
«همبستگی بی نظیر؛حاج عزت الله رائین:دیروزشاهد یک همبستگی بی نظیر بودم. وانتی متعلق به شرکت تعاونی اسلامی تخم مرغ راکیلوئی10تومان می فروخت مردی ازمسئول فروش پرسیدند چندکیلوتخم مرغ دارید؟جواب داد150کیلو.مردبلافاصله1500تومان ازجیبش درآوردوبه فروشنده دادو گفت:لطفابقیه راکیلویی9تومان بفروش!».
«حسین یزدانفر،دانشجو:انقلاب ایران متعلق به همه گروه هاوقشرهای مبارزاست ولی عده ای آنرامتعلق به خودمی دانندوحق فریادکشیدن به گروه های دیگررانمی دهند.ماکه علیه دیکتاتوری می جنگیم،خودمان نباید دیکتاتور باشیم».
«خانم حاجی اصفهان:شهداجوان نبودند!درروزنامه اطلاعات روز5شنبه گذشته تعدادی عکس ازشهدای عضوسازمان مجاهدین خلق چاپ کرده بودید که شاید قصدچنین بوده است که وانمود کنید همه این شهداجوان بوده اند.حال آنکه باکمی دقت به مدل آرایش موی سرولباس آنها توجه کنیدمتوجه خواهیدشدکه صاحبان این عکس هاقاعدتابایددرحال حاضر40سال به بالاداشته باشند. بخصوص که چندنفراز آنهامحصل دبیرستان رهنمادرخیابان مولوی بوده اندوشوهرمن اغلب آنهارامی شناسد.بنابراین خوبست بجای اینکه به این طریق مردم راتحت تاثیر قراردهیدآنهارابه فجایعی که ازاین پس دامنگیر ملت خواهدشد آگاه سازید».
«طرزتهیه کوکتل مولوتف؛خانم زمانی:درباره فدائیان خلق که روز5شنبه درروزنامه قلم فرساسی کرده بودیدباید بگویم که آزادبودن مفهومش کمونیست شدن نیست.جامعه روحانیت برای آزادی ازقیداستبدادبپاخاست،اماکمونیست هابرای تجزیه ایران می کوشند.یاآرم این فدائیان باآن داس و چکش وستاره کذائی حکایت از خط مشی سیاسی اینهاندارد؟ارباب قلم ومطبوعات ماباید هوشیار باشندکه چنین گروه هایی در نهضت اسلامی مارخنه نکنندودرچارجوب اینگونه گزارش هاجانب احتیاط راازدست ندهند.اینهاهمان عناصری هستندکه بجای بانک الله اکبر وبجای تدریس مسائل مذهبی طرز تهیه کوکتل مولوتف رابه جوانان یاد می دهند!».
«مسئولیت روشنفکران ومطبوعاتی ها؛صحبت الله محسنی:مردم بویژه روشنفکران ومطبوعاتی هابایدمتوجه باشندکه دراین شرایط حساس مملکت بسوی یک دیکتاتوری تازه درپیش نرود وهرآدم ناواردی به اسم اسلام وحکومت اسلامی قانون من درآوردی وضع نکندکه باعث دلزدگی مردم و دین و مذهب باشد.رهبران مذهبی نیزباید مردم رابااصول حکومت اسلامی آشنا سارند».
«طرفدارآیت الله شریعتمداری هستم؛ساداتی:ازسوی مردم آذربایجان صحبت می کنم.اگرخدای ناکرده یک موازسرآیت الله شریعتمداری کم شود،کلیه آذربایجانی های غیورعلیه مخالفان ایشان بپاخواهندخواست».
«امام جمعه های ساکت؛تیمورداداشی:باآنکه نزدیک یکسال است صدای آزادیخواهی ملت ایران ازمساجد بگوش می رسد،گروهی ازامام جمعه هاساکت مانده اند».
«شهین.ج:ماشهیددادیم تاازاستبدادرهائی پیداکنیم.حالابااستبداددیگری مواجه هستیم».
«50سال به عقب می رویم؛رضاعباسی:آیت الله خمینی گفته است:مردم به تظاهرات ادامه دهند.حتی اگرشهید شوند.درحالی که مامی خواهیم جلوی فساد گرفته شودنه اینکه بااین کشت وکشتار50سال به عقب بازگردیم».
30دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):
«آیا کمیته انقلاب،شهریه بچه مرا می دهد؟:اسم من«اسلامی»است والان که دارم باشما صحبت می کنم ازناراحتی وعصبانیت درحال سکته هستم.می دانیدچرا؟برای اینکه امروزصبح برای فرستادن هزینه زندگی وشهریه پسرم که درآمریکا تحصیل می کندبه بانک ملی شعبه حافظ رفتم، اول ازمن ورقه تحصیل خواستندکه اصل ورقه و فتوکپی آنرا نشانشان دادم.وقتی که گفتم4هزاردلار، گفتند:که متاسفانه بدستور کمیته انقلاب شیراز1000دلارارزنمی توانم به خارج بفرستم.حالا فهمیدید که چرادارم سکته می کنم؟».
«باهم مهربان باشیم:فاطمه قدوسی راه:ساعت3بعدارظهرامروزدرخیابان پهلوی روبروی پارک شاهنشاهی دونفرکه سواریک موتورسیکلت بودندبسرمن ریختندوضمن اذیت وآزارمن تمام لباس های مراپاره کردند.من فریادزنان ازمردم کمک می خواستم اماهیچ یک ازافرادی که سواربراتومبیل ازاین خیابان می گذشتندبه سمت من نیامدند،می خواستم ازمردم بخواهم که قدری باهم مهربان ترباشند».
30دی ما1357روزنامه آیندگان؛حرف های تلفنی مردم(663173):
«اختناق تازه ای راتبلیغ می کنید؛پروین اسکندری،دانشگاهی:شماکه این روزها به بهای آزادی رسیده اید،چراازهم اکنون آنراآلوده می کنید.ادعاداریدکه باسانسورو اختناق جنگیدید،مطالبی درج می کنیدکه شاه راتاحدیک سانسورچی پائین می آوریدآیاشهامت داریدک که اظهارنظرهای مخالف آیت الله خمینی راهم بنویسید».
«پاسخ معقول نبود:پاسخی راکه دکترعبدالرضاحجازی درجواب دکترمصطفی رحیمی نوشته بودرا خواندم.معتقدم جواب ایشان معقول نبوده وازهمان نوع پاسخ هائی است که تادیروزبرای معاون حزب رستاخیز تهیه می کردندوامروزدرمقام تئورسین خودساخته جمهوری اسلامی برای مردم مسلمان تهیه می کنند».
«چرااسامی راعوض می کنید؟بزرگمهر:به نظرمن تغییربی رویه ومتعصبانه نام بعضی ازشهرهاو محلات ازسوی گروه هایی ازمردم،نوعی بت پرستی تازه است».
«برخوردعقاید پیش می آید؛سهیلاشکری:الآن موقع همبستگی است.مساله مهم مبارزره است.متاسفانه دردانشگاه وخیابان ها داردبرخوردعقاید پیش می آید».
«کشته دادیم نتوانیم حرف بزنیم؛نریمان درفشی:درراهپیمائیی اربعین گروهی از استادان و دانشجویان بادادن شعارهای مربوط به نهضت،ازجلوی سازمان ملی دانشگاهیان شروع به راهپیمائی کردندولی مقابل خیابان اسکندری موردحمله و اهانت گروهی افرادکه سوارمینی بوس بودندوشعارهای مذهبی می دادندقرار گرفتند».
«روزنامه هاسانسورمی شود؛مهین اسلامی:حالاکه روزنامه هاتوسط بعضی گروه ها سانسورمی شود،خواستاربازگشت شاه هستم».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم:تلفن663173
«پول حواله نکرده ام؛ابوالقاسم پرتواعظم:من درهیچ یک ازماه های گذشته بیش از400دلارارزبرای هزینه زندگی وآموزش فرزندم محسن پرتواعظم که دانشجوی دانشگاه آبوکرکی است،پول حواله نکرده ام».
«چرادیگران حرف نزنند؟خانم سجادی:به خاطردرج مقاله دیکتاتوری نه درهرلباسی، متشکرم.چرادر روزاربعین،مذهبی هااجازه ندادندگروه های دیگر حرف شان را بزنند».
«کمونیست هادرراه پیمایی!زمانی:عده ای کمونیست بابهانه عکس آیت الله خمینی درراهپیمایی روزاربعین می خواستنددرصفوف مذهبی ها رخنه کنند».
«شعاردربرابرنفت!عیسوی:چندنوجوان وجوان جلوی دخترم راگرفتندوگفتنددرصورتی به تونفت می دهیم که شعاری راکه ما می خواهیم بگوئی.آیااین است آن آزادی که نوید می دادند؟».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«چراشعارراپائین آوردند؟فاطمی:درراهپیمایی اربعین شرکت داشتم.ودیدم شعارهایی چون:مرگ برامپریالیسم،خروج ایران ازپیمان سیاسی ودفاعی سنتو،آزادی احزاب ازسوی ماموران انتظامات پائین آورده شد.می خواستم ازبرگزارکنندگان تظاهرات بپرسم چرابامحتوای این شعارها مخالف است؟».
«دیکتاتوری ازنوع دیگر!آذرپاد:درراهپیمایی اربعین دیدم عکس دکترقبادی شهیدراه حق راکه مادرش دردست داشت پاره کردند.این راه می تواندسرآغاز تسلط دیکتاتوری ازنوعی دیگر باشد».
«دمکراسی واقعی!عبدالله تهرانی:اربعین روزی بودکه روحانیون برای تظاهرات انتخاب کرده بودند. کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی نیستندمی تواننددر روز دیگری تظاهراتی ترتیب دهند.والبته به این اصل معتقدم که بایدحرف شان رابزنند.و دمکراسی واقعی یعنی همین!».
3بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
یادداشت سردبیر:ازطرف چه کسی سخن می گوئید؟
«خانمی به هیات تحریریه روزنامه مراجعه می کندوبانشان دادن کارت شناسایی مدعی می شود که ازسوی یک هزارتن ازاعضای وزارت خارجه صحبت می کند!به تلفنی گوش می دهیم که از اعتصابیون وزارتخانه یاسازمان بزرگی است واعتقادداردکه گفته هایش عقیده همه همکاران اوست! یادداشتی به دفترروزنامه رسیده است«ماامروزبانهضت اسلامی همبستگی کردیم…».آن خانم و این آقا ویادداشت که یا باپُست ویااشخاص می رسد ازطرف چه کسانی سخن می گویند!؟… دمکراسی حق آزادی بیان واندیشه است،این فرصت رابما می دهدکه عقاید خودمان رارُک وگویابیان داریم.اگربخواهیم ازسوی دیگری صحبت کنیم بایدقبلا نظراورا پرسیده باشیم…به مابگوئید ارسوی چه کسی کدام گروه وچه سازمانی سخن می گوئیدوبااین اطلاع کوتاه ماناگزیرنخواهیم شد به صدها نامه وهزاران تلفن اعتراضی پاسخ بدهیم…».
2بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«یک خواننده:سانسورروانی؛شماسانسورروانی شده اید.من نه کمونیست ونه مذهبی هستم. ولی سوال می کنم چرااینقدرسنگ امام خمینی را به سینه می زنید؟».
«آیا می ترسید؟یک خانم ناشناس:ماشاه رادوست داریم.واگربنویسیدچماق بدست ها وننویسید طرفداران شاه،ماکیوسک های اطلاعات را آتش می زنیم».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)
«آقای تنکابنی شما دیگرچرا؟یک خواننده:من به عنوان فردی که بخاطر کتابهایتان و نوشته هایتان بشما احترام می گذارم،به هیچ وجه انتظارندارم که شماصرفابه این دلیل که نویسنده هستیدو قدرت قلم دارید،فردی رابدلیل عقیده شخصی خودش مورد تمسخرقراردهید.این تمسخرشما مغایر اصول آزادی است که مابرای آن خون شهید داده ایم.هرچندکه عقیده شخصی من وشما باآن خانم مغایرباشد.مابرای آزادی می جنگیم وآزادی مابدست آوردن حق قلم وبیان است.نه تمسخرو سرکوب کردن عقاید مغایرعقایدما».
«مواظب توطئه باشید!یک معلم:من یک معلم هستم ونمی خواهم نامم رافاش کنم. درهمسایگی مادوبرادرزندگی می کنندکه هردوازعاملان فعال ساواک هستند.چندروز پیش به دانشگاه رفته بودم واین دوبرادررادرآنجادیدم.یکی ازآن هادرلباس یک مذهبی متعصب شعارحزب فقط حزب الله ومرگ برکمونیسم رامی دادودیگری شعار:اتحاد،مبارزه،پیروزی راکه شعارکمونیست هاست،تبلیغ می کرد!این واقعیتی است که من به چشم خوددیده ام وریشه تمام توطئه های فعلی رادرتوطئه ساواک می دانم.به مردم بگوئید دراجرای این نقشه هاکمک نکنند».
«ارتش اسلامی واقلیت ها!امضاءمحفوظ:درمصاحبه آیت الله دستغیب آمده بودکه در ارتش اسلامی آینده ازاقلیت های مذهبی سربازنخواهندگرفت.درحالیکه اقلیت های مذهبی دراعلامیه های متعددهمبستگی خودراباانقلاب ایران ابراز داشته اندوتصورنمی کنم اظهارنظرآیت الله دستغیب منطقی ودرست باشد».
«سخنگوی مذهبی هاهستید!یک آقای عصبانی:روزنامه ها بایدبی طرف باشندوبا مطالب منطقی ومستدل خوانندگان راارشادکنند.اماشما تنهاسخنگوی مذهبی ها هستید.نه بی طرف».
5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«تلگرام به خدا…!بنده ناچیز:بیژن بیژنی:لطفارونوشت این تلگرام مرا بخداچاپ کنید:پروردگارا!دراین قسمت ازدنیابرای آزادی انقلاب شده،انقلاب به ثمررسید.آزادی نرسید.آنچه هم بودرفت.کسب تعطیل شد.بنزین،نفت،نان،سیگار،روزنامه و…صف شد.نفس کشیدن هم.آزادی کافی است. استدعا فورا دیکتاتوری فرست،نگرانیم!».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«قهرمانی،قهرمان نیست؛(م.م.آذربایجانی):شماکه ازصفرقهرمانی یک قهرمان ملی ساختید.واو را به اوج رساندید.آیامی دانیدکه این به اصطلاح قهرمان ملی درخطه آذربایجان ودرزمان پیشه وری چه جنایتی رامرتکب شده است؟اگرنمی دانیدازمردم آذربایجان بپرسید؟».
«حکومت اسلامی یاجمهوری اسلامی(اکبرحبیب فر):گفته ونوشته می شود جمهوری اسلامی وحکومت اسلامی.اگرمنظورامام خمینی حکومت اسلامی در چهار چوب قانون اساسی است که باتغییرموادقانون اساسی مُیَسَّرمی باشد،ولی اگر جمهوری اسلامی است بایدبگویم بدون توسل به آرای عمومی چگونه می توان گفت: دمکراسی رعایت شده است.ازطرفی جمهوری درایران به جمهوری کمونیستی ختم می شود».
«پرسش ازقرآن؛ارآیات عظام درخواست می کنم برای جلوگیری ازخون ریزی های بیشتردراین مملکت دست کم به قرآن کتاب آسمانی.مسلمین متوسل شوندو استخاره کننداگرراه داددرنظرات خودپافشاری نمایند».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«تکلیف مردم با«باید»ها؛زیبا:تکلیف مردم درمقابل کلمه«باید»چیست؟بااین بایدها چه برسرآزادی ودمکراسی می آید»!
9بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«بازهم شک دارید؟(احمد.ب):آقای بختیارنخست وزیرطی مصاحبه ای که اخیرا از شبکه رادیو تلویزیون پخش شدباقاطعیت اعلام کردکه نه دهم جامعه روحانی طرفدار ایشان هستند.چون ممکن است بعضی ازمردم دیرباروردراین گفته شک کنند،بنده اسامی این نه دهم ازروحانی هارابه شرح زیراعلام می دارم:1روحانی(منصور)وزیرزندانی2-روحانی(گلوریا)خواننده3-روحانی(انوشیروان)هنگ ساز4-روحانی(فواد)عامل شرکت نفت انگلیس5-روحانی(تقی)سخنگوی استعمار6-روحانی (سپهبد)رئیس بازرسی نخست وزیری7-روحانی(وکیل)نماینده مجلس رسواخیزی8-روحانی (سرتیپ)عضوساواک9-ومیزراقشنگ خان روحانی(جهنم مکان)حالابازهم شک دارید؟».
«پس کی روزنامه؟(الف-یکتا):تادیروز«شاه نامه»می دادید،امروز«آیت الله نامه».پس کی می خواهیدروزنامه بدهید؟».
«شهیدنمایی چرا؟(شهرام قائدی):این مرحوم سرگردمحبی راکه به عنوان شهیدقلمدادکرده اید، روزی که من سربازوظیفه وکمک اسلحه دار بودم،25قبضه اسلحه ازمن تحویل گرفت که بعدهامعلوم شدتحویل چریک هاداده است.درنتیجه من به3سال زندان محکوم شدم.زنم طلاق گرفت.وفرزندم مُرد.به این ترتیب کاری که این آقابامن کردجنبه شهادت دارد؟».
9بهمن1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«چپی ها با علامت به میدان بیایند؛صادقی-دانشجو:چپی هامی توانندباعلامت مخصوص اعلام موجودیت کنندوبه میدان بیایند.نه آنکه درتظاهرات چندمیلیونی ایجاد تفرقه کنند».
«آیندگان وضع خودش رامشخص کند؛یکی ازخوانندگان:باید بگویم این نهضت اسلامی است واگر آیندگان وضع خودش را روشن نکندناچاریم ازروحانیون بخواهیم واکنش نشان بدهند».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)
«بمن کمک کنید(خانم منجی):آقابخدامن20روزه که هرروزمی روم توی صف نفت وبعدازچندساعت دست خالی برمی گردم.تاحالاهرجوربودسرکردم ولی دیگرنمی دونم چه کنم.تابحال هم کسی نیامده کارت پخش نفت به من بدهد.ازکمیته های امددوجوانان که نفت به درخانه ها می برند تقاضادارم بمن که زن هستم کمک کنند.آدرسم هم این ست:خیابان روزولت،جنب سینما دیاموند، کوچه طوس،پلاک52».
11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«یهودیان به نهضت وفادارند(خانم آناهیتا):آقامن یک یهودی هستم.گویااسرائیل می خواهددرایران میان یهودی هاومسلمان تفرقه بیندازد.من اطمینان می دهم بیشترین اقلیت یهودی درایران هرگز حاضرنیستندازبرادران وخواهران مسلمان خودراجداببینندچراکه آنهاهم ایرانی هستندوخودراهمگام بانهضت انقلابی ایران ورهبری امام خمینی می دانند».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«لطفاحقوق هاراپس دهید؛فروغ وطنی:رهبرکنونی جبهه ملی درزمان دکترمصدق طبق قانون اساسی وزیرفرهنگ شد.واکنون بمدت25سال است حقوق خودراطبق قانون اساسی دریافت می دارد.می خواستم بگویم اگرقانون اساسی راایشان قبول نداردحداقل حقوق هایی راکه دراین 25سال گرفته است،لطفاپس دهد».
«جان حضرت آیت الله خمینی درخطراست؛من یک پزشک متخصص قلب هستم ومی خواستم تذکربدهم،فردی که اخیراخودرابه عنوان پزشک مخصوص آیت الله خمینی جاکرده است، مورد تائید اکثرقریب به اتفاق پزشکان قلب ایران نیست.زیراسالهادرتهران طبابت پائین ترازاستانداردقابل قبول توام باسیاه بازی به مردم ارائه داده است واکنون نیز به علت فرصت طلبی خودحتما خیال وزارت دارد.به اعتقادمن حتی اگر ایشان حُسن نیت هم داشته باشد،جان حضرت آیت الله خمینی به علت عدم صلاحیت حرفه ای این پزشک درخطراست».
«تفاوت آقایان؛آقاجان:بی جهت نیست که گروهی ازاین مردم به مطبوعاتی هابدبین هستند، تا همین چندی قبل رفت وآمدوگفتارفلان شخص سلطنتی ویادولتی رابه خورد مردم می دادیدوامروز هم دستورات دههاآیت الله را.اصلامن می خواهم بدانم که دراین مملکت چندآیت الله وجوددارد؟…».
«مارانجات دهید؛خانم صفائی هستم:سال هاپیش شخصی به خواستگاری دخترماآمد.دخترم به این ازدواج تن درنداد.خواستگارهمان وقت تهدیدکردکه به بدترین نحوعمل ماراتلافی خواهدکرد. حالا بعدازگذشت سال هاباتوجه به اینکه شوهرمن سرهنگ صفایی درسال1344فوت کرده.همین شخصی نشانی وشماره تلفن منزل مارابه نام خانواده ساواکی به درودیوار زده وبعضی ازمردم ناآگاه وخوش باورراعلیه ما برانگیخته است.این مساله سبب شده که من وفرزندکوچکم شب وروز درهراس بسر ببریم.محض رضای خداماراازاین مخمصه نجات دهید».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)
«جزنی وبقیه راکشتند(کارمندبیمارستان501ارتش):ارقول من بنویسید:که درسال54بیژن جزنی و جلیلی رابه اتفاق7تن دیگردرحالی به بیمارستان501ارتش آوردندکه درشقیقه همگی آن هاجای تیرخلاص دیده می شد.بعدازشستشویک شب درسردخانه بیمارستان ماندندوفرداصبح اجسادرا با اتومبیل کمیته به بهشت زهرا منتقل کردند.بنابراین قضیه فرارآن هاحقیقت ندارد».
«بمن توهین کردند(فریده رجایی):من درجنوب شهرزندگی می کنم.که دیروزبرای کاری به اطراف میدان مخبرالدوله آمده بودم.روسری به سرنداشتم.گروهی که دراین محل تظاهرات می کردند بخاطرنداشتن حجاب به من توهین کردند.راننده تاکسی هم به همین جرم ازسوارکردن من خود داری کرد.درست است که ماانقلاب کرده ایم اما آیااین حرکات درست ومنطقی است؟».
«دلیل استعفای نمایندگان؛(یک آقا!):استعفای نمایندگان مجلس بخاطرپیام امام خمینی نیست، بلکه این «اوبسترکسیون ها»واستعفاهابخاطردولایحه ای است که قراراست بزودی درمجلس مطرح شود.یعنی لایحه انحلال ساواک وتسریع درمجازات عوامل فسادنمایندگان منتخب رستاخیز می خواهندبه این ترتیب راه تصویب این لوایح راببندند».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«چرامی نویسید«خمینی می آید»؟کمیته مجاهدین خلق:ازروزنامه آیندگان به خاطر تیترروز چهارشنبه گله داریم چرامی نویسیدخمینی می آید،این توهین است».
«کارهیچ مسلمانی نیست؛اسم من نبوی است.به اعتقادمن هیچ مسلمانی حاضرنیست خانه روسپی بیچاره ای رابه آتش بکشاند.آتش سوزی قلعه دنباله همان دسیسه هایی است که هدف آن انحراف انقلاب ازمسیرواقعی آن است».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«یک سوال ازچریک های فدایی؛(عباس سنگی):ممکن است ازچریک های فدایی سوال شوددراین موقع حساس وقابل انفجارکه تمام آیات عظام برای جلوگیری ازخون ریزی بیشتردستورمنع شدن عملی داده اند،این فدائیان به چه جهت افرادنظامی راکه خودافرادآماده تیراندازی به مردم هستند باحمله های خود تحریک می کنند».
«اگرشرف داریداین چندکلمه رابنویسید؛(مهران-الف):آیت الله خمینی هنگام ورودبه این درپاسخ خبرنگاری که پرسیده بوداینک که بخاطروطن قدم کی گذاریدچه احساسی دارید،گفتند:هیچی. تو خودبخوان حدیث مفصل ازاین مجمل».
«صلاح آقای بختیار؛(عباس واعظی):بختیاراگربه مردم فکرنمی کنیدبه خودبیندیشیدکه به عذاب الهی گرفتارنشوید.بیش ازاین قدرت غیرقانونی خودرابه رخ مردم نکشیدوازکشتارمردم دست بردارید واستغفارکنیدکه صلاح دنیاوآخرت شمادرهمین است».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«شوکه شدم؛آقامن حسن زاده هستم.ازمصاحبه خبرنگارخارجی باآیت الله خمینی در هواپیماسخت شوکه شدم.ومی خواستم بدانم شخصی که به وطنش احساسی نداردمی تواند راه حل مناسب برای بحران مملکت ارائه دهد؟».
«جناب سرهنگ به فکرملت خودباش؛خانم احمدی:درروزنامه خواندم که سرهنگ قذافی گفته است به انقلاب ایران کمک های مادی،معنوی واخلاقی خواهدکرد.می خواهم بگویم نمی دانستم که ایشان تااین حدآزادمنش فکرمی کنند؟چه بهترجناب سرهنگ به فکر ملت ومملکت خودشان باشندوبرای آنان دلسوزی کند،نه ایران».
16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«قانون خداوندی کدام است؛(افسرگرامی):درروزنامه هاازقول امام خمینی ودرتوجیه جمهوری اسلامی نوشته بودندکه فرق جمهوری اسلامی باانواع دیگرحکومت هااین است که درحکومت های غیراسلامی سیستم قانونگذاری بوسیله مردم ایجادمی شود.مادرجمهوری اسلامی احکام خداوندی،که قانون ابدی است به مورداجرادرمی آید،بااجازه می خواستم ازامام سوال کنم قانون خداوندی کدام است وآیامفهوم مخالف بیانات امام این است افرادملت نمی تواننددرسرنوشت خود سهیم باشند».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:66317
«بعثت؛من موسوی هستم:به هنگام پخش فیلم بازدید مردم ازآیت الله خمینی ازتلویزیون،چشمم به یک پارچه افتادکه روی آن نوشته بود:«بعثت خمینی»درحالی که بعثت خاص پیامبران است».
«زنم ولی قلب رئوف ندارم!:آقا،اسم من میهن است.درروزنامه خواندم که آیت الله شریعتمداری اظهارنظرکرده است:زن به خاطر داشتن قلب رئوف نمی تواندقاضی باشد،من به عنوان یک زن پزشک عرض می کنم که مرتب باجسدمواجه هستم وحتی درموقع دانشجویی جسد راتشریح می کردم،لذااستدعایم این است که این طرزتفکررابوجودنیاورندکه زن قادربه انجام هیچ کاری نیست وزن تنهاباید پخت وپزوبچه داری کند».
«روسپی خانه این قدرمهم است؟خواننده آیندگان هستم.این همه موسسات خصوصی ودولتی که برای رفاه آسایش مردم درست شده بودبه آتش کشیده شده وشماحتی نامی هم ازآنها را نبردید.ولی یک روسپی خانه این همه اهمیت داردکه آیندگان آن رادرصفحه اول آنهم باتیتردرشت چاپ می کند؟»
«وام یادام؟:هماهستم.شنیده ام که دولت انگلیس حاضرشده به دانشجویان ایرانی به خاطراوضاع نابسامان کشوروام بدهد.به عقیده من این هم یک دام خطرناک است».
«توصیه ای به جای کشتن:رضاقلی نژادهستم.می خواستم به گروه توحیدی که مسئولیت ترور فریدون زندعضوساواک رابه عهده گرفته است،توصیه می کنم که بجای کشتن افرادآنهارا مجبور کندسایرهمکارانشان رامعرفی تامسببان مصائب ملت،دریک دادگاه خلق محاکمه شود».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«بدترازساواک؛ک-اسدللهی:می گویندکه سازمان امنیت 4300نفرعضوداشته است.حالامن می گویم که برخلاف تمایل آیت الله خمینی عده ای دارندسازمانی بدترازساواک بوجودمی آورند».
«بهتراست تغییرملیت دهند؛خواننده روزنامه تان هستم.آقای باقرمومنی طی مقاله ای درآیندگان مطرح کرده است که کشورهای سوسیالیستی مانندشوروی می توانندبه انقلاب ایران کمک کنند. بهتراست ایشان هرچه زودترتغییرملیت بدهندوبروندبه همان کشورهای مورددلخواهشان ».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«دیکتاتوری رسید؛اسمم منوچهری است:دیکتاتوری که عده ای آنرانویدمی دادندفرارسید.وآن همین دولت بارزگان است که هرکس با آن مخالفت کند،کافرشناخته خواهد شد».
19بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«حتی یک روز هم زندانی نشد؛درپاسخ آقای شهرام قائدی که مدعی بودهنگام دوره سربازی سرگردمحبی25قبضه اسلحه تحویل گرفت وآنهارابه چریک هاتحویل و موجب شدتامن به زندان بیفتم،بایدبگویم چنین ادعایی صحیح نیست.زیرادرآن موقع من مسئول رکن2بودم وبخوبی اطلاع دارم که سرگردمحبی11قبضه اسلحه کمری بردوجریان راطوری ترتیب دادکه هیچکس درمظان اتهام قرارنگیردوآقای شهرام قائدی حتی یک روزهم زندانی نشد».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«وای ازفردا؛م.تهرانی هستم:می گویندحکومت مهندس بازرگان حکومت الهی است وقیام برضداو قیام برضدخداست وجزای چنین کافرانی درشرع معلوم است،می گویند:«گرمسلمانی دراین است که حافظ دارد،وای اگرازپس امروز بودفردائی؟».
«تحویل مشت های گره کرده؛خانم حکمت،روانشناس کودک:من ازکلیه پدران ومادران تقاضادارم از شرکت کودکان سنین2تا8سال درتظاهرات جداگانه خودداری کنند.زیراکه دیدن مشت های گره کرده بی نهایت درذهن آنهااثرخواهدگذاشت وفرداهمین کودکان مشت های گره کرده خودرادرهر موضوعی که باب میلشان نباشدتحویل پدرومادرشان خواهندداد».
«ترس ازکافربودن؛اسمم سعیداست.آیت الله خمینی گفتندمخالفت بابازرگان مخالفت باشرع است وآیااین صحیح به نظرمی رسدقبل ازاینکه نظرمردم رابخواهندآنهاراازکافربودن بترسانند؟».
21بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:305172
«پیوندسرنوشت ماوشما(گروهی ازیهودیان ایران):باتوجه به مصاحبه ساختگی شخصی بنام سیما نتوف به عنوان نماینده یهودیان ایران بارادیواسرائیل وانتشاراین خبرکه گویایهودیان ازترس درخانه های خودمخفی شده اندودسته جمعی قصدفراردارندمااعلام می کنیم که هدف دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل جداکردن یهودیان ایران ازمبارزات مردم ایران است.درحالی که یهودیان ایران با نهضت ملت ایران پیوندناگسستنی دارند».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانها
16دی ماه1357روزنامه کیهان:
بولتن کانون نویسندگان ایران باپیام هنرمندان ایران منتشر شد:
«به آذین را آزاد کنید»
«جبهه ملی به مناسبت عزای ملی(فردا)مردم رابه اعتصاب عمومی دعوت کرد».
17دی ماه1357روزنامه کیهان:
«ازطرف آیات عظام خمینی،شریعتمداری،مراجع تقلید،جامعه روحانیت تهران وجبهه ملی ایران، فرداعزای عمومی اعلام شد».
انجمن اسلامی معلمان:
«محصلین فقط امسال درس واقعی آموختند».
«سازمان آزادیبخش فلسطین به امام خمینی پیشنهادکمک کرد».
«میتینگ حزب سوسیالیست فرانسه به حمایت از مبارزات ملت ایران».
اعلامیه سازمان چریک های فدایی خلق:
«درآخرین اعلامیه خود،دولت جدیدراتوطئه جدیدامپریالیسم دانسته اندواعلام کرده که امپریالیسم آمریکا سالهاست ازموجودیت رژیم دفاع می کنداکنون درمقابل طوفان رزمجویانه خلق های ایران برای نجات حاکمیت متزلزل خود،جمعی سازشکار رابه تشکیل دولت غیرنظامی ترغیب کرده است».
19دی ماه1357روزنامه آیندگان
پنج سازمان معتبرملی ازاعلامیه آیت الله طالقانی پشتیبانی کردند:
«تسویه حساب های شخصی مبارزه راتهدید می کند…ازاعلامیه های بدون امضا خودداری کنید».
ازسوی داریوش هوده:
«حزب میهن پرستان ایران تشکیل شد».
20دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«خانواده های شهدای مجاهدین خلق درروزنامه اطلاعات».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
«جمعیت آزادی خواستار رفراندوم عمومی شد».
21دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«اتحادبرای آزادی»دریک پیام کوتاه،پیروزی شکوهمند اهل قلم رادربدست آوردن آزادی های حقه خودتبریک گفتند».
دراجتماع اعضای کانون مستقل معلمان پایتخت:
«ازصمدبهرنگی وسایرآموزگاران شهید تجلیل شد».
22دی ماه1357روزنامه کیهان
ابوالفضل قاسمی«عضوهیات اجرایی جبهه ملی ودبیرکل حزب ایران:«
«نقابداران خیانت پیشه دیگرباربیدارشده اند…نهضت مادر25سال پیش ازکجا شکست خورد؟ازوجود یک مشت عناصر فرصت طلب،خودخواه که می خواستند نهضت رامونوپول خودسازند.هم اکنون صدهاسندنوکری،مزدوری وباجگیری آنهااز استبدادواستعماردردست است…این که چون دزدان همراه قافله نهضت شده ربودند.همین که نهضت سنگر اول مبارزه راتسخیرکردآنها به عنوان فداکار نهضت وبه عنوان سران نهضتی که در حال جنگ ودادن تلفات بودنداز آن غنیمت وسهمیه می خواستند.دکترمصدق پیشوای ملت ایران بخاطر مصلحت از جیبب خود تسلیم باج گیری آنهاشد. اماازبودجه محرمانه دیناری به آنهانداد.تاآخردست کاسه صبرش لبریز شددستور داد پای این باجگیرها رااز وزارتخانه هاقطع کردند.اینان تسلیم جیره های استعمارشدند.روبروی نهضت ما ایستادندتاآنجاکه آیت الله کاشانی دکترمصدق را مهدوالدم اعلام کرد.آن دیگری به زاهدی پیوست، سربازفداکارنهضت سربازخطاکار ازکاردرآمد.رئیس شهربانی مصدق رادزدیدند.اورا زیرشکنجه دست دردست عمال سیاه گذاشتند.کودتای ننگین 28مردادرا بوجودآوردند.امروزاین مجاهدین شنبه،این نقابداران خیانت پیشه دیگربارپیداشده اند،خودآنهاوفرزندان خیانت کارشان می خواهنداین نهضت را بپالایند«اسب تروا»ا آماده کرده اندتادرشکم این مرکب مقدس قراربگیرند».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
«همبستگی»،خبرنامه مشترک:سازمان دانشگاهیان ایران،کانون نویسندگان وکمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی درآخرین شماره خودنوشت:
«توقیف هرروزنامه هزارهانشریه خلق الساعه می آفریند».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
«نمایشگاه عکس ومبارزات سازمان مجاهدین خلق».
قطعنامه سازمان ملی دانشگاهیان ایران:
«سیل خروشان دردانشگاه چگونه براه افتاد؟».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
رئیس کلانتری تبریزترورشد:
«چریک های فدائی خلق مسئولیت ترورسرگرداحمدی رابرعهده گرفتند.ساعت15/8دقیقه صبح امروز،رئیس کلانتری یک تبریزودوپاسبان همراه وی بارگبارمسلسل موردسوء قصدقرارگرفتند.رئیس کلانتری بلافاصله کشته ودوپاسبان همراهش مجروح شدند.ساعت8وربع امروزسرگردمجیدمجیدی که ازمنزل ضاربین نامه ای به این شرح ازخودبجاگذاشته اند.سرگردمجیدی رئیس کلانتری یک تبریز درساعت25/8بخاطرارتکاب جنایات بی شماری که درحق مردم مبارزمیهن مادرتبریزرواداشته بود توسط یک واحدعملیات ازرزمندگان سازمان چریک های فدائی خلق ایران اعلام گردید».
بدعوت جبهه ملی ایران:
«دههاهزارنفردربازاراجتماع کردند».
چریک های فدائی مسئولیت3حمله را به عهده گرفتند:
«سازمان چریک های فدائی خلق طی نامه ای مسئولیت حمله مسلحانه به یک واحدارتشی درخیابان آناتول فرانس ودرمقرنیروهای نظامی درخیابان های بهبودی وپارک(واقع درخیابان شهباز جنوبی)رابه عهده گرفتند.حمله به مقرنیروهای نظامی درروز18دی ماه صورت گرفته است».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«حزب توده خواهان جنگ مسلحانه شد».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
به آذین:«دشمن هنوزقوی است».
نامه گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران به آیت الله طالقانی:
«گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران درنامه ای به حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی و آزادی عقیده وبیان برای همه نیروهای مبارز شدند.دراین نامه آمده است:درتاریخ24دی ماه1357در محوطه دانشگاه تهران که دانشجویان قصد داشتندبه راهپیمائی برداخته وازمحوطه خارج شوند صدای عده ای ازمردم به تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس ازپاره کردن اعلامیه های غیراسلامی باشعارهای درودبرمجاهد،مرگ برمنافق،حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله،مرگ برکمونیزم،مانع حرکت صف طویل دانشجویان گردیدند…اگرضیق وممانعتی بوده ازطرف دشمن جهانخواربود،نه ازدوست.ولی متاسفانه می بینیم که عده ای گمان می برندمی توان دیکتاتوری گذشته را علیه نیروهای اپوزیسیون تجدید گردد».
چریک های فدائی خلق وابستگی خودرابه هرکشوری ردکردند:
«دربیانیه ای درتوضیح آرم این سازمان بستگی خودرابه هریک ازکشورهای سوسیالیستی ردکرد. سازمان اعلام کرده است:چریک های فدائی خلق عامل بیگانه نبوده وبه هیچ کشورخارجی وابسته نمی باشد».
26دی ماه1357روزنامه اطلاعات
به آذین(محموداعتمادزاده دریک مصاحبه):تجزیه وتحلیل اتحاددمکراتیک مردم ایران ازاوضاع واحوال کنونی ایران:
«به آذین حرکت آینده نهضت راچگونه می بنید؟…شمافکر می کنید باتاسیس جمهوری اسلامی ویاحکومتی ازاین قبیل بازصحبت از7بزرگتراز5است مطرح باشد؟».
ج:«متاسفانه بایدبگویم من ازچنین چیزی که بی شک دشواریی هایی ببار خواهد آوردوموجب تفرقه درصفوف مردم مبارز کوچه وخیابان خواهد شد،بیم دارم».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
دعوت نهضت رادیکال برای راه پیمائی:
«به منظوربزرگداشت چهلمین روزشهادت سرورآزادگان جهان واعتراض به بقایای رژیم استبدای از طرف روحانیت درروز اربعین برنامه راهپیمایی اعلام گردیده است.نهضت رادیکال ایران ضمن تائید همگام باسایرافرادمبارزوگروه های ملی دراین راهپیمایی شرکت می کند».
27دی ماه1357روزنامه اطلاعات
استادان دانشگاه آزاد:اختناق وترورافکاررامحکوم می کنیم:
«استادان دانشگاه آزادایران وابسته به سازمان ملی دانشگاهیان ایران طی بیانیه ای علیه نفاق افکنی گروه های مختلف هشداردادند.به طورنمونه درگردهمائی عظیمی که به همت ودعوت کانون مستقل معلمان پایتخت به تاریخ18دی ماه1357در بهشت زهرابرپاشده بودعده ای ازعناصر نآگاه باایجادتشنج این اجتماع باشکوه راکه به منظوربزرگداشت خاطره شهدای راه آزادی واستقلال ایران،تشکیل شده بود،از هم پاشیدندوتاسف انگیزاینکه باپاره کردن تصویرشهیدصمدبهرنگی… موجبات رنجش خاطرمعلمان مبارزرافراهم آوردند».
نامه استادان دانشگاه صنعتی به آیت الله طالقانی:تفرقه قلب ایرانی رابدردمی آورد:
«…تعمیم یک چندانحراف ازسوی نیروهاویاسازمان های غیرمذهبی به انحرافی بودن کل این جریان فکری شیوه ای به غایت نادرست وناصادقانه می باشد.پیراهن عثمان نمودن عملکردبغایت نادرست بخشی ازسازمان مجاهدین خلق درموردبخش دیگرعلیرغم انتقاداصولی ای که بخش غیر مسلمان نسبت به این عملکرداعلام داشته امری صادقانه ازطرف نیروهای مذهبی نمی باشد. شهادت شریف واقفی برای همه مبارزین دردآوراست.منتهابخشی ازجنبش راتحت این لواارتجاعی خواندن دردآورترمی باشد…نیروهای مذهبی درخطابه ها،شعارها،واعلامیه هایشان به ذکر مبارزین ومبارزات نهضت اسلامی بسنده کرده وآگاهانه ازارج نهی به مبارزات دیگرنیروهااباداشته طرد شعارهایی ماننددرود برشهدای راه اسلام،حزب فقط حزب الله،آزادی زندانیان مسلمان و…نه تنها مبارزات دیگرنیروهاراکتمان نموده بلکه هیچ گونه حق دمکراتیکی نیزبرای آنهاقائل نیستند…نفاق موجودتابدان درجه حدَّت یافته که بعضی عناصرنآگاه مذهبی حتی پرچم پرافتخارسازمان مجاهدین مسلمان راکه ازخون حنیف نژادهارنگ گرفته به عنوان پرچمی غیرمذهبی پائین کشیده وآنرابه همراه عکس معلم شهیدصمدبهرنگی پاره می نمایند».
نامه گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران به آیت الله طالقانی؛عناصرمشکوک جنبش ایران رامنحرف می سازند:
«گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران درنامه ای به حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی وآزادی عقیده،وبیان برای همه نیروهای مبارزشدند…درتاریخ24دی ماه1357درمحوطه دانشگاه دانشگاه تهران هنگامی که دانشجویان قصدداشتندبه راهپیمایی پرداخته وازمحوطه خارج شوند، عده ای ازمردم به تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس از پاره کردن اعلامیه های غیراسلامی باشعارهای دوردبرمجاهد مرگ برمنافق حزب فقط حرب الله رهبرفقط روح الله مرگ برکمونیزم مانع ازحرکت صف طویل دانشجویان گردیدند».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
دکترتکمیل همایون(عضوجبهه ملی):
«ایران تنهاکشورمطلقاوابسته دنیاست».
«جامعه اسلامی دانشگاهیان اعلام موجدیت کرد».
28دی ماه1357روزنامه آیندگان
چریک های فدائی خلق:
«انقلاب درانحصارهیچ گروهی نیست».
30دی ماه1357روزنامه کیهان:
جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران دردومین اعلامیه خود،ایجاداختناق راازسوی نیروهای اسلامی ردکرد.واعلام نمود:
«مبارزان راستین انقلاب اسلامی به اعتقادات دیگروآزادی بیان واندیشه احترام می گذارند… اسلام ذاتا مدافع آزادی های واقعی است ودین امری است که بایدآزادانه وآگاهانه بدون هیچ گونه جبروتحمیلی پذیرفته شود.این صریح آیه قرآن است که درقبول دین اجباری نیست…متاسفانه گروهی ازروشنفکران وقلم بدستان که تاکنون درصحنه مبارزات مردم حضورموثرنداشتند،اکنون با استفاده ازآزادی هایی که به بهای خون شهیدان نهضت اسلامی ایران برای مطبوعات بدست آمده قلم بدست گرفته وبه چون وچراهای انتزاعی ونمایش پرداخته اند.اینان باید بدانند که مردمی که جان برسرتحقق آرمانهای خودنهاده این گونه قلم فرسایی ها وسخن پراکنی هاراصرفا وسیله ای برای گل آلود کردن آب می دانند وعملا مجالی به این قبیل فرصت طلبی ها نخواهندداد».
اطلاعیه انجمن پرستاران:
«انجمن پرستاران به هیچ دستگاه دولتی وابسته نیست».
30دی ماه1357روزنامه آیندگان
به آذین:«به هرقیمتی باید وحدت نیروهاراحفظ کرد(مقاله):
«کسانی که اتحاددمکراتیک مردم ایران راباحزب توده ایران یکی دانسته اندخواسته اند مارابایک برچسب سیاسی کناربگذارند.مانسخه ازپیش آماده ای برای هیچ نوع انقلابی نداریم.آنچه حضرت آیت آلله خمینی درموردآزادی بیان وگروه های غیر مذهبی فرموده اند،بسیاربجاوبه موقع است».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
کانون نویسندگان ایران:«تنوع افکارمبارزه راغنی ترمی کند».
آخرین بیانیه کانون نویسندگان:
«هموطنان:درروزهای اخیر شاهدحوادث ووقایعی درگوشه وکنار بوده ایم که باهدف های اساسی انقلاب ایران منافات دارد.حمله به صفوف گروه هایی ازمبارزان وجلوگیری ازتجمع یاحرکت آنان به بهانه اختلافات مسلکی یاعقیدتی وجلوگیری ازارائه شعارهاوبرگزاری سخنرانی ها،ازاقداماتی است که نه تنهاقلوب مبارزان راه آزدای ودمکراسی راجریحه دارمی کند،بلکه می تواندتردیدهایی نسبت به آینده مبارزات ما،دراذهان بوجودآورد».
بازگشایی خانه معلم:
«جامعه معلمان ایران(باشگاه مهرگان)وجامعه معلمان وابسته به جبهه ملی ایران به منظورگردهم آیی وبازگشایی باشگاه مهرگان دواعلامیه منتشرکردند».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
نامه سازمان چریک های فدائی خلق به امام خمینی
«اگردرک شماازشریعت ونهضت اسلامی درمبارزه ضدامپریالیستی وضداستبدامی باشد،مااین درک شماراصمیمانه می ستانیم.امااگربرخلاف این،قصدازتوسل به اسلام وتعالیم آن سرکوبی هر نوع تفکر وعقیده مخالف به بندکشیدن اندیشه واحیای شعارفقط یک حزب،وخفه کردن هرندای آزادیخواهی زیرپوشش دفاع ازقرآن وشریعت باشدمطمئنیم هرمیهن پرست آزاده ای آنرا محکوم می نماید…».
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق:
«مسعودی رجوی سخنرانی دردانشگاه تهران4بهمن،سخنرانی می کند».
«تلگرام مجاهدین خلق به یاسرعرفات».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«ازجبهه ملی برای شورای اسلامی دعوت نشده است».
هشدار«به آذین»درباره تظاهرات امروزمیدان قزوین:«تظاهرات جداگانه به صلاح نیست».
اطلاعیه:«سخنرانی ناصرزرافشان سالن ورزشگاه دانشگاه صنعتی تهران،ساعت5بعدازظهر 1بهمن1357».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
حزب توده ازشورای انقلاب اسلامی حمایت کرد:
«کیانوری می گوید:رهبرمذهبی ایران پشتیبانی مارابخودجلب کرده است وحزب توده عناصرعینی پیشرودرجنبش ایران راقبول داردومابه هرکاری دست می رنیم تاباایشان یک زبان مشترک بیابیم».
جامعه حقوقدانان اسلام اعلام کرد:
«نحوه مجازات افرادفاسدومتجاوزبه حقوق مردم به حُکم آیه شریفه44ازسوره مائده وامثال آن حکومت اسلامی قریب التشکیل وملزم ومکلف است.ضمن منحله شناختن تشکیلات فعلی قضائی،کلیه قوانین راکه خلاف شریعت مطهراست،ملقاوقوانین اسلامی رابه موقع اجراگذارد… ملاحظه می گرددکه اعلامیه هاونظراتی درباره موضوع مذکوردرمحدوده نظام قضائی غیراسلامی موجودمنتشرومطرح می شودکه مفادآن علاوه براینکه بااستقرارحکومت اسلامی موضوعامنتفی خواهدبود.من حیث المجموع ناقض برخی ازاصول ثابته نظام مزبورنیزهست.ازجمله منع عطف قوانین جزائی به ماسبق به نتیجه محاکمه ومجازات مشارالیهم به مجرد تشکیل حکومت اسلامی باید برمبنای فقه اسلامی به عنوان محارب باخداورسول ومفسدفی الارض به نحوی که درآیه33از سوره مائده آمده است،انجام پذیرد».
هیات علمی کارکنان ودانشجویان آموزشگاه عالی آموزشیاری دربیانیه ای نوشت:
«مابه نحوه اداره شبانه روزی هاوروش های غلط تربیتی ازطرف مقامات عالی رتبه جمعیت همیشه معترف بوده واکنون نیزاین وضع راغیرممکن می داند.این مسئولین بدون توجه به نیازهای مادی و معنوی فرزندان بی سرپرست آنهاراوسیله ای برای جمع آوری پول ازمردم خیرودولت قرارداده اندو هرساله میلیون هاتومان کمک دولت ازبیت المال وکمک های مردم خیررابه جای مصرف برای تربیت وآسایش کودکان بی سرپرست».
شبیخون به منزل عضوشورای جبهه ملی:
«درخبرنامه جبهه ملی ایران آمده است که ساعت11شب چهارشنبه27دی ماه خانه دکترعبدالکریم انواری عضوشورای جبهه ملی ایران موردتهاجم شخصی پوشان مسلح ومتجاوز قرارگرفته است.این عده دکترانواری راطلب می کردندکه وی درخانه نبوده است.پس ازساعتی معطلی وتهدیدآنجاراترک کرده اند».
دکترانورخامه ای:
«نگذاریدپرونده های ساواک به سرنوشت پرونده های شرکت نفت گرفتار شود».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان:
کمیته همبستگی کارکنان صندوق کارآموزی:
«همبستگی می تواندامپریالیزم رانابودکند».
نامه چریک های فدائی خلق به امام خمینی:
«درنامه سرگشاده ای به حضرت آیت الله العظمی خمینی پیشوای بزرگ شیعیان،سازمان چریک های فدائی خلق ایران مواضع وبرداشت های خودراتشریح کرده ومسائلی راکه انقلاب ایران باآن درگیراست،مطرح ساخته است…مابرخطراتی که تشدید توطئه آمیزمخاصمات درون جبهه خلق انقلاب مردمی وحق طلبانه کنونی راتهدید می کندتاکید کرده ودرهوشیارکردن مردم نسبت به این خطرات لحظه ای تردید نخواهیم کرد…مذاهب مورداعتمادمردم،آزادی های فرهنگی،آداب وسنن مورداحترام وحمایت فعال جنبش خلق قرارگیرد.مردم بایدآزادباشند،خودشیوه زندگی خصوصی و اجتماعی خودراانتخاب کنند…بااین اوضاع واحوالی که حاکم است،بااین رفتارنابهنجاری که ازسوی برخی عناصرناآگاه که آگاهی سیاسی شان ازسال های سیاه دیکتاتوری درربوده بااین علائم متانت ومنطقی که گرفتارآنند،اگررهبران وسازمان های سیاسی جامعه برخوردی مسئولانه باآنچه که گفته آمده نکنندبیم آن می رود که صبروتحمل اقشاروسیعی ازمردم که حاضر نیستندمعیارهای زندگی خصوصی وضوابط رفتاری واجتماعی شان را باالگوهای تحمیلی وفق دهند،صبروتحمل گروه هایی که بافرهنگ خاص خود،باتفکروعقایدوافکارخاص خوددرجبهه میهن پرستان علیه امپریالیزم و نوکرانش مبارزه می کنندبسرآیدواین وحدت کلمه که اینک باعظمتی باورنکردنی طنین افکنده است،درهم شکسته شود».
دانشجویان مسلمان دانشگاه تبریز:
«وجودجریان های فکری مختلف طبیعی است».
پاسخ جبهه ملی به دکترامینی:
«آقای امینی شما هرگزبرای ملت مبارک نبوده اید».
3بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیالیست».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«جبهه ملی ایران شب گذشته بشارت نامه ای درموردبازگشت امام خمینی به وطن انتشارداد:همت سربازان،حافظ جان امام خمینی است».
«اعتراض شدید رهبر جبهه ملی به اشغال فرودگاه».
«مجاهدین خلق سفارت ایران درفرانسه رااشغال کردند».
با3هزارعضووبصورت یک سازمان شبه نظامی:
«سازمان پاسداران شب مقررات منع عبورومروراجرامی کند».
«راهپیمایی زنان مبارز دردانشگاه:اتحادیه انقلابی زنان مبارزبابرپایی راهپیمایی دیروزازجلوی محوطه دانشکده فنی دانشگاه تهران،موجودیت خودرا اعلام کرد.این اتحادیه باشعارهای هرچه فشرده ترباصفوف زنان ومردان انقلابی وبرقراربادحکومت که خدمتگزارواقعی توده های خلق ایران باشد،راهپیمایی خودراآغاز بکارکرد».
خانه معلم گشایش یافت:
«این مراسم باپیام آیت الله طالقانی آغازشد…باقرمومنی(نویسنده ومحقق)، محمد علی سفری (دبیرسندیکای خبرنگاران ونویسندگان)،مهندس قندهاریان(ازجبهه ملی)ودکتر هدایت الله متین دفتری(ازکانون وکلای پیشرو)اولین سخنرانان جلسه دیروز خانه معلم بودند».
4بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
اعضای حزب باد بخوانند:
«حالانوکران دیروز،شعارزنده بادمردم می دهند».
رجوی:
«باخشونت نمی توانندانقلاب راسرکوب کنند.ممکن است دشمن دوباره پیشرفت کند».
نامه مجاهدان آزادشده به آیت الله العظمی خمینی:
«مسعودرجوی ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق که به تازگی اززندان آزادشده است،وموسی خیابانی ازطرف مجاهدان رهاشده ازبند نامه ای به آیت الله العظمی خمینی نوشته اندوطی آن دستیابی به یک نظام اجتماعی عاری ازستم واستثمارراآرزو کرده اند:…پدرمجاهداعظم،مراتب آمادگی وجانبازی خودراکماکان درراه آرمان های توحیدی مکتب انقلابی اسلام که ایدئولوژی مجاهدین خلق ایران است،به پیشگاه معظم تقدیم کنند».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«اطلاعیه اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران دربرابرجریان اپورتونیستی(انحرافی)چپ نما».
5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
مسعودرجوی(عضوبرجسته سازمان مجاهدین خلق دردانشگاه تهران):
«اسلام دینی نیست که مبارزه رادرانحصار گروه خاصی بداند».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«اعلام همبستگی حزب سوسیالیست فرانسه بامبارزات مردم ایران».
8بهمن ماه 1357روزنامه اطلاعات
اطلاعات اسرارترورهای سیاسی 30ساله اخیر رافاش می کند؛مهدی عراق رهبریک گروه افراطی اسلامی گفت:
«ما3نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایادی ودکتر اقبال بود».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
مسعودرجوی:
«بتی رفته،اما بت پرستان هنوزهستند.عقیده هرکس وجهاد ومبارزه هرکس یاهرگروه محترم است».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
حرف های مردم؛تلفن:663173
رابطه حزب با سیا؛مهدویان:
«آیاچاپ خبرمربوط به اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیالیست وآخرین قسمت ازگزارش«بابودن سیاجهان جای امن نیست».درآیندگان3بهمن اتفاقی است؟درترجمه مذکورفاش شده است که سیاقسمتی ازهزینه انتشارمجله«ان کانتر»راتامین می کندواین همان مجله ای است که بعضی ازکسانی که می خواهندحزب کارگران سوسیالیست ایران بنانهند،مدتهاباآن همکاری داشته اند»!
9بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«جمعیت آزادی دستگیری روزنامه نگاران رامحکوم کرده است».
9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«سازمان موحدین مسئولیت ترور دانشی رابه عهده گرفت:دی شب یک گروه که خودراسازمان موحدین معرفی می کردند،درتماس باآیندگان،مسئولیت تروردانشی نماینده مجلس ازآبادان رابه عهده گرفتند».
تحصن روحانیون تابازگشت آیت الله خمینی:
«آیت الله طالقانی دیروز ساعت5به جمع متحصنان جامعه روحانیت درمسجددانشگاه پیوست. تحصن روحانیون که اززمان9صبح دیروزآغاز شده به مقارن آخرین ساعات دیروزگسترش یافت… تحصن جامعه روحانیت مبارز دیرو باواکنش های تندی ازسوی محافل دانشگاهی واجتماعی ایران روبروشدوسازمان دانشگاهیان وابسته به دانشگاه تهران وشورای مرکزی هماهنگی سازمان های دولتی وملی که اموربیش از50سازمان راهماهنگی می کندطی اعلامیه های جداگانه ای اقدام روحانیون رابرای تحصن درمسجددانشگاه تهران تائیدکردند»
10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
حمله چریک های فدایی خلق به ستادژاندارمری:
«بگفته شاهدان عینی ساعت5/9بعدازظهردیروزدوموتورسوارمسلح به ستادژاندارمری واقع در میدان24اسفندحمله کردندوبامسلسل این مرکزرازیررگبار گرفتندبراساس اعلامیه هایی که بعداز این حمله درمنطقه24اسفند،بخش سازمان چریک های خلق مسئولیت این حمله رابه عهده گرفتند».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
حزب آزادی خواه اعلام موجودیت کرد
«درحالی که نشانه ای ازگشایش بن بست سیاسی ایران به چشم نمی آید،یک گروه سیاسی زیر عنوان«حزب آزادی خواه ایران»بااعلام موجودیت راه های تازه ای بری حل مشکلات ارائه داده است».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«همبستگی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران باروحانیت مبارزمتحصن دردانشگاه تهران:انقلاب ایران به همه سازش کاری هاپایان می دهد».
بابک زهرایی:حزب کارگران سوسیالیست ازمجله«انکانتر»اطلاع ندارد!
«باکمال تعجب وتاسف برخوردمغرضانه وافتراآمیزآقاویاخانم مهدویان به حزب کارگران سوسیالیست رادرشماره یک شنبه 8بهمن ماه خواندیم.تعجب وتاسف ازاینکه شمااین افترای مغرضانه ومودبانه راممکن کرده اید.بسیاری ازهواخواهان حزب کارگران سوسیالیست به مجردنشراین شماره از آیندگان،تلفناباستون حرف های مردم تماس هایی مکرربرقرارکرده وپاسخ های خودرادراختیارنشریه گذاشتند.متاسفانه شماهنوزکلامی ازاین مواردمتعددراانتشارنداده اید…مبارزینی که پس ازسالها تبعیدبه کشوربازگشته وحزب کارگران سوسیالیست رااعلام کردند…».
سرهنگ سروری باساواک ارتباطی نداشته:
«شورای نویسندگان روزنامه آیندگان!محترمانه به استحضارمی رساندکه درروزنامه آیندگان مورخ دوشنبه9/11/57شرحی تحت عنوان سازمان موحدین ترور دانشی رابه عهده پرفت که ضمن آن اعلام کرده ایداین گروه تاکنون اقدام به ترورچندنفرازجمله سرهنگ سروری که به اشتباه مدیرکل ساواک کرمان کرده است.به اطلاع می رساندکه سرهنگ سروری که به اشتباه وبناحق وسیله این گروه ترور شده،افسرشهربانی است وشغل وی معاون انتظامی شهرستان کرمان بوده و کوچکترین بستگی ورابطه باساواک نداشته است:سعیدسروری».
تکذیب جبهه ملی ایران:
«جبهه ملی ایران خبرنقل شده ازقول خبرگزاری هامربوط به «هشدار»نمایندگان جبهه ملی ایران درموردبازگشت آیت الله العظمی خمینی واین که بازگشت ایشان به تهران احتمال منجربه جنگ خیابانی خواهدشدراشدیداتکذیب نموده وآنرا بی اساس اعلام می دارد».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
اعلامیه چریک های فدایی خلق:
«همزمان باورودآیت الله العظمی خمینی به وطن،اعلامیه ای ازسوی چریک های فدایی خلق درسراسرشهرپخش شدکه عینادرزیرکلیشه می شود:مردم ایران درآستانه یک پیروزی دیگر…ودیعه این بازگشت خون سرخ مردمی است که باآرمان ایرانی آزادودمکراتیک به استقبال گلوله های ارتش مزدورشتافتند.این بازگشت تجلی اراده خلق های زحمتکش وقهرمان میهن است…».
یک مقام ساواک ترور شد:
«یک گروه چریکی توحیدی مسئولیت این اقدام رابرعهده گرفت.طی یکی ازحوادث خشونت آمیز روزگذشته یک مشت زن سابق که 28ساله بودازخانه اش درتهران ربوده شدودرفاصله صدمتری خانه درخیابان به قتل رسید.درکنارقربانی که مقام های بیمارستان هویت اورافریدون زنداعلام کردند،یادداشتی قرارداشت که گه گفته می شد گروه تازه ای که خودراچریک های توحیدی می نامیدند،مسئول این قتل که انگیزه آن سیاسی ذکر شده است،هستند.گفته می شوداین شخص ازمقام های عالی ساواک بوده است.درتماس تلفنی باآیندگان درساعت8شب،شخصی ازسوی گروهی بنام رزمندگان مسلمان ایران،مسئولیت ترورفریدون زندراعهده گرفت.دراعلامیه ای که او قرائت کرد،گفته شده است:فریدون زندمشهوربه اسدی بازجووشکنجه گربازداشتگاه کمیته بوده که حدود15نفررابه قتل رسانده است».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
نخستین مصاحبه بادبیرکل حزب توده(کیانوری):
«مادرزمینه جمهوری اسلامی،تغییرقانون اساسی واستقراردولت ملی ازامام خمینی حمایت می کنم.اگرایران دمکرات شود،شوروی درامورمداخله نخواهدکرد».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
اطلاعیه«سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگر»:
«اخیرااطلاعیه ای ازطرف مجاهدین آزادشده اززندان حول اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران درروزنامه آیندگان بتاریخ8/11/57به عنوان بخشی ازادامه دهندگان مارکسیست-لنینیست این سازمان که مدتی است بنام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگرفعالیت می کنیم.لازم بود توضیحاتی حول آن بدهیم…».
گروه راه مصدق
«پس ازاعلام موجودیت«گروه راه مصدق»؛هدایت الله متین دفتری:راه مصدق از حفظ یک قانون خاص جداست».
حزب دمکرات ایران:
«سقوط رژیم سلطنتی می تواندمنشاء تحولات سازنده درایران باشد».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
سازمان موحدین:دفتریونایتدپرس رامامنفجرنکردیم!
«دی شب ناشناسی که خودراعضوسازمان موحدین معرفی می کرددرتماسی تلفنی به آیندگان گفت:که این سازمان مسئول انفجاربمب دردفترخبرگزاری یونایتدپرس درتهران نیست…اوگفت بمردم هشدارمی دهیم که این گونه توطئه هاتنهابرای لکه داردکردن مبارزات بی شائبه سازمان اصیل اسلامی موحدین است…».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مسعودرجوی در مصاحبه باکیهان:
جمهوری اسلامی به نظرشمادارای چه خصوصیاتی است وچه هدفی راتعقیب می کند؟
«…هدف بلند مدت یاافق تاریخی اسلام استقرارنظام اجتماعی توحیدی است…مادریک نظام مطلق توحیدی حتی مالک خودوکارخودنیزنیستیم.درچنان شرایطی حتی ادعا«برهرکس»به اندازه کارش،نیزشعارعقب مانده وراست روانه ای است.زیرامالکیت علی الاطلاق ازآن خداست ودرسمت خداست…».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
کیانوری:«پشتیبانی ماازآیت الله خمینی یک تاکتیک موقتی نیست!
«…گفت وگوی نیویورک تایمز بانورالدین کیانوری رهبرجدیدجزب توده:حزب توده ایران به عناصرپیشرفته نهضت آیت الله خمینی اذعان داردومی کوشدبه یک زبان مشترک برسد».
19بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مسعودرجوی(درمصاحبه باکیهان-قسمت دوم)؛آیااین درانقلابی ازاسلام موردقبول همه هست؟
رجوی:«می دانید که سایرمجاهدین خلق ومن فقط دوهفته است که به همت فداکاری های خونبارمردممان ازاسارت درآمده یم.بنابراین دقیقانمی دانم این درک موردقبول چه کسانی هست وچه کسانی نیست>آنچه می توانم بگویم این است که این درک همه مجاهدین خلق می باشد..».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ترورسرهنگ ارتش دررضائیه:
«سازمان عبدی الجوادمسئولیت آنرابرعهده گرفت.سرهنگ بهمن شکوری افسرارتش دیروز صبح هنگامی که ازخانه بطرف پادگان می رفت بوسیله دوموتورسوار به ضرب گلوله ای ازپای درآمد».
اجتماع طرفداران قانون اساسی:
«حزب تعاون ملت ایران اعلام کردبعدازظهردیروزدرسالن بدمینتون امجدیه عده ای ازطرفداران اجتماع کردندوچون دراین تظاهرات ظرفیت سالن وقسمتی ازمیدان تکاپوی جمعیت رانمی داد،ازاین جهت عده ای که بلحاظ واقعه وخرابی دستگاه صوتی قادربه شنیدن صدای سخنران نبودند،جلسه راترک کردنداین سخنگو گفت طرفداران این حزب که پاسداران قانون اساسی است روزجمعه 20بهمه ماه درامجدیه اجتماع خواهندکرد».
تاریخچه سازمان چریک های فدائی خلق:روزی که زنگ بزرگ خون به صدادرآمده وتوفان شکوفه داد!
«واقعه سیاهکل ازدیدگاه سازمان چریک های فدائی خلق…حماسه آفرینان سیاهکل:هوشنگ نیری،خلیل انفرادی،احمدفرهودی،علی اکبرصفایی فراهانی،اسماعیل معینی عراقی،محمدهادی فضلی،ماشاء الله مشیدی،هادی بنده خدالنگرودی،محمدرحیم سمائی،غفورحسن پوراصل،ناصرسیف دلیل فراهانی،عباس دانش بهزادی،اسکندررحیمی،محمدعلی محدث قندچی،محمد مهدی اسحاقی».
21بهمن ماه1357روزنامه کیهان
حزب کمونیست ایران توطئه رژیم وامپریالیسم است
«شب گذشته20بهمن دررادیو وتلویزیون پیامی ازجانب حزب کمونیست ایران پخش شدکه ادعا داشت ازثمرات جنبش باید سهمی به کمونیست هاپرداخت شود.ماچنین ادعاهای توخالی وجدا ازمردم راتوطئه رژیم وابسته به امپریالیسم دانسته وآنراتکذیب می کنیم».
مسعودرجوی(درمصاحبه باکیهان،قسمت سوم):
«حقوق دمکراتیک هیچ گروهی راضایع نمی کنیم».
رهبرحزب توده:
«خطرکودتای خائنانه رانباید ناچیزشمرد».
21بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
پیام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه گارگر:
«هموطنان مبارز،قیام قهرمانه شمادرسایه قدرت سلاح،هم اکنون درآستانه پیروزی قراردارد.ماکه همچون قطره ای درمیان توده های مردم ودرکنارآنهابه مبارزه مسلحانه خودباحکم هموطنان مبارز ودشمنان انقلاب ادامه می دهیم».
پیام حزب کمونیست کارگران ودهقانان ایران-طوفان:
«درودبی پایان به ملت قهرمان ایران که بانثارخون خودشهدای بی شماری،عاقبت توانستندنهال انقلاب رابارورساخته وباقیام مسلحانه خویش سنگرهای استبدادرایکی پس ازدیگری واژگون کنند… ماپشتیبانی خودراازدولت منتخب مردم وامام خمینی رهبرعالیقدرشیعیان جهان اعلام می داریم».
«سازمان چریک های فدایی خلق رهنمودهایی در11موردانتشارداد».
«پیام تبریک سازمان نویدوابسته به حزب توده ایران»
«پیام چریک های فدایی خلق ایران؛این بزرگترین .قطعی ترین پیروزی خلق قهرمان مااست».
«پیام مجاهدین خلق ایران؛وحدت واستقامت انقلابی بایدرهنمون ماباشد».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«اجتماع هواداران قانون اساسی:
«دیروز تهران باردیگر شاهدآرام کثیری ازمردم به حمایت ازقانون اساسی ودولت بختیار بودند».
«سازمان چریک های فدایی خلق ازاقدامات برحق آیت الله خمینی حمایت می کنیم…هدف اصلی انقلاب نابودی نظام سرمایه داری وابسته است».
22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آمادگی سازمان مجاهدین برای نبرد:
«سحرگاه امروز اطلاع رسیدکه سازمان مجاهدین خلق نیزدرکنار افرادنیروی هوایی وچریک های فدایی خلق ومردم مسلح خودراآماده ی مقابله باتهاجم نظامیان کرده است…سازمان مجاهدین خلق یکی ازنیرومندترین سازمان های مخفی وچریکی است که بااندیشه برقراری عدالت اجتماعی وایجادجامعه بی طبقه توحیدی چندین سال است مبارزه خودراعلیه رژیم آغازکرده است».
24بهمن ماه1357روزنامه کیهان
شش تن ازاعضای حزب توده:
«ازبرنامه های دمکراتیک بازرگان حمایت می کنیم:علی خاوری،عباس مجری،محمد علی عمویی، رضاشلتوکی،تقی کی منش،اسماعیل ذوالفقاری»
24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
اعلام موجودیت جنبش ملی مجاهدین:
«دیروز اطلاع یافتیم که بزودی جنبش ملی مجاهدین اعلان موجودیت می کند.محمدسیدی کاشانی یکی ازمجاهدین خلق دراین باره گفت:…».
پیام چریک های فدایی درباره خلع سلاح:
«روزگذشته درچندمورد افرادوابسته به کمیته انقلاب کوشیدندکه درخیابان ها چریک های فدایی خلق راخلع سلاح کنند.چریک ها براین اساس پیامی خطاب به آیت الله خمینی صادرکردندو نظرایشان رادراین زمینه خواستار شدند:…شایسته است مساله سلاح هایی که درروزهای اخیراز ارتش مزدور درسراسر ایران مصادره شده است،بطورکلی درچارچوب مناسبات سازمان باسایر نیروهاودولت موردمذاکره قراربگیرد.فعلافوریت مقتضی است همانگونه که نظرامام است کمیته از درگیرشدن افراد مسلح غیرمسئول بافدائیان درچهارراه ها ومعابرکه قصدضبط سلاح هارادارند بسرعت جلوگیری به عمل آورد.هم چنین لزوم بسیارداردبرای جلوگیری ازحوادث سوء،نظرما توسط رادیو وتلویزیون ومطبوعات به اطلاع هموطنان برسد:ازطرف ستادعملیاتی سازمان چریک های فدایی خلق،23/11/1357».
باشگاه شاهنشاهی سابق:
حضورمبارک زعیم عالیقدراسلام آیت الله العظمی خمینی:
«پیروزری ملت ایران راتحت رهبری آن مجاهدکبیربه عموم هموطنان مبارز تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.ازطرف کلیه کارگران،کارمندان واعضای باشگاه انقلاب».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
16دی ماه1357روزنامه کیهان
«توسط گروه های مختلف اجتماعی،آزاذی«به آذین»درخواست شد».
نامه گروهی از دستگیرشدنگان وقایع اخیر:
«امکانات رفاهی زندان اوین را قطع کرده اند».
گفت وگو با هویدا ووزرایش درزندان:
هویدا:«چرااینقدر بمن فحش می دهید؟».
داریوش همایون(وزیراسبق اطلاعات):«نامه علیه امام خمینی رامن به خبرنگاردادم».
منوچهر آزمون(وزیرمشاوراسبق):«فاسدهااز کشورگریختند».
غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران):«مسئول عدم گسترش تهران دولت وقت بود».
منصورروحانی(وزیرراسبق کشاورزی):«من یک تنه از کشاورزی ایران دفاع می کنم!».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
«120وکیل دادگستری خواستارآزادی به آذین شدند».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
5سال ازشهادت خسروگلسرخی گذشت:
«همسرگلسرخی علیه قاتلین به دیوانعالی کشوراعلام جرم کرد».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
«بخاطر آزادنشدن بقیه زندانیان،زندانیان سیاسی آزادشده حاضربه ترک زندان نشدند».
«اسامی180زندان سیاسی آزادنشده».
65زندانی سیاسی آزادشدند:«اسامی 65 زندانی سیاسی آزادشده».
21دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».
سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما ومراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرانهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین ومبارزرابخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروه هاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورابدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت6نفرو منجمله«نویسنده» را به اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبا اعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.در چارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید. جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت در برابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم های ناپاک میراثخواران استعمارنموده خطاب کرده وآخرین سخن سالارشهیدان حسین(ع)درنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل درزندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
22دی ماه1357روزنامه کیهان
زندانیان آزادشده:
«همه زندانیان سیاسی راآزادکنید».
آزادی به آذین:
«همسر(اعتمادزاده)به آذین،اعلام کردبعدازظهر امروزباقرار60هزارتومان آزاد می شود».
23دی ماه1357روزنامه کیهان
کمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی:«ده هازندانی سیاسی مفقودشده اند».
«اسامی ومشخصات زندانیان سیاسی مفقود شده اعلام شد».
جمشیدسپهری:«چهاربرادرسپهری چگونه شهیدشدند؟:
جمشیدسپهری که اخیراپس از5سال حبس،اززندان آزادشده است،در تماسی با کیهان گفت: «چهارپسرعموی من که برادریکدیگربودند،بنام سیروس،فرخ،ایرج و فرهاددر سال های گذشته شهیدشدند.سیروس که مهندس بودودرسال50وفرخ و فرهاددانشجوی دانشگاه فنی وایرج نقاش درسال های بعدکشته شدند…وی افزود:من خاطرات زیادی از شکنجه گران ودستگاه های شکنجه همچون آپولو و صلیب کابل شوک الکتریکی وغیره دارم.حتی مادرشکنجه گاه کمیته به افراد خارجی نیزبرخوردمی کردیم که ازآن جمله«کارل هانریش گرهارد»را می توانم نام برد.این شخصی تبعه آلمان غربی است که بخاطرتعمیراسلحه درایران به دوسال زندان محکوم شده بود».
23دی ماه1357روزنامه اطلاعات
مردم درمقابل زندان قصر:
«زندانیان آزادشده راروی دست بلندکردندوفریادزندند:زندانی سیاسی درود ملت ایران برتوباد…».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
«نسرین رضائی که سه برادرویک خواهرخودرادر4سال اخیرازدست داده است درمیان اولین زندانیان سیاسی آزادشده بود.اومحکوم به حبس ابدشده بود.وپس از4سال،روزپنجشنبه آزادشد.زندانیانی راکه حتی نمی شناختند درآغوش می کشیدند».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه ای ازپدریک زندانی سیاسی(حسین علی اکبریان آذر)به کانون وکلا:
«ساواک به من 10هزارتومان دادتاازخون پسرم(اسماعیل اکبریان آذر)بگذرم»!
گزارش سازمان عفو بین الملل:
«شکنجه زندانیان سیاسی ایران هنوزادامه دارد.سازمان عفوبین الملل گزارش های زیادی از ناپدیدشدن ومرگ درزیرشکنجه دریافت کرده است.نوع شکنجه ها،شلاق زدن باکابل،مشت و لگد،سوزاندن نقاط حساس،استفاده ازگَزنه وبی خوابی کشیدن به حالت ایستاده اعلام شده است».
خانواده مهدی افتخاری:«جان این مجاهددرخطراست».
«مهدی افتخاری،که ازسال51تاکنون درزندان به سرمی برد،به علت شرایط دشوار زندان وناراحتی های جسمی درمعرض خطرقراردارد.مهدی افتخاری،عضوسازمان مجاهدین خلق هنگام دستگیری،25سال داشت.وی دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی تهران بود.وی به محکوم به حبس ابداست».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
«خانواده های چریک های کشته شده ازآیندگان دیدارکردند».
همسربیژن جزنی:«در1349ثابت شددرسیاهکل فرزندتازه ای زاده شده است».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
ماه سلطان تیزابی(مختاری):
«پسرم رازیرشکنجه به شهادت رساندند.مادریک زندانی سیاسی درنامه ای که به کیهان فرستاده اعلام کرده که از5سال پیش که پسرم(هوشنگ تیزابی) دستگیرشده ازاوخبری ندارم».
نامه گزارش بولتن دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی ازشکنجه درزندان مشهد:
«شکنجه زندانیان سیاسی با«تانگوی تخم مرغ داغ».
یک پدر(سیدمهدی دیبا):«سرنوشت دوپسرم(سیدرضاوسیدحسن)که ساواک آنهارادستگیرکرد، نامعلوم است».
«خانواده های زندانیان سیاسی دردادگستری متحصن شدند».
اجتماع زندانیان سیاسی آزادشده دربهشت زهرا
:«روزنامه نگاران چراغ داران راه مبارزه اند!».
آخرین زندانیان سیاسی کمیته آزادشدند:
«یک زندان سیاسی که روزگذشته اززندان آزادشده به خبرنگارماگفت:«زندان کمیته دیگرزندانی سیاسی ندارد.10نفراززندانیان این بازداشتگاه به زندان قصرمنتقل شده اندوبقیه نیزآزادشدند.در حال حاضردرکمیته فقط نزدیک به 200نفرافغانی که اخیرابازداشت شده اندبسرمی برند.وی اضافه کردماموران وبازجویان کمیته دراین روزهای آخرسعی می کنندمدارک وآثارخودرامخفی کنندوعده ای ازآن هاباگذاشتن ریش سعی دارندقیافه خودراتغییردهندتازندانیان سیاسی که تاکنون درکمیته بوده اندموفق به شناسایی آنان نشوند».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
رضاعلامه زاده(ازپشت دروبین فیلم برداری تاشکنجه گاه ساواک):
«ازسال 51به اتهام کارهائی که مرتکب نشده ام،درزندان ساواک بودم…شلاق ساواک خون زندانیان سیاسی رابایکدیگرترکیب کرده است».
«رضاعلامه زاده،کارگردان فیلم های کودکان که درشهریورماه1351به همراه خسرو گلسرخی، عباس سماکار،طیفوربطحایی وچندتن دیگربه اتهام مشارکت در توطئه سوء قصدعلیه خاندان سلطنت دستگیروبه حبس ابدمحکوم شده بود…برای هیچ چیزناگوارترازاین نبودکه دائم ماموران ساواک تهدید می کردندکه همسرم رابه زندان می آورندباچنین تصویری لبخند هرمامورسراپایم را غرق دروحشت می کرد…بیاددارم «شکوه فرهنگ»یکی ازمتهمان گروه متهم به توطئه سوءقصد علیه خاندان سلطنت دردادگاه نظامی گفت:آن مزدورجایزه بگیر(منظورعلامه زاده است)به ماگفت که به جان ولیعهدسوءقصدکنیم.درحالیکه من تاآن تاریخ نه باشکوه فرهنگ ملاقاتی داشتم ونه اورا ازنزدیک می شناختم».
گزارش یک زندانی انگلیسی ازشکنجه گاه های امنینی مشهد:
«باشوک الکتریکی وسوزن های داغ اززندانیان اعتراف می گرفتند».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
خانواده35زندانی سیاسی:فرزندانمان رابمابازگردانید!
«دکترفضل الله صفا،درنامه ای به کیهان نوشته است:فرزندم مهندس فرهادصفامتولد1336در سال1350به سبب داشتن اندیشه های انسانی به زندان افتادوسه سال دربندبود.اوپس ازآزادی درشرکتی درحمیدیه اهوازمشغول کارشد،اماچون دراردیبشهت سال54مجدداتحت تعقیب ماموران ساواک قرارگرفت فراری شد.ازآن تاریخ ازسرنوشت وی بی اطلاع هستم…».
خانم اکبردبیری فردنیزطی پیامی نوشته است:
«فرزندم علی دبیری متولد1327دانشجوی سال آخردانشکده فنی دانشگاه تهران برای اولین بادر اردیبشهت1350دستگیرشدوپس از8ماه آزادشدوبلافاصله بخدمت نظام اعزام شد.اما سه ماه مانده به پایان دوره سربازی مجدداازسوی ساواک دستگیروبه یک سال حبس محکوم شد.پس از آزادی مجددابامراجعه مامورین ساواک به منزلم به خانه مراجعه نکردوتاکنون ازوی بی اطلاع هستم».
«خانواده مهدی محسن نیزضمن مراجعه به کیهان خواستار اطلاع ازسرنوشت فرزندشان شدند.آن هاگفتند:«پس ازدستگیری سعیدمحسن-یکی ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق-برادر کوچکترش عبدالرحمن محسن دربهمن54دستگیرودربیدادگاه به6سال محکوم شد.پس ازوی برادر دیگرمهدی محسن نیزبنابراظهاررادیولندن دریک درگیری درخیابان طبس دستگیرشد.اماکنون ازوی اطلاعی دردست نیست».
«خانواده های ایرج نیری وابوالقاسم طاهرپرورازاعضای سیاهکل نیزخواستارازادی فوری این دوزندانی شده اند».
«مادریکی ازچریک های فدائی خلق(مهرنوش ابراهیمی ودکترچنگیزقبادی)که درزدوخوردخیابانی به شهادت رسیده بودند علیه قاتلین دخترودامادش اعلام جرم کرد».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
گروهی اززندانیان سیاسی تحصیل کرده که اخیرااززندان ساواک آزادشده اند:
«چرازندانیان سیاسی تحصیل کرده به عنوان سرباز عادی خدمت می کنند؟».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
چرادکترعلی خاوری راآزادنمی کنید؟:
«خانواده دکترعلی خاوری(بعداز15سال حبس وشکنجه)باارسال پیامی به کیهان یادآورشدند.وی درشهریور43دستگیرشد».
خانواده های چندزندانی سیاسی:«ازسرنوشت فرزندان خودنگرانیم».
«ازکلیه کسانی که اطلاعی ازسرنوشت بستگان وناپدید شده ما دارند تقاضامی کنیم مارابااطلاع کنندتاازنگرانی بیرون آئیم:خانواده ناصرقبتی ازاهوازدرتاریخ 52/7/7 دستگیروهنوزهیچگونه اطلاعی ازوی نداریم.خانواده رضاآذرشکیب درروز9آبانماه سالجاری ازمنزل خارج وتاکنون مراجعه نکرده است. خانواده های سیدهادی فاطمی،محمدعلی وکاظم بخش کن نیزدرمراجعه به کیهان اظهارداشتند فرزندانشان ازیک ماه پیش بخاطرشرکت درتظاهرزات بازداشت شده اندوخواستار آزادی آنها هستند وخانواده های مهندس ابراهیم ذاکری نیز درنامه ای نوشتند:مهندس ابراهیم ذاکری درشهریور 1355به اتهام عضویت درسازمان مجاهدین خلق دستگیر وبه حبس ابدمحکوم شده است.این خانواده خواستار آزادی وی وزندانیان سیاسی شدند.بانوحاجیه موسویان هم بامراجعه به کیهان گفت:سه سال ازفرزند زندانی ام حسام والهه صابری خبری ندارم».
عطیه قریشی(همسربیژن جزنی ویکی ازبنیانگذاران سازمان چریک های فدائی خلق):«به مقامات قضایی جهان اعلام جرم کرد».
«اسامی تعدادی ازچریک های شهیدفدائی خلق درکیهان امروز».
«اعلام جرم مادرچریک شهیدجلیلی افشار علیه مقامات ساواک».
ادامه تحصن خانواده های زندانیان سیاسی:
«درچهارمین شب تحصن خانواده زندانیان سیاسی درکانون وکلاتعدادمتحصنین به 150نفررسید».
پیام صفرقهرمانی به مطبوعات:«صفرقهرمانی که چندی پیش پس از30سال اززندان آزاد شده بود، پیامی خطاب به کارگران وکارکنان مطبوعات فرستاد».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سیدمهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».
دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:
«ساواک که ازابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بود،دامی برای ایشان ساخت وتوطئه قتل مرموز مرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیر سحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم باقتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا ازاین قتل که افکارعمومی به اونسبت می دادذپاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنها خودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگراقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بین المللی حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ماروحانیون حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوقی ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان وبرادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان دربدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ما آزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهد سیدمهدی هاشمی راخواستاریم».
«کانون زندانیان وتبعیدیان سیاسی پنجاه سال اخیرشروع به کار کرد».
شکنجه گران دست هاوسینه روحانی مجاهدراشکستند:
«ساری-خبرنگارکیهان،شیخ عبدالحمیدعبدالاحدیکی ازروحانیون مبارز ساری که بدنبال تظاهرات خونین آبان ماه این شهردستگیرشده بودپس از شکنجه های فراوان24روزبعدآزادشد».
«رئیس زندان سیاسی کرمانشاه به خانواده آنهااجازه ملاقات نداد».
زندانیان سیاسی ماراآزادکنید:
«غلامحسین حسینی،علی اکبرنبوی نوری،اسماعیل محمدمهدی نوری،علی رجبی،حسین داعی الاسلام،محمدرضارضازاده مهریزی».
«اعلام جرم مادردکترمحمدصفری به مراجع قضایی بین الملی».
زندانی سیاسی راباآمپول هوابه شهادت رساندند:
«مادریک زندانی سیاسی درنامه ای ماجرای شهادت فرزندش رافاش کرد:پسرم مهندس محمدرضاچمنی که درآبان1353بدست ماموران ساواک به شهادت رسیده بودنوشته است:پسرم مهندس محمدرضاچمنی فارغ التحصیل دانشگاه عالی پلی تکنیک که درشرکت نفت ایران دراهواز ناظرمقیم بودروزنهم آبان 1353درپالایشگاه آبادان دستگیرکردندتا15روزازاوخبری نداشتیم.روز24آبان به مااطلاع دادندکه پسرمان دربیمارستان جندی شاپوربستری است.وقتی بالای سرپسرمان رسیدیم دوساعت بعدمقابل چشممان جان سپرد…پزشکان گفتند که اورازیرشکنجه به خون ریزی معده،شکستگی دنده وبینی،عفونت کلیه افزایش اوره(دراثربی آبی)وذات الریه،به علت قرارگرفتن درجریان هوای سردوگرم بطورمتناوب مبتلا شده وهنگامی که ازمعالجه اونامیدشدند،ماموران ساواک بازدن آمپول هوااورا به شهادت رسانده اند».
خانواده حسن ضیاء ظریفی خواستار محاکمه ومجازات قاتلان او شدند:
«حسن ضیائی درسال1319بعدازحوادث سیاهکل درزمانی که دوران محکومیت خودرادرزندان رشت می گذراندباتوطئه چینی ساواک مجددااورا محاکمه وبه اعدام محکوم کردند.ولی بخاطراعتراضات… به حبس ابد محکوم شد…دربهمن1353ظریفی رابه زندان اوین منتقل کردندوتحت شکنجه قرار دادند.سرانجام درفروردین1354همراه8تن دیگرازهمرزمان خوددرزندان اوین تیرباران گردید.دستگاه ساواک دریک خبرساختگی اعلام کرد:این9تن زندانی سیاسی درفرارکشته شده اند».
حسین خوشنویس را آزاد کنید:
«خانواده حسین خوشنویس زندانی سیاسی ضمن تماسی باروزنامه کیهان خواستار آزادی این جوان شدند.آن هاگفتندحسین خوشنویس جوان19ساله درسال49به اتهام ارتباط باچریک های فدائی خلق دستگیرشده است».
«نامه استادان ومربیان دانشکده مخابرات به حضرت آیت الله العظمی خمینی درباره تجدیدنظردرباره مجازات اعدام حسن فرداسدی متهم به ترورفرماندارنظامی ورئیس شهربانی بروجردشدند».
سیدمحمدروحی آهنگرانی پدرسه شهید(اعظم السادات،نزهت السادات،بهمن روحی)علیه عاملان شکنجه اعلام جرم کرد:«یک افسربازنشسته نیروی هوائی که سه فرزند تحصیل کرده اش به جرم فعالیت های سیاسی شهیدشده اندعلیه عاملین شکنجه وقاتلین سه فررنزدش اعلام جرم کرد».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
«185زندانی سیاسی تافرداآزادمی شوند».
شکرالله پاک نژاد:«ارتجاع آخرین دژهای خودراازدست می دهد».
«شکرالله پاک نژاد،زندانی حبس ابدی دیکتاتوری،شب هنگام اززندان آزادشدوصبح فردایش سراغش رفتیم…:اکنون می توانم بدون هیچ مانعی درمبارزات مردم شرکت کنم.بسیارخوشحالم این همان انقلابی است که من سال ها بدنبال آن بوده وبخاطرآن کوشش کردم.اکنون مثل تشنه ای هستم که فرسنگ هاراه را باسراب روبروبوده وسرانجام به آب رسیده است».
مسببین وآمرین شهادت فرزندانمان باید مجازات شوند:
«این متن پیام چندخانواده ای است که فرزندانشان به شهادت رسیده اند:مادرعبدالجوادربیعی عضوسازمان مجاهدین خلق،خانواده اسدالله بشردوست،عضو چریک های فدائی خلق،خانواده جعفرشجاع الدین الساداتی».
فرزندم(کیومرث جواهری)راشهید کردند.قاسم جواهری که فرزندش درخیابان ویلا گلوله خوردوبه شهادت رسید».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«162زندانی سیاسی آزادشدند».
«125زندانی آزادشدند».
اسامی8زندانی که هنوزآزادنشده اند:
«تالیه امام زاده،مهنازجزایری،فخری جزایری،جعفراقوامی،سعیدشکری پور،رضادرزی نژاد،یکی از زندانیان سیاسی هم بنام سیداحمدهاشمی دربیمارستان شهربانی زندانی است.نام نفرهشتم هنوز اعلام نشده».
«اعلامیه خانواده های زندانی سیاسی آزادشده».
ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم:
«خانواده های چندزندانی سیاسی(نجف زاده،رحیم شیخ زاده،ومصطفی شایق)که ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاع هستندازمردم کمک خواستند».
شهادت این برادروخواهر(مرتضی–امیر-فاطمی وپروین فاطمی)هنوزبه اطلاع مادرشان نرسیده است».
چندخانواده شهید(خانواده علیرضاملازم معصومی وخانواده مجاهدشهیداحمدتاری و محمودلطفی)خواستار تعقیب ومجازات عاملین شهادت فرندانشان شدند».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«بستگان زندانیان درتظاهرات زندان قزل حصار:«چندزندانی کشته وزخمی شدند».
«زندان شیراز از زندان سیاسی خالی شد».
«زندانیان سیاسی شهرستان هاآگاه شدند».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گزارش ازمحاکمه گروه جزنی-ظریفی:دربیدادگاه های ایران چه می گذشت؟:
«مقاله ای راکه ترجمه آنرادرزیرمی خوانید،گزارش ومشاهدات و پژوهش های«بتی آسهتون»یکی ازوکلای سازمان عفوبین الملل است که دردادگاه گروه جزنی-ظریفی(چریک های فدایی خلق) حضورداشت…شکنجه گران بابطری شکسته به جزنی تجاوز کرده بودندوظریفی رابه یک صندلی آهنی بسته وزیرآن آتش افروختند…نام متهمان:مشعوف کلانتری(27ساله مهندس)،محمدمجید کیانژاد(26ساله مهندس)،محمدچوپانژاد(30ساله آرشیتکس)،دکترحشمت شهزاد(37ساله داروساز)،بیژن جزنی(29ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،عباس سورکی(30ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،حسن ضیاءظریفی(27ساله وکیل)،زرارطاهریان(40ساله حسابدار)،عزیرسرمدی (27ساله کارمند)،احمدجلیل افشار(25ساله آموزگار)،اصغرایزدی(30ساله کارمند)،فرخ نگهدار (22ساله دانشجو)،مجیداحسن(25ساله استاد)،قاسم رشیدی(26ساله مهندس)…گزارش فوق ترجمه ای ازکتاب«نفت وخشونت»،نوشته گروهی زیرنظر«پل ویبی»و«ابوالحسن بنی صدر».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
استقبال از زندانیان سیاسی بابل:
«بیش از2هزارتن ازمردم بابل اززندانیان سیاسی آزادشده شهرشان استقبال کردند.زندانیان آزاد شده که مورد استقبال قرارگرفتندعبارتنداز:عبدالرحیم صبوری(محکوم به8سال)حسن جعفری(8سال)عبدالرسول عابدی(4سال)صمدشکری پور(3سال)واحمدعلی شریعت پناهی (4سال)».
اصغرداوری خلج،زندانی سیاسی آزاد شده:
«شکنجه های ساواک مرادچار صرع کرد».
مسببین شهادت فرزندانمان رامجازات کنید:
«گروه دیگری ازخانواده های شهداکه درسال های اخیرفرزندانشان دردرگیری های خیابانی ویا زیرشکنجه ساواک شهید شده اند،خواستارمجازات مسببین شهادت فرزندان خودشدند…خانواده مجاهدشهیدسیدمهدی موسوی(عضوکانون ولی عصرقم وعضوسازمان مجاهدین خلق)،خانواده مجاهد شهیدسادات خوانساری(درسال57شهیدشد)،خانواده عباس سورکی(شهیدفدائی خلق)، علی رضاشهاب رضوی(عضوچریک های فدائی خلق)».
اعلام جرم علیه شکنجه واعدام کرامت الله دانشیان:
«برادرکرامت الله دانشیان که درمبارزه برعلیه رژیم همراه خسروگلسرخی اعدام شد،ادعانامه ای برعلیه رژیم به مردم ایران نوشته است».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
اعلام جرم پدرمجاهدشهیدسیدکاظم ذوالانوار:
«آیت الله سیدجعفرذوالانوارپدرشهیدمجاهدمهندس سیدکاظم ذوالانوار(ازاعضای سازمان مجاهدین خلق)که درشهریور1350دستگیرشد،می خواهیم که قبرپسرم رابمن نشان دهید».
نامه خواهرپرویزحکمت جو،(سیمین حکمت جو):
«آقای نخست وزیر!بجای غرامت،گورشهیدمارابمانشان دهید.پرویزحکمت جودرسال1343درراس یک گروه مبارزدستگیر شد».
نسیم خاکسار(خاطرات زندان):
«…همه چیزجرم بود،حتی خندیدن.حتی سلام نکردن.درگوشی صحبت کردن جرم است.آواز خواندن جرم است.بعدازساعت10شب،مسواک زدن جرم است.بعدازساعت10شب درحال نشستن کتاب خواندن جرم است،بایدکاملا بحالت درازکش کتاب خواند.نمازجماعت خواندن جرم است.تامدتی نمازصبح رابه موقع خواندن جرم می دانستند.سال53.روبوسی کردن دراعیادمذهبی جرم است…دی ماه1357،آبادان،نسیم خاکسار».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«مسعودرجوی،ازرهبران سازمان مجاهدین خلق که چندروزپیش اززندان آزادشد،درمسجددانشگاه تهران سخنرانی می کند.رجوی تنهابازمانده نخستین رهبران وپایه گذاران سازمان مجاهدین خلق است».
مسعودرجوی:
«کودتانمی تواندسدپیروزی خلق باشد».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مسببین مرگ فرزندان شهیدمان بایدمجازات شوند:
خانواده های تعدادی ازمبارزان که طی سال های اخیرزیرشکنجه ماموران ساواک به شهادت رسیدنده اندعلیه آمرین ومسببین این جنایت اعلام جرم کرده وخواستارمجازات آن هاشدند.خانواده های:بهروزصنعتی(دانشجوی دانشگاه کشاورزی کرج،زندانی درسال49)،جعفرضیاءالحسن(در سال52)،اسدالله بشردوست(درسال51)،حسین شرافت،ابراهیم یوسفی(ازسال54مفقودشده).
مادر70ساله بهروزدهقانی به کیهان گفت:پسرم،بهروزدهقانی چگونه شهیدشد؟
«مادر70ساله بهروزدهقانی هستم که زیرشکنجه دراطلاعات شهربانی13روزمقاومت کردولب ازلب بازنکرد.پسرم هماننددیگرشهیدان چریک های فدایی ومجاهدین خلق ازدست ظلم وستم به جان آمدودست به اسلحه برد».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم
«گروهی دیگرازخانواده هاباراسال پیام ومراجعه به کیهان اعلام کردند:مدت هاست ازفرزندانشان که به اتهام واهی تحت تعقیب ساواک بوده اند،بی خبرهستند.خانواده های منوچهرعزیزی در سال52،محمدفتوحی ازسال54،امیرهوشنگ نیک وقت،دانش آموز15ساله ازمرداد54ناپدیدشده است،فاطمه جعفری ومرتضی واعظی دهنوی اعضای گروه مهدویون،امان الله فائق،ابوالفضل شیخ زاده»
قبراین شهیدکجاست؟
فتحعلی پناهیان عضوسازمان چریک های فدایی خلق از54/10/3به هنگام درگیری باماوران ساواک شهیدشد.مادرش اقدس شاهگلی بامراجعه به کیهان خواستار…».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ازسرنوشت بستگان مان بی اطلاعیم؛فرزندان ماناپدیدوشهیدشده اند:
«خانواده های علی اصغرعظیمی فرد،مهدی یوسفی،یعقوب سعیدی،سیروس حامی،جلال دهقان،پروین ره انجام،حمیدسعیدی زاده،محمدعلی لشگری،غلامرضا شهیدی زاده،علی محمدنیری،علی(حمید)عرب».
اعلام جرم خانواده شهیدعلینقی آرش(مرتضوی)علیه سازمان عضوسازمان چریک های فدایی خلق
15بهمن ماه 1357روزنامه کیهان
اعلام جرم خانواده های شهدا،علیه شکنجه گران ساواک
«بستگان چندتن ازشهدای راه آزادی که فرزندانشان درشکنجه گاه های ساواک درشکنجه شهید شده اند،علیه عاملان قتل آنان به مراجع حقوقی وقضایی داخلی وبین المللی اعلام جرم کردند. خانواده های:ولی الله سیف،روح الله سیف،ماشاءالله سیف،سعیدکردقراجورگو، محمدباقر عباسی،عبدالله خدارحمتی،محمدعلی باقری،بهمن نشط،صبابیژن زاده،حجت الله عبدلی،همایون کتیرایی،محمودوحیدی»
«خانواده چریک فدایی عبدالله سعیدی:ساواک هنوزفعال است».
16بهمن ماه1357روزنامه کیهان
اعلام جرم علیه مسببان هفت شهید:
«نرگس قجرعضدانلو،بهنام موحد،علی میرابیون،حسن محیطی،سیدعلی اکبرقائمی،رضاشمس آبادی،علی زمانی».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مسببین ناپدیدشدن وشهادت فرزندانمان رامجازات کنید:
«ازسوی خانواده های:سرگردمحبی،ستوان دوم علی علوی،غفارشجاعیان،بهرام نوروزی،فردوس آقاابراهیمیان،محمدصدرمحرر،میرجوادمرتضوی،محمدباباحمدی».
24بهمن ماه1357روزنامه کیهان
پیام دخترمحمدمسعود
«ژینوس مسعود:قطره ای کوچک وحقیرازاین دریای خروشان؛وافتخارمی کنم ایرانی هستم و فرزند یکی ازشهدای راه آزادی.روزدوشنبه23بهمن ماه مصادف با31سالگردشهادت محمد مسعودمدیر روزنامه مردامروزاست.اومی گفت اگرمن کشته شوم صدهاخواننده باایمان،مردامروز،هرکدام محمد مسعودخواهندبود».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم
16دی ماه1357روزنامه کیهان
شکنجه گاه مخفی ساواک در تهران کشف شد:
«خانه یک سرهنگ ساواک درجریان زدوخوردهای خیابانی تهران به آتش کشیده شد.این خانه که مردم به آن خانه وحشت نام نهاده اند،درخیابان بهار،خیابان جهان قرارداشت.شاهدان عینی به خبرنگارکیهان گفتند:هنگامی که واردخانه شدیم ابتدافکرکردیم که یک محل مسکونی است ولی باکمال تعجب متوجه شدیم که این خانه به یک شکنجه گاه بیشتر شبیه است.به اتفاق عده ای ازمردم که به داخل خانه هجوم آورده بودند،شروع به بازرسی این محل کردیم وبه یک زیرزمین که توسط تونل بزرگی به خانه دیگری درفاصله تقریبی150متری راه داشت رسیدیم.دراین تونل انواع وسایل شکنجه دیده می شد.بعضی ازاین وسایل شکنجه هنوز خون آلودبود.ومعلوم بود که به تازگی مورد استفاده قرارگرفته است.درگوشه دیگر این تونل مقدارزیادی لباس های زیرزنانه ومردانه که مملوازخون بودروی هم انباشته شده بودوچندتکه ازاستخوان های قسمت مختلف بدن هم دیده می شد…تصویرپوسترهای ناخن های لاک زده ودخترانی که شکنجه شده بودندبه دیوار اتاق هانصب شده بودوتصویرهای دیگری هم بودکه چندنفرراهم درحالت شکنجه شدن نشان می داد. این تصاویرظاهرابرای شکنجه روانی بکارمی رفته است.سرهنگ زیبایی که صاحب این خانه است هنگام آتش زدن خانه فرارکرد».
غرض ورزی در لیست نام ماموران ساواک؛توضیح سازمان امنیت درباره خانه وحشت درخیابان بهار:
«به جناب نخست وزیر،ازسازمان اطلاعات وامنیت کشور:درصفحه8روزنامه کیهان وصفحه2روزنامه اطلاعات درج گردیده که شکنجه گاه مخفی ساواک درتهران درخانه ای متعلق به یک نفرسرهنگ کارمندساواک پس اززدوخوردهای خیابانی وبه آتش کشیدن آن خانه کشف گردیده است ومتذکر شده انداینجازمانی خانه تیموربختیاررئیس وقت ساواک بوده که پس ازفراردرسال1963یک سرهنگ که کارشناس شکنجه ساواک بوده درآنجا مقیم شده است.وازقول شاهدان عینی درج کرده اندکه دراین خانه مقدارزیادی لباس های زنانه ومردانه که مملوازخون بودروی هم انباشته شده است و…مطالب بدلایل زیردروغ وکذب محض است:1-این خانه متعلق به سرهنگ بازنشسته علی زیبایی می باشدکه اززمان تیموربختیارافسرسازمان امنیت بوده وقریب10سال است که ازخدمت بازنشسته شده است وحتی درسال های آخرریاست تیموربختیاردرماموریت های خارج ازکشور بسرمی برده است.واینک نیزبقراراطلاع سال هاست که درکشورآمریکا زندگی می کند.2-ایجاد شکنجه خانه بفرض صحت درقلب شهرودریک خانه شخصی باموازین عقلی منطبق نیست.3-باز هم بفرض صحت ازعقل سلیم بدوراست که فردی وسایل شکنجه رامدتی چنین مدیددرخانه مسکونی خودنگهداری نماید.4-بازهم بفرض اینکه این خانه شکنجه گاه مخفی ساواک بوده باشد، سازمان اطلاعات امنیت کشورمی توانست آنرابلافاصله تعطیل ووسائل وادوات شکنجه مورد ادعا راجمع آوری نماید.تبدیل چنین خانه ای به صورت یک نمایشگاه وکشاندن مردم وخبرنگاران خارجی به تماشای آن درروزهای پیاپی ازسوی افرادی صورت گرفته است که هدف شان مشوب کردن اذهان مردم،تضعیف روحیه ملی،صحنه سازی برای تحریک اشخاص به انقلاب وخونریزی ودرنتیجه بهم زدن استقلال وتمامیت کشوراست.توضیحابه استحضارمی رساندکه افسرمذبوردرزمان تصدی خوددرتدوین کتابی تحت عنوان«کمونیزیم درایران»شرکت داشته که دراین کتاب مشت دشمنان استقلال کشوربازشده است.واینک عناصرکمونیست پشتیبان آنها وعمال آشوب طلب خواسته اند باایجادچنین صحنه هایی مشمئزکننده ازوی وسازمان اطلاعات وامنیت کشورکه یکی از اهداف آن مبارزه باکمونیزم درایران بوده است،انتقام جویی نمایند».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
سازمان اطلاعات وامنیت:
«مجرمان ساواک محاکمه می شوند».
17دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«تعقیب شکنجه گران ساواک درصلاحیت دادگستری نیست».
«حس لیف مقام پیشین سازمان سیای آمریکافاش کرد«:سیا»معلم ساواک در شکنجه دادن بود».
«تیراندازی ازاتومبیل ساواک شد».
«ساختمان ساواک فیروزآبادویران شد».
19دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«بیانیه عذرخواهی ساواک ازکارهای گذشته خودموردتائیدقرارنگرفت-نامه ساواک به نخست وزیر».
20دی ماه1357روزنامه آیندگان
40بازداشتی کمیته آزادشدند:
«40نفرازبازداشتی های سیاسی که طی دوماه اخیر بیشترآنها توسط ساواک وحکومت نظامی دستگیر شده بودند،اززندان های کمیته مشترک ساواک وشهربانی آزادشدند…آنهاگفتند:کسی ما راشکنجه نداد».
گزارش روزنامه لوموند:ساواک وحشت پوشالی
«ماموران ساواک به هیچکس جزشاه حساب پس نمی دهندوحق دارند هرایرانی راتاهزرمان که لازم تشخیص بدهنددرزندان نگاه بدارند…ساواک درسراسرایران آپارتمان ها،خانه هایی به ظاهر عادی داردکه برای بازجویی های بسیار ویژه ازآن ها استفاده می شود».
حسن روشن ساواکی نیست
«یک میهمان ویک نامه توضیحی که:حسن روشن ساواکی نیست.پدرحسن روشن آمده بودپیش ماتاآنچه راکه این روزها درمورد پسرش سرزبان ها افتاده تکذیب کند».
22دی ماه1357روزنامه کیهان
«زندانیان آزادشده از شکنجه های ساواک می گویند».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
ناصرحجازی وروشن زاده می گویند:
«ساواکی نیستیم!».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
«حجت الاسلام حاج غلامحسین بهرامی(روحانی مجاهدهمدانی)درتماسی باکیهان،به رفتار خشونت آمیزساواک وشهربانی این شهراعتراض کردوگفت:ماموران ساواک وشهربانی باشکنجه مرانقص العضوکردند».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
حرفهای مردم،تلفن:663173:
ساواکی نیستم!
«من حسن شماعی زاده هستم.اخیراطی یک اعلامیه دست نویس وبدون امضانام مرادرردیف افرادساواکی ذکر کرده اند.ازطریق این ستون اعلام می کنم:اتهام خودرا قبول ندارم.من باارائه ترانه هایی چون:ماباهم برادریم واجاق،حرف های سیاسی خودم رازده وبازجوئی اش راهم پس داده ام.».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
«مردم ساواک آباده رامصادره کردند».
«ساواک کرمان طعمه حریق شد».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«درحمله به ساواک مسجدسلیمان یک نفرشهیدشد».
25دی ماه1357روزنامه آیندگان
یادداشتی ازیک همکار:نصیری،رئیس سابق ساواک هم ساواکی نبوده است؟
«چندی پیش لیستی ازوابستگان ساواک منتشرشدکه نام جماعتی ازورزشکاران ومبلغین ورزشی ونیزعملجات طرب درآن ذکرشده بودوحتی درمیان تعجب وشگفتی مردمی که اشخاص اعلام شده درلیست به نظرشان می رسیدنام آن عده ازعملجات طرب مذکور از طبقه نسوان ومخدرات بیشتر مورد شگفتی واعجاب وتاسف گردید.بدنبال انتشار لیست که این چندتن ازورزشکاران بقرارمعلوم بانامه ای برائت آمیز به آن روزنامه آمدندوضمن اعلام پاک وتمیز بودن،صحبت هایی هم کرده وحتی عکس وتفصیلاتی هم چاشنی آن کرده بودن که امیدواریم صحت داشته باشد…اما مخلص وشاید خیلی ازخوانندگان روزنامه مشتاقانه درانتظار آنیم که علیامخدرات وحضرات خواننده ونوازنده وخنیاگر که نام نامی شان زیب لیست شده بودیکایک به روزنامه بیایند وبرائت نامه بچاپ برسانندکه گویا به علت مسافرت بخارج کشور،این کارفعلا انجام نشده است.شایددرآینده بشود…».
علی پروین:
«راه ماورزشکاران همان راه جهان پهلوان تختی است…من ازبین مردم زحمتکش وقشرپائین شهر برخاسته ام وهرچه دارم ازآنهاست.کدام قهرمانی می تواندبرعلیه مردمی که اورا به اوج افتخار رسانده اندو همه چیزش ازآن هاست عملی غیر انسانی انجام دهد؟».
«علی پروین،کاپیتان تیم ملی ایران،برای تکذیب واعاده حیثیت ازآیت الله طالقانی خواست تاتکذیب نامه ای برای او درخبرنامه جبهه ملی بنویسندکه ما عین آنرا چاپ کره ایم…مادرعلی پروین نیز که ازاین عمل عده ای یاوه گوناراحت به نظرمی رسیدگفت:پسرمن مدت زیادی درپیداکردن شغل مناسبی دریکی ازادارات دولتی بود که موفق نشد وحالا هم به کمک چندتن ازدوستانش نمایشگاه اتومبیل درمحله قدیمیمان دست وپاکرده است.وسرش هم توی زندگی وزن وبچه است.اصلا من نمی دانم ساواک یعنی چه؟پسرمن به این حرف ها نمی خورد.واین کاردشمنان اوست.که می خواهنداورادرپیش مردم بدنام کنند».
مادرعلی پروین:«ساواک چیست؟».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
«درحمله ساواک مسجدسلیمان عده ای کشته ومجروح شدند».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
«مردم ساواک خیابان ثریارااشغال کردند».
30دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):
«دفاع ازشرف:چندی قبل روزنامه کیهان خبرازبرکناری34تن ازمقامات بلندپایه ساواک رامنتشر کرد، درمیان اسامی این افرادبرکنارشده شخصی بنام«محمودعسگریان»وجود داشت.تشابه اسمی این مامورساواک بااینجانب اسباب زحمت من گردید.وموجب شدتاموردتهدیدوآزاراین وآن قرار گیرم.وحتی پاره ای ازدوستان وهمشهریانم بامن قطع رابطه کنند».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم:تلفن663173:
«زندگی ام متلاشی می شود!:محمداسماعیل افشاری(بازنشسته شهربانی کشور):عده ای از خدابی خبروبی دین دراعلامیه دست نویس وبدون امضاءنام مراهم جزومامورین ساواک قید کرده و زندگی ام درحال متلاشی شدن است».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
پرویزبادپا:
«من ساواکی نیستم»
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
محمدرضاطالقانی:خادم ودارودسته اش دیگر جائی درورزش ماندارند.
«…وقتی ساواک مستقرشد،خادم هرروزیک بارصبح ویک بارشب من رامی خواست وتمام گزارش هایی راکه بچه های ساواک داده بودند،موبه مووباتعجب تمام بروی ما می زد».
9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
سخنگوی آیت الله طالقانی:تحریک نشوید!
«سخنگوی آیت الله طالقانی دی شب ضمن تاکیدبراینکه خواهران وبرادران بایدازهرگونه تحریک پذیری وانتقام های شخصی احترازجویند،هشدادادکه هرگونه لغزش دراین ایام به جنبش ایران لطمه واردخواهدساخت.وی هم چنین گفت:درچندروزگذشته بعضی ازعناصرساواکی وفروخته شده به دام گروهی ازجوانان های هشیاروغیورافتاده اند،چنانکه پاره ای ازآن هارادرحال ارتکاب به اعمال خلاف وضرب وجرح مردم دستگیروبه منزل آیت الله طالقانی آورده اند…».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«تکذیب ساواکی بودن؛من سروان بازنشسته ماشاءالله هداوند هستم.کتاب شاهنشاهنامه هدا راسروده ودرسه چاپ انتشاردادم.درحوزه علمیه وبعضی از مساجدتهران به ساواکی بودن متهم شده ام.بااین توضیح که خدمت اینجانب درزمینه علمی وادبی معینی بوده است.ضمن اعلام همبستگی باملت ایران ساواکی بودن خودراتکذیب می کنم».
14بهمن1357روزنامه اطلاعات
نامه به سردبیر(زین العابدین بوذرجمهری):چراساواکی های موثرمعرفی نمی شوند؟
«چندی پیش یک لیست34نفری زیرعنوان ساواکی های اخراجی ازطرف رئیس ساواک منتشرشد، که به عقیده من انتشاراین لیست فقط به منظورگمراه کردن افکارعمومی بوده است.زیرادربین این عده جزثابتی که سال ها مقام امنیتی ومعاون تیمسارنصیری وبعدهاجانشین وی درکارهای امنیت داخلی،یعنی مسئول همه بگیروییندهاوهمه این بدبختی هایی که امروزمملکت گرفتارآن است بوده،بقیه یک مشت پیرمردمفلوک ازکارافتاده وبازنشسته بودندکه کارهای دفتری ومالی داشته اند.چراماموران شکنجه ودستیاران قسم خورده پرویزثابتی راکه مردم به ویژه زندانیان ازادشده همه آنهارابه اسم می شناسند.ازکاربرکنارومعرفی می نمایند.وچراکسی ازعطاپور،معروف به دکترحسن زاده سرتیپ ودیعی سرتیپ سجده ای،ناصری،کاویانی وازقندی،که اززجردادن وشکنجه کردن مردم لذت می برندودرموردعنایت خاصی بوده وهستنددرمیان نیست».
15بهمن ماه1357روزنامه کیهان
پرویزقلیچ خانی:من بدام توطئه ساواک افتادم!
«پرویزازخلق کبیرایران می خواهم من کوچک راببخشد».
«پرویزقلیچ خانی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درنامه ای تحت عنوان فوتبال ایران درنامه ای تحت عنوان:پوزش ازخلق وجانبازانش ازچگونگی همکاری وعلل همکاری اش بارژیم پرده بردارد و خواستارعفومردم است…واقعیت این است که من دریک لحظه شوم فریب دشمن راخورده وباطلب بخشایش نمودن ازشاه به خلق خودخیانت کردم.من در13آذرماه24درخانواده ای زحمتکش وازنظر فرهنگی،مذهبی بدنیاآمدم…دردوران دبیرستان گرایش شدیدی به مذهب داشتم…درسال43پدرم به اتهام واهی دستگیرشدو11ماه دربندبودکه اثرات بسیاردرروحیه من گذاشت.وقتی تیم ایران اول شد،اعضای تیم به اصطلاح شرفیاب شد…دراین شرف به باددهی کلیه سرپرستان ومربیان و اعضای تیم تاکمرخم شده وبردستان شاه بوسه زدند.ولی من ازانجام این کارخودداری کردم.به همین دلیل ازسوی تیمسارخسروانی وهاشمی نژادموردبازجویی قرارگرفتم….بعدازورودبه دانشگاه(دانشسرا)،باکتاب وسیاست آشناواین آشنایی به هنگام رستاخیزسیاهکل دراواثرمهمی بجای گذاشت که منجربه دستگیریش شد…در21بهمن50حدودساعت5/12پس ازگشتن خانه مرابا خودبه کمیته بردند…باتزریق چندآمپول اورامنگ کردند…شخص هیکل داری بنام پرویز،زنم را جلوی کمیته بمن نشان دادوگفت اگرآنچه راکه می گویم انجام ندهی زنت رامی آوریم تو،ومتعاقبش شنیع ترین ووقیحانه ترین کلمات رابرزبان راند،که قلم ازنوشتن شرم دارد…سرانجام بدون آنکه بدرستی وبه عاقبت ونتیجه این خیمه شب بازی ننگین فکری کرده باشم،باتائیدخویش،برعهده گرفتن آن راه مسخره درخمیه شب بازی وقاحت مقام امنیتی رضادهم وپس رضادادم وننگ…برای فرارازآلودگی هاوتبلیغ علنی تصمیم به رفتن به خارج ازکشوررامی گیرد…به آمریکارفتم.ودرتیم های آمریکایی فوتبال بازی کردم.مسابقات جهانی فوتبال آرژانتین پیش آمدواین فرصت مناسبی بودکه من ماهیت رژیم رابرملاسازم و10روزقبل ازمسابقات دریک مصاحبه تلویزیونی مطالبی علیه رژیم عنوان کردم…»
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«گاردصنعت نفت باساواک رابطه ندارد».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دکترسیدرحمت الله پیرحقانی:
«پزشکی قانونی شعبه ای از ساواک بود».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
مقاله اردشیرلارودی درموردقلیچ خانی:پرویز آمده است برای جبران آن«خطا»:
«…تختی هم ازدست شاه بازوبندپهلوانی گرفت.روزبه نیزدردوران جوانی وآن روزهاکه خوب نمی دانست چه باید بکندکارهایی کرده است.برادران رضایی وخواهرش نیزکارهایی کرده اندکه هر جوانی ونوجوانی می کند.دعواباهمسالان وکارهای دیگر.جزنی،صفائی،پویان،سعیدمحسن،حنیف نژادوتماشهداکه افتخارملت مابه شمارمی روند،نیزکارهایی که شباهتی به کارهای زمان بلوغ فکری شان نداشت کرده اند،امابه این ترتیب وبااین دلایل نمی توان آن هاراضدانقلابی ویامعمولی وسربهوادانست.آن عکس هم که ازپرویزچاپ شدوآرم تاج رابرسینه اونشان می داد،مثل همه چیزهاست.یک واقعیت دیگر ازگذشته که ارتباطی به بسیاری از مسائل مهم ندارد…».
24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
شورای سردبیری آیندگان:
«دربرنامه خبری تلویزیون دی شب فیلمی ارمصاحبه باارتشبدنصیری نشان دادندکه بسیارنامعقول بود.مردی راکه ازنوک هرناخنش یک جوی خون جاریست درهیات مظلومی مجروح که قدرت حرف زدن نداشت زیرسوال هایی گرفته بودندکه همه ابتدایی بودوپرده از هیچ جنایتی ازجنایات ساواک وارتش آن خبری داشت.اگرملت انقلاب کردوساواک رانابودکردبخاطروحشی گری وجنایات بی حساب آن بود.امابانمایش این طرز برخوردبایک مجرم یامتهم حتی این دژخیم دیوسیرت درشان انقلاب نیست.نصیجت کنیدکه این نوع عنان گسیختگی هارا به حساب انقلاب نگذارندودرسطح جهانی علیه انقلاب ایران تبلیغ نکنند..».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر
16دی ماه1357روزنامه کیهان:
«در2ماه گذشته که روزنامه هابه علت سانسورمنتشرنشدند،هزاران نفردرتظاهرات سراسرکشور کشته ومجروح شدند».
«شاه برای تعطیلات به خارج می روند».
«اقامت آیت الله العظمی خمینی درپاریس تمدید شد».
«جزئیات ماجرای قتل استادنجات اللهی».
«زباله های شهرجمع آوری می شود».
«ازسخنرانی آیت الله طالقانی جلوگیری شد».
«روزنامه رستاخیز بانام جدیدمنتشرمی شود».
«سانسور نام دکتر مصدق درلغت نامه دهخدا».
«بزرگترین راه پیمایی تاریخ ایران درعاشورا».
«دههانفردرتظاهرات شبانه تهران کشته شدند».
«دوماه تظاهرات خونین درشهرستانها».
«دردوماه اخیرده هانفردرتظاهرات آبادان کشته شدند».
«برای ارزیابی ارتش،ژنرال4ستاره آمریکایی به تهران آمد».
«منابع وزارت دفاع آمریکااعلام کردند«رابرت هویزر»ژنرال نیروی هوایی ودومین فرمانده عالی رتبه آمریکا دراروپابامقامات قضایی ایران به مشورت پرداخت».
«72فسرودرجه داردرحمله به نهارخوری گاردجاویدان کشته شدند».
«ارتشبداویسی استعفاکردوازایران رفت».
سرمقاله نیویورک تایمز درباره حمایت آمریکا ازشاه:
«روزنامه نیویورک تایمز درسرمقاله ای تحت عنوان دولتی که شکست خورد،پیشنهادمی کند که آمریکابسرعت بارهبران آینده ایران روابط برقرارکنند.این روزنامه می نویسد:بدون توجه به اینکه بر قراری روابط بامخالفان موفق شاه تا چه اندازه ضروری است،چنین به نظرمی رسدکه نشان دادن وفاداری آمریکا به جهان خارج ازایران حتی از حفظ منافع آمریکادرایران هم مهم تراست.این غریزه حمایت جنون آمیزقابل درک است.امانابودکننده هم هست».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
«تهران و شهرها امروز تعطیل بود».
«بخاطراینکه آتش لانه های فسادراخاموش نکنند،ماموران آتش نشانی مجددا اعتصاب کردند».
«دیدارخبرنگاران اززندان هویداوارتشبدنصیری».
«مراسم سالروز مرگ جهان پهلوان تختی درتیراندازی وگاز اشک آورپایان یافت».
«رادیو وتلویزیون هنوز دراشغال نظامیان است».
«مخالفت رهبران اروپا به حمایت آمریکا ازشاه».
«شاه این هفته به خارج می روند».
«ترکیب شورای سلطنت تعیین شد».
«باتشکیل کمیته های بهداشت شهری،جمع آوری زباله رامردم به عهده گرفتند».
«آمریکا ازفروش برنج به ایران خودداری کرد».
«دکترکریم سنجابی ریاست شورای سلطنت را نپذیرفت».
«ارتشبدجم ازوزارت جنگ استعفاکرد».
«عزای عمومی به تظاهرات خونین تبدیل شد».
«تظاهرات یک میلیون نفری درمشهدبرپاشد».
«سکوت مطبوعات به طوفان ورعدمبدل شد».
200افغانی مسلح درتهران دستگیرشدند:
«یک مقام انتظامی اعلام کردروزگذشته حدود200نفرازافرادافغانی که مسلح بودند دربین تظاهرکنندگان دستگیرشدند.وامروز تحویل مقامات انتظامی شدند».
«بختیاردوماه مهلت خواست».
«بانک مرکزی اشغال نظامی شد».
17دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«احتمال اعدام 15مقام عالی زندانی».
»تلویزیون های آمریکااعلام کردند:اطلاعات دریک میلیون نسخه انتشاریافت».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
«برای رسیدن به پیروزی نهائی ذوباره دست به قلم می بریم».
«آمریکادرادامه پشتیبانی ازشاه ایران دچارتردید شده است».
دوران طولانی اتکای آمریکابه رژیم ایران سرآمده است:
«گزارش هایی که ازسوی خبرگزاری هابه تهران مخابره شده،نشان می دهدکه مقام های واشنگتن دررابطه باگسترش بحران ایران بشدت دراین موردکه بایدکماکان ازشاه ایران حمایت کننددچارتردید شده اند».
«دولت مجبوراست دست ازحمایت بی رویه ازپول آمریکابردارد»
«امپراتوری دلار رادرایران براندازید!».
«دربرابرهربشکه نفت7/12دلاری،تنها7دلارکالامی توانیم ازبازارهای جهانی بخریم».
«ارزهادربازارآزاد،هرروزگرانترمی شود»
«دلار91ریال».
«همدلی مردم شوروی بامبارزات ایران».
«62روزاسارت قلم درحصارسرنیزه ها».
چاپخانه هاوسالن های تحریریه روزنامه های مهم خبری کشور،توسط نظامیان اشغال ومهروموم شد».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
«اویسی برای کودتای نظامی درایران تلاش می کند».
«ایستگاه جاسوسی الکترونیک آمریکادرایران برچیده شد».
«خریدزمین برای خانواده شاه درلوس آنجلس».
«روزنامه اینترنشنال هرالدتریبون درشماره 26سال1976خودنوشته است:که شاه ایران درمنطقه لوس آنجلس سرگرم خریدن مقدارزیادی زمین است».
«شهرداررفسنجان کشته شد».
«جوانان لنگرود،کنترل شهررابدست گرفتند».
«پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)نوشت:تلاش برای ایجادحکومت طرفدار آمریکادرایران».
19دی ماه1357روزنامه آیندگان
«تبریزدیروزدرآتش سوخت».
«دونفرافغانی درمیدان ورامین بدارآویخته شدند:رئیس پاسگاه گفت:قاتلین رابرای مجازات پیش امام خمینی ببرید!».
«تشکیل دادگاه اسلامی درایلام:یک دزدتازیانه زده شد».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
«دستورجلب پدرزن«شهرام پهلوی نیا»،«محمودافشار»به اتهام میلیاردهاریال تدلیس یک قرارداد 5ساله یک جانبه صادرشد».
«به خاطر تعطیلی بانک مرکزی:تحقیق درباره خارج کنندگان ارز متوقف شد».
«خروج شاه ازکشورقطعی است».
20دی ماه1357روزنامه آیندگان
«چماقداران نماینده آیت الله العظمی شریعتمداری رادرشیروان کتک زدند».
«دیروزدربهبهان یک درجه دارارتش بوسیله عده ای به قتل رسید».
«25فروشگاه تعاونی اسلامی و14وانت سیارشروع به فروش موادغذایی ارزان به افرادکم درآمد تهران کردند».
«استقبال گروه های کم درآمدازتعاونی های اسلامی».
«برنج شمال،هرکیلویی 60ریال».
21دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«کارکنان وزارت اطلاعات،دولت ووزیراطلاعات راقانونی نمی دانند».
21دی ماه1357روزنامه آیندگان
نیویورک تایمز:
«شاه یکی ازسه ثروتمندبرزگ خاورمیانه است».
22دی ماه1357روزنامه کیهان
«ناصرقشقایی ازتبعید به ایران بازگشت».
«مردم دانشگاه ها را بازکردند».
«آمریکا خواستارخروج شاه از ایران شد».
دراطراف دانشگاه تهران:
«130کتابفروش خردسال توسط فرمانداری نظامی دستگیر شدند».
23دی ماه1357روزنامه اطلاعات
وزارت خارجه آمریکا:
«کودتادرایران دردی را دوانمی کند».
اسرائیل دربدردنبال نفت!:
«تل آویو،آسوشیتدپرس:اسحاق مودای وزیرانرژی اسرائیل دریک مصاحبه تلویزیونی اظهارداشت: منبع صدورنفت ایران به اسرائیل تنهامشکل اسرائیل نیست،این مشکل سراسردنیای غرب است».
«اطلاعات راگران نخرید».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان».
«تغییربزرگ سیاست آمریکادرایران».
«دولت به گشایش دانشگاه تهران تن داد».
«به خانواده های انگلیسی دستور خروج ازایران داده شد».
«پس ازحمله ماموران به یکی ازتعاونی های اسلامی درپل تجریش ودرهم ریختن آن دیروز این فروشگاه رابرای ادامه کارتعمیرکردند».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
«شاه کودتارا رد کرد».
«دکترسنجابی از اعضای دولت آینده است»
«درمجلس به بختیارشدیداحمله شد».
«دانشگاه ملی بازشد».
«دستورشاه به ژنرال ها:«کودتانکنید».
«شاه درمصر،توقف کوتاهی می کنند».
اطلاعیه کارکنان سازمان هواپیمائی کشوری:«پرواز از کلیه فرودگاه های ایران خطرناک است».
شوروی:«آمریکامی خواهددرایران کودتاکند».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«شاه می رود،امابازگشت معلوم نیست».
«شاه باکودتا مخالفت کرد».
«به محض رفتن شاه،می خواهندگروهی بنام ملت مسلمان به موسسات ارتشی ودولتی حمله کنند».
«توطئه خارجی برای حمله اشراربه موسسات نظامی ودولتی؛هشدارامام خمینی به مردم و ارتش».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
درخواست آمریکاازارتش ایران:«کودتانکنید!».
پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی):«ژنرال آمریکایی(رابرت هویزر)،درتهران یک کودتاتدارک می بیند».
«سوئیس اقامت شاه رامی پذیرد».
«اسرائیل نگران تامین نفت».
سازمان اطلاعات وامنیت کشور(ساواک):«دخالت ساواک درحوادث گرمسار تکذیب می شود».
بختیار:«من برای جارو شدن خیلی سنگینم».
«سوریه ازآیت الله خمینی حمایت می کند».
«آیت الله العظمی خمینی باسوریه تماس گرفت».
«ازبیم ادامه تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا،مادروخواهرشاه بازهم خانه عوض کردند».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
«ازطرف امام خمینی،اعضای دولت موقت اسلامی تعیین شدند».
پیغام امروزتعطیل شد:«روزنامه پیغام امروزکه پس ازپایان اعتصاب مطبوعات تنها5شماره منتشر شده بود،تحت فشارمدیرآن که درخارج به سرمی برد،تعطیل شد».
«تاریخ بازگشایی دانشگاه اعلام شد».
«هر5عضوشورای انقلاب درایران هستند».
انفجاربمب درقزوین:«شب گذشته بمبی که درخانه سرهنگ دیهیم رئیس شهربانی قزوین کار گذاشته شده منفجرشد.وساکنان خانه وخانه های اطراف راوحشت زده کرد».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«حمله شدید مسکوبه بختیارنخست وزیر».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
«شاه رفت».
«شاه درآخرین لحظه مصاحبه مطبوعاتی رالغوکرد».
«تاسیس فروشگاه تعاونی اسلامی پوشاک».
«درشمیران مستشارآمریکائی بطرزمرموزی کشته شد.سرهنگ آرتوردبلیوهاین هات،رئیس ستاد مستشاری آمریکادرارتش ایران بود.صبح امروزبه کلانتری دربند اطلاع داده شدکه این افسر آمریکایی درخانه اش بطرزمرموزی درگذشته است.جسداین سرهنگ دراتاقش درحالی که حلق آویزشده،پیداشد».
سرهنگ آمریکایی چگونه درکرمان به قتل رسید:«سرهنگ بازنشسته«مارتین برکوتیز»که گفته می شود ازافسران نیروی هوایی آمریکابود،پریشب درخانه مسکونی اش واقع درخیابان چهارم آبان کرمان به قتل رسید.وی دریک سال پیش به عنوان مدیرشرکت پارسون جردن(مشاورمس سر چشمه)باحقوق ماهیانه480هزارریال استخدام شد».
اعضای احتمالی شورای انقلاب اسلامی:«ازدکترسنجابی یامهندس بارزگان به عنوان نخست وزیر احتمالی دولت موقت نام برده می شود».
«سرتیپ رزمی رئیس سابق شهربانی آبادان که درپی فاجعه سینمارکس آبادان به تهران فراخوانده شده بود،بازنشسته شد».
آگهی روزنامه:«دومیلیون ونیم تومان درمقابل بیع بسیارارزنده بدون واسطه مورد نیاز است عصرها تلفن….».
«برخی ازاعضای خانواده سلطنتی به آمریکا رفتند».
«برای همراهی با جنبش مردم؛کتابفروشی های دانشگاه،هفته ای دو روز تعطیل می کنند».
26دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«مصرامروزمنتظرشاه است».
«بازجوئی ازارتشبدنصیری آغازشد».
«سیستم بانکی فلج شده است».
«روستاهای زاهدان5روز است می لزرد».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
«سنابه دولت بختیاررای اعتمادداد».
«تجاوزماموران به طرح بیمارستان تجریش محکوم شد».
مجله سپید وسیاه،11بهمن ماه1357،ش1095
«…ساعت30/11روزسه شنبه 26دیماه1357شاه باچشمانی اشکبارایران راترک گفت.درحالی که درآخرین لحظات مصاحبه ای راکه قراربودانجام دهدلغوکرده بود.ساعتی بعدکه خبربوسیله رادیو پخش شدناگهان تهران وشهرستانهاتبدیل به یک پارچه شوروهیجان گردید…».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
«اموال شاه ملی اعلام شد».
«ایران یک چشم خندان یک چشم گریان؛زلزله خراسان صدهانفرراکشت».
«کلانتری های اهواز تخلیه شد».
«گروهی ازنمایندگان مجلس استعفادادند».
«شاه درآخرین لحظه گریه کرد».
«تعطیلی داروفروش های عمده به قیمت جان بیماران تمام می شود».
«امیرمسعودی طباطبائی(رئیس راه آهن ایران)بازداشت شد».
«آلمان نگران سرمایه های خوددرایران است».
«نگرانی اسرائیل ازایران؛تلویزیون اسرائیل دی شب به نقل ازمحافل سیاسی گفت:بارفتن شاه جبهه شرقی غرب فروریخت».
«شاه وسادات درباره ایران مذاکره کردند».
«فلسطینی های تندوربه سفرشاه به مصرحمله کردند».
«مردم می خواستندزندان قصرراویران کنند؛به درخواست آیت الله طالقانی ازاین کارخودداری شد».
«شش لبنانی برای بازگشت موسی صدر،هواپیمایی راربودند؛بیروت-رویتر،شش هواپیمارباشب گذشته هواپیمایی لبنانی رابا73سرنشین و9خدمه به منظورآزادکردن امام موسی صدررهبر شیعیان لبنان ربودندولی پس ازچند ساعت گروگان هاراآزاد و خودرابه نیروهای امنیتی لبنان تسلیم کردند…رهبرهواپیمارباهادرکنفرانس مطبوعاتی گفت:ترتیبات ناپدیدشدن امام صدررابخاطرحمایت ازآیت الله خمینی رهبر تبعیدشده شیعیان ایران فراهم کرده است».
«فروهرباامام خمینی ملاقلات کرد».
«مجسمه های شاه ورضاشاه رادرشهرهاپائین کشیدند».
«درچندشهرماموران مجسمه های شاه را پائین کشیدند».
«زلزله درقائن صدهانفرراکشت».
«یحی صادق وزیری،وزیردادگستری24ساعت پس ازآنکه ازدولت رای اعتماد گرفت، استعفاکرد.وزیر 68ساله کابینه دکتربختیارعلت استعفای خودراعدم تجهیزدادگستری برای مجازات متجاوزان به حقوق مردم وبیت المال اعلام کرد».
«بیش از3هزارنفرازکارکنان بانک سپه وشعبات وابسته موسسه اطلاعات راگلباران کردند؛ ساعت10صبح دیروز کارکنان بانک سپه وشعبات وابسته به آن ضمن یک راهپیمائیی آرام دراطراف میدان سپه به موسسه اطلاعات آمدند تاباشعار مطبوعات پیروزی ات مبارک یکبار دیگر همبستگی خودرابانویسندگان متعهد کارکنان وکارگران اطلاعات تجدید کنند».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
«حمله تانک هاوچماق بدستان به اهوازودزفول».
«تانک هاده هااتومبیل رادردزفول لِه کردند».
«امام خمینی خواستاراستعفای وزراشد».
«کُردهای شورشی به پاسگاه ژاندارمری حمله کردند».
«گروهی می خواستندانبارنفت ری را آتش بزنند».
«اعلامیه آیت الله طالقانی درباره راهپیمائی فردا».
«20نماینده تاکنون استعفادادند».
«رادیووتلویزیون مهابادبعدازظهرسه شنبه برنامه های شادپخش کرد».
«نام کنلل پسیان از لغت نامه دهخداسانسورشد».
28دی ماه1357روزنامه آیندگان
«درپی اخطار آیت الله العظمی خمینی؛نمایندگان مجلس برای استعفاصف کشیدند».
«کودتای گروهبان حسینی درنهاوند».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
«امام خمینی درخواست کارتر راردکرد».
«ازطرف وریرسابق دادگستری ایالات متحده آمریکاسه پبشنهاددرباره ایران به امریکاداده شد».
«به دعوت امام خمینی؛میلیون هانفردرتهران،شهرستان ها وحتی درروستاها راه پیمائی کردند».
«قطعنامه راهپیمائی؛ماخواهان جمهوری آزاداسلامی هستیم».
«شایعه مسمومیت آب مردم شمال رادروحشت فروبرد».
«دربابلسر،گنبدکاووس،آمل وچندشهردیگرعده ای مسموم شدند».
«آب اغلب شهرهای شمال برای آزمایش به آزمایشگاه فرستادند».
«دربیشتر شهر آب قطع شد».
«چماقداران به اتومبیل هادرجاده های کرمانشاه حمله کردند».
«100نماینده پارلمان راترک نمی کنیم».
«700میلیون تومان برای انحلال مجلس اختصاص داده اند».
«اعلامیه دست چپی های مصرعلیه دیدارشاه؛شهربانی مصربدفتریک حزب دست چپی کوچک که نامش حزب اتحادمترقی است،حمله کرد».
«بنی احمداستعفاکرد».
«انتقالات نظامی درمرزایران».
«ژاندارمری اعلام کرد؛پنجاه افغانی درمرزایران مستقرشدند».
«اداره مرکزی ساواک مشهدتخلیه شد».
«کارکنان بارنک رفاه خواستارایجادبانکداری اسلامی شدند».
«سازمان کارگران ایران منحل شد».
«اهالی ده لویزان باحمله مکرر چماق بدستان روبروشده اند».
«درساعات منع رفت وآمدبه دوفروشگاه دستبردزدند».
«جبهه طرفداران سلطنت درژنو؛یک جبهه برای سلطنت درایران درژنوتشکیل شده که هدف آن توطئه برای قتل حضرت آیت الله العظمی است».
«نماینده آیت الله طالقانی وصدهانفرازمسلمانان وارامنه برای ابراز همبستگی وهمدردی با خانواده«الواندملیکیان»جوان17ساله ای که روز29مخرم شهیدشد،به خانه اورفتند».
«فرمانداری کازرون کسانی که بنام فرمانداری نظامی به خانه ها حمله می کنند دروغ می گویند».
«تعدادی ازشعارهای راهپیمائی دیروز؛برادرشهیدم شهادتت مبارک.نصرمن الله وفتح القریب.الله اکبر،لااله الاالله،گلوله،مسلسل،جواب ضدخلق است.مزدورآمریکایی اخراج باید گردد.درطلوع آزادی،جای شهداخالی.تنهاره سعادت ایمان جهادشهادت.حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله.تا دفع هرستمگرنهضت ادامه دارد،حتی اگر شب و روز برماگلوله بارد.نظام شاهنشاهی نابودگردد. فلسطین ویتنام متحدخلق ما.تفرقه تفرقه سلاح دشمن ماست.نابودبادصهیونیسم.کارگر،دانشجو، روحانی،پیوندتان مبارک.خمینی خمینی خدانگهدارتو،بمیردبمیرد،دشمن خونخوارتو.استقلال آزادی جمهوری اسلامی.ماپیروقرآنیم سلطنت نمی خواهیم.اساس این شورابرضدالله است.ایران کشور ماست خمینی رهبرماست.کشته شدگان راه حق راه حسین رفته اند،ماندگان شهرمالبیک به زینب گفته اند.این است شعارملی خدا،قرآن،خمینی.تسنن،تشیع،پیوندتان خدایی است.کابینه بختیاریک حیله جدید است،برنامه خمینی برچیدن یزید است».
«شعارپلاکاردها؛مادراین رفراندوم حکومت بختیارراغیرقانونی دانسته وخواستار حکومت اسلامی هستیم.دراین شرایط هرنوع توطئه برضدمردم رابی اثر می کنیم.درود برشهدای راه آزادی خلق. درودبرمجاهدکبیرآیت الله طالقانی.28مردادرافراموش نکنیم.ایران ازآخرین نقاطی است درجهان که امپریالیسم درآن خواهدجنگیدوبایدآرزوکردایران گورامپریالیسم باشد.(ازمجاهدشهیدمهدی رضایی). تااستقرار جمهوری اسللامی به مبارزه ادامه می دهیم.شهیدان قلب تاریخ اند.سیدجمال الدین اسدآبادی مردهمیشه ی زنده تاریخ.خون شهیدان ما متدادخون شهیدان کربلاست(امام خمینی)».
مجله سپید وسیاه،11بهمن1357،ش1095
شعارهای جالب راهپیمایان:
«یک نگاه کوتاه به شعارهایی که گروه های مختلف،بخصوص مخالفین وموافقین درراهپیمایی ها شان می دادند،نشان می دهدکه شباهت هایی بین آن هاوجود دارد وهردوبیشتردرجهت دینی و مذهبی است.دراین جابدون هیچ گونه تغییروتفسیر شعارهایی راکه نزدیک وشبیه بهم است برای ضبط درتاریخ واطلاع خوانندگان گرامی چاپ می کنیم:
مخالفین:ارتش برادرماست،خمینی رهبرماست
موافقین:برادرارتشی،الهی زنده باشی
مخالفین:استقلال،آزادی،حکومت اسلامی
موافقین:استقلال،آزادی،قانون اساسی
مخالفین:بختیاربختیار،آدم بی اختیار
موافقین:بختیاربختیار،سنگرتونگهدار
مخالفین:سکوت هرمسلمان،خیانت است به قرآن
موافقین:اکثریت خاموش،سکوتت رابشکن
مخالفین:وای به روزی که مسلح شویم
موافقین:برادرهموطن،کشوروآتش نزن
مخالفین:ازهاری بیچاره،بازم بگونواره
موافقین:روزنامه های دروغگو،بازم بگوساواکه
مخالفین:خدا،قرآن،خمینی،این است شعارملی
موافقین:خدا،قرآن،محمد،این است شعارملت
مخالفین:خمینی تویی رهبربت شکن،خمینی تویی وارث انبیا
خمینی تویی رهبرخلق ما،مجاهدمجاهدخمینی امام
موافقین:هرکس به کسی نازد،ماهم به علی نازیم
مخالفین:درود برمجاهد،درودبرفلسطین،فلسطین،فلسطین،برادرقهرمان
موافقین:خلیج مافارس است،کشورماپارس است
مخالفین:حزب فقط حزب الله،رهبرفقط روح الله
موافقین:مهدی صاحب زمان،امام آخرماست
«درراهپیمایی تاریخی وعظیم دیروز؛دریایی از میلیون ها انسان بخروش آمد».
«دکترکریم سنجابی،رهبرجبهه ملی ایران،همراه یاران وهمراهان،بخش عظیمی ازراهپیمایی دیروز راتشکیل دادند».
«400بلندگوتوسط بیش از150جوان داوطلب بود».
«برای کنترل بلندگوها80دستگاه کنترل صداهم تهیه شده بود».
«برخورداهواز22کشته و80مجروح داشت».
«تشییع جنازه شهدای اهواز».
«اجتماع کارمندان مخابرات برای تجلیل ازشهدادربهشت زهرا».
«یک پاسگاه اطلاعاتی آمریکادرمرزایران هنوزدایراست؛آمریکایکی ازپُست های جاسوسی خودرا درایران بسته اما یک پُست دیگرجمع آوری اطلاعات راکه مهم تر است برای نظارت برآزمایش های موشکی شوروی هم چنان بازگذاشته است».
«پارلمان اروپایی نقض حقوق بشردرایران رامحکوم کرد».
«به علت اختلاف بازماندگان درپایگاه شاهرخی:چندصدنظامی اعتصاب غذاکردند».
«حمله چماق بدستان وتیراندازی درمسجدسلیمان».
«ساواک آبادان دایره راهنمایی ورانندگی می شود».
«شکایت مردم نهاوندازچماقداران به کانون وکلا».
«نام وآدرس صندوق های قرض الحسنه اعلام شد».
«5/3میلیون کارگربیکارشده اند».
30دی ما1357روزنامه آیندگان
«دکترسنجابی مامورکنترل اعتصاب هاشد؛آیت الله العظمی خمینی به اوماموریت داد».
«برداشت جامعه شناس آمریکایی ازگفته های آیت الله العظمی خمینی؛جمهوری اسلامی مبتنی بردمکراسی چندحزبی است».
«اعتراض«پراودا»روزنامه ارگان حزب کمونیست شوروی به حضورآمریکائیان درایران:«پراودا» حضور مزدوران آمریکائی بالباس شخصی رادرایران که ماموریت شان تامین نگاه داری تجهیزات نظامی آمریکائی درایران است رامحکوم کرد».
«7نفرازبسته بندان هیات اسلامی دستگیرشدند؛ماموران به فروشگاه اسلامی آبادان حمله کردند. قسمت بسته بندی ارزاق عمومی هیات اسلامی آبادان موردحمله ماموران نظامی قرارگرفت و7تن ازبسته بندان دستگیرشدند».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«امام خمینی جمعه درتهران نماز می خواند».
«امام خمینی پیشاپیش راه پیمائی عظیم به بهشت زهرامی روند».
«اسامی اعضای شورای انقلاب تا48ساعت دیگر اعلام می شود».
«هشدارشوروی درباره کودتا درایران».
«امام خمینی ساعت5/8صبح جمعه واردتهران می شود».
«بنای یادبودانقلاب ایران درلیبی».
«دیروزهنگام گشایش یک نمایشگاه کتاب وفروشگاه انواع کتاب های روزدرکتابخانه ساری عده ای به کتابخانه حمله کردندوشیشه های آنراشکستند».
«روابط عمومی ارتش اعلام کرد:خسرودادفرمان آتش نداده است».
«اعلام جرم بازاریان تهران علیه ولیان درباره کشف میلیون هاتومان سوءاستفاده درآستان قدس رضوی».
«بدنبال تهدیدهای تلفنی؛تدابیرامنیتی برای حفظ جان امام خمینی شدیدترشد.پس ازتهدیدهای ناشناسی که اخیرا علیه آیت الله العظمی خمینی عنوان شده،نیروهای پلیس فرانسه بطور محسوسی برتدابیرهای حفاظتی خودازخانه آیت الله افزودند».
«چماق بدستان درجاده ها به مسافران حمله کردند».
«آمریکاامیدبه بختیارراازدست داده است».
«اعلام جرم علیه فرماندار نظامی خرمشهر».
«شاه4یا5روزدیگردرمصرمی ماند».
«تغییرنام خیابان شاپور:«دیروزطی مراسمی درانتهای خیابان شاپور،نام این خیابان تغییرداده شدو بنام خیابان شهیدگلسرخی نامگذاری گردید.بلافاصله پس ازتصویب این نام،گروهی ازاهالی محل مامورنصب تابلوهای نام جدید درنقاط مختلف این خیابان گردیدند».
«زلزله زدگان قائن درانتظارکمک فوری».
«پایگاه هوائی بندرعباس بانهضت مردم اعلام همبستگی کرد».
«اعتصاب غذاوراهپیمایی پایگاه نیروی هوایی بااعلام پشتیبانی ازقعطنامه اربعین».
«همافران بندرعباس اعلام راهپیمایی کردند».
متهم حادثه سینمارکس آبادان دستگیرشد:«آبادان:درخصوص مطلبی که ازقول وزیردادگستری در موردسینمارکس درروزنامه کیهان درج شده بود،ضرابی دادستان شهرستان آبادان اظهارداشت:که چون ممکن است ازمطالب مذکور برداشت های مختلفی بشود،لازم به یادآوری است که پرونده مربوط به سینمارکس آبادان بطورمرتب موردرسیدگی قرارگرفته واخیرا یکی ازمتهمین حادثه دستگیرشد وتحقیق ازوی ادامه دارد.امید می رود که بزودی پرونده تکمیل وباکیفرخواست به دادگاه جنایی ارسال گردد.محاکمه وی نیزدرجلسه علنی دادگاه انجام خواهدشد…دادستان آبادان گفت: این متهم به هیچ وجه ارتباطی بامتهم اولی بنام عبدالرضاآشورکه درعراق دستگیر وزندانی شده است ندارد.و برخلاف نوشته روزنامه هیچ شورایی درجریان رسیدگی به پرونده دخالت نداشته و پرونده مسیرقانونی خودراطی می کند».
«کودکان ایرانی فعالانه درانقلاب شرکت کردند».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«نمازجمعه باامام خمینی درتهران»
«راهپیمایی شنبه برهبری امام خمینی».
«انتقادازمطبوعات درموسسه اطلاعات؛متن قطعنامه اجتماع کنندگان در اطلاعات:… مامی خواهیم مطبوعات صفحات خودرابطورمعقول وتناسب درخدمت همه گروه های فکری وعقیدتی درگیردر انقلاب قراردهند.وازانعکاس مغرضانه نظریات خودداری ورزند».
«متن استعفای سیدجلال تهرانی،رئیس شوری سلطنت؛شورای سلطنت غیر قانونی است».
«اشغال نظامی مهرآبادبرای جلوگیری ازپرواز انقلاب».
«اشغال سفارت وکنسولگری ایران درپاریس».
«آخرین خبر؛پرواز امام به تعویق افتاد».
«امروزتظاهرات طرفداران قانون اساسی درخیابان های تهران صورت گرفت.ناظران شرکت کندگان دراین تظاهرات رابین 100تا160هزارنفرتخمین زدند».
مسکو:«شعاررهبران مذهبی ایران،مترقی است».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«دوسه هفته دیگر جمهوری اسلامی مستقرمی شود».
2بهمن1357روزنامه کیهان
«ایران درتدارک بزرگترین استقبال تاریخ».
«الله اکبر،هشدارپاسداران شب؛گروه پاسداران شب که ازجوانان استقلال طلب و آزادیخواه تشکیل شده،ووظیفه درامان نگهداشتن شهرراازهجوم چماقداران وقداره بندان بعهده گرفته اند،دردومین بیانیه خودچنین نوشته اند:ماکه بابیانیه شماره یک اعلام موجودیت کردیم،بدینوسیله اعلام می داریم1-پاسداران شب درصورت احساس خطرومشاهده اشرارباتکبیرالله اکبرتقاضای کمک خواهند کرد2-وموکدااعلام می داریم که باارتش ملی خودهیچ گونه تضادی نداریم».
«مطبوعات پاریس؛شانس بازرگان برای نخست وزیری بیشتراست».
«رئیس دادگستری قوچان(رحمت الله محبتی)خواستارتعقیب چماق بدستان شد».
«3چماق بدست کشته شدند.سه نفرازچماق بدستان هنگامی که درصددمتوقف ساختن یک اتومبیل بودنددرتصادف باهمین اتومبیل کشته شدند.این حادثه درچالا نچولان بین بروجردودرود رویداد».
«قم برای استقبال ازامام خمینی آماده می شوند».
«ماموران شرکت ایزایران رااشغال کردند؛شرکت ایزایران،روزگذشته به اشغال ماموران نظامی درآمده وازورودکارکنان شرکت که مربوط به خدمات کامپیوتری است به داخل جلوگیری به عمل آمد».
«اعلامیه شماره 1کمیته اعتصاب منتخب امام خمینی؛دراولین جلسه آقایان دکترکاظم یزدی ودکتر مهدی ممکن به عضویت کمیته انتخاب شدندوبرای مطالعه کارهای مختلف گروه های کارتخصصی تعیین شد…ازآنجاکه موضوع توزیع گندم دردرجه اول اهمیت قراردارد.بابررسی های که به عمل آمد تصمیم گرفته شد1-تخلیه کشتی های حامل گندم،دربنادرمختلف بفوریت انجام گیرد…امضاء:کمیته تنظیم اعتصابات متخب امام خمینی،دکتریدالله سحابی».
«دسته گل امام خمینی برای خاخام بزرگ ایران؛تل آویو،خبرگزاری فرانسه،سیاسیون سیمانتوف، رئیس سازمان یهودیان ایرانی دی شب درتلویزیون اسرائیل فاش کردکه در این اواخرآیت الله خمینی دست گلی برای یدیدی خاخام بزرگ ایران فرستاده است،تا تشویش ها ونگرانی های بسیار شدید یهودیان رابرطرف کند».
«اعلامیه دولت؛گندم بقدرکافی موجوداست».
«شورای سلطنت تشکیل شد».
«رادیولندن؛بختیاراستعفای دوعضوشورای سلطنت راتکذیب کرد».
«کارکنان رادیوتلویزیون علیه شاپوربختیاراعلام جرم کردند».
«کارکنان چاپخانه دولت ایران درکیهان اعلام داشتند:کارکنان چاپخانه دولت ازاین پس ازچاپ گذرنامه که جوازخروج چپاولگران بیت المال ویغماگران سرمایه های ایران است خودداری می کنند.وباعدم چاپ اوراق قرضه وسایراوراق بهادرنقشه های شوم عاملان امپریالیسم بین المللی رانقش برآب می کنند».
«آباده-ده هاهزارتن ازمردم آباده وایل قشقایی روزگذشته ازمحمدناصرقشقایی رئیس ایل قشقایی که ازتبعیدبه ایران بازگشته استقبال کردند».
«سرقت های مکرردرلاهیجان؛اکثرمغازه های لاهیجان مورد سرقت قرارمی گیرد.شب ها بطورکلی درمیان این شهرماموری دیده نمی شود».
«پرویزقلیچ خانی برای مبارزه به ایران برمی گردد:پرویزقلیچ خانی قهرمان نامی ایران که به نشانه اعتراض به رژیم ایران ومبارزه باآن ازشرکت دربازهای جام جهانی خودداری کردتااواخر این هفته به ایران بازخواهدگشت».
«2هزاربلوچ طرفدارشاه به پاکستان پناهنده شدند».
«ارگان حزب حاکم سوریه خواستارکناره گیری دولت بختیارشد؛روزنامه البعث نوشت:شاپوربختیار نخست وزیرایران بدبیارترین افراداست.زیرانه می تواندنقش شاه رابازی کندونه می توانداشتباه های اوراترمیم کند».
«تیراندازی به خانه افسرآمریکایی؛سفارت آمریکادرتهران دیروزاعلام کردکه یک شنبه گذشته شخص ناشناسی یک گلوله به خانه یک افسرارتش آمریکادرتهران شلیک کرده…این افسرآمریکایی «روی هولینگ ورث»نام دارد».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«دیروزگروهی به عنوان اعتراض به روش روزنامه های آیندگان وکیهان درانتشاراخبارومقالات به یک راهپیمایی دست زدند.راهپیمایان که بادادن شعارحزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله موضع خودرا آشکارمی کردند وهربخش ازگفته سخنرانان راباتکرار3بارالله اکبر تائید می کردند».
«تهدیدهای تلفنی علیه آیت الله العظمی خمینی».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«اعلامیه کمیته برگزاری مراسم استقبال:ازآذین بندی خیابان ها خودداری کنید».
«تهرانی،شورای سلطنت راغیرقانونی خواند».
«رئیس شورای سلطنت دلیل استعفای خودرا اعلام کرد».
«همراه بالایحه تعقیب ومجازات متجاوزان به بیت المال:لایحه انحلال ساواک تقدیم می شود».
«داشجویان طرفدارامام خمینی کنسولگری ایران دربمبئی رااشغال کردند».
«ساختمان ساواک آستارابه آتش کشیده شد».
«نمایشگاه عکس شهدادربیمارستان مهدی رضایی(بیمارستان قلب)».
«تخلیه روستاهای شوروی درمرزایران ایران؛تهران،آشوشیتدپرس،گزارش های اطلاعاتی نشان می دهدکه شوروی به تخلیه ساکنان روستاهای مرزی خودباایران پرداخته است».
«نیروی پایداری منحل شد:امروزاعلام شدکه نیروی پایداری که یکی ازسازمان های تابعه ژاندارمری بوده،ازتاریخ 6دی ماه 1357منحل شده است».
«طراح ماجرای المپیک مونیخ درانفجاربمب کشته شد:ابوصلاح حسن رئیس نیروهای امنیتی سازمان چریکی الفتح ویکی ازشخصیت های برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین براثر انفجاربمبی دریک اتومبیل درشهربیروت کشته شد.ابوحسن به هنگام مرگ36سال داشت.گفته می شودابوحسن نقشه حمله به ورزشکاران اسرائیلی دربازی های المپیک درسال1973مونیخ را طرح ریزی کرده بود».
«خیابان حنیف نژاد؛بدنبال چاپ خبرتغییرنام خیابان شاپور،روزگذشته اطلاع حاصل شدکه چون محمدحنیف نژادیکی ازشهدای سیاسی ساکن خیابان شاپوربوده است.اهالی خیابان شاپوربا تشکیل جلساتی درچندمسجدکه باحضورحضرت آیت الله غروی وسایرآیات عظام تشکیل شده بود، نام این خیابان راازشاپوربه خیابان حنیف نژادتغییرداده اند».
«درحمله تانک هاوچماق بدست ها به رضائیه عده ای کشته ومجروح شدند».
«چماق بدست هادرچندشهربه مردم حمله کردند».
«وزیرپیشین دادگستری آمریکا(رمزی کلارک):99درصدمردم طرفدارامام خمینی اند».
ایزوستیاارگان ذولت شوروی،دیروزدربرابرانتقادهای روزنامه های غربی وبویژه روزنامه های فرانسه وآمریکاازآیت الله خمینی به دفاع ازاوپرداخت».
«کمبودگوشت گاووگوسفند درتهران».
«بابل،هدایت الله فهیمی(واعظ):زندانیان سیاسی،نیازی به اعاده حیثیت ندارد».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«ازپروازهواپیمای امام خمینی به پاریس جلوگیری شد».
«به کلیه شرکت های هواپیمائی بین المللی اعلام شدکه به تهران پرواز نکنند».
«تانک ها،مهرآبادرامحاصره کردند».
«ده هاهزارنفردراطراف مهرآباداجتماع کردند».
«امام خمینی تاکیدکرد؛جمعه به وطن بر می گردد».
«کارکنان هواپیمائی ملی:قسمت هایی ازهواپیمای امام خمینی راخراب کردند».
«برنامه رادیویی«شباهنگ»آبادان قطع شد.برنامه رادیویی شباهنگ که هرشب ازساعت 23تا24از رادیونفت ملی پخش می شد،قطع شد.نویسنده ومجری این برنامه«ملک جرموس»نام دارد».
«مردم بابلسربجای گل،(برای مقابله باکمبود موادغذایی)حبوبات می کارند».
«کارکنان وزارت خارجه باملت ایران اعلام همبستگی کردند».
«درکلاردشت1500نفرمسموم شدند.علت مسمومیت خوردن غذایی است که روستائیان درمراسم مذهبی خودخورده اند…حال 200نفرازمسمومین وخیم است».
«گاردجاویدان شاهنشاهی بابه نمایش گذاشتن تانک ها،توپ های ضدهوایی و کماندوهای ضربتی خودبرای خبرنگاران خارجی،دیروتاکیدکردندکه تاآخرین قطره خون خودرابرای خفظ شاه،نظام پادشاهی ودولت غیرنظامی خواهندریخت».
«چماقداران هشتپرطوالش رامحاصره کردند».
4بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«پنج شنبه10صبح طرفداران قانون اساسی درمقابل مجلس اجتماع می کند؛تدارک تظاهرات به طرفداری ازقانون اساسی وسوسیال دمکراسی».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«آخرین خبر،ساعت دونیم بعدازظهر؛بازگشت امام خمینی2روزعقب افتاد».
«تظاهرات وسیع طرفداران قانون اساسی دربهارستان».
«شاه ازخیانت دوستانش رنج می کشد».
«بختیارازامام خمینی سه هفته فرصت خواست».
«مذاکرات بازرگان-بختیاربرای مراقبت امام».
«ازطرف مقامات دولتی؛پرواز هواپیماهای کلیه کشورها به ایران قدغن شد».
«نظامیان درتظاهرات طرفداری ازامام خمینی».
«توطئه سوء قصد به امام خمینی کشف شد؛منابع موثق درتهران دیروزگفتندکه توطئه سوء قصدی علیه آیت الله خمینی توسط سرویس های مخفی ایران کشف شده است.ظاهرا این توطئه توسط ماموران خارجی طرح ریزی شده که برای همین منظورترتیب یافته وقبلا درایران رخنه کرده بودند.این طرح می بایست درهنگام ورود آیت الله به ایران درجمعه به مرحله اجرادرمی آمد».
«رادیولندن؛به شرط انتخابات صحیح؛بختیارحاضر به قبول تغییررژیم است».
«امام خمینی حاضر نشد به لیبی برود».
«سرلشگرعلاءالدین ناظم(بازنشسته):ارتش آمادگی کودتاراندارد».
«پاسخ یهودیان ایران به رادیو اسرائیل؛یهودیان ایران برخلاف گفته تلویزیون اسرائیل،درایران احساس آرامش می کنند.صهیونیست هامی خواهندبین اقلیت یهودی ومسلمانان اختلاف بیاندازند تاازآب گل آلودماهی بگیرند».
«5/3میلیون کارگرایرانی3ماه است حقوق نگرفته اند».
«شوروی:برای آمریکاچین جانشین ایران می شود».
«100سربازایرانی دربیروت».
«فعالیت اسرائیل برای مهاجرت یهودیان ایران:تعدادیهودیان ایران به حدود50هزار نفر می رسد».
5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«بختیارنامه برای امام خمینی فرستاد».
5بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«کمیته ای ازسوی آیت الله خمینی ماموررسیدگی به معاملات ایران وآمریکا شد؛ تجدیدنظردر معاملات ایران وآمریکا».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«چماق بدستان به دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند».
«جلوگیری ازحرکت طرفداران قانون اساسی؛صدهانفرازکارکنان صنایع نظامی پارچین ورامین که بوسیله20دستگاه اتوبوس متعلق به این سازمان برای شرکت درتظاهرات به طرفداری ازقانون اساسی ازورامین عازم تهران بودنددرمدخل شهرورامین وسیله گروه هایی ازجوانان که درکمیته انتظامات شهرعضویت دارند،متوقف شدندومردم شهرمانع حرکت این عده به سوی تهران گردیدند».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«ده هانفردرسراسرکشورکشته شدند».
«5روزنامه نویس بازداشت شدند».
«ازطرف بختیار،خبراعدام16همافرتکذیب شد».
«تحصن صدهاروحانی دردانشگاه».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«درتظاهرات قانون اساسی،نامی ازشاه نبود».
«نامه یک زن یهودی ایرانی به آیندگان؛هموطن،ماهم خون مان قرمزاست…ماآیت خمینی رابه عنوان یک رهبرانقلاب می ستانیم.اوست که خون های منجمدشده دررگ های ایرانی رابه حرکت درآوردوخواب چندین ساله بی تفاوتی ویابی خبری را ازدیده هاگرفت».
9بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«روزنامه نگاران ارزندان باغ شاه آزادشدند».
«به عنوان اعتراض به کشتارهای اخیر؛بانک هابرای یک هفته تعطیل شد».
«انعکاس جهانی وقایع دیروزتهران؛خونین ترین حادثه پس ازفاجعه میدان ژاله… میدان24اسفند،به میدان جنگ شباهت پیداکرده».
«6ساعت جنگ خونین درتهران»
«هشدارامام خمینی درباره نوشته های پشت پرده».
«آیت الله طالقانی به جمع متحصصنین پیوست».
«شاه به کارترونزدیکان خودحمله کرد».
اطلاعات اسرارترورهای سیاسی30ساله اخیر رافاش می کند؛مهدی عراقی رهبریک گروه افراطی اسلامی گفت:«ماسه نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایادی ودکتر اقبال بود».
«نزن سرباز…»
«فرودگاه های کشوربازشد».
«سنگربندی خیابانی وآتش سوزی وتظاهرات درتهران».
«یک سرلشگرژاندارمری درجریان تظاهرات دیروزدرمیدان24اسفندموردهجوم مردم خمشگین قرار گرفت وبشدت مجروح شد.این سرلشگر«تقی لطیف»نام دارد.رئیس آجودانی ژاندارمری بعدازفرار ضاربین توسط مردم به آمبولانس منقل می شود.وی بعدازانتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت وحالش رضایت بخش است».
«8نماینده دیگراستعفادادند».
«شهدای تظاهرات آبادان؛به منظوربزرگداشت وتجلیل ازشهدای آبادان بیش ازده هزارنفربدعوت فرهنگیان ودانشجویان دانشکده نفت درمحل دانشکده اجتماع کردند.شهیدان:بهرام زندی، محمددستان،عبدالامام محمدی،علی ابرهیمی،ناصرسعیدی».
9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«خبرگزاری لیبی فاش کرد؛نقشه جرالد فورد برای جلوگیری ازبازگشت آیت الله العظمی خمینی».
«خبرگزاری لیبی گزارش کردجرالدفوردرئیس جمهوری پیشین آمریکاهنگام اقامتش دراسوان یک نقشه نظامی برای جلوگیری ازبازگشت آیت الله خمینی به تهران تهیه کرده است».
«ملاقات آیت الله خمینی باارتشبدجم».
«تصمیم شاپوربختیارنخست وزیرایران درموردمسافرت به پاریس وملاقات آیت الله العظمی روح الله خمینی نزدیکان رهبرمذهبی ایران رادچار تفرقه کرده است».
«آیت الله خمینی دربیانیه ای که روزگذشته انتشارداداعلام کردبختیارراتنهادرصورتی که ازمقام خود استعفابدهد،می پذیرد.این بیانیه راعلی مهدوی یکی ازروحانیون نزدیک به آیت الله العظمی خمینی برای خبرنگاران قرائت کرد.مهدوی تاکنون درمیان نزدیکان آیت الله خمینی چهره شناخته شده ای نبود.دراین حال منابع ایرانی گفتندارتشبدجم که بختیاربه وی مقام وزارت جنگ رادرکابینه خود پیشنهادکرده بود،دراواخر جمعه شب باآیت الله خمینی ملاقاتی کرده است».
«رفتگران شهرداری آبادان دست از کارکشیدند».
«شعبان بی مخ،ماهی68هزارتومان ازبیت المال باج می گرفت».
10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«غرب وجنوب تهران درشعله های آتش»
«ترکیه بجای ایران،پایگاه غرب می شود».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«روزنامه نگاران بدون بازجویی آزادشدند».
«مدیرکل آمریکایی پول خودراازصندوق آیت الله طالقانی دریافت کرد:دان ونترز،مدیرکل شرکت مهندسی وریسون-کنودی،دیروزمبلغ179500تومان ایرانی و11700دلارآمریکایی راکه گم کرده بود،از مسئول امورآیت الله طالقانی درحضورداوید پاترسون،نماینده سفارت آمریکادرتهران تحویل گرفت.وی از آیت الله طالقانی وجوانان شرافتمندی که پول را به دفتر آیت الله طالقانی آورده بودند،سپاسگزاری کرد».
راه پیمایان آبادانی مطبوعات راتهدیدکردند:
«درراه پیمایی دیروزمردم آبادان که بیش از200هزارنفردرآن شرکت داشتندبه خبرنگاران مطبوعات درآبادان اخطارشد.چنانچه نسبت به چاپ وقایع این شهراقدام نکنند،درراهپیمایی های آینده از سوی مردم طردخواهندشد…دراین اجتماع کیاوش یکی ازمعلمان که نخستین سخنران بود، خبرنگاران مطبوعات رامورد انتقادشدید قرار دادوگفت چنانچه نسبت به چاپ وقایع آبادان اقدام نکنند درراهپیمایی های آینده مطلقاجایی نخواهندداشت.سپس آقایان هاشمی ومَکی سخنانی پیرامون تجاوز و تعدی رژیم ودولت های غیرقانونی به ملت ایران ایرادداشتند».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«امام صبح فردادرتهران است».
«دستورخروج اتباع آمریکایی ازایران صادرشد».
«شایعه کودتاناگهان درهمه جاپیچید».
«نقل وانتقال وسیع تانک هاونیروهای مسلح درتهران».
11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«هشدارپراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)کودتای آمریکایی درشرف انجام است».
«دستورتخلیه آمریکایی هاازایران صادرشد».
«172نماینده هنوزمی گویندپارلمان راترک نمی کنیم…رقم نمایندگان مستعفی بالامی رود».
«اولین هواپیمای حامل خبرنگاران وعکاسان ویکی ازیاران امام خمینی امروزدرتهران به زمین نشست…ازنزدیکان آیت الله کسی نبود.تنهاامیرقطب زاده برادرصادق قطب زاده درمیان مسافرین هواپیمابود».
«دانشکده نفت آبادان به اشغال ماموران فرمانداری نظامی آبادان درآمد».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«9صبح فرداتهران است.خمینی می آید».
«دستورخروج همه آمریکائیان ازایران صادرشد».
«32نماینده استعفادادند».
پایان اشغال سفارت ایران درکپنهاک:
«سخنگوی تظاهرکنندگان که به زبان سوئدی صحبت می کرد،گفت:مابه هدف مان رسیدیم.مامی خواهیم آشکارکنم که خواهان ایجادجمهوری اسلامی درایران هستم.حدود15تظاهرکننده ایرانی مقیم دانمارک وسوئدسفارت رابدون هیچگونه صدمه ای ترک کردند.وطبق گزارش هاکسی دستگیر نشد.تظاهرکنندگان گفتنددرنظرگرفته بودند،عکس های آیت الله خمینی راجانشین عکس های شاه بکنند،ولی بعددریافتندحتی یک عکس شاه درسفارت وجودندارد».
سخن پراکنی های رادیو های مرموز درباره ایران:
«دوفرستند رادیویی مرموزهر روز در سخن پراکنی های تندخوددولت ایران ومنافع آمریکایی رامحکوم می کند.ومقام های ایرانی معتقدنداین فرستنده هادرکنترل شوروی است.یک رادیوبنام صدای ملی ایران می گوید:اکنون که شاه رفته،نوبت آمریکائیان است.امپریالیسم امریکا باید از کشور رانده شود وبه جهنم برود.رادیوصدای ملی ایران درباکوی شوروی است و کارکنان آن کمونیست های ایرانی و شوروی هستند…».
«به ادعای پراودا:ژنرال آمریکایی(هویزر)معاون شورای سلطنت است».
«ساختمان نیروگاه هاهمچنان ادامه دارد؛قراردادنیروگاه های اتمی فراماتوم رالغو شده،تلقی نمی کنم.کارساختمان دونیروگاه هسته ای فرانسوی درایران همچنان درجریان است وحکومت ایران به طوررسمی دراین باره که قرارداد5/10میلیاردفرانکی معادل3/2میلیارددلاری رالغوکرده است،اعلامیه ای انتشارنداده است.سخنگوی شرکت مهندسی «فراماتوم»که سرگرم ساختن دونیروگاه900 مگاواتی درکنار رود کارون است،گفت:قراردادیادشده امضاء شده است ونمی توان آنرالغوکرد».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«گرامی بادبهارآزادی».
«اولین پیام امام دروطن».
«امام هنگام ورودگریه کرد».
«طول جمعیت استقبال کننده33کیلومتر بود».
«بزرگترین استقبال تاریخ برگزارشد».
«باقطع ناگهانی بخش مستقیم تلویزیونی؛درشهرهامردم تلویزیون هارا شکستندوبه خیابان ها ریختند».
«نظامیان بخش مستقیم تلویزیون راقطع کردند».
«رئیس شهربانی کرمان،سرهنگ معتمدی مقارن5/1بعدازظهردیروزهنگامی که به همراه راننده و محافظ ازشهربانی رهسپارخانه خودبود،توسط دوناشناس موتورسوارترورشد».
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«امام مسئول شهرداری تهران را تعیین کرد؛شهرستانی پس ازاستعفای خودبه امام خمینی ازطرف ایشان مسئول اداره شهرتهران شد».
«قراردادهای خریداسلحه ازانگلیش لغوشد».
«انقلاب ایران به کشورهای دیگرسرایت کرد».
«زن ها ومردها بطورجداگانه به دیدارامام می روند».
14بهمن ماه 1357روزنامه اطلاعات
«امام آمد».
«امام خوش آمدی».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«تمایل بختیاربه ملاقات باآیت الله خمینی».
«پس ازاستعفای بختیاریک دولت ملی تشکیل می شود-سنجابی».
«نظامیان باسرودشاهنشاهی مراسم ورود آیت الله خمینی راقطع کردند».
«سفارت ایران دربیروت اشغال شد».
«توزیع پرسشنامه های مشکوک درشهر؛دی شب چندتن ازخوانندگان روزنامه طی تماس تلفنی باآیندگان گفتندکه شخصی که خودراازکارمندان اعتصاب سازمان رادیو وتلویزیون است وکارت شناسایی خودرانشان داده بود،پرسشنامه ای به مادادکه آنراپرکنیم.سوال های پرسشنامه درمورد وضع مملکت وآینده ایران بود.ازقبیل جمهوری اسلامی می خواهیدیاجمهوری آزاد؟».
«یکی ازمسافرانی که هفته پیش ازانگلیس به ایران بازگردانده شد:اول نظرت رادرباره شاه وخمینی چیست،بعدبیاانگلیس!».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«گروهی ازنمایندگان مخفی شدند».
«نهاوندی ومجیدی بازداشت شدند».
«برذاشت ازپس انداز وسپرده ها محدودشد».
«اعلامیه شماره37فرمانداری نظامی تهران؛دکترحاج سیدجوادی بازداشت شد».
«خسروقشقایی پس از25سال دوری ازوطن وتبعیدسیاسی فردابه ایران بازمی گردد».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«اردشیرزاهدی (سفیرایران درآمریکا)کارخودراازسرگرفت».
«بانک های سویسی10میلیاردتومان پول ایران رانمی دهند».
16بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«برای شرکت دردولت موقت وشورای انقلاب؛چندتن ازرهبران ازحزب خودمرخصی می گیرند».
«8هزاریهودی ایرانی به اسرائیل رفته اند».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«برای یافتن راه حل،آیت الله خمینی ومهندس بازرگان،به گفت وگونشستند».
«نهادهای سیاسی برای جلوگیری ازجنگ داخلی آغازشد».
«درپی بازداشت نهاوندی ومجیدی،100مقام پیشین بازداشت می شوند».
«بنی صدروزیراقتصادحکومت جمهوری می شود».
«حکومت ایران قادربه تامین پول آن نیست-قرارداد10میلیارددلاری خریداسلحه ازآمریکالغوشد».
«معنای جمهوری اسلامی برای من مجهول است-بختیار».
«بازرگان بابختیارودورهبربلندپایه نظامی ملاقات کرد».
«هزاریهودی ایرانی وارداسرائیل شدند؛روزنامه معاریوچاپ تل آویوگزارش داد:یک هزاریهودی ایرانی روزجمعه واردفرودگاه«بن گوریون»در«لود»شدند.معاریومتذکرشدتنهابخشی ازاین یهودیان قصد مهاجرت دارد.بقیه می خواهنددراسرائیل بمانندتااوضاع درایران تثبیت شود».
17بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«اعضای احتمالی شورای انقلاب درکابینه بازرگان؛رضاشایان،دکترمیناچی،ارتشبدفریدون جم، حسن نزیه،حسن بنی صدر،ابراهیم یزدی،علی اصغرحاج سیدجوادی،یدالله سحابی».
17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«پروازبی سابقه فانتوم هاوهلیکوپترهابرفرازتهران».
«تظاهرات عظیم به پشتیبانی ازبازرگان».
«موج اعتراض به بازداشت حاج سیدجوادی».
«لوایح انحلال ساواک ومحاکمه وزرا تصویب شد».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله خمینی؛به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
«بازرگان:اعضای کابینه تعیین شده اند».
«دیپلمات آمریکائی بااطرافیان آیت الله خمینی تماس گرفتند».(نقل ازمجله آمریکایی تایم).
«مسکوهنوزنگران کودتادرایران است».
«اعتراض گسترده به بازداشت حاج سیدجوادی».
«بازنشستگان ارتش ازآیت الله خمینی حمایت می کنند».
دریاداراستانسفیلدترنررئیس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا):سیاازقدرت مخالفان شاه شگفت زده شد!«آنچه ما پیش بینی نکرده بودیم این است که یک مردتنهابا78سال سن از15سال پیش تبعید شده بود،بتواندکاتالیزرتمام این ناراضی هاباشد».
«هجوم مردم به بانک ها؛درپی دستورالعملی که ازسوی کانون بانک هادرباره محدودساختن پرداخت های ثابت وحساب های پس اندازکه به بانک هاابلاغ وازدیروزبه طوررسمی به اجرادرآمد؛ هجوم مردم به بانک هاآغازشد».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاه».
«قم به کانون جمهوری اسلامی تبدیل شد».
«تبریک؛موسسه اسلامی حسینیه اصفهانی های آبادان درپشتیبانی ازفرمان حضرت امام در گزینش نخست وزیر».
18بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«دکترحاج سیدجوادی مخفی است».
«4نماینده استعفاکردند».
«نام 14عضوکابینه انقلاب دراطلاعات امروز».
«ژنرال هویزازایران رفت».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«به پادگان لویزان دستورآماده باشد داده شد».
«ژنرال هویزرازایران رفت».
«پشتیبانی ازبازرگان وسعت گرفت».
«واکنش موافق مطبوعات شوروی باانتصاب بازرگان».
«تاکنون41نماینده استعفاداده اند».
«لوایح دولت بارای اکثریت مجلس تصویب شد».
«امان الله رادمهر،معاون وزیرمشاوراستعفای خودرابه بازرگان داد».
«دستوربازداشت چندعضو نخست وزیری صادرشد».
19بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«میلیون هانفر به بازرگان گفتند:بله».
«هزاران نظامی امروز ازبرابرامام رژه رفتند».
19بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«مردم به بازرگان رای اعتماددادند».
«شاه دردادگستری محاکمه می شود-امام خمینی».
«لیبی دولت بازرگان رابه رسمیت شناخت»
«خروج مرموزشریف امامی ازایران».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«پرتاب نارنجک به منزل حاج سید جوادی».
«آمریکابابازرگان تماس برقرارکرد».
«22نماینده مستعفی شدند».
«بازرگان درپی ایجادجمهوری اسلامی دمکراتیک است».
«آمریکاذخیره سازی نفت را آغازکرد».
«مذاکرات بازرگان با افسران ارشد ارتش ازسرگرفته شد».
«شریف امامی ازایران رفت».
«تیراندازی درمحل اقامت آیت الله العظمی خمینی»
«باکارانداختن وزارت خارجه ازطریق کارکنان اعتصابی وتعیین سفیران:حکومت بازرگان تقاضای شناسایی جهانی می کند».
«درودپراوداازحکومت موقت».
«شوروی درباره ایران به چین حمله کرد».
«ازمخالفان درنیروی دریایی خواسته شداستعفا بدهند؛تیمسارمجیدی معاون فرمانده نیروی دریایی دریک سخنرانی ازدرجه داران ودانشجویان این مرکزخواست چنانچه نمی توانند مقررات نظامی را رعایت کننداستعفا دهند».
«تبریک:حضرت والری ژیسکاردستن،رئیس جمهوری فرانسه،ضمن تشکر ازمیهمان نوازی دولت و ملت فرانسه درهنگام قرائت آیت الله العظمی امام خمینی دراین کشور،امیداست روابط دوستانه بی ملت های فرانسه وایران همواره ادامه یاید:آبادان،صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگری».
21بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«جنگ خونین لشگرگاردبانیروی هوایی».
«امام خمینی عکس کیهان راتائیدکرد».
«نیروی هوایی چندتانک مهاجم راازکارانداختند».
21بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«نبردهای خونین میان واحدهای مسلح درتهران».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«درساعت منع رفت وآمدصورت گرفت:هجوم مسلحانه به بیمارستان گرگان به آتش کشیده شد».
«عکس جنجال آفرین:
عکس نظامیان دربرابرآیت الله العظمی خمینی وادای احترام به وی،که عصرپنج شنبه درصفحه اول کیهان چاپ شد،جنجال مطبوعاتی راباعث شدکه عامل آن،اعلامیه ستادارتش بود.ستادارتش دراین اعلامیه عکس راساختگی خوانده است وتهدیدکرده است که مسئولان چاپ این عکس راتحت تعقیب قرارخواهندداد.آیندگان باچاپ صحنه دیگری ازرویداد،یادآورمی شودکه اتهام ستادارتش نادرست است».
«عراق ازحکومت بازرگان پشتیانی کرد».
22بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«بسیاری ازنقاط تهران درتصرف مردم مسلح».
«جنگ تانک ها بامردم مسلح درخیابان ها».
«مجاهدین خلق،چریک های فدایی خلق منشعب،افرادمسلح حزب توده درنبردهای مسلحانه نقش دارند».
«دادگاه های ویژه برای محاکمات ساواکی ها تشکیل می شود».
22بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«تهران صحنه خونین جنگ مسلحانه».
«پادگان عشرت آبادشورش کرد».
«تصرف کلانتری ها؛ازساعت یک بعدازظهرروزگذشته،گروهی ازمردان مسلح که دربین آنهاگروهی ازمجاهدین خلق وچریک های فدایی خلق وچندتن ازپرسنل نیروی هوایی دیده می شودبتدریج کلانتری تهران نورامحاصره کردند».
22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«درجنگ خونین لشگرگاردباافرادنیروی هوایی صدهاتن کشته شدند».
«درارتش شکاف افتاد».
«مردان مسلح تهران رادراختیارگرفتند».
«طی جنگ های مسلحانه باکمک همافران:7کلانتری به تصرف مردم درآمد».
«30/8بامدادامروزاتفاق افتاد:تسخیراسلحه خانه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».
«یورش مردم به تانک ها درخیابان های تهران؛تعدادی ازآنهاراباکوکتل مولوتف آتش زدند».
«قرارگاه مرکزی راهنمایی به اشغال مردم درآمد».
«خروج مشاوران آمریکائی ازپایگاه فرح آباد».
«شهربانی ورامین تصرف شد».
«تسخیراسلحه خانه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».
«آیندگان فقط در4صفحه بامشکلات بسیار».
23بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«ارتش انقلاب شهرهاراآزادکردند».
«سقوط نظام2500ساله استبداد».
«سلطنت آبادسقوط کرد».
«وقایع دیروز:3هزارزندانی قصرآزادشدند».
«3500زندانی قزل الحصارفرارکردند».
«ساختمان کمیته مرکزعملیات ساواک به چنگ مردم افتاد».
رادیووتلویزیون چگونه آزاد شد:
«توجه بفرمائید!توجه بفرمائید!اینجاتهران است.صدای راستین ملت ایران.صدای انقلاب است.گفتاربالاپس ازپخش سرودملی ای ایران پایان پخش99روزاعتصاب پرشکوه کارکنان سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران بود».
23بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«دیروزملت کاخ57سال ظلم راویران کرد».
«رژیم متلاشی شد».
«مین گذاری درتلویزیون وساواک سلطنت آباد».
«اظهارات نصیری پس ازفرار ودستگیری».
«قطب زاده سرپرست رادیووتلویزیون شد».
23بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«شاهنشاهی درایران منقرض شد»
«بختیاراستعفاداد».
«هویداونصیری دراسارت مردم هستند».
«شایعه مسمومیت آب قویا تکذیب شد».
«رئیس ستادارتش بابازرگان همکاری می کند».
«به تاسیسات ارتش صدمه نزنید-بازرگان».
«پادگان عشرت آبادسقوط کرد».
«ژاندارم ها درهای اسلحه خانه رابه روی مردم گشودند».
«عراق درامورداخلی ایران مداخله نمی کند؛سفارت جمهوری عراق احتراما اشعارمی دارددرشماره روزسه شنبه14بهمن ماه آن روزنامه شریفه (وهم چنین درشماره همان روزروزنامه شریفه کیهان) به نقل ازیکی ازمجله هائی که درپاریس منتشرمی شودازقول یک نفرازمقامات عراق که نام اوذکر نشده خبری نقل شده مبنی براینکه بازگشت شاه راامری مطلوب می داندومایل است که شاه به ایران بازگردد.سفارت جمهوری عراق درتهران خبرمذکوررا بشدت تکذیب می نمایدوباقاطعیت می گوید:که هیچ مقام عراقی چنین اظهارنظری ننموده و…درامور داخلی ایران هیچگاه دخالت نمی نماید».
«کاخ شاه دربابل محاصره شد».
24بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«تصفیه ارتش آغازشد».
«حمله مسلحانه به نخست وزیری».
«توطئه بمباران تهران فاش شد».
«توسط مردم مسلح بختیاردستگیرشد».
«درحمله به هتل هیلتون،2جنگجوشهیدشدند».
«ماموران سیادرتهران دستگیرشدند.یکی ازدستگیرشدگان،ژنرال4ستاره آمریکایی است».
سرپرست ومعاون نخست وزیرتعیین شدند:
«امیرانتظام سرپرست تشکیلات نخست وزیری شدودکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیردر امور انقلاب».
«بازدیدازساواک تصرف شده…پرونده نیم سوخته دکترامینی درساواک پیداشد».
«خبرگزاری پارس،خبرگزاری یونایتدپرس ازتهران گزارش دادکه موج جدیدضدامریکایی درایران پدید آمده وانقلابیون جوان که ازآیت الله خمینی پیروی می کنند،اتباع آمریکایی مقیم ایران رابازداشت کرده اند.مقامات سفارت آمریکادتهران گفتندچریک های شهری حداقل50نفرآمریکایی رابازداشت کرده اند».
24بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
«بختیاروخسرودادرامردم گرفتند».
«سران رژیم سابق دردست نیروهای انقلاب».
«برای کشتن امام خمینی ساواک توطئه کرده بود».
«شوروی وآمریکارژیم انقلاب رابه رسمیت شناختند».
«رهبرحزب توده به ایران بازمی گردد».
«سرلشگرقره نی رئیس ستادارتش شد».
«سرهنگ امیررحیمی مامورنگهداری اسنادساواک شد».
24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«آمریکا آماده شناسایی حکومت بازرگان شد».
25بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
درحمله گروه های مسلح که امروز درتهران صورت گرفت؛سفارت آمریکا سقوط کرد:
«تفنگداران دریایی پس ازچندساعت تیراندازی تسلیم شدند.کارکنان سفارت ازگروه های مسلح درخواست مذاکره کردند.درحدودساعت30/10صبح امروزیک گروه به سفارت آمریکاحمله کرده اقدام به تیراندازی نمودند…».
«مرزهای هوایی،دریایی وزمینی ایران بسته شد».
«شوروی حکومت انقلابی ایران رابه رسمیت شناخت».
«کشورهای بزرگ غربی درباره اوضاع ایران سکوت کرده اند».
«هویدا:من بیشترازدیگران مقصرنیستم».
«گاردجاویدان هم باانقلاب اعلام همبستگی کرد».

دمکراسی سلبی
انتخابات(یعنی انتخاب کردن وانتخاب شدن)رامی توان راس الخیمه ی جامعه ی مدنی دانست که بدون آن،پشتوانه وسرمایه ای نخواهدداشت.
در بازی سیاست،برای حفظ شهد شیرین قدرت،سلطه گران مستبد استثمارکننده ی استعمارگراستحمارکن-به سبب داشتن سرمایه(ثروت)ورسانه(منابع اطلاع رسانی)-به تناسب فهم،سطح سوادودانش وشعورمردم هرمنطقه ی جغرافیایی،تدلیس می کنند،ودر درون این راس الخمیه لنگرانداخته ودرحال کنگر خوردن همچنان به ریش مردم وجامعه مدنی دردل می خندند!!
مصداق عینی این تدلیس وفریب قانونی ومدنی وجود«نظارت استصوابی»ست که بواسطه ی حق قانونی شورای نگهبان درتفسیرخوداز قانون اساسی،برگُرده ی مردم سوار شده است!
قریب به 37سال تمامی انتخابات باهمین شیوه ی گزینش،مدیریت اجرایی وقضائی وتقنینی رادراختیارمعدودافرادمحدود به دایره ی خودی قرارداده اند.
وبه تناسب تهدیدهاوتحدیدها وتبلیغات یک سویه ی صداوسیما ودرتعمیم آن مطبوعات وابسته به دوجناح قدرت-که کارشان تدلیس روشنفکرانه قضایا(همان ماست مالیزاسیون عامیانه خودمان)است،مردم رابازیچه خودکرده ودربایکوت و قرنطینه قرارداده اند.به قول مولانا:«مردم اندرحسرت فهم درست»!
وقتی می گوئیم مردم،اکثریتی ست که اینک بدلیل رنج ومشکلات حاصل ازبی تدبیری ها وفساد موجود،وترس ازآینده ای نامطلوب تر،مجبورمی شوندبه حوادث پیش رو،عکس العملی برخوردوبه کنش های حاکمیت- که درآن موج تدلیس وفریب هست-واکنش دلخواه آنهارااجرایی کنند!
این عکس العمل وواکنش ها بستگی به وقایع اتفاقیه وبه جو روانی ایجاد شده(خصوصا درهنگام نزدیک شدن انتخابات)ووضعیت زمانی که درآن هستند،دارد.
همانطور که واکنش«نه گفتن مردم»به وضع موجود،به انتخاب شخص خاتمی منجرشد.چون نمی خواستند رقیبی که را سالها درویترین ومانیتوردیده وآزموده اند دوباره راس کارآید.این بودکه دوم خردادبوجودآمد. ولی به جهل والبته بیشتر برای شهددلچسب قدرت،سفره ی جامعه مدنی دراختیار همان سفره داران همیشگی قدرت قرارگرفت،وکاروان جامعه مدنی جناب آقای خاتمی راهم درمیانه راه پنچر کرد!!
اینگونه شدکه نوبت به رقیب شد تاازاین وانفسای جهل الرجالی که برای مردم ترتیب داده اند،یک سربازگمنام،(که فقط ایشان راهمان سربازان گمنام خاص وکارشناسان ومشاوران خاص می شناختند)یعنی احمدی نژاد برسرکار بیاید واین فلاکت ووضع موجود (چه اوکرده است وچه آنهایی که کاراونیست)رابه ناف ایشان ببندند وازوی لولویی بسازند که هرچه کهنه ی فرسوده شده ی دمده شد درپستوی خانه بود،بیاید بیرون و دوباره به عنوان قهرمان هل من مبارز بطلبد وازخود و سیاست های گذشته خود دفاع کرده وهیچ عیب وایراد ووصله ی ناچسبی هم به شان نچسبد.
همانطور که از سراجباروتدلیس،کهنه ای باسابقه ای معلوم!یعنی حسن روحانی برنده بعدی شد.
واکنون نیز برای انتخابات7اسفند،آقای خامنه ای باز دست یاری(وگدایی) به سوی منتقدین ومخالفین(حتی مخالفین نظام)دراز می کندتاشاید…که دوباره به سیاق همان سیاست،وجوّکاذب مردم را به پای صندوق رای ببرند وحاکمیت مستبدانه ویک سویه خودرا مهرتائید مردم هم بزنند!!
این درحالی است که دیگر همه می دانندانتخابات نظام جمهوری اسلامی انتخاب نیست،انتصاب است؛وآش اینقدرشورشده که صدای برخی آشپزها(ازجمله هاشمی رفسنجانی را)هم بلند کرده!!منتها بجای کشف راههایی نو برای خروج از این بحران ومنسوخ کردن نظارت استصوابی،درجستجوی شیوه های نوینی ازتدلیس هستند.
ازیک سوتمامی مخالفین اعم ازاپوزیسیون بیرونی ومنتقدین وباصطلاح اصلاح طلبان حاکمیت،بدلیل جایگاه طبقاتی شان بیشتر بجای آنکه در جستجوی راههای نوین خروج ازاین بن بست ودور باطل باشند،سعی دارند با خریدن زمان،قدرت را بدست آورند.هرچند به قیمت نابودی کشور!
درصورتیکه گاهی می شوداز دل همین قوانین،راههای مدنی راهم جستجوکرد که همان قانون وبال گردن مستبدین شود.
همیشه در ایام انتخابات همه یا ازتحریم حرف می زنند ویاازحضور درپای صندوق های رای.انتخاباتی که همان یک انتخاب کیلو گلابی ست!!که پیش تر نظریه پرداز اصولگران راست سنتی جناب آذری قمی از آن یاد کرده بود.
درحالی که اگر اتفاق می بود واگر واقعا میهن ودین ومنافع ملی مطرح می بود،می شد هم ازداخل وهم ازببرون یکصدا گفت:انتخابات ودادن رای حق همه است.منتهابدلیل نظارت استصوابی وبدلیل انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان،مردم پای صندوقهای رای بروند وبجای نوشتن اسامی کاندید ویاکاندیدها،رای سفید بدهند.منظور ازرای سفید،سفید سفید هم نیست که بعدبجای شما بنویسند؛بلکه اسم هیچ کاندیدایی نوشته نشود وبرروی برگ رای چندضربدر کشیده شود تاالبته بجای شما آنرا پرنکنند.اگر این اتفاق بیفتدواکثریت رای دهندگان این عمل –که مدنی ست وخلاف قانون هم نیست-رااجرایی کنند دیگر مجلس خبرگانی نیست که بخواهد ولی فقیه را برمردمش تحمیل کندو پارلمانی نیست که نمایندگانش وکیل الولی فقیه باشند!!
واگرازرای ضعیف وخیلی پائین مجلسی هم منعقد شود،اعتباری ندارد!
باید بدنبال کشف چنین شیوه های مدنی ازدل همین قوانین موجوددر برخوردبا مناسبات اجتماعی وفرهنگی واقتصادی بود.مبارزه ای منفی ولی قانونی که برای مردم هیچ هزینه جانی ومالی و آزاری نداشته باشد!ترویج یک نوع دمکراسی سلبی!
دمکراسی واقعا چیست؟
کلمه ای است پرطمطراق ودل انگیز که هرکس ازظن خودشد یاراو!
باهمه پیچیدگی وتعاریف مختلف ومتضاد ومتناقضی که ازآن می شود وشده است،خیلی ساده است!
دمکراسی یعنی تامین حقوق افراد،افرادی که دریک جاجمع شده اندو مجبورند باهم زندگی کنند.معامله وتعامل داشته باشند وباهم ارتزاق کرده ودرآن حق نظر،حق رای حق انتخاب وحق نافرمانی مدنی هم داشته باشند تاهمه یکسان وازعدالت ازنردبان ترقی وتکامل بتوانندبالاروند!
بنابراین آنجایی که این مسیرجاری باشد ومشهود،دمکراسی هم هست.این ایدئولوژی دمکراسی ست وتمام حاکمیت ها ودولت ها درصورت تمکین ازاین ایدئولوژی دمکراتیک هستند.هرچند درعقاید وافکار وشیوه ی اداره باهم مختلف ومتفاوت باشند.
درغیراین صورت آن حاکمیت ودولت می تواند الگویی ازاستبدادودیکتاتوری و توتالیتریسم واشرافی گری ونژادپرستی وفاشیسم وپوپولیسم ولمپنیسم باشد.
دردمکراسی سلبی یعنی همه افراد جامعه بخواهند برای رسیدن به حقوق خود عکس کارهایی را انجام دهند که حاکمیت غیردمکراتیک از آن ها تقاضادارد.
مثل رای ندادن بانوعی رای دادن،که گفته شد.
همه باهم شرکت می کنیم بدون آن که نامی رابرروی برگ رای بنویسییم.با کشیدن چند ضربدر روی برگ رای،رای سفید می دهیم تا مجلسی برآمده از نظارت استصوابی تشکیل نشود.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
25دی ماه 1394

نظرات

چند سال پیش (سری چهارم)
در30 شماره نقبی زدیم به تاریخ گذشته،ازحوادثی که منجر به انقلاب شد و رویدادهایی که پس انقلاب بهمن 57 بوقوع پیوست.اکنون 10شماره بعدی(مجموعه چهارم )«چند سال پیش» تقدیم خوانندگان می شود.
دیدگاه واطلاع و حضور نویسنده در قبل و بعدازانقلاب در انتخاب موضوع و ترتیب وگزینش ها دخالت داده شده است.سعی ما در استقلال، بی طرفی و امانت داری است.واین تمام نقل وقول ها واتفاقات نیست…
محمد شوری/آذز1394/نویسنده و روزنامه نگار
چند سال پیش(31)بیستم فروردین 1359قطع رابطه باآمریکا
سخنان ریگان(رئیس جمهوری اسبق آمریکا):درارتباط با ورود مخفیانه مک فارلین به ایران:
بایدبگویم افرادی که باماتماس گرفتند،یعنی کسانی که ماباآنهامراوده داشتیم، هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل از فرودآمدن شب نیز به طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودندکه مایل بودند حکومتی داشته باشندکه مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغاز کردیم.
(شبکه های تلویزیونی آمریکا/نشریه راه مجاهد/ش61سال1369).
خبرگزاری جمهوری اسلامی(درارتباط با ورود مک فارلین به ایران)
«ادعاشده است آمریکائیهاازجریان مذاکره باطرف ایرانی فیلم ونوار پیاده کرده اند»؟
هاشمی رفسنجانی:
«من بعید می دانم».
هاشمی رفسنجانی:(درارتباط با ورود مک فارلین به ایران):
«آقای هاشمی ازیک نمونه تلاش آمریکا برای نزدیک شدن به ایران به عنوان نمونه ی از استیصال آنان یاد کرد».
(روزنامه کیهان/14آبان1365).
هاشمی رفسنجانی:
«دولت ریگان می خواهدقضیه (ورودمک فارلین)را به سلاح منحرف کند.ماآنقدر نیازمند به اسلجه نیستیم که مجبوربشویم به خاطر اسلحه با آمریکا آنجورحرف بزنیم».
(روزنامه کیهان23آذر1365).
آیت الله مهدوی کنی(مخالفت بابستن سفارت آمریکا):
روزنامه«کیهان»نوشت:«چندی پیش یکی از هفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی-رئیس دانشگاه امام صادق-درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:سفارت ملک وخانه یک کشور است،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ماازاول باگرفتن سفارت آمریکا مخالف بودیم ومخالفت کردیم».
هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:«نگهداشتن گروگانهابه مدت 444روزکاردرستی نبود،وتاوان زیادی بابت آن دادیم!».
آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستند،مانیزتابع ولایت هستیم ومی گویم هرچه اوگفته باید اجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟آیااگرچنین است؟که چنین است،چرادراین مورد از مقام ولایت تبعیت نفرموده اند؟».
هاشمی رفسنجانی:
«رابطه باآمریکاکاملابه نظررهبرمعظم انقلاب اسلامی بستگی دارد…ممکن است رهبرمعظم انقلاب روزی این موضوع رابه مجلس یامجمع تشخیص آمریکا بدهند».
(هفته نامه آبان/سال اول/ش3/8/9/1376).
سخنان خامنه ای درسال نو1394درمشهد:
رهبر انقلاب اسلامی سپس دو سوال را مطرح کردند:1- لانه اصلی توطئه برضد ملت ایران کجاست ؟ 2- دشمنان این ملت چه کسانی هستند ؟
حضرت آیت ا… خامنه ای در پاسخ به سوال اول تاکید کردند : مرکز اصلی توطئه ها بر ضد ملت ایران ، آمریکا است و امروز بعد از گذشت 34 سال ، هر گاه که نام دشمن برده می شود ، ذهن ملت ایران به سرعت متوجه آمریکا می گردد . ایشان افزودند : مسئولان آمریکا باید در مورد این موضوع بدقت تامل کنند واز خود بپرسند که چرا ذهن ملت ایران در خصوص دشمن ، همواره متوجه آمریکا است ؟
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در خصوص دشمنان ملت ایران ، خاطرنشان کردند : علاوه بر آمریکا که دشمن درجه اول و مرکز توطئه است ، دشمنان دیگری هم وجود دارند ، که دولت انگلیس خبیث از جمله آنها است ، اما از خود استقلالی ندارد و با دنباله روی، نقش مکمل دولت آمریکا را دارد .
آمریکائی ها مدتی است که از طرق گوناگون پیغام می دهند که خواهان مذاکره جداگانه با ایران در خصوص موضوع هسته ای هستند اما من بر اساس تجربه های گذشته به چنین گفتگوهائی خوشبین نیستم .
صادق زیباکلام:
«آنهاماراغرب زده و مرعوب غرب می دانند؛گیریم که تمام کسانی که خواستاررفع تنش باآمریکاهستندغربزده ومرعوب باشند،ولی بالاخره صورت مساله برجای خودباقی مانده وآن این است که ادامه تنش چه نفعی برای ایران داد؟».
(روزنامه آریا/16شهریور1378).
مرعشی(جانشین دبیرکل حزب کارگزاران):
رابطه با آمریکابه نفع ماست.چون مابراحتی می توانیم نفت مان راهم به حکومت های خارجی بفروشیم».
نشریه ایران فردا/سال چهارم/ش10/به نقل ازپیام دانشجو23/2/1371).
محسن رضایی(فرمانده کل سپاه):
درگیری ماباآمریکاقطعی است وسرنوشت همه چیزدرهمین درگیری وبرخورد تعیین می شود»
(روزنامه جمهوری اسلامی/11/3/1371).
روح الله حسینیان:(درارتباط باوقوع قتل های زنجیره ای)
«بهوش باشید،هیچ هیات خارجی رانپذیریدوبعلاوه اجازه ندهیدهیچ آمریکایی واردایران شود».
(روزنامه صبح امروز/22دی1377).
عباس عبدی:(ازدانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا):
«اگربه جای آقای خاتمی،درهرشرایطی اشخاص دیگری درمقام ریاست جمهوری قرارگرفته بودندهمین افرادمهاجم به اتوبوس توریست های آمریکایی، سیاستمداران ونظامیان آمریکایی را اسکورت می کردند.مهاجمان به توریست های آمریکایی ومردم درپارک ها،افرادشناخته شده ای هستندوفاجعه نیزهمین است.که عناصرشناخته شده ای این اعمال رامرتکب می شوند.ومقام های مسئول نیزدر برابراین اعمال سکوت می کنند».
(روزنامه خرداد/16آذر1377).
موسوی خوئینی(دادستان کل کشور):
«تا انقلاب هست تامبارزه هست،تا نام خدادراین کشور هست،آمریکا دشمن ماست».
(روزنامه کیهان/19آبان/ش 13881).
بهزاد نبوی:
«کسانی که امروز باآمدن چندجهانگردآمریکایی الم شنگه راه انداخته اندودولت آقای خاتمی رازیرسوال می برندبه اندازه یک مثقال وسرسوزن به مبارزه باآمریکا اعتقادندارند.این افرادبانوشتن نامه دسته جمعی به رهبرافسوس خوردندکه چرا ایران وارد یک اتحادیه باآمریکا نمی شود وترکیه جای خالی کشورمارادرسیاست خارجی آمریکاگرفته است».
(روزنامه خرداد/17آذر1377).
دری نجف آبادی(وزیراطلاعات):
«وزیراطلاعات با رد گردشگربودن هیات آمریکایی اعلام کرده که هیات 13نفره درسفربه تهران فراترازویزای خودعمل کرده است.
وی گفت:«درابتدابرای هیات آمریکایی درخواست ویزای گردشگری شده بود،اماگویابعدامعلوم شده که اهداف اقتصادی رانیز تعقیب می کرده اندودراین باره مذاکراتی نیز داشته اند».
(روی دکه روزنامه آریا/به نقل از روزنامه کیهان).
محمدجوادلاریجانی:
«به نظرمن مذاکره باآمریکانباید به عنوان تابومطرح شود.مابرای منافع ملی خودمان حتی با شیطان در قعر جهنم نیزمی توانیم مذاکره کنیم.ومذاکره اصولا چیر ممنوعی نیست.اماباید ببینیم این کار برای ما چقدرنفع دارد؟».
(هفته نامه تهران امروز/11آذر1379).
محمدجواد لاریجانی(درارتباط باورود مک فارلین به ایران):
درزمان آمدن مک فارلین به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه مابه این اقدام آمریکاجواب مثبت بدهیم زیرادرآنزمان آمریکابه این نتیجه رسیده بود که باایران پیروز کارکنداما این امر توسط صهیونیستها لورفت».
(روزنامه انتخاب/12آذر1381).
محمدجوادلاریجانی:
«مذاکره پنهانی نمی کنیم.پس از گذشت 23سال مااکنون دیگر درروابطمان با آمریکااحتیاجی به لابی پنهانی نداریم».
(روزنامه انتخاب/25/فروردین 1381).
عطاء الله مهاجرانی(نماینده مردم فارس) :
«مجلس رای قاطع داده که نه تنها تحت عنوان سرنوشت گروگان ها مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کند و نمی پذیرد بلکه مذاکره با کسانی که دوست دارند به عنوان میانجی رفتار کنند آنها را هم نخواهد پذیرفت».
مهاجرانی : مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کنیم !
عطاء الله مهاجرانی نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی طی سفر اخیر خود به شیراز در گفت و گویی با خبرگزاری پارس اظهار داشت : مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کنیم .مهاجرانی گفت : عده ای در کشور ما که بعضی از آنها از مسئولین دولتی هم هستند علاقمند بودند این گونه مطرح کنند که ریشه همه مشکلاتی که ما داریم و لزوما جنگ تحمیلی عراق هم که به واسطه آمریکا انجام شده مسئله گروگان ها هست اما اطلاعاتی که از ماهیت آمریکا و نحوه عمل آمریکا داریم بالاخص از اظهارات صریحی که مقامات رسمی آمریکا کردند روشن است که مسئله گروگان ها تنها بهانه جنگ نیست ما حادثه کویر طبس و حادثه کودتای اخیر را فراموش نمی کنیم .
(روزنامه اطلاعات/14مهر1359)
مذاکره مستقیم با آمریکا(نوشته از عطاالله مهاجرانی در روزنامه آمریکا):
«در پی انتشار مقاله «مذاکره مستقیم» مهاجرانی وی با هجوم گسترده ای از انتقادات مواجه شد .
علی اکبر محتشمی پور در پاسخ به مهاجرانی در مقاله ای با عنوان «مذاکره مستقیم یا انتظار ترحم از شیطان» نوشت :
«مذاکره مستقیم عنوان نوشتار غیر مسئولانه ای است که امت حزب الله و شیفتگان امام و انقلاب را بشدت خشمگین کرد ، به زعم نویسنده آمریکا حلال مشکلات است و دراز کردن دست تکدی به سوی او رواست…محتوای این مقاله به مفهوم سقوط آزاد نظام و مرگ انقلاب اسلامی است ، این مقاله حلقه زنجیره جریانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب همچون آفتی در نظام نفوذ کرده است ، جریانی که به اصول کفر ستیز انقلاب اسلامی و تفکر حضرت امام (ره)باور نداشته است…مگر حکومت موقت بازرگان چه جرمی مرتکب شد که مستوجب سقوط دولتش و مطرود حضرت امام و امت حزب الله و منفور تاریخ گردید ؟ جز مذاکره مستقیم با آمریکا از طریق برژینسکی توسط بازرگان و یزدی؟ بی تردید درج اینگونه مطالب لکه ننگی است بر جایگاه مقدس تغذیه افکار عمومی که با آب زمزم هم پاک نمیشود و امت و امام این جریان فکری را نمی بخشد و از نظر مردم فاقد اعتبار است ولو توبه کند» .
هادی غفاری عضو مجمع روحانیون مبارز دست به افشاگری علیه مهاجرانی زد و او را به طرفداری از منافقین متهم کرد . غفاری نوشت :
«این روزها نغمه شوم مذاکره مستقیم با آمریکا از قلم افراد بعضا وزین که البته دوره حاکمیت منافقین نامه به سود منافقین از همین مجلس امضا کرده اند به گوش می رسد …روزی که ما با آمریکا به سازش رسیده باشیم روزی است که امام و انقلاب و آرمان های مقدس شهدا مرده است و قطعا آن روز نخواهد آمد»
آیت الله خلخالی نیز از قافله نقد مهاجرانی عقب نماند و همانند هادی غفاری به افشاگری علیه مهاجرانی دست زد . وی گفت :
«تو معاون پارلمانی رئیس جمهور هستی تو باید از اعتماد صددرصد بالایی برخوردار باشی نه اینکه خودت را اسیر در جریانات بکنی …به توجه که مقاله می نویسی …شما در دانشگاه ئر همان اوایل هم بنفع مجاهدین وارد شدید ، اعلامیه دادید پشتیبان رجوی بودید …من یک دفعه در مجلس گفتم این آقای مهاجرانی خودش را برتر می داند لذا کسی بخواهد به ایشان اعتراض بکند خیلی ناراحت می شود» .
فخرالدین حجازی نیز نوشت :
«نویسندگان و گویندگان باید در پاسخ مقاله مذاکره مستقیم مقالاتی بنویسند تا نویسندگانی که قلم بدست دارند متنبه شوند و بدانند که نمی توانند چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شوند» .
عطاء الله مهاجرانی:
«سال‌ها پیش! در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات منتشر کردم، عنوانش مذاکره مستقیم بود. محشر کبری شد. هر دو جناح وبرخی شخصیت‌ها با صراحت تمام هر چه خواستند گفتند و تا هر جا می‌توانستند تاختند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب موتلفه و انجمن اسلامی اصناف و دفتر تحکیم و … بیانیه صادر کردند و مقاله را محکوم کردند. حتا بچه‌های دفتر تحکیم در صحن دانشگاه تهران تظاهرات راه انداختند . اگر همان یادداشت صمیمانه مقام رهبری نبود؛ روشن نبود سرانجام نویسنده آن مقاله به کجا می‌انجامید».
نامه خامنه ای به آقاى عطاءالله مهاجرانى درباره‌ى مقاله‌ى «مذاکره‌‌ى مستقیم:
«بسمه تعالى‌
برادر گرامى، آقاى عطاءالله مهاجرانى‌
شنیدم بعضیها از حرفهاى امروز من، قصد طعن و توهینى نسبت به جناب‌عالى استنباط کرده‌اند و شاید بعضى خواسته‌اند یا بخواهند آن را مستمسکى براى اهانت به شما بسازند.
اعلام مى‌کنم که این استنباط غلط است. من یک فکر را تخطئه کرده‌ام و نیت توهین به کسى نداشته‌ام و اگر بدون اراده‌ى من به شما توهین شده است، از شما عذر مى‌خواهم. من شما را ده سال است به صدق و صفا و طهارت می‌‌شناسم و مطمئنم جز دلسوزى و خیرخواهى، نظرى نداشته‌اید.
شما همچنان برادر خوب من هستید و حداکثر آن است که به توصیه‌ى شما در مقاله‌ى «مذاکره‌ى مستقیم» عمل نخواهیم کرد».
والسّلام علیکم – سیّدعلى خامنه‌اى – ۱۲/۰۲/۱۳۶۹
خاطرات هاشمی رفسنجانی:
«عصر در جلسه هيأت دولت شركت كردم. درباره مقالة[مذاكره مستقيم] آقاى[عطاءالله] مهاجرانى[در روزنامه اطلاعات] و عكس‌العمل مخالفان مذاكره شد؛ بى‌اجازة من نوشته است. پيشنهاد شد بحث آزاد بين مخالف و موافقِ موضوع مذاكره مستقيم با آمريكا [در سطح رسانه ها] انجام شود».
*توجه:
یکی از کارهای روزنامه نگار،مچ گیری ست.برای بیادآوردن حافظه تاریخی مردم؛تادرشرایط انتخاب،ضریب هوشی بالاباشد!
سیاستمداران،دولتمردان حکومتی ومدیران دولتی وشخصیتهای اصلی وهدایت گر نظام جمهوری اسلامی ایران،دراین36سال سخنان متفاوت درزمانهای مختلف زده اند،نویسنده چندسال پیش خودباشناخت وحضوردراین سالها سعی دارد در«شرایط حال»آنها رارونوشت کند.واین البته همه حرفها نیست…
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/فروردین1394
چندسال پیش(32)قضاوت درموردآیت الله شریعتمداری،اردیبهشت1361:
اطلاعیه جامعه مدرسین،روزنامه جمهوری اسلامی،1/2/1361:
«طی اطلاعیه ای جامعه مدرسین ومجتهدین قم عدم صلاحیت سید کاظم شریتعمداری رابرای مرجعیت اعلام کردند:مشکینی، جنتی،جوادی آملی، صانعی،مومن،آذری قمی،محمدی گیلانی،طاهری خرم آبادی،سیدابوالفضل موسوی تبریزی،محمدیزدی،ربانی املشی،محمدفاضل لنکرانی، تهرانی، محفوظی،بنی فضل،دوزدوزانی،علی اکبر مسعودی،یثربی،مقتدایی».
محمدی ری شهری(رئیس دادگاه های ارتش)،(درنمازجمعه قم)،روزنامه جمهوری اسلامی، 3 /2/1361:
«ازسنگ اندازی هایی که این مرد(شریعتمداری)درراه پیروزی انقلاب داشت،همه مامی دانستیم که نمی تواندبادستگاه منحوس پهلوی بی رابطه باشد.مامنتظربودیم بعدازآنکه ساواک بدست انقلابیون ومردم افتادمدارک کافی برای این ارتباط کشف شود.همانطورکه حدس می زدیم پس ازآنکه ساواک بدست مردم افتاداسنادبسیارزیادی دررابطه باهمکاریاین شخص باساواک بدست آمد…
ایشان طبق مدارکی که دردست هست وهنوزافشانشده وامیدواریم که انشاالله بتوانیم فیلم های آنرادرتلویریون برای نمایش بگذاریم.درکودتای نافرجام نوژه(18/3/59)ظبق مدارکی که موجوداست کمک کردندوشرکت داشته وقبل ازآن درجریان خلق مسلمان ایشان عامل اصل بوده ..».
آیت الله مشکینی،روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
«این آدم(شریعتمداری)از اول تقوا نداشت».
هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه)،روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
«ازآلمان بمن تلفن کردیکی که آقامااطلاع داریم این روزهاداردیک خبری می شود.می آیندیک عده رفته اند پاکستان،یک عده رفته اند ترکیه،یک عده رفته اندجنوب واینهامی خواهند وارد شوند،همه دارند می گوینداین روزهایک خبری است،ببینیدچیست؟گفتم:نگران نباشید!
درتبریزآقایان می گفتنداجتماعی که مردم درتبریزپریروزداشتندبی سابقه بودها ززمان شروع انقلاب تابحال.آنچه که مهم است که می خواهم اشاره کنم به نظرماروی همان محاسبات غلط آنها،عمق جریان یک چیزدیگریست.این نبودکه ماگفتیم.مساله آقای شریعتمداری که متاسفانه مجبوریم این مقداررایگوئیم.چون نمی شودتوی این هیجانات مردم،هدایت نشوند. دیروزازژنوتلفن کردند،ازسوئیس وازجاهای دیگرگفتندقضیه درغرب آنجوری تلقی شده برای آنهاسقوط شریعتمداری ازسقوط بنی صدربرای غربی هاهم مهم تراست وحرکتی که در مرکز سیاسی،تبلیغی غرب دیده می شود،مثل این است که تیرخلاصی خورده باشندعصبانی هستندمثل گرگ زخم خورده که نمی داند چه کار کند؟
درلانه جاسوسی مطالبی است که درگذشته به احترام روحانیت پخش نشده.من تقاضا می کنم ازدانشجویان پیروخط امام که حق زیادی برگردن این انقلاب دارندبخاطرآن افشاگریها چیزهایی که هست وبخاطرروحانیت منتشرنکرده انددرگذشته این هارادراختیارمردم بگذارندوبه مردم بگویند.
درمرحله ای از آن مراحل ایشان ازآمریکاتقاضای پول کرده برای حرکت در مقابل جمهوری اسلامی.وآمریکااول برنامه اوراخواستندوگفتندماباید برنامه را ببینیم تاپول بدهیم.قضیه جدا کردن آذربایجان آن یک گوشه قضیه بود.
…فردی مثل شریعتمداری رایک روزمامی گفتیم ایشان دوشانس داردکه اگرعلم کفررابلند کنددنبالش خواهندبود.این تعبیردرباره ایشان زیادگفته می شدکه طرفدارانش متعجب اند کسی که اورابه این روزانداخته.التماس می کندبه پاسداران ماکه درخانه من مواظب باشیدکه مردم نریزندبه سرمن.این ارزش انقلاب راوعمق انقلاب را می رساند.
روی این مساله اهمیت بدهیددیگران حساب کارخودشان،بقیه حالاهرکه هستند،می خواهد روحانی باشدیانباشد.
آقای مناقبی درتمام عمرش یک عمرجرات نکردیک کلمه به نفع اسلام درمقابل رژیم بگوید.درمساجد بزازهاهویداآمده بودپای منبرش،گفت:می بینیم حضرت زهراامروزتوی مجلس نشسته.
خودآقای شریعتمداریرامن یک یک حادثه یادم هستدر دوران مبارزه علمایآبادان آمدندقم که اختلاقماهاراباآقای شرعتمداری حل کنند،مدتی بحث کردیم چراشماواردمبارزه نمی شوید؟
این دارالتبلیغ راساختندپایگاه سکوت،امام راتنهاگذاشتند،درحوزه تفرقه شده وچه شده؟ایشان آخرین حرفی که زد:بعدازدوساعتکه دیدنمی تواندقانع بکندگفت:حالاشماچه می گوئید؟
امروزاگرعلم انکارخدارابیاینددرحرم حضرت معصوم توی این حوض،توی همین میدان اگرپرچم کفررااینجابلندکنندمن معتقدم تقیه برای ماواجب است ومانمی توانیم باآن مقابله بکنیم».
سیدمحسن پورمیرغفاری(موسوی تبریزی،نماینده مجلس)روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
ماازسالهاپیش معتقدبودیم که این شخص(آیت لله شربعتمداری)اسلام راقبول ندارد.این شخصی است که بارهادراطاف خصوصی اش برای کسانی که پول برایش می برده اندگفته است:تاآخرین روز عمرم زحمت خواهم کشیدکه جمهوری اسلامی رانگذارم باقی بماند.این شخص حدودسی سال پیش درتبریزقرارش راباشاه گذاشت ومردم آنهایی که نشان زیاداست آگاه بودندوپایگاه چندانی خودایشان درتبریزنداشت.مرحوم دوزدوزانی(یکی ازعلمای تبریز)سی سال قبل گفته بودکه:این شخصی است که بخاطرریاست وهوای نفس قرآن راهم زیرپامی گذارد».
مهدوی کنی(درنمازجمعه)روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
(درموردحوادث آذربایجان):موقعی که باآقای شریعتمداری دراین مورد صحبت کردیم،ایشان گفتندکه شهیدآیت الله مدنی بایدبرکنارشود،مهنس غروی برکنارومرغه ای جانشین شود و یا مهندس موسوی برکناروسپاه هم برداشته شود.ایشان بعداگفتندکه باید متنی بنویسیم تا در رادیوتلویزیون پخش شود.که مقدمات آن آماده شدوایشان گفتندکه بایدخطه آذربایجان غربی و شرقی دراختیارمن باشد.عزل ونصب افرادهم بامن باشد.یعنی حکومت خودمختارواین قسمت از جمهوری اسلامی جداشود.دراینجابودکه جامعه روحانیت مبارزصلاح رابراین دیدکه این آق اصلاحیت مرجعیت ندارد…دراین مرحله اگرمابخواهیم قضاوت کنیم لااقل می توانیم بگوئیم که این آقادیگرنمی توانددرمقام مقلدومرجع مردم باشد».
صادق خلخالی،(نظق درمجلس)روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361
«ایشان بدستورشاه درسال 1325به عنوان پیشنمازدرمسجدگیاهی تجریش آمدندشب ها پس ازاقامه نمازبه کاخ سعدآبادمی رفت وباهم ملاقات می کردند.وی بدستورشاه درآذربایجان باپیشه وری ملاقات می کرد.ایشان طرفداری ازآن یعنی طرفداری ازوجودساواک وشاه ننگین پرونده ایشان دراسنادموجواست.مکالمات ایشان باناصرمقدم هست.دردادگاه ناصرمقدم اعتراف کردکه بدستورشاه رفتم آقای شریعتمداری راازقم به کاخ نیاوران آوردم.آقای حسن پاکروان.سپهبدرحیمی وناصرمقدم ودیگران هم بودند.سیدکاظم شربعتمداری نشسته بود. با وی مصلحت ومشورت کردند.اوگفته بودکه شما(شاه)سه ماه به مسافرت بروید و مامانند28مرداد،خمینی وهمه دست اندرکاران اورابه انزوامی کشیم وشماه مبه سلامت می توانید برگردید.جریان توطئه براندازی درتبریزواتحادنامبارک آنهاباکومله ومزدوران دمکرات و اخیرا جریان براندازی وقصد کشتن امام دلیلی است براین مدعا.شریح قاضی که باشهامت نوشت خون حسین (ع)هدراست،اما یواشکی پول نداد».
سیدابوالفضل موسوی تبریزی(نماینده تبریزدرمجلس)،روزنامه جمهوری اسلامی، 4/2/1361:
«موقعی که بچه 13ساله بانارنجکی که به کمربسته است وخودرازیرتانک دشمن می اندازد و با دادن خون خودمی خواهدکفرراازجهان ریشه کن کندیک مردمی که 80سال پول امام زمان راخرده است باهمدستی کودتاگران می خواستندکودتا کنند.من یادم هست که بعدازسال 43به اوگفتم چرااطلاعیه نمی دهید؟چرااین کارهایی راکه طاغوت می کند شمااعلامیه درجهت افشای آن نمی دهید.چراحرف نمی زنید؟ایشان حرفشان وعمده دلیلشان این بودکه برای حفظ نفوس محترم وجلوگیری از خونریزی!!آیاآن استدلال رافراموش کرده اند؟اگرخدای ناکرده این جریان بوقوع می پیوست چه نفوس محترم وچه شخصیت هاوچه مردان تاریخی از بین می ر فت؟ آیا این هانفوس محترم نبودند؟».
آیت الله راستی کاشانی(روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361):
«روش ایشان(شریعتمداری)جوری بودکه حتی از هفدهم شهریورمیدان شهدا،ازآنوقت ایشان یک مطلبی راذکرکرده بودنددریک صحبتی من یادم است که دولت منحوس پهلوی از رادیوبرای اصلاح کار خودش تعبیرمی کردکه چون مردم گوش به حرف آقای شریعتمداری ندادندوبرخلاف نظرایشان که دستورآرامش داده بودند،عمل نکردنداین قضایااتفاق افتادودولت منحوس پهلوی هم اساسااستنادمی کرذبه ایشان درحرکتی که کرده است و می گفت چون مردم خلاف نظرایشان عمل کرده انداین قضیه اتفاق افتاده است.ومساله نیمه شعبان همان سال که ازناحیه حکومت پهلوی بنابودمردم راواداربه جشن گرفتن کنندومی خواستندمساله نهضت راخاتمه یافته تلقی کنندمن یادم هست که کتابفروشی دارالتبلیغ چراغانی کرده بودکه من غفلت داشتم و نگاه می کردم به کتابهای پشت ویترین دیدم که یک کسی پرسیدازافرادی که در کتابفروشی دارالتبلیغ بودکه شماهاامشب جشن گرفته اید؟ایشان تعبیرکردبله دیگر بس است.ودولت منحوس پهلوی هم کوشش داشت که جشن گرفته شودودرروزنامه ها اعلام شدکه برق به همه بدهندبه افرادبرای جشن گرفتن درصورتیکه ازطرف امام دستورداده شده بودکه مابااین همه شهدایی که دادیم جشن نگیریم.یادم هست که من درخدمت محمدی گیلانی رفتم پیش ایشان.چون شنیده بودیم که ایشان تعبیرش این است که این انتخابات،انتخابات آینده آزاد باشد(درهمان زمان طاغوت)مارابس است وبه قانون اساسی گذشته رفتار شود همین مارااکتفامی کند.من که درخدمت آقای محمدی گیلانی بودم که با ایشان راجع به این مطلب صحبت کردیم.ایشان(شریعتمداری)تعبیرش این بودکه شما ببینید این بنی احمد و پزشکپور درمجلس چه می کنند؟وچقدرمسائل راروشن کرده اند.اگرانتخابات آزاد باشد و مابتوانیم افرادی مثل بنی احمد-که نماینده تبریز بود-وپزشکپورداشته باشیم، دیگر مسئله برایمان حل است.ایشان(شریعتمداری)سوال کردنددرمجلس چندنماینده وجوددارد؟ من گفتم حدودا300نماینده.ایشان گفتند:اگرمافقط40یا50تانماینده-افرادی مثل بنی احمدو پزشکپور-وامثال اینهاداشته باشیم،مامی توانیم مجلس راقبضه کنیم وبعدهم استیضاح کنیم و دولت راومسائل راآنطورکه صلاح است پیش ببریم.وی صریحاروی پزشکپوروبنی احمدتکیه می کرد.این نحوه طرزتفکر ایشان بود.»
ری شهری،روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
«ازدادگاه ویژه روحانیت تقاضاکردیم،جرایم شریعتمداری را رسیدگی کند».
روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
«اسنادی از لانه جاسوسی درمورد شریعتمداری».
روزنامه جمهوری اسلامی،4/2/1361:
«اعترافات مهدی مهدوی در خصوص شریعتمداری».
روزنامه جمهوری اسلامی،8/3//1361:
«اعترافات عباسی داماد شریعتمداری».
روزنامه جمهوری اسلامی،9/2/1361:
«مصاحبه موسوی خوئینی هادر مورد شریعتمداری»
روزنامه جمهوری اسلامی،12/2/1361:
«مصاحبه شریعتمداری
آیت الله منتظری:)درکتاب خاطرات خود) آورده‌است:«که بنا به شنیده‌های وی از برخی منابع حکومتی، ماجرای کودتای منتسب شده به قطب زاده ساختگی بوده‌است».
*توجه:
رجال شناسی در عالم سیاست،کمک می کندتاریخ آینده رابسازیم!
قضاوت افراد درباره دیگران،ازاین بابت مهم است که آنهامی خواهند باآن اداره اموررادراختیارداشته باشند!
روزنامه نگارمستقل،قضاوت نمی کند،کارش نشان دادن خودواقعی رجال سیاسی ست؛تاحساب کاردست دیگران بیاید!
وآنچه آمده است،همه آنچه هست،نیست…
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/اردیبهشت1394
چند سال پیش(33)زن،فساد،حجاب
زیر نویس یک عکس،روزنامه اطلاعات،11فروردین 1358:
«زنان بی حجاب،آزادانه پای صندوق رفتند و رای دادند».
خمینی،روزنامه کیهان 1367،ش13534:
ازنامه خمینی به مدیرعامل صداوسیما(آقای محمد هاشمی رفسنجانی):
«آقای محمد هاشمی،مدیرعامل صداوسیمای ج.ا.ا،باکمال تاسف و تاثر روز گذشته ازصدای ج.ا،مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگونماید.فردی که این مطلب راپخش کرده است تعزیرواخراج گردد. و دست اندرکاران آن تعزیرخواهندشد.درصورتی که ثابت شودقصدتوهین درکاربوده است، بلاشک فردتوهین کننده محکوم به اعدام است».
عباس دوزدوزانی(نماینده تبریردر مجلس)3اسفند1360:
«دربسیاری از مناطق متاسفانه اخیرااحساس می شودکه حزب الله که حق بزرگی برگردن انقلاب دارد.آن حزب اللهی که باتمام وجوددرصحنه های انقلاب حاضربوده است،امروزدرمحدودیت هاقرارمی گیردوکوبیده می شود».
سید حسین موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب)روزنامه اطلاعات، 28فروردین 1361:
«جمهوری اسلامی دراین رابطه(حجاب)موفق بوده وبسیاری از این خانم های فهمیده که درد مردم رادرک کرده وخون شهدا رادیده وخانواده هایشان رادرک کرده اند.خودشان را باجامعه اسلامی تطبیق داده اند.ولی عده ای نیزهستندکه جامعه رادرک نمی کنندباهمان وضع زننده زمان پهلوی می آیندکه بایددرجامعه مطرود بشوندوافرادحزب اللهی باید این هارا مطرود بکنند.باید تاکسی ها آنان ر راه ندهند.شرکت های واحداین ها را راه ندهندومردم بااین ها رفت و آمد نکنند و این هارا به میهمانی دعوت نکنند،تابالاخره درجامعه مطرود بشوند.البته این افراد در ادارات هم پاکسازی خواهندشد.حتی کسانی که دراداره رعایت بکنند ولی در بیرون نکنند،قانون پاکسازی این اجازه را می دهدکه اینان پاکسازی شوند».
هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه) 13اردیبهشت 1365:
«ماالان افرادی را می بینیم وهرقدرنصیحت می کنیم وازطریق تقوامی خواهیم به این محیط سالم برسانیم هنوز یک مقاومتهایی منفی هست وخانم هایی متاسفانه پس از7سال از انقلاب هنوز به این راضی اند که مقداری ازموهایشان بیرون باشد.تابحال بااین طور افرادخیلی بانصیحت وموعظه برخورد کرده ایم وهنوزهم بعضی از شهرهای بزرگ این بلیّه رادارندودربعضی مغازه ها اینگونه مسائل ترویج می شود و دربعضی ادارات هنوز خوب(حجاب)مراعات نمی شود واین ها خطرناک است وفکر می کنم پس از7سال تحمل ماهم تما بشود.مردم حزب الله چند بار طغیان کردند ودیدید که درخیابان ها ریختند وازهمین تربیون نمازجمعه وزیرکشورودیگران خواهش کردند وبه آنها وعده دادیم که این خودشان…»
هاشمی رفسنجانی:روزنامه رسالت،13اردیبهشت 1365:
«اردوگاههای خاصی برای عوامل فسادوبی حجابی ساخته می شود.مردم حرب الله تا بحال چندین بار ظغیان کرده وبه خیابانها ریختندوماجلوی آنهارا گرفتیم ولی حالا مثل اینکه مقداری خشونت لازم است».
هاشمی رفسنجانی:خبرگزاری تسنیم، 12اردیبشهت1394:
«…اما آدم‌های خشک مقدس،‌جاهل و نادان نيز هستند. امروز همه مصيبت برای آنها اين است که چند زن بدحجاب در خيابان باشند. بله اين مصيبت است و اين زن‌ها بايد حداقل حجاب اسلامی را داشته باشند اما مسئله اين است که بقيه مسائل مانند زندان‌ها، ظلم‌ها، سرکوب‌ها و حق‌هايی که از مردم ضايع می‌شود، چه می‌شود؟».
خوئینی(دادستان کل کشور)روزنامه کیهان30 اردیبهشت:1365
«مساله برخوردبابی حجابی وبدحجاب،جزو وظایف فقوه قضائیه وضابطین قوه قضائیه است.آنهابایداین کاررابکننداماباگشت گذاشتن درخیابان و ایجاد اردوگاههای کاری وتربیتی نمی توان این معضل راحل کرد.ماچقدرباید مامور بگذاریم تامواظب یک بی حجاب باشند.به عقیده من برخوردبامساله بی حجابی رابایدبه عهده مردم گذاشت.البته ممکن است عده ای ازاین مساله سواستفاده کننداما جلوی سو استفاده کنندگان را بیشتر می توان گرفت تابی حجابان را. در این زمینه خوب است به عنوان نهی از منکر مردم اجازه داشته باشند….این مساله را به عنوان نظر شخصی مطرح کردم حالااگر مردم حزب الله و مسلمان بایک بی حجاب برخورد کردندوبعد به زندان افتادند بنده از آنها دفاعی نمی کنم.
موسوی خوئینی(دادستان کل کشور) فروردین سال 1366 ،روزنامه کیهان:
«کسانیکه در جامعه اسلامی رعایت شئونات اسلامی را نمی‌کنندو به نحوی به انقلاب دهن کجی می‌کنند عاقبت از میان خواهندرفت وآنان باید بترسنداز روزی که مردم مسلمان و رزمندگان اسلام براساس همان انگیزه‌هایی که به مقابله با دشمنان در جبهه‌هارفتند باهمان انگیزه در صدد پاک کردن جامعه برآیند آنوقت استکه دیگرنه به حرف من گوش می‌کنند ونه به حرف امثال من مردم وقتی احساس تکلیف کنند و ببینند مسئولین به وعده‌هایشان درزدودن آثار فساد نتوانستند عمل کنند خودشان وارد صحنه خواهندشد و تمام خس و خاشاک‌ها را برخواهند داشت و جامعه را پاکخواهند کرد آن مرد غیرتمندی که احساس بکند خانواده و ناموسشدرجامعه درمعرض خطر فساد قرار گرفته است دیگرنمی‌آید ازمن بپرسد که ماباید چه کنیم خودش دست بکار می‌شود و ریشه
فساد را از بین می‌برد بنابراین همه این‌ها که اشاعۀ فساد می‌کنندو به نحوی به انقلاب و اسلام دهن کجی می‌کنند مراقب اعمال خودشان باشند و همه کسانی که به مکیدن خون مردم عادت کرد‌ه‌اندو هنوز عادتشان را از دست نداده‌اند این زالو صفت‌ها باید بدانند کهآزاد نیستند وازعصبانیت مردم بترسند از اینکه بسیجی‌های ما احساس بکنند که باید خونشان رابدهند و یک قشر فاسد معدود بیایند به آرمانهای آنها دهن کجی اگرمردم دیدند مسئولان نتوانستند دست آنان را کوتاه کنندو افراد فاسدرا درهرلباس چه در لباس مسائل اجتماعی و اخلاقی جامعه مارا جولانگاه خودشان قرار دادند همانطورکه یورش بردند وهمه نهادهای نظام شاهنشاهی را درهم شکستند یک روزی هم سراغ افراد فاسدمی‌روندو برای همیشه جامعه اسلامی را از شّرآنها خلاص می‌کنند».
علی اکبر محتشمی پور(وزیرکشور)روزنامه کیهان27فروردین 1366:
«تظاهرات اخیر موتورسواران علیه بد حجابی در سطح شهر تهران،بااجازه وزارت
کشور بوده است».
نشریه «یالثارات الحسین»:
«درصورت حضور زنان درسالن۱۲هزار نفری مجموعه آزادی دراین ورزشگاه،نیروهای حزب الله، «زلزله» به راه خواهند انداخت».
این نشریه افزوده:«دولت حسن روحانی «تمام اهتمام» خود برای زیر پای گذاشتن «شرع مقدس» را به کار گرفته و پیش می‌رود و رسانه‌های «فاسد» از این روند حمایت حمایت می‌کنند و هورا می‌کشند».
علی یونسی(دادستان تهران)روزنامه کیهان،16اسفند1368:
«قارون های جدیدراخطر بزرگی برای سلامت اقتصادی و اخلاقی جامعه خواند.
اگرچنانچه می بینیم که ظرف مدت کمی قارون هایی ظهورمی کنند یقینا بدلیل فسادی است که دربرخی ازارگان های دولتی ما وجود دارد».
ازنشریه:»گزارش هفته»14آدر1372:
«تاهنگامی که «حریم» دزدان بیت المال ومسئولین فاسددولتی درکشورما «محفوظ» وخالی ازهرگون تعرضی است،دزدی وغارت بیت المال نه تنها ادامه خواهد داشت،بلکه روز به روز برشدَّت وحِدَّت آن نیزافزوده خواهدشد.
هفته قبل روزنامه ها خبرازیک دزدی کلان در سطح مدیران رده ی بالای بانک تجارت دادندوبه رغم اعلام این خبر،روابط عمومی بانک مرکزی ونیزمسئولین عالی رتبه بانک تجارت،ازپاسخگویی در مورد این سرقت خودداری کردند.ظاهرا پرونده این سرقت کلان،همچون موارد مشابه دیگر،به صورتی محرمانه وبدون اطلاع مردم،وباصدور احکام مجازاتی خفبف خاتمه خواهد یافت وکسی از اسم و رسم این دزدان اطلاعی کسب نخواهدکرد.اماکیست که ندانداین شیوه های مسالمت جویانه وملایم تنهاسبب بسط وگسترش فسادمالی در سازمانهای دولتی کشورخواهدشد.متاسفانه هم اکنون به جایی رسیده ایم که «فسادمالی» درحال نهادینه شدن درسازمانه های دولتی است وکم وبیش همچون یک «اصل»ویک «موضوع»کاملا عادی وحتی«مشروع»پذیرفته شده است».
محمدی گلپایگانی(رئیس دفتر ‫رهبر‬‬‬‬ جمهوری اسلامی):
«بزرگ‌‌ترین ‫منکر‬‬‬‬» در کشور را «مخالفت با ‫ نظام‬‬‬‬ اسلامی» دانسته و گفت که «برخی فکر می‌ کنند ‏نهی‬ از منکر تنها نهی کردن افراد بدحجاب در خیابان است».
معاون سلامت وزارت بهداشت،(دکتراکبری)،روزنامه حیات نو،18 آذر 1381:
«براساس یک تحقیق سن آغاز روسپیگری در دختران 9تا12ساله 10درصد، 13تا16ساله،60درصد، 17تا20سال95 درصد بوده است».
*توجه:
مدیریت های کلیدی در ج.ا.ا،تقریبا ثابت بوده واگردرپستی کناررفته انددرجای دیگر مشغول شده اند!
کی مقصراست،کی قاصر؟!
قاصرآن است که از روی جهل وعدم آگاهی،جرم،بزه وخطایی از وی سرمی زند؛اما مقصر از روی دانایی واطلاع.
تدقیق درگذشته برای تمیزقاصرومقصروانتشارآن برای آگاهی افکارعمومی،کاریک روزنامه نگار حرفه ای ومستقل است.
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/اردیبهشت1394
چند سال پیش(34)؛7خرداد1359اولین دوره تشکیل پارلمان پس از انقلاب (روز قانون و هفته مجلس)
آنچه می خوانیدانتخابات پارلمانی،از اولین دوره درایران،تادوره ششم بعد ازانقلاب است:
1-در8مرداد1288درتهران اعلام شدهرمحله وکیل خودراتعیین کند.انتخابات این دوره دومرحله ای خواهد بود.
*توضیح: دومرحله اي شدن انتخابات پس ازتاسيس ج.ا.ا.بارهارچه بصورت عملي وچه درحد اعلام ونظريه،مشابه آن تكرارشده است.
2-درتاريخ30آبان1288انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی دردومرحله انجام شد.
3-درتاريخ30آبان1290طبق مصوبه مجلس، قانون انتخابات یک مرحله ای شد.
4-درتاريخ22مهر1328دکترمحمدمصدق به همراه200نفرديگر،بخاطرسوءجریان در انتخابات دوره شانزدهم دردربارتحصن کردند؛برای همین اخذآراموقتامتوقف شد.
5-درتاريخ19آبان1328قرائت آرای شهرتهران متوقف وانجمن نظارت برانتخابات بطلان آنرااعلام کرد.
6-درتاريخ10فروردین1329تعدادی ازطبقات مختلف مردم درمقابل وزارت کشور بخاطر آرای صندوق لواسانات تهران،دست به تجمع واعتراض زدند.این اعتراض باعث درگیری بین موافقان ومخالفان شدو سرانجام صندوق لواسانات باطل اعلام گرديد.
7-درتاريخ25آذر1330دكترمحمدمصدق درمورددوره هفدهم مجلس گفت:این دوره برای اولین باردرتاریخ مشروطیت بدون دخالت ونفوذعوامل داخلی وخارجی انجام می گیرد.
8-درتاريخ10دی1330دررشت به مناسبت انتخابات مجلس،بین دسته جات مختلف،زدوخوردهایی صورت گرفت وعده ای زخمی ومجروح شدند.
9-درتاريخ24دی1330درچندمنطقه ازشهرتهران تظاهراتي بخاطرنحوه انتخابات صورت گرفت؛ ودراین رابطه درگیریهایی بوجودآمدوعده ای زخمی ومجروح شدند.
10-درتاريخ26دی1330بین موافقان ومخالفان درمبارزات انتخاباتی شهرستان خرم آباد زدوخوردهای شدیدی صورت گرفت که منجربه دخالت پلیس شد.دراین اعتراضات،سه نفرکشته و6نفرزخمی شدند.
11-درتاريخ16بهمن1330شمس قنات آبادی که برای کمک به انتخابات مردم وارد خرم آبادشده بود،مورد سوء قصد قرارگرفت.
12-درتاريخ19بهمن1330مبارزات انتخاباتی درزابل منجربه منارعات انتخاباتی شد و عده زیادی به قتل رسیدند.
13-درتاريخ8اردیبهشت1331دكترمحمدمصدق درنامه ای به مجلس،بوجود فساد دربعضی ازحوزه های انتخاباتی اشاره كردوگفت:مردم ازوکلای تحمیلی تنفرکامل دارند.مصدق ازنمایندگان خواست اعتبارنامه های آنان رامخدوش کنند.
14-درتاريخ9اردیبهشت1331آیت الله سیدفخرالدین جزایری(نایب رئیس انجمن نظارت برانتخابات تهران)در پاسخ به دكترمحمدمصدق(نخست وزیر) فساد در انتخابات تهران راتائیدکرد.
15-درتاريخ12بهمن1331آیت الله کاشانی درمصاحبه ای اعلام کرد:دولت، در انتخابات دوره هجدهم عملا دخالت کرده است وکاندیداهای دولتی از صندوقها بیرون آمده اند.
16-درتاريخ27مرداد1339بخاطردخالت حزب دولتی ملیون درانتخابات تهران و شهرستانها،منفردین دراطلاعیه ای به فسادآراء اشاره کردند.
بین کاندیداهای اقلیت واكثریت ومنفردین دراین رابطه زدوخوردهایی صورت گرفت.درهمین رابطه چندحوزه انتخاباتی ازسوی مقامات قضایی توقیف وباطل اعلام شد.
17-درتاريخ6آذر1339شاه انتخابات دوره بیستم راخدشه داراعلام کردودرهمین رابطه ازکلیه نمایندگان انتخاب شده ازحزب ملیون ومردم ومنفردین خواست استعفا بدهند.
18-درتاريخ24دی1320قانون جدیدانتخابات ازطرف دولت اعلام شدوانتخابات برای اولین مرتبه درایران به صورت کارت الکترال صورت گرفت.
*توضیح:موضوعي كه پس ازتاسيس ج.ا.ا. مشابه آن بارهاازسوي مسئولين انتخاباتي مطرح شده است.
19-درتاريخ31مرداد1342جامعه روحانیت،دوره بیست ویکم انتخابات مجلس شورای ملی راتحریم کرد.
*توضیح:پس ازتاسيس ج.ا.ا.مشابه تاريخي آنرادركناره گيري مجمع روحانيون مبارزازانتخابات وسياست مشاهده كرديم.آنهاچون جزوحاكميت هستند و بودند چنين اعتراضي رانمي توانستندعلنابه رخ بكشانند،لذابه استراحت سياسي پرداختند وساكت شدند!
20-درتاريخ29شهریور1342طبق همان لیستی که دولت ازقبل تهیه واعلام کرده بود،نمایندگان مجلس از صندوق هابیرون آمدند.
*توضیح:مشابه تاريخي آن راپس ازتاسيس ج.ا.ا. درنحوه تائيدكانديداهابانظارت استصوابي شوراي نگهبان مي توان احساس كرد؛البته بايك شكل وشمايلي كاملامتفاوت.
21-درتاريخ24اسفند1358،اولين انتخابات براي اولين تشكيل پارلمان درج.ا.ا.آغازشد.
2 2-درتاريخ15فروردین1359دردوره اول مجلس درنظام ج.ا.ا.،دههاگروه،انجمن وکاندیدادرشهرهای تبریز، نوشهر،رودسر،لنگرود،اراک،کرج،مشهد،کاشان،زنجان وماکونسبت بوجودتوطئه وتقلب درانتخابات اعتراض کرده وخواستارابطال و تجدید آن شدند.کمیسیوني7نفره ازسوی شورای انقلاب ماموررسیدگی شد.
23-درتاريخ6فروردین1359ابوالحسن بني صدر(اولين رئيس جمهوري ج.ا.ا.) در پاسخ به اعتراض گروهی از کاندیداهادرموردتقلب درانتخابات گفت:اصل انتخابات را نباید لغوکرد.اماهرجاتقلب شده باشدباقاطعیت رسیدگی خواهدشد.
24-درتاريخ20اردیبهشت1359در23 شهرايران،بخاطرتخلف درمقررات انتخابات، رای گیری باطل اعلام شد؛ولی مجلس صحت آن راتائید کرد.
25 -درتاريخ5مرداد1359صحت انتخابات مرودشت ازطرف کمیسیون تحقیق باطل اعلام شد؛ولی مجلس صحت آنراتائید کرد.
26-درتاريخ26فروردين1363دومين انتخابات براي دومين دوره مجلس شوراي اسلامي،درتاريخ ايران ثبت شد.
*توضیح:درانتخابات مجلس دوم كه نهمين انتخابات درپنجمين سال پيروزي انقلاب بود،اوضاع سياسي بسيارمتشنج بود.دردوره اول باتصويب طرح عدم كفايت سياسي،بني صدرازرياست جمهوري عزل شده بود.جنگ تحميلي با فتح خرمشهرواردمرحله حساسي شد.دركناراين مسائل ماشين ترور توسط مخالفين مسلح به راه افتاد.حادثه انفجاردفترحزب جمهوري اسلامي،ازجمله آن بود. درمرحله اول درتهران دوميليون و308هزارو319نفرودرمرحله دوم يك ميليون و251هزارو 160نفرشركت كردند
27-درتاريخ16تیر1363بااصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،شرایط انتخاب شدگان مجلس در مرحله اول تغییریافت.
28-درتاريخ4تیر1363انتخابات میاندوره ای62حوزه باطل اعلام شد.
27-درتاريخ19فروردين1367انتخابات براي تشكيل سومين دوره مجلس درج.ا.ا. ايران رسمااعلان شد.
28-درتاريخ2اردیبهشت1371درانتخابات مجلس چهارم توسط شوراي نگهبان،به شيوه نظارت استصوابي،صلاحیت نزدیک به40تن ازنمایندگان دوره سوم ردشد.
*توضیح:انتخابات مجلس چهارم درفضايي برگزارشدكه نتايج آن پيشاپيش مشخص بود.اكثريت عناصروابسته به جناح چپ با اعمال نوع جديدي ازنظارت كه بعدها به نظارت استصوابي مشهورشد،رد صلاحيت شدند.درآ ستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس،غلامرضارضواني رئيس هيأت مركزي نظارت در تاريخ 24/2/1370طي نامه اي به شوراي نگهبان،نظرتفسيري آن شورا در مورد نحوه اجراي اصل 99قانون اساسي را استعلام كرددرپاسخ به اين استعلام، شوراي نگهبان رأيي راصادركردكه تاامروزمنشأ اتفاقات ومناقشات بسياربوده است.اين شورااعلام كرد:«نظارت مذكوردراصل 91قانون اساسي استصوابي است و شامل همه مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييدوردصلاحيت كانديداها مي شود.
طبق نظريه نظارت استصوابي كه بعدازسه دوره تشكيل پارلمان،ازكيسه شوراي نگهبان بيرون آمده بود،افرادبسياري ازآن زمان تاكنون،ردصلاحيت شده ومي شوند.نظريه اي كه دردهه گذشته بفكرشان خطورنكرده بودوبايك كشف و استخراج تازه، قدرت تفسيري راكه قانون اساسي برعهده شان گذاشته به رخ كشاندند.تقريبا كساني ازصندوق آرا بيرون خواهندآمد كه آنهامي خواهندو اگر در اين ميان فردياافرادي خلاف اين جريان گام بردارند،دردوره بعدردصلاحيت شده و مي شوندوازهمين طريق آن شجاعت وبرندگي تيزي يك نماينده راازاوسلب كرده و او را واداربه تقيه وخودسانسوري وسكوت ويابندگي ارباب قدرت مي كنند.مي توان بطورمثال،نمايندگان حزب پان ايرانيست وخاك وخون،يعني احمدبني احمد و محسن پزشكپوردرآخرين دوره مجلس شاه رانام بردكه البته آنهادير جنبيدند و از پيش معركه راباخته ونتوانستندازنمدانقلاب براي خودكلاهي بسازند.درسهاي تاريخي گاهي براي عبرت،تكرارمي شود!
29-درتاريخ 12خرداد1375پنجمين دوره مجلس درج.ا.ا. افتتاح شد.
30-درتاريخ21فروردین1379شورای نگهبان گفت:دردوره ششم،تخلفات بسیار و کم نظیری دربخش فیروزخلخال صورت گرفته است.درهمین راستابخاطرابطال انتخابات خلخال،آشوب هایی بوجودآمد.
31-درتاريخ23فروردین1379شورای نگبهان اظهارداشت:تخلف درانتخابات مجلس ششم خیلی بیشترازدوره های قبل بوده است.
*توضیح:دراين زمان وزارت كشوردردست اصلاح طلبان حكومتي بود.دعوايي كه مشابه آن بارها وبارهادرتقسيم قدرت بين دوجناح راست وچپ درنظام سياسي ج.ا.ا.ايران همواره بوده است وقدرت وحاكميت يك دهه دراختيارآنهاودهه ديگردراختياررقيب.
اين ازاولين جلوه هاي اختلاف شوراي نگهبان ووزارت كشوربود.زماني كه شوراي نگهبان صلاحيت رضوي، يكي ازنامزدهاي طيف چپ راباوجود تأييد ازسوي هيأت اجرايي ردكردووزيركشوروقت نيزاقدام شوراي نگهبان راعملي غيرقانوني دانست.اختلافات تا آنجا بالاگرفت كه وزارت كشوربه دستورمحتشمي پورنام رضوي رادرفهرست داوطلبان تأييد صلاحيت شده قرارداد،اما شوراي نگهبان به ناظران خوددپاي صندوقهاي رأي گفت كه نام رضوي رادرروي فهرستهامخدوش كنند.آهنگ چالش دونهاد ادامه يافت ودرادامه آن وزارت كشورتصميم گرفت ناظران صندوقهايي كه اين حوادث در آن اتفاق افتاد،رابازداشت وشوراي نگهبان هم تصميم به ابطال گرفت .با اين حال رضوي سرانجام به توصيه دوستانش وخيرخواهان ازصحنه رقابت كناررفت
32-درتاريخ31فروردین1379دبیرشورای نگهبان(آیت الله جنتی)گفت:بازشماری آرای نفرات28تا22تهران برای رفع شبهه هاصورت می گیرد.شایعه ابطال انتخابات تهران بی اساس است.
33-درتاريخ17اردیبهشت1379شورای نگبهان گفت:تعدادی ازصندوقهاکه درآنها آرای آقایان محتشمی،حداد عادل وهاشمی رفسنجانی عدد(صفر)منظورشده بود، پس ازبررسی عددواقعی از(صفر)به ترتيب به363، 332،420،حتی 1022افزایش یافت.
34-درتاريخ19اردیبهشت1379شورای نگهبان دراطلاعیه شماره 14خوداعلام کرد:آرای88 درصدد صندوقهای بازشماری شده درتهران مخدوش است.
35-درتاريخ31اردیبهشت 1379بدستوررهبرانقلاب ودرپاسخ به نامه شورای نگهبان،نتیجه قطعی انتخابات تهران براساس صندوقهای غیرمخدوش اعلام شد.
36-درتاريخ7/3/1379مجلس ششم درج.ا.ا.افتتاح شد.
*توجه
تاریخ تکرار می شود،وبرخی(گروههاواشخاص) عامدانه آنرا تکرارمی کنند؛وتاریخ تکراری می شود!
تمیزوشناسایی،تجزیه وتحلیل تاریخ تکراری،می تواند کاریک روزنامه نگار مستقل هم باشد.تادر تبیین راهبردهای آینده به ما کمک کند.
**درحاشیه:
آنچه خواندید،بخشی ازکتاب«مشابه تاریخی پارلمانی»اثر:«محمدشوری»است. که سال1386(6سال پیش) تحریر وبه اداره کتاب وزارت ارشاد جهت دریافت مجوز داده شد.مجوزآنرابا«ناشرمولف»دریافت کردم.اماوقتی باتوافق«شرکت انتشارات قلم»قراربراین شدکه این ناشرآنرابه سرانجام برساند،برای انجام امور اداری، دوباره به ارشادرفت ومجوزآن باطل شد.البته این پاسخی بودکه«انتشارات شرکت قلم»به من داد.ولی ازآنجاکه پیشترهمین انتشارات،درتوزیع و چاپ کتاب سه جلدی«همه حرف خدا»اثراینجانب،غش درمعامله کردوبه اشاره «نهادهای امنیتی واطلاعاتی»آنراتوزیع نکردو بایگانی نمود،این احتمال را هم می دهم که کتاب با تغییراتی وبانامی دیگربه چاپ رسیده باشد!
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/ششم خرداد1394
چندسال پیش(35)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!
حُکم قضا،حُکم حزب حاکم است(11فروردین1360روزنامه میزان)مهدی بازرگان:
«دستگاه قضایی،حُکمش حُکم اسلام ومشروعیتش منبعث از مردم نیست.بلکه حُکم واحکام دستگاه قضایی،حُکم حزب حاکم وتصفیه حساب های شخصی و گروهی است».(دردفاع از عباس امیرانتظام).
مرجع نظارت،فقط دادگستری؛(15فروردین1361روزنامه جمهوری اسلامی)ربانی املشی(دادستان کل کشور):
«درآینده ما فقط یک مرجع نظارت خواهیم داشت وآن دادگستری است.دادگاه های انقلاب بصورت فعلی نخواهند بود.وقتی که ما دادگستری اسلامی داشته باشیم دیگر دادگاه انقلاب جدای ازدادگستری نخواهیم داشت.ودرحقیقت دادگاه انقلاب در دل دادگستری خواهد بود».
همه مملکت دادگاه انقلاب شود(29اردیبهشت1361روزنامه جمهوری اسلامی)محمدمومن:
«این(ادغام دادگاه های انقلاب در دادگستری)یک مساله دیگری است که اگر بکنیم بایدبگوئیم که آنچه درآینده می بایدعمل شودودرواقع شورای عالی قضایی موظف است عمل کنداین است که همه مملکت را دادگاه انقلاب بکند.منتها نامش دادگستری است».
قوانین دادگستری ضد اسلام است(29اردیبهشت1361)سیدحسین موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب):
«بیشترقوانین دادگستری،بخصوص قوانین جزایی ضداسلام است.خلاف اسلام است.آیین دادرسی برای مردم ناراحت کننده است.شرایط قضایی که اکنون در دادگستری هست،منطبق باشرایط قاضی دراسلام نیست،درفقه اسلام نیست. وبسیاری ازمشکلات دیگری که مردم ماهمیشه دچار بوده انده ودچار هستند و تابه امروزاین مشکلشان حل نشد،وواقعامن خودم به عنوان یک نفرمسلمان که دوستدارانقلابم شرمنده ام از اینکه تا به امروزهم قوانین طاغوتی وضد اسلامی است».
حاجی مقدس نباشید؛(29اردیبهشت،روزنامه جمهوری اسلامی1361)، محمدی گیلانی:
«شایدیادتان باشدکه خیلی تلاش ازطرف دولت موقت می شدکه اساس دادگاه های انقلاب مثلابرچیده شودویاسپاه پاسداران جمع بشود،این طرزتفکرغیر انقلابی هنوزدرمیان ماباقی است.آخرما انقلاب کردیم می بایستی حکومت انقلابی رابطورانقلابی پیاده کنیم وتعارف بردارنیست.حقیقت این است که انقلاب کردیم ولی بطور انقلابی بعد از انقلاب عمل نکردیم.زیان هایی بر ما براثر عدم انقلابی نمودندوارد شد.حکومت الهی و قضای شرعی با احساسات و عواطف تطبیق نمی کند…آنهایی که در مصادرقضا وارد می شونداین حاجی مقدس نباید باشند».
قانون 8ماده ای(25آذر1361روزنامه جمهوری اسلامی)روح الله الموسوی الخمینی:
«هیچکس حق نداردبه خانه یا مغازه کسی ویامحل کارشخصی کسی بدون اذن صاحب آنهاواردشودیاکسی راجلب کندیابنام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نمایدویانسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیرانسانی مرتکب شود. یا به تلفن هانوارضبط صوت دیگری بنام کشف جرم یاکشف مرکز گناه گوش کند و یابرای کشف گناه وجرم هرچندبزرگ باشد،شنودبگذارد.ویابدنبال اسرار مردم باشدوتجسس ازگناهان غیرنماید.ویااسراری که از غیربه او رسید ولوبرای یک نفر فاش کند».
مجازات های سریع بادادگاه انقلاب(29دی1361روزنامه کیهان)یوسف صانعی(دادستان کل کشور):
«دررابطه بااتخاذرویه قضایی مشترک درمحاکم قضایی؛یکی ازعوامل مهم این وحدت رویه به تصویب رسیدن قوانین اسلامی است.امابه این زودی هانمی توان گفت که دادسراهای انقلاب یادادسراهای عمومی می توانند وحدت رویه پیدا کنند.چون دردادسراهای انقلاب موازین شرعی ومعیارهای انقلابی حاکم بوده است.ودردرازمدت برمی گرددبه همان ضوابط وشرایط عمومی ولی نه درکوتاه مدت.یرااگرآنهاضوابط خودشان راعمل نکنندنمی توانندضدانقلاب رامهارکرده و سریع به مجازات برسانندوضدانقلاب بایدباموازین دادگاه انقلاب محاکمه وبا مجازات های مصوب شورای انقلاب مجازات شود».
قانون جهت دار رادوربریزید(18اردیبهشت1365)موسوی اردبیلی(رئیس شورای عالی قضائی):
«بعضی جاهاقوانین به روشنی ضداسلام است.وبعضی هامخالفت آشکاربا اسلام نداردوجهت داراست.مادادمی زنیم این قوانین برعلیه مستضعفین است. این قانون می خواهدمستضعف سرپناه نداشته باشد.وزیربرف وباران با دختر16و 18ساله،یامادرپیربازنی حامله درکنارخیابان بخوابد.سه روزبگذردنه دختر،دختر او باشدونه پسر،پسراو.اماقانون مالک ومستاجراگرببیندهیچ جای آن مخالف اسلام نیست،قوانین جهت داررا بایددورریخت.ولی به این آسانی نیست. اگرمابخواهیم جمع رابه نفع مستضعفین بکنیم بایدتمام قوانینی که دردوران پهلوی تصویب شده چون جهت داربوده است دوربریزیم.این رابایدحوزه علمیه تشخیص بدهد. این نظام نیازبه تغذیه فکرداردواین بجزحوزه علمیه قم ازجای دیگر تغذیه نخواهد شد.منبع فکری نظام اسلامی حوزه علمیه است.این حوزه علمیه است که باید خط اقتصادی رادرمملکت پیاده کند».
(سمیناراسلام ومستضعفان.نقل ازنشریه رویدادهاوتحلیل سپاه پاسداران ش.8)
دانشگاه زندان(1فروردین1365روزنامه کیهان)موسوی بجنوردی (عضوشورای عالی قضائی):
«زندان های جمهوری اسلامی ایران اکنون به آموزشگاه و دانشگاه تبدیل شده است.بطوری که مجرم راپس از طی کیفر،به یک انسان واقعی تبدیل کرده و به جامعه تحویل می دهد».
جوسازی نکنید(2خرداد1366روزنامه رسالت)مهدوی کنی:
«خیلی اوقات بایک جوی ممکن است خون بی گناهی ریخته شود.مگرجو درست نکردند و علی را کشتند!».
قتل بختیارباحُکم دادگاه انقلاب(8آبان1370 روزنامه سلام)انیس نقاش(عامل ترور دردفعه نخست):
«من هیچ گونه خصومت خصوصی با بختیار نداشتم.عمل من صرفاجنبه سیاسی داشت.بختیاردردادگاه انقلاب اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. من وچهار نفردیگر ماموریت یافته بودیم که این ماموریت را به عمل آورند».
بدون هیات منصفه هرگز(24دی1370روزنامه سلام)محمدیزدی(رئیس قوه قضائیه)
«احکام دادگاه های جرائم سیاسی ومطبوعاتی بدون حضورهیات منصفه ووکیل مدافع باطل می شود».
خودکشی دادستان انقلابی(30مرداد1372روزنامه سلام)خودکشی محسن خداوردی،دادستان انقلاب رشت:
«محسن خداوردی(دادستان سابق انقلاب اسلامی رشت)ظاهرابرای فراراز محاکمه ونتایج حاصله ازآن مبادرت به خودکشی کرده است.وی باشلیک گلوله ای به قلبش خودراکشت؟!».
زندانی اعتقادی نداریم(22اسفند1372روزنامه سلام)محمدیزدی (رئیس قوه قضائیه):
«درجمهوری اسلامی ایران حتی یک زندانی بدلیل اعتقادات خود درزندان بسر نمی برد».
محارب داریم تامحارب(13مهر1374روزنامه سلام)رهبرپور(رئیس دادگاه انقلاب):
«وی درخصوص صدورحکم عاملان بمبگذاری وقتل کشیشان گفت:«فرحناز انامی،مریم شهبازپور،وبتول وافری بخاطراقدام علیه امنیت کشورمحارب شناخته شدند.و محکوم به 15سال حبس ازاین حیث شدند».وی درتوجیه چنین مجازاتی گفت:«مجازات محارب تنهاقتل نیست.بلکه قانونگذارپس از برشمردن چهارنوع مجازات ومبسوط گذاشتن دست رئیس محکمه،به وی اختیار داده است یکی از مجازات هاتبعیداست.ومانیزمتهمین رابه 15سال تیعیددریکی اززندان های کشور محکوم نمودیم».
دادگاه قانون اساسی(28فروردین1376روزنامه سلام):
«توسط 40تن ازنمایندگان طرح تاسیس صیانت از قانون اساسی تقدیم مجلس شد».
دروپنجره عدالت(29اردیبهشت1377روزنامه سلام)محمدیزدی(رئیس قوه قضائیه):
«این قوه نبایدباسیاست مخلوط شود،چون هنگامی که سیاست ازدر دادگاه وارد شود،عدالت از پنجره خارج خواهد شد».
به دادگاه نیازی نیست(13شهریور1378روزنامه آریا)محمدتقی مصباح یزدی:
«اسلام به هرمسلمانی حق داده که وقتی دیدشخصی به مقدسات اسلام توهین می کند،خونش را بریزد.این حُکم اسلام است.دادگاه هم نمی خواهد. اختلاف وقرائت بردارهم نیست».
ویرانه ای بنام قوه قضائیه(26خرداد1381روزنامه همبستگی)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«ویرانه‌ای را تحویل گرفتم وبرای بازسازی و نوسازی آن حدود یک دهه زمان نیاز است.»(گزارشی از ااینجانب(محمدشوری)بانام مستعار«شیدایی»باعنوان«ده سال انتظار شاید وقتی دیگر»که قسمت دوم آن هرگز چاپ نشد!).
دخترزندانی فاحشه شده است(29فروردین1381روزنامه آزاد)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«آقایان قاضی یک روزپا به زندان بگذارندوببینندچه خبر است.پرونده هارا باید رده بندی کنند.وهم چنین ازصدور قراروثیقه های سنگین وکمرشکن بپرهیزند.آنهاباید به وضعیت فعلی جامعه توجه کنند…دراستان های مختلف مشاهده شده است که بازندانی شدن پدریامادر،دختروفرزندخانواده در 13سالگی به فحشاومنکر روی آورده ست».
علنی کردن شرارت(7اردیبهشت1381روزنامه کیهان)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«فلسفه کیفر ومجازات دراسلام ترساندن بزه کاران وپیشگیری ازوقوع جرم است.هنوز هم معتقدم علنی کردن مجازات شرارت وعاملین جرائم سازمان یافته وباندی بسیار مهم است».
رانت قضائی(19اردیبهشت1381روزنامه همبستگی1381)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«بازداشت موقت حالتی ازرانت رابرای دستگاه قضائی وزندان بوجود می آوردکه این می تواندپایه فسادباشدوباید برچیده شود».
حسین شریتعمداری چه زمانی بازجوشد؟(30بهمن 1381روزنامه کیهان)مجیدانصاری(عضوفراکسیون مجمع روحانیون مبارزومعاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم):
«بعدازاتمام دوره اول نمایندگی مجلس،آیت الله موسوی اردبیلی،رئیس شورای عالی شورای عالی قضائی وقت از من به عنوان نماینده این شورا دعوت کردند تاگزارشی از روندزندانهاتهیه کنم ومن هم نارسایی های زندان را گزارش کردم…
…بااین پیگیری برای اولین بارقانونمندی یکسانی برای اداره زندان ها اعم از عادی،انقلاب،زنان و…حاکم شد… تعدادزیادی از دختران وپسران جوان نیز درآن شرایط نخست تحت تاثیر برنامه های فریبنده گروه ها قرار گرفته،جذب شده ودست به اثدامات غیرقانونی می زدند…دراین شرایط دو نگاه برزندان های کشور حاکم بود.یک نگاه معتقد به برخورد خشن وحداکثرمچازات برای زندانیان بود ودیدگاه دیگرمتکی برتاکیدات امام مبتنی بر توجه بیشترزندانیان وبرخورداز نظر رافت و رحمت اسلامی بود…درآنزمان این دیدگاه مطرح شد که اگر کمترین اطلاعات ازاوضاع کشور،ماهیت وابسته وجنایتکارگروه هابه زندانیان داده شود، حتمااصلاح خواهندشد.ومی تواننددرلیست عفوقراربگیرند.وبه جامعه برگردند. حال آنکه برخوردتندوخشونت باربا آنهامی تواند ازآنهاافرادی عقده ای ودرخدمت دشمن بسازد.لذادرآن شرایط تحقیق گسترده ای را آغازکردم و ازمیان زندانیان قبل ازانقلاب،مطلعین ازجریانات سیاسی و گروهکی اعم ازروحانی وغیر روحانی که بادیدگاه برخورد سازنده،گفت وگو واقناع موافق بودندرا شناسایی وبرا