You are currently browsing the category archive for the ‘جامعه’ category.

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴(#استبدادنامرئی
بالاخره اسامی منصوبین شورای نگهبان برای #ریاست_جمهوری اعلام شد.
#احمدی_نژاد)یکی ازروسای جمهوراسبق #جمهوری_ولایت_فقیه)ردصلاحیت شد.
اوهمان کسی ست که»عنصرامامت»یعنی آقای #خامنه ای(چشم #بصیرت امت)نظرش رابانظرات خود همسو،مترادف وشبیه می دانست وآنقدرذوق زده بود که برخلاف عرف،مثل یک هوادارساده آنرابرای جمع بیان کرد!!
بعدازسقوط #سلطنت_پهلوی و قبل ازآغاز #سلطنت_فقیه،جمهوری تازه تاسیس شده فقط یک دوره روی خوش #آزادی و #انتخاب آزادرا(باوجودهمه ی کاستی ها وبی تجربگی)به خوددید.
به غیرازدوره ی اول ریاست جمهوری که #ابوالحسن_بنی صدردریک پروسه نسبتاآزادوبدون پروژه#نظارت_استصوابی برگزیده شد،الباقی انتخابات درسیستم ولایت فقیه،که به قول#سید_محمد_خاتمی:»عنصرامامت است برسرنوشت امت»،همواره مردم ما صرفاحق انتخاب»#یک_کیلو_گلابی«راداشته اند.
نظریه ای که #احمد_آذری_قمی،پیرامون ماهیت #حکومت_اسلامی آنراتبیین کرده است.
اوکه خود پیشتریکی ازنظریه پردازان حکومت نظام ولایت فقیه بودوبعدهم خودش درهمان کوزه ا ی افتادکه خیاطش ولی فقیه بود!!ومغضوب نظام شدودر #حصروتنهایی مرد؛گفته بود:
«مافقط یک کیلوگلابی داریم ومردم هم بایدهمان راانتخاب کنند»!!
درواقع نظریه ی فوق بانظریه ی زیرکه ازسوی سیدمحمدخاتمی،عنوان شده،تفاوت ماهوی ندارد.
آقای خاتمی #قانون_اساسی رارساله عملیه می داندومی گوید:
«براساس نظرمحقق نائینی،قانون اساسی درحکم #رساله_عملیه برای آحاد #ملت است وکسی هم نمی تواندبرخلاف ظاهرقانون اساسی آن راتفسیرکند»(پایان نقل قول از:#روزنامه_خرداد۶خرداد۱۳۷۸(
درنظام حکومتی ولایت فقیه،وقتی نظرات #مراجع_تقلید تعطیل و #اجتهاد درش تخته می شودوتنهاحکم ودیدگاه ولی فقیه_که اکمل واصلح است_برای اجرایی کردن آن باانتصاب ۶۶۶فقیه در#شورای_نگهبان،وشورای نگهبان بانظارت استصوابی خود،اعمال قدرت می شود،این قانون اساسی که بقول سیدمحمد خاتمی رساله عملیه است وامت هم بایدازآن تقلیدواطاعت کند،چه تفاوتی باهمان دیدگاه نظریه پردازراست اصولگراکه تئوری»یک کیلوگلابی»راطرح کرد،دارد؟!
آیانظارت استصوابی که طبق همین رساله عملیه(قانون اساسی)تفسیرش باشورای نگهبان است،همان»#استبداد_نامرئی«نیست که زمانی خاتمی درجبهه ی منتقدان ومخالفان#بنی_صدردرسلسلهیادداشت هایش تحت عنوان»آراء عمومی»آنرانوشت،وچون گرزبرفرق سربنی صدر کوبید؟!
امادریغ؛هردوره که ازدوره ی اول ریاست جمهور ی گذشت،ملت مافقط حق انتخاب یک کیلو گلابی راداشت؛خیلی که خوب بودمیان این یک کیلوگلابی یک دانه اش سالم وقابل خوردن بود!!
#خاتمی #رای_مردم در #دمکراسی غربی راآلت دست سیاست های حاکم می دانست ودرنظام جمهوری اسلامی عنصرامامت برسرنوشت امت راارحج می داند؛ولی اکنون نمی نویسدکه رای ملت آلت دست نظارت استصوابی شده است؟!
بخشی ازقسمت اول سلسله یادداشت های ایشان تحت عنوان:»آراء عمومی»این چنین است:
«رای مردم درکشورهای غربی آلتی است دردست سیاست های حاکم که ازطرفی جوسازی وتبلیغات گسترده هرچه بخواهندبااذهان انجام می دهندوتصمیم مردم رابجانبی که موردخواست سیاست بازان حرفه ایست هدایت می نمایندوتزویررادربدترین شکل آن،وسیله استقرارحاکمیت زوروزرمی کنند.ولی آراء عمومی دراین کشوروبه برکت انقلاب اسلامی بدون اینکه گرفتاربازی های رایج دردنیای سیاست روزگارگردددرعین آزادی به تحقق «#جمهوری_اسلامی» تعلق گرفته است واین بدان معنی است که به مدداسلام وارزش های اسلامی جایی برای بازیگری های خیانت بارسیاست بازان نماند.
اگردرغرب روال آنچه دمکراسی نامیده می شودبرآنست که حتی آراء عمومی وسیله استقراراستبدادمرئی ونامرئی گردد،اسلام وقانون اساسی برخاسته ازآن به هیچ وجه اجازه چنین سوء استفاده ای رابه هیچ انسانی وهیچ جریانی نخواهددادومی بینیم طبق همین قانون اساسی مصوب مردم عنصرامامت برسرنوشت امت،استقرارقانون اساسی و جریان امورنظارت واشراف داردتاخدای نخواسته انقلابی که برای حاکمیت دین خدا صورت گرفته است به بیراهه محکومیت مجدد مردم به استبدادی دیگرنیفتدو بنده ناتوانی بجای خدابرگرده بندگان تازه ازبند رسته او سوارنشود»(پایان نقل قول ازروزنامه#کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰(
آقای خاتمی!
آیاولایت مطلقه فقیه اکنون جای خدابرگرده ی مردم سوارنشده است؟!
البته سیدمحمدخاتمی،در۱۵خرداد۶۰ودرقسمت دوم همان یادداشت ودرراستای اینکه بنده ی ناتوانی سوارملت نشود،بادفاع ازشورای نگهبان می نویسد:
«اگراختلاف نظرناشی ازابهامی باشدکه درقانون اساسی وجودداردمگرخودهمین قانون اساسی مصوب مردم،شورای نگهبان وفقط شورای نگهبان راصالح برای تفسیرقانون اساسی نمی دادندواگرافرادوگروه هایی دراثرخودخواهی تفسیرشورای نگهبان رانپذیرندبه #آراء_عمومی مردم دهن کجی نکرده اند؟…باری هنگامی که اختلاف ناشی ازابهام درقانون اساسی باشدبحکم همین قانون وبه استنادرای مردم وتصویب امام تنهاشورای نگهبان است که باتفسیری که بدست می دهدمی تواندتکلیف راروشن کندوهیچکس وهیچ مقام دیگرحق صدورحکم دراین باره نداردواگرحکمی ازسوی شورای نگهبان صادرشدهیچکس نبایدازآن سرباززند…(پایان نقل قول ازهمان روزنامه(
وشورای نگهبان درموردحق خودش طبق #اصل_۹۹۹که نظارت برانتخابات رابرعهده ی وی نهاده طبق اصل دیگرهمین قانون(#اصل_۹۸)تفسیرقانون اساسی رابازبرعهده ی همین شورای نگهبان گذاشته است،وآنان نظارت برانتخابات رانظارت استصوابی تفسیرکرده اندودیگرجای هیچ ان قلتی هم نیست….
همین نظریه رانیزجناح اصولگرا_که بسیار باب طبعش هست_ توسط مراجع تقلیدی که دکانشان تعطیل وبرای حق حیات دیگروجوهات مردم کفافشان رانمی دهد،چون کسی وجوهات نمی دهد!!ولذابرای دریافت بیشترازسهم #بودجه ی کشور،بایدمطیع حکومت باشند،لذاآنراراباانواع رمل واسطرلاب که مخصوص خودشان که درجیره ی اندوخته ی فتاوی شان پیدامی شود،نظرات خودرابه عنوان حکم خدابه خوردعوام الناس می دهندوتخطی ازآن راگناه وفسادفی الارض!!
ازجمله آیت‌الله نوری همدانی در #درس_خارج فقه خودمی گوید:
«اعتراض و طغیان علیه نظر شورای نگهبان گناه است.چون و چرا کردن در مقابل تصمیم شورای نگهبان گناه است، زیرا این شورا قانون دارد و براساس آن صلاحیت افراد را انتخاب می‌کند».
اواضافه می کند:
«امام در صحیفه نور در چند جا آورده کسی بخواهد در مقابل شورای نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده، بلکه #مفسد_فی_‌الارض است. زیرا قانون اساسی با خون این همه شهید به دست آمده و کسی نمی‌تواند آن را قبول نداشته باشد(پایان نقل قول از:ایسنا)
مشاهده می کنیدبین نظریه پردازان دوتفکرراست وچپ(اصولگرا واصلاح طلب) تفاوت ماهوی وجودندارد.
یکی باکاردسرمی برد،ودیگری باپنبه!
خاتمی ۳۶سال پیش نوشته بود:
«هنگامی مردم شهیدپروروانقلابی ایران به برکت رشدوبیداری که درپرتواسلام ورهبری های امام بدست آورده اندازمسیرانتخابات آزاداولین دوره مجلس قانونگذاری راایجادمی کنند،چون نتیجه انتخابات مردم صددرصد مطابق آنچه مامی اندیشیم ومی خواستیم نیست،بجای اینک دراندیشه وباورخودتجدیدنظرکنیم،بدون کوچکترین وسواس واحتیاط،ازتقلب وتزویرسخن به میان می آوریم…(پایان نقل وقول ازروزنامه کیهان۱۶خرداد۱۳۶۰،قسمت سوم یاداشت آراء عمومی)
ایشان این سلسله یادداشت هارادراصل خطاب به بنی صدرمی نویسدودرقسمت پایانی چنین نوشه است:
«…مسلماآقای رئیس جمهوردرمیان بسیاری ازمردمی که ایشان راانتخاب کرده اندازمقبولیت ومحبوبیت برخوردارندولی ازآغازانتخاب ایشان تاکنون بدون کوچکترین تردیدی جابجایی هایی درطیف طرفداران ومدعیان طرفداری ایشان پدیدآمده است.
برای دوستداران اسلام ومقام ریاست جمهوری اسلامی سخت تاسف انگیزونگران کننده است وقتی می بینندکه بسیاری ازچهره های مومن وصادق که آقای بنی صدرپیروزی خودرادرانتخابات تاحدزیادی مرهون تلاش وبی قراری این فرزندان برومندانقلاب اسلامی درهرگوشه وکنارمملکت یاازآقای بنی صدرجداشده اندیادیگرآن شورواشتیاق دیروزرانسبت به ایشان ندارندوتاسف بیشتراینکه بسیاری کسانی که امروزسنگ طرفداری ازرئیس جمهوررابرسینه می زنندچهره های غیرسالم ورانده شده ای هستندکه آقای بنی صدررنیزچون دیگرشخصیت های دست اندرکارامورنمی پسندندوبه ایشان رای هم ندادندولی بدین وسیله بهانه ای برای حضورشوم درصحنه وانتقام گیری ازنیروهای اصیل مسلمان وانقلابی یافته اند.عناصری که بخاطرسوء پیشینه سیاسی ویااجتماعی وبه علت حضورنیروهای مومن یعنی همانهاکه درپیروزی اولین رئیس جمهورنقش تعیین کننده داشته اندبه انزواکشیده شده بودندوامروزبه بهانه طرفداری ازنهادقانونی ومورداحترام ریاست #جمهوری بازبه صحنه آمده اندهم رئیس جمهورراقربانی مطامع پلیدخودکنندوهم جمهوری اسلامی راازمسیراصلی منحرف نمایندوآیانزدیکی بیشترآقای رئیس جمهوربادیگرنمایندگان منتخب ملت مانع بروزاین دردهاومشکلات نمی شد؟(پایان نقل قول از:روزنامه کیهان۱۷خرداد۱۳۶0)
اما آقای سیدمحمدخاتمی وقتی خودبه ریاست جمهوری رسید،گفت:
«رئیس جمهوری درقانون اساسی دارای اختیارات کافی نیست»!
اودرحیطه عمل با همان بن بست هایی مواجه شدکه عنصرامامت(ولی فقیه)برای عنصرامت(جمهوریت)دررساله ی عملیه خودیعنی قانون اساسی برای خلق الله اش نسخه می پیچد.واین استبدادنامرئی ۳۷ سال است که ادامه دارد.ولی هیچگاه سیدمحمدخاتمی به این استبدادنامرئی نتاخت وشجاعانه آنرااعلام نکرد.ومتاسفانه باسناریوهایی که #اصلاح_طلبان حکومتی درتفسیروتحلیل وآنالیزاوضاع کشوربرای وی ساخته وپرداخته می کنند،(ازجمله:#فرمالیسم #نرمالیسم!)اوهمواره ساکت بوده ومتاسفانه تر باآن نوارکذایی»تکرارمی کنم» خودسبب ترغیب مردم برای رای دادن شدتادوباره از #مجلس_خبرگان منصوب رهبر فعلی،رهبر مادام العمر بعدی به سلطنت برسد…وآقای خاتمی ودوستانش همچنان برطبل ظرفیت های رساله عملیه(ببخشید)قانون اساسی می کوبند.چرا؟زیرا:همین آقای خاتمی پیشترگفته بود:
«طرح تغییرقانون اساسی یکنوع #براندازی است»
بیچاره این ملت!
سیروافی الارض،ثم انظرواکیف کان عاقبه المکذبین(#قرآن ).
#محمد_شوری( #نویسنده و #روزنامه_ نگار_بیکار)
۲اردیبهشتت۱۳۹۶

Advertisements

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)
مردم بی دست!
مردم تهیدستت بی دست می شوندوتخم مرغ دزدها؛شتردزد!
آخرین خبرهااز #سرقت(وسرقت های مکرروادامه دار) همین چند روزپیش اتفاق افتاد:
سرقت ازخودروی حمل پول متعلق به #بانک_پاسارگاد که در حال حرکت در بزرگراه حقانی
بود،صورت گرفت.
چندروزقبل ازآنهم یک صرافی درروزروشن مورددستبردقرارگرفته بود:
سارقان مسلح روز ۲۸ بهمن با ورود به یک #صرافی در میدان #فردوسی پس از مجروح کردن مرد صراف و شاگردش،۶۵ میلیون تومان پول و ارز سرقت کرده و با یک دستگاه پراید از صحنه سرقت متواری شدند.
که به گفته ی فرمانده انتظامی #تهران_بزرگ،
سارقان صرافی خیابان فردوسی ۴۸ ساعت بعد از سرقت شناسایی شدند.
این افراد پس از سرقت به استان‌های غربی کشور گریخته بودند و با همکاری پلیس استان لرستان دستگیر و به مرکز منتقل شدند.
گفتنی است،این سرقت وحادثه
یک هفته پس از آن صورت گرفت که #قوه_قضائیه ایران برای سه نفر در تهران حکم #قطع_دست صادر کرد.
شعبه پنجم #دادگاه کیفری یک استان تهران روز شنبه ۲۳ بهمن ماه سه نفر که دو تن از آنها
برادر بودند را به اتهام سرقت به «قطع دست، رد مال و ۳ سال #زندان» محکوم کردند.
به گزارش روزنامه فرهیختگان این افراد به سرقت از خانه‌های ویلایی در خیابان میرداماد اعتراف کردند. به گفته این روزنامه ارزش تقریبی اموال سرقت شده حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
۳۵سال پیش درتاریخ
12خرداد1360،#روزنامه_انقلاب_اسلامی نوشت:
به حکم دادگاه #انقلاب اسلامی بهشهر،عزیزصید انلوفرزند عزت (21ساله)بجرم سرقت اموال بیت المال #کمیته_امداد امام #خمینی کله کاه،به قطع 4 انگشت دست راست محکوم وحکم صادره در جمعه شب به مرحله اجرا درآمد.وی مبادرت به سرقت 1کیسه برنج بزرگ،9قوطی روغنی 17کلیویی ویک کیسه تاید(پودررختشویی)ازاموال کمیته امداد امام خمینی گلوکاه کرده بود.
درارتباط باهمین خبر،روزنامه #کیهان۱۸خرداد۱۳۶۰
گفت وگویی باعامل صدودحکم قطع انگشتان دست دربهشهر(حجت الاسلام ایمانی)انجام داد،که بخش هایی ازآنرادرزیرمی خوانید:
تاکنون درمواردی اگرچه نادرودرپاره ای ازشهرستانهای کشورحکام شرع دررابطه بامواردی ازسرقت دستورقطع دست سارق راداده اند.تازه ترین این موارد دربهشهراتفاق افتاده است.
کیهان به هنگام انعکاس خبرکوتاه این سرقت ومجازاتی که ازسوی حاکم شرع برای آن براساس حکم رسمی مشخص شده بودبه عنوان یک زیرنویس این عمل حاکم شرع رازیرسوال قرارداد.به این ترتیب که:
درشرایطی که دزدان سرمایه دارمیلیون میلیون اموال ملت مستضعف رابه غارت می برندآیاصحیح است که بخاطریک کیسه برنج،۹قوطی روغن نباتی۱۷کیلویی ویک کیسه پودرظرفشویی که جمع آن بالغ بر۵هزارتومان هم نمی شوددزدی رابه قطع انگشتان دست محکوم کنیم؟
….موضوع دیگری که قابل اشاره است حاکم شرع یک شهربه اعتقادمابایددرحدی به مسائل اجتماعی واقتصادی جامعه ورودداشته باشدومسائل راازنگاه مدبرانه وآگاهانه وتسلط به این مباحث موردمداقه وامعان نظرقراردهد.حال آنکه حاکم شرعی که صادرکننده این حکم خاص می باشدبرخورددقیق ولازم درکلی ترین مسائل جامعه راندارد..
بعدازاین مقدمه پرسش کننده ازقول
حاکم شرع(حجت الاسلام ایمانی)می نویسد:
….این آیه #قرآن که گفتم درموردقطع یددزدصریح است وبروبرگردهم نداردوماهم می دانیم جهتش چیست؟
جهتش این است که وقتی که دست دزدبریده شودجلوهزاران دزدی هاگرفته می شودودست هم آشکاراست وتنبیهی می شودبرای دیگران.دیگران جرات نمی کنند دزدی بکنند….
…حکام شرع نیزدرتشخیص خودشان مستقل هستند.خودمن بیش از۳۰سال که درحوزه علمیه قم هستم ودرآنجاتدریس می کنم وبچه طلبه هم نیستم که پنج،شش سال درس خوانده باشم.هم سن من شهادت می دهدهم علمای قم مرامی شناسند.مااین مسئولیت راقبول کردیم وظیفه ماست حکم خداراتاآن حدکه تشخیص می دهیم اجراکنیم.(پایان نقل قول).
گفتنی ست همان زمان که ایشان اظهارمی داردمن بچه طلبه نیستم حکام شرعی چون #پورمحمدی و #رئیسی و….یک بچه طلبه درسن۲۰سالگی وکمی بیشتروحتی کمترحکم اعدام رامثل آب خوردصادرمی کردند!
درادامه روزنامه کیهان در۱۹خرداد۱۳۶۰درقسمت دوم گفت وگویی هم باعزیزصیدانلوکسی که به قطع چهارانگشت محکوم شده است،انجام می دهد.
خبرنگارمی پرسد
لطفادرموردقصاصی که دادستانی بهشردرموردشمابه اجراگذاشته ونیزدرمورداتهام خودوعلل اقدام به سرقت درصورت موردقبول بودن ازطرف خودتان توضیح بفرمائید.
لطفابفرمائیدکه اصل مساله چه بوده است.جرم شماسرقت است وبه همین جرم انگشتان شمارابریده اندوتوضیح دهیدکه چرابه این عمل دست زدیدوچگونه به پرونده شمارسیدگی نموده اند؟
سارق:
بنام خدا.
ماسه نفربودیم که اینکارراشبانه انجام دادیم وچون فردای آنروزسپاه فهمیدهمه آنهاراتادینارآخرتحویل دادیم ومارابه دادگاه بهشربردندوبه زندان انداختند.بعدازدوماه وپنج روزمارابه دادگاه احضارکردندوبرای مان قرارصادرکردندوماآزادشدیم.۲۵روزبعدازآزادی ما،درگلوگاه درگیری بوجودآمد.البته دررابطه بادرگیری آنروزبامن کاری نداشتند.چون اصلادردرگیری نبوده ام.سه روزبعدازدرگیری مراگرفتند،پرسیدندکه آیادردرگیری شرکت داشتید؟گفتم:که من دردرگیری نبوده ام ودراین باره قسم می خورم.
خبرنگار:.
درگیری مربوط به چه کسانی بوده است؟
سارق:
فکرمی کنم ازطرف سازمان مجاهدین خلق بود.
خبرنگار:
ادامه دهید.
سارق:
گفتندپای ورقه بازجویی راامضاء کن من امضاءکردم وبعدازچندروزمرابه دادگاه بردند.
خبرنگار:
نگفتندبرای چه چیزامضاء کنید؟
سارق:
گفتندهمین هاراکه گفتی نبودم امضاءکن ومن هم امضاء کردم.
بعدازچندروزمارابه دادگاه بردند،دادگاه شاهدی نداشت وبعدازچندروزمراخواستندوآقای ایمانی گفتندشمادزدی کردیدوبگوئیدچگونه اینکارراانجام دادید.من هم توضیح دادم وگفتم شماماراببخشید.مااشتباه کردیم.شمابجای برادربزرگترماراببخشید.مااشتباه کردیم.
مانادان بودیم.نمی بایست دزدی کنیم وکردیم.حالاازشمابخشش می خواهم.
ایشان گفتند:انشاء الله درست می شودومن بیرون رفتم بعدازچندروزبه اتاقم درزندان آمدندومراخواستندوگفتندکه لباس بپوش وحاضرباش من لباس پوشیدم وپائین آمدم.چندنفرآنجابودند.گفتندپرونده شماآمده وبرای سرقت برنج وروغن محکوم به قطع چهارانگشت شدید.
خبرنگار:
آیادوستان شریکتان هم آمده بودند؟
سارق:
خیرآنهاهنوزحکمشان معلوم نشده و هنوز دادگاهشان نشده.ماهیجدهم بایدبه دادگاه برویم من نمی دانم چرا.
گفتند:این حکم شماست.امضاء کنید.من گفتم امضاء نمی کنم.
گفتند:امضاء کنیدومن نکردم.
بلافاصله چشمانم رابستندومرابردند.دریک ماشین انداختندوتوی شهرخیلی دورزدندوبعدنمی دانم کجارفتند،وقتی واردشدیم بوی الکل آمد.باخودگفتم لابداینجابیمارستان است.به من گفتنددکترمریض داردوچنددقیقه منتظربشو.بعددکترآمد.وبعدمن گفتم آقای دکترمرابیهوش کن.امابیهوش نکردند.ودستم راهم بی حس نکردند.چون اگربی حس می کردندکه دردم نمی آمد.ومی گویندکه دستم رابادستگاه بریدند.اگربادستگاه بودچرادوباربربدند؟یکبارروی میززدندووقتی روی زمین افتادم یکبارهم روی مورائیک زدند.دوبارزدند.بعدمرابه بیمارستان بردند.دکترپرسیدکه بیهوشت نکردند؟گفتم نه.بعددستم رابخیه کردند.
خبرنگار:
اعتقادشماچیست،فکرمی کنیداگرکسی به حسب اشتباه یابقول شماغرورجوانی دزدی کندفکرمی کنیدبایدبااوچه رفتاری کرد؟
سارق:
اگربرای اولین بارباشدخوب مااشتباه کردیم.ماجوان بودیم.درغرورجوانی آدم خیلی کارهامی کند.مااشتباه کردیم.شمابایدبرای اولین باراقلاماراببخشید.بخشش داشته باشید.مااعتقادبه همه چیزداربم.به خدا،به امام اعتقادداریم.برای اولین بارکه دست نمی برند.سرقت ماهم بالاترازآن چیزهایی که هست نبود.
خبرنگار:
دوستان شماهم اقرارکردند؟
سارق:
بله آنهاهم اقرارکردندوگفتنداشتباه کردیم.
خبرنگار:
اگرسرقت شمابه اتفاق دوستانتان بوده چراآنهارامحاکمه نکردند؟
سارق:
دادگاه آنهارااصلانگرفت.آنهابنااست چندروزدیگرمحاکمه شوند.
خبرنگار:
سرقت شماچه مدت قبل ازدرگیری اتفاق افتاد؟
سارق:
فکرمی کنم دوماه وبیست وپنج روز تقریباسه ماه.
خبرنگار:
شماازاین به بعددرموردزندگی تان تصمیم داریدچه کارکنید؟
سارق:
چه کارمی توانم بکنم.بااین دست قطع شده.من بااین دست چگونه کارکنم.چگونه عبادت کنم وچطوری خرج زن وبچه ام رابدهم.من یک زن ویک بچه دارم.خوب اینهاراچگونه خرج بدهم.آیااین درست است که جوانی رادراین سن ناکام کنند.من الان منزل پدرم هستم.ممکن است فرداپدرم بگویدنمی توانم خرجتان رابدهم.من به کجابروم وچگونه خرج اینهارابدهم
خبرنگار:
ظاهرااینطورکه تعریف کردیدشایداین مساله یک مقدارمربوط به عقیده شماهم بشود.شمابگوئیدکه نسبت به جمهوری اسلامی ایران وامام چه اعتقادی دارید؟
سارق:
ماانقلاب کردیم که جمهوری اسلامی بشود.اگرنمی خواستیم که خوب شاه بود.ماانقلاب کردیم بخاطرجمهوری اسلامی که بدردمابخوردومابه امام اعتقادداربم.
خبرنگار:
حالانظرت نسبت به جمهوری اسلامی چیست؟
سارق:
الان هم اعتقادداریم.چون مسلمانیم ومسلمان بدنیاآمدیم وبه امام هم اعتقادداریم.
بدنبال مصاحبه باسارق،خبرنگاریک مصاحبه ی مجددباحجت الاسلام ایمانی انجام داد:
خبرنگارمی پرسد:
جناب ایمانی مادرمصاحبه ای که باسارق محکوم به قطع یدداشتیم ایشان مطالبی راگفتندکه من لازم دیدم باردیگرباشمامصاحبه ای داشته باشم.
آقای صیدانلومحکوم به قطع یداظهارنمودندکه من اقراربه جرم کردم وهمه اموالی راکه به سرقت برده بودم تادینارآخرپس دادم وتقاضای عفونمودم وگفتم که ازمن تنهایکبارسراغ داریدکه سرقت کرده باشم وازشمامی خواهم که دراین جمهوری اسلامی به عنوان یک پدرمراموردعفوقراربدهید تاخودم رااصلاح کنم،امامقبول نیفتاد.من شخصا سوال می کنم اگرکسی عفوبخواهدبااین شرایط این عفوواقع نمی شود؟
حاکم شرع:
بسم الله الرحمن الرحیم
این حدچون حدخدایی است، یک #حدداریم یک #تعزیرداریم.
تعزیربه معنای تادیب است. تعزیردر احتیار حاکم شرع است.نگاه می کندومی بیندکه طرف آیاپشیمان شده است یانه؟سنش درچه حدیست؟وآگاهی اوتاچه حدی است؟آنوقت یاتعزیرمی کندیامی بخشد.
اماحدودشارع مقدس خودش یک چیزی راذکرکرده وتعیین کرده درآن قسمت حاکم شرع اختیارنداردوناچاراست که حدودرااجراء کند.
علاوه براین طوری که به ماگفته اندگرچه ماپرونده رابررسی نکردیم والان دردادگستری هست،این سابقه سرقت بسیارداردومی گویندبارهااقرارهم کرده است وموقع اجرای حدهم گفت که من مستحق این معناهستم….
خبرنگار:
این جوان اگراشتباه نکنم حدودبیست ویک سال داردفکرمی کنیدایشان که نادم هستندوباذکراین مطلب که به امام واین جمهوری معتقدنداگربخواهنددراین مملکت ازراه درست امرارمعاش کنندقاعدتامقدورنیست؛چون انگشتان دست راستشان بریده شده وقادربه کارنیستند، شماچه پیشنهادویاچه راه حلی برای این مطلب داریدوباذکراین نکته که عائله مندنیزهستند.
#حاکم_شرع:
شمافردرادرنظرمی گیریدومااجتماع رادرنظرمی گیربم.
مامشاهده می کنیم که بایک دست بریدن جلوگیری ازهزاران دست می شودکه بریده نمی شود.
یعنی جلوگیری ازهزاران سرقت می شودوجلوسرقت هاگرفته می شودواساس برتنبه می شودکه مادیده ایم.وبرای ماهم گفته اندکه نوع افرادالان متنبه شده اندودیدند عجب دست آدم راهم می برند؟
ازنظراینکه اجتماع،اجتماع سالمی شودمابروی این ملاحظه دست فردرامی بریم وفردرافدای اجتماع می کنیم…..
بسیاری ازمصالح ومفاسداست که ازنظرمامخفی است وخودخالق می داندکه چه مصلحتی دارد.ماازنظراینکه مسلمانیم ومسئول هستیم یعنی مسئولیم،حاکم شرع راقبول کردیم ما خلاصه تسلیم قرآن واسلام واین برنامه هستیم این مثال همان مثال است که گفتند:
آش خالته،بخوری پاته،نخوری پاته!
ماوظیفه خودمان رابایدانجام بدهیم.ماضامن رزق وروزی راخدای سبحان می دانیم.مابه آن مساله کاری نداریم.من بایدوظیفه خودم راانجام دهم.حافظ،گ ونگهداررزاق خداست. پروردگاراست.امااین نوع علل،ذکرکردن این نوع مصالح،بیان کردن این نوع حکم خدا،این نوع مفاسد،گرچه تمام احکام تابع آن مصالح ومفاسداست،نه آن احکام ومصالحی که من تشخیص بدهم.
بسیاری ازمصالح وحکم هست که مخفی است وهنوزعقل من ناقص نمی رسد.
خبرنگار:
درموردمصالح وحکم،اسلام چیزی نگفته که شمابخاطرداشته باشید؟
حاکم شرع:
اسلام درباره قطع یدهم اینقدرگفته که مااستفاده کردیم که قطع یدیکنفرجلوهزاران سرقت رامی گیرد.جلوبریدن دست هزاران نفرراهم می گیرد.این مسائل است.یعنی دزدی هاازبین می رود.امنیت ازنظرمالی برقرارمی شودومردم می دانندکه کاری که کرده اند، نتیجه دسترنجشان رادیگری به یغما نمی برد.(پایان نقل قول).
همان زمان #ابوالحسن_بنی_صدر(اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران)درروزنامه #انقلاب_اسلامی به تاریخ
12خرداد1360، درکارنامه ریاست جمهوری خودنوشت:
اگربخواهید درجامعه ای که اکثریت وسیعی به معنی واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قرار بدهید،بعداز مدتی مردم بی دست خواهند شد!
روزنامه #کیهان درتاریخ۱۴خرداد۱۳۶۰
به نقل ازدکتر #بهشتی (رئیس دیوان عالی کشوردرپاسخ به بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی ودرپاسخ به پرسش خبرنگارکه پرسید:
رئیس جمهورگفته اند:اگربخواهنددرجامعه که اکثریت وسیعی به معنای واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قراربدهیم پس ازمدتی مردم بیدست خواهند شد.،نظر شما در این موردچیست؟
رئیس دیوانعالی کشورپاسخ می دهد:
نظربنده این است که بایددوچیزراباهم دنبال کنیم:
هم بااجرای حدودالهی امنیت بوجودبیاید؛هم بااجرای برنامه های اقتصادی مردم راازگرسنکی وفقرنجات بدهیم.
ازایشان بایدسوال کرد:
دست نبرندآنوقت یعنی #دزد راآزادبگذارندیازندان ببرند؟
اینکه فرقی نمی کند؟ اگردرجامعه ای که فقرومحرومیت چنین گسترده وجودداشته باشدبخواهنددزدرازندان ببرندهمه جای این مملکت زندان خواهدشد.بی شک بایدبرای مبارزه بادزدی با اجرای مجازات اکتفانکرد.بایدبرای ریشه کن کردن فقرومحرومیت تلاش کرد،اما هیچکس نمی گویدکه مجازات رامتوقف کنندتاوقتی که برنامه مبارزه بافقربه ثمررسیدآنوقت مجازات راشروع کنند!آیاایشان چنین پیشنهادی دارند؟(پایان نقل قول).
فتاحی (رئیس کمیته امداد)#خط_فقرراحدود۸۳۰ هزارتومان و۱۱درصدمردم رادرخط فقرآمارداده است؛این درحالی ست که طبق برآوردهای غیررسمی خط فقرحدود۲ الی ۲/۵میلیون تومان و۲۵درصدمردم ایران درزیرخط فقرمی داند.
درپایان متذکرمی شویم:
این بررسی کوتاه صرفا درموردزمینه اجتماعی سرقت است؛وبه موضوع حدودو #قصاص_که بطورعلمی،عقلی وشرعی وعرفی قابل تغییر است وعلت وجودی آن در قرآن دلیل دیگری دارد_نمی پردازد.
واینکه ماهیت سرقت صرفاجیب بری وآن مفهوم عامیانه ومتبادری که دائم به آن می پردازند،نیست.
و کم فروشی،گرانفروشی،درج مطالب دیگران بنام خود،ماهیت ونوع حکم قاضی وبسیاری ازموضوعات جامعه رادربرمی گیرد.وهرمساله ای که فاعل آن درفعل خودغش درمعامله کند،یعنی فریب رابه انحای زروزوروتزویربکارببرد،این هم می تواندسرقت باشد!
آیانبایدبرای آن هانیزحکم قطع دست راصادرکرد؟واصولاکدام قاضی محکمه ای می تواندواقف به آن باشد؟
موضوع فقراقتصادی ام المسائل است،وخودشارعین حکم مقدس!درمنابرخوددائم وعظ کرده اندکه:
فقرکه واردشودایمان ودین هم ازدست می رود.
فقرموجود،ووضعیت فعلی اقتصادایران،محصول ۳۷سال ناکارامدی حکومت دینی است.
دینی که یک شارع داردوحرف فقط حرف اوست ولایتغیراست!!
زیرادرمدیریت جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه درراس است واین ولی فقیه اکثرمقامات کلیدی کشوررامنصوب می کندوبااصل نظارت استصوابی تمامی مدیریت اجرایی وهمینطورمجلس شورا باواسطه ای منصوب ایشان هستد!!
درراس حکومت شخصی قرارداردکه خودرانماینده ی خدامی داندودرجمکران باامام زمان بطورمداوم درحال معاشقه است!!
وهیچ نهادی نیزقدرت بازخواست ازافعال اوراندارد.
وبه همین بدلیل است که دراین سال ها مدیریتی بارانت ونظارت استصوابی درراس کارآمد وسواربرمردم شد.وبرای همین برای رسیدن به قدرت وعرض وجود،نفاق وریا ونفوذ درآن بی دادمی کندوبه همین ترتیب است که دائم به جمع کلاهبرداران مختلس ولمپن ودلواپس قدرت اضافه می شود.
سیروفی الارض ثم انظرواکیف کان عاقبه المکذبین(قرآن).
این قصه ادامه دارد..
۱۱اسفند۱۳۹۵
#محمد_شوری(نویسنده و #روزنامه_نگاربیکار)

·
گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۱)
اعدامی خوشبخت،اعدامی بدبخت!
ازدکترابراهیم #یزدی درسال۱۳۵۸(که درمقام وپست وزیرامورخارجه ایفای مسئولیت می کرد)پرسیدند:
«علت اجرای سریع احکام #دادگاه های #انقلاب که در #مطبوعات خارجی عنوان شده که محکومین به اعدام رابلافاصله پس ازصدورحکم بدون اینکه به آنهاآب وغذایی داده شودتیرباران می کنند»گفت:
نخواستندزجرکش شود!!
ابراهیم یزدی دراین مصاحبه ی مطبوعاتی می گوید:
«مساله به صورتی که در #روزنامه هامنعکس شده نیست.آنچه هست این است که اگرکسی متهم بوده وجرم اوثابت وحکم قتل درمورداوصادرشده،هدف این است که بافاصله انداختن بین صدورواجرای حکم اورازجرش نکنیم».
نقل از:(روزنامه ی #بامداد۱خرداد۱۳۵۸،ش۱۴)
ازمحمدجعفر #منتظری(#دادستان کل کشور)درسال۱۳۹۵،(سی وهفت سال بعد)پرسیده شد:
چرابابک #زنجانی اعدام نمی شود؟
وی گفت:
«حکم #اعدام بابک زنجانی قطعی است،اما حکم او تا زمان برگرداندن پول‌ها به بیت‌المال اجرا نخواهد شد».
آقای #منتظری گفته است:
«حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود».
این یعنی اینکه گرشمااختلاس کردید،وگرفتارحبس شدیدواتهام شمامنجربه حکم اعدام شد،برای رهایی ازاعدام،پول های بیت المال راپس ندهیدتابیشترعمرکنید!!
باگاف دادستان کل کشور،معاون اول وسخنگوی قوه ی #قضائیه(#محسنی #اژه ای) برای توجیه والبته ترمیم سخنان وی،دریک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت:
«این حكم همین الان در حال اجرا است.
ممكن است اجرای بخشی از حكم زمان ببرد»‎.
گفتنی ست:
#بابک #زنجانی برای جرایم مالی مرتبط با فروش #نفت #ایران در دوران تحریم‌ها، به اعدام محکوم شده است.
اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد #دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.
دادگاه او را #مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است.
این قصه ادامه دارد….
سیروفی الارض ثم انظرواکیف کان عاقبه المکذبین(#قرآن)
#محمد #شوری(نویسند و #روزنامه نگار #بیکار)
۵اسفند۱۳۹۵

از:
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
@shoorijezehmohammd
«زبان ما شمشیرماست»!
این سخن راروزی«سیدیحیی صفوی»،ازسرداران وفرمانده ی اسبق سپاه پاسداران گفت:
«این روزهاروزنامه هاونشریاتی چاپ می شودکه امنیت ملی کشوردرخطرقرارداده اند…مابدنبال این هستیم ریشه ی ضدانقلاب رادرهرکجاکه هستندبزنیم…بعضی رابایدگردن بزنیم ،بعضی هارازبانشان راقطع می کنیم.زبان ما شمشیرماست»[2]. اما این گردن زدن امرتازه ای نبود؛پیشترازاین،پیشوا(خمینی)درددهه 60وبخصوص سال 67خیلی هاراگردن زده بود!
وچه زوداتفاق افتاد؛وهمه ی انقلابیون ضدانقلاب شدو«گیوتین»انقلاب۵۷به سراغ همه ی انقلابیون آمد:
«روسپیر»گردن«دانتون»[3]راوبعدهم نوبت خودراانتظارکشید…
همه ی گردآمده ها دراطراف خمینی در12بهمن57وهمه ی کسانی که دراین انقلاب سودای زعامت داشته وجزوالسابقون ومبارزین بودند،مرگ باگیوتینِ«التقاط»، «منافق» و«فتنه» تن شان رالمس کرد و ازدایره به بیرون پرتاب شدند!
«قطب زاده»که بزرگ شده خمینی بودوبرخی فرزندخوانده اش می پنداشتند، بدستورپیشوا(خمینی)اعدام شد.و«بازرگان»،که دولت شرعی[4] وامام زمانش می نامید،همان نخستین سال به«دولت شیطان»که آبشخورش«شیطان بزرگ» است،دق مرگش کردند.
«ابوالحسن بنی صد»(روشنفکرمذهبی ی باسوادآیت الله زاده) هنوزعَرق انتخابش به ریاست جمهوری خشک نشده بودکه حَسدحاسدان جماعت روحانی گردآمده دراطراف خمینی،انداختش درفریزرانجمادانحصارطلبی تافقط وفقط خمینی باشدو«سیداحمدوهاشمی وسیدعلی».
به قول«سیدمهدی هاشمی(که خودوباندش چشم فتنه[5]بودند):«مثلث:سید احمد، هاشمی رفسنجانی وسید علی خامنه ای»!
اودرنامه ی خود به آیت الله متتظری درتاریخ13اردیبهشت1365که گزارش دیدارش باهاشمی رفسنجانی راارائه می دهد،ازقول وی(هاشمی رفسنجانی)می نویسد:
«درعین حال بایدشماحتماباآقای خامنه ای ملاقات کرده ومسائلتان راحل کنیدو شماباآن سابقه ای که باایشان داشته ایدنبایددورباشید.احمدآقانیزبسیار موثراست وامام اوراقبول داردوشمابایداوراهم ملاقات کرده ومسائل فی مابین رامرتفع سازید».
ایشان تاکیدفراوان داشت:
که در«مثلث حاکم»باید مسائل حل وفصل شود.(مثلث حاکم تعبیرمن است).[6]
بعدهایک ضلع از این مثلث(خامنه ای)نه به وی (هاشمی رفسنجانی)رحم کرد ونه به ضلع دیگرمثلث،سیداحمد!
احمدخمینی_که سودای جانشینی پدرداشت_به اشاره چیزخورش کردندتادیگر ازاین توهّمات بسرش نزند؛هاشمی رفسنجانی هم که دراستخرفین شخصی اش شنا می کردگفته شددرروزقتل امیبرکیبرسکته کرده است!؟!
«منتظری»-که می گفتندخلاصه شده ی امام است، وبه فقیه عالیقدرملقب شد- تمام انقلاب راتالحظه ی مرگش،درحصر،حاسدان وحصرج.ا.ا قرارگرفت…
درانقلاب۵۷،انقلابیون شکارچی هم شدند[7].وبدلیل تحمل نکردن یکدیگر وبی تجربگی وحسادت وزیرآب زنی،شکارموسادوسیاوکا.گ.ب وام آی.سیکس شدندو عوامل این سازمانها به وسیله نیروهای ساواکی وسلطنت طلب وآدمهای اجیره شده ی ابن الوقت سست نظرووابسته به زیرناف،آنهارابه جان هم انداختند![8]و این بازی وطنازی تاالآن هم ادامه داشته ودارد وویرانی عظیمی رانثاراین ملت نگون بخت کرد.
انقلاب که پیروزشد،باپیش بینی هایی که جاسوسان کارکشته ی سیا وموساد وام آی سیکس می کردندوسیله بازمانده های ساواک توانستند نقش خوبی در ایجادشکاف بازی کنند![9]
بقول سعیدحجاریان(که ازنخستین اداره کننده های نهاداطلاعاتی نخست وزیری بودو ازبنیانگذاران واجا):[10]«مابعدازانقلاب تاچشمان را بازکردیم که ساواک منحل شده و28،17جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است،هرکناروگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی به این کمیته وآن بخش ازسپاه،ستادمبارزه باموادمخدرآقای خلخالی، نخست وزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلات اطلاعاتی دقیقی وجودنداشت و کشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعاتی خارجی شده، ما احساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».
مثلاگروه«فرقان»یکی از سازماندهی ساواک قبل ازانقلاب بود،که نفوذ درآن قرار بود که انقلابیون دوره ی انقلاب راترور کند،اما بدلیل زودرس بودن این پیروزی،به بعدازانقلاب رسید.[11]که خیلی زود کاراین گروه تمام شد.باقلع وقمع فرقان نوبت به سازمان مجاهدین خلق رسید.
ساواک ایران که دست آموزسیاومعلم واساتیدش کارشناسان سیابود،سازمان مجاهدین خلق که بنیانگذاران اصیل وراستینش همگی درزیرگیوتین شاه اعدام شده بودند،باقی مانده اش رادرزندان رابارهانیدن ازاعدام وخرید،همچون سعادتی ومسعودرجوی،بعدازانقلاب درهدایت خودداشت!این هدایت تاالآن هم ادامه داردو اظهرمن الشمس است![12]
بدلیل بدبینی شدیدرروحانیت سنتی ازآنها،ازورودشان به قدرت ودولت جلوگیری شد.
این سازمان که بدلیل سوابق ازمحبوبیت ویژه ای-مخصوصامیان نوجوانان وجوانان بدلیل شیوه یارگیری-برخورداربود،توانست برای خودمیلیشاوهواداران زیادی دست و پا کندوابتدابانفوذنیروهایش وبقصددخالت درحاکمیت وصاحب حق بودن خود،از خمینی،ازتسخیرلانه جاسوسی وبیشتررویدادهای سال ماهای نخست حمایت می کرد.[13]
امازودبهارآنهانیز خزان شدوبدلیل بدبینی بخش بزرگی ازحاکمیت نیروهایش به همراه بخشی ازنیروهای چپ مارکسیست ازاعضای چربک های فدایی خلق و حزب توده ونیروهای ملی مذهبی ونهضت آزادی[14]وجبهه ملی دردهه60وبخصوص سال اعدام های فله ای،یعنی سال67،درزیرگبوتین دادگاه انقلاب که بقول خلخالی ازاولین حاکمان شرع حکومت شرعی نیازی به میزوصندلی واین قرتی بازی ها نداشت،منهدم ویابه قتل رسیدند.[15]
وبدین ترتیب این خودی آن خودی راکه ازاوتبعیت نکردبدست خودی دیگرحذف شد.[16]
خمینی که آمد،انقلابیون چپ وراست ومسلمان سنتی وانقلابی وغیره که دستی درقدرت وبازی سیاست داشتندهمگی مفتون کاریزمایی او شدند واین شیدایی بیشتر بخاطراکثریتی بود که وی را تاحدمسیح نجات بخش حتی عکسش رادرماه می دیدند!!واقلیتی نخبه ودانا راپیرو اکثریتی مفتون شده وکم اطلاع وقاصرکرد!
همه دسته بندی های سیاسی وشخصیتهایش که درسابق درراستای مبارزه علیه ررژیم پهلوی فعالیت هایی داشتندبه گمان اینکه خمنی وروحانیون رابدلیل عدم آشنایی به امورکشورداری،می توانندفریب دهندویاحتی به نیت خیر بجهت کمک به او،بدلیل ترس روحانیت ازقبضه ی قدرت توسط آنان،باکانالیره کردن خمینی درکسب اخبار وعقاید مختلف به قلع وقمع آنچه خود نمی پسندیدندپرداختند!
وطبیعی بودکه خمینی طرف روحانیت هم صنف خودش رابگیردوبه آنهااعتمادکند!
انقلاب57زایمان زودرس بود؛7ماهه متولدشد،وقدرت (وثروث نفت) رایکهویی دراختیار عده ای قراردادکه حتی دررویاهای خودوخیال های متوهمشان هم نمی دیدند.
این قدرت یکهویی مثل یک پول قلمبه می ماندکه یکهویی بدست یک آدم فقیرمی رسدکه حتی فکرواندیشه ی چگونه خرج کردنش راندارد،سبب شدهمه (شخصیتها وروشنفکران وروحانیون واحزاب ومانندآن)علاوه بر هول وهوایی که برشان داشت، درپی حلوای آن،زیرآب هم راهم بزنند و درنقشه چیدن برای برانداری دیگری فعالیت هایی کنند!
کم کم شمشیرهمه ازروبسته شدوسپس برای«ماندن»کم کم نفاق،ریا، چاپلوسی،پاچه خواری وحقه بازی فرهنگ ونهادینه شد!و«ولایت مطلقه ی فقیه» چون «گوساله»ی سامری دوره ی موسی ی نبی،موردپرستش!
واینک،درحال حاضر،تنهاضلع باقی مانده ی این مثلث(سیدعلی خامنه ای)نوبت خودرا انتظارمی کشد؛بقول«احمدشاملو»:
«برمردگان خودنظرمی افکنیم باطرح خنده ای
نوبت خودانتظارمی کشیم بی هیچ خنده ای»!
باندهای اطلاعاتی وامنیتی که هیچگاه علنی نیستندوهدایت اموردردست آنهاست ومن آنهارابنام«دولت سایه»ونه«دولت درسایه»،می شناسم،توانسته قدرت اصلی حاکمیت رابوسیله توجیه هدف،وبرانداختن ومعدوم کردن هرآنکه سدراهش می شود،(وازجمله همکاران خودش که دربهترین دروان کمک هایی کلیدی وحساسی دراین پرژوه (پروژه ی حذف)داشتندازمیان بیرندوماآنرادرنحوه ی بازجویی از همسر سعیدامامی وودیگراعضای واجاوباندهای امنیتی دیدیم)رابرمی دارد.
آنهاهم چنین بتوسط بخشی ازاپوزیسیون ساختگی وتربیت شده ی صادراتی خود ونیز همپالکی های رسانه ای واقتصادی ودلواپس ها[17] که بابت این شغل (شغل دلواپسی)حقوق می گیرند،بایدبتواننددرثروت وقدرت حتی پس از سقوط نظام درحاکمیت ونظام بعدی دستی داشته باشند وابن درهمه جای دنیا معمول است وبخشی مهم ازاهداف نیروهی امنیتی واطلاعاتی هرکشوری ست تابتوانند درترکیب جدیدقدرت دست بالاراهمچنان برای خودحفظ کنندوثروت بی شماری که ازپول نفت دراختیاردارندراهمچنان خرج وهزینه تُرکتازی های خودکنند.که هرچه این ملت می کشداز«نفت»است.
ونفت؛ای کاش مادرسرزمین مان اصلا نفت نداشتیم!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)22بهمن ماه1395

________________________________________
[1]-گیوتین (به فرانسوی: Guillotine) نام دستگاهی است که برای اجرای مجازات اعدام از طریق قطع سربه کارمی‌رفت.شهرت این دستگاه بیشتربه خاطر استفاده گسترده ازآن در کشورفرانسه و بالاخص در زمان انقلاب فرانسه است.
[2]-روزنامه جامعه10اردیبهشت1377
[3]-دانتونپیش از وقوع انقلاب کبیر وارد «کلوب کوردلیه» شد و فعالیتهای سیاسی او علیه حکومت وقت فرانسه آغاز شد و بتدریج مورد توجه انقلابیون فرانسه قرار گرفت. دانتون وارد حزب ژاکوبن شد و به سبب رقابتی که این حزب با حزب ژیروندن داشت، طبعاً دانتون با پیشوایان حزب مزبور به مخالفت پرداخت و چون به عقیده او شاه و درباریان را باید زندانی می‌نمودند و حال آنکه ژیروندیست‌ها معتقد به محاکمه و اعدام آنها بود.روبسپیر، آنقدر دسیسه بازی نمود و برای دانتون پرونده سازی کردتامجلس وی رامحکوم به مرگ باگیوتین کردوحکم اودر(5آوریل1794 میلادی)اجرا شد.
«روبِسپیر»زاده ی6می1758،درگذشته ی28ژوئیه 1794یکی ازمعروف‌ترین رهبران انقلاب فرانسه و یکی از تأثیرگذارترین اعضای کمیته نجات ملی انقلاب فرانسه بود و نقش به‌سزایی را در دوره وحشت پس از انقلاب و به راه‌انداختن آن بازی کرد. دوره وحشت و سرکوب، با دستگیری و اعدام خود وی با گیوتین به پایان رسید.
[4]-خمینی:جزای آنهاکه علیه حکومت بازرگان قیام کنندبسیارسخت است.
خمینی:ازاین اجتماع عظیم ملت ایران دراین روزکه برای پشتیبانی ازدولت جناب مهندس بازرگان که دولت شرعی ودولت امام زمان سلام علیه است تشکرمی کنم.(کتاب صحیفه نور،ج5ص56).
[5]-دفترتحکیم وحدت دربیانیه ای که صادرکرد،ضمن محکوم کردن جریان مهدی هاشمی،نسبت به رشدتفکرات انحرافی هشداردادونوشت:
«رهبری هشیارانه انقلابی باردیگرچشم فتنه ای خطرناک رادرآوردودست باندمهدی هاشمی راازادامه توطئه های خطناکشان کوتاه نمودند.قضیه مهدی هاشمی واحمدکاشانی ودیگران اولین وآخریم جریانات منحرف انقلاب نبوده ونخواهدبود».(روزنامه کیهان8دی1365).هم چنین احمد جنتی درخطبه ی نمازجمعه قم گفت:«امام بادستوردستگیری مهدی هاشمی چشم فتنه راازحدقه بیرون آورد».(روزنامه رسالت،1365).
[6]-هم چنین سیدمهدی هاشمی درنامه ای دیگرکه به آیت الله منتظری درباره ی دیدارش باسیداحمدخمینی می نویسد،خطاب به سید احمد خمینی می گوید:
«وبالاخره آمده ام تاتوبه کنم واعلام کنم زمین حرکت نمی کند!!».
سیداحمدخمینی بعدازبحث وجدل پیرامون سخن فوق،سیدمهدی دراین نامه ازقول وی می نویسد:
«اصلا چراشماهاصحبت ازحذف وکودتای خزنده می کنید؟مگرکسی قصدداشته کسی راحذف کند؟».
سپس سیدمهدی دراین نامه ازقول خودش اضافه می کند:
«من حرف ایشان راقطع کردم وگفتم:پیشنهادشمامبنی برتبعیدمن به خارج ازکشورکه درحضورآیت الله منتظری ومقامات کشورتصمیم شده مفهومی جزحذف یک نیرو ندارد…».
بعدایشان درادامه سخن خودخطاب به سیداحمدخمینی می گوید:
«بنابه گفته ی آقای هاشمی رفسنجانی من بایدمسائلم راباجنابعالی حل کنم…».
سیدمهدی سپس درتعمیم سخنش خطاب به وی می گوید:
«لانه توطئه دراین کشورجناح راست انقلاب وبخصوص جناح راست حزب جمهوری بوده وهمین ها بودندکه برای حذف ما وشماازفردای22بهمن تاکنون توطئه می کردند…».
آنگاه سیدمهدی دراین نامه ازقول سیداحمدخمینی (که همراه باقسم های متعددبه خداوارواح پاک شهدا وجان مادرش بوده)برای آیت الله منتظری ازقول سید احمد خمینی،چنین می نویسد:
«من قصدحذف شما رانداشته ونبایدشماتصورکنیدمامی خواسته ایم دردفترآیت الله منتظری دخالت کرده وموازنات آنجاراسبک وسنگین نماییم.اگرکسی چیزی گفته دروغ است.شما باور نداشته باشید.ماهم علیه شماچیزی راباورنمی کنیم و…».
سیدمهدی دراین نامه به سیداحمدخمینی می گوید:
«من گفتم یکی ازدردهای مااین است که اززمانی که جناح بندی های سیاسی کشورشروع شده تاکنون طرف مقابل توانسته بارهاباحضرت امام دیدارکرده وعلیه ماهاهرگونه سم پاشی وکارشکنی رادامن زده وذهن معظم رانسبت به ماهامشوش گرداند.ازجامعه مدرسین تا…همگی هرقت اراده کردند به ملاقات امام نایل شده وگزارشات سرتاپادروغ خودرابه ایشان داده اندولی ماحتی یک بارنیزموفق به دیدارحضرت امام وارائه حقایق نشده ایم…..زمانی که درواحدنهضتهابودیم بارهاخدمت شمارسیدیم که بلکه ترتیب ملاقات باامام فراهم گردد ولاطائلاتی که توسط محسن رضایی ودیگران خدمت امام مطرح می شده بودراپاسخ بگویم،ولی موفق نشدم.آن زمانهامارابه اینکه افرادتروریست تربیت می کنیم ودرجهان قصدآشوب وراه انداختن کودتاداریم متهم می کردند…».
سیدمهدی هاشمی درنامه دیگری که درتاریخ22خرداد1365به هاشمی رفسنجانی درمورد ملاقاتش باسیداحمدحمینی نوشته است،درموردذهنیت امام نسبت به خودش چنین می گوید:
«درملاقات باحاج احمدآقانیزموضوع موردبحث قرارگرفت.ایشان اظهارداشتنداصلاح ذهنیت مزبورصرفاازجناب آقای هاشمی رفسنجانی ساخته است….بدین ترتیب معلوم می شوداین مشکل تنهابدست حضرتعالی فیصله خواهدیافت وعلیهذاازشماانتظارداریم ذهنیت های حضرت امام رادراولویت عملی قراردهید….برطرف ساختن ذهنیت های حضرت اما»مدظله العالی»برای شماکارآسانی خواهدبود».
هم چنین سیدمهدی هاشمی درنامه ای دیگربه آیت الله منتظری دررابطه باانتخاب ایشان به قائم مقام رهبری می نویسد:
«…توطئه ای ازفردای صدوررای حبرگان رهبری آغازشدوهدف آن محاصره حضرتعالی وتغییرموازنات دفتروحذف برخی نیروهای به اصطلاح رادیکال بود…».
سیدمهدی درادامه همین نامه خطاب به آیت الله منتظری می نویسد:
«توجه داریدکه این ضربه هاراماازحزب جمهوری اسلامی وسازمان مجاهدین انقلاب وانجمن حجتیه و… نمی خوریم وامروزنوبت خط امامی هاست که بی شرمانه ترازاسلاف خودهمان نقش راایفاء می کنند.وجالب اینکه این آقایان خودرادرجایگاه رفیع قیمومیت انقلاب دانسته وبرای همه خط ونشان می کشند.اخیرایکی ازمغزهای متفکرشان گفته اگرآقاسعیدازخط ما تخطی کندهمان بلائی که به سرحسین آقا نوه امام آورده شدمبتلا خواهدشد.بی آبرویی وحذف ازصحنه ی انقلاب!!لانه اصلی این توطئه راخوب می شناسیم…».
سیدمهدی درادامه همین نامه به آیت الله منتظری می گوید:
«به نظرماآن کسانی که باکانالیزه کردن مقام رهبری برخرمرادسوارشده اند،وبیم آن دارندکه درآینده ازآن پیاده شوند،امروز به فکر افتاده اندتاکسانی راکه مزاحم اصلی محاصره ی رهبری انقلابندرابه همین تهمت که قصدمحاصره ی رهبری رادارندازصحنه خرج سازند!!».
ودردنباله می نویسد:
«بحمدالله حضرتعالی ازفلسفه ی این توطئه هاآگاهی کامل داریدولی توجه داشته باشیدکه انقلاب حساس ترین مراحل خودراپشت سرمی گذاردوزمزمه های کنونی حکایت ازعقده هاونیرنگ هایی داراکه باسرنوشت انقلاب ارتباط خواهدداشت.واندک تسامح درآن فاجعه باراست».
سیدمهدی درادامه می نویسد:
«جالب اینکه هاشمی رفسنجانی می گویندحاج احمدآقاروی ذهن امام خیلی موثراست وتنهااومی تواندذهنیت های امام را نسبت به شمااصلاح کند.وآقای سیداحمدنیزمی گویداصلاح ذهنیت های حضرت امام تنهاازعهده ی آقای هاشمی ساخته است.طبعاهردونفرراستگویندوچنین نتیجه می گیریم که هردونفربرذهن امام تسلط کامل دارند…».
*گفتنی ست منظوروی ازمثلث حاکم سیداحمدخمینی وسیدعلی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی ست.
ایضایادآوری می کنیم:
خمینی درفروردین همان سال(65) تامرزمرگ طبق آنچه بعدادرمطبوعات نقل شد،پیش رفت.حتی خواستندمرگ اورارسمااعلام کنندامابه حیات خودتاخرداد1368ادامه دادودرهمین سال خامنه ای توسط سیداحمدوهاشمی فسنجانی به رهبری رسیدوطبق اصلاحیه وتعمیمی که به قانون اساسی خورد قدرت اجرایی ولایت فقیه به«ولایت مطلقه فقیه»که طبق اصل پنجمش همه ی قوازیرنظرش قرارداردارتقاء پیداکرد.
وسیدمهدی هاشمی4ماه بعدازاین نامه نگاری هابازداشت وزندانی شد ودرزندان تحت شکنجه وایذاء وآزارهاومحدودیت های اطلاع رسانی وفریب وحقه بازی های ری شهری اولین وزیراطلاعات جمهوری اسلامی درمهرماه سال66یعنی یک سال بعدودوسال قبل ازفوت خمینی،اعدام شد!
«نقل ازکتاب واقعیت هاوقضاوتها،صفحات235تا266».
[7]-«…رفیق گفت:حالاکه موقع تقسیم محصول نیست،هنوزخطرگُرازها وجوددارد.
شریک گفت:حالاکه گُرازرفت وشاید باهمان زخم هابمیردوبعدهم من شنیده ام که توبه اندازه من سهم می خواهی؟
رفیق گفت:اگرموافقی حالا این حرف هاراکناربگذاریم وبجای آن به کشتزار رسیدگی کنیم!
شریک گفت:راستی چه علتی داردکه تومایل نیستی این مسائل راحالاحل کنیم؟من به اندازه خوراک ات بتو خواهم دادوبیش ازآن هم سهمی نداری.
رفیق گفت:خواهش می کنم بجای این حرفهابیابرویم ببینیم گُرازهاازکجامی آیندو در این خصوص کاری نکنیم.بعدمی نشینیم باهم صحبت می کنیم.
شریک گفت:من کم کم به تومشکوک می شوم.گُرازباهمه درنده خویی اش مراازتو می ترسانید. راستی نگفتی تو می خواهی مراازبین ببری و…؟
رفیق گفت:این حمافت است که…
شریک گفت:من احمقم؟
رفیق گفت:نه،منظورم این است که حماقت است وحتی خیانت است که ماباهم بجنگیم.درحالیکه هنوز…
شریک گفت:نه من می دانم منظورتوچیست؟به عقیده من جنگ اول بهتراز صلح آخر است وبابیل بطرف رفیق یورش برد…ای کاش ضربه بیل فرود نیاید».
مقاله ای از:امید بهروزی باعنوان:«ای کاش ضربه فرود نیاید!»که درروزنامه کیهان4بهمن ماه1357 به چاپ رسیده است.
[8]-«محمود دولت آبادی»در یادداشتی که روزنامه کیهان20دی1357باعنوان: ماشین های حرفه ای،پرونده سازی می کنند!ازوی منتشرکرده است،می نویسد:
«دولت آبادی نویسنده نامدارایرانی طی اعلامیه ای شایعه سفرش راهمراه هیاتی به مراکزنفتی کشورونفتی اعتصابات کارگران وکارکنان صنعت نفت تکذیب کرددولت آبادی دراعلامیه خودچنین می گوید:درتاریخ5/9/57شایعه حساب شده ای به صورت ورقه هایی چاپ،تکثیر و پخش شده است که درکنارنام های آقایان مومنی(نویسنده ومحقق)ناصر زرافشان(مترجم ووکیل دادگستری) عمویی(25سال زندانی)و بید سخی(حمید مومنی شهیددر سال 1354)، نام فامیل اینجانب محمود دولت آبادی هم دیده می شود.اعلامیه مذکور مدعی است که نامبردگان به مراکز نفتی رفته اند و به بهانه اینکه اعتصابات به منافع کارگران زیان واردمی کنداعتصابیون رابه شکستن اعتصاب تشویق نمودند.
نوضیح1-اینجانب محموددولت آبادی،به مناطق نفت خیزسفرنکرده ام و باکارگران وکارکنان اعتصاب نفت درهیچ زمینه ای گفت وگونداشته ام.بنابراین به اطلاع می رسانم که چیدن چندنام درکناریکدیگرومنصوب داشتن آن به یک حزب سیاسی جزبه منظورپرونده سازی های آینده و مجدد صورت نمی گیرد.و این کار فقط از ماشین های حرفه ای شایعه سازی می تواند صادرشده باشد.
اعلامیه ادعامی کنداین خائنان ضداسلام وضدمردم.
توضیح2خوشبختانه درجریان های عملی زندگی ماخائنان ضداسلام وضدمردم شناخته شده اندومفتری هابایدبدانندکه دیگر حنای این افتراهابرای مردم رنگی ندارد.اعلامیه(معلوم الهویه!)هم چنین از نهایت بی شرمی ادعامی کندکه اینهاکارگزاران ساواک ونوکران امپریالیسم می باشند».
میراث وغنائم آن بجان هم نیافتیم».
وروزنامه کیهان26دی 1357درمقاله ای باعنوان:خجالت بکشید، ساواکی های جدید!(یادداشتی ازف.ص):می نویسد:
«فریدون مشیری،شاعرتواناونامدارمانکه همه ماایرانیان مدیون شعرنابش هستیم -تلفن کرده بودبابُغض شکسته که:آمده اندگرداگرد خانه ام وفریادمی کشند:مرگ برفریدون مشیری ساواکی!!! پُشتم لرزید؛چراکه به ظاهرباساواکی های جدیدی روبرو هستیم وبرای اینان نیزمثل آن قدیمی ها،حیثیت واعتبار وناموس وجان مردم بی گناه پشیزی ارزش ندارد.ماجراازاین قرار است که گویی دریکی ازاین لیست های قلابی،بنده خدائی بنام«فریدون مُبَشری»راساواکی معرفی کرده اندوباتغییریک نقطه،ناگهان شاعرعزیرملتی شده است:ساواکی خائن!نقطه-ببخشید،نکته همینجا است واین به اصطلاح«خائن!!!» کسی است که سالهانگذاشتندکتاب های شعرش راچاپ کنند.چون ساواک راخوش نمی آمد.خجالت بکشید ساواکی های جدید».
و«علی اصغرحاج سیدجوادد»درمقاله که روزنامه اطلاعات درتاریخ26ماه1357ازوی منتشرکرده، می نویسد:
«مواظب سرعت حرکت باشید…این ساده لوحی است که هنگامی که ماسرگرم مبارزه بارژیم هستیم تصورکنیم که بیگانگان وایادی وعوامل آنهادرداخل بیکارنشسته اندودرفکرحفظ منافع خودویااحیای منافع تازه تری برای خودازراه نفوذهایمسلکی و اعتقادی درمیان اذهان ساده وافکار انقلابی قشرهای مردم جامعه نمی باشند.
[9]-کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا):
«چنانچه آیت الله خمینی حکومت ایران رابدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمترخواهدشد ثروت آن کاهش خواهدیافت وهم چنین همکاری این کشورباغرب برای احیاء ضعیف ترخواهد شد».روزنامه اطلاعات17بهمن1357)
ابوالحسن بنی صدر درکارنامه رئیس جمهوری(19تا26اردیبهشت) که درروزنامه انقلاب اسلامی 14خرداد1360به چاپ رسیده می نویسد:
«اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کسینجراست.مطلب بسیارمهمی است…آقای کیسینجرگفته است:اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خودصادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد این موانع بسیارندازجمله اختلافات مذهبی وقومی بحران های اقتصادی وسیاسی اختلافات مرزی باعراق درنهایت اگرازاین تنج مرزی سالم عبورکندبایدمسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نمایدولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن،این سخنرانی را دزانجمن یهودیان استگتن کرده است)که تاآنروزاسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.
خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندو بوجودآوردندبرای اینکه انقلاب ما نتواندصادرشود».
هم چنین روزنامه انقلاب اسلامی7اردیبهشت1359به نقل ازابوالحسن بنی صدرمی نویسد:
«آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان هانیست.بلکه انهدام انقلاب اسلامی ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده است».
[10]-روزنامه فتح16اردیبهشت1379
بطورمثال روزنامه بامداددرستون«خبرنگارخصوصی» خود(1مهر1358)باعنوان «خرابکاری سکسی» می نویسد:
خبرنگارخصوصی که همیشه نسبت به کشف اعمال موذیانه وضدانسانی امپریالیسم وصهیونیسم کنجکاوی خاصی داشته دیروز یقین حاصل کرد که صهیونیسم مزیدبرحمایت نظامی ازضدانقلابیون، ازنظرسکسی نیزدست به کارشده ومزدوران خودرا برای پاره ای شکارهای محیرالعقول روانه کشورماکرده است
خبرنگارخصوصی روزگذشته کسب اطلاع کردکه خانم《لریتا》ازسوی پاسداران همدان دستگیر شد.اماجان کلام اینجاست که خانم «لریتا»قبلادارای زن وچهارفرزندبوده،ولی مدتی قبل به اسرائیل رفته تغییرجنسیت داده وپس ازبازگشت به ایران به شکارزنان پرداخته وبرخی اززنان راخراب کرده است.
خبرنگارخصوصی فعلا درانتظارتشکیل دادگاه وکشف اسراراین خرابکار《اسرائیلی الجنس》روز شماری می کند.
[11]-گروه فرقان یک نام ساختگی نیست.
درابتدافکرمی شدکه نام این گروه ساختگی است واعضای یک گروه تروریستی برای پنهان ماندن فعالیت های خوداین نام راانتخاب کرده اند. ولی نتایج پاره ای ازتحقیقات گویای این است که گروه فرقان دارای سابقه چندین ساله می باشد.واعتقادبعضی ازصاحب نظران این است که این گروه درفعالیت جدیدافرادوعناصرجدیدی رانیزبه عضویت گرفته است…احمدصدرحاج سیدجوادی وزیرکشور دیشب دریک تماس تلفنی باخبرنگاربامدادازپاره ای ازفعالیت های گروه فرقان پرده برداشت.
وزیرکشورگفت:این گروه درسال های55و54بامادرتماس بودندولی ظاهراازبیان نام گروه شان خودداری می کردند.به نظرمن عوامل ساواک دراین گروه نفوذکرده اندوهیچ تناسبی میان ترور تیمسارقره نی واستادمطهری ازنظرعقیدتی وجودندارد.(روزنامه بامداد1358).
هم چنین روزنامه(8اسفند1358) بامداددرخبری می نویسد:یکی ازاعضای گروه فرقان درزندان خودکشی کرد.
دادسرای انقلاب اسلامی مرکزطی اطلاعیه ای اعلام کردکه یکی ازبنیانگذاران گروه فرقان درزندان اوین خودکشی کرده است.وی«مهدی آیتی»نام داشت.
درموردخودکشی نامبرده دادسرای انقلاب اسلامی مرکز هم چنین اطلاعیه ای به شرح زیر منتشرکرد:
بسم الله الرحمن الرحیم.درپی انتشارخبرراجع به ارتباطات گروه فرقان باجاسوسخانه آمریکاکه توسط دانشجویان مسلمان پیروخط امام صورت گرفت،مهدی آیتی یکی ازاعضای گروه تروریستی وضدانقلاب فرقان که ازحدود۲ماه قبل به اتهام همکاری بااین گروه دستگیرشده وبه اعتراف خودازنزدیکان گودرزی رهبرگروه وازبنیانگذاران آن می باشددرزندان اقدام به خودکشی نمود.فردمذبوربااستفاده ازملحفه خودراحلق آویزنموده است.
[12]-ایرج مصداقی(فعال سیاسی)دریادداشتی دراینجا:
( http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-79643.html)
باعنوان(بدون شرح!آیا مسعودرجوی پاسخی برای این اسناددارد؟)باارائه ی اسنادی ازساواک، می نویسد:
«آنچه در زیر مشاهده می‌کنید اسناد محرمانه ساواک در مورد مسعود رجوی است که هیچگاه اصالت آن توسط او و نزدیکانش زیر سؤال برده نشد.
از نظر من مسعود رجوی پس از دستگیری در بازجویی‌های ساواک از خود ضعف و سستی نشان داده بود.تصور کنید اسناد زیر یا بسیار سست‌تر و ضعیف‌تر از آن‌ها علیه یکی از چهره‌های مخالف مسعود رجوی انتشار یافته بود آیا او و نزدیکانش آبرو برای او باقی می گذاشتند؟ آیا به او فرصت دفاع از خود می دادند؟ آیا توضیحات او را می پذیرفتند؟
گفتنی در مورد این اسناد بسیار است و از زوایای گوناگون می توان آن‌ها را مورد بررسی قرار داد اما فعلا به طرح پرسش و انتشار بدون شرح آن‌ها اکتفا می‌کنم.
مسعود رجوی می‌تواند تمام اعوان و انصارش را برای تأیید خود به صحنه بیاورد. داستان جعل کنند. خاطره بگویند. از «قهرمانی‌» های او بگویند اما با این اسناد «محرمانه» که گزارشات داخلی ساواک است چه می‌کنند؟
[13]-مثلا به این بیانه ازاین سازمان توجه کنید:
ازجانب سازمان مجاهدین خلق امام خمینی کاندیدای ریاست جمهوری شد.
سازمان مجاهدین خلق ایران طی اطلاعیه ای اعلام داشت که این سازمان امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی راشایسته ترین فردجهت احرازپست ریاست جمهور می داند.
دراین بیانیه آمده است:
هم چنین به نظرماباتقبل این مسئولیت ازجانب امام وجمع شدن مسئولیت های رهبری وریاست جمعوری درشخص ایشان یکی ازنقایص قانون اساسی مبنی بردوئیت مراکزتصمین گیری وعملکرداختمالا متفاوت مسئولیت های فوق الذکرختثی شده وعواقب بازدارنده آن منتفی خواهدکردید.
بدیهی است برادراحمدخمینی حسب المعمول ازمددنمودن امام دراموراجرایی دریغ نکرده وخواهدتواتست به عنوان مشاوریادستیارمقداری اززحمات ایشان را کاهش دهد…سازمان مجاهدین خلق ایران(روزنامه انقلاب اسلامی1دی1358).
یابه این بیانیه:
بنام خداوبنام خلق قهرمان ایران!
هنوزآخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:
بعدازشاه نوبت آمریکاست.
سازمان مجاهدین خلق ضمن ابرازنهایت خرسندی انقلابی ازاوج گرفتن مجددشورانقلابی مردمی برعلیه امپریالیزم آمریکاطاغوت بزرگ جهان که مبین سیراصولی وبدورازانحراف انقلاب مادرمسیرراستین مردمی،انقلابی واسلامی است.ازاین روباردیگرپیشنهادات انقلابی مشروع تمامی این میهن خونباربشمارمی رودمطرح واجرای هرچه سریع ترآنراازآستان امام برحسب آرمان های ضداستعماری خواسته ایم.(بیانیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتصرف سفارت آمریکا،روزنامه بامداد14آبان1358)
[14]-روزنامه اطلاعات25بهمن1367به نقل از»ری شهری»اولین وزیر»واجا»می نویسد:
این ها(نهضت آزادی)اقدامات مخل امنیت عمومی جامعه انجام داده اندونظرشخصی من این است که سران نهضت آزادی صلاحیت تشکیل حزب راندارند.این هافهمیده یانفهمیده بافعالیت های سیاسی خودشان می خواهندکشور راتقدیم آمریکاکنند.به نظرمن این هاازمنافقین هم بدترند!
[15]-روزنامه بامداد3خرداد1358به نقل ازخلخالی می نویسد:
آیت الله خلخالی دیشب دریک تماس تلفنی گفت:
«من حاکم شرع بوده وهستم.ولی ازسمت خوددر دادگاه های انقلاب کناره گیری کردم.این سمتی نیست که کسی بتواندازانسان سلب کند،مگرطبق موازین شرع نباشد.واین حکومت شرعی یکی ازموهبات الهی است که خداوندتبارک وتعالی بماعنایت فرموده اند.من نمی توانم حکومت شرعیه راکه ازطرف خداوندعالم به علمای اسلام تفویض شده کناربگذارم.ماتمام دستوراتمان ازطرف قرآن وپیغمبراسلام وائمه طاهرین ایجادشده است.ودرحکومت شرعی به هیچیک ازالگوهای غربی معتقدنیستیم.دادگاه میزوصندلی نمی خواهدواحتیاج به دکورهای غربی هم نیست.کسانی که مجرم هستنداحتیاج به دادگاه ندارند.شاه ودارودسته اش محکوم به مرگ شده اندباحکم من بوده وچون ازنظرملت مجرم هستند،بنابراین هیچ گونه احتیاج به محاکمه ندارند».
مثلاخودم(نویسنده ی این گزارش) که درآخرسال66پس از18ماه بازجویی مکررو8ماهانفرادی، توسط«محسنی اژه ای»(به عنوان دادستان)و یک روحانی(ظاهراکبری نامی به عنوان حاکم شرع)درحالی محاکمه شدم که چندین ماه ازدردتورم درناحیه گردنم رنج شدید می بردم ودرعرض 5دقیقه سرپایی(ایستاده) محاکمه شدم وسپس باهمین دادگاه کذایی حکم صادرشد!
[16]-مثلا نگاه کنید به این نقل قول درروزنامه جمهوری اسلامی 4اردیبهشت 1364:
«آیت الله مشکینی:این آدم (شریعتمداری)ازاول تقوانداشت!».
همان زمان(سال1358)بازرگان درپاسخ موسوی خوئینی بااشاره به سخنرانی وی می گوید:
جناب آقای موسوی خوئینی هاجنابعالی روزشنبه8دی ماه دراجتماع برابرسفارت سابق آمریکا بااشاره به افشاگری های دانشجویان پیروخط امام وعنوان کردن سیاست گام به گام به کنایه وواضح نهضت آزادی ایران رامورداتهامات نارواوحملات بی جاقراردادید.حقایق وواقعیت هاطوری است که دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسانه ای اظهارات شماودیگران رابدهیم.ولی بنابه مصلحت مملکت وانقلاب ازحق دفاع مشروع صرف نظرکرده به سوال زیراکتفامی نمایم:
آیاآمریکاودشمنان داخلی ازسیاست به قول جنابعالی گام به گام بیشترشادمی شوندیاازاینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی درحساس ترین روزهابه جان یکدیگربیفتند؟خدا عاقبت مارابخیرکند؟( روزنامه بامداد11بامداد1358)
[17]-ودلواپس هایی چون«زهراخانوم»که دراین37سال تولید شد.ازانصارحرب الله گرفته تا «دلواپسان»و«رصد کنندگان ایننرتی(باصطلاح افتخاری بسیجی)که کارشان گزارش واعلان آن به مقامات ذی صلاح مربوطه است تاپدرطرف رادربیاورند!
مجله ی جوانان 21خرداد1358درشماره645درگزارشی پیرامون«زهراخانوم»آن سال می نویسد:
«زهراخانم انقلابی ولی بی سواد هرروز دردانشگاه مشغول ایراد نطق است.
اودرنطق هایش به آمریکاوشوروی حمله می کندوازمردم می خواهدکه درانقلاب بیشتر کارکنند.
اخیراکسانی که سری به دانشگاه می زنند،باچهره زنی بنام«زهراخانم»روبرومی شوندکه چادربه کمربسته وباهیجان خاصی وصدای رساازانقلاب سخن می گوید.
یکی ازخبرنگاران ماکه بااین چهره جالب روبروشده و گفت وگویی باوی ترتیب داد،می نویسند:
هنگامی که به سراغ«زهراخانم»-که دانشجویان به اولقب زن انقلابی داه اند-رفتیم، اودربرابر گروهی ازمردم ودانشجویان مشغول سخنرانی آتشین ودرمخالفت باسنای آمریکابودومی گفت:
می خواهم بپرسم این کارترآمریکایی چی ازجون ما می خواد؟چراآن موقع که مامورین حکومت نظامی جوان های ماراچون برگ خزان روی زمین می ریختند،این سنای آمریکاسکوت کرده بود.باج می گرفت جرات نداشت یا می خواست به این شاه فراری کمک کند؟…
وقتی پیش آمدکه«زهراخانوم»برای آب خوردن ازجمعیت جداشدوماگوشه ای اورابه حرف کشیدیم.
می گوید:من«زهراچراغی»42ساله،بی سوادوکارگرساده هستم.من توی شرکت های مختلف به شستشوورفت وروب مشغولم.دوتادختردارم که یکی شوهرکرده و یکی هم داره تحصیل می کند.
زهراخانم می گوید:من تاقبل ازانقلاب زیادتوی این خط ها نبودم.تاروزی که فیلم تیراندازی دانشگاه راتلویزیون پخش کرد.من ناگهان کلافه شدم.فریادزدم وازخانه بیرون آمدم وبخودگفتم چراباید چنین بلایی برسرجوان های ما بیاورند؟چرامابایدسکوت کنیم؟ازآنروز تصمیم گرفتم بیرون بیایم…روزها با مردم حرف برنم و آنهارابه مبارزه درراه انقلاب تشویق نمایم.
درروزهای اول کارم خیلی مشکل بودومرتب تهدیدم می کردند.وحتی نزدیک بود دستگیر شوم. ولی وقتی امام خمینی آمد،من دلگرمی وجرات بیشتری یافتم. وبه میدان آمدم.وواردنهضت شدم.تاسهم خودرابه عنوان یک زن مسلمان ویک ایرانی انجام بدهم.
شاید تعجب کنید.من خانه ام-که البته خانه چه عرض کنم-درشادشهر18کیلومتری سه راه آذری است.مادراین منطقه بزرگ نه شهردارداریم نه برق ونه عمران و آبادی.خلاصه هیچ نداریم.ولی درعوض ایمان واعتقاد به خداراداریم.
من هرروزحدودساعت6صبح ازخانه بیرون می آیم تاساعت2بعدازظهربه کارخودمی پزدازم بعددر همین ساعت خودرابه دانشگاه می رسانم ووظیفه دینی خودراآغاز می کنم.برای اینکه ازهمه چیزسربیاورم مرتب ازدانشجویان خواهش می کنم که اعلامیه های روی دیواررابرایم بخوانندوروزنامه هاومجلات راهم تاحدودی برایم توضیح می دهند.خودم نیزبه رادیووتلویزیون توجه می کنم.وهمین سبب شده بیشترازکارهای سیاسی ودینی سردربیاورم.
زهراخانم درباره حجاب می گوید:
من نه بااون چادری های عجیب وغریب وصورت های کاملا بسته موافقم ونه بااین آستین های حلقه ای وسینه های بازوپاهای لخت!
مثلی است معروف نه به آن شوری شورونه به این بی نمکی!
این انقلاب ضمن اینکه خوبی ها یی داشته برای بعضی ها،اشتباه هم پیش آورده است.مثلا همین خیابان های آیزونهاورسابق وخیابان انقلاب ومیدان آزادی راشماباگذشته مقایسه کنیدمی بینید که قبلاچون دراین خیابان ها به آدم های گُنده و خارجی کلید طلایی می دادندهمیشه ترو تمیزبودولی حالا کثافت ازسرورویش می ریزدودراین وسط نه مردم کاری می کنندونه سپورها.این سپورها انگل تنبل شده اند.مردم هم بی اعتناوشکم سیروپرمدعا!
دلم می خواهدتوی مجله تان بنویسیدکه این شوروری واین آمریکادست ازمملکت مابردارندویااینکه مچبورمی شویم همه پته هایشان راروی آب بریزیم وآبرویشان راببریم خیلی چیزهاازاین دوتامی دانم که گذاشته ام برای روزمبادا…اگرلازم شدرومی کنم!
هنوزحرف های زهراخانم تمام نشده که جمعیت به اونزدیک می شوندوراجع به زن هایی که طلاهای خودرابه قم برده وبرای خانه های مستضعفبن دا ده اند سوال می کنند.وزهراخانم بازیرروی سکومی رودوباحرارت وشورانقلابی جواب می دهد.
صدایش هنوزدرگوشمان پیچیده است…یادتان نرفت آن وقت هادولت مبی گفت زلزله شده مردم همه اثاثیه ولباس خودراتوی گونی گونی می ریختند وبه اینهامی دادندو این هاهمه رامی خوردندویک آب هم وییش…بیچاره اون زلزله زده ها…حالا امام راست می گوید…حقیقت می گوید…مردم باایمان وعلاقه حاضرند مال وجان خودرافداکنند…
,

دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)
یک سوال و پرسش خیلی مهم:
آیا احزاب در نظام جمهوری اسلامی ی مبتنی بر #ولایت #مطلقه ی #فقیه که همه ی اصول وارکان قانون اساسی اش باید ازوی تمکین کنند،آیادر«طول» ولی فقیه قرارمی گیرندیادر«عرض»ایشان؟!
درادامه مجموعه ی اول،ودرادامه ی داستان #انقلاب وآن اما،درمجموعه ی دوم به موضوع بسیارمهم وبنیادی احزاب درساختارسیاسی کشورمی پردازیم:
درپاسخ به سوال فوق،عرض می شود که:
اگراحزاب در«عرض»ولی فقیه باشند،باید بتوانندبرخلاف وی ازعقاید وطرح ها وبرنامه های خوددرپروسه ی #انتخابات وبابدست آوردن قدرت اجرایی،ازآن دفاع کنند،امادرتجربه ثابت شده است آنهادرصورت نهایت خوشبینی درحدمشاوررهبری می توانندعرض اندام کند!!تامیل رهبری به چه باشد؟آیاعقاید آنهاوروش های آنهاودیدگاه های آنهارامی پذیرد؟
تجربه ثابت شده است که رهبری درحصاری که خوددرست کرده محصوراست وباتمکین ازداده های این حصار،راهکارهای آنهارامی پذیرد!
احزاب قدرتمندی پپیش ازانقلاب وجودنداشت؛آنهایی که بودندازسوی حاکمیت منحل وکارشان خلاف قانون بود ولذااجازه ی فعالیت نداشتند؛همانطورکه بعدازسال60 احزاب درایران تعطیل شدوتنهادوجناح فعلی(که قدرت سیاسی دائم بین آنهاچرخ خورده)حکومت داشته وتازه آنهانیزدرسیراتفاقات محکوم به این هستندکه درمواجه باعقیده ی رهبری،حکم حکومتی وی رابپذیرند!
تا #خمینی زنده بود،بااجازه ایشان احزاب تشکیل وتاسیس می شدویامنحل.همانطور که درمورد #حزب #جمهوری اسلامی وسازمان #مجاهدین انقلاب این پروسه عملی شد.
#روحانیت سیاسی وشیعه ی ایرانی ازقبل انقلاب57اختلاف دردیدگاه خودرادربعدازپیروزی و تاسیس جمهوری اسلامی علنی کردکه دردرنهایت باتقسیم آنهابه مجمع روحانیون مبارزوجامعه ی روحانیت مبارزویامجمع مدرسین وجامعه مدرسین درزمان انتخابات فعال شدند.
حتی دربین آنهااختلاف بوجود آمد؛تاجایی که #مهدی #کروبی که نخست دبیرکل مجمع روحانیون مبارز بود،باتاسیس #حزب #اعتماد #ملی،ازآنهاجداشدواخیرابادرخواست وی(بدلیل اختلافات ونفوذ نیروهای امنیتی ودرحصربودنش)برای استعفااز حزب اعتماد ملی مخالفت شد!؟
امامی توان پیش بینی کردکه این حزب سرنوشتی جز سرنوشت دیگراحزاب نخواهدداشت.
درجامعه روحانیت نیز هاشمی رفسنجانی باهدایت خود،حزب کارگزاران راتاسیس و تقریباازجامعه روحانیت خارج شد.
این حزب واکثراحزاب،صرفا درزمان انتخابات وبه امیدبرنده شدن وبدست آوردن قدرت فعال هستندودرغیرآن هیچ عکس العمل وواکنشی ازآنهامشاهده نمی کنید.
مضافااینکه هیچکدام ازآنهاشهامت وجسارت اینکه مخالف #ولی #فقیه سخن وطرح وبرنامه ای ارائه دهند،ندارندودرصورت استثناء فورایابا«#حکم #حکومتی»ویابامواجهه نیروهای«#خودسر»،سر جایشان می نشینند.
تمامی احزاب قدرتمنددررژیم سابق مثل حزب توده،نهضت آزادی،و سازمان مجاهدین خلق همگی ازدورانتخابات خارج ودیگر درعرصه ی داخلی هیچگونه فعالیتی ندارندوآنچه هست یا«ابن الوقت»دردوره ی انتخابات تاسیس می شوندویابعدازمدتی منحل.مثل «جمعیت دفاع ازارزشها»که بنیانگذارانش مدیران #وزارت #اطلاعات وری شهری اولین وزیر #واجابود.
درحال حاضراحزاب موجودیاساخته و پرداخته نیروهای امنیتی واطلاعاتی وسپاهی هستندویااعضای شان دراین احزاب نفوذ دارندوهدایت آنهادراختیارشان هست.
درواقع مثل زمان رژیم #پهلوی، که شاه ایران همه احزاب راتعطیل وآنهارادریک حزب بنام«حزب رستاخیز»گنجاند؛اینبارپس ازتاسیس ج.ا.،باوجود اصل«ولایت مطلقه فقیه»در #قانون اساسی و #نظارت #استصوابی،دیگرآن دستورصریح لازم نبود وعلی الظاهر همه چیز قانونی ست،لذااگر هزار حزب درشت وریز هم داشته باشیم هیچ خاصیتی ندارندوعملن همگی درطول یک حزب آنهم«#حزب #ولایت #فقیه«باید حرکت کنند!!
تامجموعه بعد…
#محمد #شوری(#نویسنده و #روزنامه نگار #بیکار)
دی ماه1395
دم خروس 11
1:
#روزنامه جمهوری۱۵فروردین۱۳۶۱
مابه عنوان بخشی ازیک تشکیلات اسلامی به زیارت امام رفته بودیم.پس می بایست ابتداوضعیت خودمان رانسبت به اوروشن می کردیم وبه این نکته انگشت می گذاشتیم که اگرولایت اورابه عنوان فقیه عادل جامع الشرایط،مدیرومدبرآگاه به زمان پذیرفته ایم، برای خودبه عنوان یک تشکیلات اسلامی چه نقشی قائل هستیم؟…
اگرمابرای تشکیلات اصالت قائل هستیم یاتشکیلات راابزاری می دانیم درخدمت ولی فقیه که باید به عنوان بازوی کارساز،مجری فرمان اوباشیم وازخطی که اوترسیم می کندذره ای تخطی ننماید.
اگربرای تشکیلات اصالت قائل بودیم وبه ولایت تشکیلات اعتقادداشتیم دیگرتفاوتی با احزاب وسازمان های رنگارنگ جهان نداشتیم…
مابرای تشکیلاتمان اصالت قائل نیستیم.
ماهرگزتزولایت تشکیلات رانمی پذیریم.
ماتشکیلات راابزاری می دانیم برای آنکه فقاهت راخط واجب الاتباعی می دانیم که یک تشکیلات اسلامی بایدبدون چون وچراخودراحافظ آن بداند.
2:
روزنامه #کیهان۱۲خرداد۱۳۶۶
بانظرامام خمینی حزب جمهوری اسلامی تعطیل شد.
حضرت امام خمینی درپی نامه حجت الاسلام سیدعلی #خامنه ای واکبر #هاشمی #رفسنجانی برای کسب رهنمودصورت گرفت.
متن نامه هاشمی وخامنه ای:
اکنون به فضل الهی نهادهای جمهوری اسلامی تثبیت شده وسطح آگاهی ودرک سیاسی آحادملت،انقلاب راازجهات عدیده آسیب ناپذیرساخته وروشن بینی وتوکل وقوت اراده ای آن رهبری عالیقدروفداکاری وآمادگی مردم وحزب،توطئه های ضدانقلاب داخلی واستکبارجهانی رابی اثروکم خطرنموده است،لذااحساس می شودکه وجودحزب دیگرآن منافع وفوائدآغازکاررانداشته وبه عکس ممکن است تخریب درشرایط کنونی بهانه ای برای ایجاداختلاف ودودستگی وموجب خدشه دارشدن دروحدت وانسجام ملت گردد.
3:
روزنامه #سلام۱۳خرداد۱۳۷۰
هاشمی رفسنجانی(رئیس جمهوری):
آنچه به نظرمن باعث ازدست رفتن کارآیی حزب جمهوری اسلامی شداین بودکه هنگامی که ماحزب راتاسیس کردیم به سبک معمول دنیانبود.
حزب جمهوری اسلامی تقریبایک جبهه بودکه همه نیروهای وفاداربه انقلاب راباگرایش های مختلف اقتصادی وسیاسی،فرهنگی وسیاسی دورهم جمع کرده بود.لذامسائل درونی حزب خیلی وقت می گرفت.اختلاف نظربسیارجدی بودوحزب ازداخل مشکلاتی داشت که مابخاطرشرایطی که داشتیم نمی توانستیم خودمان رادریک بخش ازجامعه محصورکنیم وامام هم چنین اجازه ای رابه مانمی داد.بهرحال آن حزب بدلایلی دراواخرکار،کارایی خودراازدست دادومادیدیم که صرف وقت مادرآنجامفیدنیست.لذاخدمت امام صحبت کردیم وفعالیت آنرامتوقف نمودیم. افرادی که درجامعه مامی خواهندبرای کل جامعه حالت پدری داشته باشندنمی تواننددراین حزب خودرامحصورکنند.
تاریخ انتشار19مهر1395سایت انتخاب
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص #مصلحت #نظام، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی امروز -دوشنبه- در دیدار جمعی از دبیران کل و اعضای شورای مرکزی احزاب اصلاح طلب برئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت:
باید خردجمعی حاکم باشد. راه حاکمیت خردجمعی، تقویت احزاب است که نماینده اقشار مختلف مردم هستند.
هاشمی رفسنجانی همچنین در تشریح اهمیت تحزّب و کارهای تشکیلاتی، با طرح این سؤال که «اگر بخواهیم مبارزات انقلاب را با حفظ اصول ادامه دهیم، چکار باید انجام دهیم؟»، به مجموعه مباحث مبارزین در سال های مبارزه اشاره کرد و گفت: در همه مباحث به این نتیجه رسیده بودیم که باید حزب داشته باشیم، اما امام(ره) به دلایلی موجه و حکیمانه در آن مقطع موافقت نمی کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب که «حتی اساسنامه تشکیل یک حزب را نوشته و اعضای شورای مرکزی را هم انتخاب کرده بودیم»، به دلایل مخالفت امام راحل برای حفظ جان مبارزین پرداخت و گفت: پس از انقلاب، وقتی خدمت ایشان رسیدیم و ضرورت احزاب را گفتیم، هم موافقت کردند و هم کمک کردند که حاصل آن حزب جمهوری اسلامی شد.
دم خروس(12)
روزنامه کیهان۱۴مهر۱۳۶۵
یاموافقت امام خمینی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شد.
امام خمینی درپی نامه حجت الاسلام راستی کاشانی بااستعفای وی ازسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موافقت کرد.
جناب حجت الاسلام اآقای راستی دامتدافاضاته
باخصوصیات علمی واخلاقی خوبی که درجنابعالی است،امیداست چون گذشته به تربیت افرادصالحی برای اسلام وجمهوری اسلامی اشتغال داشته وموفق باشید.
بااستعفای جنابعالی ودرخواست انحلال سازمان موافقت می نمایم.
روح الله الموسوی الخمینی.۲۹محرم الحرام۱۴۰۷
متن استعفای حجت الاسلام راستی کاشانی
محضرمقدس رهبرکبیرانقلاب بزرگ مرجع اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خمینی» ادام الله ظله علی رئوس المسلمین!
باکمال احترام معروض می داردبااینکه دراطاعت ازامرمکررحضرت امام نسبت به نمایندگی درسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بحمدالله تاکنون انجام وظیفه شده است.و لطف خداوندباتوجه به نقطه نظرهای مبارک،خطرضعف هایی که ممکن بودازجانب منحرفین ایجادشودبرطرف شده است؛ولی بااشتغالات درسی درحوزه واطاعت ازدیگراوامرحضرت مستطاب عالی،فرصت لازم برای ادامه نمایندگی آن حضرت درسازمان مذکور نیست استدعای استعفاءدارم.
ضمناچون درپیروی ازفرمایشات حضرت عالی عده ای ازاعضای محترم سازمان به جبهه رفته اندوعده ای عازم هستند،استدعای انحلال دارند.
ازخداوندمنان صحت وطول عمرآن بزرگواررامسالت دارم
۲۴محرم الحرام۱۴۰۷
حسین راستی کاشانی
سازمان مجاهدین انقلاب به محض پیروزی انقلاب اسلامی ونیازبه تشکیلات واحد؛ازهفت گروه وسازمان که قبل ازانقلاب اسلامی بطورجداگانه علیه رژیم شاه فعالیت های مسلحانه داشتند تشکیل شد.این هفت گروه که فعالیت های آنان درداخل،خارج ازکشوروزندانها دنبال می شد،عبارت بودنداز: صف،منصورون،فلاح، موحدین،فلق،بدروامت واحده.
سازمان فوق پس ازتشکیل فعالیت های مختلفی داشت،تااینکه اختلاف نظرهای اصولی پیرامون مسائل اقتصادی واجتماعی این سازمان رادرنهایت به دوجناح تقسیم کرد. درپی بروزاین اختلافات جناحی که باخط مشی اجرایی وجاری دولت موافقت وهمکاری داشت ازجمله بهزادنبوی،محمدسلامتی ومرتضی الویری باکسب اجازه ازامام ازاین سازمان خارج شدند.
جناح دیگرتاکنون به فعالیت تشکیلاتی خودزیرنظرحجت الاسلام راستی کاشانی ادامه می دادتاسرانجام بااستعفای نامبرده این سازمان بطورکامل منحل شد.
روزنامه کیهان۱۹مهر۱۳۶۵
پاسخ امام به نامه #بهزاد #نبوی،پیرامون استعفای راستی وانحلال سازمان:
اینجانب فقط بااستعفای آقای راستی وانحلال سازمان مذکورموافقت نمودم وبامطالب دیگری که دراستعفانامه بودبه هیچ وجه موافقت نکردم.
روح الله الموسوی الخمینی ۱۷مهر۱۳۶۵
متن نامه بهزادنبوی به امام امت به شرح زیراست:
محضرمقدس حضرت امام خمینی مدظله العالی
بعدازسلام وآروزی طول عمروسلامتی آن رهبربزرگوارعطف به استعفانامه اخیرحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای راستی کاشانی ازنمایندگی جنابعالی درسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وپاسخ آن حضرت که درجرایدمنتشرگردید،به استحضارمی رساندازآنجاکه متن استعفانامه همراه باپاسخ حضرت عالی که درواقع موافقت بااستعفاء بودمنتشرگردیده است ونامبرده درمتن مزبورعلاوه برطرح استعفا،مسائل دیگری نیزمطرح کرده بودندکه مغرضین پاسخ آن حضرت را تائیدتمامی مطالب استعفانامه مزبورتلقی می نمایند؛ازحضورمبارک استدعادارد برای جلوگیری ازهرنوع القای شبهه وسوء استفاده درصورتی که مصلحت بدانیدبه نحومقتضی ویاحتی درذیل همین عریضه اعلام فرمائید.
ملتمیس دعا.بهزادنبوی ۱۶مهرماه۱۳۶۵
مصاحبه راستی کاشانی پیرامون انحلال این سازمان.
حجت الاسلام والمیلمین راستی کاشانی پس ازموافقت امام بااستعفای ایشان وانحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درگفت گویی باخبرنگاررسالت به سوالات وی پاسخ گفت:…
آیاحضرت امام درطول نمایندگی حضرت عالی درسازمان ازروندجربانات اطلاع داشتندوراضی بودند؟
آیت الله راستی کاشانی:.بله،اطلاع داشتندودراثرمشکلاتی که بعضی هادرسازمان بوجودآورده بودندولی بااقداماتی که صورت گرفت بعدانتوانستنددرامورسازمان دخالت کنندواستعفادادند.این مسائل رامن خدمت امام عرض کردم وامام دستوراتی فرمودندومن طبق دستورات امام امورسازمان راکتترل کردم وبالاخره دست آنهاکوتاه شدوافرادی که تابع ولایت فقیه به معنای واقعی وتابع فقه به معنای واقعی بودند،ماندند…پس ازبیرون رفتن افرادسابق الذکر،برادرانی که باقی ماندنداصلا اساساتمام توجهشان نظرمبارک مقام رهبری است ودراساسنامه شان هم که بعدازتصفیه سازمان تدوین کرده بودند،آمده است که خط فکری این سازمان تبعیت ازمقام ولی فقیه ورهبری است ولذاوقتی که امام این تقاضا راپذیرفتندوسازمان منحل شدطبعاهرفردی ازاین افرادبرطبق وظیفه اش وخواسته مقام رهبری در هرجایی که کارآیی داشته باشد،مثل جبهه وغیرجبهه که بتواندخدمت به نظام بکندعمل خواهکرد.
نامه عضومستففی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (محسن آرمین)
پس ازانحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ومصاحبه حجت الاسلام راستی کاشانی نامه ای ازسوی محسن آرمین عضومستعفی سازمان به کیهان رسید.
پس ازاطلاع ازخبرانحلال سازمان درجرایدعصرومصاحبه حجت الاسلام راستی کاشانی باروزنامه رسالت،گمانمان برای این بودکه سکوت مظلومانه مادرمقابل آن بیانیه های سراسرفحش وناسزاوتهمت وافتراآنهم پس ازاستعفای برادران،سازمان راقانع نموده است که اصولی تربیندیشند…
وقتی به دوستانمان نصیحت می کردیم که چراتمام هم وغم تان پرونده سازی وجلوگیری ازادامه خدمت ماشده است،بیائیدشماهم بجای کارشکنی باقبول مسئولیت به انقلاب خدمت کنید،می گفتندکه ماشرعامسئولیم،حجت شرعی داریم که شماراافشاء کنیم…
برادرانمان درحال حاضرفارغ ازجنگ زرگری درمسئولیت های مختلف دولتی اجرایی ازمقام وزارت ومعاونت وزارت گرفته تامدیرکل انجام وظیفه می نمایندوحجت الاسلام راستی کاشانی ایشان رامنحرف خواندندواعتقادشان رابه ولایت فقیه مخدوش دانستند.به عبارت دیگرقائل شدندبه اینکه دردولت حتی درسطح کابینه ومقام وزارت افرادمنحرف ومخالف ولایت فقیه وجودداد…
توجه:
در16مهرماه1370جناج بهزدادنبوی بااضافه نمودن کلمه«ایران»سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رادوباره احیاء کرد.
باتشکیل حزب مشارکت،برخی ازاعضای این سازمان درمرکزیت این حزب هم حضورداشتند،ازجمله مصطفی تاجزاده.
برخی معتقدندبدلیل عدم کارایی سازمان مجاهدین انقلاب ونیمه مخفی بودن آن،حزب مشارکت که درزمان انتخابات اولین دوره سیدمحمد خاتمی تشکیل شد،وجه علنی این سازمان است.
گفتنی است هردوی این حزب وسازمان درسال1389غیرقانونی اعلام وازادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمد.
حزب اتحادملت ایران که بعدا تاسیس شد،مجموعه ای ازاین دوحزب وسازمان است!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
11دی1395
منتظرقسمت 13 هم باشید.تابعد…
دُم خروس(13)اینجاجمهوری اسلامی ست!
روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰
#ابوالحسن #بنی #صدر:
اگرقانون می گویدقاضی نبایدعضوحزب باشد،نبایدباشدواین صحیح است.برای اینکه قاضی وقتی خودیک عامل سیاسی است،کارسیاسی انجام می دهد،ازاین ابزارممکن است برای پیشبردمقاصدسیاسی استفاده کند.
روزنامه #انقلاب #اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
بنی صدر:
بنابرقانون،قاضی نمی تواندعضوحزب باشد،رئیس دیوان عالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری اسلامی است.
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی:
ایشان درارتباط بااین سخن بنی صدرکه گفت:قاضی نمی تواندعضواحزاب باشد،گفت:
احتمالانظرآقای بنی صدرازقانون،همان ماده قانون مصوب مجلس منحله سابق است که درموردقضات گفته شده برای حفظ بی طرفی بایدقضات عضوهیچ حزبی نباشد.بجزحزب رستاخیزکه ازاین قانون مستثنااست….درفقه اسلامی جایی نداریم که قاضی نمی تواندجزوحزب باشد.
اگرحزب اسلامی وبامعیارهای اسلامی باشدچون منافاتی باعدالت نداردعضویت درآن برای قاضی مانعی ندارد.دراسلام،دین ازسیاست جدانیست.
پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی به ربانی املشی:
آقای ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی دراظهارات خودماده۵۲قانون سازمان قضایی (بااصول تشیکلات دادگستری)راکه قضات راازشرکت دراحزاب سیاسی منع کرده منصوب منحله سابق وخلاف اسلام ومخالف قانون اساسی دانسته وقابل اجرانمی داند.اولااین قانون درسال۱۳۳۵تصویب شده وفقط درمجلس منحله (مجلسی که درجریان انقلاب منحل گردید)تبصره ای به آن اضافه شدکه(تبصره عضویت درحزب رستاخیزملت ایران که ازشئون این ماده مستثنااست)بدیهی است،حزب جمهوری اسلامی،حزب رستاخیزنیست.بعلاوه طبق رویه متخذه درشورای انقلاب اسلامی ومجلس شورای اسلامی وسایرنهادهای جمهوری قوانین گذشته مادامی که نسخ نشده اندبقوت خودباقی است.
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
#هادی #غفاری:
بنابرکدام قانون قاضی نمی تواندعضوحزب باشد؟!
من به عنوان یک نفرازمردم که به عنوان نماینده می خواستم بدانم این قانون کجاست؟این قانون اساسی است یاغیر؟اماایشان(بنی صدر)گفته اندکه قاضی نمی تواندعضوحزب باشد.سوال می کنم اگرقاضی عضودفترهماهنگی بودبازهم مخالف قانون است؟
روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
دکتر #بهشتی درپاسخ رئیس جمهور(قاضی نمی تواندعضوحزب باشد)گفت:
آقا!این هامال فرهنگ فرانسه وغرب است.بگذاریدکنار،این جاجمهوری اسلامی است.
توجه!
این جا جمهوری اسلامی ست؛نه فرانسه!!
اینجاقوه ی قضائیه عضو حزب ولایت فقیه است که توسط باندهای امنیتی تغذیه وهدایت می شود!
تاشماره بعد منتظرباشید
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
15دی1395
دم خروس(14) قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمیکند؟…
روزنامه انقلاب اسلامی ۱۴خرداد۱۳۶۰
دکتربهشتی درپاسخ رئیس جمهور (قاضی نمی تواندعضو حزب باشد):
آقااینهامال فرهنگ فرانسه و غرب است.بگذارید کنار،اینجاجمهوری اسلامی است.
دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورودبیرکل #حزب #جمهوری #اسلامی پیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی شرکت کرد وبه سوالات گوناگون خبرنگاران پیرامون مسائل مطروحه وازجمله به ۴سوال خبرنگارمادرباره نامه اخیر رئیس جمهوربه آقای اشراقی،نامه سرگشاده سلامتیان و…پاسخ گفت.
سوال خبرنگارروزنامه انقلاب اسلامی:
رئیس جمهوری در نامه ای به حجت الاسلام اشراقی گفته اند که بنابرقانون قاضی نمی تواندعضوحزب باشد، رئیس دیواعالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری است، نظرشمادراین موردچیست؟
دکتربهشتی(رئیس دیوانعالی کشور):
ایشان بگویندبنابرکدام قانون؟
ایشان به استنادکدام قانون نمی تواندعضوحزب باشد؟ ماقانون اساسی داریم ونظام قضایی جدیدداریم وروزی که امام بنده را منصوب کردندبه عنوان رئیس دیوان عالی کشورمی دانستندکه من از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی هستم. مساله ای که دراین رابطه ملت ماباید بدانداین است که گفته اند:
قاضی عضوحزب نباشد.این بدین منظور بوده است که قاضی بی طرف باشد.
درفرهنگ اسلامی حفظ بی طرفی یعنی عدالت.
درفرهنگ اسلامی گفته می شود که قاضی بایدعادل باشد،یعنی باید خویشتن دارباشد.
باید برخودمسلط باشد.
یعنی باید بر علائقش مسلط باشد.والاا اگر قاضی عادل نباشدعضو حزب نباشد، عضوخانواده اش که هست،خوب یک مشت قوم وخویش دارد،آنوقت قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمیکند؟…
خوب بنابراین،درجامعه ما قاضی نباید معمم باشد ونباید غیرمعمم.هیچکدام.
وحالا چه لباسی بایدباشدوجزوچه ردیفی باشد؟چه عرض کنم؟
اگر معمم باشد شائبه این است نسبت به معممین وروحانیون جانبداری کند واگرغیرمعمم باشدشائبه این است که راجع به غیرروحانیون جانبداری کند.آقااینهامال فرهنگ فرانسه و غرب است بگذارید کناراینجا جمهوری اسلامی است….
توجه!
وبعد از 37سال هم همین بازی و دعوا همچنان ادامه دارد…؟!
به گزارش پارس نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه19دی1359) در دیدار هزاران نفر از مردم قم گفت:
«همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع را قدر بدانند»
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
19دی ماه1395
دم خروس(15)نیروهای دلسوزواجاوپیروان راستین امام حسین!!
نشریه ارزشها۲۴اردیبهشت۱۳۷۶
احمد #پور #نجاتی(مسئول دفترسیاسی جمعیت دفاع ازارزشها):
مایک مجموعه فعال وحاضردرصحنه هستیم ورئیس جمهورآینده هرکس که باشدنمی تواندپیشنهادهاوانتقادهای دلسوزوسازنده جمعیت دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی رانادیده بگیرد.
انقلاب اسلامی دردوران انتقال به دلیل برخورداری ازدوبرکت عظیم یعنی رهبری شایسته وهوشمندونیزگستره پایگاه اجتماعی ومردمی آن توانسته است برصراط اصیل خودباقی بماند.
انفعال سیاسی باقطب بندی های کاذب سیاسی مطلوب نظام مانیست وبه اعتقادبسیاری ازصاحب نظران حضورفعال جمعیت دفاع اززشهادرفضای سیاسی کشورموجب رونق سیاسی درجامعه وشفافیت موازین معیارهاودیدگاه هاشده است.
دکترپورنجاتی رجوع به نیروهای پرشورودرعین حال توانادردولت آینده راضروری خواندوگفت:مابایدخودراازدایره بسته قحط الرجال نجات دهیم،زیرابرای نظام ماخوشایندنیست که نیازمدیریتی خودراصرفاازمداربسته ومحدودمدیران موجودوبراساس وابستگی های خطی،سلیقه ای،جناحی ویاوابستگی های طبقاتی تامین کندوبرهمین اساسنامه جمعیت دفاع ازارشها(ری شهری)درانتخابات ریاست جمهوری قصددارددرصورت پیروزی درانتخابات یک ترکیب موزون ازتمامی نیروهای متعبِّدوکارآمدرادرترکیب آینده انتخاب ومعرفی کند.
نشریه ارزشها۲۴اردیبهشت۱۳۷۶
#محمدی #ری شهری(دبیرکل #جمعیت #دفاع ازارزشها):
هدف من درشرکت درانتخابات ریاست قدرت طلبی ونشستن برکرسی ریاست نیست.واصولاپیروان راستین امام حسین (ع)وکسانی که خودراپاسدارارزش هاواحیای امربه معروفرونهی از منکر می دانندهرگز به ریاست وقدرت دل نخواهندبست.
توجه!
این نیروهای دلسوز همان سربازان گمنام امام زمان دروزارت اطلاعات (واجا)هستندکه احمدپور نجاتی(مدیراطلاعاتی دوره ی ری شهری وتئوریسین اصلاح طلب فعلی) می خواست بابرنده شدن ری شهری درانتخابات ریاست جمهوری این نیاز مدیریتی رادردایره ی تنگ قحط الرجالی موجود،برطرف سازد.اما باشکست مفتضحانه ری شهری بساط این حزب تازه تاسیس شده دوره ی انتخابات هم جمع وسرانجام تعطیل شد.
درعوض،دردوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد این نیازمدیریتی باحضور فراوان نیروهای امنیتی دردایره ی علنی اجرایی قدرت تاحدودی تامین شد.
گفتنی است ازاعضای سابق جمعیت دفاع ازرارشها که همگی ازمدیران وزارت اطلاعات بوده اند،یکی روح الله حسینیان است که دردوره ی انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد،جمعیت #پایداری راتاسیس کردندودیگری محمدشریعتمداری ست که دردوره ریاست جمهوری محمد #خاتمی وزیربازرگانی بوذ.
احمدپورنجاتی اکنون اززهبران فکری اصلاح طلبان است وبرای این حوزه خط مشی تعیین می کند!
تادم خروس بعد
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
22دی ماه 1395
آدرس شماره11:

آدرس شماره12:

آدرس شماره13:

آدرس شماره چهاردهم:

آدرس شماره15ک

آدرس مجموعه اول:

No automatic alt text available.

#چندسال پیش(45)فتح #سفارت #آمریکادر13#آبان1358رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!
از#لانه #جاسوسی تاآمدن«#مک #فارلین»باشاه کلیدکیک،تاتوافق #برجام،باکلید تدبیر وامید!
برای فتح روابط باایران آمده بود؛باکیکی که شبیه #کلید بود!
افشا شدن آمدنش برای عده ای تلخ شد؛کام شان شیرین نشد؛عده ای که بقول ریگان درصددرابطه مثل قبل ازانقلاب بودندوحاضرند تاقعر جهنم هم باآنان چای بنوشندوتلخ تربرای کسانی که این ملاقات هاورابطه های بی رابطه رابرای افکارعمومی آشکارکردند؛آخرخمینی درشرف مرگ بودخاتمه جنگ وجانشین خمینی باید سریع رقم می خورد!
آمدن مخفی «مک فارلین»مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکا(رونالدریگان)وافشاشدنش،دواعدامی داشت(#سید#مهدی #هاشمی و#امید #نجف آبادی)؛وبرخی هم بدون محاکمه(محکمه ی غیابی وبدون حضورمتهم وشنیدن دفاعیات)،جنایتی بدتر ازاعدام….
پرسش این است:
آیامبارزه علیه آمریکا(کشوری بامرز جغرافیایی معلوم)سرنوشت ملت مارارقم می زند؟
آنطور که #خامنه ای در سخنان امروزش(12آبان1395)گفته اند:«سازش باآمریکاهیچ مشکلی راحل نخواهدکرد».
وهمانطورکه برخی دیگران،ازجمله #موسوی 3خوئینی( هدایت کننده ی دانشجویان پیروخط امام درتصرف سفارت آمریکا درتهران(همان لانه ی جاسوسی)که:«جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد»ومعتقدندکه دروپنجره هاراباید بست؟
یا مبارزه علیه آمریکا،به عنوان قدرت،#سرمایه داری و #امپریالیسم(بدون مرز خاص جغرافیایی)اصل واستراتژی وهدف است؟
علی الظاهر پاسخ مثبت همه به پرسش دوم است؛اما درحیطه ی عمل واقدام،37سال در تدابیری بدون تدبیر،منابع ملی ومنافع ملی هدررفت.
بقول مولانا:
چون ندیدش مغز و تدبیر رشید
در سیاست پوستش از سر کشید
سرمایه داری ایدئولوژی ندارد،بی هویت است؛ولاجرم اخلاق ندارد.
فقط عرضه وتقاضامی شناسدوصرفابدنبال کسب منافع بیشتراست،لذاتدابیری به کارمی برد؛ازهوش وذکاوت ابنای بشرهم درهرنقطه ازجهان استفاده ی بهینه می کندتاثروت اندوزی بیشترکندوگاه دراین راه تزویرهم می کند وباصطلاح«غش درمعامله»وبامغبون کردن وفریب دادن،براموال دیگران مسلط می شودوگاه زوراست که حرف اول وآخرمی زندوجنگ راه می اندازد.
خیلی از کشورهاهستندکه باآمریکارابطه ی سیستماتیک دارند؛ولی درسلطه ی آمریکانیستندوحتی کشوری مثل چین،قدرت اقتصادی آمریکا دررویدادهای بین المللی رابه چالش می کشد…
سران وحاکمیت جمهوری اسلامی در مبارزه باآمریکا(نظام امپریالیسم سرمایه داری،نظام قدرت وثروت)سالهاست که به ترکستان می روند؛جمهوری اسلامی ایران وحاکمان اصلی اش برای حفظ نظام وخود، ولوبه هرقیمت،یعنی حفظ قدرت وحفظ منافع شخصی،مملکت را به ثُمن بَخس فروخته اند.
دائم شعارشان این است:آمریکالولوست!
ازآن یک«#تابو»ی کاذب ودهشناک وخطرناک ترسیم کرده اند.آنچنان که امروز(12آبان1395)خامنه ای درسخنانش به مناسبت سالروز13آبان1358که به روزملی مبارزه بااستکبارجهانی درتقویم تبلیع شده،دوباره همان حرف های تکراری رازد.
آنچه می خوانید البته همه حرفهانیست؛اماخلاصه ی همه حرفهامی تواند باشد؛حرفهایی که گویاست…
#محمد #شوری(نویسنده و #روزنامه نگار)13آبان1395
چند سال پیش(39)سفارت آمریکا13آبان1358اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف بهاوبامادست داد،مبارک است انشاءالله)قسمت اول)

چند سال پیش(39)سفارت آمریکا13آبان1358اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف بهاوبامادست داد،مبارک است انشاءالله)قسمت دوم(

تماس های قبل ازپیروزی #انقلاب #بهمن1357
#روزنامه #کیهان۱۶بهمن۱۳۵۷
مجله تایم:دیپلمات های آمریکایی بااطرافیان امام تماس گرفتند.
«#ویلیام #سولیوان»(سفیرآمریکادرتهران)به زیردستاتش توصیه کرده است بارهبران مخالف ونزدیکان آیت الله خمینی تماس هایی برای گفت وشنود برقرارکنند.
پیشگویی های #کیسینجر؛ظرف2سال آزادی درایران پر!
روزنامه اطلاعات۱۷بهمن۱۳۵۷
کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا):
چنانچه آیت الله خمینی حکومت ایران رابدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمترخواهدشد،روابط با آن کاهش خواهدیافت وهم چنین همکاری این کشور با غرب وکوشش برای احیاء،ضعیف ترخواهد شد.
اولین تصرف سفارت آمریکاقبل از13آبان58
روزنامه کیهان۲۵بهمن۱۳۵۷
افرادمسلح سفارت آمریکاراتصرف کردند.کلیه اعضای سفارت تسلیم شدند.
تصرف سفارت برای دومین بار
13آبان1358
سفارت آمریکا درتهران توسط تعدادی دانشجو(پیروخط امام)به تصرف درآمد.
#انقلاب #دوم
نقل از سایت بازتاب19مردا138
«موسوی خوئینی ها»درپاسخ به این پرسش دانشجویان(پیروخط امام)-که قصدتصرف سفارت آمریکادرتهران راداشتند-که آیا حضرت امام باچنین اقدامی موافق خواهند بودیاخیر،می گوید:
«من به نظرم آمدکه کاربسیارصحیحی است؛وبه آنهاگفتم که من هم باشم همکاری می کنم.درموردامام هم گفتم درمجموعه ی حرکت امام دراین سال ها فکرمی کنم امام قلبا به این کارراضی باشند،امادرعین حال صحبت کردن باامام لازم نیست؛چون ممکن است اگرامام درواقع مایل هم باشند،امامحضوراتی داشته باشندکه نتواننداین تمایل راخیلی اعلام کنندوناگزیرباشندیابه سکوت برگزارکنندیابگویندصحیح نیست.درنتیجه ماسوال نمی کنیم،یادرعمل ایشان موافقت می کندیامخالفت؛که دراین صورت قبل ازآنکه مخالفت خودرااعلام کنندبه مااطلاع می دهندکه این کارصحیح نیست وماهم بیرون خواهیم آمد».
بعدازشاه نوبت آمریکاست؛شعار#سازمان #مجاهدین #خلق
روزنامه بامداد۱۴آبان۱۳۵۸
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتسخیرسفارت آمریکادرتهران:
بنام خداوبنام خلق قهرمان ایران!
هنوزآخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:
بعدازشاه نوبت آمریکاست.
سازمان مجاهدین خلق ضمن ابرازنهایت خرسندی انقلابی ازاوج گرفتن مجددشورانقلابی مردمی برعلیه امپریالیزم آمریکاطاغوت بزرگ جهان که مبین سیراصولی وبدورازانحراف انقلاب مادرمسیرراستین مردمی،انقلابی واسلامی است.
باقطع رابطه،راه نفوذهمچنان باز است
#روزنامه #انقلاب اسلامی۱۵آبان1358
دکتر#یزدی(درمقام وزارت خارجه)درمصاحبه باخبرنگاران:
من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقدنیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذخواهدبود.
خبرنگاردیگری پرسید:آیاامام تاکنون ازشماخواسته اندکه درموردقطع رابطه باآمریکاگزارشی تهیه کنید؟
دکتریزدی:بله چندین دفعه خواسته اندوماهم گزارش داده ایم.
#کودتای #خزنده ی آمریکا
روزنامه انقلاب اسلامی۷اردیبهشت۱۳۵۹
آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان هانیست،بلکه انهدام انقلاب ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده
است.
ترورت می کنیم اگه درخط آمریکاباشی
روزنامه کیهان۲۱اردیبهشت۱۳۵۸
#هادی #غفاری(درنطق مجلس):
اگرنماینده ای بخواهددرخط امریکاگام بردارددرخودمجلس ترورش خواهیم کرد.
هم درهاو هم پنجره هاراببندید
مجله اطلاعات بانوان،20آبان1359ش16
محسن #میردامادی:«آمریکاراازدربیرون کنیم،ازپنجره واردمی شود.امامابایدهمه راهها راببنیدیم که از هیچ راهی نتواندواردبشود».
نقشه های کیسینجر،خواب هایی که دیدند
روزنامه انقلاب اسلامی۹خرداد۱۳۶۰
#ابوالحسن #بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری)سخنرانی درسفربه شیراز:
اماآمریکا؛بقول کیسینجر(که بعدازمراجعت ازخاورمیانه در#انجمن #یهودیان آمریکا نطق کرده است)که گفته است انقلاب ایران برای آنکه بتواند صادربشودبایدازموانع ومشکلات بسیاری عبورکند.
آن»موانع کدامند؟واین هفت خوانی که آقای کیسینجر برای مادرست کرده است کدامند؟خودایشان می گوید:
بحران های سیاسی واقتصادی،منازعات قومی ومذهبی، اختلافات مرزی باعراق وتازه اگراینهاراحل بکنند،درخلیج فارس باهمسایگان خودمشکلات بزرگی خواهدداشت وبرفرض اینکه درحل آن مشکلات هم موفق بشود،زمانی موفق خواهدشدکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده راست.
پس ازنظراو(کیسینجر)آنچه درکشورمابصورت جنگ های داخلی کردستان،گنبد،وجاهای دیگر،چه درگذشته وچه درحال بروزکرده اندجزئی ازنقشه عمومی آمریکا برای خفه وخاموش کردن انقلاب اسلامی مادرزادگاه این انقلاب، یعنی ایران است…
موانع کیسنجربرای صدورانقلاب وپیروزی اسرائیل
روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
بنی صدر:
ازکارنامه رئیس جمهور۱۹تا۲۶اردیبهشت:اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کیسینجراست.مطلب بسیارمهمی است.
آقای کیسینجرگفته است:
اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خودصادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد. این موانع بسیارند،ازجمله:اختلافات مذهبی وقومی،بحران های اقتصادی وسیاسی، اختلافات مرزی باعراق،درنهایت اگرازتمام این موانع سالم عبورکند،بایدمسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نماید.ولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن، این سخنرانی را درانجمن یهودیان واشینگتن کرده است)
که تاآنروزاسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.
خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندوبوجودآوردند،برای اینکه انقلاب ما نتواندصادرشود.
عطسه آمریکا وتب کردن برخی
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
سخنان #هاشمی #رفسنجانی درمراسم سالگردلانه جاسوسی:
بعدازاشغال جاسوسخانه وحوادث بعدازآن دونظرکاملارو در رودرمحیط خودمان ودر دنیادیدیم که یکی نظرمخالفین ولیبرال هابودکه به اعتقادآنان این حرکت مضرودرجهت تضعیف کشورومایه عقب ماندگی درامورمادی است.وتاکنون هرروزکه مطلبی پیش آمده ومشکلی ایجادکرده است این هافورانتیجه گیری کرده وگفته اندکه این ثمره اسراف کاری هایی است که آنروزانجام شده است.البته این هاکسانی هستندکه اصولاپنبه فکری شان باغرب آنچنان گره خورده است که نمی تواند حرکت مستقل وآزادی رادردنیاتصورکنندوفکرمی کنندکه واقعااگرآمریکاعطسه بکندآدم بابدتب کندواگرآمریکانهیب بزندآدم مجبور است که بمیرد.
هویت ما درقطع رابطه است
روزنامه سلام۵مرداد۱۳۷۳
علی اکبر#محتشمی پور:
بنده معتقدم هرگونه رابطه ی تجاری واقتصادی باآمریکاباعث انتقال بحران داخلی آمریکابه کشورمان می شود.دراثربرقراری رابطه ی تجاری باآمریکاشخصیت،هویت وپرستیژانقلابی جمهوری اسلامی دردنیاودرداخل زیرسوال خواهدرفت.
رابطه با آمریکابه دمکراسی درایران ضربه می زند
نشریه پیام هاجر،12/8/77
#عباس #عبدی:
«ازنظر من مهم ترین مساله جامعه ما نهادینه کردن دمکراسی درداخل کشوراست.ورابطه با آمریکابه این نیاز لطمه می زند».
#قتل های #زنجیره ای ورابطه باآمریکا
روزنامه آبان۱۷آذر۱۳۷۷
گروهی باعنوان«#فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب»(که بعدامعلوم شدنیروهایی از#وزارت #اطلاعات جمهوری اسلامی بوده اندومصطفی نواب هم همان مصطفی کاظمی ازمدیران وعاملین اصلی قتل های زنجیره ای است.نوشته درداخل پرانتزازماست،نه روزنامه):مسئولیت حمله به۱۳گردشگرآمریکادرتهران رابرعهده گرفتند.
بچه ها حمله کنید
روزنامه کیهان۱۳آبان۱۳۶۵
یکی ازاعضای شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت:
شعارمرگ برآمریکابایدازحالت کلی خارج شودوعوامل مشخص آمریکادرهرنطقه بایدموردحمله قرارگیرند.مادانشجویان حداقل این توان راداریم که باهماهنگی نیروهای انقلابی منافع آنهارادرکل جهان مورد حمله قراردهیم.
رگه های ضعف
نقل ازسایت بازتاب22شهریور1382
موسوی خوئینی ها(درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارکیهان):
«من فکر می کنم یکی ازراه هایی که آمریکاپس ازشکست درهمه زمینه هابدان دل می بندد،کشاندن جمهوری اسلامی به محافل بین المللی است.مسئولان جمهوری اسلامی بایدبدانندکه سازمان ملل فریبی بیش نیست.وهرزمانی که به آنجا رفتندباید حزب اللهی عمل کنند.وباورنداشته باشندکه این سازمان محل رفع مشکلات ملت هااست.ومانباید همدردی بسیاری ازکشورهارابامابه حساب موافق بودن آنهاباانقلاب اسلامی بدانیم…اینکه گاهی بعضی می گوینداین مجالس تریبونی برای جمهوری اسلامی است وافرادشرکت کننندهمه آمریکایی نیستند،این حرف ها نشاندهنده ی وجودرگه های ضعف دربعضی ازمااست».
ازاول مخالف بودیم،مگرجرات داری بگی؟
روزنامه آریا۲اسفند۱۳۷۷(به نقل ازروزنامه کیهان):
مخالفت بایستن سفارت آمریکا
روزنامه کیهان نوشت:چندی پیش یکی ازهفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی(رئیس دانشگاه امام صادق)درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:»سفارت ملک وخانه یک کشوراست،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ما ازاول باگرفتن سفارت آمریکامخالف بودیم ومخالفت کردیم!
هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:
«نگهداشتن گروگان هابه مدت۴۴۴روز،کاردرستی نبودوتاوان زیادی بابت آن دادیم!»
درپاسخ به اظهارات آیت الله مهدوی کنی،بایدگفت که براساس مدارک واسنادغیرقابل انکار،اعضای سفارت آمریکادرایران دیپلمات نبوده اندونه فقط به کارجاسوسی درچمهوری اسلامی ایران مشغول بودند،بلکه سازماندهی گروه های ضدانقلاب،غائله آفرینی درداخل کشوروطرح کودتاعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،ازجمله ماموریت های آنان بوده است.
اکنون بایدازحضرت آیت الله مهدوی پرسیدکه آیامی توان کانون جاسوسی یک کشوربیگانه راسفارتخانه نامید؟وآیابازداشت جاسوسان درتمامی کشورها،یک اقدام قانونی وضروری نیست؟
گفتنی است که حضرت آیت الله مهدوی کنی درهمین جلسه تاکیدکرده اندکه بایستی بابیگانگانی که به قصدجاسوسی واردکشورمی شوند،به شدت برخوردکردوسوال این است که آیاعلی رغم آن همه اسنادمعتبرکه ازلانه جاسوسی آمریکابدست آمده است،می توان دراین نکته بدیهی که گروگان های آمریکایی جاسوس بوده اند،کمترین تردیدداشت؟
به یقین آقای مهدوی کنی می دانندکه هنوزهم دولت آمریکابه شدت ازورودسلسله کتاب های حاوی اسنادلانه جاسوسی به آمریکاجلوگیری می کند.
علاوه براسنادقابل انکارکه ازجاسوس بودن اعضای سابق سفارت آمریکادرایران حکایت می کنند،امام راحلمان»رضوان الله تعالی علیه»نیزتسخیرلانه جاسوسی رانه فقط تائیدفرمودندکه آنراانقلاب دوم نامیدند.بنابراین،عقل ونقل هردوبرحکیمانه وانقلابی بودن تسخیرلانه جاسوسی آمریکاتاکیدمی ورزند.
آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه»رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستندمانیزتدبع ولایت هستیم.ومی گوئیم هرچه اوگفته بایداجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام(س)ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟اگرچنین ایت،_که چنین است_چرادراین موردازمقام ولایت تبعیت نفرموده اید؟
درصداقت وخلوص حضرت آیت الله مهدوی کنی کمترین تریدیدنداریم،وایشان راهمواره درکنارامام،رهبرانقلاب وهمراه بامردمدیده ایم؛وانتظارآن است که دراظهارات خویش دقت بیشتری داشته باشند مخصوصاآنکه،خودش ایشان نیز،درتوضیح پیرامون مطلبی که چندوقت قبل درنمازجمعه تهران مطرح کرده بودندبرضرورت همین دقت تاکیدکرده بودندوخالصانه وخاضعانه ازمطلبی که بابی دقتی بیان داشته بودندعذرخواهی کردند.
تاآدم شدن آمریکاچقدرمونده؟
راه مجاهد.ش۴۰
هاشمی رفسنجانی درخطبه نمازجمعه(۱۶آبان۱۳۶۵):
مابخاطراسلحه اصولمان رازیرپانمی گذاریم.عده ای ازسلاح های ما،لوازم اف۴واف۱۴و…منحصرادست اآمریکاست وماققط ازاسرائیل نمی خریم.
خط سیاسی ماازاول مشخص بوده.امام گفتندآمریکاتاآدم نشودبااورایطه یرقرارنمی کنیم.
هم درپنهان وهم درآشکار
روزنامه کیهان8آذر1365
هاشمی رفسنجانی:«ماحاضرنیستیم باآمریکا(شیطان بزرگ)درپنهان یا آشکار وارد مذاکره شویم».
جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد
نقل ازسایت بازتاب22شهریور1382
موسوی خوئینی ها:
«آمریکا شیطان بزرگ است وملت ما هرتوطئه ای راکه خنثی کند،آمریکابه فکر توطئه بزرگتری می افتد.ملت مابدون مبارزه به حیات خودنمی تواندادامه دهدوملت وهمه مستضعفین جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد..ای همه آنهایی که می خواهیدآدم وانسان مستقل باشیدوزیربارذلّت نروید،بدانید این پیمان را باانقلاب اسلامی بسته ایم که هرگز تسلیم امریکا نشویم.هرگز فریب آمریکارا نخوریم.هرگزدرشعاع وسوسه های آمریکا قرارنگیریم.هرگزدشمنی آمریکا رافراموش نکنیم….شما چه کسی راپیدا می کنید که جرات بکندوبگوید آمریکا خیلی هم بدنیست.هیچکس چنین جراتی راندارد.اما ته دلشان این است که خیلی هم بد نیست.اگرببینندمی شود گفت ازهمان خیلی بدنیست شروع می کنندوکم کم می گویندبدنیست،بعد می گویندخیلی خوب نیست.بعدمی گویندخوب است وآنوقت دوباره می بینیم رفیق ما شد».
پیشنهادکردند،نپذیرفتیم
روزنامه بامداد۲۲آبان۱۳۵۸
بنی صدر(درمقام سرپرست وزارت خارجه)دریک گفت وگواعلام کرد:
برخی ازشخصیت های آمریکایی برای حل مشکل،استردادشاه ۳پیشنهادارائه داده بودندکه آمریکاشاه رااخراج کندیااموالش راپس دهدیااینکه شاه دریک دادگاه بین المللی محاکمه شود.
بنی صدرافزود:مااین پیشنهادرانپذیرفتیم.
دفع فاسد به افسد
انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰
کارنامه رئیس جمهور(ابوالحسن بنی صدر):
به امام عرض کردم که ماهرقدم دربرابرآمریکاعقب بنشینیم اوده قدم پیش خواهدآمد.
خریداسلحه خوب،می آیدبه اینکه مانمی توانیم خریداسلحه راکاهش بدهیم.اولاتااین زمان به مااسلحه عمده ای نفروخته اند تابخربم وبه استنادآن مجبورباشیم این همه نفت صادرکنیم.وپولهایش رادربانک های خارجی ذخیره کنیم!
ثانیاتبلیغ این جنگ وادامه آن درماورای مرزهارابه چه قیمت عملی کنیم؟وقتی مابنارابگذاریم برجنگ باعراق درماورای مرزهای ایران به قیمت افزایش وابستگی به اربابان عراق،وابستگی ازلحاظ بودجه،وابستگی ازلحاظ ارزآیااین دفع فاسدبه افسدنیست،خلاف عقل ومنطق نیست؟ ..افزایش عوارض جنگ به بهای افزایش وابستگی هایی که بعدادیگرازچنک آنهانخواهیم گذشت رهیدن،آیاهمه اینهااسمش جنگ بخاطراسلام است؟
قراردادالجزایرقانونی نیست
انقلاب اسلانی۹خراد۱۳۶۰
احمدسلامتیان(نماینده ی مجلس اول)نطق مجلس:
به نظرمن بیانیه الجزایردارای قانونیت واعتبارقانونی نیست.
خیانت به مردم
انقلاب اسلامی۹خراد۱۳۶۰
بنی صدر(درکارنامه رئیس جمهور):
درضمن حرف ونقل هایی که آقای وزیرمشاور(بهزادنبوی)گفته اندمعلوم شدکه گناه بزرگ آقای نوبری چیست؟
آن گناه این است که چرااو(نوبری)موافق نیست اموال این ملت مفت ورایگان به آمریکائی ها داده بشود!؟واین موافقتنامه را خیانت می داندکه این ازنظرآقایان گناه اصلی اوست.
قردادالجزایر؛یعنی اختلاس ازجیب ملت
روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰
اعلام جرم رئیس جمهورعلیه رجائی ونبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی واختلاس ازاموال ملت(درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
مواففتامه الجزایرحاکمیت ملی ایران رامخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی درتناقض قرارداد.
چگونه دولت آقای رجایی بخودجرات می دهدکه دم از قطع وابستگی وکوتاه کردن دست امپریالیسم بزند،حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهدباقانونی متفاوت ازقانون ایران درمورددعاوی حل وفصل نشده تصمیم گیری نماید.
علاوه برآمریکائیان،به غیرآمریکایی هانیزازبابت موافقتامه الجزایرپول پرداخت شده است.
قراردادالجزایریاقرادادوثوق الدوله؟
روزنامه انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰
نامه علیرضانوبری رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس:
بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنگی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،مابدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.
بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.
موافقنامه الجزایرموردرسیدگی واظهارنظرمجلس قرارگیرد.
نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی دراختیارگذاشته شود.
اگراصرارماپذیرفته می شدمی توانستیم ابزارومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش راپرداخت کرده بودیم درالجزیره دریافت می کردیم.
دلال اسلحه،درسال نخست انقلاب
انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰
ازکارنامه ی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر:
کارنامه ۱۲تاجمعه۱۸اردیبهشت:گزارش مفصلی درباره همان خریدوشخصی که به اسم «حیدری» واسطه ی خریدهای نظامی بوده که ۵۶میلیون دلارراربوده.
درباره آن دستوراتی دادم.
درهمان روزهای اول که «آیت اللهی»ازپاریس آمده بود،گزارشی راجع به این شخص دادم که آدم فاسدوتباهی است واین مردبرای خریداسلحه نماینده شده است وبایدزودهشداردادوتاحساب رازیادنکرده کارراازدست اوگرفت.من نیزعینا به وزارت دفاع پاراف کردم. ظاهراآنهاهم کوشیده اند،اماگویادیرشده بوده است.
ازجیب ملت ایران برای ضدانقلابیون نیکاراگوئه
روزنامه کیهان16 آذر۱۳۶۵
دانیل اورتگارئیس جمعوری نیکاراگوئه کمک۳۰میلیون دلاری آمریکابه ضدانقلابیون نیکاراگوئه رامحکوم کرد
ادوین میس دادستان کل آمریکاروزگذشته درواشتگتن صریحااعلام کردکه بین ۱۰تا۳۰میلیون دلارسودناشی ازفروش محرمانه اسلحه به ایران به حساب ضدانقلابیون نیکاراگوئه دربانک های سوئیس واریزشده است.
15میلیون دلار پول دادیم
روزنامه کیهان۱۵آذر۱۳۶۵
توسط سخنگوی شورای عالی دفاع نکات تازه ای درباره جنگ،خریداسلحه وشکست آمریکادرمذاکرات باایران اعلام شد.
حدود۱۵میلیون دلارازآنچه دلال اسلحه قیمت گذاشته بود،پرداختیم.درتمام این چهارپنج سال قطعات یدکی آمریکایی خودراازدلالها خریدیم حتی گاهی هواپیماهای اف ۴واف۵راازجاهایی پیداکردیم وخریدیم.
روزنامه کیهان۱آذر۱۳۶۵
ریگان به سوالات روزنامه نگاران درزمینه ی بحران جاری واشینگتن دربرخوردباایران پاسخ داد:
مصاحبه ریگان درخصوص آمدن مک فارلین به ایران وگزارش امروزکیهان ازنیویورک پیرامون مواضع نشریات آمریکادرقبال کنفرانس مطبوعاتی ریگان واظهارنظرهای متناقض مقامات بلندپایه آمریکایی درباره بحران کاخ سفید.
ویلیام کیسی رئیس سازمان سیای آمریکاجزئیات پنهانی یک معامله تسلیحاتی این کشورراباایران روزگذشته درکنگره آمریکاافشاکرد.
جیم رایت رهبردمکرات درمحلس نمایندگان آمریکا:این سلاح هابرای ایران ۱۲میلیون دلارتمام شد.
امام درجریان است؛نیست؟
روزنامه انقلاب۲خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری درپاسخ به سوالات):
سوال:چه اعمالی رهبری راتضعیف می کند؟این رفتاری که درحال حاضردرجامعه می شودوضربات هم می زنداگرگفته نشودوبیان نشودودرباره آنهاتوضیحی داده نشودآیافکرنمی کنیدهمین اعمال درنهایت رهبری راتضعیف کند؟
رئیس جمهوری:به نظرمن چرا.
برای اینکه من یک موردرابرای شمامی گویم:
چندنوبت پرسیدم که چه جورشدکه مساله گروگان هابه این صورت انجام شد؟
گفتندکه ماموردبه موردباامام صحبت کردیم وایشان موافقت کردندوگفتندکه بگوئید.
همین دوروزپیش من اززایشان(امام)پرسیدم که این کارموردبه موردبه شما گفتند،امام گفتند:خیر.
خوب،اگراینهاآشکارادرجامعه بیان شده بوداحتمالابه ین صورت حل نمی شد؛ ومن هم باورندارم که آقای ریگان ازآقای کارترتوانایی بیشتری داشت ویک مثالی هم که دراین موردمی توانم برای شمابیاورم این است که وقتی دوگل درفرانسه زمامدارشدبه الجزایری هاگفتندکه حالایک آدم قوی آمد،الجزایری هاگفتندکه این آدم قوی غیرازآن چیزی که داشت چه داردکه به الجزایربیاورد؟تمام نیروهای مسلحش درآنجامی جنگندد.همه عملا دیدیدکه قضیه الحزایرهم باهمان دوگل حل شد.پس مابه حرف اینکه کارتررفته است وریگان آمده است نمی بایدبه خواسته های آنهاتسلیم می شدیم.بنابراین بایداین مطالب بامردم درمیان گذاشته می شدوازاین مواردفراوان است.
اگر خمینی باخبر می شد!؟
راه مجاهدش۶۱سال۱۳۶۹
سخنان پخش شده ی ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا درشبکه تلویزیونی «ا.بی.سی.»و»س.ام اس»و»ان.بی.سی»و»سی.سی.اس»:
بایدبگویم افرادی که ازایران باماتماس گرفتندکسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید.این افرادعناصری بودندکه مایل بودندحکومتی داشته که مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغازکردیم.
خبری که به« الشراع»رسید
روزنامه کیهان،15آبان1365
«الشراع»،نشریه لبنانی طرفدارسوریه،درآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت،گزارش دادکه«مک فارلین»درماه سپتامبربه تهران رفته ودرهتل استقلال اقامت داشته است…».
پخش اعلامیه هایی درافشای ورود مک فارلین
نقل از کتاب واقعیت هاوقضاوت ها،ص666
چراملاقاتهای قائم مقام رهبری لغوشده است؟:
«…طیق اخباررسیده چه ازبعضی از مسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با« رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی «ریگان» بر سر حل مساله« جنگ»….».
ماجرای آمدن«مک فارلین» به ایران،اززبان آیت الله منتظری
نقل از کتاب خاطرات آیت الله منتظری
سوال:يكي ازمسائلي كه درارتباط باجنگ ايران وعراق دررسانه های داخلی و خارجی انعكاس وسيعی يافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمريكايی به ايران و پيامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماييدآياحضرتعالي ازاين سفر اطلاع داشتيدياخير؟ چه كساني در اين ماجرا نقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گرديد؟
پاسخ آیت الله منتظری:«اين ماجرا يك جريان سرِّی بود،شخصي به اسم«منوچهر قربانی فر»اهل ايران دلال و واسطه خريد اسلحه و آدم ثروتمندی بود،اين شخص رفته بودخارج وباهمه اينهامربوط بود،باآمريكاوكشورهای خارج ارتباط داشت.اين شخص با«مك فارلين»نماينده ريگان آمده بودايران،اينطوركه من شنيدم دكتر محمدعلی هادی هم ازطرف مسئولين باآنان تماس ميگيرد،من اينهاراخبرنداشتم، مامورخريداسلحه هم يك نفربه اسم«محسن كنگرلو»يكی ازاعضاي سپاه بود،او واسطه بوده كه«منوچهرقربانی فر»برای آنهااسلحه وقطعات خريداری كند،اين اسلحه و قطعات را آمريكا داشته،و آمريكا م خواسته بدين وسيله با ايران رابطه برقرار كند. قرباني فر به ضمانت كنگرلو پول اجناس راداده بوده و كنگرلو در وقتي كه ميبايست پول را بدهد نداده بود و كار آنان به مشاجره كشيده بود.بعد آقای قرباني فر دوتا نامه به آقاي كنگرلو مينويسد كه يكي ده صفحه و ديگري نوزده صفحه بود و فتوكپي آنها را خود آقاي قرباني فر به عنوان اينكه من قائم مقام رهبري هستم به وسيله مرحوم آقاي اميد نجف آبادي براي من فرستاد و در واقع با نوشتن اين دو نامه جريان را لو داد، چون آقاي محسن كنگرلو به وعده هايي كه به او داده بود عمل نكرده بود، البته محسن كنگرلو هم يك واسطه بوده؛بعد از اينكه اين نامه ها دست من رسيد تازه فهميدم كه يك چنين جريان و قرارداد و ارتباطي بوده است و مك فارلين و هيات آمريكايي با قرباني فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند بالاخره چون اينها حرفشان شده بود من فهميدم كه چنين قضيه اي هست و در اين ميان معلوم شد پاي اسرائيل هم در ميان بوده است و اصلا اشكال من اين بود كه چرا بايد كار به جايي برسد كه ما خواسته باشيم با اسلحه اسرائيلي با عراق بجنگيم.بعد آقاي هاشمي رفسنجاني كه پيش من آمد من به او اعتراض كردم كه چرا قضيه مك فارلين را به من نگفتيد؟ خيلي تعجب كرد و گفت: «شما اين قضيه را از كجا فهميديد؟!»گفتم :«از هر كجا فهميدم،چرا اين قضيه را به من نگفتيد؟»گفت:«قصد داشتيم اين قضيه را بعدا به شما بگوييم»؛بالاخره من اعتراض كردم كه چرا خودسرانه اين كارها را ميكنيد،و آنها ناراحت بودند كه چرامن اين مسائل را فهميده ام.
سوال:آیا در جلسات سران،اين مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:در آن جلسات كه من بودم مطرح نشده بود،ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قرباني فر به محسن كنگرلو كه فتوكپي آنها را براي من فرستاده بود با خبر شدم.سوال:آيا مرحوم امام(ره)در جريان اين معامله بودند يا نه؟
پاسخ آیت الله منتظری:من درست نمي دانم كه مرحوم امام (ره) درجريان اين مساله بودند يا نه، ولي من پس از آنكه اين جريان را شنيدم رفتم به بيت مرحوم امام و جريان را براي حاج احمد آقا گفتم،او خيلي تعجب كرد كه شما از كجا در جريان قرار گرفتيد؟گفتم:«از هرجا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!»،گفت:«خوب گاهي اين اجنه كه براي شما خبر ميآورند اين خبرها را بنويسيد و براي امام هم بفرستيد!»گفتم:«بالاخره اين گونه نيست كه من در جريان قرارنگيرم»،ولی آقايان از اينكه من به طوركامل همه اين جريان را ميدانم خيلي ناراحت بودند.
س:«به نظرشماآياميان جريان«مك فارلين»وجريان سيدمهدی هاشمی و دستگيری آقاي اميد نجف آبادي ارتباطي وجود نداشت و اين جريان يك تصفيه حساب جناحي نبود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«همه چيزمحتمل است،والاحتمال خفيف الموونه؛وبعضي اخبار پشت پرده و بعضي تلكسهايي كه در آن وقت روي تلكس منزل ما منعكس ميشد حكايت از اين ارتباط ميكرد،و قضيه آوردن اسلحه ازاسرائيل براي ايران هم در يكي از اين تلكسها منعكس شده بود، والعلم عندالله.
سوال:چند وقت پيش ازاينكه آقاي هاشمي رفسنجاني در مقابل مجلس سخنراني كند و اين مساله را براي مردم افشا كند شما در جريان آن قرار گرفتيد؟
پاسخ آیت الله منتظری:به طور دقيق مدت آن را ياد ندارم.البته بعد از مدتي هم همان آقاي منوچهر قرباني فر براي من پيغام فرستاد كه قرار است شما را از قائم مقامي عزل كنند-مدتي قبل از جريانات بركناري و مسائل آن بود- معلوم ميشودكه او يك ارتباطهايي با جاهايي داشته و اطلاعاتي داشته است و ما بي خبر بوديم؛ اين نشان ميداد كه آقايان مدتها پيش از نامه 1/6 و 1/8 كه در فروردين ماه 68 اتفاق افتاد تصميم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند كه زمينه ذهني براي امام هم فراهم كنند؛حتي تحركات آنها قبل از جريانات سال 68 علني شده بود،از جمله در همان ايام بود( 67/11/29)كه بعضي از دوستان قديمي ما يعني آقايان مهدي كروبي و امام جماراني و زيارتي را هم تحريك كردند كه آن نامه تند و سراپا كذب و تهمت را خطاب به اينجانب بنويسند؛و چنانكه شنيدم بعضي از افراد منسوب به بيت اينجانب را هم كه با احمد آقا رفيق و مرتبط بودند به ملاقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغي را عليه من و بيت من به امام گزارش بدهند؛و شنيده شد كه بعضي از آقايان به عنوان اعتراض عليه من عمامه خود را نزد امام به زمين زده و با حالت گريه و انابه معظم له را تحت تاثير قرار داده اند»
پرسش و پاسخ با آیت الله منتظری در مورد مسالۀ مک فارلین.
(برگرفته از کتاب خاطرات ایشان)
سیدمهدی هاشمی و امیدنجف آبادی،اعدامی های مک فارلین
روزنامه کیهان23آذر1365
وزیراسبق واجا(محمدی ری شهری):
درمورد برخی شایعات مبنی بررسوایی مک فارلین به ایران وارتباط آن بادستگیری سید مهدی هاشمی گفت:که این مساله هیچ ارتباطیی باهم نداشت.اینهم ازآن جوسازی هایی بودکه می خواستند مساله را لوث کنند».
ورودم راتکذیب می کنم
روزنامه کیهان14آبان1265
مک فارلین حضوردرایران راتکذیب کرد.
شبکه تلویزیونی ای.بی سی آمریکا سفر مک فارلین به ایران را تائید کرد.
آسوشیتدپرس:مک فارلین درایران چه می کرده است؟
ریگان:اظهارنظری نیست!».
توازن بیولوژیکی
روزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵
رادیو لندن:«اطلاعات بدست آمده ازمنابع موثق حاکی است که مک فارلین دوماه پیش به ایران سفر کرده بودوبه این علت تکذیب اودرمورداینکه درطی ماه جاری به ایران سفرنکرده است درست است.بایدگفت حدود4ماه قبل شخصی که خودرامک فارلین فرستاد ه رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد،به همراه3تن دیگرواردفرودگاه مهرآبادشد.
روزنامه واشینگتن پست:
آشکارشدن گفت وگوهای ایالات متحده وایران پیامدهای گسترده ای در توازن بیولوژیکی،قیمت های جهانی نفت وکنترل تروریسم خواهدداشت.ایالات متحده نه تنهابرای رهایی گروگان های آمریکای،بلکه برای جلب همکاری ایران درمبارزه علیه تروریسم مشتاق تماس باآن کشوراست.
الشراع نشریه لبنانی طرفدارسوریه دزآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت گزارش دادکه مک فارلین درماه سپتامبربه تهران رفت ودرهتل استقلال اقامت داشته است.
مذاکرات قدم به قدم
روزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵
سخنان ریگان درارتباط بامک فارلین:
مذاکرات چهارروزه دریک چارچوب غیرنظامی برگزارگردیدوباپرسنل آمریکایی بدرفتاری نشد.ازآنزمان مذاکرات ادامه یافته است وقدم به قدم پیشرفت هایی حاصل گردیده است.
صدورتروریسم
روزنامه کیهان20آبان1365
مک فارلین:
درحقیقت درحدودیک سال ونیم پیش تلاش های مربوط به انجام گفت گوها میان ایران وآمریکاآغاز شدوزمانی که ما آگاه شدیم عناصری درایران هستندکه به وخامت اوضاع درکشوروبیهودگی ضررهای صدور تروریسم پی بردنددرطول زمان امکانات مربوط به گفت وگودرزمینه اختلافات جدی میان ما بیک ملاقات درلندن درسال گذشته منتهی شد».
منافع ما
روزنامه کیهان20آبان1365
ریگان درنطق سراسری رادیویی:
ازاینکه اقدام به برقراری رابطه باایران به چنین بحرانی منجرشد،عمیقامتاسفیم.
اجازه بدهیدتکرارکنم منافع مابطورروشن ازطریق بازکردن باب مذاکرات باایران وبدین ترتیب کمک به خاتمه جنگ ایران وعراق تامین می گردد.
عناصرواقع بین
رسالت۱۲آذر۱۳۶۵
جرج بوش:(امام)خمینی خواهدرفت وجانشینان دیگری خواهندآمد.به این ترتیب بخاطردلایل استراتژیکی از یک سوودلایل انسانی که همان گروگان های آمریکایی دربیروت باشد،ماخواستیم تامراوده ای راباعناصرواقع بین ومیانه رودرایران آغازکنیم.
شروع کردند به التماس کردن
راه مجاهدش۴۰۱۳آبان۱۳۶۵
سخنرانی هاشمی رفسنجانی درجلوی مجلس شورای اسلامی:
پس ازموفقیت ایران درحل مساله ی «تی دبلیوای»آمریکایی هاازکانال های مختلفی شروع کردندبه ماالتماس نمایندکه شمابه مادرلبنان کمک کنید.
آثارفریبکاری آمریکایی هاهمین الان درفرودگاه مهرآبادهست.یکی ازهواپیماهایی که برای مااسلحه می آورد،ازیکی ازکشورهای اروپایی اجازه عبورگرفت که واردشودواسلحه اش رادرفرودگاه مهرآبادتخلیه کند.
اسلحه اش قطعات برخی ازنیازهای پیچیده مابود مافوری بادوستانمان جلسه تشکیل دادیم.باسران قواجلسه تشکیل دادیم.
سه ساعت ونیم آنهارانگهداشتیم. آنهادرفرودگاه معطل شدند تاماتوانستیم تصمیم بگیریم وبه خدمت امام مساله راعرض کردیم وامام فرمودندکه باآنهاصحبت نشودوپیام آنهارانگیریدوببینیدکه آنهاکی هستندوبرای چه به ایران آمده اند درهتل ادعاکردندکه آقای مک فارلین و دونفردیگرازمشاورین ریگان دربین این افرادهستند.
ماهدیه ی کسی راقبول نمی کنیم وحرفی هم باکسی نداریم وپیام کسی راهم قبول نمی کنیم.ماهنوزصددرصدمطمئن نیستیم که همان بوده است،چون کسی صحبت نکرده درست بااینهاکه بفهمنداینهاواقعاهستندیانه؟
کسانی که بااین هاطرف بودندهمان هابودندکه ماموران امنیتی مادرآن منطقه هستندویکی ازکسانی که درخریداسلحه باآن دلال هابودوآن دلال اسلحه ها بااین هاآمده بود.مایکی ازدوستان واردمان راکه زبان هم خوب می داندمنتهادرمقامات مسئول نیست واهل فن هم هست جزواین هاکردیم که وقتی حرف می زنندحرف های آنهارابفهمد.
هدف نزدیک،ماراشفیع بکنند درلبنان وهدف دورآنهاایجادروابط حسنه بود.
ماچطوربیائم وباشماملاقلات کنیم وباشماحرف بزنیم مگرمایادمان رفته که برژینسکی بادولت موقت مادرالجزایرملاقات کردودولت موقت راآب بُرد.وشماحالاآمده ایددرخانه مامی خواهیدباماملاقات کنید؟
این دلال یک ضدانقلاب است؛حالاضدانقلاب الان نیست؛فراریه.یکی ازآن فراری هایی است که درخارج است وگاهی هم که خرید می کندو خریدهایی برای ما.برگشته،گاهی هم می آیداینجا.حالاآمریکایی هاچه بلایی بسرش بیاورندیانیاورندمن نمی دانم.فهمیدیم این ها(دلال ها)حسابی رنگ کرده انداینهاراوواقعاهم شایدعقیده داشته اند.
کیکی به شکل کلید،کلیدی برای فتح روابط
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
آنهادربدووروداسامی ایرلندی به ماداده بودند.به مااطلاع دادندکه این آقایانی که درفرودگاه ازهواپیماپیاده شده اندمی گویندماآمریکایی هستیم.
وبرای مسئولان کشورایران ازسوی آقای ریگان ومسئولان آمریکاپیغام آورده ایم… ماباروسای قواجلسه تشکیل دادیم وگفتیم این آقایان رافعلادرفرورگاه توقیف کنندتاببینیم مساله آنهاچیست؟
بعداز۳/۵ساعت آنهارابه هتل منتقل کردیم.درهتل ادعاکردندکه آقای مک فارلین ویک دونفردیگرازمشاوران ریگان دربین این افرادهستند.یک عددکیک هم آورده بودندکه به شکل کلیدبودومی گفتندکه این کلیدفتح روابط ایران وآمریکااست…گفتیم شمابایدتوضیح دهید که چطورقاچاقی واردایران شده اید؟
قیافه یکی ازاین ها به قیافه مک فارلین شبیه بود.البته ماهنوزصددرصدمطمئن نیستیم که همان بوده است یانه؟مافهمیدیم که آنهاراحسابی رنگ کرده اند.
شرط داره الکی که نیست
روزنامه کیهان۱۸آبان۱۳۶۵
طرح»مک فارلین»که طی یک یادداشت رسمی ارائه شده،می گوید:
بهبودروابط ایران وآمریکابه چندشرط وابسته است:توافق ایران دایربرتوقف صدورانقلاب وتروریسم درمنطقه خلیح فارس،مذاکره برای خاتمه جنگ ایران وعراق،همکاری درآزادسازی گروگان های آمریکایی.
شما شیطونید
روزنامه کیهان۲۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درخطبه های نمازجمعه:
اگرمی خواهیدباماخوب بشوید،اولین شرطش این است که باماخوب نشوید!
رابطه تان بامادنبال رابطه نباشید فعلاشماآدم های ناجوری هستید…شیطونید.درهمین کارهایی که مامی خواستیم بشماکمک کنیم که گروگان های شمارانجات بدهیم، ولی می خواستیدگروگان بگیریدازما. شما شیطونید.به هرحال بنابراین اگرهم بفکرهستیداول راهش این است که فعلا حالا که جنگه واموال دست شماست اول این هاراآزادکنید آنوقت بعدبنشینیم بعداببینیم چکارمی توانیم بکنیم.
باآمریکا آنجورحرف نمی زنیم
روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
پس ازافشای تلاش آمریکابرای نزدیکی به ایران،دولت ریگان می خواهدقضیه رابه سلاح منحرف کند.ماآنقدرنیازمنداسلحه نیستیم که مجبورباشیم به خاطراسلحه باآمریکاآنجورحرف بزنیم.
درموقع لازم می گوئیم
روزنامه کیهان۸بهمن۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
مک فارلین پیام هایی برای رئیس جمهوری ونخست وزیرومن آورده بودکه ماقبول نکردیم.درمورداسلحه چندکلت کمری به عنوان هدیه فرستاده بودندکه آنهاراقبول نکردیم قضیه ی کتاب مقدس هم بعدازسفرمک فارلین بوده است.چیزهای دیگرهم فرستاده بودندکه درموقعی که لازم باشدآنهاراارائه خواهیم داد.
افرادمعتبر
روزنامه کیهان۲۴آبان۱۳۶۵
مک فارلین:آن دسته ازمقامات ایرانی که طرف گفت وگوی مابودند،افرادی معتبربوده وخیلی درمحدودساختن ومبارزه با تروریسم نیزقاطعانه عمل کردند.
نوار وفیلم معامله بامک فارلین
روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه:
ماحاضرنیستیم باآمریکا»شیطان بزرگ»درپنهان یاآشکارواردمذاکره شویم.اطلاعات مااکنون ازداخل کاخ سفیدخیلی بیشتراست.اطلاعاتی که آنهاازدرون مادارند.
روزنانه کیهان۱اردیبهشت۱۳۶۶
شماره تلفنش رادارم؛بدم؟
هاشمی رفسنجانی:
سوال خبرنگارآمریکایی:
اشخاصی ادعامی کرده اندکه نمایندگان ریگان هستندباشماتماس تلفنی داشته اند.
جواب:شخصی به دفترمجلس تلفن کردوشماره ای ازکاخ سفیدارائه داد.آن شخص درخواست کرده بودمن باآن شماره تلفنی صحبت کنم.وگفته بوداگرریگان نبودشخص سخنگوی جوابگوخواهدبود.ماتحقیق کردیم متوجه شدیم که مساله درست بوده .اکنونیزآن شماره راداریم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی پرسید:
ادعاشده است آمریکایی هاازجریان مذاکره با طرف ایرانی فیلم ونوار پیاده کرده اند.
هاشمی:بعیدمی دانم.
دوستان دوستانه بنویسند
روزنامه کیهان۱۷اردیبهشت۱۳۶۶
هاشمی رفسنجانی درمصاحبه اختصاصی:
همین جابگویم کا ما به دوستانمان که ازوقایع به خوبی مطلع بودندگفتیم که این قضیه رابصورت دقیق ودرست بنویسندوبااتکابه اسنادومدارک ونوارهایی که وجوددارد(وقایع مربوط به مک فارلین) راازآغازتاپایان بنویسند.
روی اصول معامله نباید کرد
کیهان۵اردیبهشت۱۳۶۷
هاشمی رفسنجانی درمصاحبه باشبکه تلویزیون ایتالیاوروزنامه»لااستلمیا»:
درموردقضیه مک فارلین،مابدنبال نیازهای تسلیحاتی مان بودیم وبرخوردکردیم باکسانی که حاضرشدندنیازهای تسلیحاتی مان رابه مابفروشندوماهم ازآنهاخریدکردیم.مافکرمی کنیم که روی اصول نبایدمعامله کرد.بشرضررمی کند.ازاینکه اصول خودرابخاطرملاحظات مادی زیرپابگذارد.درمواردزیادی هم ماحاضریم انعطاف نشان بدهیم.اگراصول مان ازبین نرود.
شفاعت برای آمریکا
کیهان۵مرداد۱۳۶۷
گفت وگوی تلویزیونی هاشمی رفسنجانی:
ریگان اگرصادقانه صحبت می کندباآزادکردن اموال مامی تواندژست خصمانه نگیرد.البته من همان موقع هم گفتم اگرآنهاچنین کاری بکنندماهم ازنفوذخودمان درلبنان استفاده می کنیم وبرای حل مشکلات آمریکاشفاعت خواهیم کرد.
آمریکا درصدد اصلاح خود
روزنامه کیهان16آبان1365
هاشمی رفسنجانی:«من بطورجدی معتقدم که آمریکایی ها می خواهند ازگروگان های لبنان به عنوان اصلاح اشتباهات گذشته خوداستفاده کنندوتنهامساله آزادی چندنفر نیست».
دیپلماسی آشتی جویانه آمریکا
روزنامه کیهان14آبان1365
ابراهیم اصغرزاده:آمریکاالآن دنبال حمله نظامی،درگیری اقتصادی و یاجاسوسی نیست؛آمریکا دنبال ایجادیک دیپلماسی آشتی جویانه ویاایجادگرایش بین ایران و آمریکا است».
اگر از صدام بگذریم از عربستان نمی گذریم
روزنامه همشهری۱۳آبان۱۳۸۱
درهمان قضیه مک فارلین ازهمات لحظه اول امام درجریان بود.یعنی قبول داشتندکه ماازآنهاتسلیحات بگیریم.یکباردولت شهیدرجایی گفته بودماباملت کارداریم نه دولتها،وقتی امام این راشنیده بودفرمودنداین چه حرفی است که می زنید؟
درجلسات خصوصی مادرآن روزتصمیم گرفتیم که درسیاست خارجی برای خودمان مشکل درست نکنیم.بعدازحادثه حج حتی بعدازآنکه امام گفتند:«ازصدام بگذریم ازعریستان نمی گذریم»،ماراجمع کردندوگفتندبرویدومساله حج راحل کنید.
منکه خبر نداشتم،ولی ازاین اقدام دفاع می کنم
روزنامه کیهان۱مهر۱۳۸۱
علی اکبرولایتی:
این۸نفر(نماینده ی مجلس)ازماخواستندکه بیائیم درکمیسیون توضیح(راجع به ورودمک فارلین)بدهیم.من رفتم وگفتم که من خبرنداشتم.اماازاینکاردفاع می کنم.ازاین اقدامی که شده دفاع می کنم.برای اینکه درجریان تنگناهای جبهه هستم واگرراهی پیداشده که ازآمریکایی هاسلاح موقربرای مقابله باحملات هوایی،من به عنوان وزیرخارجه مسئولیتش رامی پذیرم وازآن دفاع می کنم.آنهاخواستندسوال رابه صحن بکشانندکه امام دخالت کردوموضوع همانجا حل شد.م
مک فارلین آمداسلحه بدهدوروابط برقرارکند،اسلحه راداد،امارابطه برقرارنشد بله این طوری شد.مک فارلین وآمریکایی هاموشک به مادادندوپولش راگرفتندولی به پول ماکه محتاج نبودند.اول بهایی که آنهامنتظردریافتش بودندبرقراری رابطه بودکه نشد.
ببینیدآمریکایی هااشخاص مختلفی راواسطه کردندبرای اینکه گروگان های آمریکایی راآزادکنند.بعضی ازسازمان ملل،ازسازمان های دیگر.همین انگلیسی هااشخاصی رافرستادندکه به واسطه آنهاگروگانهاآزادبشوند.بله اصلاگروگان های آمریکایی که درلبنان آزادشدنددراغلب مواردباوساطت ایرانی هاآزادشدند.
افشای مک فارلین کارصهیونیست ها بود
روزنامه انتخاب۱۲آذر۱۳۸۱
محمدجوادلاریجانی:
درزمان آمدن مک فارلین به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه به این قدم آمریکاجواب مثبت می دادیم.زیرادرآن زمان آمریکابه این نتیجه رسیده بودکه باایران پیروزکارکند،امااین امرتوسط صهیونیست هالورفت.
درهیاتی که همراه«مک فارلین»آمده بود،دوجاسوس موسادوجودداشت که خود آمریکایی هادرجریان آن نبودند؛که هواپیمای یکی ازآنهابدلیل نقض فنی ازبین رفت ولی دیگری توانست به اسرائیل بازگردد.
مذاکره درقعرجهنم
هفته نامه تهران امروز۲۱آذر۱۳۷۹
محمدجوادلاریجانی:
به نظرمن مذاکره باآمریکایی هانبایدبه عنوان«تابو»مطرح شود.مابرای منافع ملی خودمان،باشیطان درقعرجهنم نیزمی توانیم مذاکره کنیم.
مگر جزو واحبات است؟
روزنامه آریا۱۶شهریور۱۳۷۸
صادق زیباکلام:
ادامه تنش باآمریکاازواجبات دینی نیست.بلک جزومباحث منافع ملی ماست.راه حل این است که این بحث هادرسطح مطبوعات ورادیوتلویزیون مطرح شودوهمه استدلال های خودرامطرح کنند.
ره تاریک ولغزان است
روزنامه آریادرستون دکه مطبوعات۲اسفند۱۳۷۷
روزنامه ایران به نقل از»فرهادهالیدی»استاددانشگاه،درگفت وگوباشبکه تلویزیونی الجزیره قطرنوشت:راه بهبودروابط ایران وآمریکابسیارطولانی است.
ازیک سوافکارعمومی آمریکاهنوزماجرای گروگانکیری درتهران رابه یاددارند واز سوی دیگردر ایران بسیاری مخالف بهبودروابط باواشینگتن هستند.بویژه آنکه در روزهای اخیر،آمریکارادیوی ضدایرانی رادرجمهوری چک به راه انداخته است.

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
#محمد #شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
درنمایشنامه تئاتر«شهرقصه»،ساخته ی«بیژن مفید»یک قسمت هست که روباه می گوید:«چطو شده»؟
خرس می گوید:«جن آمده»!
بدنبال آن شتر می گوید:«جن؟نه بابا»؟
خاله سوسکه می گوید:«کوش؟…کجا رفت»؟
خرس جواب می دهد:«بگمانم که زیر عبای ملارفته است».
روباه(باوحشت ):«چی؟زیر عبای من»؟
براستی این جن که نامش«نفوذی»ست و37سال است دائم هم باآن ترسیده می شویم،هم ضربه می خوریم وهم تاج سرمان می شود،وبه آن خوشامدمی گوئیم،ازکجاآمده؟وزیرعبای چه کس و چه کسانی ست ومی تواند پنهان شود؟!
سیدعلی خامنه ای،ولی فقیه«جمهوری ولایت فقیه»دردیدارباائمه جماعات مساجد تهران(31مردادماه1395)فرموده اند:
«اگرچنانچه در زیر عبای بنده کسی حرفی بزند که من با آن مخالفم،خب بایستی اورااززیرعبایم بیرون کنم؛بایستی اعلام کنم که مخالفم وَالّا به‌حساب من گذاشته خواهد شد».
سالهاپیش موسوی خوئینی(مدیرمسئول روزنامه سلام )گفت:
«یک وقت خدمت مقام معظم رهبری بودم ایشان فرمودند یک کسی به من گفته این آقای کروبی برای دخترش عروسی گرفته وچه عروسی ای!ومهریه اش هم چنین وچنان بوده است؛گفتم آقای کروبی را می شناسم ومی دانم که ایشان اصلا دختر ندارد!؟(روزنامه #سلام 5/2/1371(.
ومعلوم شد زیرعبای #خامنه ای کسانی هستندچنین خلاف واقع به عرض مبارک رسانده اند؛و مضافا که مشاوره هم به معظم له می دهند!!
درسال نخست پیروزی انقلاب،روزنامه بامداد۱مهر۱۳۵۸درستون خبرنگارخصوصی خودباعنوان «خرابکاری سکسی»می نویسد:
«خبرنگارخصوصی که همیشه نسبت به کشف اعمال موذیانه وضدانسانی امپریالیسم وصهیونیسم کنجکاوی خاصی داشته دیروزیقین حاصل کردکه صهیونیسم مزیدبرحمایت نظامی ازضدانقلابیون،ازنظرسکسی نیزدست به کار شده ومزدوران خودرابرای پاره ای شکارهای محیرالعقول روانه کشورماکرده است. خبرنگارخصوصی روزگذشته کسب اطلاع کردکه خانم«لریتا»ازسوی #پاسداران همدان دستگیرشد.اماجان کلام اینجاست که خانم«لریتا»قبلادارای زن وچهار فرزند بوده،ولی مدتی قبل به اسرائیل رفته تغییرجنسیت داده وپس ازبازگشت به ایران به شکارزنان پرداخته وبرخی اززنان راخراب کرده است.خبرنگارخصوصی فعلا در انتظارتشکیل دادگاه وکشف اسراراین خرابکار«اسرائیلی الجنس»روزشماری می کند».
ویا،روزنامه صبح آزادگان5بهمن1359ازقول«حمیدجرایدی»که متهم به همکاری با سازمان امنیتی سیااست،می نویسد:
«درسال1350پس ازگرفتن فوق لیسانس به آمریکارفتم ودرمدت6سالی که در آمریکابودم فوق لیسانس هایی دررشته های مدیریت بازرگانی-مهندسی اقتصاد ونیزدوره دکترابادورشته تخصصی مدیریت صنعتی اقتصادبین المللی گذراندم. آخرین سمت من کارمندوزارت اقتصادودارایی بودم وآخرین سمتم هم معاون اداره کل سیاست های اقتصادی بود.درضمن تحصیل علاقه داشتم یک سری کارهای جنبی وتحقیقاتی انجام دهم.یک روزکارتی رابه همراه نامه ای به آدرس من فرستاده شده بوددریافت کردم که درآن آمده بود:دانشجوی خارجی حمیدجرایدی اگرچنانچه علاقمندهستی که یک کارجنبی داشته باشی این کارت راپرکرده وبرای مابفرست.مایک موسسه مشاوره ای هستیم وشرکت وموسسات تجاری که می خواهندسرمایه گذاری کنندازماایده می خواهند».
سالها بعدهمین موضوع،اتهام عباس #عبدی شد.
اودرتاریخ12آبان1381ودرسالگردتصرف سفارت آمریکا(که خودازجمله دانشجویان تصرف کننده بود)به اتهام جاسوسی ازراه«موسسه پژوهشی آینده»دستگیرو زندانی شد.دادگاه وی رابه اتهام فروش اطلاعات به خارج و «موسسه پژوهشی آینده»رابدلیل همکاری باموسسات پژوهشی ایرانی موسسه«گالوپ»،«وی ام»و«زاگبی»به جاسوسی متهم کرد.
«مسعودکشمیری»(که این روزها8شهریور1360،ازوی به عنوان عامل حادثه ی انفجارنخست وزیری یادمی شود)فرزندسعید،متولد۱۳۲۹درکرمانشاه،دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران بود.همسر وی«مینو دلنواز»نیزاز اعضای فعال مجاهدین خلق.
همین مساله عضویت همسرمسعود #کشمیری درسازمان مجاهدین خلق راروح الله حسینیان برای برداشت خودازمحصول قتل های زنجیره ای متوجه سعید حجاریان می کندومی گوید:
«چندوقت پیش شک کردم وگفتم این سعیدحجاریان که خط وخطوط اصلی راداده ببینم کی هست؟به بعضی ازدوستان گفتم و به پرونده اش نگاه کردم.سعید حجاریان خانمش8سال بخاطرعضویت درسازمان مجاهدین خلق قبل ازانقلاب محکومیت زندان داردوبرادرخانمش10سال محکومیت دارد»(نقل از:روزنامه فتح28 اردیبهشت1378).
سوابق شغلی مسعودکشمیری قبل وبعدازانقلاب اینهاست:
«کارآموز در وزارت کار و امور اجتماعی(از تاریخ۲۳مرداد۱۳۵۱تا اواخر سال۵۳ با قراردادهای6ماهه)؛شاغل درشرکت سایبرناتیک؛شاغل درشرکت انگلیسی «رایدرهند»؛وبعدازانقلاب:عضویت درکمیته،عضویت درضداطلاعات مرکزی نیروی هوایی ومرکزمستشاری آمریکایی‌هاباعنوان نماینده نخست وزیردولت موقت و زیر نظرکمیته اداره دوم ارتش؛عضویت درطرح وبرنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ عضویت مؤثردرستادخنثی سازی کودتای نوژه به نمایندگی ازکمیته اداره دوم ارتش؛عضودفترنخست وزیری درسیستان وبلوچستان؛عضویت درمعاونت سیاسی اجتماعی وزیرمشاوردرامور اجرایی؛عضویت دردفتراطلاعات وتحقیقات نخست وزیری؛فعالیت دردبیرخانه شورای امنیت؛جانشین دبیر شورای امنیت.
سعید #حجاریان،درمصاحبه باروزنامه ی«فتح،15فروردین1379»می گوید:
«مابعدازانقلاب چشممان راکه بازکردیم دیدیم که ساواک منحل شده،و17،هیجده جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هرکناروگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته وآن بخش ازسپاه،ستادمبارزه باموادمخدرآقای خلخالی،نخست وزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلات اطلاعاتی دقیقی وجودنداشت وکشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعاتی خارجی شده. ما احساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».
ودر مورد«مسعودکشمیری»می‌گوید:
«درابتدای انقلاب بچه‌های سازمان مجاهدین خلق درهمه ارگانهای حساس حضور داشتند.دردادستانی بودند.دردستگاه قضایی تاحددستیارقاضی بودند.درحزب جمهوری هم حضور داشتند.مرکزیت سازمان از مقطعی به بعد به نیروهایش اعلام کردکه غیرعلنی کارکنندوهویت سازمانی خودراپنهان کنند.کلاهی،کشمیری، جوادقدیری،عباس زری‌باف وتعداددیگری ازافرادنظیرقاتل شهیدقدوسی از نیروهای آنان بودند که بعدامشخص شددرحزب،دادستانی،اطلاعات نخست وزیری وجاهای مختلف نفوذ کردند.کشمیری را آقای علی تهرانی(باشیخ علی تهرانی اشتباه نشود)به مامعرفی کرده بود.البته ایشان هم شناختی ازهمکاری اوباسازمان نداشت.اول انقلاب هرکسی دوستانش راباخود می‌آورد.کشمیری خیلی منظم بودو درتنظیم گزارش‌ها و صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌ای داشت. این بود که وقتی برای دبیرخانه شورای امنیت ملی کسی را خواستنداطلاعات نخست وزیری هم کشمیری رامعرفی کرد.بعد ازانفجاردفتر نخست وزیری بود که درپیگیری‌ها پس از آنکه مادروخواهرکشمیری بازداشت شدندبه ارتباطات خانوادگی اوباسازمان دست پیدا کردیم.برادرهای همسرکشمیری درقصرشیرین عضو سازمان بودندو طبیعی بودکه باامکانات کمی که مادرگزینش افراددرابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست پیدا نکنیم».(پایان نقل قول).
باشناخت وسوابقی که از«سازمان مجاهدین خلق»هست،یعنی کشته شدن تمامی بنیانگذاران ونفوذ ساواک(ودراصل سیا)وآن جریان«اپوتورنیستی سازمان» که درمقطعی مارکسیست شدند(وبعدابه سازمان پیکارمعروف شد)وهم چنین نداشتن افرادلایق درراس این سازمان وبدست گرفتن رهیری آن توسط«مسعود رجوی»(باآن سوابق اخلاقی وضعف ها ووابستگی وهمکاری اش باساواک طبق اسناد)می شودگفت درابتدای انقلاب افرادی مثل«کشمیری»و «کلاهی» خودشان نفوذی جای دیگری(موسادوسیا)درسازمان مجاهدین خلق بوده اندوقس علیهذا…(درموردشخصیت«مسعودرجوی»به مقاله:«بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟»« از«ایرج مصداقی»مراجعه شود.
«هاشمی رفسنجانی»درنمازجمعه تهران درتاریخ2اردیبهشت1368می گوید:
«تعداد زیادی ازجاسوس های بزرگی که ازسوی آمریکاروی آنهاسرمایه گذاری شده بودوآموزش های بسیاربالاوپیچیده دیده بودند،دستگیرشده اند.به هرحال شبکه عظیمی گرفتار شده است.من تعدادرانمی گویم چون آمریکایی هانباید تعدادرابدانند.تعدادخیلی بالاست.آنهایی راکه مصلحت بدانیم می آوریم ودر تلویزیون وبه شمانشان خواهیم داد.ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات ما در سراسردنیابه مراکزمهم سازمان«سیا»دست پیداکرده است واکنون آنها را شناسایی کرده است. واین مراکز بکلی ناامن است.آمریکا یی ها باهمه احتیاطی که می کنند،بارهارودست خورده اند،وهنوزهم همینطور است.ازداخل زندان و از داخل بازداشتگاه بامرکزسیاصحبت می شودوحرفهایی که مأمورین ما می خواهند به آنجامنتقل می شود.البته اخیرا آمریکایی ها فهمیده اند؛چون مدتی ست ارتباط قطع شده است».(نقل از:روزنامه کیهان).
درسوابق و زندگی«سعید امامی»آمده است:
«متولد1336درشیرازفرزندعلی اکبرامامی که درسال1356پس ازاخذدیپلم ریاضی برای تحصیل به آمریکارفتودرتاریخ19فروردین1357به ایران بازگشت.اوبا دریافت بورسیه تحصیلی به ایالات متحده آمریکارفت.سلطان محمداعتمادوابسته نظامی دولت پهلوی(دایی او)وسیله وی برای اخذ بورسیه بوده است.سعیدامامی بااخذمدرک مهندسی مکانیک دانش‌آموخته شد.وپس ازبازگشت به ایران ودرپی انقلاب اسلامی به استخدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درآمد.
ودرنسب خانوادگی وی آمده است:
«سرهنگ ژاندارمری عباس پاکروان عموی ناتنی«سعید امامی»و پسرعموی پدر سعیدبود.به عبارت دیگر،مادربزرگ پدری سعیدابتداهمسرپدرعباس پاکروان بودو پس ازمرگ اوباپدربزرگ سعید،که پسرعموی شوهرسابقش بود،ازدواج کرد.عباس پاکروان ازشوهراوّل وعلی‌اکبرامامی،پدرسعید،ازشوهردوّم اوبودند.اولی نام خانوادگی«پاکروان»رابرگزیدوومی«امامی»که ربطی به خانواده معروف امامی،از تبار«امام جمعه آباده»ندارد.خانواده پاکروان نیزبه بهائی‌گری وعدم تقیدبه موازین اخلاقی شهره‌اند.پدرسعید،دراوج فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)درکردستان وایجادپایگاه‌هاوشبکه‌های مخفی اسرائیل دراین منطقه،به رهبری«یعقوب نیمرودی»،مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بودودرهمین زمان به بهانه معالجه به«اسرائیل»سفر کرد.درآن زمان،عوامل مورداعتمادموسادرادر مناصبی چون مدیرکلی آموزش وپرورش کردستان می‌گماردند.ارتشبدفردوست در خاطراتش فعالیت گسترده«نیمرودی»و«موساد»در کردستان راشرح داده است. یعقوب نیمرودی قاچاقچی بزرگ اشیاء عتیقه وآثارباستانی ایران ودلال بزرگ اسلحه ودوست«سِرشاپورریپورترمبود.اومالک خبرگزاری وروزنامه معاریو (اسرائیل) وپدر«اوفرنیمرودی»،سردبیراین روزنامه است که حتی دراسرائیل نیزبه عنوان «تبهکار»شهرت گسترده دارد.نیمرودی‌ها،پدروپسر،با«گوزینسکی»ومافیای یهودی روسیه پیوند نزدیک دارند.سعید امامی درسال 1355 برای تحصیل به آمریکا رفت.درآن زمان یکی ازدایی‌های او،به‌نام«سرهنگ سلطان محمد اعتماد»،وابسته نظامی حکومت پهلوی درواشنگتن بود.سعیدزیرنظراو زندگی وتحصیل درآمریکارا آغازکردوبرای تحصیل دریکی ازرشته‌های مهندسی به دانشگاه شهراستیل واتر درایالت اوکلاهمارفت.اودر«استیل واتر»عضوکنفدراسیون«سیCIS»شد.این در زمانی است که«کنفدراسیون دانشجویان ایرانی»به دلیل اختلافات ایدئولوژیک متلاشی شده وهرگروه وحزب سیاسی سازمان دانشجویی خاص خودراپدیدآورده بود.بیشتراین گروه‌های ایدئولوژیک دانشجویی می‌کوشیدندنام«کنفدراسیون»را حفظ کنند.«سیس»دارای گرایش‌های مائوئیستی بودوتشکل دانشجویی سازمان انقلابی توده(هودارچین)به‌شمارمی‌رفت.فضای سیاسی آنروزبه‌گونه‌ای بودکه امکان نداشت کسی بدون تعلق ایدئولوژیک به یک گروه یاجریان سیاسی عضو سازمان دانشجویی وابسته به آن شود.دانشجویان مسلمان عضو«انجمن اسلامی»بودند،هواداران حزب توده عضو «ادیسی»(سازمان جوانان و دانشجویان دمکرات ایران)،هواداران«اتحادیه کمونیست‌ها»عضوکنفدراسیون دانشجویی معروف به«احیا»،هواداران سازمان انقلابی(حزب رنجبران بعدی)عضو«سیس»و غیره.بنابراین،سعید امامی درسال‌های1355-1356قطعاً،درظاهر،مائوئیست و هوادارسازمان انقلابی توده بود…سعید امامی دردوران پس ازتلاشی وتجزیه «کنفدراسیون»به فعالیت در«سیس»(کنفدراسیون دانشجویی وابسته به سازمان مائوئیستی انقلابی توده)پرداخت وامکان نداشت به گرایش‌های مائوئیستی تظاهر نکند.دراین زمان،دانشجویان مسلمان درچارچوب انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمریکاوکانادافعالیت گسترده داشتند.فعالیت سعید امامی در میان مائوئیست‌های شهراستیل واترمأموریت نفوذی ازسوی اف. بی. آی. بود. در درون آمریکا«سیا»حق فعالیت نداردو اف. بی. آی.درکلیه تشکل‌های صنفی،از جمله دانشجویی،وقومی وغیره دارای مأموران نفوذی ازجنس خود آنان است.این مأموران پس ازخروج ازآمریکاوبازگشت به موطن‌شان به«سیا»وصل می‌شوند… چنین پیشینه‌ای، پس ازپیروزی انقلاب،سعیدامامی همکاری خودرادرآمریکا با واحد اطلاعات نخست‌وزیری(اداره کل هشتم سابق ساواک،ویژه فعالیت‌های ضد جاسوسی علیه بلوک شرق واتحادشوروی سابق)،که توسط«خسرو قنبری تهرانی»و«سعیدحجاریان»اداره می‌شد،آغازکردوسرانجام،توسط سعید حجاریان، به عضویت وزارت اطلاعات درآمد.سعیدامامی کارخودرابه عنوان کارشناس و تحلیلگرمسائل بین‌المللی آغاز نمود،به‌تدریج باحمایت فلاحیان برکشیده شدو سر انجام به مدت هشت سال معاونت امنیت این وزارتخانه را به دست گرفت».(پایان نقل قول.جستجوی اینترنتی).
باوزیرشدن ری شهری،به سمت مدیرکل شرق وغرب معاونت خارجی وزارت اطلاعات ودرزمان علی فلاحیان به سمت معاون امنیت خارجی این وزارت منصوب می شود.
وقتی سعید امامی خودکشی کرد،همان همکاران وی در«واجا»-وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی-بابازجویی ازهمسروی آن افتضاح رابه بارآوردند،وانتشارفیلم بازجویی،آبروی نداشته ی وزارت اطلاعات راهم به بادداد.ومعلوم شد هنوزازاین دست افراد وباچنین خصوصیات اخلاقی دراین وزارت درراس کار بوده وهمچنان فعال مایشاء هستند…
آیت الله منتظری درکتاب«مبانی فقهی حکومت اسلامی»،ج4فصل هشتم، احکام استخبارات وکسب خبردرص385درموردانحراف مامورین اطلاعاتی و امنیتی (کسانی مثل سعید امامی وهمکیشان وهمکارانش بعدااعمالشان علنی شد!)می نویسد:
«اگر روزی فرض شود که کجروی و انحرافی از برنامه ها و اهداف اصلی و مشروع آن صورت گرفته،این بسیار خطرناک خواهد بود،هرچندکه این انحراف باندازه یک ذره باشد.چون همین انحراف کوچک بتدریج وبه مرور زمان برای نظام و مردم هردو تبدیل به یک خطر و فاجعه بزرگ می گردد.چنانچه نمونه های آن را درمورد بسیاری ازدولتهاورژیمهادیده ایم.مثال گسترش فزاینده ی غیر قابل کنترل این قبیل انحرافات احتمالی که اگرموردتوجه قرارنگیرد،مثال زاویه است.وقوع یک جدایی.انفراج کوچک درراس زاویه موجب این می شودکه دو خط مربوط به زاویه فاصله شان هر چه بیشتر گردد.آن دوخط به مقیاسی که ازراس زاویه یعنی نقطه انفراج و انحراف فاصله می گیریندازهمدیگردورترمی شوندواین مساله بسیار شایان دقت است».(پایان نقل قول).
درواقعه ی بسیارمهمی همچون قتل های زنجیره ای توسط اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اززبان شخصیت های حکومتی نظام،سخنانی درمطبوعات درج شدکه علاوه بروجود«پارادوکس»خوددلیل حضور«نفوذ» هم است!
محسن رضایی:«منافقین وصهیونیست هاعده ای رامخفیانه به قتل می رسانند ومی گوینددولت این کارراکرده است».(نقل از:روزنامه صبح امروز26آذر1377).
نیازی(درمقام دادستان نظامی تهران ومسئول رسیدگی به پرونده قتل ها):«وی احتمال دخالت عوامل خارجی ودست های پنهان راردنکردوگفت:برخی ازافرادخارج ازوزارت اطلاعات شناسایی شده واقدامات انجام شده درموردوابستگی آنان به خارج تحقیق می شود».(نقل از:روزنامه آریا،ش144).
هاشمی رفسنجانی:«شک ندارم حادثه ای که برای آقای فروهراتفاق افتاده ازسوی گروه های فشاری است که وابسته به صهیونیست ها هستند».(نقل از:روزنامه روزنامه فتح،1دی1378).
حسین شریعتمداری دریادداشت خوددرروزنامه کیهان:«حتی دردورترین نقاط ذهن نیزنمی توان این توهّم راجای دادکه عاملان قتل فروهرازنیروهای انقلابی بوده اند!واساسامنطقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!(نقل از:روزنامه کیهان،10آدر1377).
رضاامینی(درمقام مشاوررئیس قوه ی قضائیه،سیدمحمودهاشمی):ازدیدفنی این قتل هااعمال گروه تروریست«فرقان»وگروه منصوب به«#مهدی #هاشمی»رادراذهان تداعی می کند.این قتل هانمی تواندمنشاء ویاحمایت خارجی نداشته باشد». (نقل از:روزنامه صبح امروز،3دی1377).
دراین سالهابه وفوراخبارمتعددی دردستگیری جواسیس ونفوذی ها(حتی نفوذی موساددرسپاه پاسداران ومسئول میزاسرائیل درسپاه)داشته ایم؛وروزی نیست که ازاین دست اخبارنداشته باشیم.
شوری آش،به روزنامه کیهان هم کشیدواین روزنامه در بخش«خبر ویژه»ی خود درتاریخ30/5/1395خبری مطلبی باعنوان«فعلا که راه نفوذباز است وراه اقتصادی بسته» چاپ ومنتشرمی کندکه همین باصطلاح خبرویژه،سبب می شودوزارت وزیردولت اعتدال وامید،یعنی«سیدمحمودعلوی»(که به نظرمی آیدبقول آیت الله منتظری نقشش دروزارت فقط ماشین امضاست)درمقام پاسخ برآیدوجواب دهد:«این یادداشت،موجب تشویش اذهان عمومی و موهم آسیب‌ پذیری کشور ازنفوذ دشمن و بی‌دفاع بودن کشور دربرابر نفوذ می‌باشد.در حالی که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)،اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با نفوذ را مورد تقدیر قرار دادند…»!!
باتمام تفاصیل واخباری که دراین سالهادرموردنفوذی ها وجواسیس داشته ایم و داریم،می توان به این نتیجه واسنتباط هم رسیدکه بطورمثال:درقضیه ی«شهرام امیری»ایشان«طعمه»بود.اما«طعمه» ی آندسته ازنیروهای امنیتی که خودشان دُمِشان به«سیا»و«موساد» وصل است وآنهم زیرعبای«وریری که فقط نقش وزیررابازی می کند»ازاین طریق هم اطلاعات رابه آنها رسانده وهم امثال شهرام امیری(مثل همین خُرده جواسیس هایی مثل دورگه های ایرانی تبارهمچون«جیسون رضائییان»رابه انواع حیل به داخل می فرستندوبه اینجاوصل می کنند،اطلاعات را صادرمی کنندوسپس مثل«گوشتِ»قربانی خوراک….
مرحوم«محمد منتظری» درجایی گفته است:
«ابتدای انقلاب مرزها بازبود وهرکس خواست آمد وهرکس خواست رفت وهرچه خواست برد،کسی هم جلویش رانگرفت».(بدین مضمون).
اواولین کسی بودکه روی نفوذ جواسیس و عوامل صهیونیست دراداره کشوری که تازه انقلاب شده وهمه چیزش درهم ریخته است،حساس شد؛وازاین بابت بااطلاعاتی که خودش داشت،افشاگری هایی هم کرد.
اوالبته بدون سابقه هم نبود وبدون پشتوانه واطلاعات هم حرف نمی زد؛صحت و سُقم برخی حرف ها هم ماند واجل هم به اوفرصت نداد.
وی درمصاحبه با نشریه آفتاب ایران،13دی1358می گوید:
«من شدیداازگروه وحزب وسازمان بدم می آید.درسازمان ها وگروه هایک تیپ افراددرآنهانفوذمی کنندوعملاعناصرشریف راازمیدان بدرمی کنند،یابه موضع گیری غلط می غلتانند.بنابراین اعمالی که صورت می گیردبنام کل افرادداخل حزب جامی زنند.دربین گروه هایی که الان هست،همه گروه ها،چه مذهبی وچه ناسیونالیست وچه مارکسیست این هامیان شان افرادزیادی بودندکه درمبارزه نقش داشتندوضد امپریالیستی وضددیکتاتوری بودند.افرادی که درداخل سازمان های مختلف هستندگذشته ازاختلافات ایدئولوژیک درمبارزات ضدامپریالیستی وضددیکتاتوری نقش داشته…»
ودرمورد«عباس امیرانتظام می گوید:«اوفقط یک هفته عضونهضت آزادی ایران بوده است.وی یک یهودی زاده ی (عباس روافیان،فرزندیعقوب)تازه مسلمان ویک صهیونیست است»؛واولین افشاگری هایش هم در مورد«عباس #امیرانتظام بود».
وی در مصاحبه ای بامجله آسیای جوان به تاریخ20مرداد1358 وقتی پرسش کننده می پرسد:
«درمیان سخنان خودگفتید«عباس امیرانتظام»یک یهودی«صهیونیست»است واگراین گفته حقیقت داشته باشد،براستی هولناک وتاحدودی مایوس کننده که چگونه یک صهیونیست توانسته است چنین درسطح بالای رهبری انقلاب ملت مبارزما،رخنه و نفوذکرده باشد؟این می تواندازیک سونشانگرضعف مانیزباشدکه دردولت قدرت گرفته ازانقلاب ماکه بلافاصله پس ازسرنگونی رژیم سفاک پیشین روی کارآمده است،یک صهیونیست نفوذ کرده باشدویکی ازپُست های حساس وشایدحساس ترین پُست رادرمقام توضیح دهنده انگیزه هاوبرنامه های دولت اشغال کرده باشد؟ آیاشما توضیحی هم درباره صهیونیست بودن این مرددارید؟»
محمدمنتظری جواب می دهد:
«عرض کردم که متاسفانه دراثرعدم رعایت مسایل امنیتی دراین کشوروکل دنیادر اکثراحزاب کشف شده عوامل پلیس،صهیونیزم وخلاصه عناصرجاسوسی نقش مستقیم یاغیرمستقیم دارند.مثلادرسازمان های چریکی چه مارکسیست یا ناسیونالیست واسلامی(که همه ازافراداین کشوربوده اندوهریک به سهم خودقهرمانانه مبارزه کرده اند)آنچه که مساله است وخیلی هم خطرناک است.روی آن کمتراندیشه شده است این است که ازاوایل کاروبیشترازهنگام کشف شدن عناصر،عناصرصهیونیست و جاسوس رخنه کرده اندیانه؟این روزهانام«محمدرضاسعادتی»بیشترازهرکسی درکشورماشنیده می شود. سعادتی صهیونیست است.وازرفقای 《وحیدافراخته》…وازتیپ آدم هایی چون دلفانی.وحیدافراخته درداخل سازمان مارکسیت نشده بود،بلکه صهیونیست بودو مارکسیست افراطی َشده بود.این آقای سعادتی درمیان کسانی که مارکسیست نشده بودندجاگرفته بود.اودراصل صهیونیست است وآمریکایی وازاعضاسیا.بعد البته باروس هاهم درتماس بوده است.وجزوکادرهای بارزمجاهدین خلق هم شده است.اودراین ماجراببینیدچقدربزرگ شده است؟(پایان نقل قول).
«سعادتی»بعدهااعدام شد،وامیرانتظام(باتوجه به اسنادلانه جاسوسی)بایک درجه تخفیف به حبس ابد،ودرسالهایی که درحبس خانگی بودوخیرنگارهاهم دردوره ای توانسته بودندکه بااومصاحبه هایی بکنندوتاآنجایی که مطلع هستم،هیچ وقت ازوی درموردیهودی بودن ومسلمان شدنش وعضویت وسابقه ی وی درنهضت آزادی سوالی نشدو…
«محمدمنتظری»به تاریخ3مهرماه1358درنامه ای به«خمینی»درارتباط با انتخاب مهدی بازرگان به نخست وزیری،می نویسد:
«حضرت امام!…ازجهات امنیتی وانقلابی پیشنهادمی کنم که شمادرکلیه پیشنهادکنندگان و یامشاورینتان تجدیدنظربفرمائید؛وحتی آنانکه«مهدی بازرگان»را برای تشکیل دولت پیشنهادکرده اندکه آنان یابی توجه بوده اند،یاخائن.حتی برخی ازخوبان وافتخارات امت راهم درشورای انقلاب وغیره محاصرکرده اند.زیراهمیشه میکرب هابه سراغ خیار وچغنددرنمی روند،بلکه گوشت چربی داررامحاصره گرند.واگرخودآقای«بازرگان»هم دربُعدنهایی می دانست که عواقب کارش به کجا خواهدانجامیدوچگونه جاسوسان و فرصت طلبان ومنافقین امت زیرسایه اش می رقصندوخواهندرقصیدو مواضع رااشغال ومستحکم انقلابیون راازصحنه بدوروآنگاه،برحسب تجربیات تاریخی اورامی کشندو همه امورراسراوخراب کرده و ایشان رابقول اعراب«کبش الغداء»می سازند..ایشان اگرعواقب کاررامی دانست مسئولیت اینگونه رانمی پذیرفت».
قضیه ی فایل صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام های سال67،ونقش سیداحمدخمینی(که وی توسط دیگران،ازجمله باندسعیدامامی ونیروهای باصطلاح چپ واصلاح طلب حکومتی تغذیه می شد ودربازجویی های سعیدامامی معلوم شدکه خودوی نیزقربانی شده واوراکشته اند…)بخشی از همین جریان آن نفوذی انقلابی ست که درزریرعبای ملاهامخفی می شوند…
اوائل انقلاب بحث«تعهد»و«تخصص»پیش آمد،وبرای همین برای استخدام هاگزینش های سختی ترتیب دادند.ولی دراین سالهاهرعوامی فهمیدکه اگر بخواهدسری توی سرهادربیاورد،وجایی استخدام شودونردبان ترقی یک پله راصدپله بالارود،بایدتقیه کند،چاپلوسی کند،وباپاچه خواری به ظاهرهمان شودکه روحانیت وحکومت دربلندگووسخنرانی هایش وموعظه های دائمی «صداوسیما» یش مکررتکرارمی کنند…
بی شک مساله«نفوذ»ساده شده است.باید سعی کنی رگ خواب روحانیت،(که حاکم اصلی ست)وحاکمیت رابدست بیاوری وآن هم ریاکاری ونفاق وباصطلاح تقیه است!
نمی توان منکرشدکه درنهادهای امنیتی واطلاعاتی وحساس کشورافرادی باحُسن نیّت ومُخلص هم بسیاراست؛ولی همیشه افرادی با خصوصیات اخلاقی وشخصیتی چون بازجویان همسرسعیدامامی هستندکه سوارکارمی شوند،بدلیل آنکه برای آنهاوسیله مهم نیست.آنهامی توانندبانفوذوازراه های متعددازجمله تعبیه وجاسازی پیچیده ترین وسایل استراق سمع بصری،سمعی-حتی دررختخواب مراجع تقلید-(که نمونه اش کشف وسایل شنوددردفترعلی مطهری بود)مخصوصانمایندگان مجلس خبرگان وائمه جمعه ومقامات کلیدی وافرادخاص،به زوایای خصوصی زندگی وی پی ببرندوسپس باآنالیزاو،برای هدایت ایشان درسمت جاده خودشان واردفازعملیاتی شوند(همان دولت پنهان وسایه ای که به گمانم من حاکم اصلی ست).
بطورمثال نقل قول زیرازنشریه«راه مجاهد»،ش72سال1372که از«آیت الله منتظری»نقل کرده است،توجه کنید،تابه عمق فاجعه پی ببرید:
«#آیت الله منتظری:یکی ازبرزگانی که حالا اسمش رانمی برم،ایشان در تهران از علما است.چهارپنج ماه پیش گفته بودکه من خیلی دلم می خواهد فلانی راببینم.بعدگفته بودکه چند نفرازافرادرده بالای اطللاعات به من گفتند،مارادرآن شرایط وادارکردند که گواهی بدهیم که بیت فلانی دراختیارمنافقین قرارگرفته ومنافقین به فلانی خط می دهندوماهم متاسفانه این گواهی رادادیم!آیاخدااز سرتقصیرات ما می گذرد؟».(پایان نقل قول).
محمد #منتظری دریک مصاحبه مطبوعاتی درپاسخ به سوالات خبرنگاران داخلی وخارجی می گوید:
«به نظرمن آنچه مهم است ومتاسفانه کمتربه آن توجه شده است مسائل امنیتی است وسازمان های جاسوسی آمریکا،شوروی وکلیه کشورهای جهان بوده وهمه این هابه نفع صهیونیسم تمام شده است.طریقه نفوذ صهیونیسم ازدوراه است:یکی «سکس»ودیگری«ثروث».(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی، 18مهر1358).
روحانیت وروحانیون(!)که قراربودپس ازپیروزی #انقلاب57،نظارت کنند تاامور کشور برپایه شرغ،قرآن واسلام باشد،توانستندنظارت خودرابه «استصوابی»وانواع نظارت تعمیم دهندتاجایی که برای حفظ نظام که«اوجب واجبات»است دست به فتوابزنندوازدکان خوداین فتوارااجرایی کنندکه:
«درفقه بابی داریم تحت عنوان«مباهته».مطابق با این بابِ فقهی،اگرمردم به دور کسی جمع شوندکه محبوبیت ونفوذزیادی داردودرعین حال خلاف اسلام سخن می گویدونمی توان مردم راازاطراف اوپراکنده کرد،می توان به او«بهتان»و«تهمت» زدو شخصیت اوراتخریب کردوازاین طریق بااودرپیچیدوازنفوذوتأثیرش کاست».
حالا تصور کنیدوقتی همین حاکمان(که اغلب همان روحانیت وروحانیون باشند)رگ خوابشان بوسیله شنودهایی که دررختخوابشان جاسازی شده،آنالیزشوند،آنوقت شمابگردید«پیداکنیدپرتقال فروش را»!!
دوم شهریور1395

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قمست پایانی)

ما«فانتوم»و«زیردریایی»نمی خواهیم!
روزنامه بامداد،30تیر۱۳۵۸
محمدمنتظری به ایران بازگشت:
حجت الاسلام«محمدمنتظری»عصرردیروزباپرواز۶۶کویت،تهران به تهران بازگشت.بر اساس گزارش خبرنگاربامداددرساعت30/5دقیقه بعدازظهردیروزازسوی سپاه پاسداران مستقردرفرودگاه مهرآباد،حالت فوق العاده اعلان شد.که درهمین هنگام طرفداران«محمدمنتظری»بدون داشتن اسلحه واردمحوطه داخلی فرودگاه شدندو سپس درحالی که ازسوی محافظان احاطه شده بود،از«پاویون»دولت فرودگاه راترک گفت….«محمدمنتظری»درمصاحبه باخبرنگاربامدادگفت:«طباطبایی»آدم نجیبی است اماتوجه ندارد که فی المثل می روددر آلمان غربی ومی گویدمااصلازیردریایی نمی خواهیم؛می دهیم به آلمان غربی وتراکتورمی خریم وبعدهم درروزنامه های ایران بنویسند،ورادیوتلویزیون هم بگویدکه مافانتوم اف۱۴وموشک های مُدرن هم نمی خواهیم ومی دهیم به آمریکاوبعدمعاملات گندم وبرنج راهم برای۸سال با آمریکا منعقدمی کنیم…».
انقلاب فرزندان خودش را می خورد!
روزنامه بامداذ،31تیر۱۳۵۸
محمد منتظری درگفت وگو بابامداد:
حجت الاسلام«محمدمنتظری»که دوشب قبل به تهران بازگشت چند لحظه پس ازخروج ازفرودگاه درگفت و گویی باما پیرامون نقش صهیونیسم وحوادث جاری مملکت اظهار نظرکرد.
حجت الاسلام محمد منتظری گفت:
مهندس بازرگان،دکتریزدی،وامثال اینها مثل طباطبایی وچمران همه ازمبارزین بوده اند.آنهاخودسالهاچوب صهیونیسم را ازدست امپریالیسم خورده اند.زندان رفته اندو شکنجه شده اند.
نمونه بسیاردقیق این رابطه را می توان درگفته های شاه خطاب به محمدحسنین هیکل جستجوکردکه گفته بود نیروهای سه گانه وساواک توامان بااسرائیل همکاری می کنند اماامروزهمین افرادمتاسفانه دریک شرایط خاص سیاسی ندانسته چوب مثلث خیانت صهیونیسم سیاومزدوران ساواک را می خورند.زیراهمانطورکه گفتم ندانسته شرایط رااین چنین پدید می آورند.
حجت الاسلام محمد منتظری گفت:
دریک شرایط انقلابی،بینش انقلابی لازم است.زیرادرچنین محیطی عامل صهیونیسم مستقیماجلونمی آیدونمی گویدمن عامل صهیونیسم هستم.بلکه ناخودآکاه دیگران راتحت تاثیرقرارمی دهد.البته ابزارکارهم معلوم است.ازطریق محاصره فکری ارائه گزارشات نادرست ازطریق نامه،رادیووتلویزیون وغیره و…به عنوان مثال یک نمونه می آورم:روزششم فروردین همزمان باانعقاد قراردادخائنانه صلح مصرواسرائیل ازطریق دکتریزدی به برادر«حلیم»معاون برادر«هانی الحسن»تلفن می زندکه دفتر سفارت فلسطین دراهوازراتعطیل کنیدسفارت اهوازدرفلسطین به چه کسی لطمه می زند؟ جزبه صهیونیسم؟مسلماصهیونیسم می آیدوازطریق دکتریزدی مانع ادامه کارسفارت مذکورمی شود.آیا«یزدی»صهیونیست است؟حقوق بگیرآمریکاست؟نه خیر اینطور نیست؛بلکه این«امیرانتظام»است که به یزدی می می گویداینکاررابکن.نتیجه چه می شودسفارت فلسطین بسته می شود.ومبارزی چون دکتر«یزدی»بازهم از صهیونیست هاچوب می خورد.بااین همه«هانی الحسن»باردیگررسمابه نخست وزیری می رودبازهمان پاسخ رامی شنوداز«بازرگان».آیا«بازرگان»بوده است که چنین پاسخی داده است؟خیر؛اوانسان متقی،پاک ومبارزی است که بهترین روزهای عمرش رادرزندان گذرانده است.که۲سال هم بامن بوده است.توجه داشته باشیداین صهیونیست توانست باماجرای ساختگی«واترگیت»دمارازروزگار«نیکسون»درآورد منتهابوسیله مشاورارجمندش آقای«کیسینجر».یعنی عامل صهیونیسم درغرب. «نیکسون»کنارگذاشته می شود.«کارتر»روی کارمی آیداین بار،«برژینسکی» لهستانی رابعدازجنگ جهانی دوم به آمریکامی برندمی سازندوبه عنوان مشاور امنیتی کارترمی کنند.
منتظری سپس گفت:
من قبلادرپیامی به ملت آمریکابه ایشان گفتم شمامستضعف هستیدماهم مستضعف هستیم.شکل استضعاف مافرق می کند.ولی درنهایت فرق چندانی نداریم.آیادرآمریکاآدم نیست که هررئیس جمهوری که سرکارمی آیدیک صهیونیست درکنارش قرارمی گیرد؟
محمدمنتظری سپس درباره سیاست خارجی ایران گفت:
ملاحظه می کنیددرحالیکه مابابرخی ازکشورهایی که درتاریخشان هیچ نام نیکی ندارندرابطه داریم،امامانع برقراری روابط بالیبی می شوندچرا؟!جرم لیبی چیست؟ ازسوی دیگرقراردادهایی بسته می شودکه به خیال خودشان فانتوم وزیردریایی را بفروشند.باهیچکس هم مشورت نمی شود.آیاواقعانمی دانیدکه این تصمیم به نفع کیست؟آیاجزاین است که صهیونیسم بین المللی می خواهدسلاح های استراتژیک راازارتش ایران بگیرد؟آیاجزاین است که ارتش ایران به عنوان یک ارتش نمونه در خاورمیانه باایدئولوژی اسلامی برای صهیونیسم خطراست وآیاباگرفتن این سلاح ها خطربرای صهیونیست هاکم نمی شود؟این ارتش یک ارتش اسلامی است با ایدئولوژی اسلامی مسلمامرزنمی شناسد،کمااینکه اسلام مرزندارد.ارتش اسلام ارتش رهایی بخش مستضعفین جهان است فلسطین،آفریقا،آمریکای لاتین، افغانستان.امانتیجه چیست؟
«قره نی»که می آیدواینراطرح می کندبرکنارش می کنند،ترورمی شود.عامل ترور کیست،آمریکا؟اسراییل؟یافرقان؟که همه به«فرقان»حمله می کنندجای اوراچه کسی می گیرد؟کسی که دوست«فردوست»معلوم الحال بوده وهست.طبیعی است که درچنین ماجرایی«مدنی»هم به عنوان استانداربه خوزستان تبعیدمی شودو این قصه همچنان ادامه داردتانوبت به سرتیپ«امیررحیمی»هم می رسدبه جرم بهترین دفاع ازمهندس«بازرگان»به جرم اینکه زمانی اعلامیه به زیان رژیم می دادکه کمترکسی جرات خواندن آنراداشت.
«محمدمنتظری»سپس گفت:درقرآن آمده است:مستضعفین جهان بایدحکومت کنند. آنوقت دراینجا۴۰میلیون جمعیت تحت رهبری امام خمینی زن ومردوکوچک وبزرگ اعم ازمسلمان ومسیحی مبارزه کردندبه گونه ای که مفهوم الهی برای انقلاب ایران بدست آمد.
مستضعف،مستضعف است؛ایرانی وفرنگی ندارد.کمااینکه «طاغوت»هم«طاغوت» است.لذا نمی توانیم بگوئیم که«انقلاب ایران»،بایدگفت:«انقلاب اسلامی درایران». ابزار«انقلاب»چیست؟تجربیاتی که ازدیگرحرکت های سیاسی نظامی خلق مستضعف درجهان بدست آمده که اکنون ماباید دراختیاردیگران قراربدهیم.امادرهمین حال بگوییم فانتوم رابدهید،زیردریایی بدهید،یکی بگویداحتیاج نداریم،آنکس که تاکنون ارتش راحفظ کرده پدرکسی راکه یک فانتوم رازایران خارج کنددرمی آورد.
«محمدمنتظری»افزود:
مادرقبال حرکت های انسانی ازسوی مستضعفین مسئول هستیم وبایدآنرا آزاد کنیم.حالاصهیونیسم بین المللی به هرسازی که می خواهدبرقصدنمی توانیم به این ارزانی آبروی انقلاب ایران رابفروشیم.
درهمین حال که مابه عنوان یکی ازهمین حرکت هااقدام می کنیم،ساده ترین راه و توقع -که جزوحقوق ساده انسانی است-راهم مانع می شوند.
«متین دفتری»پسر«متین دفتری»ونوه«مصدق»،یک اتوبوس سندازسلطنت آبادخارج می کندکسی حرفی نمی زند،ازکشورخارج می شودکسی مدعی نیست،ولی خروج مارابه آن شکل جلوه می دهند.
حجت الاسلام«محمدمنتظری»سپس درباره خروج خودازکشوروحوادث فرودگاه گفت:
ماوقتی می خواستیم ازایران خارج شویم مثل همه بلیط گرفتیم.شرکت هواپیمایی پاکستانی بود.امادرفرودگاه همان عوامل سرماراشیره مالیدندتاهواپیماحرکت کرد بدون ماولی بااثاث ما!؟
من بی آنکه به این عمل اعتراضی کنم،خیلی منطقی خواستم که اثاث ماراتحویل دهند.گفتند:نمی شود.اثاث به لندن می رودوبازمی گردد وبعدهم مقررات بین المللی رابه رخ ماکشیدند.شماچه فکرمی کنید؟!درچمدان های ماجزیک سری اسنادانقلابی چه می توانست باشد؟حالا خیلی ساده اجازه بدهیم اسنادبه انگلیس بروددرمرکز جاسوسی وبعدماساکت بنشینیم.ماازپروازهواپیمابامنطق جلوگیری کردیم،نه با اسلحه.امابازهم بخاطر سواستفاده ازمنطق،برای جلوگیری ازپروازدلیل داشتیم،توده بامابود این خواست توده بود.
اثاث راپس گرفتیم.هواپیماراهم فرستادیم رفت.چرا«امیرانتظام»بایدبه مرکز صهیونیست ها«سوئد»برود،«متین دفتری»برودامابرای خروج مامانع هست؟اگراین هست،اسلامی نیست.
وی درموردسفرش گفت:اول رفتیم سوریه.درسوریه خواستیم بارهبران سوریه تماس بگیریم برخی ازآنهانبودندمثل«حافظ اسد»درالجزایربودبه لیبی رفتیم ودریک سری کنگره های خلقی شرکت کردیم. ولی اینهامهم نیست.به عنوان یک ایرانی متعهد متاسفم که بگویم درجریان حرکت هایی که درسفارتخانه هاماشاهدبودیم،خط صهیونیسم وامپریالییم رادیدیم.آنهاگویی که مانع اصلاح سفارتخانه هابودند.سران جنبش های آزادیبخش رادیدیم،آنهاهم ناراحت بودند.برادران فلسطینی ناراحت هستند.برادرهای سوری ناراحت هستند.هرکس رادیدیم ناراحت بود.آنهامی گفتند «ویزا»بمانمی دهند.چرا؟شماملاحظه کنیدتحقق آمال تمام«جنبش های آزادیبخش» دردنیای«اسلامی»و«ملی»و«فلسطینی»و«آفریقایی»،«آمریکای لاتین»و «خاورمیانه ای» و«هندی»وهمه آنها،این است که«انقلاب ایران»پیروزشودوالبته نمی توان فکرکمک به آنهاهم نبود!بااعتراض ها،تظاهرات که وجدان ملل رابیدارکردند. حالامی خواهندپیش مابیایندبه ایشان«ویزا»نمی دهند.چرا؟فلسطینی هامی روند سفارتخانه های ماتا«ویزا»بگیرندمسئولان می گویند»اسم های خورابدهیدتا بفرستم.تهران۵روزبعدباتلکس جواب می دهند.ودراین میان چون کلیه خطوط کنترل می شود،اسم هامی روداسرائیل.وبعداز۵روزمی گویندفعلاصبرکنیدآیااین خدمت به انقلاب است؟این آبرویزی است.خلاصه درایران مثل اینکه وضع فرق نکرده است.
«محمدمنتظری»سپس گفت:
امادراین رهگذربایدبه این نکته اشاره کنم که«دولت موقت»ما،آمریکاونقش امپریالیزم آمریکارافراموش کرده است.آیاجزاین است که آمریکاتاآخرین لحظه حامی شاه بود؟ حالاکه«شاه»رفته پس آمریکاتوبه کرده؟این چه وضعی است؟
«منتظری»گفت:
امادراین چندروزی که درایران نبودم چندنفربه جرم فسادجسمی اعدام شده اند. سوال من این است آنهاکه عوامل پیدایی این فحشاشدندبایدآزادانه بگردندوما اینهارا به اعدام محکوم کنیم؟!این ننگ است.افکاربین المللی راخراب می کندکه بگویند اسلام هم نشد.تابگوینداسلام یک سری مشکلات ایجادکرد.تابازاری،ارتش، کارگر، دهقان،ناراحت شوند،اقتصادازبین برود…
«آیت الله مطهری»راکه شهیدکردند.سپهبد«قره نی»راهم که شهیدکردند «رفسنجانی»راهم می خواستندشهیدکنند،نشد.«آیت الله طالقانی»راهم که می خواستندشهید کنند،که نشد.«آیت الله منتظری»راهم که می خواستندبکشند،نشد. آقای«علامه مفتی زاده»رابرایش مشکلات درست می کنند.«آیت الله خاقاتی»راهم طوری می کنندکه ازآنجابیرون کنند.مشکلات برای سرلشگر«مدنی»هم درست می کنند.«آیت الله ربانی»راهم درآنجامی خواهندبکشندو…که«انقلاب فرزندان خودش را بخورد».امااین رااطمینان داشته باشندکه صهیونیست هاوامپریالبست هاراانقلابیون خواهندخورد!
آیت الله«طالقانی»توسط ماموران صهیونیزم مسموم شده است
روزنامه انقلاب اسلامی،22شهریور1358
مصاحبه با«شیخ محمدمنتظری»پاریس،20شهریور،خبرگزاری فرانسه:
«شیخ محمدمنتظری»،پس ازورودبه پاریس درروزسه شنبه به خبرگزاری فرانسه اظهارکرد:«که فکرمی کندآیت الله«طالقانی»توسط ماموران صهیونیزم مسموم شده است».
پسر«آیت الله منتظری»که از«تریپولی»به قصدشرکت درجشن های سالگردانقلاب لیبی به آنجارفته بود،به پاریس رفته،وی آشکارکردکه درماه تیرگذشته کوششی به قصدترورآیت الله طالقانی انجام گرفته بودکه جلوی آن گرفته شد.
وی اضافه کرد:«متاسفانه ماازیکی ازرهبران بزرگ انقلابی خودراکه مدت50سال علیه صهیونیزم،امپریالیزم واستبدادپهلوی مبارزه کرد،ازدست داده ایم».
وی درموردمساله اقلیت هادرایران وبویژه کُردهاگفت:
«هرخلقی ویژگی های خودراداردوهیچکس حق نداردبه جای آن خلق صحبت کند».
وی اضافه کرد:
«فکرمی کنم همه اقلیت هادرایران بایدخودمختاری خورادردرون کشورخویش دارا باشند.مانمی خواهیم قیومیّت خویش رابربرادران ایرانی خودتحمیل کنیم.ولی عمال امپریالیسم همه جاهستند:دردرون احزاب سیاسی،وهمین عمال هستندکه موجب چنین وقایع غم انگیزی درکشورمان می گردند.تعداداین عمال بسیارکم است ولی آنهانقش بسیارمخربی بازی می کنند.مسلمانها،مارکسیستهای ایرانی و ناسیونالیست هامیهن پرستان صادقی هستند،ولی یک اقلیت کوچک درمیان آنها چنین بدبختی بزرگی رادرکشورمابوجودمی آورد».
وی سپس درموردتظاهرات اخیرتهران صحبت کردوگفت:
«این هاکارآقای«متین دفتری»یکی ازسرسپردگان شاه سابق بوده وفقط تعدادکمی دانشجوآنرادنبال کردند».
بالاخره منتظری مشخص کردکه سه باربا«قذافی»درلیبی ملاقات کرده وباوی درباره مسائل فلسطین وامکانات ووسایل مبارزه علیه اسرائیل درهمه زمینه ها مذاکره کرده است».
راسپوتین های ایران
روزنامه انقلاب اسلامی،28شهریور1358
سخنرانی«محمدمنتظری»درنجف آباد:
حجت الاسلام«محمدمنتظری»،فرزندآیت الله منتظری،شب سه شنبه،بعدازنماز مغرب وعشادرمسجدجامع نجف آبادسخنرانی کرد.
ایشان ضمن اشاره به حمله عوامل شاه سابق به مدرسه فیضیه قم وکشتن طلاب این حوزه،حمله شدیدی به دولت وآیت الله بهشتی کردند.
حجت الاسلام«محمدمنتظری»درقسمتی ازسخنانشان گفتند:
«می خواستندکه هواپیماهای جنگی اف14رابه آمریکابفروشندکه آمریکاآنهارادراختیار اسرائیل قراردهدومسلمانان فلسطینی راقتل عام کند.درحالی که ماخودمی خواهیم باآن به یاری برادران فلسطینی برویم».
ایشان درقسمتی دیکرازسخنان خودگفتند:
«دولت به ظاهرازانقلاب فلسطین حمایت می کند،درحالی که هرفلسطینی که می خواهدبه ایران بیایدسفارتخانه های منتخب دولت ودولت منتخب امام به آنان اجازه ورودبه ایران رانمی دهد».
وی ضمن اشاره به رحلت آیت الله«طالقانی»گفت:
«آیت الله طالقانی راکشتند.همانطورکه قبلامی خواستنداینکاررابکنندومن متوجه شده بودم».
وی ضمن انتقاداز«آیت الله بهشتی»گفت:
«دکتربهشتی برای رئیس جمهورشدن فعالیت می کند».
سخنرانی«محمدمنتظری»بادرگیری لفظی واعتراض چندنفرقطع شد.
درهمین هنگام عده ای ازجوانان طرفدار«محمدمنتظری»ضمن راهپیمایی اطراف فلکه باغ ملی نحف آبادشعارهای دورد برخمینی، سلام برمحمد،ودرودبر«محمدمنتظری» می دادند.همچنین اعلامیه هایی باعنوان«کارنامه سیاه بیلان دولت بازرگان ویکی ازراسپوتین های ایران دکتریزدی وسیاست خارجی وداخلی آنان ودرحقیقت اسرائیل وآمریکا»نوشته:«محمدمنتظری»بین مردم پخش شد.
محاصره ی گوشت چربی دار
نامه«محمدمنتظری»به[خمینی»درارتباط با انتخاب بازرگان به نخست وزیری در تاریخ3مهرماه1358(نقل ازکتاب فرزنداسلام وقرآن،جلداول):
«حضرت امام!
…ازجهات امنیتی وانقلابی پیشنهادمی کنم که شمادرکلیه پیشنهادکنندگان و یامشاورینتان تجدیدنظربفرمائید؛وحتی آنانکه«مهدی بازرگان»رابرای تشکیل دولت پیشنهادکرده اندکه آنان یابی توجه بوده اند،یاخائن.حتی برخی ازخوبان وافتخارات امت راهم درشورای انقلاب وغیره محاصرکرده اند.زیراهمیشه میکرب هابه سراغ خیار وچغنددرنمی روند،بلکه گوشت چربی داررامحاصره گرند.واگرخودآقای«بازرگان»هم دربُعدنهایی می دانست که عواقب کارش به کجاخواهدانجامیدوچگونه جاسوسان و فرصت طلبان ومنافقین امت زیرسایه اش می رقصندوخواهندرقصیدو مواضع رااشغال ومستحکم انقلابیون راازصحنه بدوروآنگاه،برحسب تجربیات تاریخی اورامی کشندو همه امورراسراوخراب کرده وایشان رابقول اعراب«کبش الغداء»می سازند..ایشان اگرعواقب کاررامی دانست مسئولیت اینگونه رانمی پذیرفت…
درخانه ومنزل ماآزادی ودمکراسی وجوددارد
روزنامه انقلاب اسلامی،18مهر1358
شیخ محمد منتظری کیست؟
سوال:
آقای«منتظری»این روزهااسم شمابه علت اعلامیه ای که پدربزرگوارتان درباره شما صادرکرده است ونیز به علت احضارتان به دادستانی وهم چنین به علت مسافرت های جنجال آفرین تان درداخل وخارج ازکشوربسیاربرسرزبانهااست،مردم فقط شما رادراین رابطه وبه علت خویشاوندی با«آیت الله منتظری»می شناسند،اگرممکن است قدری بیشتردرباره زندگی،فعالیت ومباززات خودتوضیح بدهید؟
جواب:
من وپدرم دریک ماه ودریک روزواردمبارزه شدیم.یعنی سال۱۳۴۱که امام مبارزات خود راشروع کرد.دراین سال من خیلی جوان بودم.البته پدرم درطول زندگی یک سری تجربیاتی کسب کرده بودندکه من نداشتم.دراولین سال مبارزه ازنوشتن اعلامیه شروع کردم بعدبه مسائل تشکیلاتی وساحتن افرادبرای مبارزه پرداختم.ودر سال۱۳۴۵دستگیرشدم وبه سه سال زندان محکوم شدم.زندان برایم خیلی مفیدبود. یعنی براثرتجربه وتحلیل به اینجارسیدم که بایددرمسائل سیاسی وانقلابی دررابطه بامسائل ایدئولوژیکی بصورت یک فردحرفه ای عمل کنم.البته تاآنوقت من حدود چهار سال ونیم بودکه«درس خارج»می رفتم.درس سطح راتمام کرده بودم.بعدازآزادشدن واردیک سلسله فعالیت های تشکیلاتی شدم ونقشه می کشیدم برای کارهای مسلحانه وکادرسازی.دراینجابایک سلسله مشکلات مواجه شدم.یعنی دیدم آدم هایی که مذهبی هستندمعمولابینش سیاسی ندارند؛وآنهایی که بینش سیاسی دارنددرخط اسلامی نیستند.مسلمان هستند،ولی مسائلی رامطرح می کنندکه با اسلام جوردرنمی آید.باخودم گفتم که بایدازصفرشروع کرد.برهمین اساس شروع به کادرسازی نمودم.دراین جهت پیشرفت هایی نیزکرده بودم.تااینکه درسال۱۳۵۰لو رفتم وفراری شدم.ورفتم به پاکستان،عراقوبعدکشورهای عربی وسپس افغانستان. بعدبه اروپارفتم برای افشاگری رژیم.
البته من به افشاگری ومسائل سیاسی معتقدنبودم.بلکه اعتقادداشتم که با امپریالیسم وعوامل ارتجاع وشاه بایدبطورنظامی عمل کرد.زیرااین مبارزه،مبارزه با «ائمه الکفر»است.درنتیجه پرداختم به مسائل چریکی وکمک دادن به هرنیروی مسلمانی که می خواهددراین زمینه قدم بردارد.
درجریان مبارزه متوجه شدم که مساله داشتن ضوابط برای مبارزات مطرح نیست. یعنی معمولا مساله«تملق پرطمطراق حرف زدن»و«زدوبندداشتن»ازجمله مسائلی است که انقلابات راتهدیدمی کندودرنتیجه نگران بودم که درانقلاب اسلامی ایران این مسائل به اسم اسلام تکرارشود.
مثلا درپاریس زمانی که امام در«نوفل لوشاتو»بود،بهمین مسائل برخوردکردم.یعنی خط آمریکاازسال۵۴تاقبل ازپیروزی انقلاب بشکلی دیگرمی خواست درایران پیاده بشودکه خوشبختانه باکمک خواهران وبرادران،مقداری جلوی آنراگرفتیم.امازورمان نمی رسید؛چون خیلی ازکارهاازقبل صورت گرفته بود.خلاصه براثرفعالیت میلیون ها مسلمان یک مبارزه ای پیروز شده واین هم به اسم«اسلام»بوده وانگیزه مادی و اقتصادی نداشته،امامعمولاضوابط کم کم فراموش می شودوروابط جای آنرامی گیرد. وانقلاب جای خودرابه «دمکراسی غربی»می دهد.هیاهووجنجال«اکثریت واقلیت»و ۴۹%و۵۱%و«حزب بازی»ومسابقه«قدرت»جای«ضوابط»رامی گیرد.داشتن عناوین «دکترا»ویا«فقه»خوب بایدبلدبود،جای ضوابط انقلابی اسلام رامی گیردوبجای داشتن بینش انقلابی وقبول داشتن کامل ایدئولوژی اسلامی ونه قبول داشتن التقاطی آن، افکاردیگری برجامعه کم کم حاکم می شود.
درموردایدولوژی التقاطی لازم است توضیج دهم که متاسفانه ازبدوپیدایش اسلام گاه«فلسفه یونانی»به اسم«اسلام»خودراجازده وگاه اخیرا«دمکراسی غربی»و مارکسیسم ویانظرات «ژان پل سارتر»بجای«اسلام»معرفی شده است.ولی وقتی «ضوابط»مطرح شود،مساله می شود«انسان واسلام».وهمانطورکه چندباردر سخنرانی هایم گفته ام برخی ازآیات قرآن خطاب به«ناس»،یعنی توده های بشری است وبرخی خطاب به مسلمین ومسلمات ویامومنین ومومنات است.اگرمادرحوزه انسان واسلام قدم برداشتیم درنتیجه به چندنفردل حوش نمی کنیم.دررابطه با مستضعفین توجه به۴میلیاردانسان درروی زمین و۱میلیاردمسلمان می کنیم.واگربه این طریق فکرکنیم وعمل کنیم این می شودبینش انقلابی.
درانقلاب ایران متوجه شدم که یک سری فرصت طلب وکسانی که احیانابینش انقلابی ندارندودرک وعلم به انقلاب و مسائل آن ندارندوتجربه نیزندارندوبینش آنها یا غربی است یاشرقی ویادردانشگاه های شاه فکرآنها شکل گرفته که بایدنسبت به این طرزفکرآگاه بودوسعی درکنارگذاشتن این طرزفکرنمود،پس ازانقلاب قدرت را در دست گرفته اند.
«سکس»و«ثروث»دوراه نفوذ!
روزنامه انقلاب اسلامی،18مهر1358
مصاحبه مطبوعاتی شیخ محمد منتظری:
صبح روزگذشته«شیخ محمدمنتظری»دریک مصاحبه مطبوعانی شرکت کرده به سوالات خبرنگاران داخلی وخارجی درمورداوضاع کنونی ایران ودولت ومسائل کردستان پاسخ گفتند.
ایشان قبل ازشروع مصاحبه گفتند:
به نظرمن آنچه مهم است ومتاسفانه کمتربه آن توجه شده است مسائل امنیتی است وسازمان های جاسوسی آمریکا،شوروی وکلیه کشورهای جهان بوده وهمه این هابه نفع صهیونیسم تمام شده است.طریقه نفوذ صهیونیسم ازدوراه است:یکی «سکس»ودیگری«ثروث».
آقای«منتظری»درادامه سخنانش گفتند:
ایادی امپریالیسم وصهیونیسم که سالیان درازدرامرجاسوسی تجریه بدست آورده اند؛احزاب وسازمان هارا به جان یکدیگرمی اندازند.واینهارابه خون یکدیگرتشنه می سازند.کلیدحل مسائل کردستان وخوزستان نیزدرهمین مسائل جاسوسی است. ایادی امپریالیسم وصهیونیسم برای ایجادحساسیت برای ملت مامساله وکردستان وخوزستان و…درست می کنندواین موضوع خاص ایران نبوده بلکه درهمه دنیا به این صورت عمل می کنند. درلبنان شیعه وسنی راه می اندازندوخلاصه مردم راگروه گروه کرده در جنگ های طایفه ای راه می اندازند.درصورتی که قرآن روی سخنش هم به«ناس»است وهم به«مسلمانان».
ایشان درموردشوراهاگفتند:
جمع شدن۱۰۰۰نفروتشکیل شوراباین صورت مساله ای راحل نمی کندباید۴۰ میلیون نفرراسازمان دادکه هرکس بتواندبه وظیفه خودش عمل کند.
آقای«منتظری»درموردکردستان گفتند:
ارتش هنوزتصفیه نشده است.«سرگردشیبانی» یکی از«آدم کش های شاه»هنوز درسنندج بکارمشغول است.
یکی ازخبرنگاران ازایشان سوال کردباتوجه به مشکلات داخلی ازچه راه حلی باید استفاده کرد؟
ایشان درجواب گفتند:
بعدازهرانقلابی بایددولت انقلابی باشد؛واین دولت انقلابی نیست.ودردست گروه خاصی یعنی«نهضت آزادی»است.
وزیردفاع این دولت آقای«چمران»ضدفلسطینی است.ازوزیرکشورآن عکس هایی باشاه دردست است.شرکت نفت آن دردست«نزیه»بود..بسیاری ازافراددولت وابسته نیستند،ولی درخط آمریکاهستند.
آقای«منتظری»درموردپدرشان گفتند:
من به ایشان احترام می گذارم ایشان بسیارمبارزه کرده،ولی درخانه ومنزل ماآزادی ودمکراسی وجوددارد،وبه هیچ وجه نبایدانتظارداشت که عقیده من منطبق برعقیده ایشان باشد.
ضمناایشان اضافه کردند:
من درشورای«حزب جمهوری»عضویت داشتم،ولی آقای«بهشتی»مانع فعالیت من بود.
درمورد لیبی ایشان گفتند:
جرم لیبی که سال هاعلیه رژیم شاه مبارزه کرده چیست که نمی خواهندروابط سیاسی باآن برقرارکنند؟ونیزچگونه است که فلسطینی ها هنوزروابط دیپلماتیک باایران ندارند؟
درپایان که ازمحل مذبورخارج شدیم متوجه شدیم که یک ماشین گاردوپلیس تهران مسلسل بدست ایستاده ومنتظرهستند.بافرمانده پلیس که صحبت می کردیم ایشان اظهارداشتندکه«شهشهانی»حکم جلب«محمدمنتظری»راداده وماازطرف ایشان مجری حکم می باشیم.
درضمن اضافه کردند که این حکم به سپاه پاسداران وکمیته هاهم داده شده ولی نمی دانم به چه علت آنهادر محل حاضرنشده اند.
نظرخواهی ازمردم:
درهمان محل مخالفین وموافقین «محمدمنتظری»اجتماع کرده بودند.وباهم صحبت می کردندومابه میان آنان رفته وازآنان نظرخواهی کردیم:
-محمدمنتظری طبق دستوردادگاه انقلاب باید دستگیرشود.
-چراامام درمورد ایشان حرفی نمی زند؟
-مسائل مبهم است باید مسائل رابرای مردم روشن کنند.
-چرادرسخنرانی اش چمران رامتهم به خیانت به فلسطین کرده،اگردرست است باید چمران دربرابرمردم جواب بدهدواگرنادرست است باید«منتظری»دستگیرشود.
-چرااخبارراصحیح به اطلاع مردم نمی رسانند؟چرااین قدرخیانت می کنند؟
-حرف هایش درست است،ولی فحش زیادمی دهد.
-چرا«محمد منتظری»این مسائل راباامام درمیان نمی گذارد.
-مخارج سفرهای ایشان را چه کسی می دهد؟
-چرامی خواهنددستگیرش کنند؟بایدآزادانه سخنرانی کند.
-انتقادات باید بامدرک باشد.
-چرادولت به انتقادات ایشان جواب نمی دهد؟
-اگریک مناظره تلویزیونی بدون سانسور برای ایشان ترتیب دهندخیلی خوب است.
-اگررابطه بالیبی برقرارشودآیابهترنمی شودازقضایای امام موسی صدراطلاع حاصل کرد؟
-یکی ازبرادران ارتشی حاضردرمحل که برای دستگیری ایشان آمده بودخیلی از این موضوع ناراحت بودوگفت:پلیس همیشه عَلَم«یزید»است.بهتراست ارتش وپلیس هر دومنحل شوندوسازمان های جدیدی بوجودبیاید.
-آقای محمد منتظری امرورنیزساعت16درزمین چمن دانشگاه سخنرانی می کند.

به تنهایی یک حزب است!
روزنامه بامداد،23آبان1358
«شیخ محمدمنتظری»دریک کنفرانس مطبوعاتی درپاریس:
«بازرگان مردی معتقدومبارزاست؛ولی انقلابی نیست».
روزنامه«لوموند»نوشت:این مرد(شیخ محمدمنتظری)به تنهایی یک حزب متشکل سیاسی،قدرت وتحرک تشکیلاتی دارد.
«محمدمنتظری»:دراینکه بازرگان مردمعتقدومبارزی است،تردیدنیست.اماانقلابی نیست.درزندان هم که بودیم همه فرصتش رادرتالیف کتاب های مذهبی می گذراندو
به مسائل انقلابی وتئوری های انقلابی توجهی نداشت.اواگرانقلابی رفتارمی کرد، مااینک دراین تنگناهادچارنمی آمدیم.
«محمدمنتظری»:بازرگان می گفت:قحط الرجال است.وتکرارمی کرد:آدم نداریم تا
همان آشنایان نهضت آزادی رابرکارهابگذارد.نتیجه آن شد که می بینید!
«محمد منتظری»شماری فراوان ازاعلامیه هاونوشته هایش رادرکوی دانشگاه پاریس پخش کردوبابسیاری ازدانشجویان پاریس سخن گفت.دراین دیدارازفدائیان خلق وچپ های افراطی تاپیروان خط امام ومجاهدین خلق با«محمدمنتظری»بحث کردندو او با همه یکسان وآرام مواجه شد.شایددرشرح همین دیداربودکه اضافه کرد:
«اسلام دین گروه های فشاروانحصارطلب نیست.حکومت اسلامی عبارتست از حاکمیت ضوابط ومعیارها.دراین صورت همه گروه هایی که دراستقرارچنین حاکمیتی کوشش می کنندحق دارندکه درسرنوشت سازی شرکت جویند.برای مامارکسیست هاوچپ های افراطی ومسلمانان مومن دراین موردیکسان هستند».
بدون قید وشرط!
مجله امت اسلامی،۵آذر۱۳۵۹،سال اول،ش17
محمدمنتظری:
مااگربتوانیم هر اسلحه ای رابدون قیدوشرط بدست آوریم بایداینکاررابکنیم.حالاچه درکشورهای جهان سوم وچه ازکشورهای دیگر.وماهستیم که تصمیم می گیریم.و اگرکشوری حاضرشودوبدون قیدوشرط به مااسلحه بدهد،ماحاضریم اسلحه رادریافت کنیم.
محمدرینگو!
نشریه آفتاب ایران،13دی1358،نشریه آفتاب ایران،ش7
مصاحبه بامحمد منتظری:
*آقای منتظری درمورد شمامطبوعات داخلی وخارجی اشاره می کنندکه شخصیتی جنجال برانگیزهستید،خودمحمد منتظری درمورد محمدمنتظری چه می گوید؟
**«قبل ازپیروزی هرانقلابی فعالیت هایی صورت می گیردودرست نزدیک پیروزی هرانقلابی یک عده افرادروی فرصت طلبی ویااینکه ازخارج دستورمی گیرندانقلابی نما می شوند.درصفوف انقلابیون واردمی شوندووقتی انقلاب مرحله ای گذراندفکر می کنندانقلاب پیروزشده است.بعدتزوحدت رامطرح می کنندکه به انحراف کشیده می شودوبه صورت وحدت نفاق آوری ظاهرمی شود.انقلاب صددرصدپیروزنشده وباید تاپیروزی کامل ادامه داشته باشد.روشی که ماانتخاب کردیم روش مبارزاتی قبل ازپیروزی است واشکال این است که ما گول شرایط رانخوریم وطبیعی است وقتی که مااعتراض می کنیم جنگ روانی علیه مادرمی آورندواسم جنجال برآن می گذارند.
*درموردشماباابویتان آیت الله منتظری آنطورکه خاطرتان هست چندماه پیش اینطورمطرح شد که ایشان گفته اند شمامریض هستیدوبایدازطرف مردم دستگیرشوید،علت این مساله چیست؟
**البته ایشان نگفتندکه بنده رادستگیرکنند.ایشان گفتندکه براثرفعالیت زیادایشان کسالتی پیداکرده ومردم ازطریق نصیحت کردن کمک بدهند.بطورکلی ایشان نابغه درسیاست نیست.البته شخصیتی است که خودمن اگرچیزخوبی داشته باشم،ازایشان گرفتم.امایکی ازرهبران انقلاب هست ومن بارهاگفته ام که انسان انقلابی درمنابع اطلاعاتی شان دخالت می کنند،راست رادروغ،ودروغ راراست جلوه می دهندواین باعث شدکه آیت الله منتظری چنین تصوری رابکنند.البته ایشان دیگرچنین چیزی معتقدنیستند.
*مطبوعات داخلی وخارجی لقبی به شماداده اندبنام«رینگو»تظرخودتان چیست؟
**رینگوظاهرا7تیرکش ایتالیایی یااسپانیایی بودکه نمی توانستندبه اودسترسی پیداکنندامادرموردما.مااسلحه بکارنمی بریم.مامعتقدیم که پس از پیروزی انقلاب نسبی انقلاب،اسلحه نباید بکاربرد.تنهابحث آزادوافشاگری بایدمطرح باشد.
*سوالی دربین مردم مطرح است که آقای منتظری چه می کنندوزندگی شان چطورتامین می شود؟
شغل مامبارزات سیاسی است که اسمش راجهادمی گذاریم.14ساله بودم که طلبه شدم.قبل ازآن دوسال رعیتی کردم وسه سال قاشق چنگال سازی .امام که مبارزات سیاسی راشروع کردندمنم مبارزه می کردم تااینکه دستگیرشدم.3سال زندان بودم.بعد7سالی درخارج بودم.مخارج شخصی من ازطریق شهریه گرفتن ازقم وگاهی هم پدرم کمک می کند.درمسایل سیاسی هم به ماکمک می شود.
شمادرآخرین اطلاعیه تان دربرابرآقای بازرگان ووزیرخارجه سابق آقای یزدی جبهه گیری خاصی کردید،ممکن است دراین مورد بیشترتوضیح دهید؟
جبهه گیری های خاص بخاطراستراتژی ای است که مادردوران انقلاب به آن معتقدبودیم.استراتژی مامبارزه ضدصهیونیستی وامپریالیستی که درراسش آمریکاست وضددیکتاتوری درمورد چیزهایی که می خواستیم استقلال،آزادی،و جمهوری اسلامی مااشخاص و شخصیت هاوکاربردشان رابااستراتژی می سنجیم.آقای یزدی یاهرکس دیگرلازم نیست که وابسته به یک سازمان جاسوسی باشند،مطالعه می کنیم می بینیم که وابسته هم نیستند،امادرآن خط استراتژیک قدم برنمی دارندووقتی درآن خط نباشدماباآنهامخالفیم.
*امروزمطبوعات می نویسندکه آقای بازرگان ازامیرانتظام پشتیبانی کردشما چه می گوئید؟
**این ناشی ازبینش سیاسی مهندس بازرگان است.اووابسته به جایی نیست،ولی چون درمسیرخط آمریکاقدم برمی داردکه ناشی ازعدم بینش سیاسی اوست،با کسانی همگام می شودکه باآمریکاکارمی کنند.یکی ازافرادی که خوب ازمهندس بازرگان دفاع می کردهمین آقای امیرانتظام بودچیزی که پیش ازانقلاب برای آقای بازرگان مهم بودانتخابات آزاددرزیرسایه شاه بود.بالاخره خط امپریالیسم آمریکا بود.سابق هم ایشان می گفتندکه ایران باید بایک قدرتی دوست باشد.انگلیس ضعیف است وشوروی هم ملحدوکمونیست.پس می ماندآمریکا.
*جناح ها وگروه های مترقی که دراین مملکت فعالیت کردندومی کنندبه نظرشماکدام گروه ها درراستای انقلاب حرکت کردند؟
**من شدیداازگروه وحزب وسازمان بدم می آید.درسازمان ها وگروه هایک تیپ افراددرآنهانفوذمی کنندوعملاعناصرشریف راازمیدان بدرمی کنند،یابه موضع گیری غلط می غلتانند.بنابراین اعمالی که صورت می گیردبنام کل افرادداخل حزب جامی زنند.دربین گروه هایی که الان هست،همه گروه ها،چه مذهبی وچه ناسیونالیست وچه مارکسیست این هامیان شان افرادزیادی بودندکه درمبارزه نق داشتندوضد امپریالیستی وضددیکتاتوری بودند.افرادی که درداخل سازمان های مختلف هستندگذشته ازاختلافات ایدئولوژیک درمبارزات ضدامپریالیستی وضددیکتاتوری نقش داشته حالاعده شان کم یازیاد،طبیعی است که آنهاکه طرزتفکراسلامی داشتنداکثراین جامعه راتشکیل می دادند.این است که من درمورد گروه ها نمی توانم بگویم مثلا این گروه این کارراکرده وآن گروه آن کاررانکرده.
*برگردیم به سیاست خارجی،بسیاری براین عقیده اندکه شماقذافی ایران هستید.مساله لیبی،قذافی ومسافرت هایی که شما کرده ایدشمارامی شودیکی ازبانیان رابطه سیاسی ایران ولیبی تلقی کردچه چیزباعث شدکه شما چنین گامی بردارید؟
**مسافرت هایی که می رفتم منحصربه لیبی نبود؛هفت،هشت کشوررامادرخارج رفتیم.درکنفرانس های متفاوت ومصاحبه هاشرکت کردیم واین بخاطرآن بودکه ماتجربی یاتمان رابه دنیانشان دهیم.درایران این کارامکان نداشت.درموردلیبی چیزی که اهمیت دارداین است که تنهاکشوری بوده که درشرایط شاهنشاهی کوچک ترین روابط دیپلماتیک نداشته ومرکزمبارزه ضدطاغوت بوده است.لیبی کشوری بوده که مامی بایستی بسرعت روابط دپیلماسی حداقل می داشتیم.درزمان آقای بازرگان،دکتریزدی،امیرانتظام وهاشم صباغیان طبیعی است که چنین روابطی برقرارنمی شد.حال آنکه سلطان قابوس اینجاسفارت داردوصدام حسین سفارتخانه داردویاآمریکاسفارت داشته تنهالیبی نبایدسفارتخانه داشته باشد!
*اتهام دیگری که علیه شماهست اینکه می گویندآقای منتظری یک آنارشیست است ودیگرادعاها.مثلابرخی ازعیب جویان مدعی اندکه باگروه فرقان آشنایی دارید؟
**آنارشیست یعنی هرج ومرج طلب.مادررابطه باکل جریانات مملکت معتقدیم که حرف حق راباید هرکسی بزندوهرکسی درگفتارآزادانه باشد.درموردفرقان هم دارودسته ای نیست چندنفرند.دراین مملکت هم هروقت آنارشیستی روی می دهداسم فرقان رامی آورند.این کارهادررابطه باامپریالیسم وصهیونیزم است.
*ازاینکه هیچکدام ازاعضای این گروه تاحالا دستگیرنشده اندتقصیرراازچه کسی می دانید؟
**نقطه ضعف این است که عناصروابسته ای داخل کشوربوده وهنوزهم هستندودرارگان های حساس کشوری نفوذکرده اندواین هامانع می شوند.ویاشرایط طوری است که نمی شود آنهارادستگیرکرد.
*چندماه پیش شمامی خواستیدبخارج برویدوبه موانعی برخوردیددرآن موقه شایعه شد که شما مقداری اسنادازکشورخارج کرده اید،این شایعه چقدردرست است؟
**اسناداین کشورآنهاکه حساس بودبه اسرائیل وآمریکارفت وحاکمیت یک دولت غیرانقلابی که سخنگویش امیرانتظام باشد،باعث شدیک مقداراسنادخارج شود.مااسنادی خارج نکردیم.فقط مداری مجله پیام شهید بودکه مابه خارج بردیم.

**توجه
درشرایط انقلاب،باید انقلابی عمل کرد،اماظاهربعداز37سال رهبری نظام ج.ا.ااکنون به فکرانقلابی گری دوباره افتاده است!!؟
برای چه انقلاب شد؟برای آزادی که باوجودآن استقلال ومنافع ملی نیز تامین است.پس عمل انقلابی یعنی این.
اما ظاهراسودای رهبری ازانقلابی بودن،اختیارتام دادن به نیروهایی ست که به شکل مطلق عنان خود رادراختیار ایشان قرارداده ومطیع وی باشند!
انقلاب57 انقلابی بود که فورا مصادره به مطلوب شدوعنانش دراختیاروکف عده ای قرار گرفت که کمترین سابقه مبارزاتی راداشتند.
فرنگ برگشته ها(ازجمله سعیدامامی)و کسانی که فقط شرع!!می دانستندتا بتوانندباآن فورا حکم اعدام رادردادگاه های سرپایی اجراکنند!
«محمدمنتظری»درسال1323بدنیاآمد،وی درسال بهمن57تنها35 سال داشت؛یعنی پس ازپیروزی انقلاب فقط نزدیک 2سال عمرکرد!اوکه سالهای زیادی راقبل از پیروی انقلاب درزندان ودربدری دراین کشور وآن کشور سپری کرده بود،طبیعی بودکه دغدغه حفظ انقلاب ازدسیسه های دشمن راداشته باشد.اوبابرخی مثل آیت الله بهشتی -که هیچ سابقه مبارزاتی نداشت ولی درعرصه حاکمیت توانسته بوددایره قدرت رادرانحصار عده ای قراردهد-زاویه داشت وآن اواخرهم که بین این دواصلاح به عمل آمدوبرای همین هم به جلسه ای که درسرچشمه مرکز دفتر حزب جمهوری اسلامی برقرار شده بود رفت(آنهم به اصرار).محمد منتظری وی راجزو«راسپوتین»های انقلاب می دانست.
«راسپوتین»هایی مثل«ری شهری»اولین وزیر اطلاعات که تنها عمل انقلابی او قبل ازانقلاب،ازدواج بادختر9ساله«آیت الله مشکینی»بود!!
انقلابیون واقعی ازهمان سال نخست به کمک دسیسه چینی ها،یکی یکی کنارگذاشته شدند…
این مجموعه با حاشیه واضافاتی که بعدازاین انجام خواهدشدبصورتی کتابی مستقل جهت اخذ مجوزبه اداره کتاب وزارت ارشادداده خواهدشد.هرچند طبق معمول باسنگ اندازی های که دراین چندسال برای چاپ کتاب هایم انجام داده اند،آشنا هستم!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه1395

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت چهارم)

معمای امیرانتظام!
مجله آسیای جوان،20مرداد1358
محمدمنتظری:امیرانتظام یک یهودی صهیونیست است!
حجت الاسلام محمدمنتظری،فرزندحضرت آیت الله منتظری،یکی ازنام آورترین مردان روحانیت مبارزایران،تاپیش ازبروزماجرای فرودگاه مهرآباد،چندان سرشناس نبود.اماباوقوع این ماجرابسیاری آنراموجب نزول حیثیت دولت موقت قلمدادکردند، ناگهان مردروزانقلاب شد.
بسیاری اورامردی متمرد،ضدانقلاب وسرکش دانستند.گفتندکه اوموجب شده است دولت ایران درمقابل دولت های بزرگ وکوچک اروپایی بی اعتبارشود. تقاضای دستگیری ومجازاتش کردند.وبسیاری سخنان دیگر؛که همه وهمه در ضدیّت بااووکردار به اصطلاح ضدانقلابیش بود.
محمدمنتظری سرانجام پس از24ساعت درگیری درفرودگاه،که به مسدود شدن تمام پروازها(بقولی تنهایکی دوپرواز)انجامید،به خارج ازکشوررفت وتاهنگام بازگشت اوبه ایران کمترنشریه ای بودکه درضدیت بااومطلبی ننوشته باشد.
این یک روی سکّه است.درروی دیگر،بسیاری اوراتنهاجوان انقلابی که باحرکت خود توانست ندای وجودقدرت بی زوال ملت ایران رادرمقابل دولتی که سکوتی دلخراش داردوتوقعی فراترازآنچه که براستی برای ملت ماانجام داده است،سردهد.
آنهامی گویند«محمدمنتظری»نه تنهاضدانقلاب یاسوءاستفاده کننده نیست،که بعکس،اودرحادثه ناخوشایندفرودگاه که درواقع نشانگربی تصمیمی ورکود دولت موقت بود،توانست قدرت انقلابی توده های رهاشده اززنجیر استبدادرادرمناسب ترین نقطه برغم کارشکنی های آشکاروپنهان مسئولان دولت به ثبوت برساند.
حجت الاسلام محمدمنتظری،این آیت الله زاده انقلابی چگونه آدمی است؟
مردی مهربان،انسان دوست،انقلابی ومعتقدبه اصالت توده های انقلابی جهان است.
«محمدمنتظری»یکی ازدشمنان سرسخت صهیونیسم بین الملل است.ودراین دشمنی وکینه خواهی چنان پیشرفته است که گمان به نظرمی رسدکه دروابسته کردن تمامی مخالفان ملت وانقلاب به صهیونیزم راه افراط می پوید؟
واقعیت چیست؟«منتظری»جوان وپرشورکه به نظرمی رسدسنت انقلابی جوانانی راکه به اوسخت دل بسته انددرفرهنگ دوران پس ازپیروزی انقلاب تاچه اندازه محق است؟
برای دریافت این واقعیت وپویش دراندیشه های اوبه دیدارش می شتابیم وبااوگفت وگویی طولانی ترتیب می دهیم که درآن ازهمه سوسخن می رودوازجمله واقعیت حادثه فرودگاه ماهیت دولت وعملکردآن مطرح می شود.
آسیای جوان:
آقای«منتظری»می دانیدکه پس ازحادثه فرودگاه مهرآبادوسفرشمابه لیبی دو نظرگاه متضاددرباره شمابوجودآمده است:گروهی می گویندبااستفاده ازقدرتی که انقلاب ملت ایران به شمااعطاکرده بود،دولت انقلاب رابی اعتبارکردیدوموجب شدیدکه ملت مادرمیان جوامع بین المللی بی اعتبارشود.ومی گویند شمابرخلاف نظم برخاسته ایدوباقوانینی که بهرروی ازسوی جامعه انقلابی ماپذیرفته شده است مخالفت آشکارکرده اید.
گروه دیگرمی گویندشمایکی ازکسان انگشت شماری هستیدکه به مثابه یک انقلابی راستین عمل کرده ایدوباستودن کردارشما،ازابرازگرایش عاطفی خودبه مردی که نشانه های بارزی اززنده بودن وتحرک سرشارازهستی انقلاب رادروجود خوددارد،اباندارند.
تصورنمی کنم بانگرشی به وجوداین دونظرمتضادکسی جزخودشما بتواندواقعیت حادثه فرودگاه رابرای ملت ایران آشکار کند.حادثه فرودگاه چرااتفاق افتادوچگونه؟این حادثه راست که به علت نادیده گرفتن قوانین جاری مملکت ازسوی شمابروزکرد؟
محمدمنتظری:
اولایک اصل کلی رابرای شمابگویم که قاعده ای است عنوان شده ازسوی امام علی (ع)که فرمورده است:
«من علامات المنافق ان یکون محبوب بین الجمیع»(ازجمله علامت هاونشانه های منافق این است که بین همه محبوب باشد).نشانه ای که ما می توانیم دربسیاری ازآدم های خطرناک ایران وجهان جستجووسراغ کنیم.بنابراین اگر آمدندومخالفت کردندخب هرکسی یک موضوع رابشکلی درک ودریافت می کندمهم این است دریابیم مخالفت هاازچه انگیزه هایی سرچشمه می گیرد.
واقع این است که ماپس از مدت هامبارزه به این نتیجه رسیده ایم که صهیونیسم بین المللی بوسیله تبلیغات وبرنامه های خود دنیایی رابه بادمسخره گرفته است.ازهمه ادیان وقومیت ها،قاره ها،کشورهاوخلاصه کل دنیا…ویک روش هایی درتبلیغات دارندکه درمجموع بنام«جنگ روانی»شناخته شده است.جنگی خطرناک که درتمام دنیاجریان دارد؛ازجمه خصوصیات آنهادرانجام«جنگ روانی»این است که ازخودشان هم مایه نمی گذارند.ازدیگران مایه می گیرند.وخودباخیال راحت دریک گوشه می نشینندونظاره می کنند.به این معنی که ازوجودآدم های ناواردوجاهل و کسانی که هوای نفس دارنداستفاده می کنند.البته این هوای نفس درمردم ضعیف به صورمختلف جلوه گرمی شود.یکی ازراه مسائل جنسی می غلتد،یکی ازراه پول ودیگری ازطریق قدرت…آنهاازضعف افرادسودجویی می کنندوبه درون پوست وخون آنهارسوخ می کنندوازآنهادرراه منافع خودبرخوردارمی شوند.
حقیقت ماجرای فرودگاه مهرآباداین بودکه من و5تن ازیارانم مجبوربودیم درپی دعوتی که ازماشده بودازایران خارج شویم.شناسنامه من را8سال پیش ساواک ضبط کرده بودومجبورشده بودم ازیک پاسپورت بحرینی استفاده کنم.اما من باپدرم بدون زدن مهرورودی واردکشورشده بودیم وگذرنامه من اصولامهرورودبه ایران رانداشت.و گذشته ازآن اگر من این گذرنامه رامی بردم جایی ارائه می کردم خیلی زوددرمی یافتندکه جعلی است.واعتبارسندی ندارد.به هرصورت درفرودگاه گفتندکه این پاسپورت قابل استفاده نیست.اتفاقایک برادردیگری بنام آقای«اصغرجمالی فرد»مدت تمدیدش درماه گذشته بودونمی دانست وبه علت شلوغی های کشورقبلا اصلا بفکر کذرنامه نیفتاده بودوهمانجامتوجه شدیم که ازمدت اعتبارگذرنامه اش گذشته است. سفرماهم خیلی ضروری وفوری بود.ماقبلاگروهی بودیم قریب550نفرکه ازسوی دولت انقلابی لیبی برای شرکت درجشن های آزادسازی پایگاه«زیرو»که پایگاهی آمریکایی وانگلیسی بوددرطرابلس لیبی دعوت شده بودیم.این همان پایگاهی است که درجنگ1967هواپیماهای آمریکایی برای بمباران اعراب درآن سوخت گیری می کردندوانقلاب لیبی آنرابهم زده بود.گروهی ازحزب جمهوری اسلامی بودندوبقیه افرادی غیرحزبی وجدابودندکه من آنهاراگردآورده بودم تابه اتفاق به عنوان نمایندگان ایران به این سفربرویم وهدفمان این بودکه اولاازجانبداران انقلابی کل دنیابخاطرکمک هایی که به انقلاب ماکرده بودندتشکرکنیم.علت جمع آوری دیگران این بودکه من فکر می کردم تنهابک حزب نمی تواندنماینده کل یک کشورباشدوقصدمادرواقع این بودکه درآنجاانقلاب ایران رابرای مردم دنیاوبویژه توده های انقلابی تشریح کنیم.زیراویژگی انقلاب ایران،درواقع تنهامربوط به مردم ایران نمی شود.ویک ویژگی انسانی-الهی است که بایدبرای تمام مردم انقلابی ودرگیرانقلاب توجیه شود.مردم ایران اسلحه نداشتند.امکانات مادی نداشتند.اینکه شرح دهیم چگونه این انقلاب پیروز شده است می تواندبرای مردم سراسرجهان الهام بخش باشدتاآنهاهم شایدبتوانندازتجربیات انقلاب مردم ما استفاده کنندودیگرمجبورنشوندبرای انقلاب به این قدرت هاپناه ببرندو ازآنهااسلحه بخواهندوپول بخواهندتاآنهابه ازای دادن اسلحه وپول انقلاب رادرخدمت خودبگیرند!شایدبگویندتعداد550نفربرای سفربه لیبی زیادبوده است.ولی چنین نیست.مامی خواستیم ازتمامی طبقات وگروه های مخالف اجتماعی اززن ومرد تا کارگرودهقان وروحانی وبازاری،تانمایندگان ملیّت های مختلف مثل تُرک وکُردوبلوچ در این جشن شرکت داشته باشندوچنین نیزبود.اما وقتی که می خواستیم به لیبی برویم درفرودگاه مانع حرکت ماشدندوگفتندکه حق رفتن نداریم.طبیعی است که مامی توانستیم بااستفاده اززورهمانروزازایران خارج شویم وبرویم به لیبی؛ولی ما هرگزقصداستفاده اززوررانداشتیم وهرگزهم معتقدنیستیم که درجامعه انقلابی ما بتوان باقوه قهریه کاری ازپیش برد.اگرزورکارسازمی توانست باشد،رژیم گذشته خود متخصص زوروزورگویی بودودیدیم که کاری ازپیش نبرد.حالابایدمسائل راباحرف حق حل کرد.چون ما550نفرنمی خواستیم بزوربرویم آنهانیزمانع سفرماشدند.چه کسانی مانع سفرمابه لیبی شد؟درظاهرمهندس بازرگان ودکتریزدی وهیات دولت،ولی کسی که درواقع ازپشت پرده این ممانعت راهدایت می کردند؟(وهمین است که خطرناک است)صهیونیست هاوامپریالیست ها بودند.منتها آنهاحاضرنبودندآشکارابیایندومانع حرکت ماشوند.آنهاخودشان رادرپشت صحنه پنهان کرده اندوبگونه ای بازرگان ویزدی ودیگران رامحاصره کردندکه درظاهراینان روی درروی مابایستند.بنابراین اولاما نتوانستیم برویم،درثانی آبروی اینهارفت ودردرجه سوم صهیونیست هاهم پیروز شدندوبه هدف خودرسیدند!
حرف مااین است که چگونه درکشوری که چهل میلیون جمعیت داردوبرای پیروزی انقلاب خودآن همه شهیدداده است،آدم هایی چنان نالایق بایدروی کاربیاید؟ ومصدرامورشوندکه به این سادگی ازسوی صهیونیستهامحاصره شوندوبه نفع آنها فعالیت کنند؟چرااصلاچنین کسانی بایدحکومت کنند؟
بعدازممانعت ازسفر550نفری ما،پنج نفربودیم که به دعوت دولت لیبی قصدداشتیم به لیبی برویم وضمن تشکرازملت لیبی ازاین کشورانقلابی هم دیدارکنیم.چون هدف واقعی مااین است که«ایران-لیبی-فلسطین»اتحاد.اماصهیونیسم بوسیله افرادنالایق که مصدرکارندمانع اجرای برنامه ماشد.ماکه قصدکارشخصی نداشتیم وکارمان مربوط به تمام کشورمی شد.مادرفرودگاه یکساعت تمام باوزارت خارجه تماس گرفتیم.ولی دختری پاسخ می داد-که بایدبگویم گروهی ازاین دختران جوان دربعضی ازوزارتخانه هارخنه کرده اندکه بسادگی می توان آنهارا(ویالااقل عده ای ازآنهارا)بسویی متمایل کرد-مانتوانستیم باآقای وزیرخارجه تماس بگیریم ودرمدت دوروزی که فرودگاه بودیم ازنخست وزیز هیچ یک ازافرادمسئول خبری نبود.وبه هیچ شکلی نمی شدآقایان را پیداکرد!البته درباراول،«عباس امیرانتظام»خیلی کوشش می کردکه درکارماایجادخلل وخدشه کند؛که این مردمی دانیم که صهیونیست است ودروغ می گویدکه مسلمان شده است!
درفرودگاه یک بلبشویی درست کردندکه باورنکردنی بود.گفتیم شماکه دارید این همه قراردادباآمریکا راابقامی کنیدوازخون شهدایی که شمارابه قدرت رساندندنیزخجالت نمی کشید،چراپاسپورت ماراخروجی نمی زنیدکه برویم دنبال کارمان؟
گفتند:نمی شودکه نمی شود.ونشد!
ماناچارشدیم24ساعت تمام درفرودگاه بمانیم.نکته جالبی که بوجودآمدوبه درگیری انجامیداین بودکه که یک هواپیمای جمبوجت پاکستانی درحال حرکت بسوی لندن بودومامی خواستیم برای اینکه زودتربه لیبی برویم بااین هواپیمابه لندن برویم واز طریق فرودگاه بین المللی لندن خودمان رابرسانیم به لیبی.یک سری چمدان داشتیم محتوی اسنادمبارزاتی ومحرمانه ووسایلی که بیشترومهم ترین آنهاهمین اسنادبود. چمدان راگذاشتندتوی جمبوجت ومانع سفرخودماشدند!؟ماگفتیم حالا که اجازه سفر نمی دهیدلااقل دستوربدهیدچمدان های ماراازهواپیمای پاکستانی بیرون بیاورند؟
گفتند:این هم نمی شودووسایل شمامی رودلندن وبرمی گرددوماخودمان بعداآنهارا به شماتحویل می دهیم!
گفتیم:این که نمی شود.ممکن است پس ازرسیدن هواپیمابه لندن،مقداری ازلوازم آن گم شود!واتفاقالوازم گمشده،همان چمدان های ماباشد!!واین چمدان ها واسناد درون آنهااتفاقاممکن است ازسازمان جاسوسی انگلیس«انتلیجت سرویس»سردر بیاورد؟!بنابراین اگرقراراست مانرویم چمدان ها ولوازم مانیزنبایدبرود.
گفتند:نمی شود.
گفتیم:لوازم ماازهواپیمایی که هنوز توی فرودگاه است ومااجازه پروازباآنرانداریم بیرون آورده شود.پس هواپیمانمی شودحرکت کندبرودلندن!
گفتند:یعنی چی؟
گفتیم یعنی همین!یالوازم ماراپس بدهیدیاهواپیما حرکت نکند!
گفتند:هواپیمارفته است(دروغ می گفتند).
گفتیم:خیر!هواپیمانرفته است.ونبایدبرود.
گفتن:درحال حرکت است.
گفتیم:جلوآنرامی گیریم.البته نه بازور.مانه اسلحه داشتیم ونه هیچ چیزدیگری شبیه آن.مادونفرازبرادران رابنام«آقای مسلمان»و«اصغرجمالی فرد»رافرستادیم که مانع حرکت هواپیما وبردن اسنادومدارک ولوازم ماشوند.برادران رفتندوبه هواپیماکه شروع به حرکت کرده بودایست دادندتالوازم مارابیرون آورندوماهم نرفتیم.
این درحقیقت می رساندکه ایستادن هواپیمازوربنده نیست.منطق حق است وقدرت توده…
این یک حقیقت است که ازتوده40میلیونی انقلابی درفرودگاه هم نمایندگانی هست واین قدرت توده انقلابی است که مانع حرکت هواپیماوبردن اسنادملت مابه لندن می شود…
مااسلحه بکارنبردیم.من طبیعی است که همیشه محافظ دارم.ولی حتی محافظان من نیزاسلحه خودرادرمقابل دروردی تحویل داده بودندوفاقداسلحه بودند.پس زوری درکارنبود.
وقتی مارفتیم آنجا،تهدیدهاوزورگویی ها موجب شدکه دونفرمسلح آمدندوبعدتعداد آنهازیادشد.چراکه جمع دوستان مااضافه شده بودوجمع تهدیدکنندگان نیز…ولازم بودکه ازحوادث ورخ داده های ناگهانی،رفع خطربشود.
بگذریم…ما24ساعت درفرودگاه ماندیم وسرانجام آقای مهندس بازرگان اجازه دادکه ماازایران خارج شویم.
قرارشدمابایک هواپیمای سوری عازم سوریه شویم.بلیط گرفتیم وپس ازانجام تشریفات رفتیم نشستیم توی هواپیما.مسافران نیزدرجای خودقرارگرفتندوهواپیما آماده پروازشدکه دیدیم به هواپیماایست دادندوبماگفتندبایداین5نفرپیاده شوند!
گفتیم:آخرچرا؟
گفتند:همین که هست!
گفتیم:آخرعزیزان بما گفته اندبرویداشکالی ندارد!چرامانع حرکت ما می شوید؟
گفتند:به هیچ صورتی اجازه سفربه شمانخواهیم دادوبایدپیاده شوید!
ماهم گفتیم حالاکه چنین است وآشکار،که توطئه ای درکاراست،ماازهواپیما پیاده نخواهیم شد.وبه مسافران نیزکه تلکیف به پیاده شدن شده بودند،گفتیم که پیاده نشوندوآسوده باشیدکه ماهم ازهواپیما پیاده نخواهیم شد.این یک توطئه آشکارصهیونیستی است.ولی آنهابالاخره مسافران بیچاره راباخانواده وهمسرو فرندانشان پیاده کردند.
گفتیم:شمامساله مارافورابه حافظ اسدخبردهید؛خبردادندوباردیگراین بازی صهیونیستی مدتی بطول انجامیدوسرانجام پذیرفتندکه مابرویم.برادران سوری ماازما پوزش خواستندوبه کابین خوددعوت کردندوتاسوریه ازماپذیرایی کردند.
دراین جریان نه زوری درکاربودونه تهدیدی(البته ازسوی ما)،منتهایک جریانات صهیونیستی است که امروزه کشف شده است وتصورنمی کنم نیازبه توضیح داشته باشدوهمین جریانات است که حادثه آفرین می شوند.به اسم ملیّت،زبان وشرق و غرب میان تمام مردم اختلاف ودعوامی اندازندوقال چاق می کنند،درحالی که براستی دوران این بازی هاسپری شده است وملت ایران بخشی ازانقلاب شکوهمندخودرادرخدمت ازمیان بردن همین جریانات نفاق افکنانه قرارداده است. شعارمااین است«امروزایران وفردافلسطین».این تنهایک شعارنیست وجنبه اعتقادی دارد.بگذارصهیونیست هاهربازی که می خواهندبکنند…
آسیای جوان:
درمیان سخنان خودگفتید«عباس امیرانتظام»یک یهودی«صهیونیست»است واگراین گفته حقیقت داشته باشد،براستی هولناک وتاحدودی مایوس کننده که چگونه یک صهیونیست توانسته است چنین درسطح بالای رهبری انقلاب ملت مبارزما،رخنه و نفوذکرده باشد؟این می تواندازیک سونشانگرضعف مانیزباشدکه دردولت قدرت گرفته ازانقلاب ماکه بلافاصله پس ازسرنگونی رژیم سفاک پیشین روی کارآمده است،یک صهیونیست نفوذ کرده باشدویکی ازپُست های حساس وشایدحساس ترین پُست رادرمقام توضیح دهنده انگیزه هاوبرنامه های دولت اشغال کرده باشد؟ آیاشما توضیحی هم درباره صهیونیست بودن این مرددارید؟
منتظری:
عرض کردم که متاسفانه دراثرعدم رعایت مسایل امنیتی دراین کشوروکل دنیادر اکثر احزاب کشف شده عوامل پلیس،صهیونیزم وخلاصه عناصرجاسوسی نقش مستقیم یاغیرمستقیم دارند.مثلادرسازمان های چریکی چه مارکسیست یاناسیونالیست واسلامی(که همه ازافراداین کشوربوده اندوهریک به سهم خودقهرمانانه مبارزه کرده اند)آنچه که مساله است وخیلی هم خطرناک است.روی آن کمتراندیشه شده است این است که ازاوایل کاروبیشترازهنگام کشف شدن عناصر،عناصرصهیونیست و جاسوس رخنه کرده اندیانه؟
پاسخ این است که چنین بوده است وهنوزهم هست؛چرا؟چون ماروی مسائل ایدئولوژیکی،فکری،انقلابی،سیاسی،اقتصادی وتشکیلاتی زیادکارمی کنیم،ولی کمتربه ضرورت های امنیتی اندیشیده ایم؟وبه همین علت نیزعوامل بیگانه ودشمن قادرشده انددرتشکیلات مارخنه کنند.نمونه بارزاین نقیصه وجود«اسلامی شهریاری» مردهزارچهره است که سال49دستگیرشد.(البته دستگیری او یعنی کشک).این مرد درعراق کنارتیموربختیاربود.بختیارعامل انگلیس بودوظاهراانقلابی…«شهریاری»در واقع صهیونیست بودووابسته به سیا،ولی ظاهراعضوحزب توده می نمود.این دونفر دربغداازمتخصصین ایران شناسی معرفی شده بودند!چه دست هایی موجب شده بودکه اینهابه عنوان ایران شناس معرفی شوند؟ظاهرااین دوروسیه رافریب داده بودند،یمن جنوبی رافریب داده بودند،سازمان های چریکی ایرانی،احزاب یاسازمان چریکی عرب راگول زده بود.«بادرماینهوف»آلمانی ،«توپاماروس»آمریکای لاتین وارتش سرخ ژاپن وبسیاری ازسارمان های دنیاکه دریمن جنوبی پایگاه داشتند،اگرازطریق دیگرلونرفته باشندازطریق«اسلامی شهریاری»لورفته اندومادرباره این گفته هاسند داریم.18سال است این آدم چنین عمل می کردواین هاراچه کسی دربغدادامکان عمل بخشیده بود؟آقای«صدام حسین»که خودیک عامل صهونیست–سیا است. وما دراین موردنیزسندداریم.
اصولابگذاریدسوالی ازشمابکنم؟صدام حسین کیست؟یک نابغه سیاسی؟یک ابرمتفکرتشکیلاتی؟یک ژنرال،استادداشگاه؟انقلابی کبیر؟هیچیک…پس چراوچگونه چنین آدمی که هیچ نقطه روشن ومتمایزکننده ای درشخصیت خودندارد،درسرزمین ومنطقه ای که ازنظرداشتن مردان انقلابی شناخته شده ومتمایزوغنی است توانسته است درمسندمهم ترین پُست های سیاسی وانقلابی بنشیندوسرانجام رهبری انقلاب عراق رابه عهده بگیرد؟وچه خصوصیاتی داردکه چنین درعراق درمنطقه مهم وبزرگ شده است؟دریک کشورعربی که ژنرال هابسختی می توانند،یاافسران وارتش زیرنظرووابسته خودزمام اموررابدست بگیرند،آدمی مثل«صدام حسین»که بواقع یک آدم معمولی است،بیاری چه عواملی توانسته برمسندقدرت تکیه بزندودوام هم بیاورد!اوکه درمدتی کوتاه«سعیدحمامی»درلندن،«عزالدین قلاه»درپاریس،«علی ناصریاسین»درکویت،ازرهبران جبهه آزادیبخش فلسطینی،بوسیله تیپ صدام حسین ترورشدند.ازرهبران بعث،کمونیست،حزب الدعوه،ناصریست ها،وکُردهاکُشت وآنهارا آواره وگروهی ازکُردها رابدامان شاه وآمریکا انداخت.درجنگ اعراب با اسرائیل شیخ نشین ها نفت مجانی به کشورهای عرب دادندوعراق نه تنهانفت نداد،که ازنفت مجانی شیخ هاحق ترانزیت هم گرفت!این هم کمک صدام به جنگ اعراب و اسرائیل و…
مردی که زیاد می دانست!
مجله آسیای جوان،27مرداد1358
باشیخ محمدمنتظری هستیم.مردی که آگاهی تاریخی وسیاسی اش براستی باآنچه که ازاودرحاثه فرودگاه ساخته بودند درتضاداست.اوتاریخ راخوب می داند.مطالعه اش دراین زمینه بسیاراست.وبه هنگام پیدایش هم سخنی، چه حرفهاوچه سخن هاکه ازاومی شنوی وباب اندیشه برروی ذهنیت خودبازمی بینی.سخنانش گاه تعجب آوراست.گاه برانگیزنده ی تفکر…هرچه هست،مردی است آگاه وصاحب اندیشه که باتمام هستی ووجودخویش به انقلاب وبه آرمان های ایران معتقداست.مابرای رسیدن به»آزادی» ودست یافتن به آرمانهایی که درشور وخروش انقلابی خودفریادمی زدیم به مردان معتقدنیازبسیارداریم.مردانی که هنوزهیچیک ازشعارهای آزادیخواهانه ی انقلاب رافراموش نکرده باشند.شعارهایی که ازمهم ترینشان می توان به《آزادی بیان》،《آزادی قلم》و《آزادی عقیده ورای》اشاره کرد.قسمت دوم گفت وگوی مارابااومی خوانید:
بازی دعوای مرزی که عراق با شاه راه انداخت ویادمان هست که برای پرچم زدن یک کشتی تجاری ایران وعبورآن ازشط العرب چنان هیاهویی برپاشدکه ارتش ایران درسراسرمرزایران وعراق سنگربست وصدهاتانک،زره پوش وتوپ های《هویتزر》وعراق نیزبجای شرکت درجنگ اعراب واسرائیل به بهانه درگیری مرزی باایران به این سوآمدوآنقدراین بازی راادامه دادندتاجنگ تمام شدوهردوآسوده شدندوصلح کردند.
بله همینطوراست.این ازصدام. حال بپردازیم به《اسلامی شهریاری》وبازی های سیاسی اوورفقایش…
«اسلامی شهرساری»توی نجف،کربلا،کرکوک،موصل،وبغدادکسانی رامی کارد. چرا؟چون اولین وظیفه یک جاسوس خطرناک این است که درنقاط ومحل های ماموریت خود کسانی رابجای خودبگماردکه اگرروزی اتفاق ناگواری برای خوداوافتادویالورفت دیگران بتوانندبسادگی وظایف اورا دنبال کنند.
آقایی بوده است کردایرانی بنام«دلفانی»ایشان درظاهرمارکسیست بوده است که دستگیرمی شودودرزندان به اسلامی وافراطی تبدیل می شود.اوبا«ناصرصادق» یکی ازبرادران مجاهدونخستین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که گرچه ازموسسان سازمان مجاهدین خلق نیست،ولی یکی ازرهبران صاحب صلاحیت ومهم سازمان بوده است ودرمسائل انقلابی،جوانی ارزنده،شجاع وقابل توجه درزندان آشنامی شودودرظاهربه مجاهدین خلق گرایش پیدامی کند.
اینهاهردواززندان آزاد می شوندومدتی بعد،مجاهدین برای برادران مجاهدبه اسلحه نیازپیدامی کنند.ودلفانی به ناصرصادق ویاران دیگری که بااوآشناشده بودندمی گویدگه اوقادراست برای آنهابسادگی اسلحه پیداکند.وازاین طریق به سرخانه امن مجاهدین راه پیدامی کند.بعدازاین کشف است که مجاهدین لومی روند.ودرشهریور۵۰ویک ماه پس ازآن،هفتادنفرازفعالان مجاهدین خلق ایران دستگیرمی شوند.رابط«دلفانی»،«اسلامی شهرساری»بوده است.که این مردخودازیک سورابط حزب توده ومسکورادیوپیک بوده است ومسئول تشکیلات حزب توده درخوزستان هم بوده است!سوالی که مطرح می شوداین است که چگونه ناگهان درسال۵۰،هفنادنفرازسازمان مجاهدین خلق دستگیرمی شوند؟جزاینکه ازطریق همین آقای دلفانی؟جاسوس آمریکایی صهیونیستی برای رسوخ درسازمانهای انقلابی یاخودرااسلامی افراطی جلوه می دهندیامارکسیست افراطی.البته مارکسیست افراطی آنهم یاوابسته به پکن است،یاکرملین یاآلبانی.ولی منظورغایی همان نفوذ است.درسازمان های ارزنده انقلابی ونابودکردن آنها… این آقای«عباس امیرانتظام»اسمش«عباس روافیان»است وفرزندیعقوب روافیان.ایشان هنگامی که نهضت آزادی ایران تاسیس شدبعضی هامی گویندیک ماه عضوآن بوده است وگروهی می گویندیک هفته!اومدتهاپیش درتهرلن به یکی ازمراکزثبت اسنادمی رودوشناسنامه خودراتغییرمی دهدویک عده صهیونیست هم می آیند وبرای تغییرشناسنامه اوشهادت می دهندکه اوبله،ایشان مسلمان شده است واسمش رانیزتغییرداده است.البته غرض من ازذکراین واقعیت هااشاره کردن به یهودی بودن اوبعنوان یک نقطه ضعف نیست،چون ملت یهودومسلمان ومسیحی وزرتشتی وهمه انسانهای مستضعف دیگرباهم کوچکترین تفاوتی ندارند.وهمه انسان هستند.منظورمن صهیونیست است واینکه صهیونیست هابوسیله جاسوسانشان درگروه هاواحزاب سیاسی نفوذمی کنند.اینهانفوذمی کننددراحزاب،آبروی احزاب رامی برندکه هیچ،بین تمام گروه های سیاسی هم اختلاف می اندازندوکاری می کنندکه هیچ برنامه ای به سامان نرسد.وهرگزاختلاف میان گروه هاحل نشد.
عباس امیرانتظام۱۸سال پیش رفته عضونهضت آزادی شده است.یکی می رودمی شودمجاهدخلق،دیگری می رودمی شودچریک فدایی وبنگریدکه چه شیرین!وچه هوشمندانه؟!
فی المثل یکبارکه میلیون هاتومان پول بنام مجاهدین خلق به چریک های فدایی خلق کمک شده بود،این پول درحقیقت پول انقلابی نبودوازجانب سه برادران《حاجی طرحانی》پرداخت شده بود.این سه برادریکی پشت پرده است،یکی طرفدارشاه بود، ودیگری جانبدارانقلاب.یکی ازآنهاراکشتندودلیل آن این بودکه گویاچیزی نمانده بودماهیت کوشش هایش کشف شود.رسم جاسوسان این است که وقتی کسی نزدیک است لوبروداوراخودشان می کشندوازاین کشتن سودبسیارمی برند.نخست آنکه کشته خودرابنام رفیق شهیدجلوه می دهند،بعدجاسوسانی که رفیقان اوبوده اندبنام رفیق شهیددرگروه های مبارزرسوخ می کنندوسرانجام ومهم ترازهمه اینکه رازشان فاش نمی شود.
یکی از جالب ترین نشانه های اینگونه کسان این است که هیچکس آنهارابدنمی داند.شماهم اکنون به فضای سیاسی کشورنگاه کنیدتمام گروه هاباهم مناقشه دارند.هیچکسی نیست که علیرغم تمام حیثیت ودرستی موردقبول تمام دسته هاباشد.هرآدمی راگروهی خوب می داند،دسته ای بدوعده ای بنوع دیگر.اماکسانی هستندکه تمام این گروه های مخالف درباره آنهاخوب می گویند:آخرفکرش رابکنیداگرآمارگیری کنیدمردی مثل《دانش منفرد》که هم اکنون استاندارفارس شده است،همه می گویندخوب است!عجبا،گروه هایی که ده ها اختلاف میان خوددارند،این آدم رامتفق القول می گویند:خوب است:آخر چه رازی در این میان هست؟اینهابه تمام مراجع تقلیدپول میدوهند! به نجف،قم،مشهد،تهران…
درمسایل بین المللی هم چنین است.
مابرای شناختن جاسوسان ازمتداسلامی استفاده می کنیم،نه ازروش های غربی وشرقی.چون درروش های آنهاچنان کمی هایی هست که هرگزنمی توان روی جاسوس اصلی دست گذاشت.مثلاآنهابرای تقویت روحی یک مامور یاگرایش دادن اوبسویی که خودمی خواهندازپول وسکس استفاده می کنند.درحالی که من این دورابه هیچ وجه قبول ندارم.چون کسی که روی پول ضعف داشته باشد،طبیعی است که روی پول بیشترمی غلتدوآنکه به سکس حساسیت داردوبازهم بوسیله سکس می توان عقیده ونیروی اوراخرید.درصورتی که امام علی می فرمایندبهترین ومتقی ترین افرادرابرای کشف عناصرجاسوسی انتخاب کنید.چون افرادمتقی وخوب هرگزنمی غلتند..یک مردی درعراق هست بنام《باقریاسین عزیزبصری》که ازرهبران حزب بعث عربی می شود.ازرهبران حزب بعث عراقی هم می شود!حدوددوسال پیش ناگهان کشف می کنندکه این آدم خطرناکی است واوراازحزب بعث عراق وخود عراق طردوبیرون می کنند.این آقامی رودبه سوریه ومی شودیکی ازرهبران حزب بعث سوریه!!اودرعراق که موفق می شودماموریتش راانجام دهدوشبکه های جاسوسی خودرادرآنجا تشکیل دهد.خب،کارش درآن کشور تمام شده است وبایدبروددنبال یک ماموریت دیگر!…وچنین می شودکه به سوریه می رود.حال من سوال می کنم این سوریه است که بابرادران فلسطینی می جنگد؟خیر.اینگونه آدمهاهستندکه این جنگ هارابوجودمی آورند. اختلافات ودرگیری هایی که درکل دنیای سوم وجودداردبه عقیده من بدون هیچ تردیدی دست پخت همین ماموران معذوراست!
اصولاچرابایددرمیان کشورهای جهان سوم این همه درگیری واختلاف وجنگ وزدوخوردباشد؟افرادبشرکه همه خوب ومهربانندوپروردگارهم بشررابگونه ای آفریده است که عاطفه ومهربانی دارد.پس چرا وچگونه آن همه اختلاف بوجود میآید؟شماازهمین طریق نتیجه بگیریدکه این حزب بعث عراق دولت عراق ومردم عراق هستندکه می آیندوایران رادرست درشرایط پیروزی انقلاب بمباران می کنند! مابه چه کسانی دشنام می دهیم؟به هما نهاکه نام بردم.ولی چه کسی دست به ارتکاب این اعمال می زنند؟ طبیعی است که صهیونیست هاباانجام این کارهامیان مردم وکشورهای جهان سوم جنگ وزدوخوردایجادمی کنند.خودشان هم پشت پرده پنهان می شوند.یکی ازاعمال صهیونیست هااین است که آدم های خوب وموثررامی کشندوازبین می برندونزدیکان خودرادرشرایط استثنایی به شهرت می رسانند.مثلا فکرکنیدچطورمی شودکه همه آدم های خوب زودمی می میرند؟چرالنین زودمرد؟نهروزودمی میرد،گاندی راترورمی کنند.آیت الله سعیدی درزندان می میرد،.آیت الله سیدمصطفی خمینی،دکترشریعتی آخرچطورمی شود؟می گویندآیت الله سعیدی ضعف اعصاب داشت،آیت الله سیدمصطفی خمینی چاق بود،دکترشریعتی سیگارزیادمی کشیدو…و!
من مساله لنین رادرکنفرانس خلق های عرب درپاریس که ۱۵۰سازمان مترقی وظاهرامترقی عرب درآن شرکت کرده بودند مطرح کردم.
لنین خیلی زود مردواستالین جانشین اوشد.امروزه تمام مردم دنیااستالین را نفرین می کننددرحالی که شخصیت اصلی دوران استالین ومهره ای که کشنده ی اصلی کمونیست های انقلابی شوروی بودشخصی بودبنام《بریا》اماشگفت اینکه امروزه هیچکس نامی از《بریا》بزبان نمی آورد.وهرچه هست درباره استالین است.البته ماقبول داریم که استالین خودخواه بودومغرورودردوران فرمانروایی او بودکه بیش از۱۰میلیون کمونیست کشته شدندولی برکناربودبریاکه عامل اصلی جنایت های دوره استالین است.نشاندهنده ظریف کاری کسانی است که آدم هایی چون بریاراروی کارمیآورند.
این روزهانام«محمدرضاسعادتی»بیشترازهرکسی درکشورماشنیده می شود. سعادتی صهیونیست است.وازرفقای 《وحیدافراخته》…وازتیپ آدم هایی چون دلفانی.وحیدافراخته درداخل سازمان مارکسیت نشده بود،بلکه صهیونیست بودومارکسیست افراطی َشده بود.این آقای سعادتی درمیان کسانی که مارکسیست نشده بودندجاگرفته بود.اودراصل صهیونیست است وآمریکایی وازاعضاسیا.بعدالبته باروس ها هم درتماس بوده است.وجزوکادرهای بارزمجاهدین خلق هم شده است
اودراین ماجراببینیدچقدربزرگ شده است؟اوراتاپیش ازجنجالی که برپاداشته شدچه کسی می شناخت؟اکنون سازمان های گوناگون ازاودفاع می کنندواین نام سعادتی است که مرتب درگوشه وکنارمملکت شنیده می شود.اوآنقدربزرگ خواهدشدتاوقتی برسدیک عده ازکادرهای بالاکنارگذاشته شوندواوبشود《رهبر》! البته درشرایطی که صهیونیستها وآمریکایی هاو《سیا》می خواهندچنین تبلیغ کنندکه مادرایران هیچ نقشی نداریم واین روزها تنهاروسیه است که درداخل ایران تحریک می کندودست به فعالیت زده است.به او می گویندباکادرروس تماس بگیرتابیایندتورابگیرندوهمه نگاه هامتوجه روسیه شودودادهمه دربیایدکه روسیه ازجان این مملکت چه می خواهد؟
من خودم یک اعلامیه دیدم به اسم《نهضت آزادی ایران》که البته خودشان درآورده اند.منتهاخودنمی دانندچه می کنند؟ وچه می گویند؟دراین اعلامیه به شوروی دوبارحمله شده است ولی حتی اسمی هم ازآمریکا برده نشده است.
حتی سازمان مجاهدین خلق هم بطوردرست ازسعادتی دفاع می کندبدون آنگه اعضای آن حقیقت ماجرارابدانند!
سعادتی پس ازمطرح شدن وطرح قضیه دخالت شوروی درایران و بی گناهی وبرکنار بودن آمریکاوصهیونیسم چیزی نمانده بودآزادبشودوبرودپی کارش ولی ازقم جلوی آزادی اوگرفته شدودستوررسیدکه حتمابایدتحقیق شودتامعلوم شوداصل ماجرتچه بوده است وچراوچگونه ناگهان مردی بنام 《سعادتی》مردروزایران می شود.
این آدم نه مارکسیست است،نه مسلمان،نه ملی،اوصهیونیست است وبایدحقیقت اودانسته شودوافشا شود.
کارصهیونیستهادزتمام جهان به همین ترتیب است
مثلادرآمریکاازسرشناس ترین مردان سیاسی آمریکا«کیسینجر»و«برژینسکی» هستند که هردوصهیونیست هستند.کسینجرآلمانی بوده است وبرژینسکس لهستانی بوده است.این ها بعدازجنگ جهانی دوم هل داده می شوند بسوی آمریکا.بعدمی شوندآمریکایی وسرانجام«مشاور امنیتی»رئیس جمهوری آمریکا.آخرچطور یک لهستانی ویک آلمانی می آیندمی روندآمریکاومهم ترین شغل رادراین کشور که درسراسرجهان نیزمهم ترین وتعیین کننده ترین شغل است بدستت می آورند؟ شمابروآمریکاوکوشش کن تا به منصب های دولتی دست پیداکنی.تامتوجه بشوی که برای یک خارجی مهاجرگرفتن پست مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکل وبست گرفتن زمام سرنوشت تمام دنیاچگونه کاری است!کسینجروزیرامورخارجه هم شده است نیکسون رئیس جمهورآمریکا می گفت آمریکاواسزائیل درکنارهم.
کسینجرمی گفت:اسرائیل وآمریکادرخدمت اسرائیل!
حالا کارتر هم می گوید:«آمریکاواسرائیل…»وبرژینسکی می گوید:«اسرائیل وآمریکادرخدمت اسرائیل».«نیکسون»چون نمی تواند خواسته صهیونیسم رابرآورده کندناگهان ماجرای«واترگیت»درست می شود.شمااگرواترگیت رادرست بررسی کنیدمی فهمیدکه هیچ فاجعه ای رخ نداده است وهمه چیز درواقع نوعی بازی صهیونیستی است وبرای ساقط کردن نیکسون درست شده بود.
صهیونیستهادرایران معنقدبه کشتاربودندو《سولیوان》سفیرآمریکاهم درواقع مجری دستورات آنها بودوخلیلی هل رلهم کشت اماآنها به شدت عمل بیشتری معتقد بودندو می گفتند حتی اگرشده به قیمت ویرانی ایران بایدازنفوذ این انقلاب به دیگر نقاط جهان جلوگرفت.امادراین زمینه مجریان دستوردیرجنبیدن ودیدیم که بعدازایران نوبت نیکازاگوئه رسید. بعدازپیروزی انقلابیون نیکاراگوئه صهیونیست هابرکازتر خشم گرفتندوموجب شدندکه کارترناگهان ۱۲وزیرخودراتفییربرهد.البته فراموش نشووکه اگر همه کناربروندآقای برژینسکی سرجای خود باقی می ماند.
مساله دیگری که خیلی خطرناک است وقبلا هم گفتم همان وجودآدم هایی است که محبوب همگان هستند.نمونهاین جورآدم ها دردنیا《چائوشسکو》و《رومانی》است که درمیان جنگ وجدل تمام کشورهابهم که هرکسی براهی به دیگری می تازدوچنگ ودندان نشان می دهدچائوشسکو ورومانی برکنارازاین یهووقیل وقال دراوج محبوبیت ومقبولیت بسرمی برند.شماهرگونه که این برکناری اطنفرت وخشم وبدگویی ربررسی کنیدبه هیج جانمی رسیدجزازطریق روایتی که ازحضرت علی《ع》هست. درایران هم باتوجه به شرایط اختناق شدیددقابل درک است که خصوصا بانگرش به پیروزی انقلاب برق آسای انقلاب عده ای خودشان رادر میان انقلابیون جاداده باشند.کسی هم که علم غیب نداردآنهارابتواندپیش ازبروزماهیت شان بشاراسد.درجریان انقلاب مشروطیت هم دیدیم که چگونه دست هایی برای خدشه دارکردن انقلاب ازپشت پرده بیرون آمد.شیخ فضل الله نوری اعدام شد.آیت الله بهبهانی برای کشف نشدن مسائل کشته شد.ستارخان که بزرگترین قهرمان انقلابی سرزمین مابودوبایدوزیردفاع می شدیک ماه ونیم پس ازفتح تهران پایش تیرخوردوازهمین مرض مرد.آخومدخراسانی که دید جریان انقلاب درچارواگشت شده است تصمیم گرفت به ایران بازگرددشب نشستندمشورت کردندوخادمی هم که آنجا بودچای آورد.صبح که قراربرحرکت بسوی تهران بودند،دردادندکه آخوندخراسانی مُرد.اینهامسائلی است که باید بدانیم.علی رغم بازی های صهیونیستی که برای ابقای آنهامی شودبیاری خداوند متعال ازبین خواهندرفت واین دولت موقت هم بزودی کنارخواهدرفت.چیزی که هست اینکه ما۴۰میلیون جمعیت داریم.پیروزهم شده ایم وواقع امر《امروزایران،فردافلسطین》 است وچون این رامی گوییم ولیبی راهم درکنارایران وفلسطین قبول داریم.یک سری تبلیغات صهیونیستی برعلیه ما می شود. درلیبی کنفرانس های خلقی من دیدم که فی المثل دریکی ازآنها بیش از۵۰۰معلم شرکت کرده بود.وبااخلاصی که براستی توجه انگیز بود.
حال چرا نباید لیبی اینجاسفارت داشته یاشدخدامی داند.یعنی لیبی ازآمریکاهم بدتراست.
سوال:موضوع امام موسی َصدر واینکه می گویندلیبی عامل اسارت یاترور اواست چگونه می بینید؟ فکر نمی کنیدکه براستی لیبی در این قضیه نقشی داشته باشد؟
محمدمنتظری:
این قضیه مثل این است که آدم به کسی بگویدتومثلا عرق می خوری بیاثابت بکن که نمی خوری ونخورده ای!من این مساله را درلیبی حل کردم.منتهاآنقدر تبلیغات صهیونیستهاقوی است که هنوز هم موضوع امام موسی صدر به لیبی بسته می شود.ما فرض می کنیم که لیبیایی ها خائن هستندآیا اینهااحمق هم هستند؟
که بیایندشخصیت مذهبی مهمی چون امام موسی صدر رارسمادعوت کنند به لیبی وبعددرآنجاایشان را بربایندکه آبرویشان برودوشیعیان لبنان را برعلیه خودبشورانند. آخرآنهاچه مرضی دارند؟ درلبنان این خیلی آشکاراست که امام موسی که میان شیعه وسنی راآشتی داد،کمال جنبلاط را که بعضی ازاسرائیلی ها رازمیان ارتش آوردوکنارقلسطینی هاو«ریموم عده»راکه ازشخصیت های مسیحی بودومی توانست رییس جمهورشودهریک را طریقی ازمیدان سیاست لینان خارج کرده اند جنبلاط راکشتند.امام موسی صدر سرنوشتی نامعلوم داردو«ریمون عده»درپاریس باطل وسرگردان مانده است جای اینها«کامیل شمعون»،«سلیمان فرنجیه»،«پیرجمایل»خطرناکترین صهیونیستهای منطقه راآوردنداین معلوم است که یک نقشه امپریالیستی – صهیونیستی است.
مامعتقدیم که درمیان ۳میلیاردانسان، ۲میلیون مجرم ونادرست وجوددارد که بایداتحاد توده هابیاری خداونداین۲میلیون راکناربگذارند.
راجع به این حرف که میخواستندفلسطینی هارابیاورند درخوزستان اسکان دهندو رهبری انقلاب بااین نقشه مبارزه کرد ومانع اجرای این نقشه شد.
امام خمینی رهبرانقلاب در۱۷هفده سال مبارزه خودهمواره ضد امپریالیست ضد صهیونیست وضددیکتاتوری بوده اند.وشعارشان آزادی،استقلال،حکومت اسلامی بوده است.من درپاریس به هنگام توجیه حکومت اسلامی گفتم:جکومت اسلامی یعنی حکومت ضوابط نه روابط..یعنی حکومت عدالت ولیاقت.
گفتم همه می توانند حکومت اسلامی داشته باشند ایران بایدبااین شعارهاپایگاه انقلاب فلسطین شودوبرادرانی چون«هانی الحسن»که به تهران آمده است کاملا پشتیبانی وحمایت شوند.اما اینجاباآنهاچگونه رفتارکره اند؟اینجابکوشش ما بودکه یکی ازبرادران خانه خودش رابه آنهادادوبرای دوتاشماره تلفن مادوهفته پیاپی باآقای دکتریزدی که معاون نخست وزیردرامورانقلاب بودتماس گرفتیم.وآخرهم تلفن را به آنهاندادندکه ندادندومن ناچارشدم شخصابروم پیش آقای دکترسنجابی وزیرامورخارجه وقت ودکترسلامتیان معاون ایشان وآنهادرمدت یک ساعت تلفن راوصل کردندبعدخودشان اتومبیل ازکویت خریدندوآوردندبه ایران.اتومبیل آنهاهنوزپس از گذشت مدتهادرگمرک است.آنهابدون اتومبیل مانده اندچرا؟چون دولت کنونی برای سازمان آزادیبخش فلسطین حقوق دیپلماتیک قائل نیست.کل کشورهای عربی چنین حقوقی رابرای آنهاقائل نبود.وایران که بایدپایگاه مبارزات مردم فلسطین باشدچنین حقوقی رابرای آنهاقائل نیست چون صهیونیسم دولت مارامحاصره کرده است دکتریزدی وبازگان خودشان عامل صهیونیسم نیستندولی به علت عدم بینش سیاسی وعدم لیاقت وجهالت وقدری هوای نفس که درآقای یزدی وجودداردازسوی صهیونیسم محاصره شده اند وبه همین سبب بایدگفت:زنده بادلیاقت. اینهاباید بروندکناروجارابرای عناصرلایق وآپاه بازکنند.پس این حرفهاتبلیغات صهیوتیستی است وچنین گفته هایی اصلاحقیقت ندارد.دلیل بسته شدن دفترسازمان آزادیبخش فلسطین دراهوازاین است که درست روزعقدقراردادسادات.بگین آقای دکتریزدی به آقای«حلیم»منشی«هانی الحسن»می گویدکه بایددفتزشان رادراهوازتعطیل کنندو چندروزبعدهم آقای مهندس بازرگان ودکتریزدی«هانی الحسن»رااحضارمی کنمدومی گویندکه بایددفترشان دراهوازبسته شود.متوجه شدیدکه اصل قضیه چه بوده است؟ پس اصلا مساله ای بنام اسکان مردم فلسطین دزخوزستان وجودخارجی نداشته است ومن هم اعلام می کنم که اگرکسی خواست به ترکیب ایران دست بزندخائن محض است وایران بایدباتمامی داشته هایش بماندوایران باشدهمین. این شایعات چنانکه گفتم به اضافه شایعات دیگرهمه منشاءصهیونیستی دارد.
حالا که این همه خطر هست؟
مجله امت اسلامی،۲۵تیر۱۳۵۸،ش۳۰
شهیدمحمد منتظری اززبان همرزم دیرینه اش،«سیدمحمدتقی مدرسی»
س: ازچه زمانی با آقای محمد منتظری آشنا شدید؟
ج:درسال۱۹۷۵باایشان درشهربیروت ملاقات کردم.البته نمی دانستم که او کیست؟ فقط ایشان را در رابطه باروحانیت خط امام می شناختم. درآن وقت به دلایل امنیتی به آقای ابواحمدمعروف بودند.
پیش ازپیروزی انقلاب درخارج از کشورکمتر روزی بود که بیش از سه ساعت استراحت کند.ودرکنارکارسخت نوشتن بیانیه ها،نامه ها،کتاب وگذاشتن قراردرشرایط سخت امنیتی به عبادات نیزمشغول بود.ایشان همچنین درمسایل بسیارپویا بودندبطوری که درطول چند روز به چند کشور مسافرت می کردوبه عبارتی دیگر دنیارا میدان مبارزه خودمی دید.وهرکاری درهرجایی که بود بی دریغ به سوی آن می شتافت.ازخصلت های مهم دیگر ایشان شجاعت بود.کارهایی را که دیگران سرباززده وازآن می ترسیدندخود برگردن می گرفت.لذا ایشان در زندان های اغلب کسورهای منطق بازداشت شده بود.
روزی کویت بودیم که با ما خداحافظی کرده وبه قصددیدارامام راهی عراق شد ۱۴روزدرعراق بودپس ازاین مدت که اورا دیدم گفتم که کجابودی؟ اظهارداشت:درطول این مدت درزندان عراق بسرمی بردم.روزها وشب های بسیاری رادرفرودگاه هابه سر می برد.زیرااغلب یاویزانداشت یاگذرنامه اش اشکال داشت.لذاراهش نمی دادندوایشان درقسمت ترانزیت فرودگاه با تلفن های مختلف کارهاراراه می انداخت. …ایشان درمسائل اقتصادی خیلی صرفه جویی می کردند.یادم می آیدیک وقت باایشان می خواستیم ازدمشق به نزدآقای موسی صدربرویم.ایشان مارا۷تا۸کیلومترپیاده راه بردتاازپول انقلاب صرف نشود.
هم چنین ایشان هیچگاه پولی بابت هتل نمی داد.ودرسفرحج شان درمنا، عرفات،مکه، ومدینه هیج جایی را اجاره نمی کردوهمه اش در مسجدالحرام یاخیابان وغیره می خوابید وحتی حاضر نشد یک زیرپله ای که پیدا شده بوداجاره نماید….بارهاآیت الله منتظری به ماامرکردندکه به ایشان بگویم یک مقداراستراحت کند. او بااینگونه فعالیت خود را تلف می کند.من می رفتم به آقای محمد منتظری می گفتم او می گفت من کی در زندگی استراحت کرده ام که حالا اینکاررابکنم؟ حالا که این همه خطر هست؟کاروزندگی ام اینگونه شکل گرفته واقعاهم همینطور بود واین قابل ستایش است که کسی حقیقتی رادریابدوهیچ چیزی را مانع این نداندکه حقیقت را بگویدوتاریختن خون خود درراه گفتن حقیقت ایستاده باشد.

**توجه
همانطورکه نگاه«دایی جان ناپلئوتی»(تئوری توهّم توطئه)به تاریخ ورجل آن،ماراازدرک صحیح حقایق وواقعیت هابازمی دارد،ولنگاری ونگاه فرالیبرالیستی به آن نیز،سبب سواری دادن به عَمله ظلمه وقدرت،وتضییع منافع ملی می شود.
«محمدمنتظری»بدلیل حضورفیزیکی هم درزندان وهم درمیان«رجل سیاسی،ازهمان دوران جوانی ودرخارج ازایران درکشورهای مختلف وحضورمیان نیروی ضدامپریالیستی وضدصهیونیستی،ازمعدودروحانیونی بودکه در کوره ی سیاست فولادآبدیده شد؛واین خصیصه راماکمتردرجمع کثیری ازروحانیتی که یک شبه قدرت وثروت کشور رابعدازانقلاب57تصاحب کردواین درحالی بودکه تادیروزجزوقاعدین بودند،می دیدیم.شناخت نسبتاخوب وکامل وجامعی ازاطلاعات وآگاهی های سیاسی ویژگی اوبود.هرچندگاه افراط واغراق بیش ازحدازبرخی موضوعات وافراد،می تواندنقطه ضعف اوباشد،ولی بی تردیداگرزنده می ماندباطبع وروحیه ی جستجوگروآزادمنشی که داشت صددرصدآنرا تصحیح می کرد.
برای شناخت وقضاوت درست ایشان بایدفقط سال نخست انقلاب راآنالیزکردوالبته نه باتفکر امروزی!
ولنگاری سیاسی بیش ازحد،بازبودن مرزهای کشور به نحوی که هرکس براحتی می توانست وارد وخارج شود،وفراآزادی مطبوعات،مطبوعاتی که یکهویک شبه ازرودی باریک وگندیده ی مردار متعفن دوره ی پهلوی سرازاقیانوس درآوردوالبته باطعم روبروشدن کمین کوسه هایی که خوراکشان بلعیدن وخشونت است.
تخم نفاق ودودوزه بازی فضای سیاسی آن دوره می توانست توده ها،همان اکثریت مردم راکه آگاهی سیاسی اندک و ناچیزی داشت و فقط بواسطه کاریزمایی افراد،چون یک ظرف خالی توسط آنهاپرمی شدند،ازآنچه می خواستندلبریزکنندوباواکنشی کردن مردم به حوادثی که اتفاق می افتاد،این چنین پایه وخشت کژرا ازهمان سال نخست بالا ببرند…
دوره نخست انقلاب بقول یکی ازمدیران امنیتی آن زمان(سعیدحجاریان)امرکز گَل وگُشادحضورونفوذجاسوسان بودوبقول محمدمنتظری برای اینکه رهبران انقلاب را محاصره کنندوبه آنها مشاوره بدهند!
مگس هایی که آرام آرام «خرمگس»شدندوهمچنان درگرداگرد شکم های گُنده ی چربی دارچرب وشیرین با فریب وحقه بازی،ریاکاری وتملق،پاچه خواری ونفاق،فعال مایشاء شدند.
یکی ازکارهای بسیار مهم برای تغییرسرنوشت ناهنجاروعقیم دمکراسی درایران رجل شناسی کارگردانان های بازی سیاست توسط افرادشجاع ومستقل وغیروابسته است.
«محمد منتظری» علی رغم عمر کوتاهش درپس ازانقلاب،قصد داشت دراین مسیر پرونده های سیاسی زیادی رابازکند.پرونده هایی که(به حق ویاناحق)عقیم ماند و برخی همچنان چون یک راز پنهان است!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه1395

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)

یزدی ومنتظری هیچ سمتی درسپاه ندارند
روزنامه آیندگان،31خرداد۱۳۵۸
دکتریزدی وفرزندآیت الله منتظری هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند
رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریک مصاحبه اختصاصی باآیندگان اعلام داشت که دکتر ابراهیم یزدی وفرزندآیت الله منتظری درحال حاضر هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند.
«فروتن»گفت:بدنبال دستورامام وتصویب شورای انقلاب ازتاریخ۲/۲/1۳۵۸
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما تشکیل ودکتریزدی ومحمدمنتظری ازتشکیلات سپاه کناررفتند.
رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب درباره علت جلوگیری ازسفرگروهی ازپاسداران که برای شرکت درجشن استقلال لیبی عازم این کشوربودندگفت:این برنامه بدون اطلاع دولت وسپاه پاسداران انقلاب انجام شده بودوفرزندآیت الله منتظری ازاین گروه برای سفربه لیبی دعوت به عمل آورده بودلذا شورای مرکزی سپاه باسفر مخالفت کرد.
حمادشیبانی؟
روزنامه خراسان6تیر1358
چرا«حمادشیبانی» آزادشد؟
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروزاعلام کردبدنبال آزادی «حمادشیبانی»عضوسازمان چریک های فدائی خلق ایران که چندی پیش به اتهام قاچاق اسلحه دستگیروپریشب به قیدضمانت آزادشده است،ازدادسرای انقلاب خواسته شده دلایل آزادی«حمادشیبانی»رابه سپاه پاسداران وملت ایران اعلام کند.
این سخنگوافزود:اگردادسرای انقلاب برای این آزادی دلیل قانع کننده وموجهی به ملت ایران وسپاه پاسداران نداشته باشد،بایدبیدرنگ دستوردستگیری مجدد «شیبانی»راصادرکند.
پاسپورتی که مُهرورودی نداشت!
روزنامه انقلاب اسلامی،10تیرماه1358
جلوگیری ازمسافرت حجت الاسلام محمدمنتظری به لندن درفرودگاه مهرآباد:
خبرنگارانقلاب اسلامی ساعت30/11دقیقه دیروزشیخ محمد منتظری فرزندآیت الله منتظری به همراه35نفردیگربرای پروازبه لندن به فرودگاه مهرآبادوارددند.درسالن ترانزیت به علت اینکه پاسپورت شیخ محمدمنتظری که دررژیم سابق بدون مجوز قانونی واردمملکت شده بود،مُهروردی به ایران رانداشت وهم چنین پاسپورت یکی ازهمراهان وی که دانشجواست بایستی قبلاتمدیدمی شد،مسئولین فرودگاه مانع پروازاین گروه شدند.چون که چمدان های این گروه قبلا درهواپیمابارشده بود،برج مراقبت پرواز جت747هواپیماییP.L.Aرابه تاخیرانداخت،ولی پس ازپیاده کردن چمدان های این گروه هواپیمابه پروازخودادامه دادسایرهواپبماهانیزپروازعادی خودراانجام دادند.
درگفت وگویی که باخودمحمد منتظری وهمراهانش ومسئولین انتظامی فرودگاه به عمل آوردیم،شایعه حمله مسلحانه وجلوگیری ازپروازهواپیماهاراتکذیب کردند.با تماس هایی که تاساعت23دی شب باوزارت امورخارجه وسایرمقامات مسئول مملکتی گرفته شده بودنتیجه ای حاصل نگردید.دراین ساعت فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای حل وفصل موضوع به فرودگاه آمده بوداظهار داشت:ترتیبی می دهدکه فردا(امروز)این گروه بااولین پرواز مسافرت خودراانجام دهد.
سرانجام درساعت40و10دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه و مسئولین انتظامات فرودگاه،بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.
روزنامه انقلاب اسلامی:
بااینکه این گروه پاسپورت های خودرا5روزقبل ازسفربه مسئولین هواپیمایی ملی تحویل داده بودنددرمورداشکال پاسپورت گروه حجت الاسلام محمد منتظری به آنان اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل ازپروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند.بر مسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت هاچندروز قبل اقدامات لازم را به عمل آورند.
عباس غلام محمد؟؟
روزنامه خراسان،۱۱تیر 1358
لحظات اضطراب درفرودگاه مهرآباد
گروهی مسلح به فرودگاه مهرآبادحمله ور شدند.
فرزندآیت الله منتظری به اتفاق یک دانشجوبدون داشتن پاسپورت معتبر،ایران راترک کرد.
افرادمسلح،مسافران راازهواپیمابیرون کرده ومحمدمنتظری واصغرجمالی فردراروانه سوریه کردند.
ازخروج افرادمسلح ازکشوربوسیله مقامات مهرآبادجلوگیری شد.
آقای مهندس صباغیان،وزیرکشور،شب گذشته دریک گفت وگوی تلفنی به خبرگزاری پارس گفت:طبق اطلاع پلیس فردوگاه مهرآبادبعدازظهرروزگذشته دوتن بنام های محمدمنتظری واصغرجمالی فرد،شغل دانشجوکه گذرنامه آنان تمدیدنشده بودواجازه خروج ازکشوررانداشتندبازورقصدخروج ازکشورراباهواپیمای یکی ازشرکت های هوایی به قصدلندن داشتندکه افسران گذرنامه مانع خروج آنان شدند.ازآنجایی که افرادنامبرده اثاثیه خودرابه هواپیمابرده بودند،بعدازمدتی ناگهان عده ای مسلح از همراهان نامبردگان به محوطه باندپروازحمله ورشده وبااسلحه مانع پرواز هواپیما شدندوخواستاربازگرداندن اثاثیه وخروج ازکشورشدند.
سروان علی اکبرعلوی(رئیس کلانتری فرودگاه مهرآباد)گفت:
افرادمسلح پس ازحمله به محوطه سالن ترانزیت،ازخروج مسافران وسوارشدن آنان به هواپیماجلوگیری کردند.
وی افزود:این گروه هم چنین باگماردن دومامورمسلح درمقابل درب وروری سالن کلانتری هواپیمایی،ازورودمسافرینی که قصدداشتندبلیط خودرا تحویل دهندجلوگیری می کردند.
سروان علی اکبرعلوی هم چنین گفت:
گروه مسلح بااتومبیل به محوطه باندفرودگاه رفتندوازپروازهواپیمای پاکستانی جلوگیری کردند.آنان باتهدیدخلبان راوادارکردندموتورهای هواپیماراخاموش کنند.
محمدمنتظری درگفت و گوی باخبرنگارخبرگزاری پارس گفت:
وقتی دررژیم گذشته ازایران فراری شدم،گذرنامه وشناسنامه ام ازبین رفت.به همین خاطرپاسپورت بحرینی بنام«عباس غلام محمد»گرفتم.ودرزمان نخست وزیری بختیار ازمرزخسروی به ایران بازگشتم.وی گفت مادرمورد گذرنامه های خوددیشب با وزارت خارجه تماس گرفتیم وتصمیم داریم که بااولین هواپیماازایران خارج شویم.
درپی تماس خبرنگارمابادفترحضرت آیت الله منتظری،ایشان اظهارداشتند:دراین زمینه اطلاع دقیقی ندارم وتاکنون گزارش موثقی بدست اینجانب نرسیده است.
دیروزمهندس والی سرپرست سازمان هواپیمایی ملی ایران جزییات این ماجرارابه این شرح اعلام کرد:
پریروز،حدودساعت۲بعدازظهردونفر بنام های آقای«عباس غلام محمد»فرزندآیت الله منتظری وآقای اصغرجمالی فردکه دانشجوبودند،به ترمینال شماره۴فرودگاه مهرآباد مراجعه کردندوقصدمسافرت به لندن باهواپیمای ۷۴۷پاکستانی را داشتند،منتهاچون اینهاپاسپورتشان تمدیدنشده بوداین بودکه افسران گذرنامه ازخروج آنهاجلوگیری کردند وچون یک عده ای مسلح بااین آقایان همراه بودندمختصری درگیری ایجادشدو بالمال مجبورمی شونداثاثیه خودشان راکه به هواپیماداده بودند،پس بگیرند.ازآن لحظه به بعدآنهاترمینال راترک کردندویک مقدارباعث ناراحتی شدند ومابخاطراینکه درگیری نیایدبه پلیس وعوامل دیگردستوردادیم که هیچگونه ایجادناراحتی نکنندوبا آنهامقابله ننمایند.
حدودساعت۸/۵شب گذشته این موضوع ادامه داشت وبعدازآن هواپیماهابه پرواز خودشان ادامه دادند.منتهاباکمی تاخیر.بخاطراینکه آنهامانع پروازهامی شدندو مسافرین راتهدیدمی کردندکه ازترمینال خارج شوندوشب گذشته آنهادرفرودگاه بودند وآنروز(دیروز)صبح قصدخروج ازایران ومسافرت به دمشق پایتخت سوریه راداشتندکه بایک هواپیمای سوری به دمشق بروند.
مجددا افسرگذرنامه پاسپورت هایشان راچک نکردومُهرخروجی نزد،ولی آقایان متاسفانه بافشارآوردن به عواملی که درفرودگاه مشغول کاربودند،داخل هواپیما شدند.لذاماکه اجازه نداشتیم اجازه خروج آنهارابدهیم بالمال اینهادرداخل هواپیما نشستندومسافرین پیاده شدند.
حدودساعت5/10بودکه هواپیمامجددااجازه پروازگرفت وباتماسی که مابامقامات مملکتی گرفته شد،به هرحال اینهابدون مُهرخروجی ازکشوربطرف دمشق حرکت کردندواکنون ترمینال آماده است وهیچگونه حادثه دیگری رخ نداده وآن افرادی هم که بااین آقایان بودند،ترمینال راترک کردند.
گروهی مخصوص بودند.مربوط به خودشان که ازجوانان پرشورمتشکل بودند،ولی متاسفانه به مقررات توجهی نداشتندواینهادرهفته های قبل هم سابقه ای درهمین موردداشتندکه می خواستندبه لیبی بروند.آن موقع هم شب را درفرودگاه متحصن شدندوآن وضع را بوجودآوردند…
تحقق حکومت عدل اسلامی!!
روزنامه انقلاب اسلامی،11تیرماه1358
بیانیه آیت الله منتظری:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رسانداینجانب ازحادثه فروردگاه تهران هیچ گونه اطلاعی نداشته واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولتی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشوردقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود.ازاینکه درحادثه فرودگاه فرزنداینجانب محمدعلی منتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شودکه نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.و لذامسئولیت تمام کارهای اوفقط باخودش متوجه خواهدبود.البته اودراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلابی وتحولی است،ناراحت است ورنج می برد،این جانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیرو تشکرمی کنم.ویادآورمی شوددرجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقیق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن دقیق تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچ گونه رابطه ونسبتی نمی رود…»
بازوراسلحه
روزنامه آیندگان،12تیر1358
یک تقاضاازآیت الله منتظری:حضرت آیت الله منتظری!
ضمن عرض سلام ودرودبیکران بروان پاک شهدای اسلام؛فرزنددلبندتان سه بارنظام فرودگاه مهرآبادرابهم زده ودست رآخربازوراسلحه ازکشوربطورغیرقانونی خروج نموده است.لطفادراین موردتوضیح بیشتربدهید.چون عمل فرزندشما سرمشقی است برای سایرین.بااحترام ص-ع-ز.رونوشت:به:نخست وزیری،کیهان،اطلاعات،آیندگان، جمهوری اسلامی.
مسئولیت پای خودش است
روزنامه آیندگان،۱۲تیر۱۳۵۸
حادثه فرودگاه مهرآبادرامحکوم می کنم.
خنثی شدن توطئه های راست وچپ راازخداوندبزرگ خواهانم.
آیت الله منتظری باانتشاراطلاعیه ای پیرامون حادثه فرودگاه،ضمن تقبیح این حادثه، خواستارحاکمیت ضوابط برروابط شد.
متن اطلاعیه به شرح زیراست:
بسمه تعالی:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رساند اینجانب ازحادثه فرودگاه اطلاعی نداشتم واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولت اسلامی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشور دقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود. ازاینکه درحادثه فرودگاه که فرزنداینجانب محمدمنتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شوم که نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.ولذامسئولیت تمام کارهای اوفقط به خودش متوجه خواهدبود.البته دراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلاب وتحولی است ناراحت است ورنج می برد.اینجانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودشان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیروتشکرمی کنم.ویادآوری می شوم درجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچگونه رابط ونسبتی می رود.درخاتمه پیشرفت انقلاب کبیراسلامی به رهبری آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی وخنثی شدن تمام توطئه های عوامل راست وچپ راازخدای بزرگ خواهانم.والسلام علی جمیع اخوان المسلمین.حسینعلی منتظری.
بایدمحاکمه انقلابی شوند
روزنامه آیندگان،۱۳تیر۱۳۵۸
گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به آیت الله خمینی ونخست وزیرتاکیدکرده اند محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.
تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران امروز درنامه ای به حضرت آیت الله العظمی امام خمینی حادثه فرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه ازدستگاه هاومقامات مسئول کشورخواسته شده است«محمدمنتظری»و همکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند.درنامه بازاریان که به امضای حدود۲۰۰تن ازبازاریان تهران رسیده ورونوشت آنرا برای حضرت آیت اله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده است،تاکیدشده است که«محمد منتظری»وهمراهانش باید محاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرتی به خیانتکاران وآنهاکه به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پاه می زنندداده شود.
شاید غرض هایی درجریان است
روزنامه انقلاب اسلامی،13تیر1358
جریان واقعی حادثه ی فروردگاه مهرآباد:
حادثه ای که چندروزپیش درفروردگاه مهرآباد اتفاق افتادوباعث ایجادجنجال مسافرت آقای محمدمنتظری به لندن گردیدمارابرآن داشت که مروری مجددبرچگونگی این حادثه نموده ودراین رابطه بااکثرکسانی که به نحوی دراین واقعه حضورداشتندگفت وگوکنیم.تابدین وسیله خوانندگان روزنامه بتوانند درجریان نظرات مختلف دراین مورد قرارگیرندوخوددرباره آنچه درفروردگاه مهرآبادگذشته قضاوت کنند:
درتماسی که بایکی ازمسئولین شرکت هواپیمایی P.L.Aگرفته شد،وی گفت:
آقای«منتظری»درتاریخ(پنج روزقبل ازپرواز)تعداد5بلیط برای سفر به لندن تهیه کرده بودوگذرنامه همراهانشان راتحویل شرکتP.L.Aداده بودندوقراربودکه درروزیکشنبه دهم تیرماه یکساعت قبل ازپروازدرفروردگاه مهرآبادحاضرباشند.روزپروازبه مدیرشرکت P.L.A که روی باندوکنارهواپیمابودخبررسیدکه ازسوارشدن«محمدمنتظری»و همراهان شان به هواپیماجلوگیری به عمل آمده است.واونیزسعی می کندازخروج دیگرمسافران ازسالن ترانزیت جلوگیری کند.مدیرشرکت برای آگاهی ازواقعه به سالن انتظاررجوع کرده وازآقای«محمدمنتظری»علت رامی پرسد.«منتظری»پاسخ می دهد که اداره گذرنامه اجازه خروج برای آنان صادرنمی کند.این سوال اضافه کردباتوجه به اینکه آنان5روزپیش پاسپورتشان راداده بودنداین ممانعت درروزپروازبرای ماغیرمنتظره بودوبعدازاینکه آقای«منتظری»ازپروازباهواپیمای شرکت مامایوس شد درخواست کرد چمدان هایش راتحویل بگیردولی چمدان هادرهواپیمابارگیری شده بودند.مابه اوگفتیم چمدان هایت رابه لندن می بریم.اوجواب دادخیرچمدان هایم را همین جا می خواهم. اگرآنهاراتحویل ندهیدنخواهیم گذاشت هواپیماپروازکند.ولی هواپیما حرکت کرده بودو آماده رفتن به بانداصلی برای پروازمی شد.ماباسرپرست هواپیمایی کشورتماس گرفتم وآنهاازطریق برج مراقبت به هواپیمادستوربازگشت دادند.هواپیمادورزدوپارک کردوماباچندنفرازهمراهان آقای محمدمنتظری به داخل هواپیمارفتیم آنهاچمدان هارا شناسایی کردندوتحویل گرفتنددرتمام این مدت هیچگونه تهدیدویادخالت مسلحانه ای نه درباندفرودگاه ونه درسالن ترانزیت انجام نشدوفقط یکباریک مشاجره لفظی بین مدیرشرکت وآقای محمدمنتظری درگرفت.بعدازاین جریان هواپیمابا40دقیقه تاخیرتهران رابه سوی لندن ترک کرد.درتماسی که بادفتر دکترچمران درنخست وزیری گرفته شد.آقای کیانی درجواب خبرنگارمادرموردواقعه فرودگاه مهرآبادگفت:گذرنامه آقای محمدمنتظری بحرینی بوده ومدت آن نیزگذشته بودوهرکس که می خواهداز کشورخارج شودمقدماتی رابایدبگذراندبایدبلیطی بخرد وگذرنامه اش راهم بدهدکه چک شودومراحل قانونی اش طی گردد.ولی درموردآقای منتظری هیچکدام ازاین کارهاانجام نشدومثل این می ماندکه من یک گذرنامه ایتالیایی بردارم وبروم درهواپیما بنشینم وبگویم می خواهم بروم خارج.بایدقوانین مملکت راهم رعایت کرد.
خبرنگارپرسید:می گویندکه گذرنامه هایشان رابه شرکت تحویل داده بودند؟
آقای کیانی ازدفتردکترچمران گفت:نخیرنداده بودند.ایشان می بایست لااقل 3یا4روزقبل گذرنامه شان رامی دادندوبلیطی تهیه می کردندوبلیط شان بایدچک می شد علاوه براین،مهلت گذرنامه شان تمام شده بود.اینهاهیچکدام مشکلی نبودوبا مسالمت حل می شد.آن شخص ایرانی است وشناخته شده،ایشان می توانند گذرنامه ایرانی بگیرند.
خبرنگارتاکیدکردبه نظرشمااین گروه گذزنامه شان به شرکت هواپیماییP.L.Aداده بودندکه به نخست وزیری بفرستند؟
ایشان جواب دادندکه نه خیرنداده بودند.
درموردمسافربعدی«ابوحنیف»سوال شد؟
آقای کیانی توضیح دادکه ایشان اصلا دانشجوبودندوبرای سفردانشجویان بخارج از کشورمقرراتی وجودارد.ایشان خدمت سربازی نکرده بودندوبایدتعهدنامه ای می دادندکه به ایران مراجعت کنند.
خبرنگارپرسیدیعنی شمامی گوئیدکه این هاحتی بلیط هم نخریدنه بودند؟
وی پاسخ داد:والله من اطلاعی ندارم که بری پرواز اولشان بلیط خریده بودندیانه،ولی برای پروازدومشان همینطوری رفتندو…تازه اگر بلیط خریده باشندمساله نیست.
دراین وقت خبرنگارپرسید:اگربلیط بخرندبایدپاسپورت هاراتحویل بدهند؟
آقای کیانی باکمی مکث جواب داد:پاسپورت رامی توانندباتقبل خودشان لابد ندهند. نمی دانم من اطلاع ندارم.که برای پرواز(پروازدوم)بلیط خریده بودندیانخریده بودند.و ضمنامسئولین گذرنامه هواپیمایی ملی بایدگذرنامه کسانی که می خواهندازمملکت خارج شوندچک کنند.مسئولین گذرنامه وپلیس فرودگاه اظهارداشتندکه این گذرنامه هاقانونی نیستند.یعنی اجازه خروج نگرفته اندوقبلا گذرنامه هایشان رانداده اند. بنابراین قوانین مملکتی اجازه خروج به این افرادرانمی دهد.واداره گذرنامه وظیفه اش جلوگیری ازخروج افرادی است که این گذرنامه هارادارند.آنهااین کرکردندواینهاتفنگ برداشتند.
سپس خبرنگارمادررابطه باابوحنیف(دانشجو)پرسیدمساله نظام وظیفه برای یک دانشجویی که درخارج کشورتحصیل می کندوگذرنامه دانشجویی داردمطرح نیست؟
آقای کیانی پاسخ داد:شماداریداشتباه می کنید.دانشجوی ایرانی که درخارج از کشورتحصیل می کندیک گذرنامه دانشجویی دارد.ولی کسانی که درایران تحصیل می کنندبرای خروج ازکشوربایدیک اجازه مخصوص داشته باشدواین متفاوت است با گذرنامه دانشجویان ایرانی که درخارج کشورتحصیل می کنندوفرق دارد.با دانشجویانی که درداخل تحصیل می کنند.
خبرنگارپرسیدمنظورتان این است که ایشان درداخل کشورتحصیل می کنند؟
وی پاسخ داد:بله.
خبرنگارپرسیددرکدام دانشگاه تحصیل می کند؟
پاسخ شنید:این رادیگرنمی دانم.
روزنامه انقلاب اسلامی:
آقای«ابوحنیف»دانشجوی دانشگاه کلن می باشد ودرایران اشتغال به تحصیل ندارد.
برادر(ابو)شریف،فرمانده کل عملیات سپاه پاسداران انقلاب که درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارماشرکت کرده بوددررابطه باحادثه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:
لطفامشروح اتفاقاتی که دررابطه با«محمدمنتظری»به لندن درفرودگاه مهرآبادرخ داده است رابیان کنید؟
من دردفترمرکزی عملیات سپاه عشرت آبادبودم که ازطرف دادستانی کل انقلاب آقای «لاهوتی»تلفن می شودکه گویادرفرودگاه مهرآباددرگیری هایی بوجودآمده است و اشکالاتی درحرکت هواپیمااست.وشمانیرویی رابه آنجااعزام کنید.البته قبلاهم از طرف دولت راجع به همین موضوع تلفن شده بود.بلافاصله ماعده ای رابرای اعزام به فرودگاه بسیج کردیم.مجدداآقای«هادوی»تلفن کردندکه شما نیروی زیادی نبرید. بلکه مساله رابطورمسالمت آمیزحل کنید.بنابراین ماتعدادراتقلیل دادیم و50نفررابه 15نفرمسلح رساندیم وساعت 5/8یا9به فرودگاه رسیدیم…گروگانی درکارنبود.
برادر«شریف»درموردماجرای گروگان گرفتن اظهارداشت:
که ماجرای شخصی که ادعامی شدگروگان گرفته انددروغ است.ماجرابه این شکل است که شخصی که قبلادردربارکارمی کرده است درفرودگاه دیده می شودوچون محمدمنتظری اوراشناسایی کرده بود،دستگیرش می کنندکه به داگاه بفرستندتاپس ازتحقیق،اگرجرمی داشته باشدمحاکمه شودومن بلافاصله ازآقای«منتظری»آن شخص راتحویل گرفتم.وبه پادگان عشرت آبادفرستادم تاتحقیقاتی راپیرامون اتهام وی انجام دهیم.که اگرمجرم بودتوقیف شودواگرنبودآزادگرددواین موضوع به صورت مساله گروگان گرفتن مطرح شده است.درصورتی که مساله گروگان نبوده،بلکه مساله تعقیب یک درباری بوده است.
بعدازاینکه ماآقای منتظری راقانع کردیم که پروازدیگری نیزهست،ایشان موافقت کردندکه صبح بااولین پروازبه مقصدلندن حرکت کندوچون وقت کم بودحاضرنشدکه به منزل برود.
ماجرای افرادمسلح:
افرادمسلحی که باآقای منتظری به فرودگاه آمده بودندمحافظان ایشان بودندکه همیشه اوراهمراهی می کنند.برخلاف آنچه شایع کرده اندبرای اشغال فرودگاه نیامده بودند.تاساعت5/1ماآنجاماندیم.ایشان هم اصرارداشتندبرای اینکه به هواپیما زودتربرسندشب رادرفرودگاه بمانند.ساعت5/6صبح درفرودگاه حاضرشدیم واز نمایندگان سپاه پاسداران مستقردرآنجاخواستیم که وسایل سفرایشان راآماده کنند. بلیط شان راتغییردهندتابااولین پروازمسافرت کند.اولین پروازصبح مربوط به شرکت هواپیمایی سوریه بودکه بطرف دمشق حرکت می کرد.این شرکت موافقت کردکه بلیط های آقایان راکه به مقصدلندن بودبه سوریه تبدیل کندوآنهابه مسافرت بروند. ناگفته نماندکه پلیس گذرنامه بازبارفتن این آقایان مخالفت می کرد.
نظردولت:
مابادولت وباآقای«هادوی»دادستان کل انقلاب تماس گرفتیم.آقای هادوی اظهارنظری نکردندوگفتندکه نظر،نظردولت است ودولت نظرش چیست؟دولت هم دراین مساله مانده بود؛که بازلازم به یادآوری است که ازطرف دولت یکباردستوراجازه خروج آنها داده شده بودوباردیگردستورآمده بودکه نگذاریدآنهابروندوهمانطوری که دادستان انقلاب سفارش کرده بودسعی کردیم که مساله مسالمت آمیزحل شود.وحلش هم ازاین قراربودکه این آقایان بروندورفتن این آقایان هم چندان خلاف قانون نبود.چون یکی گذرنامه ایرانی داشت وخروجی هم داشت منتهاپاسپورت بحرینی هم که دخولی نداشت،علتش این بودکه آقای منتظری وقتی که باپدرش آیت الله منتظری ازخارج به ایران می آیندفرودگاه نظمی نداشت لذابه آن دخولی نزده اندوحالاکه می خواهدخارج شودپاسپورتش به علت نبودن ماموردرآن زمان دخولی ندارد؛بنابراین خلافی نبوده است.مهم ترازآن باتوجه به اینکه ماالان اطلاع داریم که هزاران نفرازمرزهای کشوربدون گذرنامه خارج می شوند.دکتربختیارخارج شده است.عمال ساواک خارج شده اند.مرزهابازاست.حالاخارج شدن یک نفرهم چندان ضرری به مملکت نمی رساندوازآن طرف قضیه هم بنگریم اگرمامی خواستیم آنهارااذیت کنیم درفرودگاه متحصن می شدند.عده ای مسلح هم همراهشان بودند.بنابراین مشکلات ایجادمی شدکه منجربه بسته شدن فرودگاه می گشت.این است که به دولت گفتیم برای جلوگیری ازدرگیری وبرای جلوگیری ازبسته شدن فرودگاه وبرای پیشگیری ازبروز حادثه صلاح براین است که اجازه خروج به آنهابدهند.دولت هم این مساله رابررسی کردوبعدازتلفن های مجددی که شدبه این نتیجه رسیدندکه رفتن آقایان راه صوابی است.دولت دستوردادوبادستوردولت آقایان رفتند.حمله ی مسلحانه ای وجودنداشته است.
درروزنامه های صبح وعصرآنروزورادیوتلویزیون مساله حمله به باندفرودگاه وحمله به سالن ترانزیت گروگان گرفتن هواپیماوحمله مسلحانه به خودهواپیمامطرح شده است وآنهاراباتیترهای بسیاردرشت نوشته اند.شماکه دراین جریان بودیدواقعیت مساله ذکرشده را تاچه حدمی دانید؟
این اخبارازنظربنده کاملابی اساس است.برای اینکه همانگونه که مامشاهده کردیم نه حمله مسلحانه ای وجودداشته است ونه باندی تعطیل شده ونه هواپیمایی به گروگان گرفته شده ونه مسافری.شاید غرض هایی درجریان است.
هدف پاره ای ازروزنامه هاورادیووتلویزیون ازبزرگ کردن این مساله به نظرشما چه بوده است؟
معمولاروزنامه هاچون مطلب ندارندبرای پرکردن روزنامه هایشان سعی می کنند بعضی ازمسائل خیلی کوچک رابزرگ کنند.این یک طرف قضیه است.ممکن است طرف دیگر قضیه این باشدکه شایدغرض هایی درجریان است که مثلا یکی رامتهم بکنندوبه کسی ضربه سیاسی بزنند.
برای کسب اطلاع بیشتر بادفترمهندس«والی»رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تماس گرفتیم وآقای«مفتخریمکارشناس ایمنی ماموردردفترزمینی ریاست کل ازدفتر ایشان به سوالات خبرنگارماپاسخ داد.
نظرشماراجع به وقایع فرودگاه دررابطه باسفرآقای منتظری چیست؟
والله ما عین مطالب رابه روزنامه کیهان واطلاعات دادیم حالامن نمی دانم شماچه اطلاعاتی علاوه برآنهامی خواهید؟
گذرنامه«منتظری»و«ابوحنیف»چه اشکالاتی داشت؟
والله من نمی توانم درست جواب تان رابدهم چون می دانم که درجریان نبوده ام اگر به شما بگویم چون دررابطه باروزنامه است می ترسم که اشکالاتی پیش بیاید.اگر اجازه می دهیدماباآقای مهندس«والی»صحبت کنم وبعدبه شمااطلاع دهیم.
…وسپس آقای مهندس«والی»بادفترروزنامه تماس گرفتندوخبرنگارماپرسید آیابستن فرودگاه حقیقت دارد؟
نه خیر.به آن شکل نبوده است.مااگر می خواستیم همان شب جلوی آنهارابگیریم برای مان کارساده ای بود.یعنی چیزی نبودکه نتوانیم ازپس هفت،هشت نفربر بیائیم.حتی درخودبانداینکه درباندآمدندوباندرابستندهمه اش بی خودی است برای اینکه آنها قدرت آن کارراندارند.
خبرنگار:یعنی حمله به هواپیماصحت نداشته است؟
مهندس«والی»نخیر.نه خیر.این هامسائل راخیلی بی خودی بزرگ کردند.یکی دوسه نفری توی باند ریختندخوب روزقبلش جلوی هواپیمای پاکستانی راهم گرفتندوبه آن صورت که باندراببندندنبود.
خبرنگار:اگربلیط گرفته بودندچطورگذرنامه هایشان را به شرکت فروشنده بلیط ندادند؟
خوب هرکس می تواندبرودبلیط بگیرد..
خبرنگارپرسید:ولی باید گذرنامه اش راتحویل دهد؟
مهندس والی:
نه خیر.مقرراتی که هم امروزهم روزنامه نوشته بودموقعی که می بودبلیط بگیرندو گذرنامه اش راموقعی که می خواهدبرودارز بگیردازبانک.همین الان امروزودیروزاست که این طوری شده.الان بانک پاسپورت رامی گیردوارزمی دهدوپاسپورت رابه آژانس می دهد.برخلاف سابق که بلیط رامی گرفتندپاسپورت رابه آژانس می دادندبه گذرنامه وموقعی که می خواست سوارشودبایدپاسپورت راپس می گرفت!واین عمل راهم انجام نداده بود.موقعی که می گویندپنج روزقبل پاسپورت رابدهیدبه مهرآبادمی گویندآقااین ممنوع الخروج هست یانیست؟مُهرش را می زنندوموقعی که بلیط اش را می دهدومی خواهدسوارشودپاسپورتش رامی دهداین عمل انجام نشده بود.
خبرنگار:
پلیس فرودگاه دخالت نکرد؟
مهندس والی:
نخیر.پلیس فرودگاه دخالتی نداشت.
خبرنگار:پس همه کارهاراپاسداران کردند؟
مهندس والی:پاسداران هم نبودندوآنهاهم البته فقط بصورت میانجی عمل کردند و دخالت حضوری نمی کردندومن خودم به آنهاگفتم.
خبرنگار:آیادستوراین عدم دخالت ازطرف نخست وزیری صادرشده بود؟
وی جواب داد:
نه خیر.منظورنخست وزیری این بودکه مباداعملی شودمنجربه اصطکاک گردد.و موقعی که می پرسیم نخست وزیری بما می گفت که آقامقرراتی داردو بایدآنرا عمل کرد…درخاتمه وی به روزنامه هایی که خبرمزبوررابزرگ کرده بودندانتقادکردواز آنهاخواست که من بعددردرج اخباردقت بیشتری نمایند.
آقای«احمدعاروض»سرپرست هواپیمایی سوریه دریک مصاحبه اختصاصی با خبرنگارانقلاب اسلامی درموردحادثه روزدوشنبه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:
هیچیک از5نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.باید بگویم اصولاآنچه که درفرودگاه مهرآباداتفاق افتادخیلی کوچکترازآن است که درروزنامه هاعنوان شد.ساعت7صبح روزدوشنبه بودکه ماموران فرودگاه بمامراجعه نمودندوازماخواستندبرای مسافرت 5نفر به دمشق به آنهاکمک کنیم وپرسیدندآیاجای خالی درهواپیما برای5نفردارید؟ما جواب دادیم به71نفربلیط فروخته ایم که6نفرمراجعه ننموده اند.بنابراین می توانیم این5مسافرشمارانیزبه سوریه ببریم.ماموران بلیط های این5نفررابمانشان دادندکه همان روزازهواپیمایی ملی خریداری شده بود.این بلیط هابه نام های«محمد عباسی»،«محمدآخوندی»،«حمابی فرد»،«حسین کاظمی»و«حمام جی» ازتهران به دمشق صادرشده بود.مااین مسافران رانمی شناختیم نمی دانستیم چه شغل و مقامی دارند.مراحل کنترل قبل ازپروازشدومسافران پس ازکنترل کامل واردهواپیما شدند.هیچ یک ازاین5نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.پس از سوارشدن تمام مسافران وانجام تمام مراحل لازم درهواپیمابسته شد.ومااشاره کردیم که پلکان از هواپیما دورشود.اینکارانجام شد.وهواپیماآماده پروازگردیددراین هنگام مسئولین فرودگاه اعلام کردندکه هواپیماپروازنکند.می نمی دانستیم جریان از این قراراست.من به خلبان اشاره کردم که صبرکندپس ازده دقیقه خلبان برج مراقبت تماس برقرارکردواز چگونگی جریان پرسید،به اوگفتندشماهواپیمارادرحالت STANDBYنگهدارومنتظرباش. خلبان ازمن می خواست بامسئولین فرودگاه دراین زمینه صحبت کنم.من برای اینکاربه ترمینال4رفتم.درآنجاباگروهی ازمسئولین فرودگاه مواجه شدم که مشغول بحث وگفت وگوبودند.ازافرادمسئول فرودگاه راجع به دلیل این وضعیت سوال کردم.پاسخ دادندچندمسافردرهواپیماشما(شرکت سوریه)سوار هستندکه اجازه خروج ندارند.ودولت ایران علاقه نداردکه این افرادازاین خارج شوند.پرسیدم چه کسانی هستند؟جواب دادنداسم یکی ازآنها«محمدمنتظری»است.مابه لیست مسافرین خودمان مراجعه کردیم ولی هرچقدرگشتیم به نام«محمد منتظری» برنخوردیم.مانمی دانستیم این«محمدمنتظری»باچه نامی داردواردهواپیماشده است؟بلیط هاراتک تک چک کردیم ولی نشانی از«محمدمنتظری»نیافتیم!به علت گرمامسافران پیاده شدند.مجددابامسئولین فرودگاه صحبت کردیم ازآنان پرسیدیم اگر دولت ایران علاقه ای به خروج«محمد منتظری»نداردچگونه وی مراحل قانونی راپشت سرگذاشته وداخل هواپیما شده؟…درهرحال قرارشدکه آنهاازهواپیماپیاده شوندچند نفرازمسئولین فرودگاه داخل هواپیماشدندوازآنان خواستندپیاده شوند.آنان ازانجام این امرخودداری کردندنه چون داخل هواپیماگرم بود.کلیه مسافرین به غیراازآن5نفرپیاده شدند.دراین جابایدبگویم که اصلامسئله گروگان گیری وجودنداشته وکسی بااسلحه واردهواپیمانشده بودکه بتواندفردیاافرادی راگروگان بگیرد.بالاخره پس ازمشورت با سفارت سوریه ووزارت امورخارجه ایران وپس از5/2ساعت تاخیرودرحدودساعت11این هواپیمابه سوی دمشق پرواز کرد.برخلاف آنچه که شایع است خلبان هواپیماشکایتی ازاین افرادبه مقامی نکرده وهمان خلبان روزبعد84مسافرراازدمشق بایک پرواز به ایران آورد.دولت سوریه نیزدرمورداین افردچون بلیط وگذرنامه قانونی دارندتصمیم فوق العاده ای اتخاذ نخواهدکرد.
سرانجام درساعت40و10دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه ومسئولین انتظامات فرودگاه بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.
روزنامه انقلاب اسلامی:
بااینکه این گروه پاسپورت های خورا5روز قبل ازسفر به مسئولین هواپیمایی تحویل داده بودنددرمورد اشکال پاسپورت گروه،حجت الاسلام محمد منتظری به آنا اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل از پروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند،برمسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت ها چندروزقبل اقدامات لازم را به عمل آورند.
درس عبرتی برای جنایتکاران؟!
روزنامه خراسان14تیرماه1358،ش8689
نامه بازاریان تهران به امام خمینی:
محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.
تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به حضورآیت الله العظمی امام خمینی حادثه گروگانگیری درفرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه از دستگاه هاومقام های مسئول کشورخواسته شده است:محمد منتظری وهمکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند. درنامه بازاریان که به امضای حدود200تن ازبازاریان تهران رسیده است ورونوشت آن برای حضرت آیت الله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده تاکید شده است:که محمدمنتظری وهمراهنش بایدمحاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرت به جنایتکاران وآنهایی که به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پای می زنند،داده شود.
دستوربازداشت
روزنامه آیندگان،۱۶تیر۱۳۵۸
مهدی بازرگان دستور بازداشت منتظری راصادرکرد.
رهبران لیبی رسمامحمدمنتظری راپذیرفتند.
اعلامیه مشترکی ازسوی کنگره عمومی خلق جماهیرلیبی ومحمدمنتظری به نماینگی حزب جمهوری اسلامی ایران انتشاریافت.
دبیرکل خلق جماهیرروزپنج شنبه شیخ محمدمنتظری عضوکمیته مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران وپسرآیت الله منتظری رابه حضورپذیرفتند.
شیخ محمدمنتظری که سه شنبه واردطرابلس شد انقلاب لیبی ورهبرآن قذافی رابرای حمایت شان ازمردم ایران بود.
شیخ محمدمنتظری روزپنج شنبه درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی اظهارداشت:
روابط بین طرابلس وتهران برادرانه وابدی وفعالانه است.وی حمایت انقلاب ایران ازنبردبرحق مردم فلسطین دوباره تاکیدکردو…
…شیخ محمدمنتظری ازسوم تاششم ژوئیه ازجماهیرلیبی دیدن کردوباچندین رهبرلیبیایی ملاقات کرد.درهمین حال مشاورنخست وزیرایران درامورسیاسی وسخنگوی دولت روزپنج شنبه اعلام کردکه مهندس بازرگان به محض اطلاع ازحادثه ناگوارفرودگاه مهرآباددستورتوقیف وجلب منتظری راصادرکرد.
اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب
روزنامه انقلاب اسلامی،17تیرماه1358
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درموردبازداشت محمد منتظری:
اخیرااخباری درروزنامه هاوهم چنین ازصدای جمهوری اسلامی راجع به سفرمحمدمنتظری منعکس شده وازصدای جمهوری اسلامی هم دستوربازداشت نامبرده رااعلام کرده اند.لازم است متذکرشودتابه جرائم دردادسرای انقلاب جمهوری اسلامی رسیدگی نشوددرج آگهی واعلام نظرموجه نیست.دراین موردپرونده ای تشکیل شده که پس ازتکمیل،اعلام نظرخواهدشدوبه اطلاع ملت شریف ومسلمان ایران خواهدرسید.
اخلال درتوسعه روابط فرانسه وایران
روزنامه آیندگان،۱۸تیر۱۳۵۸
محمدمنتظری:توسط عمال سیاوصهیونیسم درتوسعه روابط فرانسه-ایران اخلال می شود.
پاریس خبرگزاری فرانسه:شیخ محمدمنتظری عضوشورای مشورتی حزب جمهوری اسلامی ایران روزیکشنبه به خبرگزاری فرانسه اظهارداشت:
عمال صهیونسیم درایران هنوزنفوذدارندوآنهاهستندکه برخلاف تمایل آیت الله خمینی ومردم ایران درتوسعه فرانسه-ایران اخلال می کنند.
شیخ محمد منتظری شامگاه جمعه واردپاریس شد.
شیخ محمدمنتظری که یکی ازرهبران حزب جمهوری اسلامی است،سپس بشدت به آمریکاوصهیونیست هاحمله کردوآنهارامتهم کردکه درهمه جای دنیابین دولت ها، جنبش های سیاسی وحتی اشخاص ملی گراوترقی خواه بذرنفاق می پاشند.
شیخ محمدمنتظری درپایان تصریح کردحزب جمهوری اسلامی حزبی است که از آزادی دفاع می کند.بنابراین این حزب طرفدارتعدداحزاب ودشمن هرنوع دیکتاتوری زیرهرپوششی که فردراپنهان کند:اسلام،کمونیسم،ناسیونالیسم وغیره است.
آلت دست سازمان سیا
روزنامه آیندگان24تیرماه1358
شیخ محمدمنتظری دولت ایران رابه همدستی باسیامتهم کرد:
بیروت،یونایتدپرس:شیخ محمدمنتظری یکی ازرهبران مذهبی ایران امروز(دیروز) در مصاحبه ای بابخش بین المللی روزنامه النهار،چهره های برجسته ی غیر نظامی دولت ایران رامتهم کردکه آلت دست سازمان سیاهستند.وی گفت: «مهدی بازرگان»نخست وزیر،و«یزدی»وزیرخارجه وسایرین اراده ی مستقلی ندارند، بلکه دراختیارعمال جاسوسی آمریکا وصهیونیسم هستند.
منتظری دیروز(پریروز)ازراه سوریه ازپاریس به لبنان رفت.زیراسفارت لبنان درپاریس از دادن ویزای ورودی به اوخودداری کرده بود.
منتظری درکنفرانس مطبوعاتی که پس ازورودش به بیروت ترتیب یافت،سازمان سیا رامتهم کردکه برای ضربه زدن به انقلاب درجناح های مختلف نفوذمی کند.
وی گفت:مراکزجاسوسی آمریکا وصهیونیست زیادی درایران وجودداردکه کوشش می کنندمیان ایران واعراب اختلاف بیندازند.
اشاره وی به ادعای آیت الله روحانی مبنی برمالکیت بحرینی وتغییرنام خلیج فارس بود.
منتظری تاکیدکردکه خلیج سابق آمریکایی بود،اینک اسلامی است…منتظری هم چنین آمریکایی هاوصهونیست هارامتهم به ربودن امام موسی صدربه منظورآزاردادن لیبی وقتل کمال جنبلاط رهبرلبنانی کرد.
تضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است
روزنامه انقلاب اسلامی،24تیرماه1358
سخنگوی دولت درزمینه مصاحبه اخیرمحمدمنتظری دربیروت که خبرگزاری های خارجی مخابره کرده اندوطی آن آقای محمدمنتظری درباره مهندس بازرگان نخست وزیرودکترابراهیم یزدی وزیرامورخارجه نظری ابراز کرده بودندچنین اظهارنظرکرد:آنچه آقای محمدمنتظری درمورددست نشانده بودن دولت ایران ووابستگی آن به امپریالیسم آمریکاوصهیونیسم بین الملل اظهارداشته وخصوصادرجایی که گفته است نخست وزیرووزیرخارجه ایران تحت اختیارعمال جاسوسی آمریکاعمل می کنندصرفا می تواندنظریات شخصی ایشان بوده باشد.نه نظرقاطبه ملت ایران ونظرامام ودیگر رهبران مذهبی درجایی که امام اعلام می داردتضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است ویااین دولت دولت خدمتگزاربه اسلام است ویاشخص مهندس بازرگان راشخصیتی اصیل باتقوی وملی معرفی می کندویادیگررهبران مذهبی اطاعت وتبعیت ازدولت رافریضه ملی می دانداین اظهارات ودیگرگفته های مشابه آن،بانظریات رهبرانقلاب ودیگرنیروهای مذهبی وسیاسی درتناقض آشکارقرارداد.
آقای محمدمنتظری حتی نسبت به پدرخودشان حضرت آیت الله منتظری که بدون شک یکی ازاصیل ترین،روشن ترین وباتقوی ترین رهبران مذهبی تاریخ ایران هستندازچنین اظهارنظری خودداری نکرده اند.
به حرف یک بچه ترتیب اثرندهید
25تیر1358،روزنامه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدصادق روحانی درمصاحبه مطبوعاتی:
قضیه بالاخره ازآنست که به حرف یک بچه ترتیب اثرداده شودیانشود.نهایت یک حرف ممکنست پیش ایدوآن این که چون او(محمدمنتظری)خودش رابه مقامات عالیه منتسب می کندکه مقامات عالیه روحانیت درآن موقع هاچیزی بگویندوالااوکوچکترازاین است.«جلود»درایران ایادی دارد،اینهاایادی لیبی هستند…
دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کنند
روزنامه آیندگان30تیر1358
200جوان مسلح دربیرون فرودگاه ازاواستقبال کردند.
محمد منتظری واردتهران شد.
دادستان تهران(شهشهانی):دستورداده بودم اورادرهنگام ورودجلب کنند.
دادستان انقلاب(هادوی) یک ساعت پیش ازورود،دستوربازداشت منتظری رالغوکرد.
«شیخ محمدمنتظری»پسر«آیت الله منتظری»بعدازظهردیروزبا2تن دیگرکه اورا همراهی می کردند،واردتهران شدوبدون هیچگونه درگیری،همراه200جوان مسلح که بیرون فرودگاه منتظراوبودندبه منزل رفت.
«محمدمنتظری»درماه جاری با2تن دیگر،پس ازیک درگیری درفرودگاه مهرآباد،تهران راترک کرده بود.
سروان«محمودکوشان»افسرجانشین فرودگاه مهرآباددرزمینه چگونگی ورود«محمد منتظری»وهمراهان او:«آخوندی»و«صاحب زمانی»به آیندگان گفت:
براساس برنامه ودستورقبلی قراربودکه«محمدمنتظری»راهنگام ورودبه ایران دستگیر کنیم که یک ساعت پیش ازوروداو،آقای«هادوی»دادستان کل انقلاب وآقای «نصیری» نماینده نخست وزیردرفرودگاه مهرآباد،به مادستوردادندکه اگرگذرنامه«محمد منتظری»وهمراهان اوایرادداشت،گذرنامه هایشان گرفته شودوخودشان می توانند بروند.که همینطورعمل شد.وگذرنامه«محمدمنتظری»که بحرینی بودوویزای ایران را نداشت،ضبط شدوگذرنامه 2تن دیگرهمراه اوچون ایرادنداشت،به آنهاداده شد.و هر سه تن فرودگاه راترک کردند
سروان«کوشا»خاطرنشان کردپس از10دقیقه که«منتظری»و«آخوندی»و«صاحب زمانی»فرودگاه راترک کردند؛آقای«شهشهانی»دادستان تهران به مادستورداد «منتظری»رادستگیروبه مراجع مربوطه تحویل دهیم،که دراین هنگام اوفرودگاه راترک کرده بود.
«محمدمنتظری»وهمراهان اوباپرواز606هواپیمای ملی ایران که پراز مسافر بود،ساعت15/6دیروزازکویت مستقیمابه تهران واردشد.
حدود200تن جوان بین17تا23ساله که همگی مسلح بودند،بیرون سالن فرودگاه انتظاراورامی کشیدند.وپس ازورود«منتظری»اورابااتومبیل به مقصداسکورت کردند.
به گفته سروان«کوشا»«منتظری»وهمراهان اوهیچکدام مسلح نبودندوبه هیچکس نیزاجازه ورودبه سالن داده نشده بود.بااینحال نقاط حساس ونفوذناپذیرفرودگاه زیر نظارت وکنترل قرارگرفته بود.
«شهشهانی»دادستان استان تهران شب گذشته به آیندگان گفت:
گزارش فرودگاه مهرآبادراکه چندی قبل روی دادپس ازدوبارمکاتبه که ازسوی دادسرای تهران باپلیس فرودگاه صورت گرفت دوروزپیش به من تسلیم کردند.دیروز بعدازظهر (جمعه)پلیس فرودگاه مهرآبادتلفنی درخصوص«شیخ محمدمنتظری»ازمن کسب تکلیف کردوباتوجه به گزارش پلیس فرودگاه،دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کند.وچنانچه پلیس فرودگاه ایشان رامعرفی کندتوضیح خواهم خواست ودستوررسیدگی واقدامات لازم راخواهم داد.
«شهشهانی»افزود:ازسوی داستانی حکم بازداشت صادرنشده واین بستگی به بازپرس پرونده دارد.که پس ازبازجویی نظرقطعی خودرااعلام خواهدکرد.
نظروزیرکشور:«هاشم صباغیان»وزیرکشور:درتماسی تلفنی به آیندگان گفت: درخصوص«شیخ محمدمنتظری»ورفت وآمدایشان هیچ اظهارنظری ندارم.امااگر دادستان تهران ویادادستان انقلاب دستورداده باشندکه این دستورات با هم تناقض داشته،پلیس فرودگاه هم مانده است که کدام دستوررااجراکند.ازآنجاکه پلیس فرودگاه زیرنظر«شهربانی»و«شهربانی»هم تابع وزارت کشور است،فردا (امروز)وارد ماجراخواهیم شدواین اتفاق راپیگری می کنیم.
استقبال هواداران
روزنامه انقلاب اسلامی،30تیرماه1358
آقای محمدمنتظری به هنگام ورودمورداستقبال هواداران خودقرارگرفت.
ساعت18روزجمعه آقای محمدمنتظری فرزندآیت الله منتظری که چندی پیش درپی واقعه مهرآبادکشورمان رابه قصدسوریه ترک کرده بودازطریق کویت واردتهران شد. آقای محمدمنتظری به هنگام ورددرفرودگاه مهرآبادمورداستقبال هواداران خودقرار گرفت.
دستورجلب محمدمنتظری
روزنامه انقلاب اسلامی،1مرداد1358
بازپرس دادسرای تهران دستورجلب محمدمنتظری راصادرکرد.
درتماسی که باآقای نکوئی بازپرس شعبه دوم دادسرای تهران داشتم وی درمورد جلب آقای«محمدمنتظری»گفتند:عده ای دراوایل اردیبشهت ماه به اسامی آقایان: مهندس کاظم سماک ومهندس حبیب زاده وحاج حسن بیگی وغلامرضاچهره تنکابنی علیه آقای محمدمنتظری به دادسرای تهران می کنندمبنی براینکه وقتی برای حل اختلافاتی به عنوان نماینده کارگران درشرکت مجدبه دفترمدیرعامل این شرکت می روندآقای محمدمنتظری که درآنجاحضورداشتندباطرح نقشه قبلی آنهارادستگیرکرده وبعدازشکنجه بوسیله تعدادی مسلح آنهارابه نقطه نامعلومی می برندکه بعدامعلوم می شودپادگان جمشیدیه است.آنهاهم چنین اظهارداشتندکه درمدت بازداشت در حقیقت درتوقیفگاه آقای محمدمنتظری بوده ودرمدت50ساعت که اعتصاب غذاکرده اندهیچکس به آنهاجواب مثبت نداده است.حتی درشکایت خودآورده اندکه پاسداران اجازه توالت رفتن راهم به آنهانمی داده اند.بعدازمدتی آنهارابه پادگان سلطنت آبادمی برندودرآنجاوقتی متوجه می شوندکه بیگناه هستندآزادشان می کنند.درضمن عده ای هم درطول مدت بازداشت آنهابه منازل این اشخاص می روندواسنادومدارکی را باخودمی برندکه علیه آنهااعلام جرم شده است.این پرونده دراوایل اردیبشهت ماه به من ارجاع شده ودستورتوقیف آقای محمدمنتظری رادادم.ودرضمن درارتباط با مساله فرودگاه هم چون پرونده آن به من ارجاع شده دراین موردهم قرارجلب آقای محمدمنتظری راداده ام.
درصلاحیت این دادسرامی باشد
روزنامه انقلاب اسلامی،3مرداد1358
نامه دادستان کل انقلاب درمورد پرونده محمدمنتظری:
ریاست دادسرای شهرستان تهران:درموردواقعه فرودگاه مهرآبادبه اتهام آقای محمدمنتظری پرونده ای دراین دادسراتشکیل شده است ونظربه اینکه موضوع مربوط به اتهاماتی است که درصلاحیت این دادسرامی باشدخواهشمنداست پرونده تشکیل شده درآن دادسرانیزرارسال فرمایندتااحیانا تعارضی بوجودنیایدکه موجب تبلیغات سوء معاندین گردد.دادستان کل انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران،مهدی هادوی.
پیام شهیدتوقیف شد
روزنامه انقلاب اسلامی،3شهریور1358
روزنامه پیام شهیدتوقیف شد
متن دستورتوقیف روزنامه به شرح زیراست:1/6/1358:گروه پاسدران به شماماموریت داده می شوکه روزنامه«پیام شهید»که برخلاف مسیرملت حرکت نموده ودرصدد تضعیف دولت وارتش جمهوری اسلامی برآمده توقیف ونسخه های آنراجمع وبدادسرا بیاوریدواگرخودیاافرادی مقاومت نمودندبدادسراجلب نمایید.دادستان انقلاب اسلامی،احمدآذری قمی
آقای«محمدمنتظری»دراین باره به خبرنگارماگفت:
«اگرهرانتقادی به معنای تضعیف دولت باشد امام درنطق معروف خودبیش ازبقیه ازدولت انتقادکرده اند.درضمن پول روزنامه راهم پرداخت نکردند.به روزنامه اطلاعات هم زنگ زدندروزنامه راچاپ نکنند.
اینهاازقبل تحریک شده بودند
روزنامه انقلاب اسلامی،10شهریور1358
محمدمنتظری وهمراهان پس ازچندساعت تاخیر،تهران رابه سوی لیبی ترک کردند.
تهران،خبرنگارانقلاب اسلامی:باردیگرمحمدمنتظری حادثه آفرین فرودگاه شد.وباردیگر درخروج وی ازفرودگاه دست به حادثه آفرینی زدندوهربارهم مقامات فرودگاه اعلام کرده اندکه پاسپورت وی اشکال داشته است که این اشکال برای ماروشن ومعلوم نیست چراهرگاه«محمدمنتظری»وهیات همراه وی قصدمسافرت به لیبی رادارند پاسپورت هاهمگی دچار اشکال می شوند؟درهرحال خبرگزاری پارس خبرواقعه را صبح جمعه این چنین گزارش کرده است:
«مقامات فرودگاه مهرآبادشب جمعه به علت معتبرنبودن گذرنامه آقای محمدمنتظری فرزندآیت الله منتظری ازپروازوی به لیبی جلوگیری کردند.وی قصدداشت برای شرکت درجشن های استقلال لیبی به آن کشورسفرکند».
آقای«بنی اسدی»معاون نخست وزیری درامورهمکاری درساعت30و22دقیقه اظهارداشت:مسافرت آقای محمدمنتظری وهمراهان اوباتوجه به رفتارمسالمت آمیز نامبرده ازنظردولت بلامانع است ودرصورت داشتن گذرنامه معتبرمی تواندازایران خارج بشود.امابراساس گزارش هایی که به آقای بازرگان نخست وزیرتسلیم شده آقای محمدمنتظری فاقدپاسپورت معتبرمی باشدولاجرم ازمسافرت وی توسط مقامات فرودگاه جلوگیری به عمل خواهدآمد.کمی قبل ازآن سرکارسرگرد«ثقفی»افسر نگهبان فرودگاه مهرآبادگفته بودهمراهاشیخ محمد منتظری که90نفرهستنددر ساعت30و14دقیقه پنج شنبه واردفرودگاه شدندوبرخلاف مسافرت های قبلی اسلحه های خودراقبلادرسه راهی ترمینال به مقامات فرودگاه دادندوآنگاه واردترمینال شدند.افسرنگهبان فرودگاه مهرآبادافزود:آقای محمدمنتظری درساعت30و17دقیقه به همراهان خوددرفرودگاه ملحق شدواصرارداشت که امشب حتماعازم لیبی بشودولی بدلیل معتبرنبودن پاسپورت شان ازمسافرت وی تاساعت30و21دقیقه جلوگیری به عمل آورده است.بنابه اظهارسرگرد«ثقفی»این پیشامدهیچ درگیری به همراه نداشت.ولی تاوقتی که اشکال پاسپورت آقای محمدمنتظری وهمراهان رفع نشودازمسافرت ایشان جلوگیری به عمل خواهدآمد.
درپی این واقعه خبرنگاران مابرای پرس وجوویافتن حقیقت به فرودگاه می روندتااز نزدیک شاهدحوادث باشند.وآنچه درزیرمی خوانیدحاصل این بررسی هاست:
محمدمنتظری وهمراهان وی ساعت15/17دقیقه بعدازظهرواردفرودگاه مهرآبادمی شوند.به همراه وی،یک وانت که حامل روزنامه«پیام شهید»بودبه سالن فرودگاه آورده شد.
محمدمنتظری اظهارداشت:که اووهمراهان بنابه دعوت رسمی جمهوری لیبی به مناسبت دهمین سالگرداستقلال لیبی به آن کشورسفرمی کنند.ومدت چندروزی که درلیبی بسرخواهندبردمیهمان رسمی دولت لیبی خواهندبود.
وی گفت:ماتمام کارهایمان راکرده ایم.پاسپورت هاآماده هستندوقراراست امشب (شب جمعه)«صباغیان»آنهاراامضاءکند.
محمدمنتظری وهمراهان منتظرهواپیمایی می مانندتاآنهارایکسره بسوی لیبی پرواز دهد.ساعاتی ازنیمه شب گذشته درسالن فرودگاه درگیری بین یکی ازخواهران همراه هیات وبرداروی رخ می دهد.خبرگزاری پارس گزارش کرده است به«ابوحنیف» یکی ازهمراهان آقای«محمدمنتظری»که به عزیمت همسرش همراه هیات اعتراض کرده بودبین وی ومحمدمنتظری درگیری ایجادمی گردد.درحالی که آنچه خبرنگارماکسب کرده است حقیقت راغیرآن می داند.
فردی بنام«ابراهیمی»به سالن فرودگاه می آیدوظاهرادراعتراض به خروج خواهر خودشروع به فحاشی وزدن خواهرخودمی کندووضع سالن رابهم می زند.به گفته یکی ازهمراهان«محمدمنتظری»بنام«ابوحنیف»اینهاازقبل تحریک شده بودندو مخصوصابرای توطئه آفرینی به فرودگاه آمده بودند.دقایقی پس ازاین حادثه ازبلندگو فرودگاه اعلام شدکه مسافران سالن راترک کنندکه مسافران هیجان زده برروی هم می ریزند.درصورتی که هیچگونه برنامه ای نبودجزاینکه عده ای اخلال گروضدانقلابی می خواستندوضع فرودگاه رابهم بریزند.ابوحنیف ادامه دادکه تمام این برنامه ها بااطلاع دکترچمران صورت می گیرد.واین توطئه صهیونیست ها وامپریالبیست ها می باشد.درهرصورت حادثه شب به پایان می رسد.وظاهراروزجمعه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،صباغیان وصدرحاج سیدجوادی پادرمیانی کرده واشکال ها رفع می گرددولیکن ساعت5/3بعدازظهرکه هواپیماآماده پروازبوددوباره اشکال سبزمی شود.زیراکه دادستان انقلاب اسلامی تهران دستورتوقیف روزنامه های حامل وی راکه محمدمنتظری قصدداشت به لیبی ببردصادرمی کند.درتماسی که خبرنگارمادر ساعت4بعدازظهربا«مصطفی آرمندپیشه»نماینده دادستانی کل تهران می گیرد،وی اظهارمی داردکه پاسپورت هاهیچ اشکالی نداست وهیچ نو درگیری هم نبوده است فقط دی شب(شب جمعه)چندنفرتوطئه می کنندکه شلوغ کاری کنندودرسطح ایران شایع کنندکه محمدمنتظری فرودگاه رابهم ریخته وازاین قبیل شایعات.درهمین حال عوامل دکترچمران ازنخست وزیری دستورتوقیف روزنامه هاراکه قراربودبه لیبی حمل شودمی آورند.این حُکم مربوط به توقیف روزنامه«پیام شهید»بوده است وبه تاریخ2/6/58صادرشده است.و«نصیری»نماینده نخست وزیری آنرابه فرودگاه می آورد.
آقای محمدمنتظری به توقیف روزنامه هاشدیدااعتراض می کند.لیکن اعتراض وی به جایی نمی رسد.و7تن ارهمراهان وی نیزبدلیل نداشتن خروجی گذرنامه ازورودآنهابه هواپیماجلوگیری می شودوهواپیمای ایران ایرحامل آقای محمدمنتظری و44تن همراه وی پس ازچندساعت تاخیرساعت15/19دقیقه روزجمعه فرودگاه مهرآبادرابه سوی لیبی ترک نمود.
این سفرپردردسردرحالی صورت می گیردکه«شهریارروحانی»بعدازظهردیروزبااسلحه کاری واردفرودگاه مهرآبادمی شودووقتی پاسداران به حمل اسلحه اواعتراض می کنندنمایندگان نخست وزیزی به پاسداران می گوینداعتراض شماواردنیست.وبدین ترتیب«شهریاروحانی»ازفرودگاه خارج می ش.ود.دراین زمینه پاسداران گزارشی تهیه می کنند.
این برای سومین باراست
روزنامه انقلاب اسلامی،28شهریور1358
اطلاعیه آیت الله منتظری درموردمحمدمنتظری
خبرنگارانقلاب اسلامی:این اطلاعیه امروزازسوی حضرت آیت الله حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان انتشاریافت:
«برادران وخواهران گرامی!پس ازسلام،این سومین باراست که برای آگاهی ملت مسلمان ایران درباره فرزندم«شیخ محمدمنتظری»مطالبی می نویسم.انتظاردارم دوستان باکمال بی طرفی نسبت به آنچه می نویسم بنگرند.
فرزنداینجانب ازابتدای مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی درمتن مبارزات قرارداشت ودراین راه چقدرزندان وشکنجه وآوارگی تحمل نمود.ودرداخل وخارج کشوردائمابرای پیشبردانقلاب تلاش می کردوبه شهادت دوستان نزدیکش گاهی می شدروزهای متوالی ازخواب وخوراک واستراحت بازمی ماندوبراثرهمین شیوه وبه علاوه ضربه های روحی مداوم ونابسامانی های حاکم بر جوّایران پس ازپیروزی انقلاب،دچارنوعی بیماری عصبی وکوفتگی شدیداعصاب شده تصورمی کندکه بادست زدن به کارهای بی رویه وجنجال آفرین به مقصدوهدف خود دست خواهدیافت.
کنترل کردن ومهارکردن ومعالجه اوهمواره فکرمرامشغول کرده وتاکنون چندمرتبه دست به اقداماتی زده ام.وحتی اخیرامدتی وی رابرای معالجه اجبارادرقم نگاه داشتم.ولی متاسفانه اقدامات من سودی نبخشیدودراین میان عده ای فرصت طلب که همیشه می خواهدازآب گِل آلودماهی بگیردازاین موقعیت سوء استفاده کرده واوراتحریک می کنندتادست به کارهای جنجالی بزندوخوراک برای تبلیغات دشمان گردد.من ازدولت ونیزهمه دوستان وعلاقمندان وافرادمسلمان تقاضادارم اگرمی توانند بااینجانب تشریک مساعی فرمایندبلکه اوراحاضربه معالجه واستراحت نمایند.به امید اینکه این عنصرپرتلاش وفعال پس ازسال ها تحمل رنج وزحمت،بیاری خدای متعال بهبودیافته وباردیگربه صحنه مبارزات بازگشته خدمتگزاردین وکشور گردد.
ضمناازدادستان محترم انقلاب تقاضامی شودحادثه اخیرفرودگاه رادقیقا برسی نموده وعوامل آنراشناخته وتعقیب نمایند.ودرصورتی که فرزنداینجانب مقصربوده به هیچ وجه نحوملاحظه اینجانب رانکندوفقط طبق ضواط اصیل اسلامی عمل فرمایند.
محمدمنتظری شخصی ست بیمار
روزنامه کیهان،7مهر1358
ازسوی بازپرس دادسرای تهران،دستوردستگیری محمدمنتظری به کلیه مراجع قضایی کشورداده شد.
نیکویی بازپرس شعبه2دادسرای تهران طی بخشنامه به شهربانی وژاندارمری وسپاه پاسداران ازآنان خواست باصدوربخشنامه ای به کلیه واحدهای انتظامی تابع خوددرسراسرکشورمامورین راموظف به دستگیری محمدمنتظری وهمراهانش کنند.
بازپرس شعبه2دراین موردبه خبرنگارکیهان گفت:
باتوجه به اینکه اعلام شده«محمدمنتظری»وهمراهانش درشهرهای شیرازودیگر شهرهاایحادبلواوآشوب کرده است وازطرفی حسب پدرمحترم ایشان که اعلام کرده اند«محمدمنتظری»شخصی است بیمار،وجودچنین شخصی دراوضاع و احوال کنونی مملکت فوق العاده خطرناک خواهدبود….
افشاگری های تازه
روزنامه اطلاعات،16مهر1358
«محمدمنتظری»طی اطلاعیه ای اعلام کردکه بامدادفرداعوامل توطئه وخرابکاری درخوزستان رادریک مصاحبه مطبوعاتی معرفی خواهدکرد.
پرتاب سنگ درجلسه سخنرانی
روزنامه اطلاعات،19مهر1358
بدلیل انتقادازمقام های ایرانی سخنرانی شیخ محمدمنتظری بهم خورد.
«محمدمنتظری»درموردحکم جلب خودگفت:
تاکنون ازسوی دادستان کل انقلاب حکم جلب من صادرنشده است واین شایعات را کسانی منتشرمی کنندکه قصددارندبنده وشماراازصحنه تداوم انقلاب اسلامی دورکنند.
هنگامی که شیخ محمد منتظری درباره چندنفرازشخصیت های مملکتی سخن می گفت جلسه سخنرانی بشدن متشنج شدوحاضران با پرتاب سنگ مانع ازادامه سخنرانی شدند.ناگزیرمحمدمنتظری جلسه راترک گفتندوازدانشگاه خارج شد.
عامل رسمی لیبی درایران
روزنامه کیهان،19مهر1358
توضیح دفترآیت الله صادق روحانی:مدیرمحترم روزنامه کیهان:
بااحترام اشعارمی دارد:برای باردوم درروزنامه کیهان به مقام شامخ حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیدصادق روحانی اهانت می شود.باراول بنام آقای دکترمبشری بودوباردوم بوسیله شیخ محمدمنتظری که طبق تصریح والدماجدش حضرت آیت الله منتظری به علت کسالت شدیداعصاب نیازمندبستری شدن دربیمارستان است.
جالب است که مقامات قضایی وانتظامی کشورمدعی هستندکه درتعقیب این شخص معلوم الحال می باشندولی اورادرتهران نمی توانددستگیرکنند.کسی که عامل رسمی لیبی درایران است وبه هواپیمادزدی دست می زندوبه همه مقامات روحانی وکشورب ولشگری اهانت می کندوحتی رئیس دولت موقت راعامل آمریکا می داند،اینطورآزادانه ووقیحانه همه چهره های محبوب وشناخته شده روحانی و ملی رامورداتهام قراردهدوآزادانه هم به جولان می پردازد…
درگیری،دستگیری وآزادی دربازار
روزنامه اطلاعات،29مهر1358
بعدازظهرروزگذشته«شیخ محمدمنتظری»برای ایرادیک سخنرانی واردمسجدامام خمینی شدولی درحین سخنرانی بااعتراض گروهی ازمردم روبروگردیدوجلسه سخنرانی بادرگیری دوستان«محمدمنتظری»ومخالفین وی وشلیک چندتیرهوایی پایان یافت…پس ازاین ماجرادوستان«محمدمنتظری»به طرفداری ازوی بامعترضان درگیرشدندوسرانجام بادخالت پاسداران کمیته امام ونیراندازی هوایی مردم متفرق گردیدندو«محمدمنتظری»که توسط مردم دستگیرشده بودبه کمیته مسجدامام انتقال یافت ودقایقی بعدکه ماموران کلانتری12برای تحویل وی به کمیته مراجعه کردندکمیته ازتحویل«محمدمنتظری»به ماموران بدلیل عدم حکم بازداشت مخالفت کردوبدین ترتیب«منتظری»آزادشد.
پس ازآزادی«محمدمنتظری»مسئول کمیته مسجدامام گفت:چون بدستوردادستان کل انقلاب حکم بازداشت«محمدمنتظری»رانداشتیم اوراآزادکردیم…یکی ازمسئولان سپاه پاسداران نیزدرباره دستگیری وآزادی«محمدمنتظری»اظهاربی اطلاعی کرد و گفت:بماگزارش رسیدکه درمسجدامام نارنجک وبمب پرتاپ کرده اند،بهمین دلیل پاسدران رابه آن منطقه اعزام داشتیم وچون چنین خبری صحت نداشت پاسداران به محل خودبازگشتندومااصولا ازماجرای سخنرانی ودرگیری محمدمنتظری اطلاعی نداریم…محمدمنتظری درطول این درگیری اعلام کرده است ساعت1بعدازظهر (امروزدردانشکده مهدی رضایی بازرگانی سابق)سخنرانی خواهدکرد.
سخنرانی«محمدمنتظری»بدون درگیری انجام شد.
روزگذشته ساعت5بعدازظهرشیخ«محمدمنتظری»طبق برنامه اعلام شده به دانشگاه شریف واقفی رفت ودرحضورچندهزارنفرپیرامون محاصره شدن رهبران انقلاب پس ازپیروزی انقلاب سخنرانی کرد.
عقلش ازخیلی هاکه سرکارندزیادتراست!
روزنامه اطلاعات،10دی1358
آیت الله منتظری(درمصاحبه):
مگرمن گفتم دیوانه است؟این سوءاستفاده شدکه من چنین چیزی گفته ام.من کی گفته ام دیوانه است؟عقلش ازخیلی ازاینهایی که سرکارهستندومملکت رااداره می کنند،زیادتراست.منتهایک آدمی است که عِرق واحساسات مذهبی دارد،ازاینهم سوء استفاده کردندکه گفتندفلانی گفته است«محمدعلی منتظری»دیوانه است.من کی گفتم دیوانه است؟ضعف اعصاب غیرازدیوانگی است.ملتفت هستید؟محمدعلی منتظری عقلش ازخیلی ازاینهایی که توی این مملکت سرکارندودارندکارمی کنند، بهتراست ودلسوزترهم هست.شمااین رامخصوصا بنویسید.من کی گفتم دیوانه است؟تکذیب کنید.خیلی عاقلترازاینهایی است که سرکاربودندوکشوررااربین بردند…
**توجه
«محمدمنتظری»یا«غلام عباس محمد»درقبل ازانقلاب ویا«محمدرینگو»،شهرتی که مطبوعات بعدازانقلاب به اوداد،ویا«فرزنداسلام وقرآن»تعریفی که«خمینی»درزمان شهادت خطاب به مردم و پدرش آیت الله منتظری(که بعدهاخودش مغضوب امام شدوسالهادرحبس خانگی محصور)ازوی کرد؛هرچه بود،او«مردی بود که زیادمی دانست»وزیادی هم می دانست!
نگرانی شدید اوازنفوذصهیونیست هاوخناسان وتازه بدوران رسیده ها وابن الوقت ها وبه اصطلاح خودش«راسپوتین»های انقلاب،درنظام تازه تاسیس شده ی پس از سرنگونی رژیم پهلوی،دغدغه اوبود.
آخرالامر هم همان نفوذی های«سازمان مجاهدین خلق»که خودنیزدراین سازمان نفوذکرده بودندوسازمانی باقدمتی پرافتخاررابه ورطه سقوط بردند،وبقول محمد منتظری عوامل صهیونیستی که یکی از کارهایشان این است که دراحزاب مهم نفوذ کنند تا بتواننداززبان آنها حرف وایده شان را به پیش ببرند،کاردستش دادودرحادثه انفجاردردفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی(جایی که دیگر به آن تعلق خاطر نداشت…)جان به جان آفرین دادوتسلیم حق شد.
همان زمان شایعه شدکه اودرمیان آوارزنده بود،لیکن آنهایی(که معلوم نبودچه کسانی بودندوچه سابقه ای داشتند)همانجابه کمک مته ها ولوزامی که برای خروج اجساد ازآواربه همراه داشتند،دخلش رادرآورده وجان نیمه جانش راهم گرفتند!(والله اعلم).ادامه راقسمت سوم ودرشماره بعددنبال کنید.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه1395

‫#‏چندسال‬ پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش دوم
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
انتشارآیندگان ادامه می یابد:خوانندگان آیندگان دریک هفته ای که انتشار آن معوق مانده ازماخواسته اندکه کارمان را ادامه دهیم وماخودراموظف می دانیم ومشتاقیم که چنین کنیم.
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
تلگرام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:متن تلگرامی که انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات روزپنج شنبه27اردیبهشت58ازطرف افرادوگروه های آزادیخواه برای دفاع ازآزادی مطبوعات واعتراض به فشارهایی که اخیرابه مطبوعات واردشده است:
رونوشت:تهران:جناب آقای مهندس بازرگان،نخست وریر.قم:حضرت آیت الله العظمی خمینی.قم:حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری.تهران:حضرت آیت الله طالقانی.
به دنبال انتشاراطلاعیه دفترمرکزی امام دائربراینکه حضرت آیت الله العظمی خمینی گفته اندکه روزنامه آیندگان رانمی خوانندوموجی ازحملات وتجاوزهابه دفاع و نمایندگی های آیندگان ومزاحمت های خشونت آمیزدرتوزیع این روزنامه براه افتاد… امضاءکنندگان زیربه نام خودوسازمان های وابسته خود:1-سوءاستفاده ازمضمون گفتارحضرت آیت الله خمینی ازطریق براه انداختن گروه های بسیج شده برای فشار برمطبوعات رامنجربه تعطیلی روزنامه آیندگان وتهدیدبه تعطیل برخی دیگرازجرایدشده است،شدیدامحکوم می کنیم2-تبلیغات یک جانبه وتفسیرهای تحریک آمیزونفاق افکن رادیووتلویزیون ایران راکه به تشدیداختناق مطبوعات کمک می کندوتفرقه درصفوف ملت رادامن می زندشدیدامحکوم می کنیم…
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
مساله کیهان همچنان موردبحث وجدل ومذاکره است.ودراین حال باآنکه نویسندگان کیهان یکپارچه دست ازکارکشیده اندروزنامه ای باعنوان کیهان اماباچهره ای کاملا غریب ومتفاوت منتشرمی شود…هیچکدام از20نویسنده اخراجی کیهان آلوده رژیم سابق نیستندواکثرادرگذشته زندانی،ممنوع القلم ویادرلیست ترورساواک بودند.
31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
چراعلیه ‫#‏قطب‬ زاده اعلامیه ای منتشرنشد؟
80تن ازروحانیان اعلامیه علیه آیندگان انتشاردادند.
درآغازاین اعلامیه آمده بود:«بسم الله الرحمن الرحیم.ملت شریف ایران!روزنامه آیندگان درشماره2355مورخ4شنبه19اردیبهشت ماه58تحت عنوان:«به شماپاسداران انقلاب»چنین می نویسد:«هموطن عزیزشمامعرف گروه هایی هستیدمعتقدبه اصول عالی اسلام درعین حال شخصاازآخوندبازی انتقادمی کنیدوآنهارابدترازمشرکین می دانید»آری درنظربعضی کارگردانان آیندگان روحانیت بدترازمشرکین است ولی این مطلب رابه حساب دیگران واریزمی کنندوپاسدارانی راکه برای استقلال وحفظ وطن وتحکیم مبانی عالی اسلام دراین کشوربه رهبری روحانیت شهدایی داده اندومی دهندمی نمایاندهدف گروه هایی هستندکه آخوندرابدترازمشرک می دانند…»…
ما راازاعلامیه جامعه روحانیت تهران جز شیفتگی چاره ای نیست.راستی ازچه روی نامه ی دوتن به یکدیگررابه حساب آیندگان گذاشته اند؟
جریان ازاین قراراست که آقای جهانشاه پناهی پاسدارانقلاب جمهوری اسلامی کمیته منطقه ی 7درآیندگان16اردیبهشت58نامه ای علیه دانشجویان پیشگام متحصن دردادگستری ودعاوی کمونیست هانوشت.سه روزبعدمحمدعلی سپانلو شاعرونویسنده معروف پاسخی به آقای پناهی دادوآیندگان به دلیل سیاست بی طرفانه وآزادیخواهانه ی خودآنراچاپ کرد.آیاانتشاراین دونامه که دوطرزتفکرمختلف را نشان می دهدجزاحترام به آزادی عقیده وتبادل اندیشه چیزی دیگری است؟ آیا رواست که ‫#‏جامعه‬ ‫#‏روحانیت‬ تهران مضمون نامه ی آقای سپانلورا-بی آنکه نامی از نویسنده اش ببرد-به حساب بعضی ازکارگردانان آیندگان بگذارند؟
…ماازروحانیان محترم تهران می پرسیم مگرآقای قطب زاده مدعی نامدارانقلاب اسلامی هنگام بدست گرفتن رادیووتلویزبون نگفت که سیاست این رسانه درآینده نه روشنفکربازی خواهدبودونه آخوندبازی؟پس اگرآخوندبازی راباروحانیت یکی می دانیدچراعلیه اواعلامیه ندادید؟
31اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
آیندگان امروز منتشرشد:روزنامه آیندگان که ازدوهفته قبل درپی انتشاراطلاعیه دفترامام یک شماره در4صفحه سفیدوتنهابایک سرمقاله منتشرشدوازآن پس دست اندرکاران این روزنامه ازادامه انتشارآن خودداری کردندازصبح امروزباردیگر انتشار خود راازسرگرفت.درطول مدتی که آیندگان منتشرنمی شد،سازمان ها،کانون هاوگروه های سیاسی واجتماعی خواستاررفع سوء تفاهم پیش آمده درباره روزنامه آیندگان شدندکه بالاخره بدعوت جبهه دمکراتیک ملی ایران درروزبزرگداشت تولددکترمحمد مصدق،روزپاسداری ازآزادی سخن وقلم اعلام شدو48 ساعت پس از برگزاری این مراسم ازصبح امروز باردیگرآیندگان منتشرشد.
31اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
درسالروزتولددکتر ‫#‏مصدق‬ وروزپاسداری ازآزادی مطبوعات:هرگونه تجاوزبه حریم مطبوعات به شدت محکوم شد.
گروهی ازطلاب حوزه علمیه قم به مناسبت جریانات روزنامه های آیندگان وکیهان بیانیه ای منتشرکردند.
درمراسمی که بعدازظهرازسوی جبهه دمکراتیک به منظوربزرگداشت سالروز تولد مصدق وپاسداری ازآزادی دردانشگاه صنعتی تهران برپاشددکترمنوچهرهزارخانی عضوهیات تدارک جبهه دمکراتیک سخنرانی مفصلی ایرادکرد…ماشرکت کنندگان در مراسم زادروزمصدق،روزآزادی اندیشه،آزادی سخن وآزادی قلم قاطعانه اعلام می کنیم:هم اکنون بیم آن می رودکه اعمال شیوه های اختناق وارعاب ازطرف بعضی از گروه های مسلط به تسلط کامل گرایش های ضددمکراتیک بیانجامید.شبح فاشیسم رابرسرای جامعه مابگستراندودست آوردهای انقلاب ایران رانابودکند…ماهرگونه تجاوز به حریم مطبوعات رابشدت محکوم می کنیم.
بیانیه طلاب:
ازسوی دیگر گروهی از#طلاب ‫#‏حوزه‬ ‫#‏علمیه‬ ‫#‏قم‬ به مناسبت جریانات روزنامه های آیندگان وکیهان بیانیه ای منتشرکردند:…دریک نظام عادلانه اسلامی نه تنهاازآزادی بیان وقلم جلوگیری نمی شودبلکه چون نظام،نظام مردمیست ودرجهت رشدوتکامل توده های تحت ستم قدم برمی دارد،آزادی بیان وقلم رابه عنوان وسیله ای بسیارمهم درجهت پویایی این جامعه می پذیرد.مجلات وروزنامه های مختلفی که دراین مدت قدم به عرصه نهاده اند،احزاب مختلفی که یکی پس ازدیگری اعلام موجودیت کرده اندنشانه ای ازاین آزادیست…آیاامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وصهونیزم نمی تواندازاین آزادی گرانبهایی که به قیمت خون سرخ جوانان بدست آمده است برای درهم کوبیدن انقلاب وبرای نابودی نهضت استفاده کند؟چراوبخوبی باتفرقه انداختن درمیان ملت ایران.مامی بینیم که این روزنامه های مختلف باکمال وقاحت به نفع امپریالیزم شرق وغرب واردعمل می شود..
31اردیبهشت ماه1358مجله امیدایران:
آیندگان،آیندگان،آیندگان:
مهم ترین حادثه هفته گذشته مساله تعطیل موقت آیندگان بودکه پس ازانتشار اعلامیه دفترامام وحمله شدیدبه موضع آیندگان،پیغام امروز،تهران مصوروآهنگرصورت گرفت.
بچه های آیندگان که باصمیمت تلاش می کردندروزنامه ای بامعیارهای جهانی منتشر کنند،هیچگاه ادعانداشتندکه جایزالخطانیستند،به همین دلیل امکان اشتباه درنقل خبریانوشته ای درآیندگان،مساله حادی به آنگونه نبودکه بعضی ازجناح هادستاویز حمله به آیندگان وسه نشریه دیگرکردند.
امام خمینی که خودهمیشه مساله آزادی قلم وبیان راتاکیدکرده انددراعلامیه خود گفته بودندکه آیندگان نمی خوانند،اماآن گروه ازکسانی که منتظرچنین گفته هایی هستند،شروع به تعبیرهای گوناگونی ازاین گفته کردند.دفاترآیندگان رابه آتش کشیدند،جلوی توزیع روزنامه راگرفتندوخلاصه کاری کردندکه دوستان آیندگانی گریزی به جزمدتی توقف درکارانتشارنیافتند.
نکته جالب موضع رادیووتلویزیون بودکه اعلامیه امام رادستاویزی برای خالی کردن عقده های خودبرسرمطبوعات مظلوم قرارداد.مطبوعاتی که بااعتصاب62روزه بزرگترین ضربه هارابرپیکرحکومت ازهاری زدند.
وزارت اطلاعات نیزدراعلامیه ای باتکیه برسوابق آیندگان وضمن بازی باکلمات آزادی و دمکراسی عملا درموضع تلویزیون ایستاد.
آیندگانی که ازفردای پیروزی مطبوعات منتشرشد،آیندگان داریوش همایون نبودبلکه این روزنامه توسط کسانی اداره می شدکه بارهاطعم زندان وشکنجه راکشیده اند. آنهاباتصفیه عوامل همایون وخوداو،تلاش کردندروزنامه ای بی طرف منتشر کنند…
درمیان احزاب اسلامی،حزب جمهوری اسلامی،عملارویاروی آیندگان قرارگرفت.چه علاوه برآنکه موسسان حزب درجامعه روحانیت عضویت دارندواعلامیه طولانی این جامعه علیه آیندگان راامضاکردند،خودحزب نیزدربیانیه ای ازاعلامیه جمعیت دفاع ازآزادی مطبوعات خُرده گرفت.وآیندگان راعملا ‫#‏ضدانقلاب‬ خواند.
ولی ‫#‏حزب‬ ‫#‏جمهوری‬ ‫#‏اسلامی‬ ‫#‏خلق‬ ‫#‏مسلمان‬ بی طرفی اختیارکرد…
نکته جالب دیگرآنکه آخرین شماره آیندگان که در4صفحه،یک صفحه مطلب و3صفحه سفیدمنتشرشد،توسط دانشجویان ومردم فروخته شدوقریب600هزارنسخه ازآن بفروش رفت…
31اردیبهشت ماه 1358مجله جوانان،ش642:
سخن روز:مشکل آزادی،مشکل مطبوعات ونقش دولت:سخن ازآزادی،محدوده آزادی درعصرانقلاب سخن ازحفظ آزادی به عنوان تنهاترین ومقدس ترین دستاوردانقلاب و بالاخره سخن ازاینکه گروه هایی درپی فشاربرگُرده وگردن آزادی برآمده ومانع ازآزادی قلم وبیان شده انددرتمامی هفته گذشته داغ ترین مباحث رابدنبال داشت.تعطیلی روزنامه آیندگان،تغییرات وجابجایی درروزنامه کیهان به این بحث ابعادوسیعی بخشیده است.گروهی مدعی هستندکه دررژیم پیشین فشاربرای محدودیت آزادی ازبالا(به معنی حکومت)بود.یک سانسورچی درجه3بایک تلفن دهان هارامی بست وقلم رااز گردش می انداخت.اماهمین گروه مدعی هستندکه امروزفشارازسطوح پائین است.به ناگهان کارگران برهیات تحریریه می شورندوبجای نویسندگان تصمیم می گیرند.بی آنکه دراین زمینه تجربه ای واندوخته ای داشته باشندویاگروه هایی رابه روزنامه ای که باب میلشان نیست می فرستندتابافشارروحی وجنگ روانی و شعارهایی ازاین دست که فلانی اعدام بایدگردد،روزنامه فلانی تعطیل بایدگردد،مقاومت هارادرهم شکنند.دربرابراین مدعاگروه هایی می گویندماآزادی را پاس می داریم.آزادی بله،توطئه نه!وبه هیچ وجه اجازه نمی دهندتوطئه ای ازسوی ضدانقلاب تحت عنوان آزادی ازطریق قلم مطبعات شکل بگیرد.
31اردیبهشت ماه 1358مجله ‫#‏جوانان‬،ش642:
دگرگونی غافل کننده درروزنامه کیهان وپیامدهای این واقعه مهم مطبوعاتی بود.درپی انتشاردواعلامیه ازدفترامام خمینی که یکی مربوط به روزنامه آیندگان ودیگری راجع به پیغام امروز بود.آیندگان یک روزدر4صفحه که3صفحه اش سفیدوصفحه دیگر تنها مقاله درتوجیه موضوع تحریریه روزنامه بود،انتشاریافت.وازروزبعدانتشارروزنامه تعطیل شد.
بدنبال انتشاراعلامیه های دفترامام رادیووتلویزیون گفتارهای کوبنده ای علیه مطبوعات ازجمله آیندگان،پیغام امروز،تهران مصوروآهنگرپخش کردکه درمحافل مطبوعاتی وسیاسی باحیرت وعکس العمل های متفاوت واکثراناباورانه روبرو گردید. ازسوی دیگرهنوزآیندگان درمحاق تعطیل بودکه روزنامه کیهان نیزدستخوش بحران داخلی شد.گروهی ازکارگران وکارمندان آن ازورود20تن ازاعضای تحریریه روزنامه جلوگیری کردندوانتشارروزنامه راخودبدست گرفتندوگروهی ازکارگران وکارکنان کیهان نیزعازم قم شدندوباامام خمینی ملاقات کردند…تحریریه کیهان بدنبال این واقعه بیانیه ای مننشرکردوبااشاره به محیط متشنجی که پیداشده اعلام داشت:ازآنجاکه اخراج توهین آمیزاین عده برمبنای هیچ ضابطه ای قانونی وعرفی وشرعی نیست ودرجهت شکستن قلم وتجاوزعلیه آزادی های فردی واجتماعی است.ضمن محکوم کردن این اقدام ازپیشگاه ملت می خواهیم که درقضاوت پیرامون مطبوعات تسلیم پیشداوری ها،سوءتفاهم هاواحیاناتوطئه هانشوندومطبوعات رابراساس سنداعمالشان که هر روزدرصدهاهزارنسخه انتشارمی یابدداوری کنند.
ضمنابه همین مناسبت کانون نویسندگان ایران نامه سرگشاده ای بحضورامام خمینی نوشته وضمن آن اعلام داشته که بدون آزادی مطبوعات انقلاب ایران به نتیجه نخواهدرسید.همزمان بااین مسائل دوشاعرومترجم سرشناس نعمت میرزاده (الف آزرم)واحمدشاملوباانتشارنامه ای درروزنامه هاخطاب به قطب زاده سرپرست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتندکه ازانتشاروسروده های آنان از رادیووتلویزیون به عنوان اعتراض به اعمال سانسوردراین وسیله خودداری شود.ضمناروزنامه پیغام امروزخودازکلیه روزنامه نویسان ایران خواست تابرای حفظ حراست آزادی قلم وجلوگیری ازایجادخفقان درمطبوعات یک جبهه واحدرورنامه نگاران دمکرات تشکیل شود.
همزمان بااین وقایع که قبلا هم به صورت حمله به دفاتر نمایندگی های مطبوعات و کیوسک های فروش نشریات درتهران وشهرستان هادیده شده بود،ازسوی گروه های مختلف سیاسی واجتماعی اعلامیه هایی انتشاریافت که درآن حمله به مطبوعات ومحدودکردن آزادی اندیشه وقلم ضربه ای به انقلاب خوانده شد.سندیکای نویسندگان وخبرنگاران نیزدراین باره اعلامیه ای انتشاردادوضمن محکوم کردن حرکت برخی ازکارکنان کیهان دراخراج بی دلیل ویک جانبه اعضای تحریریه روزنامه،اعلام داشت که بزودی دراین باره اطلاعیه روشنگروافشاکننده ای منتشرخواهدکرد.
2خردادماه1358روزنامه بامداد:
خبرنگارخصوصی:موضع بامدادروشن بایدگردد:بحرانی که دامن مطبوعات راگرفته است،ابعادواشکال گوناگونی دارد.ازجمله اینکه به خواست گروه های مختلف،روزنامه هابایدموضع خودراروشن کنند.ولی درموردبامداداگرسایرمشکلات باروزنامه شکل متفاوت باسایرروزنامه هارادارد.به این ترتیب که گروهی ازخوانندگان زحمت ماراکم کرده وموضع ماراروشن می کنند.بااینکه تاکنون چندین موضع ازسوی خوانندگان ما برای بامدادمشخص شده هنوزکارکنان این روزنامه ازلحاظ موضع بلاتکلیف هستند و منتظرندکه موضع قطعی آنان تعیین ورسماابلاغ شود.خبرنگارخصوصی برای اینکه با موضع هایی که تاکنون افرادموضع شناس وموضع دوست برای ماتعیین کرده اند آشنایی پیداکند،چندموردآنراکه بطورغیررسمی به مااطلاع داده شده است ذکرمی کند:بامدادهمان روزنامه رستاخیزاست.بامدادراگروه های مذهبی منتشرمی کنند و چاپخانه آن درقم قراردارد.بامدادازسوی حزب جمهوری خلق مسلمان تقویت می شود.بامدادباسرمایه گذاری گروهی ازبازاریان منتشرمی شود.
به هرحال خبرنگارخصوصی مایل است بداندواقعاموضع روزنامه ای که درآن قلم صدتا یک غازمی زندوبه علت نداشتن مدیری سرمایه دارقراراست تامدتی حقوق دریافت نکنند،چیست؟
3خردادماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازمردم ایران2خرداد58:سخنی بانویسندگان کیهان:شمابارهاازرادیووتلویزیون انتقادکردیدکه سانسورمی کند.درصورتی که شماحق انتقادازرادیووتلویزیون را ندارید.چون رادیووتلویزیون درخدمت دولتی است که نماینده اکثریت جامعه است. بنابراین آن دولت تااکثریت داردبرنامه خودرااعمال می کند.ووقتی ازاکثریت انتقادمی توانیدازاوتجدیدانتخابات رابخواهیدولی شما خودمی دانیدکه سانسورچیان دستگاهی بودیدکه حتی کارکنان این رااذعان دارندومانه اینکه بخواهیم ازاصل سانسوردفاع کنیم ولی شماهنگامی که درراس کاربودیدآنچنان قلم رادرخدمت آب و نان تان گرفتیدومردم رافراموش کردیدکه مردم هنوزکه هنوزاست هرجانام روزنامه نگار می آیداوراباهوچی مترادف می نامند.ومسئول این چنین فرهنگ شما هستید.شما بارهاافتخارکرده ایدمابه هیچ گروه وایدئولوژی بستگی نداریم ولی بایدبدانیدکه در خفا داشتیدوشهامت ابرازش رانداشتید.ثانیااگرباشهامت گروه خودرااعلام می کردید دمکراسی ماهیچ وقت خدشه دارنمی شد.بدلیل اینکه امام بارهاگفت آزادی آری ولی توطئه نه.ثالثاقلمی که درخدمت اندیشه وایدئولوژی نباشدواقلاحفظ حرمت آرمان خلق رامحفوظ ندارد،قلم نیست.و«محمدمسعود»کسی که جان دراین راه گذاشت می گوید:ارزش نوشته به محتویات آ است وشماچرابارهااذعان می کنیدکه ماوابسته به گروه واندیشه ای نیستیم واگرنیستیم که فرقی نداردوجنجال نمی خواهدودرگیری تان بادوستان همکارتان پس برای چه بود؟…
6خردادماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه پویا،5خرداد:نشکنیم قلم هارا!
آنهائی که دیروزدراختناق فریادمی زدندومی نوشتندوگفتارمی شدنداماساواک پژواک صدایشان را،مرکب قلم شان راهمه وهمه رادرهم کوبید،اینهاتاوانگزاربی عدالتی وبی حرمتی های قلم بودند.آنهاکه امروزکفران خدمتگذاری شان رامی بینیم ونامردانه سرکوب می شوند،دیروزدربرابراختناق و ‫#‏استبدادیارمان‬ بودند.امابودندچه بسیارکه نوشتند«بودندماران خوش خط وخالی که درآستین مان پرورش شان دادیم »بودندقلم بدستانی که درمدح وثنای یک تن قلم فرسایی کردند،آنروزهم آنان خدمتگذاران واقعی این جامعه راضدانقلاب گفتند.هم اینان نویسندگان ومتفکران متعهداین جامعه رامتهم کردندکه علیه امنیت کشوراقدام می کنند.آنها هم ادعامی کردندکه روشنفکران متعهدونویسندگان واقعی سم پاشی می کنند.اماآنروزهاهم خلق دریافت که این ایثارگران جان،نه تنهادرجهت مثبت وبرخلاف میل یاوه سرایان گام برداشتند،بلکه همواره به سم پاشی ضدانقلاب پرداختند.باری قلم کوشک ظلم را نابودمی کندوهمین قلم خانه ستم راآباد.آنانکه بامسئولیت می اندیشدبامسئولیت می نویسدوآنکه جزاین می کندشیادی راپیشه دارد.دردتاک ترکسی که فرق این دورا نمی داندویاکه نمی خواهدبداند…بکوشیم چهره آنهاکه به ماسک انسان دوستی پوشیده است به خلق بشناسانیم بکوشیم آنان راکه راه برقلم بسته اندوخودبیگانه باآن که هرروزشان به دریوزگی پست ومقام می رودومشت شان برفرق نیروهای پیشروفرومی آیددرپیشگاه خلق رسواکنیم…
6خردادماه1358روزنامه آیندگان:
سیزده روزازاعتصاب کیهان می گذرد:اعتصاب هیات تحریریه کیهان امروز وارد سیزدهمین روزخودشد.هیات تحریریه کیهان که بدنبال اخراج غیرقانونی وتوهین آمیز20تن ازنویسندگان وروزنامه نگاران کیهان دست ازکارکشید،تشکیل مجمع عمومی کلیه کارکنان موسسه کیهان رابرای حل مسائل موجوداین موسسه پیشنهادکرده است.
6خردادماه1358روزنامه آیندگان:
نامه سرگشاده اعضای تحریریه کیهان به کارگران وکارمندان موسسه:
دوستان عزیر،همکاران قدیم:نزدیک به دوهفته است ماوشماکه سال های سال هر روزباهم زندگی می کردیم ازهم جدائیم.آنچه مارابه هم پیوندمی دادیعنی روزنامه ای که معنی زندگی همه ما ومایه پیوندمابه شهروجامعه وکشورمان بودبراهی دیگرمی رود…بایدروشن شود:چه شدکه جمعی ازدوستان شماراباتوسل به حربه شایعه پردازی دروغ وافتراازکیهان راندند…دوستان شماراازکیهان راندندوبلافاصله بعد ازاخراج20عضوتحریریه کیهان،گروهی ازشماکارگران وکارمندان راکه نیات واحساسات انقلابی ومذهبی تان بازیرکی موردسوءاستفاده قرارگرفته بودبااتوبوس ازپیش آماده به مقررهبرانقلاب بردند…
7خردادماه1358مجله امیدایران،ش17
گروه سندیکای اخراجی کیهان وسایرمطبوعات که براثرمبارزه کارمندان وکارگران وبخصوص مستضعفین مذهبی بیکارشده اندتصمیم به انتشارنشریه مستقلی بنام روزنامه گله مندان گرفته اند.که می خواهنداین روزنامه رادرقطع وشکل روزنامه کیهان عصرمنتشرکنند.برای سرمایه گذاری این نشریه بصورت خصوصی سهام فروخته می شودوبعیدنیست که نشریه قوی ومتین وپرمطلب انتقادی بوسیله پروه نویسندگان قدیمی ایران متولدشود.
7خردادماه1358مجله امیدایران،ش17
ستون خیلی محرمانه:هفته گذشته درجلسه ی ویژه ای که باحضورنویسندگان متعهد،اعضای کانون نویسندگان وتنی چندازرهبران سیاسی برای بررسی وضع مطبوعات وحمله بعضی گروه های معلوم الحال وآتش زدن دفاتربعضی ازروزنامه ها برپاشده بود.محموداعتمادزاده(م-الف ب.آذین)پس ازسخنرانی مفصلی در تائیدجمهوری اسلامی ورهبری قاطعانه امام خمینی به حاضران سخت حمله کردکه چرادربرابراقدامات مخالف خوانی می کند.به آذین معتقد بودکه درشرایط فعلی ضرورتی نداردبرای دفاع ازیک نشریه خودرابانیروهای مذهبی درگیرکرد.
8خردادماه1358روزنامه آیندگان:
آیت الله سیدکاظم ‫#‏شریعتمداری‬ درپاسخ به نامه ای که ازسوی گروهی ازنویسندگان وسازمان های سیاسی درباره بحران مطبوعات برایشان فرستاده شده بود،نوشت: هرکس روزنامه یامجله ای رانمی پسنددمی تواندآنرانخواند…چنانچه مطبوعات عمدا یاسهوااشتباهی کردندآنانکه صلاحیت دارندبایدبه رفع اشتباه وایرادبپردازند…
10خردادماه1358روزنامه آیندگان:
نامه نویسندگان کیهان به شورای انقلاب:این نامه که حاوی نقطه نظرهای هیات تحریریه اعتصابی کیهان درموردبحران وتشنج اخیرکیهان وریشه وعلل آن است.10روز پیش توسط هیات منتخب سندیکای نویسندگان وخبرنگاران وتحریریه کیهان تقدیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شد.ازآنجاکه هنوزسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات وهیات تحریریه کیهان پاسخی درباره این نامه دریافت نداشته اندعین آنرابرای روشنگری مسایل که به مثابه یک امر ملی وعمومی دربزرگترین واحد مطبوعاتی کشورمی گذردوقضاوت وداوری مردم منتشرمی کند.
10خردادماه1358روزنامه آیندگان:
به علت دخالت افرادغیرمسئول درکارتحریری،سردبیری موقت کیهان کناره گیری کرد: «کاظم زرنگار»سردبیرموقت کیهان روزگذشته خودراازاین سمت کنار کشید. «زرنگار» ازنخستین روزهایی که130تن ازنویسندگان،مترجمان،خبرنگاران وخبرنگاران عکاس کیهان به عنوان اعتراض به اخراج بدون دلیل قانونی20تن ازاعضای تحریریه دست از کارکشیده بودند،سردبیری موقت روزنامه کیهان رابه عهده گرفته بود…روزنامه کیهان درحال حاضرنه رسماولی عملازیرنظریک روحانی بنام«دکترهادی»منتشرمی شود.
10خردادماه1358روزنامه آیندگان:
کیهان داردسقوط می کندنگذاریم…سقوط کیهان برای همه آنهایی که دراین موسسه خدمت کرده اندوبرای کشورلطمه ای جبران ناپذیرخواهدبود.به ماایرادگرفته اندکه وسیله بزرگ ومطمئن درابعادمملکت برای انتشارآیندگان شدیم…سقوط واقعی تیراژکیهان اززمانی شروع شدکه عده ای ناواردباحربه زوروبرخلاف تمام موازین خود راجانشین هیات تحریریه کردند…آیااین بی مسئولیتی نیست که بگوئیم گروهی کوچک ازهیات تحریریه کیهان حوادث گنبدراآفرید؟
امضاء:هیات تحریریه اعتصابی کیهان9خرداد1358عنوان مطلب ازآیندگان است.
13خردادماه1358روزنامه آیندگان
نمایندگان تحریریه اعتصابی کیهان هفته آینده به دیدارآیت الله العظمی خمینی می روند:نمایندگان تحریریه کیهان بنابودصبح دیروز(شنبه)برای ملاقات باآیت الله العظمی خمینی رهسپارقم شوندامابالغودیدارهای جاری آیت الله خمینی،این ملاقات نیزبه هفته آینده موکول شد.
13خردادماه1358روزنامه آیندگان
شایعه انتشارروزنامه کیهان:درحالیکه مذاکرات میان هیات منتخب تحریریه اعتصابی روزنامه کیهان باگردانندگان فعلی روزنامه هنوزازبن بست خارج نشده است دربعضی محافل زمزمه انتشارکیهان آزادبه همت تحریریه اعتصابی کیهان به گوش می رسد.به موجب این زمزمه هاگویاکیهانی های اعتصابی قصددارندباروی هم گذاشتن امکانات شخصی خودروزنامه ای کاملامستقل وآزادانتشاردهند.این خبرتاکنون توسط مسئولان تحریریه اعتصابی کیهان تائیدویاردنشده است.
17خردادماه1358روزنامه ‫#‏بامداد‬
آنچه امروزدرکیهان می گذرد:
ازروزی که کیهان بدست گردانندگانی تازه افتاد،فریبی بزرگ دهن به دهن می گرددکه دیری بپایدحالت حقیقی راخواهدیافت.که شاید جعلی بودن رافقط کسانی دریابندکه خوددربطن واقعه اندویاکسانی که داستان کهنه مارافراموش نمی کنند.تحولی در کیهان رخ داده که ازهرزاویه که به آن بنگریم مشخصات متعارف وشناخته شده یک کودتارادارد.زمینه ماجرا،انگیزه ها،کارپردازان وپیامدهای این تحول رافعلابکناری بکذاریم ازنام هایی که درفرهنگ همه کودتاهاپیدامی شود.(ایادی،توطئه،نقشه و..)استفاده نکنیم.این جاقصدمافقط پرداختن به کسانی است که هرکودتاگری پس ازموفقیت نخستین اعلامیه خودراازرادیورابنام آن وخطاب به آنان می خواند.ازنخستین روزمولفقیت کودتای کیهان نامه ها وپیام های تبریک به موسسه فرستاده شد.گروه هایی به اینکه حتی بدانندچه شد،بان به ستایش این«انقلاب مستضعفین»گشودند.رادیوتلویزیون دوسه روزی سخنگوی «کودتاگران»شد.پنداری که گردانندگان کیهان کنونی بایک حرکت هم بزرگترین روزنامه کشوروهم رادیوتلویزیون رااشغال کرده اند.دراین یورش تبلیغاتی کودتای کیهان به عنوان نخستین انقلاب واقعی زحمتکشان برای تسلط برابزارکارخودتلقی شده.تیتراول نخستین شماره کیهان تصرف شده غیرازاین حکایت می کرد.ودرواقع دریکی ازصفحات این شماره بجای جمله متعارف،بخش هایی ازاین مقاله رادرزیرمی آوریم نوشته شده بود:بخش هایی ازاین مقاله رادرزیرمی چینیم واین بسیار زیبا بود. مقاله ای مستقیمااززیردست حروفچین گذشته بود.وبدست خواننده می رسید.ازهمان فردانام هایی بربالای مقاله های کیهان تصرف شده،نشست.
21خردادماه1358روزنامه آیندگان:
تلگرام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات به وزیرارشادملی:جناب آقای میناچی وزیرارشادملی دولت موقت جمهوری اسلامی ایران،آنچه بنام لایحه قانونی مطبوعات منتشرشده است،نه تنهاآزادی مطبوعات راتامین نمی کند،بلکه آزادی نشروبیان را دروضعی بسیاردشوارترازسابق قرارمی دهد.بدون شک قانون اساسی آینده ایران باتصریح ممنوعیت امتیازوسانسورونیرمنع توقیف وتعطیل خودسرانه مطبوعات،آزادی نشروبیان راکه ازحقوق حقه ملت ایران است تامین خواهدکرد.
22خردادماه1358روزنامه آیندگان:
تاجرمعروف بازارتهران،مدیریت موسسه کیهان راتحویل گرفت.
23خردادماه1358روزنامه آیندگان:
بی پولی مملکت،مساله کیهان وپول کلانی که ناگهان روشد(یادداشت ابوالفضل حقیقی،کارگرچاپ):
پس ازآنچه که برکیهان گذشت ونوشته هایی که ازطریق صاحب نظران تاکنون ارائه گردیده مخلص که یک کارگرچاپ وعلاقمندروزنامه کیهان هستم لازم می دانم مطالبی رابیان کنم:…بعدازپیروزی انقلاب ایران تازمانیکه قشرهای مختلف دریک جهت خاصی حرکت می کردنددرصف های طولانی برای خریدروزنامه های عصروصبح لحظه شماری می کردندوگاهی روزنامه راازبهای تعیین شده بیشترهم می خریدند. ولی دقیقابعدازچندانتصاب ازطرف دولت،گروه هایی شروع به انتقاددرروزنامه هاکردند وگاهی اظهارنظرهایی نیزازجانب نویسندگان روزنامه ها،که درواقع هشدارهای به موقع بود،درستون مطبوعات دیده شدوهمین به مذاق افرادی خوش نیامدوگروه های فشارازهمین لحظه شروع شدبه فعالیت کردتاآنجاکه گاهی تعدادمعدودی افراد خواستارتصفیه یاتعطیل روزنامه هابودند.بعدازگذشت کمتراز2ماه درروزنامه کیهان دو واقعه مهم روی می دهد:اول کارگران خواستار تصفیه درمحیط کیهان می شوندواسم هفت نفرازنویسندگان راکه«ناپاک»تشخیص می دادنددرلیست سیاه قرارمی دهند و عجیب اینکه صبح همان روزتعدادافرادباصطلاح ناپاک به21نفرمی رسد.وچون افراد هیات تحریریه تاروزنامه نسبت به اخراج این افراداعتراض می کننداعتصاب هیات تحریریه پیش می آید…شگفتی من ازآنجاست که می بینم بااینکه کارگران روزنامه کیهان به حضورامام می رسندوکارآنهاموردتائیدقرارمی گیردومردم همچنان روزنامه را بخاطراینکه کارگران انتشارمی دهند،خریداری می کنندومدام درانتظاربازگشت هیات تحریریه به خانه خودشان-یعنی کیهان-هستند.ناگهان یک یاچندبازاری روزنامه رامی خرندوازهمین لحظه آنچه که برمطبوعات گذشت ومی گذرد،ذهن مرامشغول می کند..سوال می کنم،سوال می کنم صاحب اصلی کیهان چه کسانی هستند. آیاباآنهایی که درمرز60سالگی ویانوجوانی وباهزاران امیدوخون دل کیهان راوسعت بخشیده اندبایدواردمعامله می شدندیابامصباح زاده که ازطریق همین افرادزحمتکش وارث ثروت 850میلیونی است؟
26خردادماه1358روزنامه آیندگان:
آنچه امروزدرکیهان می گذرد؛به قلم«‫#‏مهدی‬ ‫#‏سحابی‬»:آنچه اکنون درکیهان می گذرد کمابیش داستان کهنه وتکراری کسانی است که تحولات اجتماعی توسط آنان با شرکت فعال آنان وگاهی نیزبخاطرآنان وبه هرحال همیشه بانام آنان صورت می گیرد اماخودازاین تحولات ثمری نمی بینندوبکناری می نشینندوباسرخوردگی بهره برداری دیگران رااززحمت خودنظاره می کنند…تحول درکیهان رخ داده که ازهرزاویه که به آن بنگریم مشخصات متعارف وشناخته شده ی یک کودتارادارد…رادیووتلویریون دوسه روری سخنگوی کودتاگران شد…
27خردادماه1358روزنامه آیندگان:
تظاهرات واعتراض علیه آیندگان دراهواز:
اهوازخبرنگارآیندگان-روزگذشته گروهی ازکارکنان کارخانجات لوله سازی اهوازوابسته به شرکت نفت به عنوان اعتراض به چاپ خبری درآیندگان به دفترنمایندگی این روزنامه حمله بردندوبسته های روزنامه رادرخیابان به آتش کشیدند.اعتراض این گروه به خبرپشتیبانی آنان ازسه زندانی شرکت نفتی وپیوستنشان به جمع متحصصنان بودکه بشدت آنراتکذیب کردند…مهاجمان قصدبه آتش کشیدن ساختمان آیندگان را داشتندکه بادخالت ‫#‏پاسداران‬ انقلاب اسلامی این شهرماجرافرونشست وموضوع با گفت وگوحل شد.
28خردادماه1358 ‫#‏مجله‬ ‫#‏امید‬ ‫#‏ایران‬:
مطبوعات ایران هفته گذشته شاهدیک رویدادکاملااستثنایی درخانواده خود بود.
بدین معنی که اعلام شدموسسه بزرگ مطبوعاتی کیهان راآقای مهدیان تاجرآهن خریده ومدیریت تازه ای دراین موسسه برسرکارآمده است.
بدنبال ناراحتی های داخلی کیهان واقدام عده ای ازکارگران وکارمندان موسسه در اخراج20تن ازاعضای هیات تحریریه که به اعتصاب دیگراعضای تحریریه انجامیدو انتشار روزنامه بوسیله کارگران وکارمندان،پیش بینی وقایعی دراین موسسه می شد که هفته گدشته خریداین موسسه رسمااعلام شد.
آقای حاج مهدیان خریدارموسسه کیهان که درمطبوعات به عنوان تاجرآهن معرفی شد،تنهایک تاجرآهن نیست،بلکه ازچهره های مبارزمذهبی است که دررژیم پیشین درگروه مبارزین حسینیه ارشادوهم چنین دررهبری اعتصاب ‫#‏بازاریان‬ نقش داشت ودر محافل مذهبی چهره شناخته شده ای است.
حاج مهدیان درباره نوع خرید موسسه کیهان دریک مصاحبه به مخبرین گفته بودکه من دیناری بابت خرید موسسه به مصباح زاده صاحب آن نپرداخته ام.زیراموسسه بابت بیمه ووام های دریافتی مبالغ هنگفتی بدولت بدهی داردوپول ماشین آلات و خودموسسه آنقدرنیست که حتی تمامی بدهی موسسه راتامین کند.باوجوداین اظهارنظرصریح،معلوم می شودکه ازاین معامله چیزی دست دکترمصباح زاده رانگرفته ودرحقیقت مصباح زاده پول کیهان راقبلاازطریق وام گرفته وصاحب جدیدکیهان سرمایه خریدکیهان رابه بانک هاپرداخت خواهدکرد.امام چگونه وبه چه میزان هنوزدقیقامعلوم نیست…
….باوجودتلاش فراوان حاج مهدیان برای بازگردانیدن گروه اعتصابی کیهان به هیات تحریریه تاوقتی مجله ماروزپنج شنبه زیرچاپ می رفت،موفقیتی حاصل نشد.ازطرفی گفته می شوداعتصابیون کیهان جسته وگریخته درصددانتشارکیهان آزادهستندکه در آنصورت مشکلانی ازقبیل امتیازوسرمایه گذاری وچاپخانه برسرراه شان کمین کرده است.امایک نکته رانباید ازنظردورداشت که خریداران وخوانندگان کیهان عمیقا باسبک وروال همین گروه اعتصابی وابسته بودندوبه همین دلیل پس ازماجرای اعتصاب کیهان عملامقادیرقابل ملاحظه ای ازفروش خودراازدست داده ومدیریت جدیدکیهان بایددر درجه اول برای بالابردن تیراژ،گروه های جدیدی خواننده بیابدکه طرزفکرآنان باخریداران سابق متفاوت باشد.
آقای مهدیان رسمااعلام کرده کیهان درچارچوب سیاست اسلامی منتشرمی شود ونخستین شماره حاصل استقرارمهدیان درکیهان که روزچهارشنبه منتشرشد کاملاحکایت ازتاثیروی درتدوین وتنظیم اخبارمذهبی داشت که به نظرکامل می آمد.
مدیریت جدیدکیهان به احتمال بسیارزیاددرکادرزن روزوکیهان ورزشی نیزتغییراتی خواهد دادودرآنصورت مساله همکاری کادرهای فعلی بامدیریت جدیدنیزبایدحل شود. بدنیست درحاشیه مطلب به عنوان یک اصل حرفه ای یادآوری کنیم که کارکنان اعتصابی کیهان ازچهره های مبارزوشجاع مطبوعات مابودندکه حقوق آنان طی سالیان درازخدمت به این مملکت ومبارزه بانادرستی وفسادودیکتاتوری بایدمحفوظ بماند.
16تیرماه1358روزنامه آیندگان:
یکی ازمدیران باسابقه موسسه کیهان:کیهان غصب شده است!
مدیرسابق امورمالی موسسه دومین نامه افشاگرانه رامنتشرکرد:
نمی دانیم مدیرجدیدکیهان به نمایندگی ازوکدام مرجع رسمی موسسه راتصاحب کرده است؟مدیران سابق کیهان دست جمعی استعفاکرده اند.
درپی انتشارنامه افشاگرانه مدیرسابق امورمالی موسسه کیهان که ورشکستگی موسسه راخلاف واقع دانست روزگذشته یکی دیگرازمدیران باسابقه کیهان در تماسی باآیندگان ماجراهایی که دریکی دوماه گذشته براین موسسه گذشت یک توطئه ازپیش طرح شده دانست واعلام کردموسسه کیهان که حداقل یک میلیاردتومان ارزش ماشین آلات وآموزش کادربدون محاسبه ارزش سرقفلی یک موسسه27ساله مطبوعاتی است،غصب شده است…فعلا به این خلاصه بسنده کنم:موسسه کیهان یکی ازپایدارترین،مطمئن ترین وبارورترین واحدهای تولیدی چاپ می باشد.موسسه کیهان دارای ارزش بالقوه بیش ازیکهزارمیلیون تومان است. موسسه کیهان درسال گذشته ریان نداشته وحتی منافعی هم عایدداشته است…
23تیرماه1358روزنامه آیندگان:
نویسندگان اخراجی کیهان:بازگشت به کیهان راخدمت به سانسورواختناق تلقی می کنیم.
نویسندگان اخراجی کیهان که زیرنامه تحریریه کیهان آزاد،خوددرتدارک انتشارروزنامه هستند،باانتشارنامه ای اطلاع دادندموسسه کیهان راغصب شده می دانند.
23تیرماه1358روزنامه آیندگان:
زن روزامروزمنتشرنشد.تحریریه زن روز دراعتراض به ‫#‏سانسوردست‬ ازکارکشیدند. مجله ی #زن روزکه روزهای جمعه منتشرمی شود،دیروزانتشارنیافت.نویسندگان این مجله اعلام داشتندکه مجله ای که درآینده دوریانزدیک به نام زن روزمنتشر خواهد شدساخته وپرداخته آنان نیست.نویسندگان زن روزبه سانسورخودسرانه وآشکاراز سوی کارگران چاپخانه ای کیهان که درمورددومطلب جمله اعمال شده است، معترضند..هیات تحریریه زن روز به عنوان اعتراض به این سانسوردست ازکارکشیدند وطی نامه ای به دکترمبشری سردبیری کل کیهان اعلام کردند مسئولان سانسور مجله باید معرفی ومجازات شوند.
23تیرماه1358روزنامه آیندگان:
نامه سرگشاده #کانون #نویسندگان ایران به سردبیرکل کیهان،آقای مبشری:درنشیب های دشواری،یاران خویش راتنهانگذارید.
آقای اسدلله مبشری،آیادست های مشکوکی که روزنامه کیهان راازاوجی که در گذشته نزدیک به عنوان پرخواننده ترین روزنامه ایران می داشت تاحضیض کنونی یعنی تاپایگاه یکی ازکم خواننده ترین روزنامه های ایران پاپیش آورده است،براستی نمی شناسید؟آیاسردبیری چنین روزنامه ای نام نیک شمارابه خطرنخواهند افکند… هیچکس باور نمی کردکه شمابه این سادگی دردام توطئه ای بیفتیدکه درآن دست های پلید #ارتجاع واستبدادازهمه سوآشکاراست.شگفتی دوستان شمادرکانون نویسندگان ایران وهمه کسانی که شمارابه نیک نامی وپاکدامنی ونیک خواهی می شناسندازاینجاست که اینان می دانندکه شمادرزمینه مسائلی که برای روزنامه کیهان پیش آمده است به هیچ روی ناآگاه نیستید…دوستان شما درکانون نویسندگان ایران امروزنیزچشم امیددوخته اندوازشمامی خواهندکه به حضورخوددرموسسه کیهان نگاهی دوباره بیفکنید.آیادشمنان آزادی وبیان وقلم دراین برش ازتاریخ تکامل جامعه ایرانی نمی خواهندونمی کوشندتاازاعتبارفرهنگی واجتماعی شمابرضدهمه آزادی های انسانی بهره برداری کنند؟…(کانون نویسندگان ایران23تیرماه1358).
26تیرماه1358روزنامه آیندگان:
مبشری ازکیهان می رود:دوهفته پیش برای نجات کیهان آمده بود.
درپی اختلاف نظرهایی که روزگذشته روی داد،گفته شده است اسدالله مبشری از کیهان می رود.این اختلافات برسرارائه نوع خبرونیزدرج مقالات انتقادی بوجود آمد و مبشری تهدیدشدکه اگربخواهدکیهان رابه این شکل اداره کند،بااعتراض وراهپیمایی روبروخواهدشد.
کامبیزفرخی معاون مبشری-که دامادوی نیزهست-دراین مورددیشب به آیندگان گفت:افرادغیرمسئول می آینددرکارهادخالت می کنند،تهدیدمی کنند،می گوینداین خبررانگذار،آن مقاله رابگذار.یااین خبررابگذار.بااین وضع ادامه کارممکن نبود.ازهمین رو دیروزبحث های شدیدپیش آمد،مزاحمت ایجادکردند.ونگذاشندکارکنیم.حتی تهدید کردندکه دوباره درداخل موسسه راهپیمایی برپامی شود.
معاون سردبیرافزود:درکشمکش های دیروز،شیخ هادی حضور داشت و تهدید کرد و سرانجام آنچنان وضعی پیش آمدکه مبشری خطاب به شیخ هادی گفت تواصلا صلاحیت نداری.دراین کشمکش هااعلام شد:مبشری که دوهفته برای نجات کیهان آمده بودباحالت اعتراض ازکیهان رفت.
آخروقت دی شب«محمدبلوری»ازنویسندگان قدیمی کیهان به آیندگان گفت:کارگران وکارمندان کیهان ازتوطئه ای که علیه کیهان چیده شده بودآگاه شدند.ازهمین روی شب گروهی ازآنان به تحریریه آمدندواعلام پشتیبانی ازمبشری واعضای تحریریه کردند.
بلوری گفت:مبشری استعفا داده است.وازکیهان رفته است.
26تیرماه1358روزنامه آیندگان:
دراعتراض به اظهارات شیخ عیسی خاقانی که درشماره دیروزچاپ شده بود:حمله به دفتر آیندگان درخرمشهر و #آبادان:
دیروزگروهی ازمردم #خرمشهروآبادان دراعتراض به مطلبی که به نقل ازشیخ عیسی خاقانی برادرشیخ محدطاهرآل شبیرخاقانی درآیندگان دیروزچاپ شد،به دفاترآیندگان دراین شهرحمله کردندوکلیه روزنامه ها،مداراک وآرشیو رابه خیابان ریختندوازبین بردند ویاآتش زدند.
27تیرماه1358روزنامه آیندگان:
خبرنگارآیندگان درخرمشهردیروزتلگرام به دفترمرکزی آیندگان مخابره کرد:
#تهران،خیابان جمهوری اسلامی،روزنامه آیندگان،سازمان شهرستانها،رونوشت به فرمانداری خرمشهرودادستانی انقلاب اسلامی استان خوزستان.درتاریخ 25تیرماه1358خبری درصفحه دوم غیرواقعی بوده،درروزنامه آیندگان درج گردیده بود. که باعث شدمردم خشمکین شده وبه دفترنمایندگی حمله نمایندکه کلیه وسائل نمایندگی که بیش ازچهارصدهزارتومان ارزش داشته ومتعلق به اینجانب ازبین برود و مبلغ سیصدوچهل هزار ریال ازوجه نقددرکشومیزبوده بوده مفقود گردیده.مهاجمین قصدحمله به خانه ام رابرای آزارخانواده ام داشتندکه فعلا بادخالت پاسداران انقلاب منتفی شده است.خرمشهری.لاری.
7مردادماه1358روزنامه آیندگان:
روزنامه کیهان آزادباامتیازدهگان بزودی منتشر می شود.
15مردادماه1358روزنامه آیندگان:
مبشری سفیرایران در #یونسکوشد.موسسه کیهان درمالکیت بنیادمستضعفین قرارگرفت.(مهدیان)حسین مهدیان مدیرموسسه کیهان درگفت وگویی اختصای باخبرگزاری پارس اعلام کرد:که موسسه کیهان درمالکیت بنیادمستضفان قرارگرفت.
16مردادماه1358روزنامه آیندگان:
انتشار #کیهان آزادبانام«آزاد»ادامه می یابد.آخرقوت دیشب دراین باره بیانیه ای تنظیم شد.
17مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
روزنامه آیندگان تعطیل شد:
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درباره روزنامه آیندگان:بسمه تعالی باتوجه به مدارک واسنادموجوددرپرونده شرکت انتشار آیندگان،دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصمیم به قطع فعالیت روزنامه نامبرده گرفت،که انجام گردید…روزنامه آیندگان باهمکاری وکمک سرمایه عمده #اسرائیل تاسیس شده که درمقابل آن روزنامه موظف خواهدبودکه ازاسرائیل غاصب وستمگر برعلیه اعراب حمایت کند.
17مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
چندتن ازاعضای هیات تحریریه آیندگان بازداشت شدند:
بدنبال تصویب لایحه قانونی مطبوعات ساعت30/12دقیقه بعدازظهر،ماموران دایره تحقیقات دادستانی به دفتر روزنامه آیندگان رفته وطبق حکم هادوی دادستان کل انقلاب دفتر نمایندگی روزنامه آیندگان راتعطیبل کردند.
ظاهرادوتن ازاعضای شورای سرردبیری آیندگان«گوران»و«نائینی»توسط ماموران این گروه توقیف شده اند.درتماسی باتنهامدیرباقی مانده روزنامه«اسدالله خانلو»مدیرداخلی چاپخانه آیندگان علل تعطیل روزنامه وتوقیف ساختن هفت تن ازاعضای تحریریه راازوی جویاشدیم.
«خانلو»گفت:وقتی سروصدای لایحه مطبوعات وتصویب آن بلند شد،ماگمان بردیم که امروز وفرداباید فاتجه روزنامه رابخوانیم.ماساعت5درکیهان خواندیم که لایحه تصویب شده ولی آنهاساعت یک بعدازظهرآمدندواستدلالشان این بودکه روزنامه باسیاوموسادوسازمان های جاسوسی خارجی درارتباط بوده است.دونفرازاعضای تحریریه هم به اسامی«گوران«و«نائینی»را بازداشت کردند…می خواستندچاپخانه راهم توقیف کنند که مانگذاشتیم.گفتیم این خانه ماست.کارنمی کنیم ولی اینجاراهم کنارنمی گذاریم.شمااول بایدتکلیف ماراروشن کنیدوبیائید تمام دستورهارا بما ابلاغ کنید.بگویندچیزی چاپ نکنید ماهم چاپ نمی کنیم.ولی این دلیل ترک اینجانیست…ماازهرمرجع حقوقدانی که می پرسیم اینکارراغیرقانونی می داند.این جایک شرکت خصوصی است.ومتعلق به داریوش همایون نیست.همایون راماخودمان دوماه قبل ازانقلاب ازرورنامه بیرون کردیم.ساختمان روزنامه متعلق به اوقاف است والبته بصورت استیجاری دراختیاریک شرکت چهار،پنج نفری که مشخص هستندو اسم شان هم ثبت شده است.اجاره شان هم تاکنون درست وکامل وسروقت پرداخت کرده اند.درحال حاضر روزنامه ها ی کیهان آزاد وستاره اسلام،ندای آزادی و آزادی دراین جابه چاپ می رسند.
18مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
عکس العمل های توقیف آیندگان؛مصاحبه با یک مقام دادستانی:
یک مقام آگاه دایره تحقیق دادستانی انقلاب تهران اطلاعاتی ازجریان دستگیری11تن ازمدیران واعضای هیات تحریریه آیندگان دراختیار روزنامه انقلاب اسلامی قرارداد.
این مقام ضمن اعتراض به نوشته های مغرضانه بعضی ازنشریات، درقبال این قضیه گفت:وقتی ما به #آیندگان رفتیم حکم دادستانی را به آقای«نورالله همایون»-پدرداریوش #مایون #وزیر #اطلاعات سابق-که یکی ازسهامداران ومدیران شرکت انتشارات آیندگان است نشان دادیم.بعدازآقایان«نائینی»و«اخلاقی»دوتن ازمدیران شرکت آیندگان خواستیم که کارمندانی راکه می روند تایید کنند بعدگویاخبرنگاران شمابامدیرداخلی چاپخانه آقای«خانلو»تماس گرفته اندوایشان هم تنهااسم نائینی واخلاقی رابعنوان بازداشت شدگان اعلام کرده وعمدا اسم همایون رانیاورده است.آیا غیرازاین است که اینها می خواهند رد پای عوامل بیگانه درروزنامه آیندگان رامحو کنند؟این آقای همایون درروزنامه نقش مهمی دارد.ازمدیران وسهامداران اصلی آیندگان است.ماآقایان نائینی واخلاقی و8تن دیگررابرای بازجویی وتحقیقات به داستانی بردیم.بعدکارمندان روزنامه آیندگان آمدندبه ساختمان واشیاء ولوازمات راباخودبردند…
18مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
پیغام امروز منتشرنشد.
پیغام امروز دیروزانتشارنیافت.شورای نویسندگان پیغام امروز ضمن اطلاعیه ای علت عدم انتشارروزنامه پیغام امروز راتهدیدهایی دانست که ازسوی بعضی گروه ها به متصدیان چاپخانه ای اعمال شده وچون کارگران چاپخانه به علت تهدید وارعاب محل کارخوراترک کردند،این روزنامه دیروز منتشر نشد.
20مرداد سال 1358روزنامه بامداد:
انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روش مطبوعات:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خودنوشت:«ما از عمل قاطع دادگاه انقلاب حمایت می کنیم.این به گمان ما عمل صحیحی بود که با تاخیر انجام گرفت.نقش مطبوعات و اثرات آن بر جامعه نیازی به تشریح ندارد.نشان دادن چهره های گوناگون ضد انقلاب نیز که اینک از هر سوی بگونه ای رخ می نماید برای ملت رنجدیده و هوشیار ما که کمر زیر بار ضریه های خیانت و توطئه تاکرده است واکنون دشمن را در هر چهر های می شناسد دیگر جلوه ای ندارد…مزدوران قلم بدست،فرمان های خیانت وخدعه را برخون شهیدانمان نگاشته ووقتی دیدندآزادی بیش از آن است که گمان می برند خود کانون توطئه و مرکز ثقل تحریک ها وتشنج ها شدند…روزنامه آیندگان یکی از نمونه های کامل ومشخص این ارگان ونطفه ای حرامزداه بود.نطفه های حرامزاده ای که از پیوند نامشروع وخیانت آلود چپ وراست بوجود آمد وبرعلیه انقلاب اسلامی که می خواهد و می تواند مستقل از هر جهت راه نجات انسان را بنماید براه افتاده اند…مدارک روشنگر و غیر قابل انکاری که از سوابق این روزنامه وگردانندگان دست نشانده آن توسط دادگاه انقلاب ارائه شده نیازی به بحث ذوباره ندارد.تکیه ما بر ادامه این عمل انقلابی است.». 20مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
توقیف روزنامه(سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی):
ازشگفتی های انقلاب اسلامی ما یکی این است که برای انتشار روزنامه ها هیچ گونه محدودیتی بوجودنیاوردند.درجهان ما،این تنها انقلاب است که تمامی محدودیت های رژیم سابق راازبین برد.ومحدودیت جدیدی رابرای انتشارروزنامه بوجودنیاورد. درهیچ کجای دنیانیست که انقلاب شده باشدوبه روزنامه ها ی مخالف رژیم انقلابی اجازه انتشارداده شده باشد.
آیا وقتی انقلاب مارفتارهای مخالف رفتارهمه انقلاب هارادرپیش گرفته،وظیفه سنگین همگان بخصوص مطبوعات نیست که منتهای مراقبت رانمایندتااین آزمایش باموفقیت روبروگردد؟…
بگمان ماروزنامه نگارانی که دررژیم سابق ازراه تحریف حقیقت وایجاداسباب ترس و تخدیرازعومل مهم پابرجایی آن رژیم بوده اند،باید درعداددشمنان اصلی انقلاب قرارمی گرفتندوزودتر ازدیگران محاکمه می شدند…
باوجوداین همه توقیف رونامه باید مستند به دلیل ومدارک ومسبوق به توضیح کافی برای مردم باشد.
دلایلی که دادستان انقلاب بعدازتوقیف روزنامه آیندگان منتشرکرد،دلایلی نبودندکه ناگهان پیدا شده باشند ویاانتشارشان به مسئولان این روزنامه امکان ازبین بردن آثار آنهارابدهد.اسنادمنتشره همه به عصر پیش ازانقلاب راجعند ومسئولان فعلی می گویند باآن عصر ومسولان آن دوره بریده اند…
دادستانی مدعی است که هنور پول بحساب روزنامه می ریزند.سنداین دعوی کجاست؟باوجودآنهمه #پول آگهی که شرکت نفت ودیگرموسسات دولت روزانه بحساب این گونه روزنامه ها می ریزند،هنوز محتاج دریافت پول ازایادی دشمنند؟
مسله مسئله روزنامه ای که جعل وتحریف وتوطئه را اساس کارخود قرارداده است،نیست؛مساله بسیاربزرگتری درمیان است وآن ایجادرویه درتوقیف روزنامه لااقل پیش ازآگاه شدن مردم ازقطعیت دلایل جرم است.
…بنای کج راباکج گذاشتن پایه می گذارندواین آن سنگی نیست که کج گذاشتن به اساس انقلاب اسلامی ما صدمه نزند.برماست که باپیگیری #توقیف #روزنامه رادنبال کنیم.اگرتوقیف بحق بودبی هیچ باکی وباتمام قوا ازآن دفاع خواهیم کردواگربناحق بود،بازبدون هیچ تهدیدی باآن مخالفت خواهیم کرد.
21مردادماه 1358:روزنامه بامداد:
#سازمان #مجاهدین #انقلاب #اسلامی فردا مردم را به راهپیمایی علیه آیندگان دعوت کرد.
22 مردادماه 1358روزنامه بامداد:
وزیرارشاد،دکتر میناچی:
روزنامه های داخلی همان تهمت هایی را بما می زنندکه مطبوعات خارجی می زنند.لایحه مطبوعات برای آزادی نویسندگان ومطبوعات متعهد است …».
22مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
تظاهرات دیروز دانشگاه به درگیری های خونین انجامید؛به نظرمی رسدعوامل ساواک درهردوطرف،آتش بیارمعرکه بودند.
حبهه دمکراتیک ملی ایران به عنوان اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان روز گذشته تمامی گروه ها را به یک راه پیمایی دعوت کرد.این راهپیمایی قراربوداززمین چمن دانشگاه تهران به سمت محل انتشارآیندگان ادامه پیداکند…گروه های مخالف روزنامه آیندگان درخیایان های داخل دانشگاه(اطراف چمن )به راهپیمایی مشغول بودند.وپلاکاردهایی به همراه داشتند.دراین پلاکاردهاخوانده می شد:«همصداشدن رادیواسرائیل بامزدوران داخلی دلیل دیگری»وشعارمی دادند«قلم بدست مزدوراعدام باید گردد»،«شورای آیندگات اعدام باید گردد»،«توقیف آیندگان موردتائید ماست»…خبرنگارمابه چشم خوددیده است حدودساعت6بعد ازظهریک کامیون قرمز رنگ که حامل زیادی سنگ وآجربود،درخیابان انقلاب نرسیده دردانشگاه بارخودراخالی کردوبه سرعت ازمنطقه دورشد..درهمان لحظه اول سنگ باران حدود100نفرزخمی شدند…
روزنامه جمهوری اسلامی درگزارش خودمی نویسند:«گروه های مخالف ازهرگونه تهاجمی(طرفداران جبهه دمکراتیک)که نوعاساک های سفری محتوای قلوه سنگ همراه داشتند،به مخالفین خودحمله می کردند.گروهی درمیدان24اسفندسابق کمین کرده وباآمادگی قبلی باسنگ ومیله های آهنی وچماق وحتی کپسول های گازاشک آور به گروه های اسلامی وعابرین پیاده بری ایجادرعب حمله ورشدند»…
23مردادماه1358#روزنامه #انقلاب #اسلامی:
بدنبال دعوت«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»ازطبقات مختلف مردم برای محکوم کردن«آیندگان»تظاهراتی باشرکت صدهاهزارنفرانجام گرفت.ودرپیشاپیش این تظاهرات کنندگان یک عده موتورسوار نیز حرکت می کردند…درمواردی متاسفانه این تظاهرات باخشونت روبروگردید…درجلوی درب دانشگاه دختری بدون حجاب راکه درداخل دانشگاه کتک خورده بود،بیرون آوردند.این دخترتمام پیراهنش پاره شده بود.وبدن عریانش نیزنمایان شده بود…دراین زمان مردهنوزمشغول دادن شعارهایی ازقبیل«مزدوران مطبوعات نابودبایدگردند»و….بودند…همزمان باسخنرانی دربیرون دانشگاه،حجت الاسلام«#هادی غفاری»پسرمجاهدشهید«آیت الله غفاری»درزمین چمن دانشگاه سخنرانی می کرد.حجت الاسلام غفاری درسخنرانی اش به تمام گروه های منافق حمله ورشده و تمام کمونیست های ایران رامارکسیست های کارتریسم خواند…
29مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
پیغام امروز به اتهام توطئه توقیف شد
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب:چون روزنامه پیغام امروزکه موسس آن«عبدالرسول عظیمی»رشوه خوارمعروف،که مدارک رشوه خواری وضدخلقی بودن ایشان درپرونده های مربوطه ثبت است،به سردبیری فعلی آن«رضامرزبان»مدیحه سرای شاه سابق اقدام به توطئه وتحریف حقایق درجریان تظاهرات روزنامه آیندگان،هم چنین تحریک شورش ضدانقلابیون در«پاوه»پرداخته است،لذااین روزنامه ازاین تاریخ توقیف وهیات تحریریه آن مطابق قانونی محاکمه خواهندشد.
29مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:
اخطاردادستان کل انقلاب به روزنامه بامداد؛موسسه مطبوعاتی بامداد،عطف به مطالب مندرج درستون سوم،صفحه اول نشریه،مورخ بیست وهفتم مردادماه58،شماره84تحت عنوان پیام امام خمینی به مناسبت روزقدس،که درآن باتیتردرشت نوشته شده (امام به قشرهای فاسدوگروه های چپ روآمریکایی هشدارداد)اظهارمی داردکه کلمه«غیرآمریکایی»ازجمله فوق حذف شد.وهم چنین درجای دیگر نوشته شده که(پاسداران انقلاب موظفند مجلاتی که درغیرمسیرملت قلم می زنندتمام آنهاراتوقیف کنند)متذکر می گرددکه بجای«دادستان انقلاب»،«#پاسداران انقلاب»نوشته شده است.نظربه اینکه نوشتن تیترهای تحریف شده باعث تحریک وانحراف افکارملت عزیزمی شود،اخطارمی گرددتاازاین قبیل تحریکات جداخودداری نمایندوالااقدامات جدی تری به عمل خواهدآمد.
30مردادماه1358روزنامه بامداد:
بدستور دادستان انقلاب اسلامی تهران 26 روزنامه ومجله توقیف شد.از سوی دادستانی دادسرای انقلاب اسلامی تهران با انتشاراطلاعیه ای تعداد 26 نشریه به شرح زیر توقیف شدند:
خلق،پیکار،کار،مردم،کارگر،طوفان،بهلول،حاجی بابا،آهنگر،مش حسن، آزاد، وحدت،بختک،امیدایران،تهران مصور،آرمان،جوان،یولداش،آذربایجان،چه باید کرد، تهران،صدای میلیون آزادی،گزارش روز،وجوشن.
*نکته:
بی شک سرویس های جاسوسی سیا وموسادآمادگی لازم برای حضورونفوذبعدازپیروزی بهمن57راداشتندوبه کمک ایادی خود(وازجمله نیروهای #ساواک)اولین گام آنان رخنه وتفرقه بود.
متاسفانه عدم صحه صدروتحمل یکدیگر،بعلاوه شیطنت برخی،مزیدعلت شد.ولذا از همان سال نخست پیروزی #انقلاب 57گروه های فشار وخودسرنیزمتولد وتاالآن ردپا وحضورشان رادرهمه جامشاهده می کنید.
آنان بوسیله رانت قدرت،افکارعمومی رابه سمت خودبرده وبوسیله مردم حکم صادرکردندو #قانون نوشتند.
مردمی که ازهمان سال نخست،بوسیله اعمال سانسوردرقرنطینه قرارگرفتندوآگاهی واطلاع رسانی کانالیزه وهدایت شده دریافت شد.
37سال گذشته،ولی همان شیوه ها هنوزهست!
#محمد #شوری(#نویسنده و #روزنامه نگار)اردیبهشت1395
#چندسال پیش #روزنامه،آیندگان #پیغام امروز #کیهان#بامداد #انقلاب اسلامی #بازرگان #مرزبان #خمینی #کمونیست #مارکسیست #چپ #لوموند #فرقان #دفترامام #آمریکا #اسرائیل #ساواک #مطبوعات #موساد #سیا #بنی صدر #کانون نویسندگان #انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات #روزجهانی آزادی مطبوعات #وزارت ارشاد #میناچی #لایحه مطبوعات #افکارعمومی #حزب جمهوریخواه #مفتح #حزب جمهوری اسلامی #سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی #ابوالفضل قاسمی #حزب ایران #همایون #وزیراطلاعات #هاشمی رفسنجانی #کروبی #مهدیان #مقدم مراغه ای #سانسور #جاما #جامعه روحانیت #هادی غفاری #چریک های فدایی خلق #طالقانی #مجله جوانان #تهران مصور #آهنگر #ساعدی #دانشگاه،دانشجو #کارگر #بامداد #بهنود #مختاری #آزادی #خواندنیها #قلم #شریعتمداری #قطب زاده #یزذی #روحانیون #مصدق #صداوسیما #رادیوتلویزیون #احزاب #خودسر #زن روز #انقلاب57 #خرمشهر #هادوی #دادستاتی انقلاب #دادگاه #نائینی #محمد #شوری #فیس بوک #شاملو

‫#‏چندسال‬ پیش(42)‫#‏پیغام‬ امروز به ‫#‏آیندگان‬(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش اول
17اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازپیغام امروز،15اردیبهشت58؛رضامرزبان:آقای نخست وزیربرای رفع تجاوزعلنی به آزادی بیان چه می کنند؟
جناب آقای مهندس ‫#‏بازرگان‬ نخست وزیر دولت موقت انقلاب!
ازدوهفته پیش فشاراختناق وترورعلیه«پیغام امروز»به جایی رسیده است که امکان هرنوع تحمل وشکیبایی راازنویسندگان وکارکنان روزنامه سلب کرده.لشگرکشی چندصدنفری عصرانه به روزنامه؛مراجعات تهدیدآمیز وتوام باهتک حرمت درساعات مختلف روزنامه باعث شده است که آنهاشرایط ناامنی وبطورمخفی ونیمه پنهانی به نشرروزنامه بپردازند…این مزدوران یاسربازان ‫#‏ارتجاع‬ و#فاشیسم برای تحمیل خودبه روزنامه هایی چون کیهان،اطلاعات وآیندگان یک برگردان نادرست داشتند،به آنهامی گفتندموضعشان راروشن کنند،ولی ما ازآغازموضع خودراروشن کرده بودیم.وجای این ایراد هم نبود.اینان اگرروزنامه خوان هستندمی توانستندپیغام امروز راکه موضعی روشن داردبخوانندوبه این هجوم های وحشیانه وسلب آزادی وامنیت نیازی نیست. اماماجرابگونه دیگری است افرادی ناآگاه وآلت دست که درمیان آنهانطفه های شرارت کم نیستندبنبال شعاری ناهنجاروغیراسلامی برای ایجاداختناق ومحوآزادی بیان هدایت شده اندآن اندیشه های خالی ازتعادل روانی که میان مردم ایران شمشیری گذشته است وآنهارابه مسلمان وغیرمسلمان یامذهب ولامذهب تقسیم کرده نمی تواننددرقبال آنچه داردپیش می آید احساس مسئولیت بکند.
20اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
‫#‏آیت‬ الله ‫#‏خمینی‬ درمصاحبه ای با ‫#‏لوموندگفت‬:«چپ گرایان دراین جنایت هیچ دخالتی نداشته اند».
عمال آمریکادرجریان این ترورهاخودراپشت سازمان مذهبی دروغین ‫#‏فرقان‬ پنهان کرده اند.
آیت الله خمینی درمصاحبه ای که با«اریک رونو»مفصرنامدارروزنامه«لوموند»داشته و درشماره دیروزاین نشریه چاپ شد،نکاتی درباره دخالت چپ گرایان درترورها،مساله ‫#‏سانسورواوضاع‬ اقتصادی ایران عنوان کردند.امام درپایان گفت:به شکرانه وطن پرستی واتحادملت ماپیروزخواهیم شد.
22اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
دواطلاعیه از#دفتر ‫#‏امام‬:بسمه تعالی؛آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکارشهادت استادآیت الله مطهری نوشته است دروغ محض است.این روزنامه که ازاول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی وبرخلاف مصلحت ملت مسلمان داشته است،موردتائیدمسلمانان متدین وانقلابی نبوده ونیست؛وامام فرموده اندکه این روزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانندومطالب مندرج درآن هرگزموردتائیدشان نیست وحساب هیات تحریریه این روزنامه ازکارکنان مسلمان ومتعهدآن جداست.
بسعه تعالی؛آنچه درروزنامه پیغام امروزراجع به تشکیل شورای ملی بفرمان امام مرکب ازاحزاب مذهبی وغیرمذهبی وسیاسی نقل شده است،دروغ محض می باشدودفترامام این مطلب راشدیداتکذیب می کند.این دفترمصمم است درمقابل اخبار دورغ وانحرافی که موجب ازهم پاشیدگی وحدت همه قشرهاباشدعکس العمل مناسب نشانه دهدونظرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی رادرباره این چنین روزنامه هااعلام دارد.
23اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:
آیاانتشارآیندگان بایدادامه یابد؟
آیندگان پنج شنبه20اردیبهشت،برای ماموقعیتی پیش آوردکه بیش ازحدغیرمنتظره بود.نحوه ی درج خبرگفت وگوی امام خمینی با«اریک رولو»مفسرمعتبرروزنامه فرانسوی «لوموند»مایه رنجش ایشان شد.چیزی که درهنگام تنظیم خبرمطلقا به ذهن ما نمی رسید.صبح پنج شنبه دفتر امام اطلاعیه ای درباره آیندگان صادرکردکه مارابه شدت متاثرساخت.(چیزی که واکنش تنددفترامام رابدنبال داشت وبهانه ای برای اشغالگران ومهاجمان شد)عنوان اصلی روزنامه ی پنچ شنبه 20اردیبهشت یود.
«اریک رولو»مفسروگزارشگرمعتبر«لوموند»درگفت وگوباامام خمینی ازایشان پرسیدکه چه کسی رامسئول ترورسپهبدقره نی وآیت الله مطهری می دانند؟به گزارش«لوموند»ایشان گفته اند:که عمال آمریکا درچنین ترورهای جنایتکارانه ای دست داشتندواحتمال دخالت چپ گرایان راردکردند.
این خبروهمین جمله دراخباررادیو،بعدازظهر4شنبه پخش شد،امادرپخش های خبری بعدی نبود.
اگرصحت این خبررادفترامام تائیدنکرده بودچراخبرگزاری پارس،رادیو،تلویزیون ووزارت اطلاعات آن راصریجاتکذیب نکردند؟چراآیندگان رادرجریان نگذاشتند؟شخص گزارش گر محترم او-آقای ابوالحسن بنی صدر-وهمین خبرخبرگزاری پارس (شماره92،19.2.1358)حّی وحاضرندومی توانندشهادت بدهندکه آیندگان جزانعکاس دقیق خبری که از سوی خبرگزاری پارس وخبرگزاری فرانسه به نقل از«لوموند»مخابره شده کاری نکرده است…
خلاصه کنیم:باهمه پشتیبانی های دل گرم کننده ای که دوستداران وخوانندگان این روزنامه هرگزازمادریغ نداشتندوتاکنون سبب ادامه ی کارمابوده است ونمی توانیم به آنهابی تفاوت بمانیم،دروضعی که پیش آمده به اعتقادنویسنده وکارگران وکارکنان آیندگان ادامه کارممکن نیست.تاروشن شدن موضع دولت دربرابراصل آزادی مطبوعات وبیان(که ازهدف های اصلی انقلاب ما بود)این روزنامه درشکل همیشگی منتشرنخواهدشد.
حضورچندپاسداردرسرای موسسه ی آیندگان درتهران رامی توان نشانه ی رفعت و حسن نظردانست،اما مشکل کلی به رسمیت شناخته نشدن آزادی بیان وقلم راحل نمی کند.
23اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد
بدنبال صدوربیانیه دفترامام وانتشاریک روزنامه سفید،آیندگان امروزمنتشرنمی شود.
واکنش های عدم انتشارآیندگان:
روزنامه آیندگان درشماره روز5شنبه به نقل از#خبرگزاری ‫#‏فرانسه‬ متن مصاحبه امام خمینی راباروزنامه فرانسوی«لوموند»به چاپ رسانیده بودکه متعاقب آن اطلاعیه دفترامام درباره روزنامه آیندگان انتشاریافت.درپی انتشاراطلاعیه امام،صبح دیروز روزنامه آیندگان که در4صفحه،سه صفحه سفیدوتنهابایک سرمقاله منتشرشد. انتشاراین چنینی آیندگان برای بسیاری ازخوانندگان روزنامه واقعه ای حیرت انگیزبود. زیرانشان ازوضعیت تازه ای داشت که پس از صدوراطلاعیه ازدفتررهبری ‫#‏انقلاب‬،برای آیندگان پیش آمده بود.
اظهارنظرها:
اظهارتاسف ‫#‏سندیکای‬ ‫#‏نویسندگان‬:
هیات مدیره سندیکااعلام کردتلاش می کنیم که زمینه مذاکره مستقیم بارهبرانقلاب و ‫#‏دولت‬ رادرجهت ایجادتفاهم بیشتربین رهبری انقلاب،دولت ومردم و#مطبوعات را فراهم آوریم.درباره تعرض به نمایندگی های فروش آیندگان وجلوگیری ازتوزیع شماره پنج شنبه این روزنامه درچندشهر،هیات مدیره سندیکاگفت:بطوری که ازآیندگان بماگزارش داده انددرتهران ازطرف کمیته انقلاب گروهی از ‫#‏پاسداران‬ مامورحفاظت از تاسیسات آیندگان شده اند.این بخوبی نشان می دهدکه رهبری انقلاب ازتعرض به مطبوعات بطوراعم وآیندگان بطوراخص حمایت نمی کند…
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات نیزکه همواره دراوج مبارزات برحق مطبوعات دراعتصاب 62روزه درکنارسندیکای نویسندگان وخبرنگاران بوده،ضمن انتشاراعلامیه ای از سازمان ها،گروه ها،شخصیت های آزادیخواه دعوت کردهرچه زودتربرای طرح وحل مشکل مطبوعات گردهم آیندونمایندگانی به محضرامام بفرستند.
وزیراطلاعات:
دکترمیناچی وزیراطلاعات وتبلیغات درپی مشکلی که برای روزنامه آیندگان پیش آمده است،درزمینه ‫#‏سیاست‬ ‫#‏وزارت‬ ‫#‏اطلاعات‬ وتبلیغات درمورداین روزنامه گفت:ماتاکنون در کارهیچ روزنامه ای دخالت نکرده این وکلیه واکنش هاازسوی مردم بوده است.روزنامه آیندگان مانندگذشته می تواندبه فعالیت خودادامه دهدواین مردم هستندکه باید ازآن استقبال کنندیانه.رهبرانقلاب گفته اندکه من آنرانمی خوانم،ولی نگفته اندمنتشر نشود…تصفیه روزنامه هارا به گذشت زمان وافکارعمومی واگذار کرده ایم تابرمبنای عرضه وتقاضای افکارعمومی به تصفیه نهایی دراین زمینه دست بزنند.باید به انتظار نشست تاعصبانیت ‫#‏افکارعمومی‬ فروکش کند.وشرایط لازم برای بررسی مشکل پیش آمده فراهم گردد…مادرموردروزنامه ها ومجلات به هیچ وجه دخالتی به منظور اعمال سانسورنخواهیم داشت.فقط نصیحت کرده وپندمی دهیم که ازراه انقلاب منحرف نشوند.وراه انسانی انقلاب رادرپیش بگیرند.واگرچنین نکنندهم برای آنها آژان نمی فرستیم.بلکه این مردم هستندکه واکنش نشان خواهندداد.ماجلوی خواست اکثریت قاطع مردم رانمی توانیم بگیریم.مانمی توانیم برای مردم سانسورواختناق بوجودبیاوریم.تاروزنامه ای به آنهاحمله کندوبرخلاف نظرهای مردم مطلب بنویسد.اگر جرایدکاری بکنندکه باعث تحریک مردم بشوند،مقصروزارت اطلاعات می باشد یا جراید؟
حزب جمهوریخواه:
اطلاعیه دیروزدفتررهبری انقلاب واظهارنظرمستقیم درموردبعضی مقالات مندرج روزنامه های آیندگان وپیغام امروز،واقعه حیرت انگیزی است که شایدنتیجه مستقیم سهل انگاری وبی توجهی دستگاه دولت باشد.بنایدسهل انگاری تا به آنجابرسدکه منجربه دخالت مستقیم دفتررهبری انقلاب گردد.این باعث تاسف است که این اقدام منجر به تعطیلی روزنامه ای شودکه بهرحال ممکن است تعبیربه نوعی«قلم شکنی»گردد.
نظردکترممکن معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات وتبلیغات:
نظری که امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی اعلام فرمودندبرای مابهترین رهنمود است.وی تاکیدکرد:اصولادرقبال کسانی که نقش منافق رابازی می کنندبهترین روش بی اعتنایی نسبت به آنهاست.به نظرمامنافقین همیشه مسائلی راعنوان می کنند تاخودرامطرح سازندوبه نظروزارت اطلاعات بی اعتنایی وروشی که امام خمینی انتخاب کرده اندبهترین روش بوده ومنطبق بارفتاری است که رسول اکرم(ص)باعبدالله سردسته منافقین انجام دادندومردم آنقدرآگاه وهوشیارهستندکه خودشان منافق را ازمنتقدتشخیص می دهند.
آیت الله دکترمفتح:
باعلم به اینکه به آزادی فکروآزادی قلم صددرصدمعتقدوموافقم،امااینکه زیرنقاب آزادی مروج بی نظمی وهرج ومرج بشویم این منطقی نیست.متاسفانه آیندگان وبعضی روزنامه های دیگر حقایق را به شکل دیگری جلوه می دهند.من به هیچ وجه معتقدبه سانسورمطبوعات نیستم،ولی موضع آیندگان یک موضع ضدمردمی است وباوجودی که بارهادراین موردبه نویسندگان این روزنامه تذکرداده ام زیربارنرفته اند.
شکرالله پاک نشان،عضوشورای رهبری جبهه دمکراتیک ملی:
ماهنوزموضع مشخصی رادرباره وضعی که برای روزنامه آیندگان پیش آمده است تعیین نکرده ایم،ولی امروز وفردادراین زمینه تصمیم می گیریم.
ابوالفضل قاسمی،دبیرکل حزب ایران:
مساله این است که یکی ازآزادی های اساسی دریک مملکت،آزادی ‫#‏قلم‬ وآزادی مطبوعات است که گذشته ازجنبه های کلی وعمومی آزادی،رکن چهارم ‫#‏مشروطیت‬ می دانیم وطبیعی است باتهدیدیاتعطیل مطبوعات یکی ازارکان اصلی دمکراسی در مملکت بخطرخواهدافتاد.من دی شب(پریشب)ازطرف حزب ایران به آیندگان تلفن کردم وبرای هرگونه کمک ومماضدت اعلام آمادگی نمودم.بنابراین نسبت به هرگونه محدودیتی که برای مطبوعات بوجودآید،شدیداعتراض می کنیم.
اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره روزنامه آیندگان:
همواره مطبوعات کشوررامحترم داشته وهمه رایکسان می نگردد.لکن متاسفانه بعضی ازآنهانقش منافق راایفامی کنند.وزارت اطلاعات تاکیدکرد:روشی راکه امام اتخاذکرده،تائید می کند.
پاسخ102روحانی به مقاله آیندگان:
دروقت آخردیشب خبرنگاربامدادازقم اطلاع دادکه102نفرازروحانیون مقیم قم باانتشار اطلاعیه ای به مقاله ای که روزنامه آیندگان درشماره3354چهارشنبه 19اردیبهشت 58تحت عنوان:«شماپاسداران انقلاب»منتشرکرده است،پاسخ دادند.
گروه سیاسی ایران امروز(باخترامروز):
بااعتقادراسخ به مبانی مقدس آئینی وتائیدرهبری امام خمینی،هیچگونه تهدید و توهین وارعاب نسبت به مطبوعات وآزادی قلم راتحت هیچ عنوان پذیرانیست.ورجاء واثق داردکه نظرات حضرت امام زعیم عالیقدرملت ایران دراین موردتحریف شده و هرگزمنظورسلب آزادی جامعه مطبوعات یاتعطیل جراید،یاشکستن قلم نویسندگان نبوده است.
25اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
پس ازگذشت3روزکه روزنامه آیندگان منتشرنمی شود،گروه هاوسازمان های گوناگون سیاسی،فرهنگی،مذهبی،اجتماعی،نظرات ودیدگاه های خودرادراین زمینه درباره آزادی مطبوعات طی اطلاعیه هایی اعلام کردند:
جامعه روحانیت دربیانیه ای گفت:
«ملت شریف ایران،روزنامه آیندگان درشماره3352مورخه4شنبه19اردیبهشت ماه 58 تحت عنوان به شماپاسداران انقلاب چنین می نویسد:«هموطن عزیز!شمامعرف گروه هایی هستیدمعتقدبه اصول عالی اسلام که درعین حال که شخصاازآخوندبازی انتقادمی کنندوآنهارابدترازمشرکین می دانند»آری ازنظربعضی ازکارگردانان آیندگان، روحانیت بدترازمشرکین است ولی به حساب دیگران واریزمی کنندوپاسدارانی که برای استقلال وحفظ وطن وتحکیم مبانی اسلام دراین کشوربه رهبری روحانیت شهدایی داده اندومی دهندمی نمایاندمعرف گروههایی هستندکه آخوند را بدتر از مشرک می دانند.شایددرگوشه وکنارجهان کمترکسی باشدکه باحوادث اخیرمملکت ماسروکارداشته باشدبتواندفکررهبری ومنش اصولی روحانیت بیدارمادراین انقلاب اخیراسلامی باشد…درداخل مملکت برای بدنام کردن انقلاب مامستقیم وبدست عمال خوددست به یک سلسله اعمال مذبوحانه وحملات ناجوانمردانه زده اندکه ازآن جمله یاوه گویی های روزنامه آیندگان است که به طرفداری ازاربابان کثیف خود در سوگ منافع ازدست رفته آنان به نوحه سرایی پرداخته تاجایی که به روحانیت شمانسبت شرک ومشرک بودن داده وازانقلاب اصیل شماتعبیربه آخوندبازی می کنند…آقای مدیرآیندگان صفحات تاریخ این مملکت باخون روحانیون مبارزوآگاهی نوشته شدکه مجاهدات خالصانه آنان به نظرشماشرک وجانبازی آنهادرنظرجنابعالی ودوستانتان آخوندبازی است…درخاتمه روحانیت تهران ازمردم شریف سراسرایران می خواهداکنون که مسئولیین آیندگان خودازانتشاراین روزنامه خودداری کرده اند آرامش راحفظ نموده تانقشه های توطئه گران نقش برآب شود.
امضاء کنندگان:محمدباقرآشتیانی،محمدحسین علوی طباطبایی بروجردی،مهدوی کنی،محمدباقرخوانساری،علی اکبر#هاشمی ‫#‏رفسنجانی‬،سیدهادی ‫#‏خسروشاهی‬، محموداردکانی،محمدمفتح،موسوی همدانی،هادی طباطبایی قمی، ‫#‏مهدی‬ #کروبی، سیدابراهیم خسروشاهی،جوادباهنر،مهدی واعظی،حسین مفید،سیدمحمد بهشتی،محمدصادق موسوی #خلخالی،سیدرضی شیرازی و80امضای دیگر.
حزب جمهوریخواه:کمیته انتشارات حزب جمهوریخواه نیزاعلامیه زیراخطاب به گردانندگان روزنامه آیندگان منتشرکرد:
محترماآقایان ازلحن تذکرپدرانه رهبرانقلاب رنجیده خاطرنیستند،ماسمت پدری ایشان وفردفردملت ازهرمسلک مسلمااگرلحن تندی هم بکاررودتذکرپدربه فرزنداست که از نظرخیرخواهی قابل ستایش وقبول است.واطمینان داریم فردفردملت ایران جنبه این نوع تذکرایشان رادرک می کنندودلسوزی هرپدری رابعدارخشم به خوبی می دانند.
حزب جمهوریخواه باتکیه براین اصل مصراازشماخواستاریم دراین برهه اززمان باشروع مجددبه کار،اصل این تفاهم رابه ثبوت برسانید.
کمیته انتشارات حزب جمهوریخواه:دکترعبدالحسین بقایی.
نهضت رادیکال ایران(مقدمه مراغه ای):
باتوجه به ابتدایی ترین اصول دمکراسی همواره ازآزادی کلیه مطبوعات وانتشارات و آثارفکری وهنری وتراوشات عقیدتی دفاع نموده واعمال هرنوع ارعاب و سانسور مطبوعات وانتشارات رامخالف شآن وحیثیت انقلاب اسلامی می داندوآنرامحکوم می کند.
اتحادملی #زنان نیزباانتشاربیانیه ای درموردآزادی بیان وآزادی روزنامه نگاری تاکید کردکه روزنامه نگاری دراین زمان حساس احساس آزادی می کندکه سخنی بی پروا رامی نویسدوافکارش راصادقانه بادولت وملت درمیان می نهد.
اتخادملی زنان دربخش دیگری ازاین بیانیه ضمن محکوم کردن روش #تلویزیون درمورد مطبوعات نوشته است:
آن شیوه سخن گفتن درخور#سیماو #صدای #انقلاب نیست!درخورگروه ضربت است.اوست که مسئولیت ضرب وشتم افرادرابه خاطرفروش یک روزنامه برعهده دارد. اوست که بادآوردورانی است که جوانان مارابخاطرخواندن یک #کتاب به سالها #زندان محکوم می کرد…
#حزب #کارگران سوسیالیست نیزدربیانیه هیات احرائی خودباانتقادازبی توجهی های دولت گفته شده است:
دقیقابدین علت که دراین مقطع تاریخی بحث قانون اساسی ومجلس موسسان مطرح است جامعه نیازمندآرادی کامل است.
گروه سیاسی ایران امروز(باخترامروز)نیزدربیانیه ای ازآزادی مطبوعات پشتیبانی کرده است.
دکترسعیدفاطمی دبیرهیات اجرایی ایران امروز دراین زمینه اعلام نموده که مابه اعتقادراسخ به مبانی مقدس دینی وتائیدرهبری امام خمینی هیچگونه تهدیدوتوهین وارعاب نسبت به مطبوعات وآزادی قلم راتحت هیچ عنوانی پذیرانیستیم.مارجاءواثق داریم که نظرات امام دراین موردتحریف شده وهرگز منظور سلب آزادی جامعه مطبوعاتی ویاتعطیل جرایدویاشکستن قلم نویسندگان وخبرنگاران نبوده است.
#حزب #جمهوری #اسلامی نیزدرزمینه #آزادی #مطبوعات وبیانیه ای که ازسوی انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات منتشرشده اعلامیه زیررامنتشرکرد:
«بسمه تعالی:اعلامیه ای که بنام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات،اطلاعات شنبه22اردیبهشت منتشرشده درآن ازدواطلاعیه دفترامام درباره روزنامه های آیندگان وپیغام امروز بالحن زننده ای اظهارشگفتی گردیده بنوبه خودبرای ماموجب شگفتی وتاسف است.صادرکنندگان این اطلاعیه درپوشش دفاع ازآزادی مطبوعات خواسته اندکه بدترین نوع سانسوررابرمردمی که بامبارزات وفداکاری های خودخودبه همه وازجمله به مطبوعات آزادی داده اند،تحمیل کنند،خواسته اندکه رهبرانقلاب اسلامی ایران دربرابرسخن دروغی که به اونسبت داده می شودوناروایی که اززبان او نقل می شودساکت بماندوحتی آنراتکذیب هم نکند،خواسته اندکه رهبروملت ایران دربرابرروزنامه آیندگان که موضع خصمانه اش نسبت به انقلاب اسلامی ایران ازخبرهای تحریف شده اش،ازگزارش های توطئه آمیزش وازگونه گون شیوه موذیانه اش همیشه آشکاربوده است حتی نظروعقیده خودراهم نگویندوبرطبق میل وانتخاب خودحق نداشته باشندآنرانخرند،این عجیب ترین وبدترین #سانسوراست که آقایانی با چهره وداعیه آزادیخواهی وانسان دوستی برانسان های آزاده تحمیل می کنند آنها انتشارخبردروغ دراین روزنامه وروزنامه پیغام امروزراکه خیانت به رهبر انقلاب ئخیانت به آزادی است ندیده می گیرندوآنراسوء تفاهمی می نامند.ولی کمترین وطبیعی ترین عکس العمل این دروغ پراکنی راباجنچال وهیاهوی تبلیغاتی پاسخ می گویند و آنراسانسور وفشارواختناق مطبوعاتی وانمودمی کنند.
جنبش انقلابی مردم مسیلمان ایران(جاما)طی اطلاعیه ای که درباره موقعیت کنونی جامعه واهمیت دسترسی به اطلاعات واقعی وارتباطات مناسب انتشار داده اعلام کرده است:
…وظیفه مقدس حکم می کندکه برای حفظ دستاوردهای گرانقدری که یا شهادت هزاران نفرازمسلمانان پاک سرشت به چنگ آمده بایددروحدت صفوف وکلمه و استمرار انقلاب تارسیدن به اهداف آن کوشا بود…مابه تمام مسلمانان مبارزاعلام می کنیم که بزرگترین خطری که یکپارجگی مردم ماراتهدید می کند،افکارارتجاعی وراست گرایانه ای است که از موج احساسات مردم سو استفاده کرده وافکار عمومی را به جهت خلاف مسیرانقلاب سوق می دهد.
26اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
یادداشت سردبیر:
چندروزپیش آیندگان تعطیل شد.دیروزتیغ ازکنارگوش #کیهان گذشت.(25تن از نویسندگان وخبرنگاران کیهان ازورودبه این موسسه منع شدند)فرداشایدنوبت به #اطلاعات باشدوپس فردانوبت ما.مایی که درروزهای آغازانتشارگفتیم دربرابر رخدادها،بی جبهه ایم ووابسته وارگان نیستیم.ولی بی طرف هم نیستیم.وطرف مان آن سویی است که ملت ایران است ودرمقابل ضدانقلاب ساکت نمی نشینیم.دراین شرایط دراین فضابرای مطبوعات چه بایدکرد؟
26اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
بیانیه هیات تحریریه کیهان:ملت آزاده ایران!
اعضای هیات تحریریه کیهان علی رغم اکراه شدیدخودبه ایجادکوچکترین تشنج و هیجان نابجادرایرانی که مرحله حساس سازندگی رامی گذراندوعلی رغم عشق شدیدمان به شرکت درلحظه به لحظه زندگی اجتماعی کشورازبندرسته خود،روزسه شنبه25اردیبهشت ماه58نتوانستیم بخدمت به شماادامه دهیم ومجبورشدیم که دست ازکاربکشیم.چه شدکه دست ازکارکشیدیم وچه شدکه روزنامه ای که بدست شمارسیدکیهان همیشگی نبود…جریانات پریروزکیهان که طی آن کارکنان کیهان برای چندین باربه روش گروه معدودی درتحریریه اعتراض کردندومدت3ساعت دست ازکارکشیدند،مویّداین نکته اساسی واین واقعیت انکارناپذیرجامعه انقلابی امروزایران بودکه که دیگربانیرنگ های قلمی نمی توان ماننددوران اختناق واستبدادی آریامهری به اهداف وآرمان های مردم بی اعتنابود.بدنبال این اعتراض،امروزنخستین مرحله پاکسازی درکیهان انجام شدوعده ای ازهیات تحریریه تصفیه گردیدند…ماجراچه بود؟
دراوائل هفته،پس ازخودداری هیات تحریریه روزنامه آیندگان ازادامه انتشاراین روزنامه،روزنامه کیهان ضمن حمله به روش ضدمطبوعاتی رادیو وتلویزیون،ازحادثه ای که برای آیندگان پیش آمده اظهارتاسف کرد.وبه تجزیه وتحلیل این واقعه پرداخت.درپی انتشارسرمقاله کیهان،روزبعد،کارگران وکارمندان عضوانجمن اسلامی کیهان به عنوان اعتراض به عمل کیهان وسرمقاله ای که درباره روزنامه آیندگان نوشته شده بود در مقابل ساختمان روزنامه اجتماع کردند.درهمین حال آنان خواستارتصفیه سریع هیات تحریریه کیهان بودند.ازسوی دیگر سندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات با آگاهی ازجریانات ودرپی حوادثی که برآیندگان رفت اقدام به تشکیل جلسات متعددی باحضوروشرکت نمایندگان مطبوعات،صاحب نظران مطبوعاتی کرد،صبح دیروز کارگران چاپخانه فنی وقسمت های دیگرموسسه انتشاراتی کیهان ازورود20نفراعضای شورای سردبیری وتحریریه این روزنامه به داخل موسسه جلوگیری کردند.کارگران مذکورعلت کارخودرااینطورمطرح کرده اندکه اعضای شورای سردبیری وتحریریه که دارای عقاید وگرایش های سیاسی ویژه ای هستندروزنامه کیهان رابه سمت غیر دلخواه آنان ودرجهتی غیرازمصالح ومنافع مردم وکشورسوق می دهند،لذابابدازموسسه اخراج شوند…
…به همین مناسبت پیش ازظهردیروزدکترممکن معاون وزارت اطلاعات وتبلیغات درموسسه کیهان حضوریافت ودرجلسه ای به مذاکره درباره خواسته های کارگران واعضای تحریریه پرداخت.دراین جلسه دبیران سندیکای نویسندگان ونماینده وزارت کار واموراجتماعی نیزحضورداشتند…درهمین حال آخروقت دی شب درتماسی باهمکاران مطبوعاتی مان درواحدآیندگان،مطلع شدیم که وضع این روزنامه همچنان دربلاتکلیفی است وتاکنون توافقی برای انتشاراین روزنامه بدست نیامده است. ضمناخبرنگاربامدادازساوه نیزگزارش دادکه نیمه شب پریشب افرادناشناس کتابفروشی(نیمایوشیج)واقع درخیابان این شهررابه آتش کشیدند.این کتابفروشی نمایندگانی روزنامه آیندگان درساوه رابرعهده داشت.
بدنبال اعتراض اعضای روزنامه کبهان به فشار گروه های غیرمسئول وهم چنین بحران های اخیرمطبوعات،دی شب باحضوراعضای شورای سردبیری روزنامه های اطلاعات وکیهان وآیندگان وبامدادوپیغام امروزجلسه فوق العاده ای درمحل سندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات تشکیل شد،که این جلسه بمدت6ساعت بطول انجامید.
سخنگوی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران درپی تشکیل این جلسه اعلام کردبه نظرهیات مدیره سندیکا،کاری که درکیهان انجام شده باهیچ یک ازموارین حقوقی و مطبوعاتی وسندیکایی مطابقت ندارد.گروهی غیرمسئول بدون ذکر هیچ دلیل و اتهامی 20نفرازنویسندگان وخبرنگاران کیهان رابه محل کارخودراه نداده واسم این کار راپاکسازی گذاشته اند…
26اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
#کارگران وکارمندان #کیهان به حضور#امام رسیدند:
صبح دیروزدرپی جلوگیری ازورود20نفرازاعضای تحریریه کیهان توسط کارگران و کارمندان موسسه کیهان که به خودداری ازکارکلیه کارکنان تحریریه انجامید،کارگران وکارمندان پس ازانتشار یک روزنامه4صفحه ای باسبکی متفاوت،رهسپارقم محل سکونت امام #خمینی شدند.وبیانیه ای به شرح زیر(درمقابل امام وخطاب به امام) قرائت کردند:
«مدت هادرتکاپوی اصلاح روزنامه بودیم.ومی خواستیم تاچون همیشه درجهت #انقلاب اصیل وعزیزمان گام برداربم.امروزازورودگروهی ازاعضای تحریریه به موسسه که در چندماه گذشته نقش فعالانه ای رادرگرفتن خبرونوشتن مطالب روزنامه اعمال داشته اندوبکرات نشان داده اندکه درمقابل انقلاب خونین اسلامی مان تعهدومسئولیتی را که یک نویسنده بایستی احساس کند،نمی کردندجلوگیری به عمل آوردیم.بدنبال این کارگروهی دیگرازاعضای تحریریه ازانجام وظیفه سرباززدندماناچاراولین روزنامه مستضعفین راباهمبستگی وهمیاری خودانتشاردادیم»
سپس امام خمینی گفت:
«اگرمطبوعات بخواهدبازبه پشتیبانی ازجنایتکاران وخیانتکاران چیزی بنویسنداین مطبوعات مانیست.این خیانت است.(صحیح است 3مرتبه)بایدمطبوعات آنچه که ملت می خواهندبنویسندنه آنچه که برخلاف مسیرملت است.مع الوصف دربعضی از مطبوعات چیزهایی که برخلاف مسیرملت است وبرخلاف آمال جامعه وملت است منعکس می شودوماتاکنون به مسامحه رفتارکرده ایم.ومن امیدوارم که مطبوعات را خودصاحبان مطبوعات اصلاح کنند..من ازشماکارمندان وکارگران روزنامه کیهان تشکر می کنم که بااراده صمیمانه وعزمی مصمم جلوی اشخاصی که برخلاف مسیرملت می خواهندبروندگرفتید.گفتیدکه شایدکیهان امروزموافق میل ملت نباشد،کیهان امروزموافق میل ملت است.(صحیح است3مرتبه)ملت روزنامه ای رامی خواهدکه مطابق آزادی خودش،مطابق آزادی ملت،مطابق خواسته ملت رفتارکنند.مقاله نویس نمی خواهد.قصه نویس نمی خواهد.چیزهایی می خواهدکه مطابق مسیرملت باشد…ملت ماخون نداده اند که بخواهند بازاین اباطیل برگردانندبه حال اول،این قابل تحمل نیست.ماتاآنجاصبرمی کنیم که توطئه نباشد…».
27اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه دیپلماتیک؛خشم امام:
ازروزی که خبروحشت اثرترورمرحوم استاد #مطهری انتشاریافت وخاطرامام قرین تکدر وتاثُّرگردیدومتعاقب آن رنجش ازروزنامه آیندگان پیش آمد،نمودبیانات ایشان حاکی از اخم وخشم امام تلقی شدوهمگان رامضطرب ونگران ساخت وتعدادمعدودی تصور کردندکه ممکن است عصبانیت وناراحتی رهبرانقلاب که ذرحال حاضرجان و مال35 میلیون مردم کشوررادراختیاردارند،موجب شدت عصبانی هاوتندروی هاگرددواتفاقا روز یکشنبه که ورزشکاران وقهرمانان بحضورشان رفتند،امام درباره خصایل پسندیده و صفات حمیده مولاعلی بشرح جامع وجالبی به تفصیل سخن گفتند،اماازعفووگذشت وکرامت علی مطلبی به میان نیاوردندکه بازشنوندگان رادیووبینندگان تلویزیون بیشتر بفکرفرورفتند،لکن ناگهان نیمه شب همان روزصدای ایران چون بلبلی غزل خوان امربه امام خطاب به #دادستان #انقلاب را که مبنی برمحدودکردن مجازات اعدام بود منتشرساخت ودل های ریش وقلب های پریش راازهرنوع اضطراب وتالم آلوده کرد و بخوبی معلوم است که پیشوای روحانی ودین ورهبرسیاسی وانقلابی ایران از عطوفت ورافت وعدالت ومروت ونصقت علی به هیچ وجه غافل نیست ودرست در هنگامی که اوضاع واحوال غضب وخشونت راگواهی می داد،نورعدالت ومحبت تابیدن گرفت وباردیگر دعاگویان وثناخوانان امام درفوائد اقدامات ایشان که توجه بگرفتاران وبندیان است زبان گشودند،جاداردکه هیچکس درهیچ مورد کاری نکندکه رهبرانقلاب اسلامی رامکدرومتاثرسازد.
27اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
روزگذشته ازطرف حزب جمهوری اسلامی اعلامیه ای باین شرح انتشاریافت:
بسمه تعالی؛اعلامیه ای بنام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات دراطلاعات شنبه22اردیبهشت منتشرشده ودرآن ازدواطلاعیه دفترامام درباره روزنامه های آیندگان وپیغام امروزبالحن زننده ای شگفتی گردیده بودکه به نوبه خودبرای ماموجب شگفتی وتاسف است.صادرکنندگان این اعلامیه درپوشش دفاع ازآزادی مطبوعات خواسته اندکه بدترین نوع سانسوررابرمردمی که بامبارزات وفداکاری های خودبه همه وازجمله به مطبوعات آزادی داده اندتحمیل کنندوخواسته اندکه رهبرانقلاب اسلامی ایران دربرابرسخن دروغی که به اونسبت داده می شودوناروایی که اززبان اونقل می شودساکت بماند.وحتی آنراتکذیب نکند.خواسته اندکه رهبروملت ایران در برابرروزنامه آیندگان که موضع خصمانه اش رانسبت به انقلاب اسلامی ایران ازخبرهای تحریف شده اش وازگزارش های توطئه آمیزش وازگونه گون شیوه موذیانه اش همیشه آشکاربوده است.حتی نظروعقیده خودراهم نگویندوبرطبق میل وانتخاب خودحق نداشته باشندآنرانزند.این عجیب ترین وبدترین نوع سانسوراست که آقایانی باچهره وداعیه آزادیخواهی وانسان دوستی برانسان های آزاده تحمیل می کنند.
27اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
گروه هاوسازمان هانظریات خودرادرباره مطبوعات اعلام کردند:
دومین شماره کیهان بدون هیات تحریریه دیروزمنتشرشد.دیروزدرحالی که روزنامه کیهان دردومین روزانتشارجدیدخودباهمکاری کارگران واعضای منتخب،ودروزنی نه در حددیگرروزنامه هامنتشرشد.گردانندگان دوروزاخیرکیهان بااعتراف وانگشت گذاشتن به نارسائی های ناشی ازکمبودهای نیروی انسانی،عقیده دارندکه بابهره گیری از نیروی انسانی بهتروبیشترشماره هایی رامنتشرخواهندکرد.
درهمین حال نمایندگان هیات علمی دانشگاه صنعتی تهران طی نامه سرگشاده ای به مهندس بازرگان خواستارآزادی مطبوعات بدون قیدوشرط شده اند…
درهمین حال آیت الله سیدکاظم مرعشی ضمن صدوراطلاعیه ای،ازبیانیه امام خمینی پشتیبانی کرد.
شورای موسس اتحادیه کارکنان نیزباانتشاربیانیه ای اعلام کردنددراین زمان بیش از هروقت دیگربه مطبوعات آزادنیازداریم.
و #سازمان #چریک های #فدایی خلق نیزباصدوراطلاعیه ای ازوجود #سانسورواختناق در جامعه سخن گفتندواعلام کرده اند:امروزشاهدآنیم که اختناق درسراسرایران تجاوزرات خودرابه جرم آزادی وآزادیخواهی لحظه به لحظه افزای می دهند…
حزب جمهوری اسلامی نیراقدام کارگران و کارمندان کیهان راتائیدکرد. ازسوی دیگر روزنامه آیندگان همچنان درتعطیلی بسرمی برد…
28اردیبهشت ماه1358مجله جوانان:
عدم انتشارآیندگان نه فقط درسال جاری،که درعمرکوتاه انقلاب خلقی ما،بزرگترین حادثه مطبوعاتی-سیاسی برای جرایدوروزنامه های ایران درقالب مساله آیندگان پدیدآمده.بدینگونه که آیندگان متن مصاحبه«لوموند»راباامام خمینی زیرعنوان «چپ گرایان دراین دخالت( #ترورعلامه مطهری)دخالت نداشته اند»چاپ کردکه بلافاصله با عکس العمل شدیددفترامام روبروشد.چراکه این تیترراوقسمتی ازمطلب مصاحبه را تحریف شده دانستند.
دفترامام ضمن تکذیب تیتروقسمتی ازمتن مصاحبه مندرج درآیندگان ازقول امام نقل کرد:«من این روزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانم!»
وبدنبال صدوراین اعلامیه ناگهان عده ای ازمردم که قبلا هم نسبت به آیندگان ومواضع سیاسی آن احساس نارضایتی می کردنددرقم ومشهدوشیرازوبسیاری ازشهرهای دیگربه آیندگان به شدت اعتراض کردند.
آیندگان روزشنبه روزنامه رادرسه صفحه سفیدویک گزارش یک صفحه ای منتشر کرد که درآن دقیقامواضع آیندگان راروشن کرده بودوبه همه پرسش هانیزپاسخ داده بود ونوشته بودکه:مخالفان آیندگان که به نظرمی رسدباعوامل ارتجایی پنهان شده در پشت مصادرقدرت بی ارتباط برای توقف انتشارآیندگان به هربهانه ای آویخته شده اند.وسپس توضیح داده بودکه مترجم این مصاحبه آقای بنی صدربودوعین خبرهم در شماره92بولتن خبرگزاری پارس درج شده وهمان روزهم ازرادیووتلویریون پخش شده است.
28اردیبهشت ماه1358مجله جوانان:
#کنترل #مطبوعات:
پشت پرده ای هاخبرمی دهندکه ازجانب بعضی ازگروه های فعال تهران تلاش می شودتابه هرنحوکه شده رسانه های گروهی مخصوصاروزنامه ها ومجلات #تهران را تحت کنترل خوددرآورند.
پشت پرده ای هااضافه می کنند این گروه مخصوصادرموردآن دسته ازروزنامه هاومجلاتی که همیشه مدافع دولت ها بوده اندموقعیتی چشمگیرداشته اند.
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
کلام نخست(سرمقاله):باردیگرموضع ماموردسوال قرارگرفته است.
ازرمانی که #رادیوو #تلویزیون حمله #دفتر #امام به دو #روزنامه راتاسطح هفته نامه آهنگرومجله تهران مصورتعمیم دادوازیک وسیله ارتباط همگانی نه استفاده ملی ومردمی ،بلکه بهره ای شخصی و #انحصارگرایانه کرد،خوانندگان بسیاری درتماس های تلفنی وحضوری نگرانی خودراابرازمی دارندکه آیا #تهران #مصور،این هفته انتشارخواهدیافت یانه؟واگرانتشاریابدبرسرموضع خودایستادگی خواهدکردیاآنکه تغییرنرمش خواهدداد؟…مردم بدرستی می دادنندکه #سانسورنخستین حربه حکومتگرانی است که می خواهنددیکتاتوری وزوروقلدری رابه جای آزادی وحاکمیت مردم بنشانند….هیات تحریریه تهران مصورمعتقداست:که آزادی صرفایک مفهوم ذهنی که هرکس براساس منافع خودهرچندتنگ نظرانه آنراتحریف کند،نیست.بلکه آزادی ازروابط عینی انسان هادرجامعه وعظیم ترین دستاورد #انقلاب شکوفان ماست…هیات تحریریه تهران مصورتصمیم دارددربرابرگروه های فشارکه هرروزازسوی کسانی تجریک می شوندودست به تهدیدوارعاب وخشونت می زنندهزگزتسلیم نشود.
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
به یاران آیندگانی:
به شماکه درتمام این4ماهی که-ازپایان اعتصابمان می گذردکه تازیانه ای برپیکراستبدادبود-راه راست خودرفتید،به شماکه شهامت روزنامه نویسی راکه پس ازکریم پورشیرازی هامُرده بود،نخستین نشانه ونشان بودی،به شمایاران آیندگانی!به شماکه نام صوراسرافیل خارازنده نگهداشتید…صبح شنبه مادیدیم جوانانی که دسته دسته آیندگان رامی فروختندومی گریستند…سفیدی کاغذبزرگترین اعتراض می توانست بود…همکارانتان درتهران مصور.
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
«آیندگان»مساله جنجالی ومهم هفته:
درهفته ای که گذشت مهم ترین ماجراهابرسرروزنامه هااتفاق افتادوبیشترین جنجال هاراباعث آمد.ماجراهاوجنجال هایی که اگرچه درقالب مسائل دوره انقلاب می گنجد،اماخاطره های رعب آوری رادرذهن روزنامه نویسان ومردم دوستدارآزادی زنده می کند.خاطره هایی نظیرآنچه ازکریم پورشیرازی ها ومحمدمسعودهادریادهامانده است.آیاچنین وقایعی درتاریخ ایران تکرارخواهدشد؟وباردیگرملتی به سراشیبی سقوط خواهدافتادوآزادی محوخواهدشد؟یاآنکه همه این ها،مسائلی گذراست؟مسائل دوره ی انتقالی است وازآن نبایدبیم وهراس به دل راه داد؟
روزپنج شنبه دردومین روزی که تهران مصورشماره پیش برسرپیشخوان روزنامه فروشان بود،روزنامه آیندگان مانندهمیشه انتشاریافت.اماهنوزساعتی ازانتشارآن نگذشته بودکه اعلامیه ای ازسوی دفترامام خمینی،نویسندگان وگردانندگان آنراهراسان کردواین سوال راپیش آوردکه چه شده است که چنین اعلامیه ای منتشرشده،حتی بدرستی نمی دانستندکه مساله برسرخبرصفحه اول روزنامه است یاآنکه گزارش گزارش مربوط به گروه فرقان-گروهی که مسئولیت ترورآیت الله مطهری وسرلشگرقره نی به عهده گرفته است-آن راباعث آمده است.دراین اطلاعیه چنین آمده بود:آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکارشهادت استادآیت الله مطهری نوشته است،دروغ محض است.این روزنامه که تزاول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی وبرخلف مصلحت ملت مسلمان داشته است.موردتائیدمسلمان متدین وانقلاتبی نبوده ونیست وامام فرموده اندکه اینروزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانندومطلب مندرج درآن هرگزموردتائیدشان نیستوحساب هیات تحریره این روزنامه ازکارکنان مسلمان ومتعهدآن جدااست.درضم خاطرنشان می سازدازاین پس رسانه های خبری روزنامه هاومجلات صحت مطالب راجع به امام رامی توانندازدفتراما سوال بنماینددرغیراین صورت دفترامام خودراموظف به تکذیب آن می دادند.زیراپیامدهای نسبت اخباردروغ وجعلی به امام ازطرفبعضی نشریات مغرض ومنحرف بسیارخطرناک می باشد.
این واکنش ازسوی دفترامام بوددرباره خبری که به خودایشان مربوط می شد.درخبرآیندگان درباره ترورآیت الله مطهری وسرلشگرقره نی ازقول امام-درمصاحبه ای باروزنامه معتبروپرتیراژ«لوموند»چاپ پاریس،تیترزده شده بودکه:«چپ گرایان دراین جنایات هیچ دخالتی نداشته اند»وعین خبرازروزنامه «لوموند»ترجمع شده بود…درکنارمساله آیندگان مساله کوچکتری هم وجودداشت:وآن مشکل روزنامه پیغام امروز بود.دراعلامیه که ازسوی دفتر امام منتشرشده بودخبرروزنامه پیغام امروز رادرباره تشکیل شورای ملی به فرمان امام تکذیب می گرددوآنرادروغ محض می خواند.اعلامیه به این شرح بود:«آنچه درروزنامه پیغام امروز راجع به تشکیل شورای ملی بفرمان امام مرکب ازاحزاب مذهبی وغیرمذهبی وسیاسی نقل شده است دروغ محض می باشدودفترامام این مطلب راشدیداتکذیب می کند.این دفترمصمم است درمقابل اخباردروغ وانحرافی که موجب ازهمپاشیدگی وحدت همه قشرهاباشدعکس العمل مناسبی نشان دهد.ونظرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی رادرباره این چنین روزنامه اعلام دارد…قضیه هم واقعا به همین اندازه اهمین داشت،نه بیشتر.چنانکه دفترآیت الله #طالقانی نیزدراطلاعیه ای این خبرراتکذیب کردودرآن گفت:خبرمربوط به تشکیل شورای ملی به فرمان امام وبه رهبری اجرائی آیت الله طالقانی مرکب ازاحزاب سیاسی ومذهبی وغیرمذهبی که درروزنامه پیغام امروزمورخ25اردیبشهت58درج گردید،شدیداتکذیب می نماید.جراید سعی نماینددرمسیرراستین انقلاب نقش خودراایفاکنند.این خبرتکذیب شد.همانگونه که خبردعوت ازآیت الله #طالقانی ازطرف جبهه ملی ایرات تکذیب شد.اما مساله به همین ختم نشدوازسوی رادیووتلویزیون جمهوری اسلامی ایران شکل وشمایل دیگری به خودگرفت وبه اندازه ای دورازانتظاربزرگ شد.
پیغام امروزکه ازآغازدوره تازه اتنشارخودکه به واقع می توان آنراتولدی دوباره برای این روزنامه خواند-دست به انتقادوافشاگری وسیعی زده است.موردنفرت آقای صادق #قطب زاده-یکی ازاعضای مثلث بیق-بنی صدر،یزدی،قطب زاد،بدین جهت آقای قطب زاده بهانه خوبی پیداکردتابه نحودلخواه به این روزنامه بتازد…
28اردیبهشت ماه1358مجله تهران مصور،ش17:
نظرشاعران ونویسندگان درباره تحریم روزنامه ها:
غلامحسین #ساعدی:روزنامه هادرمقابل هرنوع سانسوروتسلط واختناق شدیدامقاومت کنندواصلاتسلیم نشوند.تسلیم شدن همان وبرچیده شدن هرنوع آزادی هم همان.
احمد #شاملو:
تحریم روزنامه هانشانه این است که تعارفات کنارگذاشته شده وشمشیرکاملاازروبسته اند.
باقرپرهام:گروه های فشارتنهاگروه هایی هستندکه عملادست شان برای حلوممعضل این گونه مسائل بازاست وبه شیوه خودراساعمل می کنند.این خطری است جدی برای آزادی درایران که همه جناح هااعم ازآنهاکه درداخل دولتندیاآنهاکه خارج ازدولت قراردارند.بایدبرای مقابله باآن بسیج شوندوهمکاری کنند.
محمد#مختاری(شاعر):فکرمی کنم(درباره روزنامه آیندگان)اگرقراربودتکذیب کنندبایدخبرومصاحبه«لوموند»راتکذیب می کردند.
اعلامیه انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:
روزپنج شنبه25اردیبهشت58دوتکذیب نامه شگفت انگیزازطرفدفترامام درباره مندرجات روزنامه های آیندگان وپیغام امروزمنتشرشد.اکنون امنیت این دوروزنامه درمعرض خطرقرارگرفته است.آزادی مطبوعات ورفع هرگونه فشارواختناق ازهدف های اصلی انقلاب ایران است.به هیچ وجه باورکردنی نیست رهبرانقلال که همیشه ضرورت آزادی مطبوعات رادرسخنان خودتاکیدکرده اند،اجازه ندهندسوءتفاهی درمورد انتشاریک خبر،وسیله اختناق وواردآوردن فشاربرمطبوعات قرارگیرد.
حسین مهری:پایان عصراطاعت کورکورانه(مقاله)درباره روزنامه آیندگان:
ازآنجاکه نگفتن وسکوت برگزارکردن وازترس پذیرفتن؛درهمه کیش هاومسلک هاگناهی نابخشودنی است،ازآنجاکه به تجربه ثابت شده است که خُردخُردزیرباررفتن،زمینه رابرای اطاعت کورآماده می کندوکارابه گسترش زوروتحمل زورمی کشاندوزوررابه اعتیادروزانه تبدیبمی کندفازآنجاکه دانم رهبری روحانی انقلاب،برخوردارازسعه صدروشنواوپذیرای نقدونظرهاست وگرنه علیه زوروبیدادقیام نمی کرد،ازآنجاکه می دانم بنیان این قیام به نقدونظر(خاصه آنجاکه خیرهمگان درمیان است)نمی لرزدوپای درزمین سخت دارد،وازانجاکه آزادی به ما می آموزدخهیچ اقدام رابررسی نشده ونسنجیده نپذیریم،می خواهم به رغم هرگونه ناخرسندی بگویم آنچه به عنوان اطلاعیه دفتر امام درباب«آیندگان»انتشاریافت یک اشتباه بودکه اطمیان دارم اهل نظرآن راازچشم رهبرروحانی انقلاب ندیده اند…
مسعودبهنود:مارابه کجامی کشانید؟(مقاله):
دربرابرآنهاکه می پرسند«تهران مصور»مگرچه کرده بو.دکه چنین تیغبرویش کشیده اند،چه بگویم؟
به آنهاکه پس ازشنیدن جعل رادیوتلویزیون پیام دفتر امام که تهران مصوروآهنگررانیزسرخودبه آیندگان وپیغام امروزافزودمی پرسیدند:چطورچنین وقاحتی امکان دارد؟چه بگویم؟
راستی چه بگوئیم به«بهزاد»پیشخدمت«تهران مصور»که او.راچشم بسته به کمیته برده اندوشکنجه داده اندوشلاق زده اندوبرای مابه این نشانی پیام تهدیدآمیزفرستاده اندکه اگرتایک هفته دیگر…چه بگوئیم به او که سخت مذهبی است ووقتی به دفترتازه آمدیم ازروزلوب تصاویری ازامام رابه درودیوارکوبیدوتادیروزشیفته وارنظردرآن می افکندودیروزباچشمانی پراشک می گفت:آقااینهالابد #کمیته امام نبودندوساعتی بعدازمن پرسیداگربه قم برم دستم به امام می رسدکه بگویم بامن چه کردند؟
30اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه رویداد29اردیبهشت58:ازآزدای مطبوعات:داستان دل چرکینی ازبرخی روزنامه هاومجلات ورویاروشدن آنهاباواکنش شدیدافکارعمومی وهواداری گروهی ازمردم ازآنها،مساله آزادی مطبوعات رامطرح می سازد.دراین که اکثریتی به چه بزرگی یااقلیتی به چه کوچکی هواداریامخالف دیدگاه های یک نشریه باشند،نباید در امکان فعالیت وابرازنظروعقیده آن نشریه اثری داشته باشد.تردیدنیست.به گفته یکی ازآزادی گرایان نامی فرانسه:هرکس بایدبکوش محیطی فرآوردتادرآن مخالف او بتواند آزادی بیان وقلم وتجمع داشته باشد.البته این اصول هم مربوط به جامعه هایی است که اصل آزادی گرایی راپذیراشده باشندوگرنه درجامعه هایی دکترغیرپندارجزاین است.بگذریم اصل آزادی بهرحال درجامتعه های آزادی گرامرزنیست ومرزآن برای افراد وگروه هاچندعنصرمعین می کند:آزادی وحقوق افرادوگروه های دیگرمنافع ونظم جامعه ملی.
30اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
نقل ازپیغام امروز29اردیبهشت58:آقای بازرگان تاریخ دروغ نیست:شرحی که می خوانیدقسمتی ازنامه سرگشاده هیات اجرایی جمعیت حقوقدان ایرانی به نخست وزیراست.هم اکنون که این نامه رامی نویسیم روزنامه های آیندگان وکیهان بمحاق تعطیل افتاده اندوسایرمطبوعات زیرفشارتبلیغاتی رادیوتلویزیون دارندخُردمی شوند… تاریخ دروغ نیست.آقای بازرگان شمااین حرف راسالهامی زدیدوشاه مخلوع براین حرف شمامی خندید.ولی درعمل ثابت شدکه حق باشمابوده وتاریخ دروغ نیست. اینک مااین حرف رابرای شمابرای کسی که بظن ماهنوزدرامواج قدرت غرق نشده است،تکرارمی کنیم.مطمئن هستیم که شمانه غافل هستیدونه فراموشکار.مطمئن هستیم که شماهم هنوزمعتقدهستیدکه تاریخ دروغ نیست واین صفحات تاریخ است که سرنوشت چنین حکومت هایی رارقم زده است.
#تاریخ می گویدکه اینگونه حکومت هاآلت دست عده ای باصطلاح تکنوکرات بی اعتقاد می شونددرمسیر#انحصارطلبی قرارمی گیرند،بتدریج رابطه شان بامردم قطع می شودوبه آلت سلطه(اطرافیان)تبدیل می گردند.
آقای بازرگان شمانه تنهابه عنوان رئیس دولت بایدازجذب شدن به سراب قدرت بپرهیزیدبلکه بایدبه عنوان موسس شجاع جمعیت دفاع ازآزادی وحقوق بشرآن اصول عالی راکه برای آن مبارزه کردیدپاس دارید.خودتان رازدام انحصارطلبان نجات دهید.اگرچنین کنیدتاریخ ازشماچهره ای درخشان خواهدساخت ودرکنار امیرکبیر و مصدق قرارخواهددادوالا….
30اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:
ستون خبرنگارخصوصی:هشداربه اعضای تحریریه خواندنیها:
بحران مطبوعات که روبه تزایداست وهرروزشعاع آن گسترش می یابد،محافل طرفدار آزادی قلم رابه شدت نگران آینده مطبوعات کرده است واین گروه درهراسندکه مبادا بحران فعلی دامنگیرسایرنشریات مستقل نیزبشود.موج تعرض درموردآیندگان وچند مجله وروزنامه نگاردیگر،اگرازخارج وازدرون جامعه آغازشدولی درموردکیهان وضع کاملا متفاوتی داردوکیهان ازدرون خوددچاراین بحران وتعرض قرارگرفت.خبرنگارخصوصی که این بحران راپی گیری می کندمعتقداست روشی که درکیهان اعمال شدوکارگران وکارکنان این روزنامه موفق شدند برای اولین باردرتاریخ مطبوعات بدون حضورحتی یک نفرازاعضای تحریریه مبادرت به انتشاراین روزنامه بکنند،امکان داردکه به چندواحد مطبوعاتی دیگرنیزسرایت کند.خبرنگارخصوصی بااعلام پشتیبانی کارگران مجله خواندنیهاازکارگران کیهان،به اعضای تحریریه این مجله هشدارمی دهدکه مواظب باشندتابه سرنوشت اعضای تحریریه کیهان دچار نشوند.
#چندسال پیش #روزنامه،آیندگان #پیغام امروز #کیهان#بامداد #انقلاب اسلامی #بازرگان #مرزبان #خمینی #کمونیست #مارکسیست #چپ #لوموند #فرقان #دفترامام #آمریکا #اسرائیل #ساواک #مطبوعات #موساد #سیا #بنی صدر #کانون نویسندگان #انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات #روزجهانی آزادی مطبوعات #وزارت ارشاد #میناچی #لایحه مطبوعات #افکارعمومی #حزب جمهوریخواه #مفتح #حزب جمهوری اسلامی #سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی #ابوالفضل قاسمی #حزب ایران #همایون #وزیراطلاعات #هاشمی رفسنجانی #کروبی #مهدیان #مقدم مراغه ای #سانسور #جاما #جامعه روحانیت #هادی غفاری #چریک های فدایی خلق #طالقانی #مجله جوانان #تهران مصور #آهنگر #ساعدی #دانشگاه،دانشجو #کارگر #بامداد #بهنود #مختاری #آزادی #خواندنیها #قلم #شریعتمداری #قطب زاده #یزذی #روحانیون #مصدق #صداوسیما #رادیوتلویزیون #احزاب #خودسر #زن روز #انقلاب57 #خرمشهر #هادوی #دادستاتی انقلاب #دادگاه #نائینی #محمد #شوری #فیس بوک #شاملو

جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چندی پیش رسانه هادرانگلیس اعلام کردندشماره ی آرای صادق خان به اندازه ای است که نزدیک ترین رقیبش،«زاک گلداسمیث»،ازحزب محافظه کاردیگرنمی تواندبه وی برسد.بدین ترتیب،صادق خان که دومین وزیر پاکستانی ومسلمان دردولت کارگر انگلیس بود،شهردار لندن شد.
وزير امور مدنی سوئد ایرانی‌الاصل است و«ظریف»وزیرامورخارجه دردیداری باوی به زبان فارسی خوش وبش کرد!
یادرانتخاب«پاپ اعظم»ملیّت جایی ندارد…
ازاین مناسب،نمونه های زیادی هست که افرادی غیربومی،ولی باتابعیت آن کشور،درکشوری غیرازموطن اصلی خودبراثرشایستگی ولیاقت،بارعایت عدالت وانتخاب دمکراتیک،توانسته اندمدارج ترقی راطی وخودراتثبیت کنند!
سالهاپیش«اعتمادی»پرسشگرمجله ی«جوانان»(درگفت وگوی اختصاصی،شماره 653به تاریخ15مرداد1358)ازمرحوم«محمدمنتظری»می پرسد:
«روزنامه هادرآنوموقع ازقول شما جمله ای نوشتندکه«منتظری»گفته است من «ایرانی»نیستم؛من مسلمانم.بحساب دیگر،شماچیزی بنام وطن وملیّت نمی شناسید؛فقط«امت اسلامی»راتبلیغ می کنید،درحالیکه پیامبر اسلام هم فرموده «حب الوطن من الایمان»؟!…آیابراستی شما چنین چیزی گفته اید؟اصلاوطن ازناحیه شماچه مفهومی دارد؟
«محمد منتظری»درپاسخ می گوید:
«جمله ای که من گفتم این است:مادرایران براساس ارزش های انسانی واسلامی انقلاب کردیم،درحقیقت امروزکه مابه مصاحبه نشسته ایم چه انگیزه ای دارد؟آیا جغرافیایست؟آیازبان است؟آیانژاداست؟شاهنشاه آریامهرهم درایران بوده،نژادش آریا،زبانش فارسی بود.خیر،این هامساله نیست.روابط انسانی و اسلامی مایه این انقلاب بوده است…اسلام برای همه آدمهاارزش قائل است.پیغمبر بین المللی فکر می کرد،درایران هم شرط انتخاب رئیس جمهوری راایرانی بودن نمی دانم.ماشرایط رااسلامی می دانیم وروابط ممکن است یکنفرغیرایرانی بیاید اینجاویک ایرانی برود جای دیگر کار کند.لیاقت نشان بدهد.قرآن می گوید:بهترین شما نسل بشر کسی است که تقوایش بیشتر باشد…»
وهمانطورکه می دانیم درموردکاندیداتوری جلال الدین فارسی(جدای ازشخصیت فردی ورفتارسیاسی وبحث انتخاب دمکراتیک)صلاحیت وی برای اولین دوره ی ریاست جمهوری درنظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی،به علت افغانی الاصل بودن رد شد.
وهم چنین درآینده بحث انتخاب ولی فقیه در مجلس خبرگان…
درجهان وجغرافیای سیاسی جهان بینی ناسیونالیزم وجهان بینی انترناسیونالیرم، هردو مساله ومساله سازبوده است.
وبه نظر می آیددرایدئولوژی وجهانبینی اسلامی که برقرآن مبتنی ست ومعیاربرتری از سوی خدا،تقوی ولیاقت عنوان شده است؛آنجاکه درسوره ی حجرات،آیه ی 13 می گوید:
یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر(ای مردم!بی تردیدماهمه افرادنوع شماراازیک مرد وزن(آدم وحوا)آفریدیم وشماراقبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا وآگاه است)که براساس نص صریح قرآن:وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست که باآنهم بااعمال عدالت ودرستی وصداقت بدست می آید،مترادف بامعیارهای امروزی برپایه حقوق بشراست.
آیادرهزاره ی سوم میلادی که شبکه های رسانه ای همچون ماهواره واینترنت، جغرافیارابه یک دهکده جهانی وبی مرزتبدیل کرده،منازعات گذشته پیرامون ناسیونالیزیم جای خودش رابه جهان بینی جقوق بشری جهان وطنی مبتنی بر معیارمشترک آدمها،یعنی انسانیت ورعایت حقوق بشرولیاقت می دهد؟ومفهوم ناسیونالیزم(به شکل افراطی آن)کم کم،کم رنگ می شود!؟
13خردادماه 1395تهران

نباید ‏کتاب‬‬، نوشتار و شعر کسی در سخن‌های مختلف گرفتار شود و این موضوع را بارها در ‫ ‏دولت‬‬ و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌ام که باید امور مربوط به این حوزه به صاحبنظران واگذار شود.
این که کتاب خوب یا بد است و یا قابل نشر هست یا نیست باید به‫ ‏انجمن_نویسندگان‬‬ و ناشران واگذار شود و بی‌تردید این نهادهای مدنی کار خود را دقیقتر انجام می‌دهند.
سخن فوق بخشی از سخنان #حسن #روحانی (رئیس جمهوری)در #نمایشگاه #کتاب است.
اما واقعیت چیز دیگری ست…
ا- ازاین دست حرفهای شیک وباکلاس ودمکرات منشانه 37سال است مکرر می شنویم.
2-بخشی از کارشناسان سانسور دراداره کتاب جزو نیروهای امنیتی هستند.آنها به نویسنده وسابقه اش نگاه می کنندوبدون خواندن کتاب صدور ویاعدم صدور مجوز انتشارکتاب را دستور می دهند.
3-واقعیت این است که درتمام بخش ها(علی الخصوص حساس)یک دولت پنهان (سایه) است که دراین کشور حکمفرمایی می کند.وفرمان نهایی را صادرمی کند.
4-آنهایی که قرار است باصطلاح بایکوت شوند ودیده نشوند،ابتدا از راه انتشارات وارد می شوندوسفارش می کنندکه مثلا هنگام درخواست فلانی وفلانی وفلانی و…برای انتشارکتابشان آنهاراسربدوانیدومعطل کنید وحتماپول چاپ را ازوی بخواهید!
5- بعدازاین خان،آنوقت نوبت معطل شدن در اداره سانسورارشاد می شود.اگرکتابتان بوی قورمه سبزی بدهدوجزو نیروهای خودی نباشید فورا عدم صدور مجوز صادرمی شودواگرکتاب محملی و بهانه ای برای آنها نداشته باشد و قانونا باید مجوز راصادر کنند،شماراکه جزو نیروهای خودی نیستید وموی دماغ هم می شوید،معطل می کنند.
6-بعد ازهمه اینهاتازه اگر کتاب چاپ شد در باند های توزیع کتاب که درآن فعال مایشاء هستندکتاب شما را به بهانه های مختلف توزیع نمی کنندو…
7-چندین کتاب دارم که مجوز نداده اند.وسالهاست درارشاد خاک می خورد.
8- برای چاپ کتاب هاپول طلب می کنندوازطرفی سالهاست ازکار ییکارم کرده انددومطبوعات هم تیول وملک عده ای خاص شده وبرهمین صراط رسانه های خارج ازکشور!؟یعنی تاموضوع خاصی پیش می آید فقط بایک عده خاص درداخل وهمینطور خارج ازایران مصاحبه وگفت وگو شده ویامطالبشان بازنشرمی شود…تاهمه راههاکانالیزه شده به آنها ختم شود وصدای دیگری شنیده نشود…
9-پارسال درهمین ایام درنمایشگاه سال قبل،2کتاب برای چاپ به یک انتشارات دادم تاالآن جواب سرراست نگرفته ام .2کتابی که بدون شک هیچ بهانه ای برای ندادن مچوز چاپ ندارند.فقط چون نویسنده اش فردی مثل من بااین سوابق است معطل می کنند والبته شهامت وجرات آنراندارندکه رسما اعلان کرده و مسئولیت بپذیرند.لذابه انواع توجیه و حیل متوسل می شوند.مگراینکه یکجورایی گَند قضیه درآید ورسوای عام وخاص شوند!
10-اگرمتهم به تئوری توطئه نشوم. این همه سنگ اندازی ویستن سنگ ورهاکردن سگ برای چیست؟
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار بیکار)16اردیبهشت1395
عکس پیوست سانسور درخواستی اداره کتاب برای کتاب « نامه جنگ»اثراین جانب است که ازسال1386 در ارشاد معطل است.

نظرات

چند سال پیش(ویژه انقلاب57):مجموعه کامل
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرف هاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال خواهیم دید.دربطن خودحرف هاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات در دسترس، از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نُت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی، شکنجه،حرف های مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند. وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدمی کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
همچنین این ده قسمت پیشتر درفیس بوک اینجانب به آدرس های:

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام درماه

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زن وحجاب

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران،قسمت دوم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران،قسمت اول

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلام

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه ها وسازمان ها

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده زندانیان

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
همراه با عکس هایی ازمطبوعات آنروز چاپ شده است.
علاوه براین در روزهای متوالی در سایت های:
پژواک ایران به آدرس:
pezhvakeiran.com
اخبار روز به آدرس:
akhbar-rooz.com
چاپ شده است.
دراینجا لازم است یک توضیح ضرروری درارتباط با این مجموعه وهمینطور مجموعه های چند سال پیش که قبلا درموضوعات مختلف ازسوی اینجانب گردآوری شده است بدهم:
درآینده ای نزدیک ونه چندان دور،باحاشیه هایی که بصورت پاورقی برآن خواهم نوشت بصورت کتابی مستقل به اداره کتاب وزارت ارشاد خواهم داد.
شاید این سوال درذهن متبادرشودکه چرادراینجاموضوع فوق را مکتوب کرده ام؟
ازآنجاکه دراین سالها به تجربه دریافت کرده ام (وحاضرم حتی قسم جل جلاله بخورم ومباهله کنم)دولت سایه(همان حاکمان اصلی والبته مخفی وپیدای نظام جمهوری اسلامی که خود راپشت نقاب دولت رسمی پنهان می سازد)به انحای مختلف سعی داردکتابی از من چاپ نشود،که درلینک های:
http://assize.blogspot.nl/2013/05/blog-post.html
کتاب،نمایشگاه،یک گزارش/14اردیبهشت92
http://assize.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post.html
برای آقای دعایی(مدیرمسئول روزنامه اطلاعات)/25دی1389
جنبش راه سبز – کیف کباب و کتاب!
http://www.rahesabz.net/story/10238/
کتاب، نمایشگاه، یک گزارش – PEZHVAKE-IRAN DOT COM
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-51410.html
مقداری از آن راتوضیح داده ام؛وهم چنین از آنجاکه ازوقتی لب تاپ خودرا روشن و شروع به کارمی کنم،رصد کنندگان(بوسیله شنود وانواع حیله وترفندی که بلد هستند ویک دلیلش امکانات ضیعف مالی بنده است که سالهاست بابیکار کردن اجباری من،سعی کرده اندتا بدین وسیله عامل وعمله آنهاباشم،ولی عِرض خودبرده و زحمت خود،ونه من!!)چون سگهای دست آموز،بومی کشند وچیزهایی دستگیر شان می شود،لذاتازمان انتشارهرمطلب ویادداشتی ازمن،پیش پیش درتدارک کم رنگ کردن کارویاعدم چاپ،باباصطلاح بایکوت کردن،تمام امکانات خودرابسیج وبابستن سنگ ها،خودوخودی هاشان رارها…!
شما فکرنکنید یک نگهبان سلول زندان ویک بازجو وسربازجو،فقط در همین شغل کار می کند،آنها درکنارآن آموزش می بینند که چگونه جهشی(بقول مارکسیست ها)به پست های حساس و کلیدی-چه به عنوان کارشناس وچه مشاور وچه وچه-دستی درحوزه مدیریت اجرایی داشته ویاچون پیچ ومهره وآچارفرانسه،ابزاردولت سایه باشند،لذایکی ازکارهایشان این است که کتاب های دیگران را-افرادی مثل من امکانات رسانه ای ورانتی وغیره را ندارد-بامعطل کردن در باصطلاح پیچ وخم های اداری و انتشاراتی(وهمینطوربدلایل واهی ندادن مجوز)کتابی راکه نویسنده اش دیگری است، باتغییراتی که تابلو نباشد،وباعناوینی دیگر،به نام خود وافرادی خاص،فورامنتشروازاین بابت برای خودنیزسابقه فرهیختگی وکذا وکذادرست کنند!!؟
مظلوم کُشی وضعیف کُشی ایدئولوژی مسلط نظام جمهوری اسلامی است.والبته همانطور که خداوند در قرآن فرموده«یدالله فوق ایدیهم»گاهی دست خدا ازآستین پلید خودشان بیرون می زند وبوسیله خودشان،خودشان رارسوامی کند.واین همان معنای آیه دیگر قرآن است که خطاب به مومنین،می فرماید:«مارمیت اذرمیت،ولکن الله رمی»!
این قضیه دقیقا باشنودی که درمنزل فروهرکارگذاشته بودند،مشهودشد،وهمان سبب رسوایی وآشکارشدن جنایت«واجا»درانجام قتل های زنجیره ای شد.وگرنه اگر فکر کنیم شهامت دولت دوم خرداد وخاتمی بوده است،باید بگویم زهی خیال بافی!!فقط دراین میان جناح های درگیر در«واجا»از همین شنودلورفته سعی کردند قضیه را هم لوث کنند وهم به نفع جناح خود ازآن بهره برداری.وگرنه اگر شنودی نبود،معلوم نبود که واقعه«قتل های زنجیره ای»به این راحتی افشا می شد.همانطور که هنوز هم خیلی جنایات ومسائل دیگر آشکار نشده،ازجمله جنایتی که درحق من کرده اند.(که برای برخی مشهود ومعلوم است).
من الله التوفیق
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)بهمن1394
کانال اطلاع رسانی محمد شوری جزه (نویسنده و روزنامه نگار)
https://telegram.me/shoorijezehmohammad

Telegram: Contact @shoorijezehmohammad
telegram.me
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام درماه
24دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله روحانی ومدنی:
«تصویرامام خمینی برماه خرافات است،باورنکنید!».
«دستگاه های شایعه پراکنی دی شب ناگهان درسراسرکشوربکارافتاده ودر یک چشم برهم زدن تقریبادرهمه شهرهای ایران ازطربق تماس های تلفنی و پیام های دوستان وآشنایان شایع شدکه تصویرامام خمینی برسطح کره ماه نقش بسته است.افرادساده بسیاری بلافاصله به پشت بام هارفتندوهزاران چشم ابتدا ناباور و بعدباحیرت تائیدکردندکه تصویری شبیه به تصویرامام خمینی برسطح ماه دیده اند.آنها که قبلاهم به ماه دقت کرده بودندمی گفتندسالهاست همین تصویررا بر ماه می بینیم وآنهاکه اندک اطلاعی از علم فیزیک داشتندمی کوشیدندهمسایگان خودرا متقاعد کنندکه آنچه برسطح ماه می بینندسایه روشن پَستی وبلندی های این کُره است وهرکس می توانددر ذهن خودآنرابه تصویرکسی شبیه بداند.در شهرهاهیجانی بوجودآمد.در خرمشهرعده زیادی ازحاشیه نشینان بلافاصله بفکر قربانی کردن گوسفند افتادند!درزنجان تاساعت یک ونیم بامدادعده زیادی درخیابان هادست به تظاهرات زدند.وصدای اذان ازچندمسجدشنیده شد.ازچندشهردیگرهم خبرنگاران کیهان گزارش دادندکه سنجش این شایعه مردم راهیجان زده کرده است.اماروحانیون همدان که درهمان لحظات نخست ازپخش این شایعه احساس خطر کرده بودندبلافاصله نیروهای خودرا برای آگاهی دادن به مردم بسیج کردند.روحانیون همدان اعلام کردند:این شایعه جزخرافی جلوه دادن آئین مترقی اسلام نیست.درنتیجه این اقدام به موقع برعکس بسیاری از شهرها،دی شب همدان شاهد عکس العمل استثنایی مردم بود.مردم بجای آنکه درباره تصویرماه افسانه سرائی کننددرخیابان ها به حرکت در آمدند و با شعارهای ضد حکومت شایعه را یکصداتکذیب کردند. شعارعمده تظاهرکنندگان این بود که:حکومت که درمقابل اسلام بزانودر آمده به شایعه سازی متوسل شده است.صبح امروز حضرت آیت الله مدنی درتماسی با کیهان اعلام کردکه شایعه انعکاس تصویرامام خمینی برسطح ماه رابکلی تکذیب می کنم واعلام می داریم این تنها وتنها یک شایعه برای تضعیف اسلام درنظرجهانیان وخرافی جلوه دادن آن بوده است.آیت الله روحانی هم دراین باره گفتتند:این از موهومات است،باورنکنید».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
روحانیون اعلام داشتند:
«شایعه تصویر امام خمینی برماه جعلیات وخرافات است.دست هائی برای خرافی جلوه دادن نهضت اسلامی درکاراست.امروز جمعی ازروحانیون تهران وهمدان دریک تماس تلفنی درباره خبری که دی شب توسط بعضی ازدست های مرموزبرای شکاف انداختن درنهضت یکپارچه ملت ایران شایع شدوحکایت ازظهورتصویرامام خمینی برسطح ماه بود توضیحاتی به روزنامه اطلاعات دادند».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
مردم تهران دی شب به ماه دوختند:
«دیشب درتهران شایع شده بودکه مردم برروی سطح ماه چهره آیت العظمی خمینی رادیده اند، لیکن آیت الله روحانی دراین باره گفت:این ازموهومات است باورنکنید!».
25دی ماه1357روزنامه کیهان؛ازستون:کیهان وشما(305172)::
«ماه شب چهارده!:من نادر.گ،فارغ التحصیل رشته فیزیک ازآمریکاهستم ومتاسفم بگویم که دی شب باشنیدن خبرظاهرشدن عکس امام خمینی درماه تمام اعتقادات من درمورد بیدارشدن اذهان عمومی وآگاهی علمی ملت ایران نقش برآب شد.آخر کسی نیست به این مردم بگویدکه دیگر زمان خرافاتی بودن واعتمادبه موهومات گذشته است.ونبایدبه کسانی که سال های سال با سرگرم کردن مابه خرافات و اعتقادات پوچ،سرمان رازیربرف کرده اندفرصت ادامه فعالیت داد.من واقعامتاسف شدم وقتی که همسایه دانشجوی منهم سراسیمه به خانه ام آمدکه بگویدفرصت دیدارامام خمینی رادرماه شب چهارده ازدست ندهم.اگرمادربزرگم هم این را به من می گفت تعجب نمی کردم.اماازدانشجویی که بارگوشه ای ازانقلاب مارابردوش می کشددیگر چنین توقعی نداشتم».
25دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم،تلفن:663173:
نام آیت الله رابدنام نکنیم!
«من م.ق. هستم.دی شب شایع شده که اهالی تهران تصویر حضرت آیت الله خمینی رادرماه دیده اند.این درست نیست که مانام آیت الله وانقلاب مردم را باموهومات بیامیزیم».
از شآن روزنامه کاسته اید!
«من مطیعی هستم.می خواستم سوال کنم چراراجع به این مسائل خرافی مثل پیداشدن تصویر آیت الله خمینی روی سطح ماه مطلب درج کردید.تصورمی کنم بادرج این مطلب ازارزش وشان روزنامه تان کاسته اید».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)زن و حجاب
25دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامی!
«نه ستم کنید،نه زیر بار ستم بروید…اصل اساسی که برمجموعه مناسبات حکومت اسلامی پرتوانداخته این است:درحکومت اسلامی حقوق زنان همانندمردم محترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه به زنان توصیه می کند:اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنهادرمحیطی پاک وبا احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد… ثانیا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خود را ازنظرتربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامه فرانسوی لوسووار):
س«:به نظرشمادخترهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن است که زن درجامعه لخت نباشدکه وسیله شهوترانی قرارگیرد.وگرنه بامراعات حجاب اسلامی وعدم اختلاط دختروپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیازبرای زنان و دختران تامین می شود.وآنهاازتمام مزایاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
«دانشگاهیان دانشگاه آزاد،تهدیدزنان بی چادررامحکوم کردند.سازمان ملی دانشگاهیان ایران «دانشگاه آزاد»روز گذشته طی بیانیه ای تهدیدهای اخیررادرمورد آتش زدن واسیدپاشی نسبت به زنان بی چادررامحکوم کردند».
27دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:305172
چراتوهین؟(پروین افشار):«این روزهاخانم های چادری رفتاربسیاربدی بازنان بی حجاب دارندوهرجا که زن بی چادری راببینندبه اوتوهین می کنند.حتی بعضی ازجوان ها ضمن متلک گفتن به این گروه اززنان موجبات آزاربدنی آنان رانیز فراهم می کنند».
28دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:305172
کمتربه ظاهرتوجه کنید!(بتول اخوت پور):«امروزتظاهراتی درخیابان بلواربرپابود.بدلیل علاقه ای که به رشد نهضت ملی ایران وسرکوب استبدادواستعماردارم باشوروشوق فراوان بمیان تظاهرکنندکان رفتم وباآنان همصداشدم.اماباکمال تعجب گروهی به طرف من آمدندوبه این بهانه که من چادر بر سرندارم مراازصف تظاهرکنندگان بیرون انداختند.می خواستم ازشماخواهش کنم مطالبی رادراین باره بنویسیدوبه گروهی ازمردم حالی کنیدکه دست ازاین تنگ نظری هابردارندوکمتربه ظواهرامربیاندیشند».
28دی ماه1357روزنامه اطلاعات؛حرف های مردم(328431):
تاکسی زن های بی حجاب!(ملیحه افراسیابی):«دیروز یک تاکسی به من گفت چون حجاب نداری سوارت نمی کنم.آیانهضت اسلامی که می گوینداین است؟اگراین است همان دیکتاتوری سابق راترجیح می دهیم.
30دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های تلفنی مردم(663171):
کمی مطالعه کنید:«درموردعدم اطلاع خانم صدیق ازمسائل اسلامی واکراه ایشان درامرحجاب به ایشان بفرمائیداگرمسلمان هستید،دراین لحظات حساسی کمی زحمت مطالعه اسلامی به خود دهید».
تهمت بی جانزنیم:(خانم آزادی):«درخیابان منیریه به من گفتندچراچادرسرت نمی کنی.آیانجابت به چادرسرکردن است؟درضمن بااینکه مامسلمانان معتقدیم تهمت زدن گناه است چرابی جهت و درهرموردی تهمت می رنیم».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهانک
امام خمینی:«چادربرای زنان اجباری نیست».
«امام خمینی درمصاحبه باروزنامه دست چپی السفیر:درمورد موقعیت زن دراسلام گفت:که زن باید دارای حقوق مساوی بامردباشد.اسلام برتساوی زن ومرد حق تعیین سرنوشت خویش راداده است.یعنی اینکه باید ازهمه آزادی هابهره مندباشند.آزادی انتخاب کردن،وانتخاب شدن،آزادی آموزش،آموزش خویشتن وکارکردن ومبادرت به هر نوع فعالیت های اقتصادی.
درمورداین سوال که آیادرجمهوری اسلامی آینده ایران پوشیدن چادربرای زنان اجباری خواهدبود یانه؟امام خمینی جواب داد:
«زن مسلمان بدلیل تربیت اسلامی خودپوشیدن چادرراانتخاب کرده است.درآینده زنان آزاد خواهند بودکه دراین باره خودتصمیم بگیرند.مافقط لباس های جلف راممنوع خواهیم کرد».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله العظمی خمینی:
«باآنکه زن مسلمان چادربه سرکردن راانتخاب کرده است،زنان آزادنددرباره چادر تصمیم بگیرند. ماتنهاپوشیدن لباس های خلاف عفت راممنوع خواهیم کرد».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):
جای تاسف است!(یک خانم):«سخنان آیت الله منتظری درباره حجاب وزندگی زنان که درکیهان درج شده بود،مارابه دوران مادربزرگ هایمان بازخواهدگرداند.درصورت تحقق یافتن سخنان آیت الله،خانم هامحدودیت های فراوانی خواهند یافت.واین جزعقب گردمفهوم دیگری ندارد.اگر این همه کشته دادیم که به این جابرسیم،جای تاسف ودریغ است».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمینی:
«…دراینجاخانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این است که نهضت مایک نهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی کردندنشان دهندکه عقب مانده است.فکر می کنید به نظرشماآیازنان ماباید حتماحجاب داشته باشند. مثلاچیزی روی سر داشته باشندیانه؟».
حضرت آیت الله خمینی پاسخ فرمودند:
«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمی دانستم که شمامی خواهید بیائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست که اسلام مترقی است که به مجرد اینکه شماآمدیداینجااسلام مترقی است!مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زن هایامردهای ماخیال کرده اند!مترقی کمالات انسانی ونفسانی است وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نه اینکه سینما بروندودانس بروند.و اینها ترقیاتی است که برای شمادرست کرده اند.وبایدبعداجبران کنیم.شماهاآزادیددر کارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح است بکنیدوهمه ملت دراین زمینه هاآزادند.امااگربخواهندکاربرخلاف عفت بکنندویامضربه حال ملت وخلاف ملیت بکنند،جلوگیری می شودواین دلیل برمترقی بودن است».
س:نقش زنان درحکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیامثلادرامورکشورهم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیاقتی نشان دهند؟
«درمورداینگونه مسائل حکومت اسلامی تکالیف رامعین می کندوالان وقت اظهارنظر دراین زمینه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای دادن و رای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمی چون مردان دارند.ماهمه گونه آزادی را به زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامی می گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«درزمینه آزادی زنان وحقوق آنهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونه محدودیتی برای تحصیل یاانتخاب شغل برای آنهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله برای تبلیغ کالایایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل!ویاهرگونه کاری که به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمه بزندواورا به راه فسادبکشاند،جلوگیری می کند».
11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماوشما؛تلفن:311210
حجاب چادروچارقد سرکردن نیست!(محمدانصاری):«منظورازحجاب چادروچارقد سر کردن نیست. بلکه همانطوری که درروایات آمده،حجاب دراسلام بدینگونه توجیه شده که اگرقسمت هایی ازبدن زن که احتمالاحس شهوانی مردراتحریک می کنددرمعرض رویت واقع شود،بایدبطریقی پنهان گردد و این پنهان کردن رااصطلاحاحجاب می گویند که البته باخودکلمه نیزوفق دارد».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
لیلی سروش:نامه به آیندگان؛زنان رادر«شورای انقلاب»شرکت دهید!(مقاله):
«…درروزنامه آیندگان،ضمن خبری مربوط به راهپیمائی میلیون هانفردرتهران و شهرستانهانوشته بود:«…گروه آموزگاران که اززن ومردترکیب یافته بود،نهایت متانت رابکاربردوبزعم مجروح شدن چند نفرواهانت به زنان بی چادروپاشیدن رنگ به روی آنها ازهرنوع درگیری اجتناب کرده».سطورفوق مراسخت متاثرکرد.وبه یاددوستی افتادم که گفت:درتجریش عده ای به من توهین کردند.به علت اینکه بی حجاب بودم.ومن گفته اوراباناباوری شنیدم چونکه خودم ازنزدیک درروزهای تاسوعاو عاشوراواربعین شاهدبلوغ ورشداجتماعی مردم شرکت کننده بودم،به همانقدرکه ظاهری ساده و حتی فقیرانه داشتندازیک غنای معنوی وبلندنظری خاصی برخورداربودندکه اشک تحسین وتاثررابه چشم می آورد.اغلب آنهاپوشش سفت وسخت اسلامی داشتند.ولی ضمنا به کسانی که بی حجاب هم بودنداعتراض نداشتند.فقط می گفتندبهتر است بخاطرعزای حسینی واحترام به سرور آزادگان جهان،روسری مشکی بسر شود…آیادراین انقلاب عظیم که دنیارابه تحیُّرکشانده است، رواست که باتعصبی دو گانه برپیکرانقلاب ملت ایران خلل واردآوریم؟یعنی ازیک نفرحجاب داشتن را شرط شرکت درتظاهرات برای زنان قراردهیم وازسوی دیگرزنان ازبسرکردن یک روسری امتناع ورزند؟این تعصب دوجانبه نتیجه اش بُرددشمنان ملک وملت است…من به عنوان یک ایرانی وطن پرست…مطالب زیراکه عقیده کلیه زنان روشنفکروتحصیل کرده ووطن پرست این مرزوبوم است به گوش حضرت آیت الله خمینی برسانم:از آنجاکه زندگی هیچ مردی بدون زن شکل نمی یایدودر زندگی هرمردی چهره زنی وجودداردوازآنجاکه بقاء نسل هابه زن مربوط می شودونیمی ازجامعه رازن تشکیل می دهدوچهره زن راگذشته ازخانه،درمدرسه،دربیمارستان،درروستا،درکارخانه،در زندان ودرتظاهرات وانقلاب نمی توان نادیده انگاشت وازآنجاکه….انتخاب یک نفرزن از زنان مجاهدکه هم شهیدداده اند وهم درزندان استبدادزیرشکنجه بوده انددر«شورای انقلاب»توّهم ارتجاعی بودن انقلاب راازبین خواهدبرد».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):
«بمن توهین کردند(فریده رجایی):من درجنوب شهرزندگی می کنم.که دیروزبرای کاری به اطراف میدان مخبرالدوله آمده بودم.روسری به سرنداشتم.گروهی که دراین محل تظاهرات می کردندبخاطرنداشتن حجاب به من توهین کردند.راننده تاکسی هم به همین جرم ازسوارکردن من خودداری کرد.درست است که ماانقلاب کرده ایم اماآیااین حرکات درست ومنطقی است».
14بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله العظمی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامه آمریکایی پل تایمرسان):
درحکومت اسلامی چه پُست هایی به زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامی بوجودبیایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی به زنان می رسد!».
آیااین درست است که زنان نمی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی است ومخصوصادریک جامعه اسلامی اهمیت آن زیاداست.وبه نظرماچنین پُستی برای زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد… آیا نماینده دادستان که بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیاج به پزشک یا قاضی داشته باشدمی توانددرچنین پستی کارکند؟زنان با رقَّت قلب ولطافت جسمی وروحی که دارنداینکارباطبیعت جسمی روانی آنهاسازگارنیست واین مطلبی است بسیارروشن که زن طبیعتا موجودی است لطیف وسریع التاثیرونه تنهادرپُست قضاوت نمی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمین مشکل وجود دارد…ازشما که اهل آمریکا هستیدسوال می کنم درمملکت خودشما تاکنون36یا37رئیس جمهوری داشته ایدچندنفرازآنهازن بوده است؟یااکنون درایالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارویافرماندارو رئیس شهرداری ورئیس کلانتری وغیره،زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان که زیربنای یک جامعه اسلامی است».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره تقش زن درحکومت اسلامی:
آیادرسیستم حکومت اسلامی زنان حق شرکت فعالانه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمی کنم درمساله مربوط به حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان در مشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست…ولی فکر نکنید که مفهوم این سخن آن است که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی می گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح می دهیم حکومت اسلامی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونه که بعضی گمان می برندنه عیب است ونه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامی پرسند آیادرسیستم حکومت اسلامی باردیگر به دوران تعددزوجات و تشکیل حرم سرابرای مردان بازمی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست که مردان به عنوان هوس دویاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیازنان می توانندمجله مربوط به خودداشته باشند؟
«چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخود نگیرد… مجله ای که فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آنهامی گوید:«ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»یعنی زنان به همان اندازه که درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مهدی شجاعی)
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
هماناطق(مورخ واستاددانشگاه):مواظب باشیم علیه مردان بکار گرفته نشویم!
«…درمبارزه وحماسه مقاومت دربرابررژیم وابسته به امپریالیسم نقش زنان کمترازمردان نبوده و اصولا طرح مساله زنان بطورجداگانه درست نیست….خاموشی زن برای هیات حاکمه لازم وضروری است.درکتاب های درسی دوران پهلوی هم ترویج اخلاقی اطاعت ومصرف را درجنس زن می بینیم…باچنین فضایی،زنان همیشه درکمک به ارتجاع پیشقدم بوده اند…روزعیدمادررااولین بار موسولینی و هیتلردرست کردندتا زنان رابه خانه بکشندو آنهارا وادارکنندتا خانواده هارا زیرطوق استبدادنگهدارند.نظیراین برنامه ها،عوامل رژیم نیزاجراکرده اند…فرح هم به مناسبت هایی به مادران نمونه جایزه می داد…یکی ازعوامل سیاازتجربیات کودتای آمریکایی علیه دولت آلنده در شیلی به کودتاگران گفته بودندزنان بهترین سلاح سیاسی هستند.زیراوقت اضافی دارندوازظرفیت های عاطفی آنهابسیارخوب می توان بهره برد…».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«گروه موسسان موقت انجمن ملی زنان ایران دیروزطی بیانیه ای ضمن تصویراوضاع سیاسی ایران وهشداربه زنان،ازرهبران جنبش وگروه های سیاسی خواست که روشن کنندموضع ونقش بانوان درآینده چیست وآیاحجاب به صورتی ازصور،به زنان ایران تحمیل خواهدشد؟دراین بیانیه که توسط گروه موسس به اتفاق دکترانصاری سخنگوی انجمن،به آیندگان آورده شد».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«اخطار؛من یک زن چریک مبارزهستم.به روحانیت مترقی اخطارمی کنم که اگربازهم بخواهنددم از تعددزوجات بزنند،گروه چریک های مبارزباآن هامقابله ی سختی خواهند کرد».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173:
«شرمندگی؛ج.تهرانی هستم:لطفابه موسسات انجمن ملی زنان ایران باآن پرسش های پرتی که مطرح کرده بودند،بگوئیدمقاله جانانه خانم مهوش صنعتی رادرهمان صفحه بخوانندوازپرسش های خوددربرابرایشان به عنوان شجاع وروشنفکرشرمنده شوند».
«زنان وسیاست؛دانشجوی دانشگاه تهران هستم:آیندگان باچاپ دومقاله ازدوخانم به عنوان موافق ومخالف بختیارکارزیبایی کردوبی طرفی خودرا نشان داد.ولی زیباترآن بودکه نشان داده شدزنان ایرانی برخلاف شایعات عامل ارتچاع،تا چه اندازه وارد گود سیاست شده اند.ازقول من به خانم امیرشاهی وصنعتی تبریک بگوئید».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173:
«مسجدیادانشکده؟اسمم زیبااست.روزچهارشنبه بنی صدردردانشکده علوم اجتماعی وتعاون سخنرانی داشت وهنگامی که برای شنیدن سخنرانی وی به دانشکده مراجعه کردم،غرق تعجب شدم.زیرامامورین انتظامات جای خانم هاراازآقایان جداکرده بودندواین فکر درمن قوت گرفت که به مسجد آمده ام یابه دانشکده.فکر نمی کنید مشت نمونه خرواراست؟».
مجله زن روز7بهمن 1357ش707
یک کارمند:«دوباره چادروچاقچوررارواج می دهید».
یک خانم خانه دار:«شما همیشه انقلابی بودید ومی گفتیدزن باید کفن سیاه راازتن دربیاورد،پس چراحالاخودتان داریدزن هاراتشویق به چادرسرکردن می کنید؟شماوقتی از«آنجلا-دیویس»می نویسیدوآنقدرهم قشنگ می نویسید،دیگرخیلی مسخره است که عکس زن های چادری را چاپ کنید.خواهش می کنم بی طرف باشید…».
یک خانم کارمند:«خواهرمجاهدکسی است که درراه انقلاب شهیدداده وچنین کسی مسلماآن قیافه ای راکه روی جلد چاپ کردیدندارد.این درست مثل این است که شما سر«هایده»و «گوگوش»یک چادرتوری کرده وعکسش راچاپ کرده باشید.لطفاکمی درانتخاب دقت کنید…».
بک خانم کارمند:«به آن زن های چادری که بی هدف به خیابان هاریخته اند،بگوئید که به دولت فرصت بدهندوآنهمه دم ازحکومت اسلامی نزنند،آخراین چه آزادی است که من نتوانم نیم ساعت راحت به خیابان بروم؟وبرگردم؟حکومت اسلامی یعنی همین».
«شماباچاپ کردن عکس زن های چادری روی جلد داخل مجله،ثابت کردید که با برخی مجلات دیگر،هیچ فرقی ندارید.سالها به زن هایاددادیدکه«حجاب»باچادرفرق می کندوحالابااینکارداریدزن هاراتشویق می کنید که چادربسر کنند.وبه 30سال پیش برگردند.امابرگشت زن به گذشته را شما و دیگران باید به خواب ببینند».
«شماآبروی مراپیش دوستانم که اهل«زن روز»خواندن نیستندحسابی بردید.همه آنهاگفتندکه شمادردوره جدیدبطرف زن های چادری ومثلامجاهدکشیده خواهید شد. ومن باآنهاشرط بستم که این کاررانخواهیدکرد.اماهم شرط راباختم وهم آبرویم رفت».
«آن زن های چادری که شما عکسشان راچاپ کرده ایدهرگزشهیدنداده اند.کسانی شهیدداده اند که اراده ای محکم دارندوهرساعت به رنگی درنمی آیند..».
«توی کوچه وخیابان می گویندکه اگرحکومت اسلامی بشودتعددزوجات آزادمی شود وزن هاهم دیگرنمی توانندفعالیت های اجتماعی داشته باشند.شماکه همیشه مدافع حقوق زن بودید،دراین باره چه کرده اید؟…».
خانم شاهنده کارمنددخانیات:«دیروز من ودخترم به مقصدراهپیمایی ازخانه خارج شدیم.چون این رایک وظیفه ملی می دانستیم.اماهنوزچندقدمی نرفته بادعواو فحاشی واهانت زن های چادری روبرو شدیم.وچون تحمل اهانت رانداشتیم از نیمه راه بازگشتیم حالا شما با چاپ کردن عکس زن های چادری آیاکارهای آنهارا تائید می کنید؟».
واماماچه می گوئیم؟(یادداشت سردبیرمجله):
«صادقانه گفته ایم که هرکس می بایدمفاصاحساب عمرخودراامضاکند.مانیزچنین خواهیم کرد. هنگامی که ازمابخواهند.آنچه اکنون می توان گفت این است که گردانندگان کنونی زن روزباگذشته این نشریه چندان سرآشتی وموافقت ندارند.زیرااین گذشته درچارچوب جامعه ی گذشته است.که امروزاکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به رد وطردوانکارآن می کوشندوحق دارند.«زن روز»به هیچ وجه چادری نشده است.اما کورهم نشده وهنگامی که هزاران زن مبارز ایرانی،باچادر،یابی چادر درنبرد سهمگین ملت ایران با غول بیدادواستبدادمبارزه می کنند.دوربین عکاسان ما،لاجرم همان راضبط می کندکه می بینند….واکنش زنان ایران درسال1320،کم وبیش همان چیزی است که امروز می بینیم. وقتی چادر وچارقدرابه زورسرنیزه ازسرزنان بردارند،بعیدنیست که حتی زن بی چادر هم،چادربرسرکندکه این عمل اودرواقع نه انتخاب یک لباس،بلکه اعتراض به یک نظام جبروزورو بیداد است.وانگهی،اساسامادریک جامعه براستی آزاد،انتخاب آزادانه لباس-درحدحفظ عفت عمومی-یکی ازبدیهی ترین حقوق هرانسان زنده ای است،پس اصولاطرح این مساله که چه بایدبپوشیم از بنیادنادرست است.برای مردم آزادنمی توان تکلیف کردکه چه رخت ولباسی رابپوشندیانپوشند؟
مجله زن روز،11بهمن1357،ش708
عده ای می گویند:چرا«زن روز»چادری شده است؟
شما چه می گوئید؟
زدی ضربه،ضربه ای نوش کن!«مگریک عمربی چادرها،چادری ها راتحقیر نکردند؟حالابخورند؟زدی ضربه،ضربه ای نوش کن؟ (جمیله ف.محصل)
تغییررژیم،یاتغییرلباس؟«اگردرتظاهرات ملی،زن بی چادرپیدانکردیده اید که عکس شان راچاپ کنید،همین مساله رابه عنوان یک انتقادعنوان کنید.بنویسیدمردم بخاطر عوض شدن لباس مبارزه نمی کنندوهدف اصلی تغییر رژیم است،نه تغییرظاهر زن ها».(نسرین آشوری.دانشجوی بیمه).
«اسم مجله را عوض نکنید!فقط از قول همه ماخواهش کنیدکه این قدرتوی کوچه و خیابان،زن های بی چادررااذیت نکنند.مگرچادربسرکردن دلیل عفت ونجابت است؟».(پنج دختر دانشجو).
مجله زن روز21بهمن1357،ش709
«اگرمی خواهیددرجامعه نقش رهبری داشته باشید،عقیده تان راهرروز عوض نکنید.ومثل بیدی نباشیدکه باوزش هرنسیمی بطرفی خم می شود.بجای اینکه بنویسید:روزگاری چادررابه زور ازسر زن هابرداشتند،به خانم هاحالی کنید که چادرنشانه شخصیت نیست وبی چادری هم نشانه دور بودن ازعفت وتقوانمی باشد».(خانم خانه دار)
نوشته ژاله-رازی:بحث چارد مهم است؟یابحث انقلاب؟
«مقاله بگو!بگو!رابادقت مطالعه کردم…خواهران عزیزم،اول ازشمامی پرسم اصلامی دانید که این قیام عظیم که نصف نیروی آن راخانم هاازجمله خانم های چادری تشکیل داده اند،برای چیست؟و آیامی دانیدکه رهبری این قیام باکیست؟و اصولاهدف ازاین قیام،که هرروزوهرساعت وهرلحظه خون هزاران جوان،استاد، دانشجو،زنان وحتی کودکان رابراهش نثارمی کنیم چیست؟
متاسفانه باید بگویم شماتنهابه بک موضوع توجه کرده ایدوآن تنها«چادر»است و چادر بسرکردن! شمافکرمی کنیدهمه خانم هایی که درتمام این راهپیمایی هاباچادر شرکت کرده اندواقعاهمه چادری هستندویابرای دین به چادرپناه برده اند؟…شما فکرمی کنیدهرزنی که چادربسرکند،زنی فناتیک وقدیمی وبی سواداست؟فکرمی کنیدهرزنی که چادری است نبایددراجتماعات امروزوبرای رهایی کشورش ازبند استعمارنمایان شود؟ولی خواهرمن فکرمی کنم همه آن زنانی که دراین روزها با چادردرتمام تظاهرات پابپای مردان مبارزوهمدوش برادران مجاهدخودتنهابرای یک هدف ملی ومقدس مشت هاراگره کرده اندو…اگربرقامت خودچادرنهادند،در عوض چادرجهل واختناق و بندگی راازمغزهاوقلب هایشان برداشتند.وآیااین است معنی عقبگرد؟واصلاچه کسی گفته که زن ایرانی دومرتبه باید چادربسرکند؟روبنده بزند؟ و درگوشه خانه چون مادربزرگان خودزندانی شود؟و حق دَم زدن نداشته باشد؟ آیا مصاحبه های آیت الله خمینی وسایرآقایان روحانیون راراجع به حقوق زن وآزادی واقعی آنهامخصوصاحجاب خوانده اید؟
حضرت آیت الله خمینی درچندمصاحبه باخبرنگاران ایرانی و خارجی حتی بایک پرفسورآمریکایی فرمودند:که دراسلام وحکومت اسلامی زنان دارای حقوق مساوی بامردان می باشند.
خانم شاهنده عزیز!شماکه گفته اید:برای شرکت درتظاهرات رفتیدو…این پیشامد درروزاربعین برای خودمن هم اتفاق افتاد.آقایی که ظاهرا رهبری انتظامات دسته ای رابه عهده داشت،خطاب به من گفت:«شماوسط صف بایستید».ووقتی دلیلش را پرسیدم گفت:«چون بی چادرهستید»می دانید من چه کردم؟نه دعواکردم ونه قهرکردم.چون هدفم مبارزه بود.چون هدفم پیشرفت بود.چون درراه رسیدن به هدفم خون هاریخته شده.پس بامتانت وبردباری به آن آقا گفتم باآنکه من بی چادرم وبا خانم های چادری ازنظرظاهر فرق دارم،ولی هدفم باهمه چادری هایکی است ومهم هدف است برادر!وهمین حرف من باعث شد که یکی از آقایان روحانی که خودشاهدصحبت مابودندمرابه اول صف دعوت کردند».
مجله زن مسلمان،دی ماه1359ش5
حجاب ازدیدگاه استاد ابوالحسن بنی صدر:
«البته باید گفت که حجاب تنهاچادرنیست.وآنچه که من می خواستم عرض کنم این است که زن ومردتاجایی که روابط مغزبامغزوتن باتن راتنظیم نکننددرروابط اجتماعی آزادنمی شوند.واگراین دورا بخواهندباهم داشته باشنددرچارچوب ازدواج است؛ودرجامعه نمی توان این دوراباهم داشت.زیرا در جامعه نابرابری های بسیارکشنده ای درست می کند.به عنوان مثال فرض کنیدکه شماازنظر اقتصادی هم همه رابرابر کردید،ولی روزاول هم که تنهامساله اقتصادی مطرح نبود.جنگ بین هابیل وقابیل که بخاطر کم وزیادگندم نبود.زیراهردوداشتندوهردوهم می خوردند.دعواسرهمین بودکه هابیل عشق راداشت ولی قابیل نداشت.پس اساسی ترین«حجاب»آدمی،تصحیح دستگاه اطلاعاتی انسان است که زور رانفی بکند.وازاین جاست که حجاب شروع می شود».
مجله زن مسلمان1شهریورماه1359ش2
آیت الله طالقانی:
«درخانه که بایدبرای شوهرشان خودشان را آرایش کنندهرجورکه می خواستندلباس می پوشیدند. اغلب لباس های کهنه وگردوخاکی ومعمولی بود.ولی همین خانم وقتی می خواست به خیابان برود سبزی بخردویابه بفلان اداره برود،دوساعت توالت می کرد.قرآن می گوید:بایدعکس این موضوع عمل شود.توی خانه خودتان هرچقدرکه می خواهیدخودتان راآرایش کنیدولی وقتی بیرون رفتیدهمدوش مردباشید. اسلام، قرآن ومراجع دینی می خواهند شخصیت زنان حفظ شود.مساله این است که هیچ اجباری درکارنیست.مساله چادرهم مطرح نیست.مساله محدودکردن زن ها نیست. مساله چادرنیست.مساله محدودکردن خانم که بارها حضرت آیت الله خمینی،ما و دیگران گفتیم…مساله حجاب یکی از مظاهراین حرکت انقلابی است.کی دراین راهپیمایی ها،خانم ها، خواهران ودختران مارامجبورکردندکه باحجاب یابی حجاب بیایند؟هیچ طرفش مجبورنبودند.پس خودشان رانشان دادند.وبه دنیا فهماندندو مورد اعجاب جهانیان واقع شدند.اماحالا اینکه روسری سرکنند یانکنندبازهم هیچ کس اجباری دراین کارنکرده است…هووجنجال راه نیندازیدوهمانطورکه بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان دراسلام ودرمحیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند.واز آنها خواهش می کنم که بالباس ساده،باوقار روسری هم روی سرشان بیندازندبجایی که برنمی خورد. اگرآنهایی هم که می خواهندموی شان خراب نشود اگر روی موی سرشان روسری بیندازند بهتر است وبیشتر محفوظ می ماند».
مجله زن مسلمان آبان ماه1359ش4
ابوالحسن بنی صدر:
«شماکه اینجانشسته ایدواقعانمی دانیدکه لباس آدمی ونوع معینی ازپوشش جای اورادرجامعه معیَّن می کند؟حتمامی دانید؟مثلااگرکسی لباس تیمساری رابپوشد در جامعه جایی داردوهرکس که ازدوررسیداگرسربازباشدبالامی زندواگرغیرسربازباشدفاصله ای می گیرد(البته درآن رژیم سابق) که نکندتیمساربراق شودواین بیچاره رابه ساواک برده وحالش راجابیاورد.بنابراین استادداشگاه یک لباس داردودانشجوی دانشگاه نیز لباسی داردکه موقعیت اجتماعی شان رادرجامعه معین می کند.پس اینطورنیست که شمابگوئیدمن به طوردلخواه این لباس را پوشیده ام.چراکه دل بی جهت اینطورنمی خواهد.بلکه دل شما مطابق دستگاه اطلاعاتی شمااین لباس را طلب می کند.آن دستگاه اطلاعاتی شمااست که به شما می گویدشمادارای این تشخصات هستیدولباس شما بایدمتناسب بااینگونه تشخصات باشد.وشماآن لباس راانتخاب می کنید.اگردستگاه اطلاعاتی شما چیزدیگری بودلباس دیگری راانتخاب می کردید.پس بنابراین آیاصحیح است که ماچنین نقش فرساینده ای رابه لباس وپوشش درجامعه بدهیم؟».
علی شریعتی:(کتاب مجموعه آثار،ش4ص296):
«نشانه آن آزادی این است که زن همچون مرد نه تنها می تواند تصمیم بگیرد،انتخاب کند،عقیده و احساسش را راابراز کند،بلکه همچون مردتصمیم می گیرد،انتخاب می کندوعقیده واحساسی در سطح مرددارد(نه ازنوع مرد،آنچه متجددان مامی پندارند)ودرکارورفتاروتفکرش این رانشان می دهد. امانشانه این آزادی این است که ازنظرشخصی،زن بتواندمثل زنان سن دنی وپیکال ومولن روژلباس بپوشدوازنظر اجتماعی،مامورپمپ بنزین شودیالباس پاسبانی بپوشد.زنی که یک سال درباره «جهاز»ش با«شور»و«شر»های بسیارحرف می زندوکارمی کند،درباره مبلغ قباله اش چانه می زند و درباره گرانی لباس عروسی و جواهر اهدایی ووسائل سرعقدو شکوه مجلس عروسی اش تعصب می ورزد، هنوزیک کنیزاست بتمام معنای آن.هم ازنظرروحی وهم ازنظر اجتماعی.او هنوز ارزش شخصیت خودرادرمبلغ مهریه وپولی که برای رفتن بخانه مرد تعیین شده است می بیند.این همان مبلغی است که مردوقتی اورامی خردمی پرداخت.زن هنوزنرخ داردواین نرخ درست مثل عصر بردگی زن وبازارخریدوفروش کنیزبه زیبایی ورشدوسن وهنروسطح تربیت وخانواده ونژاداوبستگی دارد.قباله،تشریفات رسمی صیغه معامله،مجلس مقدماتی بله بران برای تعیین قیمت،شیر بهاء، قیدهای جدی قانونی تحت عنوان ظاهری خریدهدیه و…همه صورت تلطیف یافته تروتوجیه شده ای ازخریدوفروش کنیز.برخی می گوینداین قیدهاازآن رواست که یک دخترپس ازرفتن به خانه مرد چیزی رادر اختیاراوقرارمی دهد(تسلیم دربرابراراده اووتمکین دربرابرهوس وبرآوردن نیاز جنسی او) ودرصورت بیرون آمدن ازخانه اوچیزی راازدست می دهد(بکارت را)و در قبال این دوبایدمردچیزی بدهد واین چیز پول است وپول.واگراصطلاحات ادبی وفوت وفن های توجیهی وتاویلی راکنار زنیم،عریانش می شودباپول خریدن آنچه انسانی است.اما آنچه انسانی است متعلق به زن است، آنچه درقبال آن برای مردم تعیین می شودپول رایج بازاراست.این که زن خودمتعرف است وجامعه نیزمعتقد که: بکارت بالاترین نرخ را دارد.زن بیوه نرخش پائین است.باشوهرکردن چیزی راازدست می دهدولاجرم قیمتش کم می شودواین تخفیف قیمت راباید باافزایش مهریه جبران کند.نشانه آن است که هنوز کنیزاست وهنوز خودراکنیزمی بیندوهمچون کنیزمی اندیشدوچنین کسی به کمک بیگودی وریمل وسایه چشم ورُژلب آزادنمی شود.این چیزهابه آزادی کاری ندارد.درقدیم نیزکنیزهای گران قیمت را به هفت قلم می آراستند.اتفاقااین نمایش هاهمه نشانه عقده حقارت وعقب ماندگی ودست دومی بودن است.مادموازل میشن که یک زن تیزهوش وخوشفکری است،به عنوان خبرنگار اومانیته،که خاورمیانه سفرکرده بود.دربازگشت ازاوپرسیدم که چه برداشتی ازاین سفر داردید؟ درضمن مشاهدات دقیقی که ازیک سفرکوتاهش داشت ازاین قبیل که«من همیشه آرزو می کردم یک قالی زیبا وظریف ایرانی دراطاقم داشته باشم،اماوقتی کارگاه های قالیبافی رادرایران دیدم حتی ازتصورآنکه برروی قالی ایرانی پابگذارم،تمام بدنم می لرزد.این گل های سرخ وخوشرنگ قالی های شماازسرخی گونه های زرددختربچه های معصوم رنگ می گیرند.انگشت های ظریف ولاغر این اطفال غمگین وپژمرده رادرلابلای هرگَره ای می بینم.این تعبیر رمانتیک من نیست.متن شعری است که آنهاکاردرآن دخمه تاریک ومرطوب می خوانند.وسپس متن سرودی راکه قالی بافان ایرانی باخودزمرمه می کندواویادداشت کرده بودبه فرانسه خواندومن که خودایرانی ام وبزرگ شده شهر قالی و مدعی آشنایی باتوده شرمگین شدم که این زمزمه رابارها شنیده ام وهرگز در اندیشه آن نبودم که بینم چه می گویند.واین زن فرانسوی که فارسی هم نمی داند،دریک سفر سه روزه به ایران،تماماآنرایادداشت کرده است.(این است معنی آزادی وپیشرفت زن ودرعین حال هوشیاری و تیزبینی عقلی،حفظ لطافت و رقت احساس زنانه که ازنظرماهمیشه باضعف وحماقت ولوسی و سطحی بودن توام است)وبعدگفت تجربه دیگری که برایم جالب بود اینکه ازآمریکا وقتی به اروپا آمدم،زنان اروپایی راازآمریکایی ها خوش پوش ترومُدپرست تر دیدم وازاروپابه تهران که وارد شدم، زنان تهرانی راازاروپایی ها درمدلباس وآرایش افراطی تر یافتم وازتهران به شیراز وآبادان که رفتم اقلیت متجددزنان شهرستانی را از تهرانی ها پیشرفته تردیدم!گفتم:اگرمی توانستی به مسافرتت ادامه وبه مزینان ما میرفتی یک دخترخانم محمدآبادی رانشانت می دادم که پدرش جُل دوزبود و خودش به تهران رفته بودو چندسالی درخانه یکی ازاشراف مشهورشمال شهرتهران کلفتی کرده بودوبرای خبرگیری به ده برگشته بودومی خواستی باشی وببینی که چه پیف پیفی راه انداخته، ازوضع زندگی زنان دهاتی که اه!اه!شماهنوزمیریدتوصحراوبادست علف جمع می کنیددستهاتان را می زنیدبه تپله گاو؟این لباس های کرباسی وکلفت چیه که تنتان می کنید؟بدنتان را خونی نمی کند؟زن حاجی خان وآغابی بی را دیدم که خودشان را آدم حساب می کنندوباآن چادرنخودی وآن نظامی که پاشان کرده اند،حالم بهم خورد!امروز دیگه در تهرون هیچ زنی تنیکه پاش نداره.اگر کسی تنیکه پاش کنه میفهمن دهاتیه،محل خرهم بهش نمیزارن.میگن شخصیت ندارده،از پشت کوه آمده….».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
16دی ماه1357روزنامه کیهان
بیانیه روشنفکران یهودی ایران:
«جامعه یهودی درتمام مراحل مبارزات باملت ایران همگام است».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه فریدون تنکابنی به روزنامه نویسان:
«روزنامه هابردیو استبداد غلبه کردند».
ابوالحسن بنی صدر،باانتشارمقاله ای در نیویورک تایمز،نوشت:
«گروه مخالفین شاه ازیک ارتش آزادییبخش ویاحزب متشکل وپرقدرتی بهره مندنبودندوبطورکلی ازسازماندهی بخصوصی برخوردارنیستند.تنهاچیزی که به آنها تشکل وهمبستگی فوف العاده می دهد،احترام بی پایان برای رهبرمذهبی ایران آیت الله خمینی واعتمادعمومی به صمیمیّت ودرستی و راستی اوست.آیت الله خمینی آینده ای است که جامعه ایران رابازتاب می کند».
دکترباقرپرهام(نویسنده ومترجم):
«باشکست بختیاردولت ائتلاف ملی روی کارمی آید».
سیمین دانشور(نویسنده و استاددانشگاه):
«دوره ی کودتای دیکته شده گذشته است».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
پیمان مطبوعات بامردم:(سخن سردبیر):
«اگرمطبوعات آزادوجودمی داشت واگرآزادی مطبوعات موردتهاجم صاحبان تاج و ستاره قرارنگرفته بود،هرگزفجایع مشهد،فجایع قزوین،وفجایع اصفهان ونجف آبادیا زنجان وتبریزرخ نمی داد.و اگر امروزپرده ازروی این جنایات وفجایع برداشته شود،دنیا خواهددیدآنچه درآفریقای جنوبی ورودزیا یا لبنان بامردم بومی می شود،درقبال این جنایات قطره ای ازدریاست».
چراروزنامه رستاخیزمنتشرنمی شود؟(بیانیه):
«نویسندگان وکارکنان روزنامه رستاخیزدراجتماعی که دیروزداشتندباانتشاربیانیه ای علت عدم انتشارروزنامه رااعلام داشتند:…ماخواهان آن هستیم تاباکسب امتیاز جدیدی بتوانیم پایه یک شرکت سهامی رابرای انتشاریک روزنامه مستقل وملی که بتواند درکنارمبارزات مردم ایران باشد، بنیادنهیم وبتوانیم ازآزادی مطبوعات که خون بهای شهدای مبارزات ملت ایران است،پشتیبانی کنیم».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
برای واژگون کردن حکومت استبدادی ازسوی استادان دانشکده حقوق ارائه شد:
«طرح مقدماتی انتقال قدرت به حکومت ملی».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
محمود دولت آبادی:ماشین های حرفه ای،پرونده سازی می کنند!(دریک بیانیه):
«دولت آبادی نویسنده نامدارایرانی طی اعلامیه ای شایعه سفرش راهمراه هیاتی به مراکزنفتی کشورونفتی اعتصابات کارگران وکارکنان صنعت نفت تکذیب کرددولت آبادی دراعلامیه خودچنین می گوید:درتاریخ5/9/57شایعه حساب شده ای به صورت ورقه هایی چاپ،تکثیر و پخش شده است که درکنارنام های آقایان مومنی(نویسنده ومحقق)ناصر زرافشان(مترجم ووکیل دادگستری) عمویی(25سال زندانی)و بید سخی(حمید مومنی شهیددر سال 1354)،نام فامیل اینجانب محمود دولت آبادی هم دیده می شود.اعلامیه مذکور مدعی است که نامبردگان به مراکز نفتی رفته اند و به بهانه اینکه اعتصابات به منافع کارگران زیان واردمی کنداعتصابیون رابه شکستن اعتصاب تشویق نمودند.توضیح1-اینجانب محموددولت آبادی،به مناطق نفت خیزسفرنکرده ام و باکارگران وکارکنان اعتصاب نفت درهیچ زمینه ای گفت وگونداشته ام.بنابراین به اطلاع می رسانم که چیدن چندنام درکناریکدیگرومنصوب داشتن آن به یک حزب سیاسی جزبه منظور پرونده سازی های آینده و مجدد صورت نمی گیرد.و این کار فقط از ماشین های حرفه ای شایعه سازی می تواند صادرشده باشد. اعلامیه ادعامی کنداین خائنان ضداسلام وضدمردم.توضیح2-خوشبختانه درجریان های عملی زندگی ماخائنان ضداسلام وضدمردم شناخته شده اندومفتری هاباید بدانندکه دیگر حنای این افتراهابرای مردم رنگی ندارد.اعلامیه(معلوم الهویه!)هم چنین از نهایت بی شرمی ادعامی کندکه اینهاکارگزاران ساواک ونوکران امپریالیسم می باشند».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
دکترمحمودعنایت(مقاله):
«من بسیارمتاسف شدم وقتی دیدم عالم بزرگواری چون حضرت آیت الله شریعتمداری راجماعتی رنجیده خاطرکرده اند.وبه ناحق تمسک اورابه قانون اساسی به طرفداری ازنظام حاکم تعبیر نموده اند.سخن درست آن است که شما نمی توانیدبدون تمسک به قانون اساسی نامشروعیت وتخلف وتخطی نظام موجود راازقانون اساسی اثبات کنید وسوای عده ای که غرض ناصواب در سردارند و ازقانون اساسی که سهل است ازکلام حق وقانون اساسی استناد می کنندنظری جز کشف تخلفات هیات حاکمه ندارندواصلاانکاریااعراض از تمسک به قانون اساسی در مواجهه باهیات حاکمه درحُکم این است که صاحب خانه سندمالکیت خانه خودش راقبول نداشته باشدودرضمن بخواهدبرضدکسی که خانه اوراغضب کرده اقامه دعوا کند.بدون اسناد به قانون اساسی هم چیزی وجودنداردتابه اتکای به آن لغزش هاو خودسری هاو خیانت های گذشته راقانونا مدلل کنیم».
پیام علی اشرف درویشیان به روزنامه نویسان:
«مردم باخون خودبه روزنامه آزادی دادند».
23دی ماه1357روزنامه کیهان
علی اصغرحاج سید جوادی:قصاص،اما به دست قانون!»مقاله جنبش»:
«توسل به شیوه های ضدانسانی وقصاص بدون محاکمه،کاررژیم دیکتاتوری است.جامعه ما به هر حال به یک حسابرسی اجتماعی نیازداردوکسانی که برجان و مال و ناموس مردم تجاوزکردندوپای خودراازقلمروقانون فراتر گذاشتند بایدازجامعه برای همیشه طردشوندوحساب اعمال خودراپس بدهند.امااین کاربایدبدست قانون انجام پذیرد.ولی کسانی که حتی امروزهم درکشتارمردم و تفتیش عقاید مردم وجاسوسی وخبرچینی مردم شرکت می کنند،اگردرمسیرمردم قرارگیرند و گرفتار خشم آنان شدند،گناه ازخودآنهاست وبایدبدانندمردمی که موردحمله وتوهین قرارمی گیرند، نیازی به تحریک ندارند».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
باقرپرهام:دمکراسی؛آزادی وحاکمیت ملی(مقاله):
«درزندگی هرفردیاهرملتی لحظاتی فرامی رسد که چانه زدن وسازشکاری دیگرمعنا ندارد.چراکه سخن برسربودن یانبودن است!…طرداللباب بگوئیم که صبحت کردن از دمکراسی،دراینجا،در تالار بانک مرکزی ایران تاحدی به قول فرنگی ها«پرادکسال»یعنی برخلاف انتظاروتناقض داراست. زیرادمکراسی دریک نگاه ساده چیزی جزنظام روابط متقابل آزاد وخلاق نیست و«بانک»درمقابل چیزی نیست جزسازمانی ازروابط و مقررات ثابت یکطرفه وازجای دیگرتعیین شده…قراربراین شده است که ازدمکراسی سخن بگوئیم….»!
سیدعلی بشارت:نه تنهاسانسورنمی کردم،بلکه باسانسورچیان آزادی کُش مبارزه می کردم!(بیانیه):
«…نویسنده محترم آیندگان!سیدعلی بشارت مدیر«صدای وطن»نه تنهاسانسور نکرده وازفرهنگ و هنرپاداشی دریافت ننموده،بلکه تازمانی که قلمش رانشکسته و سنگرش(صدای وطن)راخراب نکرده بودند،باسانسورچیان آزادی کُش مبارزه کرده است».
سبکتین سالور:
آن بزرگ مرد که کتابش رابرای سانسور به من دادکیست؟(یادداشت):
«…1-هرگاه نویسنده،درجه اول وبسیاربسیارسطح بالای مقاله موردبحث توانست یک سطر،یک کلمه یک امضاء ویایک اظهارنظرازمن نویسنده درجه صفر،بلکه زیرصفر درباره کتاب نوشته ای،مقاله ای ارائه دهدکه جنبه ی سانسور داشته باشد،بنده ی بی مقدارحاضرم طناب داررابپذیرم…».
25دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173:
«سالورحقیت را نمی گوید!من یک افسر شهربانی هستم.آقای سالور ادعاکرده است که سانسور چی وسازشکارنبوده.اوحقیقت رانمی گوید.چون ایشان سالهاست که بامعاونت اطلاعات شهربانی همکاری داردوادارات وسازمان های شهربانی راحتی بهترازپرسنل شهربانی می شناشد.ایشان به مناسبت50پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی کتابی بنام«پلیس ایران»برای شهربانی نوشته و باوجودی که تمام منابع تحقیقاتی را ازخودشهربانی فراهم کرده،..میلیون ریال بایت این کتاب پول گرفته است».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
جوادمجابی:ضرورت مبارزه مداوم باسانسور(مقاله):
«درجامعه ای واپسگرا،سانسوراخلاقی درحدی مضحک چون حرفی خلاف حرف رئیس قبیله نزن،یاعملی علیه اونکن،دائره سانسوراجتماعی رامی بندد،درحالیکه در یک کشورغربی یک کارتل انتشاراتی بادراختیارگرفتن بیش از40روزنامه نگارومجله معتبرمی تواندبسیاری ازفعالیت های مدنی وسیاسی کشوررادرطریقی رهنمون شودکه خواسته های مشروع ونامشروع مدیران کارتل درآن ملحوظ است.واین منافع ازمسائلی چون تبلیغ مُد یاحمایت هنری نوپاگرفته تاتاثیردرانتخاب ریاست جمهوری،ایجاددگرگونی درنظام بازرگانی بین المللی رازیرپوشش عملکرد خودمی گیرد و پیداست که این کارتل با تراست های مشابه وکارتل هایی که منافعی درسیاست خواسته های آن دارند، چگونه هماهنگ عمل می کنندوازطریق رسانه های خبری و نوشتاری طنینی عظیم درجهان درمی افکنند…».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
نامه به آیت الله العظمی خمینی؛ازدکتر مصطفی رحیمی:چراباجمهوری اسلامی مخالفم؟
«…آیا می توان ادعاکردهمه شهیدانی که درسال های سیاه باخون خود نهال انقلاب راآبیاری کرده اند،طرفدار جمهوری اسلامی بوده اند؟…عنوان کردن جمهوری اسلامی درزمان ماباروح دمکراسی گونه ای که درزمان حضرت محمد(ص)وخلفای راشدین برقرار بود،منافات دارد».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
جوادمجابی(مقاله):
«انقلاب،میراث ودرانحصارکسی نیست…پس تادستاوردهای انقلاب حاصل نشده بر سرتقسیم میراث وغنائم آن بجان هم نیافتیم».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
خجالت بکشید،ساواکی های جدید!(یادداشتی ازف.ص):
«فریدون مشیری،شاعرتواناونامدارمان-که همه ماایرانیان مدیون شعرنابش هستیم-تلفن کرده بود بابُغض شکسته که:آمده اندگرداگردخانه ام وفریادمی کشند:مرگ برفریدون مشیری ساواکی!!! پُشتم لرزید؛چراکه به ظاهرباساواکی های جدیدی روبرو هستیم وبرای اینان نیزمثل آن قدیمی ها، حیثیت واعتباروناموس وجان مردم بی گناه پشیزی ارزش ندارد.ماجراازاین قرار است که گویی در یکی ازاین لیست های قلابی،بنده خدائی بنام«فریدون مُبَشری»راساواکی معرفی کرده اندوبا تغییریک نقطه،ناگهان شاعرعزیرملتی شده است:ساواکی خائن!نقطه-ببخشید،نکته همینجا است واین به اصطلاح«خائن!!!»کسی است که سالهانگذاشتندکتاب های شعرش راچاپ کنند.چون ساواک راخوش نمی آمد.خجالت بکشید ساواکی های جدید».
گنبدکاووس-محمدعسگری(مقاله)راه من ازراه مردم جدانیست:
«درگذشته چندان دورهمه مردم مملکت چه اسماوچه عملاعضوحزب رستاخیزبوده اند،فقط یک نفرعضویت حزب راقبول نداشت،وآنهم بوسیله دولت هویداازایران اخراج شد،اگرافرادی مانندمن در احزاب گذشته عضویت وفعالیت داشته این دلیل آن نیست که راه آنان ازراه مردم جدااست؟».
26دی ماه1357روزنامه اطلاعات
پیام نویسندگان وناشران اسلامی به نویسندگان وخبرنگاران روزنامه های کیهان،اطلاعات وآیندگان:
«نیش قلم خودرابه ننگ سانسورنیالائید».
علی اصغرحاج سیدجوادی(مقاله):
«مواظب سرعت حرکت باشید…این ساده لوحی است که هنگامی که ماسرگرم مبارزه بارژیم هستیم تصورکنیم که بیگانگان وایادی وعوامل آنهادرداخل بیکارنشسته اندودرفکرحفظ منافع خودو یااحیای منافع تازه تری برای خودازراه نفوذهای مسلکی و اعتقادی درمیان اذهان ساده وافکار انقلابی قشرهای مردم جامعه نمی باشند».
نامه به امام خمینی:نعمت میرزازاده(م.آزرم)شاعرمبارزخطه خراسان( شعری همراه بایک نامه در اختیارروزنامه اطلاعات گذاشته است):
«آقای سردبیر!باگذراندن اعتصابی کوبنده وسازنده به جبران گذشته ای نادلخواه اکنون به جبهه مبارزه خلق خوش آمدید.من نیز همچون دیگر پاسداران شرف قلم به همان دلیل که ازنخستین سال های قلم زنی هایم تاکنون دراین15سال گذشته به عنوان وظیفه ای اجتماعی هرگزبا مطبوعات همکاری نداشته ام،اکنون می بایدبه عنوان واجبی عینی همراهتان باشم».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
مسعودبهنود(بیانیه):
«من سخنگوی کارکنان رادیووتلویزیون نیستم.ازآنجاکه هرگاه سخن ویاشایعاتی پیرامون اعتصاب کارکنان رادیو وتلویزیون وداوری های توام بابی انصافی درباره آن شنیده ام خودراموظف دیده ام از موضع دوستان وهمکارانم دفاع کنم.وتوضیح بدهم.این توهُّم برای بعضی پیش آمده است که احیانا سخنگوی آنان هستم.و یا نمایندگی ویژه ای دارم.همانطورکه همه جا،حتی در مجامع عمومی ودر هیات سخنران نیزتوضیح داده ام من تنها همراه وپیوسته وپیروشورای موسس اتحادیه کارکنان رادیووتلویزیون هستم وهمپای آنان ازکارخودداری کرده ام،وگرنه چون کارمند آن سازمان نیستم و هیچ ارتباط رسمی جزتهیه چندبرنامه بارادیووتلویزیون نداشته ام سمتی یانمایندگی نمی توانم داشته باشم.وحال نیزازاین دلیل یابهانه بهره نمی گیرم تادرغیاب یارانم برسرکاربروم.درعین حال حق سخن گفتن وآزادگفتن وازمواضع حق طلبانه دفاع کردن وبرای آزادی بیان دراین دووسیله مهم کوشید،برایم محفوظ است».
معین الدین اسلام:سیدحسنی وسیدحسینی(مقاله):
«درزمانی که امام خمینی پس ازواقعه خرداد42که منجربه شهادت چندین هزارنفر درسطح مملکت شد،درزندان بسرمی بردند.روزی شاه باچندنفربه زندان می رود وبه سلولی که زعیم عالیقدر در آنجازندانی بودندواردمی شود هنگام ورود شاه وهمراهان،حضرت آیت الله خمینی مشغول تلاوت قرآن بودن بطوری که درحقیقت که ازآمدن جمعی به زندان آگاه نمی شوند…لحظاتی می گذرد و ایشان سربلند می کنند ومی فرمایند فرمایشی داشتید.یکی ازهمراهان باعناوینی مختلف والقاب خاص شاه را معرفی می کندوآنگاه شاه اظهارمی دارد:مرحوم آقای بروجردی فقط به امورمذهبی می پرداختندوبه امورسیاسی چندان علاقه ای نداشتند.امام خمینی گفتند:مرحوم بروجردی سید حسنی بودندومن سیدحسینی.وباب مکالمات به همین جاختم می شود.شاه که مقصودآقاراازبیان این مطلب درک نمی کند،پس ازمراجعت به کاخ ازعده ای معمرین سوال می کند:فرق بین سید حسنی وسید حسنی درچیست؟به او می گویند تفاوت دراین است که امام حسن بامعاویه صلح کردوامام حسین باشمشیرقیام کرد.آنوقت شاه متوجه می شود که مقصود آقا از این بیان چه بوده است؟».
27دی ماه1357روزنامه اطلاعات
احمداحرار:مملکت رافردایی نیزهست!(مقاله):
«…شورواحساس ازخصلت های شریف هرملتی است.مردمی که هیجانات خودرا ازدست بدهند لطف زندگی رادرک نمی کنندوبه آسانی مستعدمرگ می شوند…ملتی که شورزندگی راازکف بدهد،ناخودآگاه به هرنکبتی تن می سپاردوهرفلاکتی راپذیرامی شود…منتهاهیجانات واحساسات شباهت کاملی به آب داردکه هرچند منشاءهستی ومبداءزندگی است،وقتی ازحداعتدال خارج شودودرمسیرصحیح نیفتدویرانی ومصیبت به بارمی آورد…این نکته جای حرف نداردکه آمران و ماموران بی رحم بااعمال شرم آورشان جایی برای شفقت درقلب مردم باقی نگذاشته وخشونت ونفرت مردم بی دلیل نیست…بااین حال درست درهمین جاست که جامعه به رهبری مصلحانه و آگاه نیازپیدامی کند…من نمی دانم آتش زدن مغازه هاوبانک هاو سینماهاچه کسی ویاچه دستگاهی آغاز کرد».
مسعودبهنود:«مامانده ایم وایران(مقاله):
«اینک او رفته است.مامانده ایم وایران…رهبری راازخودکامه گرفته ایم به خودکامگی واننهیم… خودکامگی رادفع کنیم.سوال این است به جای خودکامه چه بنشانیم.اندیشه رادرکاخ های سرفراز خانه هایمان،هرچقدرکوچک هرچه تاریک و سرد،تاج اندیشه بگذاریم…خودکامگان می روند…این سرنوشت متحوم همه آنهاست.اما خودکامگی نمی میرد،مگر بااندیشه هایمان برانیمش».
احمدعلائی(یادداشت):
«به گمان نگارنده«به آذین»درآن محیط دانش برروی این نکات کلیدی که بایستی چشم اسفندیار جنبش ملی مردم ستمدیده ایران است می خواست برای صدمین بارتاکیدوتصریح کندوچه محیطی بهترازمحیط دانشگاه برای طرح وتکراراین مسائل.دریغاکه چنین خواستی بابی دانشی هاوبی خردی های مُشتی انحصارطلب برآورده نشده است که مردم بعدازمدتی بگویند:ازطلاگشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارامِس کنید…امادرست پس ازحضورایشان(به آذین)درپشت میکرفون عده ای عناصرترسووواقعامرتجع که متاسفانه خودراهوادارجمهوری اسلامی جامی زدند بزور میکرفون راازدست ایشان گرفتندومانع سخن گفتن ایشان گردیدند».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
گزارش:بحث روز؛بحث کنیم یا بحث نکنیم؟(گروه گزارش آیندگان):
«…این روزهابیشتردرصحن دانشگاه گروه هایی گردهم دراین باره بحث می کنندکه آیااکنون وقت بحث کردن است یانه؟…عده ای معتقدندکه عناصرضدمردمی کوشش می کنندباهیزم گذاشتن زیردیگ بحث میان صف متشکل مردم شکاف ایجادکنند…25سال پالان بردوشم نهادند،دیگر نمی خواهم ناآگاهانه چیزی راقبول کنم».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
پنج تن ازاستادان دانشگاه تهران:
«…مبارزات حق طلبانه ملت ایران به مرحله نوینی گام نهاده…ولی متاسفانه چنانکه ازتظاهرات و پاره ای ازجلسات سخنرانی چندروزاخیربرمی آید،عده ای گاه به سابقه انحصارطلبی زمانی به علت تعصب واغلب ازسرکم آگاهی،وحدت راباخودشیفتگی اشتباه کرده اند…چرادرجلسات و تظاهرات،نیروهایی باپنهان شدن درزیرلوای حمایت ازحضرت آیت الله العظمی خمینی به انحصار طلبی وتفرقه افکنی مبادرت می کنند؟».
فریدون تنکابنی(یادداشت):گپ چای وسیاست!
«گفتم:شنیده ای که آقای بختیاربه دنبال دستگیری گروهی افغانی مسلح…»گفت: اولاایشان به عنوان یک رجُل سیاسی بایدزیرک ترازاین می بودندومی فرمودندضد انقلاب صادرمی کنند.چون رژیمی که ایشان افتخارخدمتگزاری آنرابدست آورده اند،مدعی انقلابی بودن،ثانیابه گنجشک گفتندمنار…».
28دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«محمود کامیاب:مادرختیم واسلام خورشید(مقاله):
«برداروخواهر!درختان مائیم،خورشیداسلام است که این بارازافق روشن دل امام خمینی طلوع کرده است.زمستان استبدادمی رودتاجای خودرابه بهارحکومت اسلامی بسپارد».
محمدعلی سفری:تعیین سرنوشت مطرح است نه اصلاح قانون اساسی:(مقاله)
«چون دراین دنیاهیچ چیزبه غیرازنظام طبیعت وقوانین خداوندی،دائمی وابدی نیست قوانین بشری ازجمله قوانین اساسی که مردم بادرنظرگرفتن شرایط زمانی ومکانی وضع نموده اندوبه موقع اجرا می گذارندنیزباتحول وتکامل شرایط و خصوصیات مذکور لزوماوضرورتا تغییر پیدامی کنند».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
راجی زمان صمغ آبادی:درسی برای رهبران آینده(مقاله):
«…عرف روزنامه نگاری این است که درچنین بُرهه ای نظرروزنامه درباره شخصیت شاه وحاصل اعمالش بیان گردد.امابه اقتضای مسئولیت ملی وانسانی که بدترازمسئولیت صرف حرفه ای است، بحث درموردشاه رابه آینده موکول می کنیم.ما معتقدیم انقلاب ایران اصیل،انسانی ومردمی است. نبایدگذاشت کمال اخلاقی انقلاب ازخصومت های فردی که دارد،دورگردد…ومهم ترازهمه در رها نمودن لِگام دشمنی های فردی،خطر انحراف درراه انقلاب نهفته است.ملت ایران بافردرویارو نبوده است.گویاجلادمشهورساواک تیموربختیاردرهنگام ترکتازی خودگفته بود:«ملت ایران مُرد»اوخود قربانی جنگ قدرت خانگی شد.رژیم هم ازخیانت های اوتصویری سیاه ترسیم کرد.اماهدف روشن ساختن حقیقت نبود.بهرحال رژیم درعمل همان سیاست«ملت ایران مُرد»رادنبال می کند.سیاست «ملت ایران مُرد»تازه نبود.تمام نظامهای استبدادی بخصوص ازنوع جدید«فرمانروایی فن شناسان» می کوشند ملت های خود راازنظرسیاسی بکُشندتاخودزنده بمانند.به عبارت دیگرامنیت اینگونه نظام هامبتنی برناامنی کامل شهروندانش است».
گفت وشنود جلال سرفرازبادکترباقرپرهام(جامعه شناس وعضوکانون نویسندگان):
«امام خمینی بهترازهمه می دانندکه چه خطرهایی ممکن است ازجانب قشریون نهضت مردمی اسلامی راتهدیدکندوچگونه باید بااین خطرهامبارزه کرد…جنبش کنونی ایران راچگونه می بینید؟یک حرکت اعتراضی ساده یا یک انقلاب؟».
«…بی تردید یک انقلاب.چراکه سخن برسراصلاح مکانیسم ها عمل انتقال قدرت درسطح تاریخی، عملکردنیروهای اجتماعی وگشودن مرحله ای تازه درتاریخ جامعه ماست…».
«اما قشری گری ممکن است درلباس دیگری جلوه کند…؟».
«:منظورتان این است که ازجناح دیگر،یعنی از جناج چپ؟».
«بله».
«:این خطرهست.اماتوجه کنیدکه«چپ»امروزبا«چپ25»سال پیش تفاوت اساسی دارد.چپ امروز شکست مصدق ومصیبتی راکه بدنبال به بار آمد را تجربه کرده است و باید علی الاصول بداندکه اهمیت یک حکومت دمکراتیک ملی وضرورت تاریخی آن تاچه حد است؟».
«:شمانسبت به آینده خوشبین هستید؟».
«:باید بگویم بسیارامیدوارم…خطرهای قشری گری ازاین یاآن جناح در هر صورت اگرپابگیرد ومردم را به جان هم بیندازدبی گمان عامل تسریع کننده حرکت«ضد انقلاب»خواهد شدومصیبتی صدبار عظیم ترازمصائب گذشته برسرملت ماخواهدآورد».
دکترمحمدرضاصالحی کرمانی(مقاله):
«…خوشبختانه حکومت اسلامی درصحنه تاریخ الگویی زنده وگویادارد.حکومت اسلامی رامی توان باتمام مشخصاتش درحکومت علی(ع)به صورت زنده وبرجسته مشاهده کرد…بلی باقاطعیت می گویم حکومتی که ازحمایت امام خمینی برخوردار خواهدبوذ،حکومت اسلامی است.حکومتی که نسبت به تمام مردم چه مسلمان و چه غیرمسلمان چه موافق وچه مخالف نه تنهابراساس عدل وقانون رفتارمی کند،بلکه نسبت به همه آنهاعشق می ورزد».
30دی ما1357روزنامه آیندگان
فریدون جنیدی:آقای بختیارحمایت آمریکاازشما،شمارانجات نخواهدداد!(یاداشت):
«آقای بختیارازمجلس رای اعتمادعمومی می گیردکه ملت اعتمادی به آن ندارد…ای کاش شمابه ملت پشت نکرده بودیدآقای بختیار…ملت ایران به وام آمریکایاکشورهای اروپائی نیازمندنیست… گوئی آمریکا به پیروی ازیک رسالت الهی موظف است که دربرابرهمه انقلاب های جهانی جبهه بگیرد.اماامروز ملت ایران به دولت آمریکانشان خواهددادکه پاسبانی گرگ بررمه گوسفندان جاودانی نیست».
نامه به آیندگان(الف.الف):
«ازهم اکنون زمزمه های شومی شنیده می شودکه بنای نفاق افکنی ویا احیانا دیکتاتوری تازه را پی ریزی می کند.بایددانست هرنظامی که بر پایه دمکراسی استوار نباشدنمی تواندپای برجا بماند.وبزودی جامعه دست خوش انقلاب خونین دیگری خواهد بود».
عمید نائینی:دیکتاتوری نه،درهرلباسی(مقاله):
«شایددرست به همین دلیل است که ماروزنامه نگاران بایددیکتاتوری راچه درهیات تاج وتخت،چه درجامه مذهبی،چه دراونیفورم نظامی ویاهرلباسی دیگرنپذیریم و محکم بگوئیم نه….ازسوی دیگر همه گروه های طرف بامطبوعات باید به خاطرداشته باشندکه اگردرجامعه ای ابرازعقیده آزاد نباشدازاشتباه نمی توان پرهیزکرد.وبرای اصلاح هراشتباه بایدبهائی بیش ازاندازه گران پرداخت».
30دی ماه1357مجله نگین،ش162
دکترمهدی پرهام(مقاله):
«مراسم تاسوعاوعاشوراسوگواری نبود.یک حماسه غرورآفرین بود.مردمی که صحنه سازان خارجی وداخلی آنهارابه عذرعقب افتادگی درگذشته زنده بگورکرده بودند،بامشت های گِره کرده قبورسیاسی خودراشکافتندوحیات پرافتخار خودرااعلام کردند.بی تردید تاریخ ایران تاامروز عظمتی به این پایه ازانبوه خلق درنفی وضع موجود واثبات موجودیت خویش درسازندگی آینده درخودضبط نکرده است.نه من،هر شرکت کننده ای ازفرط غرورسربرآسمان آینده وهویت اصلی وملی خودراکه سعی می نمودندقلابی آنرا به اوتلقین کنند،لمس می کرد.غرب دریک حرکت فهمیدملتی مترقی ترازاودرجلوش قدم برمی دارد…همه دربرچیدن خاندان پهلوی هدف مشترک داشتند.امادر سازندگی بنایی جدید،سلیقه مشترک ندارند.سلیقه مشترک راباید باگفت وگووبحث وانتقاد بوجودآورد».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بنی صدر:
«بانظرخواهی ازموافقان ومخالفان،حکومت اسلامی به رای عمومی گذاشته می شود…نباید عکسی راپائین بیاورندوعکس دیگری رابالاببرند…سانسورچه باوسائل ذهنی وچه عینی،مخالف قطعی بااسلام است.وبانص صریح قرآن درتضاد…روزنامه هابایدهمه خبرهارابنویسند…برای خبر نمی توان درصد تضمین کرد».
ب.امید:تنهایک سنگرفتح شد(مقاله):
«اهوازهمین چندساعت پیش به خون کشیده شد.شیوه قتل عام هم چنان دردستور روز قرار دارد. برای خون خواهی آنان متفرق نمی توان عمل کرد«تفرقه»آخرین امید دشمن است.ناامیدش کنیم. باشعارهایمان دهان یکدیگرراندوزیم.مشت هایمان رابه سینه یکدیگرنکوبیم.خون شهدایمان را پایمال نسازیم».
بازگشت ساعدی وبراهنی به ایران:
«غلامحسین ساعدی نویسنده معروف ایران که برای شرکت درمبارزات خارج کشوربه آمریکا وبعدبه انگلیس رفته بودبه تهران بازگشت.رضابراهنی که برای برنامه ای مشابه به آمریکا رفته بود،به همراه15تبعیدی سیاسی ازجمله هوشنگ سپهر،جوادصدیق،پرویزنجفی وبابک زهرایی ساعت8 صبح فردابه ایران بازمی گردند».
علی اصغرحاج سیدجوادی:قالب ومحتوای انقلاب ما(مقاله):
«مساله اساسی انقلاب بابرقراری عدالت اجتماعی واقتصادی ونابودی کلیه بنیادهای سیاسی استبدادی حاکم برجامعه است واین عدالت بایدازهرگونه وابستگی به کانون های استبدادی و استعماری جهانی رها باشد».
ازرضاطوسی:رسالت خون شهیدان وصداقت رهبر(مقاله):
«مامردم ایران هم اکنون درآستانه پیروزی ای بزرگ قرارگرفته ایم.اینک بایدبه فکرپاسداری این نعمت برزگ افتیم.وبه یقین یکی ازمراحل عمده پایداری هرنعمت و موهبت شناخت درست آن است».
لوموند:
عصیان تشیع:روشنفکران مذهبی ازدوران اختناق سیاسی حاکم،به طرح مبانی جمهوری اسلامی امروز پرداختند:«مقاله امروزلوموندبین المللی،ترجمه دکترابراهیم ثنایی،استادیاردانشگاه علم و صنعت ایران،6 دسامبر1978،پانزده آذر1357::
درحالیکه«ساواک»و«سیا»دراوهام خطر «کمونیست»وتهدیدازناحیه شوروی غرق شده بودند، عوامل بیداری عمومی مردم که ایران رادگرگون ساخته بودند،نقش نهضت اسلامی درمبارزه علیه خاندان پهلوی راپیش بینی نکرده بودند.زیراکه شیعه ایرانی دراکثرمواردبصورت عامل مذهب با ماهیت ملی ظاهرمی شوند…بانادیده گرفتن این اقلیت های تاریخی دولتمردان تصور کردندمساجدو سازمان های مذهبی درحال اضمحلال هستند…بطوراعجاب انگیزی بایدگفت که شخص شاه ناخود آگاه عامل اصلی این حرکت بوده است…رهبران مذهبی با یک شبکه باورنکردنی ومریدانشان به عمل پرداختند.بدون آنکه در معتقدات خودتغییری بدهند…این نوسازی هماهنگ باراهی بودکه توسط متفکر بزرگ قرن19جمال الدین افغانی(منظورسیدجمال الدین اسدآبادی است)ارائه شده بود…مسجدکه دراین اواخرفقط محلی برای دعاونماز،قرارومدارواندیشیدن شده بود،مجددابه پناهگاه معنوی مردم دربرابرساده گرایی ناشی ازاقتصادآزادکه فسادراترویج داده وارزشهای سنتی رالگدمال کرد،تبدیل گردید…اصلاح طلبان ومتفکرین ازسال1906تا1905که رژیم مشروطه سلطنتی که درحال حاضرنیز وجودداردولی به آن عمل نمی شود،بتصویب رسیدتاسال1925که رضاشاه پهلوی سلسله قاجاررابرانداخت متناوباجنبش هایی صورت گرفته وسلاطین رامجبوربه دادن امتیازاتی نموده اند…پس ازآن مذهبیبون اصلاح طلبی چون آیت الله طالقانی ومتفکرینی چون مهندس بازرگان در عرصه مبارزه ظاهر شدند.این مبارزین سعی می کردندجمهوری اسلامی مُدرن را تشریح کنند.مشهورترین آنهادکترعلی شریعتی بانوشته هاو سخنرانی هایش در مساجدی که توسط اصلاح طلبان کنترل می شده ومشهورترین آن حسینیه ارشاددرتهران است،تاثیرقابل ملاحظه ای برروی نسل جوان گذاشت.اوپس ازآنکه بوسیله ساواک بارهاسختی شکنجه شدچند سال قبل درلندن درگذشت.ولی تالیفات اوکه مدتهاممنوع بودمجددادرایران باتیراژبسیارزیادی فروخته می شود».
دکترمهدی پرهام(مقاله):«اگرانقلاب هاباخشونت بتوانندبه پیروزی برسند،جزباگفت وشنودنمی توانندپایداربمانند»(نقل از آلبرکامو)
«….پس ازدوماه سانسورکه بظاهرقلم هادربندبود،حالابرای اولین بارکه فرصت ارتباط باخوانندگان دست داده است شاید به نظررسد قبل ازهرچیز می باید ازمقاومت تحسین آمیزارباب جراید سخن آغازکنم.امامن دراین مدت جرایدرادرحال تعطیل نمی دیدم.سانسوری هم احساس نمی کردم. جرائد بجای اینکه روی کاغذمنتشرشود،روی دیوارخیابان هاوکوچه هاودروپیکرمنزل هاومغازه ها منتشرمی شد.وسانسوروخودسانسوری هردوبکلی ریشه کن شده بود.وآنچه25سال من و امثال من جرات تحریرآزادآنرانداشتیم،نویسنده های دریادلی پیداشدندکه همه رادرچندجمله خلاصه کردندونوشتند.منتهااین نویسندگان مثل ما،خودسانسوری نمی کردند…اعتراض همان پدیده ای است که درسال1968،نیمه انقلابی درفرانسه بوجود آوردوموضوع گفت وشنود(دیالوگ) دانشجوو استاد،کارگروکارفرما،وپدران وفرزندانمان را مساله روزکرد.واصل حاکمیت ومحکومیت قراردادی واز پیش ساخته شده رامتزلزل نمود.واین موضوع بسرعت اروپا وآمریکا وآسیا رافراگرفت وبه ماهم رسید.منتهامامثل همه چیزادای آنرادرآوردیم.فرض این است که جنبش امروزجنبشی است که به مساله روزجهان گِره خورده وآیت الله خمینی رابخصوص ازآن هنگام که درپاریس اقامت کرده بیک چهره بین المللی مبدل کرده است.ودرداخل نقش آثارمرحوم دکتر شریعتی دربیان مذهبی این اعتراض غوغاکرده است.اوجوانان رابحرکت درآورده و مذهب رابرای آنهاازحالت افیون ملت هاخارج کرده وفراترازنظرات لنین واستالنین و مارکسیسم به اوج درآورده است.این بازسازی که ازاصل «اجتهاد»مایه گرفته وعقل رامحور افعال واعمال قرارداده،فروع دین راقابل تغییروتفسیرمی نماید و مذهب رااز حالت ایستایی وجمودیت خارج کرده وبه آن حالتی سیال وپویامی دهدکه دریک نقطه توقف نمی کندواتصالا درحال جنبش وبازآفرینی است…دلیل این نوگرایی را امروز می توان در اعلامیه های آیت الله طاالقانی ملاحظه کرد.که به هیچ وجه سخن آخوندی ندارد…اکنون که دوران انتقال قدرت آغاز شده،دولت باید ازاین خوی ومنش آیت الله طالقانی بهره گیردواختلاف خودرا با جبهه ملی حل کندوازآیت الله خمینی یاری بگیرد.ونقش سیاسی خوددراکنارنقش معنوی آیات عظام بثمر برساندواگر نتوانست باید کنار برود».
جوادطالعی:ملت برای انتخاب درست فرصت می خواهد(مقاله):
«دولت موقت ائتلافی باعضویت رهبران تمام گروه های فکری موجودجامعه تشکیل شودوازحمایت جامعه روحانیت مبارز ایران بویژه حضرت آیت الله خمینی برخوردار شود. این دولت موقت انتقالی برای مدتی معین(دست کم6ماه)ضمن بکارانداختن چرخ های اقتصادی متوقف شده ی کشور، آزادی وامنیت سخن گفتن واظهارنظررابرای همه افرادوگروه های دواطلب فراهم آورد…بعدازاین مدت معین،هنگامی که احساس شدهمه ملت نسبت به همه مواضع وطرز تفکرها آگاهی سیاسی نسبی رابدست آورده اند،رفراندومی برگزار شود.این رفراندوم الزاما نظیر اغلب رفراندوم های تاریخ مردم رابرسریک دوراهی(مثلا جمهوری اسلامی یا جمهوری مطلق)قرارندهد،بلکه از همه بخواهدهرسیستم حکومتی رامناسب جامعه می دانندپیشنهادکنند…نتیجه چنین رفراندومی روشن خواهدکردکه کدام سیستم حکومتی طرفداران بیشتری دارد…حرف آخراینکه جامعه ماتنها درشرایطی موفق خواهدشدعلائم واپس ماندگی رابسرعت پشت سرگذاردکه ازهمه استعدادهای خلاق خود،استفاده راببردواین ممکن نیست مگر بامحترم شمردن اصل آزادی عقیده وبیان برای همه».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
دکترمحمدعلی اسلامی(ندوشن)؛ازمقاله برایران چه گذشت؟:
«تاکنون به علت اختناق وفضای خاصی که درمطبوعات حکمفرمابود،عادت من براین نبودکه مطلبی به روزنامه هایاهفته نامه بدهم.اکنون که چشم اندازدگرگون کننده ای درپیش است باتعظیم بر آستان ملت ایران که این آزادی رابدست آورده وستایش ازصاحب قلمانی که به نحوه عطش شان ازآن دفاع کرده اند،قلم رابدین سومی گردانم…».
غلامحسین ساعدی:«دولت منتخب شاه رامردم نمی پذیرند».
«دکتررضابرهنی با14شاعرونویسنده تبعیدی فردا واردتهران می شوند».
حسن صدر:«اسلام اصیل برمبنای جمهوریت،دمکراسی وسوسیالیسم بناشده است».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دکترح.م.ذوالبنین:آزادی بیان آری،توطئه نه!(مقاله):
«…هموطنان مارکسیست ماگله دارندکه مسلمانان امکانات اظهارعقیده رادرانحصارخودگرفته اندو آزادی بیان راازآنان سلب کرده اندواین خلاف اظهارات امام خمینی است که می گوینددرصورت عدم توطئه مارکسیست ها درابراز عقیده آزادند…به نظر می رسدکه منظورازتوطئه خوب روشن نشده است…درخاتمه ازهمه نیروهای مبارزخصوصاهموطنان مارکسیست واقعی تقاضادارم که ازتاریخ عبرت بگیرندوباجلوگیری ازدست پاچه گی وفرصت طلبی آنچنانی،ازشکست انقلاب…جلوگیری کنند…».
محمدممکن(پاسخی به نامه دکترمصطفی رحیمی)؛رسیدن به خدا از درون توده ها:
«نویسنده نامه«چراباجمهوری اسلامی مخالفم»بدلائلی که خودبدست می دهدتحت تاثیروتلقی بینش خامی ازمذهب اروپایی عصرحاضراست…چه تضمینی وجود داردکه یک سیستم جمهوری بدون پشتوانه فکری معنوی واخلاقی خوب عمل کند؟….دراسلام طبقه ای به اسم روحانیت وجود ندارد…مقاله مذکور باآنکه خیلی مفصل است،ولی محصوراصلی آن بیشتردرموضوع جدانگهداشتن حکومت جمهوری ازمحتوای دینی(دراینجااسلام)آن است.درستون پنجم صفحه4می نویسد: «تکرار کنم که قواعدمعیشتی اسلامی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،برای حل بحران های امروزی کافی نیست».این نکته ازعدم توجه نویسنده به عناصرمختلف اسلام،ازآن جمله اجتهاددراسلام است».
بهروزامیری دوان(مقاله):
«…این روزهادردانشگاه تهران وسایراماکنی که مردم برای ابراز تنفرازدیکتاتوری اجتماع می کنند چنان اتمسفری برقراراست که به انسان این احساس را دست می دهدکه استبدادوخفقان نوینی داردجایگزین خفقان رستاخیزی می شود،اماباچهره و پرچم وشعاری دیگر.کسانی که گویاخود را وارثین بلامانع جانفشانی های خلق های کبیرایران می دانندبه میدان داری وتفتیش عقاید وسِّر گویی عناصروگروه هایی که با سیستم تک حزبی رهبری انفرادی دیروزوامروزوفرداکرده ومبارزه و مبارزه خواهان می پردازند…اگرقرارباشدکه برای جنبش دلسوزی شودهرکسی می داندکه سازمان چریک های فدائی خلق محق ترازآقای حجازی وامثال ایشان هستند….آقای حجازی فراموش کرده است همان زمانی که ایشان دراختناق نفتی به سخنرانی درمورد مسائلی که جواب گوی خواست لحظه ای مردم نبود،مشغول بودند،چریک های فدائی قهرمان،این برگزیدگان فرزندان خلق،رگبارمسلسل هایشان رابه عنوان اعتراض به رژیم دیکتاتوری واعلام جنگ به آن درجنگل های سیاهکل به صدا در آوردند…».
نوشته ای ازمفتون امینی:حکایتی دیگر وشکایتی ناگزیر!
«…مرزهای همبستگی رابشناسیم.ازدستاوردهای تجدددرزمینه های فرهنگی و زیستی حراست کنیم…بی پرده بگویم تفاوت سلیقه هادرمسائل ظاهراخصوصی مطرح وگروه کثیری ازتحصیل کرده گان وروشنفکران وآزادمنشان وآشنایان به افق هاو آبشخورهای مدنیت قرن بیستم می گویند که نبایدپدیده ودستاوردهای سالم تجدد رادرزمینه های فرهنگی وزیستی به تغافل یاتعارف ازدست بدهیم وبه دوران پندارهاومعیارهای بحث ناپذیروعصرریاضت های توجیه نشده برگردیم.این هامی گویندکه اگردیروزکتاب موش وگربه عبیدزاکانی ممنوع بود،ازکجامعلوم که فردادفتررباعیات حکیم عمرخیام چنین نباشدوقس علیهذا…».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
علی اصغرحاج سیدجوادی:عدالت هدف است…وراه های آن…(مقاله):
«عجباکه برسربحران کنونی ایران،دولت های اسرائیل ومصروعربستان سعودی نگران می شوند و دراین نگرانی باهمه دشمنی هایی که باهم دارنداتفاق نظردارد.بحران ایران دولت های زیادی را نگران کرده است.دولت هایی که بخش مهمی از شکوفایی های اقتصادی خودشان رادر ورشکستگی افتادن ایران بدست آورده اند».
مقاله رضاطوسی:رسالت خون شهیدوصداقت رهبر(بقیه ازشماره پیش):
«سمبولیسم غنی وباورتشیع این نهضت،صرفانظرازجنبه کلی آن-دربستراعتقادی-که مبارزه رسالت توحیدی باحکومت طاغوتی است،ویژگی دیگری داردوآن این است که درفضای مذهب تشیع،طرح ریزی وتعقیب شده وازطریق مرجعیت تشیع پیشنهادو رهبری گشته است وهمین امر خودکافی است که نهضت راتاچشمه خورشید بالا ببردوفروزان کندوتاغافله عاشورابرساند… شخصیت امام خمینی تاآنجا عظیم است ونقش آن درآفرینش این انقلاب بی نظیرتاآنجاعمیق است که بسیاری این روایت راکه نقل می شوددرحق ایشان صادق می دانند.روایت این است:«رجل من اهل قم فیدعو الناس الی الحق یتجتمع معه قوم کزیرالحدبدلاتزلهم الریاح العاوصف ولایعلمون من الحرف ولایجنون علی الله یتوکلون والعاقبته للمتقین»(سفینه البحارج2ص446):یعنی مردی ازقم مردم رابه حق دعوت می کندگروهی گرداورامی گیرندونهضت اورابرپای می دارندکه مانندتخته های پولادمحکم ونیرومند،طوفان های سهمگین نمی تواندآنرا ازجای برکَنداین مردم ازجنگ ودرگیری خسته نمی شوندو از چیزی نمی ترسندآنها اهل توکلندوعاقبت نیک ازآن مردم پرهیزکاراست».
مصاحبه باقطب زاده درباره احزاب،روزنامه هاوسینمادرجمهوری اسلامی:
«سینماهابایدبازباشندوروزنامه هاهرچه می خواهندبنویسند،همه احزاب،حتی مارکسیست ها می توانندتبلیغ کنند».
وی درپاسخ به این سوال که نقش حضرت آیت الله خمینی دراین جمهوری چگونه خواهدبودو آیا وجودایشان درقانون اساسی پیش بینی خواهدشد؟گفت:
«حضرت آیت الله خمینی یک رهبرعالی مردم است که دولت مردم راهدایت می کند.اما وجودایشان به عنوان فردطرح نمی شودوالزامی نیست که درقانون اساسی ازوی نام برده شود.ماسعی می کنیم بدعت بدگذاشته نشود».
آیادرتقسیم ارث تغییراتی داده می شود؟
«خیر؛زیرامردبه حکم اینکه وظیفه تامین هزینه زندگی رابه عهده داردبایدارث بیشتر هم ببرد».
فریدون گیلانی:ماجهان راتکان داده ایم(مقاله):
«ازغروب آفتاب،تاطلوع آفتاب،هیچ هواپیمائی حق نداردازمرزهای هوایی ایران بگذرد. ناگزیر در بازگشت ازسفری کوتاه که برای دادن آگاهی های لازم ازجنبش مردم ایران به مردم آلمان وایتالیا صورت گرفته بود،شب رادرکویت اطراق کردیم.گفتیم شب رادر هواپیماسرمی کنیم.گفتندخطرناک است.اجازه نمی دهیم.گفتیم درسالن فرودگاه چُرت می زنیم،گفتندخطرناک است.آخرش هم پاسپورت وبلیت هواپیماو هر چه راکه داشتیم ونداشتیم برداشتندوتحت الحفظ بردندمان به هتلی که نزدیک فرودگاه بود.یک مامور گذاشتندکه ایرانی هابه شهرنزنندوتماسی بامردم نگیرند.تعجب آوربودبا این حال صبح درفرودگاه پرسیدیم چرا؟جوابشان طوری بودکه دیدیم شب قبل چیزی نمانده بوددنبال چندچریک فلسطینی بگردندکه بیایندضامن ما شوند که ازجانب ما خطری متوجه کویت نمی شود.انگلیسی هاهم همینطورفکرمی کنند.آلمانی هاو ایتالیایی هاهم،این روزهاسختگیری زیادی درباره ورودایرانی هادنبال می کنند.آمریکاهم که درفکراخراج دانشجویان ایرانی ست.و خلاصه،جنبش ماچنان کَکی به بعضی مواضع غربی هاورژیم های خودکامه منطقه خودمان انداخته که خیال می کنندهرایرانی بمبی ست که ممکن است هرلحظه منفجر شود…وماکه جهان راتکان داده ایم وچنین پرشکوه درتمامی جهان متجلی شده ایم،می دانیم که سرنوشت مادراتحادوپیوند نهفته است».
علی اصغرحاج سیدجوادی:
«چراآمریکابافروش میلیاردهادلاراسلحه وبکارگماشتن سی،چهل هزارکارشناس نظامی درایران به خرج ماایران رابخیال خودبه صورت ژاندارم منطقه درآورده بود؟برای اینکه دیگر نمی خواست باپول مالیات دهندگان آمریکایی هزینه سیستم دفاعی خود رادرمنطقه خاورمیانه وخلیج فارس تامین کند…انقلاب اجتماعی ماراهی جزاستفاده ازمعیارهای دمکراتیک سوسیالیستی براساس اررزش های مذهبی وقومی و خصوصیات جغرافیایی وتاریخی جامعه ندارد».
نامه موسسه انتشاراتی امیرکبیربه سردبیرمحترم روزنامه کیهان:
«مایه تاسف است که دراین روزهاکه همه مامردم ایران بایدیکپارچه درراه نهضت آزادیخواهی و رهایی بکوشیم،فرصت های مبارزه رابه تسویه حساب های شخصی واعمال اغراض خصوصی هدر دهیم.دراین روزهاکه یک سطرازصفحات روزنامه هاارزش ناسنجیدنی دارد.وقت حروفچین ومصحح وکاغذروزنامه راباواردآوردن اتهام به آقای فلان وچاپ توضیح اوکه به خدامن درساواک یا…نبوده ام، یابدنام کردن آقای بهمان و چاپ توضیح اوکه به دین وایمان قسم من سازشکارنیستم (کیهان،شنبه28دی ماه صفحه2پائین صفحه)تلفن می کنیم.آیااین است آنچه مردم بخاطرش شهید می شوند؟آیااین است هدایتی که ازمطبوعات مادریغ نمی داشتند؟…باری هفته پیش دقیقاروز شنبه16دی ماه بودکه درباره اختلاف انتشارات امیرکبیربامعدودی ازکارکنانش خبری درصفحه6 روزنامه کیهان درج شدکه به کم وکیف لحن خصومت آمیزآن کاری نداریم.جوابی نوشتیم وفردای همان روزبرای روزنامه کیهان فرستادیم که چاپ نشدو نشدتادرست یک هفته بعدبازهم روزشنبه یک مقاله دوستونی«مهدی ماکان»و با لحنی سراپافرق ودرمحلی چشمگیرتر،یعنی درصفحه آخر چاپ شد.ولی آقایان ماکان هابایدبدانندکه1-اگراین مصححان بخشی ازدایره تولید امیرکبیرمسئول ترین روشنفکران مملکت بودند،پس مجاهدان وشهیدانی همچون شریعتی،آل احمدو بهرنگی و دهقانی وفرزندان رضایی چه هستند؟2-کتاب«ده شب ازشب های شاعران و نویسندگان ایران در انجمن فرهنگی ایران وآلمان،مهر1356»راآنقدربتانی گذراندندوماآنقدربامصححان این کتاب کلنجار رفتیم که کتاب درست14ماه بعدازشب های شعربه بازارعرضه شدوتازه بخاطرهمین کتاب بالغ بریک میلیون ریال حقوق ماهانه ازامیرکبیر گرفتند3-امیرکبیرزمانی«مادر»اثربرتولت برشت راچاپ کردکه همه ناشران ازشدت اختناق چنین کتابهایی راپس می زدند..آقایان ماکان ها!آیاوجودیک موسسه انتشاراتی بزرگ ملی که ازبدو تاسیس خودتابه امروزنه به هیچ مقام ودستگاه دولتی وغیردولتی ودارودسته ای وابستگی داشته ونه ازآنهاکمکی خواسته،پاگرفته است وجزکارشکنی وزورواختناق وزیان های فاحش،نابودی کتابهایش بوسیله دستگاه خیری ندیده است،برای مملکت سبب ننگ است یاافتخار؟4-ماهیت روابط امیرکبیرو مولفان ومترجمان راازسیمین دانشورهاوصدربلاغی هاو محمدقاضی هاواحمد محمودهاوابراهیم یونسی هاوشاهرخ مسکوب هاومعین هاوآریانپورهاو صدها نویسنده ومترجم گرانقدری که باامیرکبیرهمکاری دارند،بپرسید.نه ازاین به اصطلاح مسئول ترین روشنفکران5-آقایان ماکان ها،زمانی که امیرکبیربه چاپ تاریخ علوم و تاریخ مشروطه وفرهنگ معین وقصص قرآن وبرهان قرآن ووو…همت گماشت چندتن ازشما به اصطلاح مسئول ترین روشنفکران ازمادرزاده بودید؟».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ابوالحسن بنی صدر:(درمصاحبه):
«هرکسی آزاداست آنچه می خواهدبنویسد…مردم آزادندروزنامه ای راکه موافق میل شان بود، بخرندوگرنه سراغ روزنامه های دیگربروند».
«سیدابوالحسن بنی صدر،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمینی درگفت وگویی با کیهان درپاریس ضمن تشریح چارچوب حکومت اسلامی،اعلام کردجمهوری اسلامی ونظریات مخالف آن به بحث گذاشته خواهدشد».
بنی صدرضمن اعلام این خبراظهارداشت:
«طرح تئوریک مساله حکومت اسلامی رامن شخصاکردم ومبانی واصولش راهم منتشرکردیم.البته درسال1347که مساله برای اولین بارآقای خمینی ابتکار کردند و آنرابصورت درس عنوان کردندو گفتنداین اساس رامطرح می کنیم تااهل فکر بنشینند ودرباره اصول وفروعش بحث کنند».
وی درپاسخ به این سوال که آیا سرمایه را بدون سودمی توان درنظر گرفت؟گفت:
«بله.این ممکن است.یعنی پیش ازاستهلاک سرمایه به صاحب سرمایه نبایدسود داد.به سرمایه دراسلام نفع تعلق نمی گیرد.یعنی کسی که کارمی کند،می تواندکار خودراتبدیل به سرمایه کند».
ازوی پرسیده شد:آیااین خودبرسرمایه افزودن نیست؟وآیاچنین سیستمی مجددابه انباشت سرمایه منجرنمی شود؟وی گفت:
«نه.نمی گذاریم بشود!».
بنی صدردرپاسخ به این سوال که جواب اسلام به سوال چه سیستم اقتصادی چیست؟گفت:
«هم اقتصاد مارکسیستی وهم کاپیتالیستی براساس نُدرت استواراست وکار اقتصاد دراین دو سیستم این است که منابع نادررابه مهم ترین نیازها اختصاص بدهند.اما اسلام می گویددرطبیعت ازهمه چیز به اندازه ی کافی وجوددارد…».
مثلانفت،به اندازه کافی وجوددارد؟
بنی صدر:«بله وجوددارد.مگر مجبورید این همه نفت مصرف کنید؟».
اعتراض مدیرانتشارات امیرکبیر به گزارش«گروه آزادی کتاب واندیشه»:
«انتشارات امیرکبیردست تکدی به سوی هیچ مقامی دراز نکرده است…آن زمانی که نویسندگان راشکنجه می کردند،کتاب های امیرکبیرراساواک می سوزاندومدیر آنرا به محاکمه می کشید،این گروه کجابود؟وچه می کرد؟».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترمحموددرویش(عضوجبهه ملی واستاددانشگاه):
«…انقلاب هایی که تاکنون درجهان صورت گرفته را مقایسه نمودونتیجه گرفت:درتاریخ همه مسائل جهان تاکنون همبستگی ویکپارچگی واتحادی شبیه به آنچه امروزدر مردم ایران می بینیم،مشاهده نشده است».
رضاطوسی(یادداشت):رسالت خون شهیدان وصداقت رهبر(3):
«…وحدت رهبری رابایدحفظ کرد…یکی دیگرازموفقیت های این انقلاب دروحدت رهبر ووحدت رهبری است که همه افراد وهمه گروه هابه فریادحق طلبانه امام خمینی پاسخ دادند».
گفت وگوباابوالحسن بنی صدر:قلمروکارما،تقویت انسان نو است!
س:من امروزبا«ژوزی فانون»(همسرفرانتس فانون)دیدارکردم.نشریه شان که«فردا،آفریقا»نام دارد،چیزبسیارجالبی است.دریکی ازشماره های اخیرش دو،سه مطلب بسیارخوب درباره ایران دارد.این مقاله هانشان می دهدکه مسائل ماراخیلی خوب درک کرده.دریکی ازاین مقاله هااشاره ای به شماوکارهایتان هست؛راستی شما یکی ازکارهای فانون راترجمه کرده اید؟
«ج:بله؛من«دوزخیان روی زمین»ازفانون راترجمه کرده ام.اینکاری بودکه اول قراربود دسته جمعی ترجمه شود.بعدمطابق معمول آن زمان،نه این زمان که وضع بهتر شده،کارهای دسته جمعی ممکن نبودوغیرازیک فصل،همه اش راخودم ترجمه کردم. البته ترجمه شان ومرتبتی نیست؛اگرشانی هست مال صاحب فکراست…مساله ای که برای مادرآن15سال پیش طرح شداین بودکه چه روشی راپیدابکنیم که از اطلاعاتی که خوددستگاه می دهد،به واقعیات پی ببریم؟براین اساس در دوزمینه کار کردیم.یکی ایجاد«برگه دان»باصطلاح فرنگی ها«فیشه»،درباره مسائل چهاروجه واقعیت اجتماعی«برگه دان»همین است.که دراین جامی ببیندوازآن فتوکپی هم تهیه شدکه مثلان اگریک وقت بلایی براین هاآمد،یکلی ازبین نرود.مااین اطلاعات راازدورگاه تاریخ تابه امروزدراین وجوه مختلف جمع آوری کرده ایم.وبالاخره امکان پیداکردیم،ازراه دورواقعیت کشورراتحلیل کنیم»….عرض می شودکه من جزونیروهای مخالف هستم،بوده ام وهستم…درقلمروسیاسی،مامفهوم امامت، حزب خداوحکومت اسلامی راکه اصول پایه وضابطه ی کلی اش درآنجاآمده،به بحث گذاشته ایم…».
سخنرانی محمدتقی برومند(ب.کیوان)دردانشگاه علم وصنعت:
«…برخی چنین استدلال می کنندکه ابرازعقیده وآزادبودن اندیشه وبیان موجب تضعیف جنبش می شود.این استدلال اگرناشی ازنیت نااستواروترک خورده نباشد، بی شک ازناآگاهی مایه می گیرد».
علی اصغرحاج سیدجوادی:عدالت هدف است وراه های آن(مقاله):
«…دراینجا گواهی صادق ترازآخرین دفاع خسروروزبه یعنی یکی ازدرخشانترین چهره های انسانی تاریخ معاصرنمی بینم:اگرزنده ماندن مشروط به هتک حیثیت،تن دادن به پستی،گذشتن ازآبروی، پانهادن برسرعقایدوآرمان های سیاسی واجتماعی باشد،مرگ صدباربرآن شرف دارد.آنهاکه طالب زندگی بخاطرزندگی هستند،می توانند بهای زنده ماندن رابه هر میزان که لازم باشد،بپردازند.می توانندعقایدونظریات و آرمان های خودرامثل پیراهن وزیرشلوارهفته ای دوبار عوض کنند.می توانندبه مقدساتی که تاپشت میله های زندان به آن پای بند بودند،پشت پابزنند.می توانندفقط بخاطر جلب اعتمادبیشتروتحصیل آزادی حتی دروغ هم بگویند.بهتان بزنند…».
پیام نویسندگان وناشران اسلامی به مطبوعات:
«نویسندگان وناشران اسلامی طی پیامی به مطبوعات،همبستگی نویسندگان و کارگران وکارکنان روزنامه هاراموردحمایت قراردادند.دراین پیام آمده است:شمابایدبازگوکننده حقایقی باشیدکه بهتر زیستن فرددرجامعه راتضمین نموده واوراازنقشه های خائنانه که سعادت جامعه اش را به خطرمی اندازدآگاه سازید».
مصاحبه روزنامه نگارایرانی درایتالیا:
«فریدون گیلانی دریک مصاحبه تلویزیونی که درایتالیا(رم)برای اوترتیب یافت،شرکت کردوضمن دادن آگاهی های تحلیلی درباره ماهیت،خصلت های ویژه،وسیرتکاملی جنبش استقلال طلبانه وآزادی خواهانه ایران،نقش اعتصاب ومبارزات گسترده سندیکای نویسندگان وخبرنگاران ایران رابرای مردم ایتالیاروشن کرد…این مصاحبه ازطرف«کمیته بین المللی برای دمکراسی ایران»ترتیب یافته بود».
3بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
صادق قطب زاده ازویژگی های جمهوری اسلامی می گوید:
«اگرمارکسیست هاماراقانع کنند،براه آنهامی رویم…اگرچپ رابه اعتبارمسائل سیاسی واقتصادی مطرح می کنید ازهمه چپ تریم…حکومت اسلامی ایده ای است که ماباید به آن برسیم…جمهوری اسلامی مرحله ای ازاین رسیدن است…».
دکترایرج زمانیان:سخنی بارهبران انقلاب(مقاله):
«اصولامتوجه نشدم که چگونه آقای دکترحجازی مقاله بسیارمستقل آقای دکتر رحیمی رابی بنیاد دانسته اندوحال آنکه درتمام پاسخ نامه خودکلامی دررداستدلالات ایشان دیده نمی شود.و بیشتر مقاله آقای دکترحجازی به دفاع ازقوانین اسلام وارج نهادن به آن است که تصور نمی کنم کوچکترین اختلاف نظری ازاین بابت وجودداشته باشد.بلکه بحث برسرنظام سیاسی جامعه درهم کوبیده ای است که باترکیبی از سرشت هاونژادهاوادیان متفاوت که تمامی آنهادرسرنگون ساختن استبداد و استعمارتاپای جان ایستادگی ومبارزه کرده اند…».
محمدرضازریونی(استاددانشکده فنی دانشگاه تهران):چه کسی درخدمت به انقلاب قابل اعتماد تراست؟(مقاله):
«…ساده دلی است که تصورکنیم استعمارگران ورزیده درسوگ شکست خود نشسته وبیکارمانده باشند.به منظور جلوگیری ازرشدویروس های فرصت طلب باید فضای امن برای بیان افکاروجود داشته باشد…اماتنهاروشنفکربودن وکاردان بودن کافی نیست.مگررژیم شکست خورده که چنین مفتضح شد،اشخاص کاردان و روشنفکردرخدمت خودکم داشت؟به مهره های اصلی آن رژیم نگاه کنید،همه تحصیل کرده اندومدارک خوب ازمدارس خوب دارند…چه کسی درخدمت به انقلاب قابل اعتمادتراست تا آنکه صادقانه اعتقاد خود را ولو آنکه با اعتقاد حاکم یکی نیست،باز گوید ویاآن بی اعتقادی که ریاکارانه خودرابه لباس اعتقادحاکم درمی آورد؟».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ابوالحسن بنی صدر:راه حل باید ازخودجامعه درآید!
«…یک وجه حکومت اسلامی این است که می خواهد،روابط اجتماعی راکه نتیجه روابط باسلطه گرخارجی است،قطع بکند…کاردیگری که ماسخت به آن پرداختیم،این است که دین را،فلسفه دینی راازسیطره فلسفه یونانی آزادبکنیم.بدلیل اینکه فلسفه یونانی،مثلااصل توحید راقبول دارد. خب،خدایکی است،دوتانیست؛اگراین هیچ ربطی به زندگی اجتماعی مانداردوهیچ انعکاسی در رفتارروزمره انسان نداشته باشد،خب،ده تاباشد؛چه تاثیری درزندگی من وشمامی کند؟اما اگر تاثیری دارد،کجاست؟می شودیک دین اصولی داشته باشیدواین اصول انعکاسی درراه حل هایی که این دین عرضه می کند،نداشته باشد…».
امید بهروزی:ای کاش ضربه فرود نیاید!
«…رفیق گفت:حالاکه موقع تقسیم محصول نیست،هنوزخطرگُرازها وجوددارد.
شریک گفت:حالاکه گُرازرفت وشاید باهمان زخم هابمیردوبعدهم من شنیده ام که توبه اندازه من سهم می خواهی؟
رفیق گفت:اگرموافقی حالا این حرف هاراکناربگذاریم وبجای آن به کشتزار رسیدگی کنیم!
شریک گفت:راستی چه علتی داردکه تومایل نیستی این مسائل راحالاحل کنیم؟من به اندازه خوراک ات بتو خواهم دادوبیش ازآن هم سهمی نداری.
رفیق گفت:خواهش می کنم بجای این حرفهابیابرویم ببینیم گُرازهاازکجامی آیندو در این خصوص کاری نکنیم.بعدمی نشینیم باهم صحبت می کنیم.
شریک گفت:من کم کم به تومشکوک می شوم.گُرازباهمه درنده خویی اش مراازتو می ترسانید. راستی نگفتی تو می خواهی مراازبین ببری و…؟
رفیق گفت:این حمافت است که…
شریک گفت:من احمقم؟
رفیق گفت:نه،منظورم این است که حماقت است وحتی خیانت است که ماباهم بجنگیم.درحالیکه هنوز…
شریک گفت:نه من می دانم منظورتوچیست؟به عقیده من جنگ اول بهتراز صلح آخر است وبابیل بطرف رفیق یورش برد…ای کاش ضربه بیل فرود نیاید».
4بهمن ماه1357روزنامه آیندکان
باقرمومنی(مورخ وعضوکانون نویسندگان)درجمع دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران:
«انقلاب اگردرمجرای انتقام جویی بیفتد،تروخشک راباهم می سوزاند».
گفت وگوبامرتضی رضوان(قصه نویس کودکان)(1):
«….ماحق ندارییم به اندیشه انسان هاتجاوز کنیم…این خیلی زیباست که شمادرکنار فکر من، فکرکنیدوفکرتان رادرکنارفکرمن بگذاریدوبه همه ارائه بدهید…آزادی اقتصادی دراین شرایط بسیار مهم ترازآزادی های سیاسی است».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترابراهیم یزدی(درمصاحبه باروزنامه کیهان)
«خبرنگارماحمیده امیری ازیک هفته پیش درپاریس بسرمی برد.مصاحبه هایی که با حضرت آیت الله خمینی،ابوالحسن بنی صدر وصادق قطب زاده درشماره های پیش کیهان چاپ شد،توسط این خبرنگار انجام شده بود.آخرین مصاحبه حمیده امیری رابا دکترابرهیم یزدی ازنزدیکان امام خمینی می خوانید:هیچ کس حق نداردمزاحم آزادی مردم شود…».
غلامحسین ساعدی:
«برای آخرین ضربت همه بازوهالازم است.هنوزاتفاق مهمی نیفتده وآنچه راکه باید پیروزی نامید اصلابدست نیامده است».
ایرج پزشکزاد:
«آقای فریدون گیلانی!نوشته شماتحت عنوان ماجهان راتکان داده ایم رادرکیهان خواندم. حبذاوهزارآفرین.شکرست این قلم،نی نیستی.این فکرواین بیان شمابرای همه لذت انگیزاست.اما برای من ازآنجاکه خاطره ای رادرذهن آورد،دوچندان لذت بخش بود.».
5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
دکتررضابراهنی:
اعمال وپرونده های ساواک رادرمعرض افکار عمومی بگذارید».
5بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگوبامرتضی رضوان(قصه نویس کودکان)(2):
«…آزادی اقتصادی باید پایه تمام حرکت های اجتماعی ماباشد».
فریدون جنیدی:
«انقلاب ایران فارغ ازهرگونه برچسبی یک انقلاب ایرانی است».
دکترح.روحانی:درصورت عدم توطئه؟
«…اینروزهاگفته ای وردزبانهاست،به این مضمون که:مارکسیست هادرصورت عدم توطئه دراظهار عقیده خودآزادند.ظاهرابه نظرمی رسدکه لطفی بی پایان درحق مارکسیست هامبذول شده است. ولی به گمان من سراسراین سخن مالامال ازکم لطفی است.نخستین مطلب این است که دراینجا ابتدائارقیب به شدت متهم گشته وآنگاه موردعنایت ومهربانی قرارگرفته است.مطلب دیگر این است که این آزدای از طرف دیگران داده می شود.این یک نوع آزادی اهدایی است.عطیه ای است که امروز داده می شودوفردایاهرروزدیگرمی تواندتوسط اعطاکننده آن پس گرفته شود…دراین هفتاد و اندی سال که ازاستقرارمشروطیت درایران می گذرد این اصول همواره توسط قوه مجریه تفسیر و به سود آزادی عمل ایشان توجیه شده است…».
باقرپرهام:مرجعیت اخلاقی دین وضرورت ایثارملی(مقاله):
«…کدام مرجعی جزمرجع دین می توانست بافتوای خودبسیج ملی رادرراه مقاومت همه جانبه چنان پیش ببردکه پول هاراازبانکها خارج شوندکه مالیات هاپرداخت نشوند.که هرنوع همکاری حرام تلقی شود.که حتی گلوله هاوسرنیزه هااحساس گناه کنندوبدینسان همه اهرم های اجتماعی سازمان وعملکردیک قدرت ضدمردمی وضداجتماعی محمل کاربردوقادربود؟».
رضامرزبان:(یادداشت):
«روزنامه نویسان راآزادکنید».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
تسلیم،سوگند به قلم،هرگز!(یادداشت سردبیری):
«شبانه ماموران چه درهیات نظامی وچه درلباس معمولی وهمه باتفنگ ومسلسل وموجی ازتوپ وتَشر باجیب واتومبیل به کوی نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات یورش بردند.نیمه شب ها درهارابه قهرگشودند،خانواده هارابه هراس ازخواب پراندند… ما ازوظیفه ای که برعهده ماگذاشته ایدبخوبی آگاه وبااین همه می دانیم که خودکامگان همیشه بانشرآزادانه افکاروعقایدسرستیزداشته اند. بهمین خاطربودمطبوعات آزاد وطن مان درغرب زاده شدند.وروزنامه نگاران بسیاری رابیادداریم که درتنگنای محبس جان دادندویادرغربت جان سپردند.لب های فرخی یزدی رابخاطرمی آوریم،میرزاده عشقی راکه به تیرغیب عمال حکومت درخون تپیدویاصوراسرافیل راکه درکنج باغشاه جهان،جایی که اکنون همکاران ما را به بندکشیده اند،درغبل و زنجیر بر بالای دارفت.این است راه ما و چنین ست…».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
علی اصغرحاج سیدجوادی:دعوابرسرچیست؟(مقاله):
«دراین روزهاعکس العمل های افراطی ناشی ازتعبیرهای انحرافی گونه ازضوابط اسلامی موجب بروز نگرانی هایی شده است که احتیاج مبرمی به بررسی ومطالعه دارد.نخست آنکه چه کسانی به خوداجازه می دهندکه ضوابط اخلاق اسلامی رادرحدقشری ترین مظاهرناشی ازفقدان شناسایی اصول اسلامی به مردم تحمیل کنند.دوم آنکه چه کسانی وبرچه مبنایی فروریختن یک نظام استبدادی رامرادف بااستقراریک نظام استبدادی دیگرمی دانند…درمساله اول همه رهبران (اعم ازروحانی وسیاسی)بایداین حقیقت رابدانندکه اولاهیچ رسم وسنتی رانمی توان ونبایدبه زوربه مردم تحمیل کرد…اینکه درتظاهرات عمومی زن هارادرکنارمردهاراه نروندویااین که درکوچه و خیابان،زن هاباید حتماچادروروسری سرکنند،این قبیل اعمال درحدتظاهروشایعه گواینکه ازاساس هیچ رابطه ای باروح اسلام نداردوبزرگترین عامل لطمه وضربت به یکپارچگی ووحدت مردم ایران است….همانطورکه می دانیم جامعه روحانیت نیزمثل سایرگروه هاهیچگاه دربرابراستبدادازاعمال وحشیانه آن یک پارچه نبوده است.کسانی که باشناسایی روح واقعی اسلام درسال های اخیر جازده،یارژیم رابرگزیدند.هرگزدراین روزهای حساس هدف خودرامتوجه اینگونه تظاهرات عوامانه می کنندوکسانی که درهمه سال های اختناق ووحشت ساکت بودندویابا سازشکاری ومحافظه کاری هیچگاه خودرادرخطرمقابله بارژیم قرارنمی دادند،هرگز حق ندارندبنام اسلام فتوابدهندوبرای مردم راه ورسم زندگی تعیین کنند…اماافرادی درعالم مطبوعات ودرسایرسازمان هاهستندکه درتمام سال های اختناق درزیر سانسورودرجهت شیوه های سیاسی واقتصادی رژیم قلم زدندوازمنابع مالی رژیم به انواع وسائل استفاده کردندوهرگزخودرابااعتراض ویااعراض ازهمکاری درمعرض خطر قرارندادندوامروزبرای عقب نماندن ازقافله دراظهارنگرانی وتظاهرات انقلابی پیشتاز شده اند، اما هرگزبه این سوال جواب نمی دهندکه شماازطلایه یک دیکتاتوری ناآمده وناشناخته نگران شده اید چگونه25سال دیکتاتوری گذشته وموجودراتحمل کردیدوحتی درمسیرهمکاری باآن لااقل تاحد خاموش بودن وتسلیم قرارداشتید؟
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دستگیری 5روزنامه نگار؛دولت آنهارابه اقدامات ضدامنیتی متهم کرده است
«باردیگربه رغم تمامی وعده های دولت،چندتن ازروزنامه نگاران شبانه درخانه هایشان دستگیرشدندودرباغشاه زندانی گردیدند.ماموران فرمانداری نظامی «فیروز گوران»و «مسعودمهاجر»ازآیندگان،«مهدی بهشتی پور»ازروزنامه اطلاعات و«جلیل خوشخو»ازروزنامه کیهان ونیم ساعت بعد،«نعمت ناظری»ازروزنامه اطلاعات رادر منزلش بازداشت کردند».
ازابوالحسن بنی صدر مطلبی دریافت نداشته ایم:
«ازسوی عومل معلوم الحالی که هدفی جزایجادتفرقه درمبارزه مردم ایران ندارد،این شایعه رواج یافته است که درصفحه دیدگاه هابجای مطلب ابوالحسن بنی صدر،مقاله دکترحجازی راچاپ کرده ایم.وازاین کارغرض خاصی داشته ایم.برای رسوائی این شایعه پراکنان حرفه ای اعلام می داریم که تاکنون افتخار دریافت هیچ نوشته ای را ازابوالحسن بنی صدرنداشته ایم…».
مسعودجم(پاسخی به آیت الله علامه نوری):
«میهن پرستی عین خداپرستی است…اندیشه ای که استعمارگران غربی به شرق صادرکرده اند انترناسیونالیسم است نه ناسیونالیسم».
دکترمحمدصالحی(درپاسخ به دکترمصطفی رحیمی):
«مقایسه مکتب لنین ومائوباتعالیم آسمانی واحکام لایتغیرقرآن کریم تباه اندیشی و تاریکی ذهن است…تفرقه کفراست…نویسنده عقیده دارندکه قواعد معیشتی اسلامی برای حل بحران امروزی کافی نیست.ولی دلیلی ذکر نکرده است.مااین دعوی بی دلیل را حمل بربی اطلاعی نویسنده کرده وتوصیه می کنیم که درسیستم اقتصادی اسلام بویژه نحوه وصول مالیات (دریافت خمس و زکات)وحدنصابی که برای وجوب ذکات شرط شده است ملاحظه ومورد مطالعه قراربدهندو آنراباسیستم های موجودمقایسه کنندکه قطعادرخواهندیافت که بهترین سیستم اقتصادی رااسلام دارد….».
9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بیانیه 5روزنامه نگاربازداشتی:
«باوجوددستورشاپوربختیار،نخست وزیربه فرمانداری تهران وحومه درموردآزادی پنج روزنامه نگار بازداشت شده،آنهاهنوزآزادنشده اند.دراین بیانیه می خوانیم:این بازداشت مخالف قول قطعی نخست وزیری است که همزمان باآغازحکومت خودبا سندیکای نویسندگان وخبرنگاران توافق کردتا اعتصاب62روزه مطبوعات پایان پذیرد…دیروزنیزگروه هاوسازمان هاوسازمان های ملی نسبت به دستگیری غیرقانونی روزنامه نگاران اعتراض کردند…».
مهندس احمدکی نژاد:اگرآمادگی ندارید ملت را به بیراه نکشانید!(مقاله):
«…تمامی آنچه که برسرمردم می آید حاصل آن است که درفرهنگ آنان جائی برای اندیشیدن،جائی برای مبارزه سازنده فکری منظورنشده است…اظهارات ضدونقیض ازطرف کسانی که داعیه رهبری فکری وعملی اسلام رادارندباعث تزلزل پیروان خواهدشد…پیاده کردن افکارایده آلیستی برواقعیات بدون حرکت مرحله به مرحله و بدون شناخت بافت فکری جامعه یک نوع عدم درک مسئولیت است…نحوه ارتباط روحانیت بامردم بسیارعقب افتاده وقرون وسطایی است.چون عصرماچه بخواهیم و چه نخواهیم عصرارتباطات سریع وعصرامواج الکترونیک است وبقول مک لوهان:دنیابه یک دهکده جهانی تبدیل شده است…درحالی که مردم تمام ساعت روز زیربمباران تبلیغات ازاقصی دنیاوبوسیله هرجناح سیاسی وفکری عقایدخودرابوسیله انواع و اقسام کانال های رادیویی وتلویزیونی تبلیغ می کند.سیستم ارتباط روحانیت مابا مردم سیستم مستقیم دهان به گوش وازطریق وعظ وخطابه درمساجد یا حداکثر از طریق کتابت درقالب چندکتاب محدود…شاید گفته شودکه اختناق اجازه چنین کاری راداد.ولی روحانیت می توانست،زیراکشورهای زیادی بودند وهستندکه ازایجادچنین پایگاهی درداخل کشورهای خوداستقبال کنند.سهم امام هم که بود….در ادامه با کمال خضوع سخنی باحضرت آیت الله العظمی خمینی دارم:اگربه مصاحبه حضرت آیت الله خمینی بامخبراطلاعات درشماره سه شنبه3بهمن توجه کنیم از17سوال انجام شده.ایشان هرآنچه راکه موردنیاز مردم جهت شناخت ونحوه عملکرد جمهوری اسلامی موردنظرحضرت آیت الله می باشدازقبیل وضع مالکیت،صنعت،کشاورزی،زنان وغیره مبهم گذاشته وموکول به آینده نموده اندو یا درجواب مخبرروزنامه اطلاعات وسوالات مربوط به آزادی بیان وعقیده می گویند،آزادی بیان درحدی است که به حال ملت مضرنباشد.درحالی که ایشان قبلاحق آزادی بیان راکاملا پذیرفته و اجرای عقایددرعمل مشروط نموده بودند.آیااین تغییرضوابط وعقایدویاابهام آن از چیست؟آیابندهای دمکراسی به آرامی سفت می شود؟آیاعدم جواب به پرسش ویا تغییرجهت بخاطراین است که ایشان هنوزخوداخذتصمیم واتخاذروشی نفرموده اندو جزئیات مطالب هنوزهم ازجهت خودایشان مبهم است؟یااینکه احتیاجی به اینکه مردم راازآن مسائل آگاه بنمایدنمی بیند؟…من بدون آنکه بخواهم ازکسی دفاع کنم سوال می کنم:آیاحضرت آیت الله ازواقعیات ونیروهای موجود درایران چه کم وچه زیاد آگاهی دارند؟وآیاآینده ایران راکه ازحرکت نیروهای موجودشکل خواهدگرفت،صحیح پیش بینی وبرنامه ریزی نموده اند؟وآیادوری ازوطن وعدم دسترسی به اطلاعات لازم–آنطورکه آقای بنی صدر اعتراف نموده-دراموروبرنامه ریزی هاموثرنمی باشد؟…سرنوشت یک ملت مطرح است، اگر نمی دانید،اگرآمادگی ندارید،اگرسرعت حوادث شمارانیزغافلگیرکرده است،ملت رابه بیراهه نکشانید».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترخلیل خلیلیان:روشنفکران!هنوزلحظه تقسیم غنائم نرسیده(مقاله):
«واقعه احدیکی ازجنگ های رهایی بخش اسلام درسی به مسلمان آموخت که پس از15قرن هنوزهراسی ازتکرارصحنه خونین آن بردل های مابجامانده است…پیشامدهای چندروزه اخیر کشورمان بی شباهت به صحنه این داستان نیست…آیابزعم شماروشنفرکان این گونه دسته بندی آنهم درشرایط مبهم وتاریک کنونی بصلاح کشوراست؟…ویاآنکه ازآینده می هراسند.می ترسند حکومت عدل اسلامی دیکتاتوری فرهنگی ویامذهبی برآنان حکم فرمایی کند…پیشداوری هایی که این روزهادرباره حکومت اسلامی می شود،متاسفانه نشانگرآنست که حتی ارباب قلم و فضلایی که بخوداجازه می دهندنوشته هایشان درجرایدمنتشرشودآگاهی بسیار ناقصی ازاسلام دارند.حال دیگر تکلیف سایرطبقات روشن است…صفت«اسلامی» برای حکومت جمهوری تضمین کننده استقلال ملت نه مفهوم غربی بلکه به معنای یک رهایی ووارستگی کامل دربرابر هرطبقه و هرنوع مظهرقدرت است…».
سیاوش کسرایی(سخنرانی):
«…دوستان قبل ازآغازسخنرانی شنیدم که عده ای ازدانشجویان مذهبی دراین جمع نیستند. باید پرسیداین جدایی برای چیست؟یک یک شمابایدبه این پرسش پاسخ بدهید.مگرجنبش مابه چه مرحله ای رسیده است؟آیاشمافقط ازاین خوشحال هستیدکه حالاکه من اینجاصحبت می کنم کسی مزاحم من نیست.شماچراصفوف خودراجداکرده اید؟می دانیدکه این جدایی دراین مرحله خواست دشمن شماست؟ من موقع آمدن به اینجاازکناردیوارساواک ردشدم.ساواکی که هنوز تانک هاآنرامحافظت می کنندوچه بساردراین جدایی هادست آنهادرکارباشد…پس اتحادمادراین مرحله لازم وضروری است.برشت می گوید:مابه خاطرمبارزه باخشونت به پاخاسته ایم،اما طول مبارزه،ماراآدم های خشنی ببارآورده است».
10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
احمداحرار(مقاله):
«زنی که شوهری بغایت زشت روی داشت،حامله بود؛روزی درچهره مردنگریست و چون این ترکیب ناهنجارراباکله گَروبینی برخ وچشم های لوچ ولب های ورچروکیده به نظرآورد،گفت:وای برمن اگر طفلی که درشکم دارم شبیه توباشد!مردگفت:وای برتو اگرطفلی که درشکم داری شبیه من نباشد!!من جدال لفظی وقلمی کسانی راکه این روزهادرباره شکل آینده حکومت ایران مناقشه دارندبادقت دنبال می کنم ودرپاره ای مواردمی بینیم طراحان حکومت فرداهیچ حرف مثبتی درچنته ندارد،پیش خودمی گویم وای برمااگرآینده ای راباچنین مشخصات درانتظارمان باشد.حال آنکه مدعی می گویدوای برشمااگربه آینده ای جزاین فکر کنید!».
دکتررضابراهنی(مقاله):
«…فرودگاه رابرای حضرت آیت الله خمینی بازکنیم…ایدئولوژی ورشکسته آمریکاقدرت کودتادرایران راندارد…ازآنجاکه حضرت آیت الله خمینی،مظهرآزادی ایرانیان ازیوغ بندگی وبردگی استعمارو سلطنت ملعبه قرارگرفته دردست استعمارهستند،مردم ایران بازگشت ایشان رابفال نیک گرفته اندواحساس می کنندکه بزودی باکوشش های بیشتری که درخودایران برای ایجاددمکراسی گسترده عمیق به مرحله عمل خواهدآمدایران سرانجام پابه مرحله ای خواهدگذاشت که درپایان آن فقر،افلاس،خفقان،ورشکستگی،نومیدی،آزمندی وحرص سرمایه داران ازمیان برخواهد خاست…».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
جهان بخش نورانی:آنچه جنبش راتهدید می کند!(مقاله):
«…شایدآنانکه درلفافه پیکاربافساد«قلعه»راآتش زدند،پنداشته باشندکه باقلع وقمع معلول،علت راهم ریشه کن ساخته اند؟حال آنکه بی بنیادی این توّهم برکسی پوشیده نیست…».
گفت وگوبا:م.آزاد(شاعر):
«منهم مثل اکثریت قاطع مردم ساده سرزمینم درصف عظیم اعتراض بودم وشعار های همگانی را فریادکردم ودرسال های وحشت نیزشعرهای «مردانی ازتباربهار آمدند»ویا«بامن طلوع کن» و…سوگ وسرود آن شهادت های دلیرانه بودند».
س:فکرمی کنید به آزادی رسیده ایم؟
ج:سوال تان به نظرم مبهم است.ازچه لحاظ؟بدیهی است که آزادی ماوقتی حاصل می شودکه ازقید استبدادواستثمارواستعمارنوآزادشویم…
س:به نظرشمادرگیری کنونی میان گروه های مختلف منجربه برقراری دوباره ترور افکار خواهدشد؟
ج:به اعتقادمن دراین لحظه بسیارحساس جداکردن صف هابسیارخطرناک است وتائیدآگاهانه نهضت رهایی بخش ملی مابه رهبری قاطعانه خمینی بزرگ و بزرگواروظیفه هرمیهن پرست آگاهی است.
س:فکر نمی کنیداستبداددیگری جایگزین اختناق گذشته شود؟
ج:استبداددیگری؟دراین شرایط تنهاخطریک استبدادهمچنان بالای سرمامعلق است. نگاه ماهم به روحانیت مبارزوآگاه-بخصوص آیت الله خمینی،آیت الله طالقانی-که مورد ستایش همه مبارزان ملت ماهستندوگمان نمی کنم این آزادگان که لحظه ای تن به استبدادندادندوقعی به تعصب ها بگذارند…».
واهان یاغومیان:اگرشاه نباشد،مسلمانان ماراقطعه قطعه می کنند؟(مقاله)
«…محافل مرتجع ارمنی باعنوان کردن«خطرمسلمانان»کوشیده اندتااندیشه های مترقیانه رادرمیان ارامنه سرکوب کنند…».
غلامحسین متین(شاعرومترجم):شورانقلاب آری،خودخواهی انقلابی،نه(متن سخنرانی):
«…روزپنج شنبه5بهمن قراربودغلامحسین متین-شاعرومترجم،دردانشگاه صنعتی تهران زیرعنوان «شورانقلاب آری،خودخواهی انقلاب نه»سخنانی ایرادکند.چندصدنفری ازچماق بدستان حوالی ساعت4که موقع سخنرانی بود،به دانشگاه هجوم بردندوجمعیت ده هزارنفری راکه برای سخنرانی گردآمده بودند،پراکندند.بایورش چماق بدستان وتیراندازی هوایی ماموران جمعیت برای پرهیز از درگیری پراکنده شدند…».
11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
جوادمجابی:توطئه های ضدانقلاب راخنثی کنیم!(مقاله):
«این روزهاکم وبیش،بیم وتردیدی درگروهی پدیدآمده که شکل حکومت وتحقق هدف های انقلاب چگونه خواهدبودوآیاپس ازنابودی حکومت شاهی واستقرارجمهوری سمت وسوی این جمهوری به کدام طرف خواهدبودوآیاجمهوری موعوددربرگیرنده تمام خواست هاونیازهاوهدف های مردم وتامین کننده خواست های اکثریت خواهد بود؟بایدگفت که هوشیاری ملت وتجارب انقلابی اقشاروطبقات درگیرمبارزه این نویدرامی دهدکه پس ازاین جامعه انقلابی هیچ نوع کج تابی ولغزش راتحمل نخواهدکرد.خاصه که ملت ایران این بخت راداردکه ازرهنمودهای داهیانه رهبرکبیرانقلاب امام خمینی چه دردوران فروپاشی رژیم سابق وچه دردوران سازندگی جامعه نوین ایران بهره یابد.جامعه روحانیت همواره به عنوان یک مرجع عالی وناظر،سیاستمداران وگروه های ملی راارشادکرده و نوسانات ناآگاه جامعه هیجان زده انقلابی راتصحیح خواهد کرد…».
دکترحشمت مقصودی:چراازاسلام هراس دارید؟(مقاله):
آیاانقلاب اسلامی وتمرکزنیروهاووحدت هدف،شکل دیگری ازدیکتاتوری واستبداد است؟ازوقتی که مبارزات سیاسی مردم علیه بیدادگری وتک روی های نظام موجود درقدرت مذهبی تمزکزیافت وبه عقیده عده ای ماهیت مذهبی وبه نظربرخی صورت دینی به خودگرفته،دربسیاری ازروزنامه هاو مجلات مقالاتی بچشم می خوردکه یا حاکی ازیک هراس واقعی است ویانقشه ای زیرکانه برای «اماآفرینی»که نتیجه قهری یااحتمالی آن پراکنده کردن کردن نیروی سامان یافته وشکل گرفته است…مطالب ذیل رابه عنوان قسمتی ازبایدهای حکومت اسلامی یادآورمی شوم شاید من هم دررفع ابهام سهمی داشته باشم:1-دراسلام استبدادرای محکوم است2-مسائل اجتماعی و سیاسی درمواردی نص قرآن است ویااجرای حکمی لازم باشد،به شورا برگزارمی شود…دراین خصوص آمده است:وشاورهم فی الامروامرهم شورابینهم ومن شاورالناس شارکم فی عقولهم…3-دراسلام دیکتاتوربه معنی فردفوق قانون درهر مقام محکوم است…4-رهبری مذهبی درحکومت اسلامی به معنای دخالت درامور فنی وتخصصی نیست…5-پایه اسلام برحق است..».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگوبامحسن یلفانی(درام نویس):
«…محسن یلفانی درام نویس آگاه ومتعهد،زاده رشت است…هرچه هست یلفانی نیزهمچون بسیاری دیگرازشاعران ونویسندگان ماکه به قول شاعر«تبعیددروطن»شده بودند،به یُمن انقلاب، صداوسخن شان ازمساحت بسته زندان ها اوجی دیگرواین بارتوامان باآزادی یافت…
س:فکر می کنید به آزادی رسیده ایم؟
ج:باپذیرفتن اینکه آزادی امری نسبی است می توان پاسخ دادکه آری.به میزان محدودی ازآزادی رسیده ایم.
س:به نظرشماآیادرگیری های کنونی میان گروه های مختلف منجربه برقراری دوباره ترور افکار نخواهدشد؟
ج:اگرمنظوردرگیری میان گروه های مختلف است که ممکن است به تفرقه بیانجامد وبهانه بدست دشمن بدهد،حکومت خودراکه پایه هایش بلرزه درآمده دوباره مستقر کندوبه ترور افکار دست بزند، بایدپاسخ دادکه چنین چیزی کاملا محتمل است…
س:به نظرشماآیاممکن است استبداددیگری جایگزین شود؟
ج:به نظرمن طرح عام وعلنی نگرانی هاووسواس هایی ازاین قبیل درشرایط حساس کنونی نشانه تنگ نظری وخودخواهی وبی اعتمادی به مردم وعدم احترام به شناخت وتشخیص توده هاست…
س:به نظرشماجنبش کنونی ایران مذهبی است یاسیاسی؟
ج:اصطلاحاتی ازاین قبیل دارای مصادیق بازوگسترده ای هستندوتعیین فصل مشترک آنهاکه سخت غیرمشخص ومتحرک است،کاری است دشوار.ودربرخی مواردغیرلازم.مذهب اگربه نظربرخی اخلاقی وخصوصی ست،به نظربسیاری دیگریک شیوه تفکر وبرخورداجتماعی وسیاسی ست.دراین صورت مذهب می تواندمبنای آگاهی وتعیین کننده موضع وحرکت اجتماعی انسان باشد.عقیده بر این است که با آغاز فعالیت های سیدجمال الدین اسدآبادی بودکه یک احیای مذهبی درتشیع آغازشدومذهب یک نقش فعال ومسئول اجتماعی وسیاسی به عهده گرفت.ضعف این است که مذهب همواره چنین نقشی به عهده داشت.منتهادرجهت«حفظ نظام»حاکم.و تقویت آن.ازدوران سیدجمال الدین مذهب یاحداقل گرایشی دردورن آن خصلتی مترقی بخودگرفت.وبه ستیزبانظام حاکم ضدمردمی پرداخت.این گرایش باوقفه واوج وفرودهایی ادامه یافت واکنون به نقطه اوج بی سابقه ای دست یافت وبه نظرمی رسدکه همه ارکان وسازمان مادی مذهب رازیرتاثیرو نفوذ خود گرفته است.وبه علت مشی قاطع وآشتی ناپذیری که دربرابررژیم ضدمردمی استبدادی واستعمار اتخاذ کرده هم چنین به علت داشتن ارتباط وتفاهم باتوده های مردم وموفقیت درجلب اعتمادآنها توانسته است رهبری جنبش سیاسی رابرای خودتضمین کند.طبیعی است که دراین صورت ایدئولوژی حاکم برنهضت،یک ایدئولوژی مذهبی خواهدبود…».
سخنرانی دکترمحمدعلی راشددرجمع کارکنان سازمان برنامه وبودجه:
«مردم باید صفوف خودرامتشکل کنند…درقیام مشروطیت ونهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکترمحمدمصدق بازاین بلوغ سیاسی بخوبی آشکاربودوامروزهم جا داردکه بادرس ازتاریخ گذشته، سنت های مبارزاتی خوددست ازدوگانگی وتفرقه ونفاق برداریم…».
باقرپرهام:چه چیزرامی خواهندثابت کنند؟(مقاله):
«…باردیگردست جنایتکارتوطئه گران تهران راغرق درآتش وخون کردوجمعی ازهم میهنانمان رابه هلاکت رساند…درروزنامه هاخواندیم که جمعی به اماکن عمومی بویژه قلعه شهرنوحمله کرده اند وبراثراین حمله علاوه برکشته شدن ومجرح شدن تنی،خسارات مادی فراوانی نیزبه بارآمده است. هرچندشروع حمله به روایت شاهدان عینی چنانست که جای شک وشبهه ای رادردخالت عوامل مزدورباقی نمی گذارد،امامتاسفانه عده ای هم درآن میان بوده اندکه می گفتند:«دیگربیماری های مقاربتی نخواهیدگرفت»!ویا«این تطهیرباآتش است».ازاین هادلسوزتروجگرخراش تر،ماجرای حمله عده ای به یکی ازنظامیان بلندپایه دراوائل امیرآبادومیدان24اسفندومجروح و مضروب کردن اوو کشاندن پیکر نیمه جانش به سوی دانشگاه است…دانشکاهی که حریم دانش وفضیلت است نه محل«لینچ»کردن وتسویه حساب های شخصی و انتقام جویی کورکورانه.ازاین وحشت انگیزترنقل قولی است ازشاهدان عینی که گفته اندیکی ازبیمارستان هاازپذیرفتن پیکرمجروح ومضروب آن نظامی خودداری کرده ومداواودرمان راازوی دریغ داشته اند.خداکندکه این نقل قول اخیردرست نباشد….».
14بهمن1357روزنامه اطلاعات
عبدالرحمان صدریه:خوانندگان می نویسند:دعوابرای این هاست!(مقاله):
«…آقای علی اصغرحاج سیدجوادی شمادرمقاله کوتاه ومستدل خودباعنوان «دعوابر سرچیست» دوسوال مطرح کردید…گرچه شماهم برای کسانی که دردوران اختناق همچون سرکار،مبارزنبوده اند،دراین دوران که امکان اظهارنظرنیزبرای همه فراهم است،اظهارنظربی چون وچراقایل نیستید، اماباوجوداین ازآنجاکه باوردارم درروشنفکری وآزادمنشی شماجای هیچ تریدی نیست،نظرتان رابه جمله ای ازمقاله ای که درهمان شماره دیگری جلب می کنم:وهمان صفحه اطلاعات چاپ شده است:«حکومت اسلامی نه استبدادی است ونه مطلقه،بلکه مشروطه است.البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن،که تصویب قوانین تابع آراءاشخاص واکثریت باشد،فرق اساسی حکومت اسلامی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمهوری دراین است که نمایندگان مردم یاشاه دراین گونه رژیم هابه قانونگذاری می پردازنددرصورتی که قدرت مقننه واختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است که درآن هیچکس حق قانونگذاری نداردوهیچ قانونی جز حکم شارع،رایی رانمی توان به مورداجراگذاشت.3-ولایت فقیه از اموراعتباری عقلایی است وواقعیتی جزجعل ندارد.مانندجعل(تعیین)قیم برای صغار،قیم ملت باقیم صغارازلحاظ طبقه وموقعیت هیچ فرقی ندارد…»امیدوارم که کاملابه سوالات پاسخ داده شده باشد،اگراجازه فرمائیدمبارزه شماراباهمان شدَّت گذشته برای سال های آینده هم پیش بینی می کنم!».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگوباباقرمومنی:دیکتاتوری فردی:بازتاب دیکتاتوری طبقه!
«30تیریک لحظه انقلابی بود،اماجنبش امروزیک دوران انقلابی است…امروز حتی فدائیان و مجاهدین نیزمعتقدندکه بایدکارمبارزه مسلحانه راازشکل گروهی به شکل توده ای تبدیل کرد…».
س:آیت الله خمینی وجبهه ملی رانماینده کدام یک ازاقشار جامعه می دانید؟
ج:آیت الله خمینی البته ازنظرسیاسی رهبرجنبش خُرده بورژوازی است.من فکرمی کنم به این مناسبت حلقه اصلی رادردست دارد…اماراجع به جبهه ملی باید بگویم جبهه ملی مساله ای است مربوط به تاریخ.این جبهه واقعیت امروزنیست.بلکه واقعیت تاریخی است که ازبین رفته است…».
رضامرزبان:نمی توان باورکرد که آقای بختیارهم…(مقاله)
«…آقای بختیار،زمان تجربه های مکررتازه سپری شده است.تکلیف خودرالااقل در مرحله حاضربا ملت ایران وباگذشته های خویش روشن کنید.شمانشان دهیدواستعفاکنیدوفرصت دهیدمردم در یک رفراندوم تکلیف مملکت راروشن سازند.فریب این مجلس واین ارگانیزم عروسک مقوایی ران خورید…».
15بهمن ماه1357روزنامه کیهان
صادق قطب زاده(مقاله):
«دولت اسلامی به معنی حکومت روحانیون نیست…».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفت وگو باحسن حسام(کارنامه احیاء وبعدازآن سالها،نام دومجموعه قصه ازحسن حسام است که پیشترچاپ شده است):
«…امپریالیزم تنهایک مختصری تب کرده!…جزباانقلاب قهرآمیزریشه های ستم تجاوز وغارت کَنده نخواهدشد…رسالت روشنفکرشامل پیرایش دستاوردهای فرهنگی انقلاب نیزمی شود».
16بهمن ماه1357روزنامه کیهان
رضااصفهانی:جمهوری اسلامی برپایه رای مردم استواراست(مقاله):
«برخلاف تصوربسیاری ازمردم حکومت جمهوری اسلامی حکومت عجیب وغریب ونا شناخته ای نیست.بلکه مانندحکومت های جمهوی دیگربرپایه رای گیری وانتخاب مردم استواراست.منتهاآنچه که این جمهوری راازجمهوری های دیگرجدامی کنداین است که روح آن منطق بابینش توحیدی اسلامی وقهراقوانینی که باعنوان قوانین اساسی این حکومت موردعمل قرارمی گیردنمی تواند با روح اسلامی تضادداشته باشد.البته اینکه می گوئیم این قوانین نبایدباروح اسلام تضادداشته باشدو نمی گوئیم جزوقوانین ازپیش تعین شده اسلام باشدبه خاطرآن است که اولادراسلام غیرازیک سلسله مقررات ثابت که درهمه زمان هاقابل پیاده شدن هستندومقررات دیگری هم وجودداردکه مقررات متغیرنامیده می شودواین مقررات می توانندبانظرمتخصصان بزرگ اسلامی درشرایط مختلف بادرنظرگرفتن روح کلی اسلام ومقررات ثابت آن تغییر یابندوبه آن گونه که مصلحت اجتماع ایجاب می کند درآینده…».
گفت وگوی ظهیرمالکی بادکترمصطفی رحیمی:
«س:ایدئولوژی اسلامی دررابطه بامسائل زمان ماچگونه ارزیابی می کنید؟».
«ج:دراین مدت کسانی کم وبیش تعریف هایی ازجمهوری اسلامی بدست داده اند، امادومساله برای من هم چنان به صورت سوال باقی است.یکی وضعیت جمهوری درجهان اسلام ودوم نظر کنونی آیت الله خمینی.من البته ازنظریات قبلی آیت الله بی اطلاع نیستم،اماچنانکه می دانیدیک سری انقلاب پابپای پیشرفت انقلاب نظریه خودراتکیمل می کنندومی شودگفت آخرین نظریه رهبر معتبراست.آرزوی من به عنوان نویسنده این است که رهبرورهبران دینی رضایت بدهندقید «اسلامی»ازجمهوری برداشته شود.زیرااکثریت قریب به اتفاق ملت ایران مسلمانندودرمدت حکومت موقت به ارزش های اسلامی بیشترواقف خواهندشدوبالطبع چنین جمهوری ای که بارای دمکراتیک مردم مستقرمی شود دارای جوهراسلامی خواهدبود…می گویند درتشّیع برعکس تسنن راه اجتهادبازاست.من این رادردانشکده حقوق30سال پیش خوانده بودم.مساله این نیست. مساله این است که دردمکراسی بایدراه اجتهادسیاسی واجتماعی برروی همه افرادومردم باز باشد…».
16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
رضابراهنی:نخست وزیرمفتری!(مقاله):
«راقم این سطورکه یک آذربایجانی است به آقای بختیارقول می دهدکه نه قصددارد مثل دوست شهیدوفقیدعزیزش«صمدبهرنگی»دررود«ارس»هُل داده شودونه عزم داردکه مثل دوست عزیروفقیدوشهیددیگرش«بهروزدهقانی»پاهایش رابدست نجاران مزدور سازمان امنیت بسپاردتاارّه اش کنندونه می خواهدبامزدورانی چون«پرویزثابتیم،«دکتر عضدی»،«دکترحسین زاده»و «پرویزخانه»و«حسینی»وده هاجلاددیگرکه تُف عالم برچهره جمیع آنان باد،دیگرباره دست وپنجه نرم کندتاحتی درخواب هایش هم جیغ بشنودوجیغ بکشدوسراسربدنش راهم قطعه قطعه کنند حاضرنخواهدشدکه کلمه ای برخلاف مصالح ملیت ستم زده خودبگویدوبصراحت تمام هم می گوید که تجزیه طلب دقیقاهمان کسی است که اپوزیسیون راتجزیه می کندتاخودبقدرت برسد…».
منوچهرهزارخانی(نویسنده ومترجم):
«تنهاراه پیروزی توسل به نیروی توده است.مبارزه انقلابی مردم هنگامی کامل می شودکه تمام وابستگی هابه امپریالیسم پاره شود.اولین مساله ای که آیت الله خمینی پس ازورودبه ایران مطرح کردندنیزهمین موردبود».
نوشته ای ازرضامرزبان:این آقای ژنرال کجاست؟
«قریب دوماه است مردمی درحدمعاونت فرمانده ای ناتو،ژنرالی بامقام فرماندهی قوای آمریکادر اروپابه تهران آمده است.هفته پیش بودکه برملاشد.مقام مسئول معاملات وقراردادهای تسلیحاتی درتهران بسرمی برد…ژنرال هایزردرکجای تهران است؟».
دکترپرویزاوصیا:تحلیلی کوتاه ازشعار«حزب فقط حزب الله»:
«نقش عمقی واصلی این شعار درمبارزات نهضت ازسوئی ومرزکاربرد آن ازسوی دیگربگمان من بدرستی روشن نشده ودرنتیجه ازهم اکنون زمینه ای برای تنش های فکری واجتماعی فراهم آورده است…شعارحزب فقط حزب الله ازشعارهای ریشه دار،درمیراث اسلامی است.این انگیزه مذهبی باواکنشی سیاسی درضمیر اجتماعی نیزهمراه بوده است…دردرون مردم شاید نادانسته این اندیشه می گذرد که دردوره شاه نظام یک حزبی رستاخیزشبانه وبه دستوروی نظام رسمی تحزب درکشوروحکومت گشت،حزب دیگری نیز ازهمان زمان دراعماق پنهان دل مردمان جای داشت که اکنون می تواندآشکاردرایت بلندخودرابرافرازد.حزب الله دربرابررستاخیز…بنابراین طرح این شعار مذهبی وایمانی عام رانباید به معنای اعضای حزب واحد سیاسی خاص شمردویابکاربرد».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ابوالحسن بنی صدر:
«پیش ازظهردیروز،ابوالحسن بنی صدر،سخنانی دردانشگاه صنعتی مشخصات اقتصادامروزایران را موردبحث وبررسی قرارداد.دراین سخنرانی بنی صدرابتدابه نخستین سخنرانی خودکه حدود 17سال قبل دردانشگاه تهران درزمینه انقلاب الجزایر ایرادشد،اشاره کردوگفت درآن زمان شعارروز دانشجویان ایران این بود:امروز الجزایر فرداایران،فرداایران ماست…مطالعات وگفتارهای امروزمن از 5سال پیش تهیه شده آن روزبحران بزرگ درکشورمانزدیک بود،کمی پس ازتهیه این متن،قیمت های نفت 4برابرشدومثل یک مُسکن قوی دراقتصادجامعه ماعمل کردوبحران را به تاخیر انداخت.ولی این تاخیر باعث شدکه ابعادبحران گسترش یابد.این بحران امروز منفجرشد…».
استعفای علیرضامیبدی ازرادیووتلویزیون:
«علی رضامیبدی برنامه سازرادیو وتلویزیون به لحاظ همبستگی باگروه اعتصابیون از رادیو وتلویزیون کناره گیری کردواعلام داشت که به هیچ وجه باهیچ یک ازرسانه های سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران همکاری نخواهدکرد.وی خاطرنشان ساخت از شروع کاررادیوتهران به این سبب حاضرشد که تصورمی کرداعتصاب دراین زمان پایان یافته است.امابعدمتوجه شد،شورای موسس بامقامات تلویزیونی به نتیجه نرسیده اند.لذادیگرازآن روز برسرکارخودحاضر نشده است.واجرای هیچ برنامه ای را برعهده نگرفته است».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
نامه مهشیدامیرشاهی(قصه نویس)به آیندگان:کسی نیست ازبختیارحمایت کند؟…
«…پرسیدم چرا؟گفتند:آخردراین لحظات،گفتن اینکه روحانیون صواب نیست که خود رابه سیاست آلوده کنند،خطاست.این حرفهارادیرتربایدزد.به نظرم غیرمنطقی آمد،یا لااقل من این منطق راقبول نداشتم…من صدایم رابه پشتیبانی ازآقای شاپوربختیار باسربلندی هرچه تمام تربلند می کنم،حتی اگر این صدادرفضاتنهابماند.من ازتنها ماندن هرگزهراسی بدل راه نداده ام.ولی این بارمی ترسم.نه به خاطرخودم،بلکه بخاطرآینده این مُلک وسرنوشت همه آنها که دوستشان دارم…».
ویداحاجی(یکی اززندانیان سیاسی)سخنرانی درمدرسه عالی سینماوتلویزیون:
«…بانصیحت وحرف نمی توان وحدت بوجودآورد،بلکه بایدبرای ارتقاءمبارزات شعاری دادکه فعال ودر عین حال متحدکننده ودرعمل ومبارزه توده هاوحدت رابوجودآورد.این شعاردرعین حال باعث طردافراد ونیروهائی خواهدشدکه حواسشان فقط رفتن شخص شاه به عنوان دیکتاتوربودند.ازبین بردن ارگان رژیم ودرعین حال باعث تصفیه جنبش ازعناصرمتزلزل وسدشکنان می شودوانقلاب رادرجهت استقلال وآزادی سوق خواهد داد…».
اشپیگل-برگردان-کامبیزشیردل؛سنت های شرقی دربرابرزَهراروپایی:
«…ایرانی باشلوارهای جین مُدرن،اروپایی هاوآمریکایی هاراازکشورخودبیرون می کنندوبجای آن بدنبال کسانی می روندکه ازغرب چیزی نمی دانند،ولی درعوض به قرآن تسلط کامل دارند:رهبران مذهبی».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
اعلامیه کارکنان وزارت فرهنگ وهنردرباره اسامی سانسورچیان کتاب درایران:
«1-خانم رخشنده زعیمی؛مدیرکل نگارش ومسئول مستقیم همه سانسورها وسرسپرده اربابان استعمارگر2-فرازبرزگر3-ابراهیم صفایی4-عباسعلی معلم5-محمدامینی6-علی اکبرمعاون7-شیخ محمدکاظم سنگلجی.این 7نفرتحت ریاست خانم زعیمی اعضای شورای ویژه سانسورهستند.8-منوچهرآدمیت9-دکترعنایت الله رضا10-دکترغلامعلی اخروی11-داودفرهمندی12-مسیح مسیحا 13-اقبال یغمایی14-جلال الدین طهوری15-غلامرضاانصافپور16-عبدالحسین سعیدیان17-میر محمدصادقی 18-هاشم رضی19-دکترزرنگار(مدیرمجله پست لندن)20-دکترجوادمصلح شیرازی21-دکترهاکوپیان22-دکترماهور23-مهدی افشار24-دکترعایلی25-صادمی26-دکترمهدی جویا27- شعیب صمیمی28-حبیب تبرا29-دکترجوادخراسانی30-دکترمحمدمحمدی 31-بیگلری32-خانم فرح صوفی33-ابوالقاسم پاینده34-محمدنوبخت.سانسورچیان کتب مذهبی:35-شیخ محمدکاظم سنگلجی36-دکترعباس مهاجرانی37-شیخ محمدباقرنهاوندی38-شیخ حسن روحانی39-عیسی صدر40-حکمت آل آقا41-سیدمحمدجعفرصفری زاده42-صدرالدین صدرشیرازی43-دکترذکرالله ثابتیان44-عباد الممتازمیثاقی.شورای عالی سانسور:اعضای این جلسه بامنشی گری درخشنده زعیمی،عبارت ازمهردادپهلبد،رضاقطبی،داریوش همایون،محمودجعفریان وهلاکو رامبد.ضمناآقایان دکترمحمدامین ریاحی،ایرج زندپور،محمودمیرمیران ازکسانی بوده اندکه ازسالهاقبل دراختناق و سانسورعامل تعیین کننده بوده اند».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گفتگوبامنوچهرهزارخانی:
«یکی ازنشانه های استبدادزدگی همین خطرناک تلقی کردن برخوردافکار وعقاید است…تحمل زوروخشونت بطورمستمر خودیک شیوه زندگی ویک فرهنگ است».
پرتاب نارنجک به منزل دکتر حاج سیدجوادی
«خبراین حادثه نخستین باروسیله دکتررضابراهنی دریک گفتگوی تلفنی باآیندگان درمیان گذاشته شد.وسپس درپیگیری خبرباشمس آل احمدودکترجوادمجابی موردتائیدقرارگرفت…به گفته همسایگان قصدازبمب اندازی آسیب رساندن به دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی بودکه ازدوروزپیش درمنزل مسکونیش به سرنمی بردوماموران فرماندار نظامی درتعقیب وی هستند».
این نظرخواهی یک توطئه است:
«درپاسخ به خبرصفحه4روزسه شنبه مورخ17/11/57روزنامه آیندگان درموردانجام پژوهشی ازطرف کارمندان مرکزتحقیقات اجتماعی ونظرخواهی رادیووتلویزیون به اطلاع می رساند:کارمندان اعتصابی این مرکزدرمورد انجام طرحی تحت عنوان نظرخواهی درموردمسائل روزراجع به بررسی پاره ای ازنظرات سیاسی مردم در اوضاع واحوال جاری،لازم به یادآوری است.که تکمیل پرسشنامه های مذکورصرفا از طریق سرپرست مرکزمهدی ارباب زاده تهرانی وبرخی عناصرغیراعتصابی انجام گرفته که این کارنیزازطرف خبرنگاران مرکز انجام نشده وقویا تکذیب می گردد.لازم به یادآوری است احتمالانظرخواهی های دیگری نیزبه کمک عمال خارجی ونوکران اجیرشده داخلی درشرایط حساس مملکت درجریان است که هدف های آنهاصرفادرجهت شناخت وشناسایی هرچه بیشتر ازآرمانهای انقلابی ملت وبهره برداری ازنتایج آن در جهت سرگویی حرکت های ملی خواهد بود». (ازطرف:کارکنان اعتصابی مرکز تحقیقات اجتماعی ونظرخواهی سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران)
19بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترمحمدمکری:جمهوری اسلامی باحکومت مذهبی تفاوت دارد!
«دکترمحمدمکری،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمینی،امروزتاکیدکردندمردم نبایداز جمهوری اسلامی بترسند،زیراجمهوری اسلامی باحکومت مذهبی تفاوت دارد.ودرآن هرکس آزاداست که درچارچوب قوانین کشورآزادانه زندگی کنند.دکترمکری اخیرا از پاریس به تهران آمده است،مکری ازسال1341باامام خمینی همکاری می کرده وقبل ازآن رهبرجبهه ملی دراروپابوده است».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
مهندس احمدکی نژاد:نکته هایی پیرامون دولت موقت بازرگان!(مقاله)
«…اجتماعات وتظاهرات یک گروه موافق یامخالف راازنظرحقوقی نمی توان مراجعه به آرای عمومی تلقی کرد».
محمدشمس لنگرودی:پیرامون نوشته مهشیدامیرشاهی زیرعنوان کسی نیست که از بختیارحمایت کند؟
«…دوراه بیشتر نداریم:ویتنام یاشیلی…ازبقیه حیرت هاوحسرت هاچه بگویم؟از کلامش بگویم؟یا ازاینکه گمرک چیانی که تادیروزدرپناه دولت وقت برای رد کردن هر بسته وهرچمدان گوش من وشما رامی بریدندوامروزناگهان می خواهنددزدمن وشمارابگیرند؟یاازکارمندان تلویزیون که درگذشته، اوامر دولت های پیش،نه فقط بدون چون وچرااجرامی کردند،بلکه باخوش رقصی اجرامی کردندوحالابرای دولتی که فرمایش صادر نمی کند،لب ورچیده اندونازمی کنند.ازنامه ای به آیندگان17بهمن،سه شنبه. این هابقول گورکی زنجموره طبقه ای است که منافع نامشروعش رادرخطرمی بیندوازسربی خردی وناگریزی فریادبرمی داردواویلا منافع ملی به خطر افتاده است؟ خانم امیرشاهی شما ازچه حیرت کرده اید؟اصلامی دانیدایران چه خبراست؟اصلا می دانیدملت برعلیه اختناق،ترور،خفقان و دیکتاتوری بی چون وچراقیام کرده است وتاکنون بیش از60هزارشهیدداده است؟…وشمامی فرمائیدحالابرای دولتی که فرمایش صادرنمی کند،لب ورچیده اندونازمی کنند.خانم محترم کجای کاری؟نخست وزیرسوگلی شماراچه کسی انتخاب کرده است.این همپالکی شماچه چیزی از امامی وازهاری بیشترآورده است…روزنامه هاراکه درزمان همان هابراثرفشارو مقاومت دلیرانه مردم آزادترشد.زندان های سیاسی راهم که درزمان همان هامردم بازکردند.خانم امیرشاهی کوتاه کنیم، تاریخ نشان می دهدکه الان باهمه این اوصاف دوراه بیشترپیش روی ماقرارنگرفته است،دو راه: یا شیلی یاویتنام.راه میانه ای نیست».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن663173
نه شیلی.نه ویتنام!من احسان نراقی هستم.آقای لنگرودی نوشته:مادوراه داریم یا شیلی ویا ویتنام.هرچندمن به خوبی،ایشان رادرباره تبهکاری امپریالیسم درک می کنم.ولی تنفراز آمریکانبایدمارابه سوی یک اسارت دیگرسوق دهد.آزادگان وملل زنده جهان امروز می کوشندبه هیچکس ازدوابرقدرت آمریکا وشوروی تسلیم نشوند.انقلاب ایران یک انقلاب اصیل ملی بود.یک عکس العمل دفاعی بودکه ملت به کمک ذخیره وتوان فرهنگی ودینی خودبرای مقابله باسلطه بیگانگان وهیات حاکمه بیگانگان ازخودنشان داد.امروز نقش تاریخی رهبران روحانی وسیاسی و همه وطن پرستان ایران دراین است که باروشنی ودرایت بتوانندمارابه یک سیستم حکومتی مستقل برسانند که نه شیلی بشویم ونه ویتنام».
«تنهانیستید،بختیارهم هست؛فریباهستم.ازقول من به خانم مهشیدامیرشاهی که طی مقاله ای درآیندگان ازقانون اساسی دفاع کرده بنویسید:خانم قصه نویس سیل بی امان یک ملت ستم کشیده طغیان کرده است وده ها هزار نفرقربانی شده اند و شمادرتخیل قصه پردازی هستیدوچه خوب گفته ایدکه تنهاهستید.باعرض تسلیت به شما می گویم که تنهای تنها نیستید؛بختیارهم هست!».
«قلمت پایدارباد.آقامن سیناهستم.ازقول من به خانم مهشیدامیرشاهی بنویسید قلمت پایدار باد صدای تودرفضاتنهانمی ماندبه په شرطی که به من وتوداغ ساواک نزنند وخون مان را حلال نکنند».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
16دی ماه1357روزنامه کیهان:
حضرت آیت الله العظمی خمینی:
«ازمطبوعات که زیرباردیکتاتوری وسانسورنرفتند تشکر می کنم».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«توطئه خطرناکی دردست اجراست.اعتصاب کنندگان به اعتصاب ادامه دهند».
آیت الله طالقانی:
«دانشگاه هابجای اینکه خانه علم باشد،خانه دربارشده است…بختیارهیچ شانسی ندارد…مردم نباید راساکسی را مجازات کنند».
به توصیه آیت الله طالقانی:
«آتش نشان هااعتصاب راشکستند».
«گرانفروشی توسط امام خمینی منع شد».
آیت الله منتظری:
«رهبران عرب بایدازحوادث ایران درس بگیرند».
آیت الله العظمی شریعتمداری درمصاحبه ای گفت:
«استناد به قانون اساسی،حفظ رژیم استبدادی کنونی نیست».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله العظمی خمینی ازمطبوعات تقدیرکرد».
18دی ماه1357روزنامه اطلاعات
امام خمینی:
«مداخله شوروی منجربه جنگ سوم می شود».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«عناصرمشکوک راازدانشگاه طرد کنید».
آیت الله طالقانی:
«زنان وفرزندان جنایت کاران گناهی ندارد».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:«من مدعی مقام ریاست جمهوری نیستم».
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری:
«استعمارگران نیم قرن درایران جنایت کرده اند».
امام خمینی:
«مردم باکودتامقابله خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
بیانیه حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری درباره مجازات ماموران ساواک:
«به عموم مومنین واهالی محترم شهرستان هاودهات اعلام می داریم که درهرکاری باید تابع دستورمراجع بوده باشیدوبدون جهت معترض مال وجان و ناموس مردمان نشویدواگریک نفر را شنیدیدکه سابقابادستگاه ظلم وجور همراهی و همگامی کرده است شما حق نداریدکه اورا تنبیه کنیدوبایدبه حاکم شرع معرفی نمائیدکه اگر لازم باشد حاکم شرع تنبیه خواهدکرد.اگر توبه درستی کرده باشدتوبه ایشان را قبول می کنند(8صفر،1399)».
21دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».
سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما و مراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرا نهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین و مبارز را بخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروه هاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت6نفرومنجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبا اعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.درچارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید. جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت در برابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم های ناپاک میراثخواران استعمار نموده خطاب کرده وآخرین سخن سالار شهیدان حسین(ع)درنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل در زندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
23دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«امام خمینی ازمسیحیان خواستندبرای ایران دعاکنند».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه سرگشاده آیت الله خوانساری به شاپوربختیار:
«درچندروزه دولت ملی شما،چندنفرازملت کشته شده اند».
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):«نظام اقتصادی وصنعتی درحکومت اسلامی!
«صنعتی شدن یک چیزاست واستعمارصنعتی چیزدیگر.درنظام حکومت اسلامی خودکفایی یک اصل اساسی درتمامی زمینه هاست.ووابستگی و طفیلی گرایی منفورترین کارها!…این گونه مسائل برای آقای«دکتراوئن»و همفکرانش جنبه افسانه ای وایده آلیستی دارد.اوفقط متعلق به جامعه انگلستان است نه جامعه جهانی.پاسدارمنافع بی قیدوشرط آنها.مسائل مربوط به حقوق بشربرای اولفظی تو خالی است.یادکوری که برای تزئین دمکراسی مداربسته آنهابوجودآمده که وقتی پای منافع آنهابه میان آید،فورا برچیده می شود».
آیت الله العظمی خمینی:
«من بردولت آینده نظارت خواهم کرد».
دردانشگاه تهران چه گذشت؟
«سخنان حضرت آیت الله طالقانی درمراسم بازگشایی دانشگاه تهران»
«دیروزهم چنین ازطرف حوزه های علمیه قم،حجت الاسلام آقای جنتی که به همراه گروهی ازروحانیون ازقم به همین منظوربه تهران آمده است،پس از تبریک گشوده شدن دانشگاه تهران، همبستگی حوزه های علمیه قم را با دانشگاه هااعلام کرد».
24دی ماه1357روزنامه اطلاعات
اعلامیه حضرت آیت الله مرعشی نجفی:
«نشریه های بی امضا،نهضت اسلامی رامنحرف می کند».
«روحانیت قتل وغارت اشخاص رامحکوم کرد».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامی!
«نه ستم کنید،نه زیربارستم بروید…اصل اساسی که برمجموعه مناسبات حکومت اسلامی پرتو انداخته این است:درحکومت اسلامی حقوق زنان همانندمردمحترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه به زنان توصیه می کند: اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنهادرمحیطی پاک وبا احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد…ثانیا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خودرا ازنظر تربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…تشکیل پارلمان ومجلس درشکل کاملاحساب شده و مردمی،نه خودکامگی درلباس انتخاب آزادبرای شور،درهمه مسائل اجتماعی وسیاسی نه تنها مجازاست بلکه مشمول اصل کلی وامرهم شورا بینهم می باشد.امابه این شرط که درتمام موارد قوانین اسلامی مدنظرباشد.واز چهار چوب آن بیرون نرود».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
مصاحبه باحضرت آیت الله روحانی که دی شب اززندان آزاد شد:
«کمونیستها درنهضت عظیم اسلامی قدرتی ندارند».
«امام خمینی نامه شاه راپس فرستاد».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«درصورت عدم توطئه،مارکسیست هادرابرازعقیده آزادندوایران خورادرحال جنگ با اسرائیل می داند».
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامه فرانسوی لوسووار):جنبش اسلامی مانه چپ است ونه راست!…ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت علی(ع)است که به شکل زندگی پیشرفته کنونی پیاده شود!
س:«شماچندسال زندان بودید؟».
آیت الله منتظری:«من تاکنون مجموعاحدود5/5سال زندان بوده ام.ولی دردفعه ی اخیر به10سال محکوم شده بودم».
س:«علت محکومیت وزندانی شدن شما چه بود؟».
ج:«آنچه برای من گناه وجرم می شمردندعلاوه برکمک به خانواده های زندانیان سیاسی،طرفداری ازحکومت اسلامی بود».
س:«ممکن است تصویری ازحکومت اسلامی وجنبه های اجرائی آن برای ما بیان بفرمائید؟».
ج«:مقصودازحکومت اسلامی که مامی خواهیم آن چیزی نیست که معمولادرتبلیغات رژیم به چشم می خورد.مبنی براینکه درحکومت اسلامی هیچ تشکیلاتی وجود ندارد ویامثلاافرادارتشی درچنین حکومتی کنارزده می شوند.بلکه حکومت اسلامی این است که تمام قوانین مملکتی بر اساس موازین اسلامی زیرنظرکارشناسان دینی که علماومراجع وبخصوص حضرت آیت الله العظمی خمینی می باشدبیان واجرا شود.ومعلوم است که دراجرای دقیق آنهااحتیاج به مجالس شوراو وزارت خانه هایی داریم که بدست مردان صالحی که مورد اعتمادندباشد.درخصوص قوه مجریه و قضائیه هم بایدگفت که مادراداره مملکت کاملا به آنهااحتیاج داریم.منتهی الامرقضاوت باید براساس عدالت که جزدرپرتوقوانین اسلامی ممکن نیست باشد.ارتش ونیروهای اجرایی داخل هم باید از افرادصالح انتخاب شود.وحقوق اقلیت هاهم،کاملامحترم است.وروابط چنین حکومتی باسایرملت هاحسنه خواهدبود».
س:«کدام یک ازقوانین کنونی کشورمخالف موازین اسلامی است؟».
ج«:اصولاقوانینی که درحال اجراهستندبجزپاره ای از قوانین مدنی،نظیرارث وغیره مخالف بااسلام می باشد.(البته درارث هم تاحدودی)توجه به قوانین قضائی وجزائی کشور،مساله راروشن می کند.مثلامجازات دزدی وزناومیخوارگی زندان کردن نیست.بلکه بایدحَداسلامی بردزدو زناکارو میگسارجاری کرد».
س:«همچنانکه درپاکستان وعربستان معمول است؟».
ج:«حکومت های ذکرشده هرگزایده آل ونمونه حکومت اسلامی نیست.زیرادرآنجا ظلم وتعدی به اموال واختلاف طبقاتی کاملا وجوددارد.بلکه ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت اما علی(ع) می باشد.که باشکل وزندگی پیشرفته کنونی دنیا پیاده شود.این دوجمله ازآن امام بزرگوار بیانگرجهت گیری حگومتی اش می باشد:«1-ان الله فرض علی ائمه العدل ان بقدره وانفسهم بضعفه الناس کی لایتبغ بالفقیر فقره».یعنی خداوندبررهبران حکومت های عدل،واجب کرده که زندگی خودراتاسطح فقیر ترین مردم تنزیل دهند.مباداطبقه فقیراحساس رنج کندوازپای درآید.2-اگربخواهم ازمغزگندم وعسل وپارچه ابریشمی غذاوپوشاک تهیه کنم می توانم ولیکن ازعدل و انصاف دوراست که من چنین زندگی کنم ولی درگوشه ای از کشوراسلامی عده ای به نان شب محتاج باشند…آنچه ذکرشدتصویری اجمالی ازحکومت اسلامی بودوتشریح ابعادگوناگون آن به نوشتن کتاب محتاج است…مقصوم این بودکه فریب تبلیغات رژیم رانخوریدکه همواره سعی دارد چهره حکومت اسلامی رادردنیاخراب کند.درحالی که حکومت اسلامی،یعنی حکومت عدل واجرای قوانین عادلانه اسلام».
س:«خیلی متشکرم ازاینکه دورنمائی از حکومت اسلامی رابرای ما بیان فرمودید!
معذرت می خواهم درخارج ایران بعضی دراثرتبلیغات رژیم،فکرمی کنندحکومت اسلامی هم یک نظام دیکتاتوری فردی مانندلیبی است.ممکن است توضیحی بفرمائید؟».
ج:«هرگز!حکومت لیبی که زیرنظریک سرهنگ ارتش اداره می شود،نمونه حکومت اسلامی که خواسته مااست،نمی باشد.بلکه اصولادرحکومت اسلامی بایدقوانین واجرای آنهازیر نظر کارشناسان مسائل اسلامی،که همان علمای اسلام ومراجع هستند،باشدکه علاوه براجتهاد و عدالت بایدبه شرایط سیاسی واجتماعی زمان کاملاآگاه باشند.ضوابط یادشده نقش اساسی در خط مشی وجهت گیری حکومت هاوجلوگیری ازانحراف مسیروظلم وتعدی به مردم دارندوهم اکنون چنین فردی آیت الله خمینی می باشد.ودرصورت تعدد،بایدکارهازیرنظرشورایی متشکل ازافراد ذکر شده اداره شود.شورای فتوایی هم که شنیده اید،قدمی دراین جهت است».
س:«درموردمطابقت افکارافرادجبهه ملی بااسلام که معمولاگرایش سوسیالیستی دارند،چه می فرمائید؟.
ج:«من تفصیلاازنظریات وافکارآنهااطلاعی ندارم.آنچه مسلم است آنهاهم مانند طبقات ملت مسلمان ایران باوضع موجودموافق نیستندواکثریت قاطع ملت ما مسلمانندوافرادجبهه ملی هم از همین ملت اند.وبااجرای قوانین اسلام هزگزمخالف نیستند».
س«:به نظرشمادخترهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن است که زن درجامعه لخت نباشدکه وسیله شهوترانی قرارگیرد.وگرنه بامراعات حجاب اسلامی وعدم اختلاط دختروپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیازبرای زنان و دختران تامین می شود.وآنهاازتمام مزایاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
علامه نوری،حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر(مقاله):
«…حکومت دراسلام فراگیرترین وجدی ترین مقامات اجتماعی است که نمی توان آن راسهل و ساده گرفت ونمی توان آنراازتوارث،میراث شخصی سخت وبازیچه اطفال ویاافرادفاقدصلاحیت های خاص علمی ووارستگی های اخلاقی گردانید…قدرت اجرائی درنظام اسلامی درمیان همه مردم و کل امت توزیع شده وهرگز دریک مقام متمرکز نگردید،تابه بروز استبدادبیانجامد.می توان گفت در اسلام به همه تعقل دارد».
استقبال باشکوه ازحضرت آیت الله منتظری:
«حضرت آیت الله منتظری دربازگشت ازفرانسه به ایران،بوسیله ده هاهزارتن ازمردم استان کرمانشاه مورد استقبال قرارگرفت.باوجودآنکه بازگشت ایشان بدون اطلاع قبلی بودده هاهزار نفر ازمردم درخسروی،قصرشیرین،سرپل ذهاب وکرندازایشان استقبال کردندومردم کرمانشاه نیزتا10 کیلومتری جاده قصرشیرین به استقبال رفتند».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
ازدکترعبدالرضاحجازی(پاسخ به نامه دکترمصطفی رحیمی،پیش داوری درباره جمهوری اسلامی):
«امام وپیشوای اسلامی بایددرتمام شئون زندگی دخالت کند.اگرمردم راکنارنمی گذاشتند،امام خمینی توصیه به رفراندوم نمی فرمودند…بایدبدانیدکه دریک جامعه اسلامی باتوجه به ساختن فرد،جامعه نیزساخته می شود…نوشته اید:شایسته مقام روحانیت آن است که خودرابه مقام سیاسی نیالاید؛اولا:امام خمینی ودیگر رهبران اسلام ازگرفتن هرپُست سیاسی بی نیازهستند. زیراآن مقام سیاسی که شمامی اندیشید ومنشافسادمی گردد،ازمحرمات الهی است وازسوی دیگر دریک جامعه اسلامی احدی صاحب«قدرت»نمی شودتاانگیزه ای برای فسادبوجودآید.قدرت راتنها جامعه بدست داردورهبران اسلامی بدون هیچ امتیازی ازدیگرافرادجامعه پاسداران و خدمتگزاران انقلاب اسلامی هستند:کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته…راستی صفویه،یک حکومت اسلامی وشیعی نبوده،بلکه اسلام وشیعه را وسیله مبارزه باعثمانیان دردست گرفته بودند.اجازه دهیدملت مسلمان ایران ومردم آگاه مابه فیلسوف معاصرمیشل فوکووحضرت عالی بخندند که کلمه«روحانیت سیاسی»را اساسااستعمال می کنید.زیراامام خمینی وملت ایران نمی خواهندروحانیت سیاسی بوجودآید.ونه حکومت روحانی تشکیل دهند،بلکه علمای اسلام و همه ملت ایران می خواهندحکومت عدل وآزادی که متضمن سعادت ملت باشد بیافرینند».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
«آیت الله قمی پیشنهاد عضویت شورای سلطنت رانپذیرفت».
امام خمینی:
«پیروزی هنوزکامل نیست.اختلافات جزئی ومذهبی راکناربگذارید».
حضرت آیت الله طالقانی درپیامی:
«خواستارتشکیل وهمبستگی وانسجام اقشارمردم وتشکیل کانون های مرکزی در گروه ها و سازمان هاوصنف هاشده اند.تابه این وسیله ازپراکندگی وتشتت آراءدر امور مزبور به مبارزه و اعتصاب جلوگیری به عمل آید».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله علامه نوری:(مقاله):حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر!
«….وطن پرستی که یک نوع شرک است ومیهن راباخداشریک می سازد.درمکتب توحیدی جائی ندارد…ادب،هنر،شعر،دانش هاوتحصیلات باید درنظام اسلام راه تعهدو هدف داری پیش گیرند…در اسلام وکلیت گرائی نه کمونیسم وجودداردونه بی بندوباری سرمایه داری غرب باکاپیتالیسم.با حفظ مالکیت شخصی اسلام آنرامحدودو مشروط به منافع عمومی واصول اخلاقی می سازد… عدالت اقتصادی که اسلام بوجودمی آوردبه مراتب کامل ترازعدالت اقتصادی کمونیست هااست… هرگزاسلام ازکارمشروع زن یامردجلوگیری نمی کند.بلکه تشویق نیزمی نماید…دراسلام قوه قضائیه استقلال کامل داردوزیرنفوذقوه مجریه قرارندارد.ماموریت قاضی تنفیذحکم خداوقوانین اسلام است…».
ازدکترعبدالرضاحجازی:پیش داوری پیرامون جمهوری اسلامی!(پاسخ به نامه دکتر رحیمی):
«آقای دکترشماموافق جمهوری«اسلامی»هستید،نه مخالف!…اگربااقتصاداسلامی درارتباط بودید هرگزاین سوال رانمی کردید.درجامعه اسلامی موسسات اقتصادی برای جریان پول به جای رباو بهره،از«مضاربه»استفاده می کنند…کتاب بدون ربادراسلام رامطالعه کنیدواینقدرازکلمه«پیش ساخته»سخن نگوئید…اضافه کنم چرا برای اداره کشورایران به ضوابط دمکراسی پیش ساخته دو قرن به عقب برمی گردید.چه بهتربه اعلامیه جهانی حقوق بشرمتوسل کردید،که الفبای قرآن و الفبای خطوط اصلی حکومت اسلامی است…سوال می کنم اگرحکومت آینده ایران رابه «اسلامی»توصیف کنندوارج بگذارندبرای بیش از30میلیون مسلمان ایرانی که با نثارخون مقدس خود،پرشکوه ترین حماسه های تاریخ رابوجودآوردندخطاست،.ولی توصیف کردن حکومت آینده ایران رابه«سوسیالیستی»بقول شماویاکمونیستی خطانیست که ازپشت به جنبش ماخنجرمی زنند؟… آیادرکشوراسلامی ایران مطرح کردن حکومت به شکل«اسلامی»به گونه ای قراردادیک طرفه است؟ولی مطرح کردن حکومت غیراسلامی یکطرفه نیست وهمه جانبه است؟هیچ فرزانه ای جواب مثبت نمی دهدومی داندحکومت بدون توصیف وبه شکل مطلق یافریب است ویاامری است مبهم.عبارت«جمهوری اسلامی»ویاحکومت اسلامی برای ملت مسلمان ایران ابهامش کمتراز عبارت سوسیال دمکرات یادیکتاتوری پرولتاریاویاسوسیال لیبرال خواهد بود».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
سه تن ازمستشرقین فرانسوی،انگلیسی وایتالیایی اخیرادرمصاحبه ای باحضرت آیت الله حسین علی منتظری پرسش هایی راپیرامون حکومت اسلامی ونظرگاه های اسلام درامورسیاسی و اجتماعی مطرح کرده اند:
س:«انقلاب موجودایران آیاتنهاجنبه ی مذهبی دارد،یاآنکه یک انقلاب سیاسی می باشدوهدفش سرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن حکومت اسلامی است؟».
ج:«اصولادراسلام جنبه های مذهبی ازسیاسی درمسائل اجتماعی جدا نیست.و اسلام درعین توجه به مسائل معنوی واخلاقی کاملا به مسائل اقتصادی وسیاسی توجه کرده وازاین رومساله حکومت واداره شئون مردم از مسائل مهم آن است.و قرآن کریم حق حاکمیت رادرمرحله نخست مختص خداوندوسپس انبیاوفرستادگانش دانسته وبعدابه ائمه اطهار(ع)محول شده ودرزمان کنونی بامراعات ضوابط چهارگانه ذیل ازبین مردم بایدرهبران حکومت هاانتخاب شوند:1-اجتهاد-یعنی تخصص درشناخت مسائل اسلامی.2-عدالت درعمل واجرای دستورات اسلام.3-آگاهی کامل به مسائل وسیاست های روز.4-شجاعت موضع گیری قاطع دربرابر دشمنان اسلام.بنابراین هدف انقلاب ایران تبدیل رژیم موجودکه اساسا مخالف اسلام است به یک رژیمی صددرصداسلامی که براساس ضوابط قرآن وسنت پیامبر وائمه اطهار(ع)که منطبق باشرایط پیشرفته عصرخودمی باشد».
س:«دراتوبوس ازکسی شنیدم می گفت مامی خواهیم این شاه راه ببریم ویک شاه دیگری که آیت الله خمینی باشدروی کاربیاوریم.ممکن است دراین باره توضیحی بفرمائید؟»
ج:«مساله این نیست که آیت الله خمینی بخواهند شاه بشوند،بلکه براین اساس که رژیم ایران که شاه درراس آن قرارداردازدرون پوسیده وپس ازسال هاظلم وجنایت وزندانی کردن وکشتن علما ودانشمندان ورجال سیاسی وبقیه دیگرهیچ پایگاه مردمی برایش نمانده ودرهیچ جای دنیاحکومتی که پایگاه مردمی نداردپذیرفته نیست.هم اکنون تمام حملات ملت مسلمان درجنبش اسلامی خود متوجه شخص شاه است ودراین رابطه همه ازکوچک وبزرگ که کاملابرای شمامحسوس است یک شعارمی دهند.وابدابه اعترافات شاه وقول عدم تکرار وضع گذشته اعتنایی نمی کنندو همگی بدنبال یک حکومت ونظامی هستندکه برخلاف گذشته عدالت اجتماعی اساس آن باشد،و ازاین روخواسته خودراپیروی ازعلماومراجع وخاصه شخص آیت الله خمینی که پیشنهادسرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن جمهوری اسلامی راکردندمی بینندودرچنین رژیمی معظم له شاه نمی شوند.بلکه بامشورت سایرعلمای دین نظارت دقیق براداره کشوروانتخابات آزادمردان صالح ومتدین وتشکیل مجالس شوراوقوه قضائی واجرایی خواهندکردواصولاشورای فتوایی که احیانامطرح می شوددوکارابایدعملی کند.یکی بدست آوردن واجتهادقوانین اسلامی بارعایت شرایط مختلف و متحول زمانی ومکانی ودیگری اجرای دقیق آنهاکه درپرتو قدرت حکومت اسلامی عمل خواهد شد. بنابراین باروی کارآمدن چنین حکومتی هرگزنیازی به«شاه»وآن تعریفات افسانه ای دربارنخواهد بودوباموازین اسلام نیز سازگار نیست».
شیخ مصطفی رهنما(مقاله):
«دمکراسی دراسلام،یک مبحث شیرین وپرارزش است.چون اظهارنظرورای مردم برای بهبودوضع زندگی مردم،یک امراساسی ولازمه زندگی عادلانه ومنظم است.اسلام مراعات اصل دمکراسی رانموده…پیرمردی همین امروزسوال می کردچه می شود؟زندگی روزمره کی عادی می شود؟وی پدرسالخورده خانواده است.ومن برایش توضیح دادم وامیدوارش کردم که درست خواهدشدوحق وعدالت دمکراسی پیروزخواهدشد.یعنی اسلام ووجدان پیروزی خواهدیافت».
طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سید مهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».
دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:
«ساواک که ازابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامی برای ایشان ساخت وتوطئه قتل مرموزمرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیر سحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم با قتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا از این قتل که افکارعمومی به اونسبت می داد،پاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنها خودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگر اقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بین المللی،حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ما روحانیوین حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوق ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان و برادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان در بدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهدسیدمهدی هاشمی را خواستاریم».
تلگرام آیت الله طالقانی درباره موسی صدر به شورای انقلاب الجزایر مخابره شد:
«…بومدین رهبرفقیدشمادرباره هموطن وهمرزم ماآقای موسی صدراقدامات ذی قیمتی نموده بودو خبرمی رسیدتلاش مداوم آن فقیدمی رفت این مشکل جهان اسلامی خصوصانگرانی فوق العاده این لحظه ملت مسلمان ایران رامرتفع نماید.اکنون که بومدین درمیان شمانیست شایسته است شورای انقلاب باجدیت و صمیمیت بهرطریقی که مقتضی می دانددرحفظ صیانت این شخصیت بزرگ عالم اسلام راه بومدین فقید راتاحصول نتیجه قطعی ادامه داده».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«مذهب ازسیاست جدانیست.جزئی ازآنست».
«آیت الله العظمی شریعتمداری درباره کمبودغذایی اعلام خطرکرد».
دستورامام خمینی درباره سفارت ایران درآمریکا:
«…بدینوسیله به جنابعالی(دکترجلیل ضرابی)وآقایان دکترطباطبائی،رضاصدر،احمدعزیزی وشهریار روحانی ماموریت داده می شودتا با همکاری کارمندان سالم و علاقمند به حیثیت وشرافت اسلامی وملی برامورسفارت خانه وکنسولگری ها سرپرستی نموده».
«تشکرواعتذارحضرت آیت الله منتظری ازعلمامحترم ومردم شریف وقهرمان غرب ایران».
اعلامیه آیت العظمی شریعتمداری درباره وقایع خونین اهوازودزفول:
«آدم کشی مزدوران ملت راازمبارزه منصرف نمی کند».
30دی ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله العظمی خمینی:ایران بافشار شوروی هم مقابله خواهدکرد».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
توضیح دکترسیدعبدالرضاحجازی:
«1-مقاله جوابیه ای که پیرامون مقاله ای که تحریر گردید،تنهاپاسخ به فرازهای انتخاب شده مقاله بودکه به اساس اسلام لطمه می زد.2-دربرابرهجوم به اسلام برهرمسلمانی واجب است دفاع کند.یکی درسنگرسربازی ودیگری درسنگرفرماندهی وبرخی هم آشپزی می کنند…3-تشخیص «صلاحیت»موردجواب بامراجع اسلام ومجتهدین اسلامی وبادانشمندانی پرهیزکارچون آقایان مهندس بازرگان ودکتر یدالله سحابی است نه با آقای گرمارودی که درحدیک شاعرپراحساس برای ماقابل احترام هستند.وانتظارمی رودهرچه زودترباشعرونثرپاسخ گوی مقالات ضداسلامی باشند».
مصطفی حسینی طباطبایی(پاسخی دوستانه به آقای دکترمصطفی رحیمی درزمینه حکومت اسلامی):وحشتی ازعباوردانبایدداشت!
«…شماقانونگذاری اسلام راکه زیرباررباوقمارواستثمار(چه فردی وچه جمعی)نمی رود،عیب آن شمرده اید؟…اساسا آن دمکراسی آزادمنشی که جنابعالی طرفدارش هستیدچیزی جز اسلام نیست…روحانیون رانبایدبردیگران درامورسیاسی تحمیل کرد،من نیزباشماموافقم…ایراددیگرآن جناب به حکومت اسلامی آن است که حکومتی بسیارمبهم می باشدوهرکس ازآن برداشتی منطبق باافکارخوددارد.درحالی که اینطورنیست.ونزدعوام ومردم نآگاه این سیستم حکومت مبهم و مجهول است ولی نزدکارشناسان ومتخصصان دینی ازآنجاکه متکی به کتاب وسنت می باشد، معلوم ومشخص است وابهامی درآن نیست».
2بهمن1357روزنامه کیهان
اعلامیه آیت الله العظمی شریعتمداری درباره فجایع 16سال پیش:
پانزده سال پیش،درخرداد42پس ازبازداشت حضرت آیت الله العظمی خمینی وچندتن تن دیگراز روحانیون ازطرف عمال رژیم،حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری،بیانیه ای صادرکرده بودندکه نشانگرماهیت انقلاب،اعتراض روحانیت مترقی است».
«آیت الله العظمی شریعتمداری دراین بیانیه که به تاریخ13محرم1383صادرشده بود،ضمن تائید حرکت انقلابی امام خمینی وتاکیدبراین که نهضت اسلامی حامی زحمتکشان ومخالف نفوذدولت های غاصب است،حقایقی رادرموردماهیت اعتراض روحانیت مترقی درسال42انشاء کرده بودند…: باکمال تاسف شخصیت بزرگ عالم اسلامی،حضرت آیت الله خمینی رادرتاریکی شب ازخانه خود دستگیرکرده وبجای نامعلوم برده اندوآیات وحجج اسلام دیگررانیزموردتجاوزوتعدی قرارداده اند… در قم و تهران وشیرازدست به کشت وکشتاربیرحمانه مردم بیدفاع زده اندوحتی به زن هاهم رحم نکرده اند…».
هشدارجامعه روحانیت مشهددرموردعوامل خرابکار:(ازطرف جامعه روحانیت مشهد،سیدکاظم مرعشی):
«جامعه روحانیت مشهدباانتشاراعلامیه ای درموردورودعده ای برای دست زدن به کارهای تحریک آمیزهشداردادند:..برادران مسلمان ومبارزمشهدشایع شده است که تعدادی کماندوباهواپیمادیروز ازتهران به مشهدودرلباس افرادعادی واردشهرشده اند و می خواهند به شهربانی وستادارتش و ساواک که قبلاتخلیه شده ونیزبه منازل بعضی درجه داران حمله کنندودست به آتش سوزی و تخریب وغارت بزنندواین کار را بحساب مردم بگذارند…».
شیخ مصطفی رهنما(بانی جمعیت مسلم آزاد):
«چراهنوزدرباره موسی صدرسکوت می کنند؟».
بیانیه حوزه علمیه قم درباره انتشارلیست های سیاه:
«دراین اعلامیه ضمن اشاره به نهضت پیروزمندانه ملت تاکید شده است:به نظرمی رسدرژیم شیطانی ازگذشته عبرت نگرفته ونغمه تازه سازکرده است.گاهی باجعل لیست های سیاه شایعه پراکنی همراه نام خائین معروف مارکدارخودافرادبی پناه واحیانابعضی ازمردمان شریف ومبارز و خدمتگزارراهم فاش ووابسته رژیم معرفی می کندوگاهی هم مزدوران خودرابه لباس مردم درمیان مردم می فرستد».
آیت الله طالقانی:انقلاب اسلامی ایران جهان راتغییرمی دهد:
«آیت الله طالقانی درشب اربعین99درمسجدهدایت خطاب به انبوه جمعیتی که برای سخنرانی ایشان درشب اربعین اجتماع کرده بودندضمن تشریح عدالت اسلامی به بسیاری ازمسائل روز نهضت پاسخ گفتند:…وقتی بت ازذهن بشرزدوده شد وتوحیدخالص جای آنراگرفت،بت های بیرونی چه ماه باشد،چه آفتاب،چه شاه باشد،چه قهرمان ها،ازمیان خواهندرفت..«امروز این نهضت،این نهضت عظیم که درکشورما مشاهده می شود،نتیجه کارافراد،اشخاص ومکتب معینی نبود،قهرمان پرستی هانبود،حزب هانبود،نتیجه یک آزادی است برای همه مردم ».
نامه سرگشاده به بختیار(ازناصرمکارم شیرازی):
«دولت شما فقط یک عیب دارد!درست است که شما مرغ طوفانید،امااین بارطوفان نیست؛ «صاعقه»آتش زاست باید ازآن اندیشه کنید!».
امام خمینی:
«ماوارث یک مملکت ویران هستیم.شاه رابایدبه ایران برگرداندوثروت هایش راپس گرفت».
آیت الله خوانساری:
«مسئولیت کودتای نظامی برعهده آمریکاست».
آیت الله طباطبایی قمی:
«شبها به مغازه های مشهددستبرد می زنند».
پیام حضرت آیت الله منتظری به مناسبت حوادث اخیرشهرهای ایران وچهلم شهدای اصفهان ونجف آباد:
«مسلمانان باید صفوف خودرافشرده ترسازند».
2بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله حسن سعید(کتابخانه مدرسه چهل ستون،مسجدجامع تهران):«اسلام ومبانی حکومت آن!
«درحکومت اسلامی نظارت دراجرای دستورهای الهی بامردم است…نظام عادلانه اسلام هیچگونه حقی راتضییع نمی کندوهمه افرادبه سهم خوددرحکومت اسلامی بهره مند می شوندو کسانی که این طرز حکومت راندیده ویانشنیده اندویابررسی دقیق نکرده اند،می ترسندبه حقوق آنها لطمه ای وارد آیدیاازقافله تمدن دور بمانند.درصورتی که اسلام آنچنان نظام عادلانه گسترده است که حتی حیوانات و نباتات وجمادات ازعدل آن برخوردارگشته اند…».
آیت الله مکارم شیرازی:«ازیک فاجعه خونین جلوگیری کنیم(مقاله):
«…بسیارخوش باوری وحتی ساده لوحی و حماقت لازم است تاتصور کنیم بازگشت به وضع سابق امکان پذیراست».
3بهمن ماه 1357روزنامه کیهان
«حضرات آیات،حاج شیخ بهاءالدین محلاتی وحاج سیدعبدالحسین دستغیب ازمراجع بزرگ تقلید شیعیان مقیم شیرازضمن صدور بیانیه هایی اظهارات دکترشاپور بختیاررا درپشتیبانی ازدولت را قویا تکذیب کردند».
آیت الله طالقانی:(سخنرانی درمسجدهدایت):
«…هی پشت سرهم می نویسند،روزنامه،نامه سرگشاده،نامه خصوصی که آقابه مااجازه نمی دهندماهم دادی بزنیم،فریادی بزنیم،حرف بزنیم.اساسا مطلب این است که می توانندخودشان را هماهنگ کنند؟مساله دیگر،درعین اینکه من درزندان وبیرون زندان به فداکاری این جوان های چپ گراکه به نظر من اندیشه ووجدان و محرکشان همان آزادی بوده،بعللی وعوامل داخلی ودیگر عوامل بین المللی به چپ کشیده شده اند،جان داده اند،فداکاری کرده اند،خون داده اند،مابه آنهااحترام می گذاریم،چون این اندیشه ازفطرت ووجدانشان برخاسته.چون انسان برای اینکه بخواهد مکتبی فکر کندمن خودم رابه کشتن بدهم زجربکشم زیرشکنجه مخوف وجانگداز جان بدهم برای اینکه کارگران برای50سال دیگربتوانندکار،خانه های خودشان را بدست آورند…آیا این عقل است؟نیست. مطابق مکتب است؟نیست.ولی مطابق وجدان است.وجدان هایشان اینهارابرانگیخته.یک دین مشخص روشن محرک ندیده اند ودین اوهام وخرافات آنهارامنحرف وناراضی کرده،ناراضی ازآزادنبودن راهم احساس می کردند،خوب کجابروند؟همین آقایان افسرهای توده ای درزندان خودشان بارهامی گفتند:مامکتبی ندیده ایم.وسیله ای برای فریادکشیدن نداشتیم،به حزب توده پیوستیم واین مساله رابازهم بگویم من بشخصه به این جورمردم فداکار ومقاوم که کشته داده ند،25سال،30سال در زندان بودکه ازجهت انسانیت نه ازجهت مکتب و وابستگی به مکتب خاص به آنهااحترام می گذارم. ولی جوان های ما،فرزندان من،دانشگاهی ها،اساتیدی که به من نامه می نویسیدآخراین مساله کمونیسم هم تجربه بدی نشان داده،می توانیم منکر بشویم؟تومی گویی من نیستم،اوبود،کی بود،کی بود،من نبودم…این تجربه بدی است که ملت ماداردوالاازجهت فکر،لااکراه فی الدین.من اعلام می کنم حضرت آیت الله العظمی خمینی اعلام می کند،قرآن که ماشاگرد مکتب این کتاب هستیم،اعلام می کند:لااکراه فی الدین،قدتبین الرشد من الغی.هرکه هرچه می خواهدبگوید. هر مسلکی آنهایی که می ترسندازاینکه دیگران درمقابل اندیشه هایشان حرفی نزنندکاری نکنند،یا آزادی نمی دهند،برای این است که ازنارسایی مکتب شان می ترسند.اسلامی که می گوید: قدتبین الرشد من الغی دیگربرای چه وحشت داشته باشیم؟».
امام خمینی درمصاحبه باکیهان:
«درحکومت اسلامی دیکتاتوری وجودندارد…راهی راکه باید برویم در بهشت زهرا اعلام می کنم…»
آیت الله طالقانی:
«اگرارتش کودتا کند،مردم مسلح می شوند».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمینی:
«متن مصاحبه ازروی نوار بطور کامل ودقیق پیاده شده…برای نخستین بارجزئیات سیاست جمهوری اسلامی بطور مستقیم وبدون واسطه خبرگزاری ها ونقل قول از نزدیکان،اززبان امام خمینی در شماره امروز:…دراینجاخبرنگار کیهان سوال کرد:بعضی ازگروه های کوچک طی نامه وتلفنی به ما می گویندکه مااززیرچکمه استبداد به زیر نعلین استبدامی رویم!
ج:آنهاعمال شاه هستند.آنهائی که این حرف هارامی زنند سال هاست که می زنندو این هاراهم شاه به آنها دیکته کرده است.وآنهاهم برای شما می گویند برای اینکه می خواهندشاه رابرگردانند. به آنهابگوئید شاه دیگربرنمی گرددوشمااگرحکومت اسلامی راببینیدخواهید دیددیکتاتوری دراسلام اصلاوجودندارد…دراینجاخانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این است که نهضت مایک نهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی کردندنشان دهندکه عقب مانده است.فکر می کنید به نظرشماآیازنان مابایدحتماحجاب داشته باشند.مثلاچیزی روی سر داشته باشندیانه؟حضرت آیت الله خمینی درپاسخ فرمودند:«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمی دانستم که شمامی خواهید بیائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست که اسلام مترقی است که به مجرد اینکه شماآمدید اینجا اسلام مترقی است!مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زن هایامردهای ماخیال کرده اند! مترقی کمالات انسانی ونفسانی است وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نه اینکه سینما بروند ودانس بروند.واینهاترقیاتی است که برای شما درست کرده اند.وباید بعداجبران کنیم. شماهاآزادید درکارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح است بکنیدوهمه ملت دراین زمینه هاآزادند. امااگربخواهندکاربرخلاف عفت بکنندویامضربه حال ملت وخلاف ملیت بکنند،جلوگیری می شودواین دلیل برمترقی بودن است.س:نقش زنان درحکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیامثلا در امور کشور هم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیاقتی نشان دهند؟ «:درمورداینگونه مسائل حکومت اسلامی تکالیف رامعین می کندوالان وقت اظهارنظردراین زمینه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای دادن ورای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمی چون مردان دارند.ماهمه گونه آزادی رابه زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامی می گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
آیت الله سیدعزالدین حسینی(امام جمعه مهاباد)دریک بیانیه شدیدالحن:
«ماآزادیخواه هستیم.نه تجزیه طلب.تجزیه طلبی ونفاق رامحکوم می کنیم».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکتربهشتی(سخنرانی):
«…اسلام دین آزادی است،آزادی کسی راسلب نمی کنیم…من این جاباصراحت می گویم:ای هموطن مارکسیست یاماتریالیست،لیبرالیست،اگزیستانسیالیسم ودیگرایسم ها.وای هموطن مسلمان رزمنده،همه باهم برای مدتی قابل ملاحظه یک صدایک نفس پیوسته درادامه مبارزه ارزنده ای که آغازکرده ایم،جلوبرویم…مطمئن باش باکمال آزادی درفضای پاک ازهرنوع سانسوری و دیکتاتوری(نه دیکتاتورتاج،نه دیکتاتورعمامه ونعلین)بهترین زندگی برادرانه راخواهیم داشت… امید من این است که کیهان،اطلاعات،آیندگان ومطبوعات دیگر،درمحورآزادی قرارگیرند.امابایک نوع هدایت ورعایت موقعیت.من ازشمامی خواهم آزادانه موقعیت رابشناسید.ورعایت کنیدواجازه بدهید برسرشناخت موقعیت هاباهم به سخن بنشینیم ممکن است درتشخیص موقعیت بین شماو دوستان اختلاف نظری باشد…واگریکجادیدیدبین رهبری و نظر شما،یاگروه معدوددیگراختلافی وجود دارد،این اصل رابپذیریدکه درمسیرمبارزه آنجاکه مساله به رهبری مربوط می شوداولویت بانظر رهبری است».
«جامعه روحانیت تهران امروزدراعلامیه ای ازمردم درخواست کردازدرگیری باتظاهرات ساختگی روزپنج شنبه بپرهیزند».
آیت الله ناصرمکارم شیرازی:10اصل پیروزی انقلاب!(مقاله):
«…سهم همه گروه هادرانقلاب ایران باید محترم شمرده شود…به گفته روزنامه منتفذو معروف «لوموند»،انقلاب ایران غرب راواداربه تجدیدنظردرباره اسلام ونگاه مجددی به شرق کرده است.واین جمله کوتاه روشنگرابعادانقلاب ماست!…1-اجازه ندهیم هیچ عاملی وحدت خیرکننده نهضت مارابر هم زند2-…بایدپیش ازآنکه دیگران ازماانتقادکنند،خودمان به انتقادازخویش بپردازیم…3-باید ازهدر دادن نیروها،بشدت بپرهیزیم4-همه چیزبایددرزیرچتررهبری قرارگیرد5-برای حفظ همبستگی صفوف مبارزه بایدسهم همه گروه هادراین انقلاب مقدس محترم شمرده شود6-یکی ازموانع بزرگ این راه، پخش شایعه است.بایدهم اکنون یک ستاد«خبری»ویک گروه تحقیق آزموده تشکیل گرددکه اخبار صحیح راتائیدوازپخش شایعات باشجاعت جلوگیری کند7-دراین مبارزه که گذشته ازجنبه ملی،چهره اسلامی روشنی دارد،بایدتوجه داشت که برای پیشرفت کارحتمااز«وسائل مشروع»استفاده شود 8-بایدبرای بالابردن سطح آگاهی همه مبارزان درباره هدف های مبارزه حداکثرکوشش رابه عمل آوریم…9-بایدبایاس ونومیدی مبارزه کنیم10-آمادگی برای آینده نیزیکی ازمهم ترین وظایف ما است».
آیت الله صالحی کرمانی:
«دولت بختیارراغیرقانونی اعلام کرد».
آیت الله العظمی شریعتمداری:
«سکوت دلیل رضایت ازدولت بختیارنیست!».
حضرت آیت الله خوانساری:
«انقلاب رافدای اختلاف مشرب نکنید!».
امام خمینی:کارتردشمن شماره یک مردم ایران است:
«این مطلب راهفته نامه معتبرتمپوچاپ اندونزی،منتشرکرده است.این هفته نامه در مصاحبه اختصاصی که درپاریس باآیت الله خمینی به عمل آورده،درشماره اخیرخودبه نقل ازوی نوشته است: وظیفه مردم آمریکااست تاازدولت ورئیس جمهوری خوددرموردکمک وپشتیبانی ازشخصی چون شاه توضیح بخواهند».
آیت الله خمینی پاسخ داد:
«کارترودیگرمشاورانش دشمنان شماره یک ایران هستند».
«یکی ازهمراهان رمزی کلارک-وزیرپیشین دادگستری سابق آمریکا-درپاریس به خبرنگاران گفت: امام خمینی درپیامی که توسط رمزی کلارک برای دولت آمریکا فرستاده سه خواست زیرامطرح کرده است:1-آمریکادرایران مداخله نکند 2-یاازمداخله درایران خودداری کند3-آمریکاازشاه حمایت نکند».
4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدشیرازی:
«درحکومت اسلامی نه فقر وجوددارد،نه فقیر».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«حضرت آیت الله حاج سیدمحمدصادق روحانی،ضمن صدوربیانیه ای،مخالفت خودرابا دولت بختیار اعلام داشتند».
«عصردیروز،این اعلامیه ازمنزل آیت الله طالقانی به امضای ولی الله چهپورصادرشد:
«به اطلاع عموم می رساندکه ازمنزل حضرت آیت الله طالقانی تاکنون به هیچکس به منظورجمع آوری کمک های مالی ازاعم جنسی ونقدی ازادارات دولت،کارخانجات،شرکت هاویاهرموسسه ای اعم ازبخش خصوصی ودولتی ویاهرموسسه دیگرماموریتی داده نشده است…».
م.مجتهدشبستری:هویت انقلاب ایران چیست؟(مقاله):
«…انقلاب اسلامی ایران:1-مااکنون خوب می فهمیم که چراروشنفکران اصیل جوامع استعمارزده فریادمی زدندکه الگوهای تفسیر وتعبیرغربی راکناربگذاریدومکانیسم و قوانین وتحولات وانقلابات این جوامع راازبطن حرکت خوداین جوامع بدست آورید.دمکراسی غربی«میوه آزادی وبرابری است» که درسرزمین جوامع غرب روئید،امااین میوه نه طعم داشت ونه عطرونه نیازمبرم میلیون هاانسان غربی رابه تغذیه ازیک معنویت واصالت انسانی برآورده ساخت…این میوه حنظل ازآب درآمدوتلخ و تهوع آور.روشنفکرانی چون مارکوزه،سوماخرر،واریک فروم درکتاب جدیدش بنام داشتن یابودن، بیماری این نوع ازدمکراسی مکاروفریبکاررابخوبی نشان داه اند.سوسیالیسم هم یک پدیده منهای ارزشهاست درهمین معنااست…».
آیت الله طالقانی:
«بین سران مذهبی شیعه اختلاف نظرمهمی وجودندارد».
5بهمن ماه 1357روزنامه اطلاعات
سیدهادی خسروشاهی(ازحوزه علمیه قم):چگونه همه انقلابی شدند؟
«…اکثریت بلااتفاق مردم ماازچگونگی مبارزات حضرات جزنهضت آزادی ایران وچندنفر ازافرادمومن جبهه ملی اطلاعی دردست نداردوبسیاربجاست که آقایان باضافه آنهائی که باصطلاح نبرد مسلحانه رابه عنوان تنهاراه رهایی پیشنهادکرده اند، اسناد ومدارک مبارزات خودرامنتشرسازند و نقش خودرادرروشنگری مردم توضیح دهند.تا مردم ایران لااقل بدانندکه آقایان درطول 30سال مبارزه…چه کارهائی علیه امپریالیسم غارتگر وایادی آن درداخل انجام داده اند؟…وگرنه باعکس یادگاری گرفتن درزیرعکس دکترمصدق یاسپر کردن نام مارکس ولنین نمی توان برملتی مسلمان حکومت راند…».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
نه دهم طرفداراران بختیارروحانی هاهستند!
«شاپوربختیارچندی قبل اعلام کرده بود که نه دهم روحانیت طرفداراو هستند.در راهپیمایی ذیروز،به طنزگروهی اسم 6تن راکه نام روحانی دارندبدینگونه برروی پلاکاردنوشته بودند:منصورروحانی(وزیر زندانی)،گلوریاروحانی(خواننده)،انوشیروان روحانی(آهنگساز)،فوادروحانی(کارمندشرکت نفت)، تقی روحانی(گوینده رادیو)،سپهبدروحانی(مجلس)،سرتیپ روحانی و…میرازفشنگ خان روحانی».
آیت الله منتظری:بجای انتقام جویی فردی،چماقداران راشناسایی کنید!
«…چنانکه شنیده شده،دراطراف نجف آبادچندبچه خردسال راکشته ووانمودکرده اندکه مردمندکه چنین واکنشی نشان می دهند.دراین رابطه لازم است تذکردهم با توجه به حساس بودن مرحله کنونی جنبش واینکه دشمن شکست خورده ازهیچ کوششی برای فرصت تدارک نیرووبازیافتن رمق تازه خودداری نمی کند،برادران غیور ومسلمان بایدکاملاآگاه باشند و گرفتار حالت انتقام جویی نشوند».
اعلامیه آیت الله العظمی مرعشی:
«بستن فرودگاه ها،عواقب وخیمی برای دولت دارد».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
سوال وجواب پسرامام خمینی بانماینده اطلاعات درپاریس(منصورتاراجی):
«حاج احمدآقاخمینی تنهاپسرامام خمینی راجوانی برومندمی یابم که متاهل است ودریک فرصت غیرمنتظره،فورامصاحبه راشروع می کنم:
س:درحکومت اسلامی آیاآزادی احزاب،بیان وعقیده وجوددارد؟
ج:ملاک جوازوعدم جوازآزادی،خیانت به دین وملت است.آزادی تاآنجاکه به علت خیانت نباشد، مانعی ندارد.ولی اگریک وطن فروش آزادباشدحزبی تشکیل دهدعلیه دین ودیانت وملت ومملکت تبلیغ کند،شدیداازآن جلوگیری می شود.
س:حزب توده آزادی فعالیت داردیانه؟
ج:سلام علیکم حال شما خوبه؟!
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بیانیه علامه نوری:
«آقای بختیار!قانون برای مردم است،نه مردم برای قانون».
9بهمن ماه1357روزنامه کیهان
امام خمینی:
«جزازفساد،ازهیچ چیز جلوگیری نمی کنیم».
«آیت الله خمینی علی امینی رانپذیرفت».
مقاله ای ازامام خمینی:
«حکومت اسلامی ازانواع طرزحکومت های موجودنیست.مثلااستبدادی نیست که رئیس دولت مستبدوخودرای باشد.فرق حکومت اسلامی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمهوری دراین است که نمایندگان مردم،یاشاه،دراینگونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند.درصورتی که قدرت مقننه واختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است…معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین ازدست برود،ومابابی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهندبکنند؟واگرکارهای آنهاراامضاء نکنیم،ردنمی کنیم.آیاباید اینطورباشد؟یااینکه حکومت لازم است؟…این خاصیت که عبارت ازعلم به قانون وعدالت باشد،درعده بی شماری از فقهای عصرماموجوداست.اگرباهم اجتماع کنند،می توانندحکومت عدل عمومی درعالم تشکیل اگر فردلایقی که دارای این دوخصلت باشد،بپاخاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایتی راکه حضرت رسول اکرم(ص)درامراداره جامعه داشت،دارامی باشد.وبرهمه مردم لازم است که ازاواطاعت کنند. این توهُّم که اختیاررات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امیر(ع)بودیااختیارات حکومتی حضرت امیر(ع)،بیشترازفقیه است باطل وغلط است…همان اختیارات وولایتی که حضرت رسول و دیگرائمه اطهار درتدارک وبسیج تعیین ولایت واستانداران،گرفتن مالیات وصرف آن درمصالح مسلمان داشتند،خداوندهمان اختیارات رابرای حکومت فعلی قرارداده است.منتهاشخص معینی نیست.روی عنوان عالم عادل است».(این مقاله ازکتاب حکومت اسلامی نوشته امام خمینی انتخاب شده است)
آیت الله خمینی:
«درروابط ایران باکشورهاتجدیدنظرمی شود».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«م.مجتهدشبستری(مقاله):
«…دکترعلی شریعتی،متفکربزرگ مسلمان یک تن بود،چگونه ندای او،طرزجهت گیری وبینش اسلامی اواینقدرتکان وتحول آفرید؟اوپنچ شش سال بیشترنگفت و ننوشت وصدافسوس که شهادت اوچون میوه زودرس همه راغافلگیرکرد.امااوبه اندازه نیم قرن درتفکروتجربه نسل جوان اثر گذاشت».
10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله طالقانی:عمال دستگاه می خواهند جنجال مذهبی راه بیندازند!
«عده ای ازسکنه مسیحی خیابات هدایت امروز(9/11/57)به منزل آیت الله طالقانی مراجعه و اظهار می دارنددوشب است که درساعات بعدازحکومت نظامی عده ای در خیابان ماراه می افتندوشعار می دهندمرگ برمسیحیان،که این کارمسلماتحریکی است درجهت بدبینی وشوراندن مردم علیه مسیحیان ودرنتیجه براه انداختن یک جنجال مذهبی».
دکترعبدالرضاحجازی:تضادهای ایدئوژیک؛(مقاله):
«…بی تردیداین جنبش گسترده جنبه اسلامی داردواین دمونتراسیون هاباراهپیمایی هاوتحرک و سرانجام هم جانبه شدن آن ازسوی مسلمانان بوده است.آنهایی که جنبش اسلامی رابه مذهب وغیرمذهبی!!تقسیم می کنندمی توانددازهمه ملت ایران دعوت کنندوبگویندافرادی که ایدئولوزی اسلامی راقبول نداردوایدئولوژی ماراپذیرفته اند،دردمونتراسیونی شرکت جویند تاکمیّت وکفیت آن اجتماع آن را باواقعیت های اسلامی ایران آشنا سازد».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
دکترسیدعبدالرضاحجازی:بازهم پیشداوری درزمینه جمهوری«اسلامی:
«باسپاسگذاری ازمقاله آقای دکترقاسم افتخاری،استادمحترم دانشگاه تهران،که درشماره8بهمن مرقوم فرموده بودند:..هنوزخطوط اصلی جمهوری«اسلامی»ترسیم نگریدده تانویسندگان ارجمندی چون آقایان دکتررحیمی،دکتربهاروحضرتعالی به داوری بنشینند.تردیدی نیست که حضرتعالی به دمکراسی وآزادی قلم پای بندهستیدونباید به مقاله جوابیه بنده به آقای دکتررحیمی باتعصب هجوم بریدوباصفت های غیرواقعی توصیفش سازید…شماخودضداختناق هستیدولی دراواخر مقاله خودملت ایران را بامفهوم ومنطق کلام ازخواندن کتابی که هنوز انتشارنیافته وهیچگونه داوری نمی توانیددرباره آن داشته باشید،برحذرداشته اید.وبازمارایادآوراختناق های«جهنمی»دوره دکتاتوری رژیم ویاسانسورهای استالینی می فرمائید؟».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«اصول اساسی حکومت اسلامی:1-حق مشارکت مردم2-استفاده ازصاحب نظران درهررشته3-نظارت فقیه….آنهاکه مطبوعات رازیرفشار گذاشتند،مذهبی نیستند…در زمینه آزادی زنان وحقوق آنهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونه محدودیتی برای تحصیل یاانتخاب شغل برای آنهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله برای تبلیغ کالایایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل! ویاهرگونه کاری که به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمه بزندواورا به راه فسادبکشاند،جلوگیری می کند.دراین نظام تمام آزادی های دمکراتیک پیش بینی شده،آزادی بیان،آزادی قلم،آزادی اندیشه وهرگونه آزادی دیگر.تنهاشرط این آزادی این است که به زیان جامعه ومخالف قوانین اسلامی نباشد.حتی پیروان سایرمکتب هاومذهب به هیچ وجه تحت فشار برای تغییرعقیده قرار نخواهندگرفت.صریحااعلام می کنم آنهاکه مطبوعات رادرذکرمطالب تحت فشارقرارمی دهند.قطعا ازمانیستند.ساواک مخصوص رژیم های استبدای است نه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام».
مجله سپید وسیاه11بهمن ماه1357(ش11):
«طاغوت یعنی چه؟ازماههاقبل که ملت ایران مبارزه باحکومت سابق راشروع کرده بودوهم چنین درآگهی های تبریکی که درحال حاضربه خاطرپیروزی انقلاب در مطبوعات چاپ می شودکلمه طاغوت به صورت قدرت طاغوتی،رژیم طاغوتی،دستگاه طاغوتی،حکومت طاغوتی زیادبکاربرده شده ومی شودکه بدنیست معنی آنرانیزبدانیم.فرهنگ معین درمعنای کلمه طاغوت چنین می نویسد:طاغوت یعنی بت،جادوگر،ساحر،باطل وسرکش ازاهل کتاب».
11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«دراطلاعیه ای،آیت الله طالقانی حمله به روسپی خانه رامحکوم کرد»
14بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله العظمی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامه آمریکایی پل تایمرسان):درحکومت اسلامی چه پُست هایی به زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامی بوجودبیایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی به زنان می رسد!».
آیااین درست است که زنان نمی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی است ومخصوصادریک جامعه اسلامی اهمیت آن زیاداست.وبه نظرماچنین پُستی برای زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد…آیا نماینده دادستان که بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیاج به پزشک یا قاضی داشته باشدمی توانددرچنین پُستی کارکند؟زنان با رِقَّت قلب ولطافت جسمی وروحی که دارنداینکارباطبیعت جسمی روانی آنهاسازگارنیست واین مطلبی است بسیارروشن که زن طبیعتا موجودی است لطیف وسریع التاثیرونه تنهادرپست قضاوت نمی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمین مشکل وجود دارد…ازشما که اهل آمریکا هستیدسوال می کنم درمملکت خودشما تاکنون36یا37رئیس جمهوری داشته ایدچندنفرازآنهازن بوده است؟یااکنون درایالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارو یا فرماندار ورئیس شهرداری ورئیس کلانتری وغیره زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان که زیربنای یک جامعه اسلامی است».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«من دولت تعیین می کنم-خمینی».
نخستین دادگاه شرعی درتبریزتشکیل شد:
«اولین دادگاه شرعی درتبریزتوسط آیت الله عبدالحمیدواعظی وآیت الله هاشمی حکم آبادی وحجت الاسلام وحدت تشکیل شدازکشته شدن 3تن ازاهالی قریه چله خانه جلوگیری شد.این 3تن متهم به ایجادخانه فسادبوده واهالی قریه تصمیم به قتل آنان گرفته بودند».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره نقش زن درحکومت اسلامی:
آیادرسیستم حکومت اسلامی زنان حق شرکت فعالانه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمی کنم درمساله مربوط به حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان درمشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست….ولی فکر نکنید که مفهوم این سخن آن است که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی می گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح می دهیم حکومت اسلامی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونه که بعضی گمان می برندنه عیب است ونه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامی پرسند آیادرسیستم حکومت اسلامی باردیگر به دوران تعددزوجات وتشکیل حرمسرابرای مردان بازمی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست که مردان به عنوان هوس دویاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیازنان می توانندمجله مربوط به خودداشته باشند؟
«چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخودنگیرد… مجله ای که فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آن هامی گوید:«ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»یعنی زنان به همان اندازه که درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مهدی شجاعی)
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله خمینی:
«اگرمردم قبول کردند،رژیم جمهوری خواهدشد».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله شریعتمداری:اختلافات جزئی بزودی حل می شود!
«آیت الله شریعتمداری دیروزدراقامتگاهش درقم اظهارداشت:بین آیات عظام اختلاف اساسی وجودندارد.نکات جزئی که مورداختلاف است،طی بحث وگفت وگوهایی که دروزهای آینده خواهیم داشت،حل خواهدشد».
آیت الله طالقانی:«قطع درختان وتصرف اراضی به جنبش خلق لطمه می زند!
«دیروزازسوی آیت الله طالقانی اطلاعیه ای انتشاریافت:…1-ازسراسر شمال،خصوصانواحی مرکزی شمال گزارش می دهندکه عده ای فرصت طلب که هیچ احساسی درمقابل نهضت وانقلاب خلق ستمدیده ایران نمی کنندبه جان جنگل افتاده مثل اسلاف تاراجگرخودبسرعت بقطع اشجاروتصرف اراضی پرداخته اند…».
17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
آیت الله طالقانی(درمصاحبه باخبرنگاران داخلی وخارجی):حکومت اسلامی درانحصار هیچکس نیست!
«…آنگاه خبرنگارفرانسوی سوال کرد:درجمهوری اسلامی بهره برداری ازسرمایه آنچنانکه در سیستم های سرمایه داری متداول ومطرح است آیامجازاست،یاخیر؟»
«ج:دراسلام نه استعماراست،نه استثمارونه استحمار».
«س:بنابراین منظورتان این است که تمام بهره احتمالی باید بطورمساوی تقسیم شود؟».
«ج:هرکسی به اندازه کارش،زحمتش،استعدادش،ودرجای خودش واین معنای همان قسطی است که قرآن به آن تکیه می کندکه مسلمان هاموظفنداقامه قسط کنند».
«س:آیامی توانیدنمونه ای ازحکومت اسلامی راکه وجودداشته،یابایدداشته باشد،یا وجوددارد ذکر کنید؟».
«س:نمونه کاملش درعصرپیغمبراکرم بوده وتاحدودی درعصرخلفابوده وبازکاملترش در چندسال حکومت علی بوده است…».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«آیت الله خمینی:به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
امام خمینی:
«احتیاجی به رفراندوم نیست؛لیکن برای آنکه بهانه هاتمام شوداین کاررامی کنیم».
امام خمینی:
«مخالفت بابازرگان مخالفت باشرع است وجزایش بسیارزیاداست…مجلس موسسان که تشکیل شد،جمهوری اسلامی رابه رفراندوم می گذارد.مهندس بازرگان مردی است فاضل،متدین،وامین به دولت».
18بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
استبداد،اتهام بزرگ روز!(یادداشتی ازآیت الله مکارم شیرازی):
«چرادشمن مارامتهم به استبدادمی کندوچه کنیم تابه استبدادمتهم نشویم؟».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بیانیه آیت الله العظمی خویی:عدم التزام به قانون اساسی اوضاع اسف بارامروزی راسبب شد!
«آیت الله خویی طی بیانیه ای ازدولت خواست که ازتجارب تلخ گذشته وحال استفاده کرده ودر مقابل خواسته های مراجع تقلید تسلیم باشند».
«امام خمینی:قدرت مردم پیروز خواهدشد».
21بهمن ماه1357روزنامه کیهان
م.مجتهدشبستری:انقلاب اسلامی ایران،(مقاله):
«جمهوری اسلامی باید عدالت سیاسی واقتصادی رامتجلی کند…دوگروه بایدحتما درتفکرشان تجدیدنظرکنند:یکی آن گروه مسلمان که تصورمی کنندجمهوری اسلامی یک نسخه ازپیش نوشته شده داردودیگری آن گروه که معتقدندتاجزئیات یک سیستم حکومتی روشن نباشد،نبایدمردم را بدان دعوت کرد؛به هردوگروه می گویندتوقع معلوم بودن جزئیات یک سیستم حکومتی یک طرز تفکرتقلیدی است؛اسلام مردم رابه آفرینندگی،یعنی اجتهاددعوت می کند….».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«مردم ایران نمی تواننددرباره فلسطینی هابی طرف باشند».
«آیت الله خمینی من هیچ سخنگویی ندارم».
22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله خمینی:
«به اعلامیه حکومت نظامی اعتنانکنید…تعرض غیرانسانی گاردرامحکوم می کنم…تصمیم آخر را می گیرم ومسئولیت آن بامتجاوزین است».
«آیت الله طالقانی ازجنگندگان خواست به سربازخانه ها بازگردند».
«روزجمعه به دعوت حجت الاسلام شیخ علی اکبرمکارم رضوانی یک راه پیمایی مسلحانه درفیروز آبادبرگزارشد».
23بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
آیت الله العظمی شریعتمداری دربیانیه ای که ازرادیو وتلویزیون انتشاریافت اظهارداشت:
«غیرنظامیان ایرانی حامل اسلحه نباید ازسلاح هایشان بدون اجازه رهبران مذهبی استفاده کنند. مگر آنکه شخصا مورد تهدید قراربگیرند».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران
16دی ماه1357روزنامه کیهان:
بختیار:
«امیدوارم آیت الله خمینی این افتخاررابمابدهندکه هرچه زودتربه ایران بازگردند…به اسرائیل وافریقای جنوبی دیگر نفت نمی فروشیم…ساواک وچند وزارتخانه منحل می شود…درصورت عدم وابستگی به خارج،سازمان های سیاسی ممنوع می توانند فعالیت کنند…».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«اگربرای استراحت به خارج بروم،شورای سلطنت تشکیل می شود…کلیه زندانیان سیاسی تاهفته آینده،آزادمی شوند… مردم فکر می کنندباکناره گیری من همه چیزدرست می شود؛بدون شاه اروپا 3ماهه می میرد…».
بازرگان:
«گلوی استبداد،دردست کارگران نفت است…دشمن سعی می کند ستون پنجم درداخل کشور ایجادکند».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«ژنرالهایی که فرمان گلوله باران بیماران وکودکستان هارادادند…مامُصرانه مجازات سریع کسانی راکه درایجادفجایعی نظیرقزوین ومشهدوکرمانشاه وشیرازو سایر شهرهادرسمت فرماندهی دست داشته اند خواستاریم».
حسین مکی(مصاحبه):
«س:نظرتان درباره دولت غیرنظامی آقای دکترشاهپور بختیار چیست؟
ج:اولا درکابینه جدیدافرادی که سوابقی درمبارزات ملی وآزادی خواهانه مردم ایران داشته باشند، اسم وقیافه آشنایی وجودندارد.ثانیا:آقای دکترشاهپوربختیارگفته اند از همکاران نزدیک آقای دکتر محمد مصدق وازاعضای جبهه ملی بوده اند،تا آنجاکه من می دانم درآن جبهه ملی که عضو ودبیر آن بوده ام،ایشان عضویتی نداشتند.حال این چه جبهه ای بوده است که آقای دکتر بختیار عضوش بوده اند،من آنرا نمی شناسم.این وضع شعرومثلی را برای من تداعی می کندکه خشت اول چون نهدمعمار کج،تاثریا می روددیوارکج».
«دکترسیروس آموزگار،وزیرمشاوروسرپرست وزارت اطلاعات که عضوسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات است،برای نشان دادن انضباط سندیکایی،قبل ازرفتن به وزارتخانه به روزنامه اطلاعات رفت».
سنجابی:«تکرار28مردادبرای همه زیان دارد».
نامه دکترخلیل آذر به شاهپوربختیار:آخرین حرف باملت!
«برادرعزیز آقای دکترشاپوربختیار،ملت وکشورایران درمخوف ترین پرتگاه تاریخی خودقرارگرفته است.دراثرکوچکترین اشتباه امکان دارداشغالگران واردکشورومیهن و ملت راتجزیه ومتلاشی نمایند. تائیددوباره وتمایل مجلس وحتی تائیدارتش ایران و آمریکاوسازمان سیاضامن موفقیت دولت شما نخواهد بود».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«آقای بختیارشماواسطه اعاده دوباره آن تسلط جهنمی نشوید».
نامه غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران)اززندان،به نخست وزیر،بختیار:
«معاون حکومت نظامی به زور از من استعفاگرفت».
خسروداد،درمصاحبه بافیگارو:
«اگربختیارمانع خروج اعلیحضرت نشودقبرخودش راکنده است».
کیسینجر(وزیرخارجه سابق آمریکا):
«اوضاع ایران به کشورهای اسلامی سرایت می کند».
درطول دوماه:«13میلیاردتومان ارز توسط 175فرازکشورخارج شد.درمیان خارج کنندگان ارز،نام چند تن ازافرادخاندان سلطنت وبسیاری ازشخصیت های سیاسی دیده می شود».
هاشمی،دادستان سابق تهران:
«دولت نطامی مانع انتشارلیست خارج کنندگان ارز بود».
«دادستان تهران،خروج ارزغیربازرگانی از سوی 102تن ازشخصیت های عالی رتبه مملکت به خارج ازکشورراموردتائید قراردادواین گروه ازخارج کنندگان ارزراممنوع الخروج اعلام کرد».
«افشای لیست175تن ازمقامات مملکتی-که درطی ماه های شهریورومهر سالجاری هریک حداقل ده میلیون تومان ارزغیربازرگانی به خارج منتقل کرده بودند،ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی صورت گرفت…دراین لیست نام بسیاری ازشخصیت های مهم سیاسی،اجتماعی واقتصادی آمده بودوهم چنین اضافه شده بودکه درطی این دوماه17اعتباربارمزسیاسی به حساب های اختصاصی دربانک های کشورهای سوئیس،فرانسه وآمریکا به ارزش 3750میلیون تومان حواله شده است.در این لیست پرویزثابتی«مقام امنیتی»135میلیون تومان ارز ازکشورخارج کرده است.دراین لیست اسامی:شهریار،شهرام،وشهزادپهلوی نیا(ازخانواده سلطنتی)که جمعا1085میلیون توامن ارز خارج کرده انددیده می شود.دکترآزمون،وزیرمشاوردولت شریف امامی، رسول رحیمی،منصوریاسینی و حبیب القانیان نیزازجمله خارج کنندگان ارزغیر بازرگانی هستند.دراین لیست نام ارتشبدغلامعلی اویسی فرماندرنظامی سابق تهران نیز 280میلیون تومان ارزخارج کرده است.دیده می شود».
اسامی منتشرشده کارکنان بانک مرکزی درزیر آمده است:
احمدمقدم(54)،رسول رحیمی(82)،مهندس سیروس ارجمند(95)،غلامعلی سیف ناصری(23)، سبهبدخسروانی(57)،دکترسیدحسن امامی(21)،ابوالحسن دیبا(182)، حبیب لاجوردی(52)، دکتر جهانشاه صالح(37)،دکترمحمدحسن دیبا(44)، سپهبد دکتر ایادی(270)،نوری اسفندیاری(80)، احمدکاشانی(85)،علی نیک پور(221)،احمدبنی پور(26)،جعفرمنصوریان(21)،فاطمه خزیمه اعلم(37)،دریادارظللی(37)،هوشنگ اربابی(32)،مهندس حسن رمزی عطایی(35)، اصغر طلایی(35)،مینایی(15)، مصطفی قلی رام،(23)،دکترضیاءالدین امینی(27)،احمدوهاب زاده()، هوشنگ ثابتی(17)،سرتیپ مجیداعتمادمقدم(22)،شهریاررضایی(186)،احمدعلی خرم(79)، منصوریاسینی(78)،مهندس فاروق فرمان فرمانفرمائیان(47)،فرشید اسفندیاری(32)، محموداخوان(47)،مهردادپهلبد(223)،محسن رها(21)،محمدتقی برخوردار(21)،حسن سمیعی (41)،دکترمنوچهرشاهقنی(51)،جعفراخوان(62)،علی رضایی(374)،محمدعلی مفرح(5/172)، سیدمحمدلاجوردی(152)،حسن نمازی(71)، دکترطاهرضیایی(52)، رضانیازمند(12)، محمد خسرو شاهی(459،علی ایزدی(28)، حبیب القانیان(192)،عنایت بهبهانی(21)، فرخ غفاری(17)، رضا شیخ بهایی(82)، سپهبدعلی محمدخادمی(64)،دکتررکن الدین سادات تهرانی(22)،ارباب رستم گیو(22)،فتح الله ستوده(17)،علی اصغرهدایتی(16)،دکترهوشنگ رام(42)، باقرعاملی(19)،ایرج مبشر(39)،هدایت الله ذوالفقاری(21)، امیر متقی(120)، هرمزقریب(57)،خزیمه علم(45)،فریدون اعلا(49)،مصطفی قلوه(82)، هژبر یزدانی(540)،ابونصرعضد(75)،محسن آزمایش(41)،حبیب اخوان(178)،بدرالدین مرعشی(5/42)،دکتر ایران اعلم(44)،هوشنگ تجدد(21)،هما زهدای(41)، ایرج آریان پور(28)،احمدافخم ابراهیمی(20)،حسن کورس(28)،علی تقی علیخانی(21)، محسن رها(14)،اهپورشهبازی(21)،محمودجعفریان(19)،ابوالقاسم خرجو(37)، غلامرضا افخمی(139، سبهبداسماعیل ریاحی(27)،محمدعلی شیبانی(28)،عباس گیلان شاه(22)،امیرناصردیبا(51)، منوچهرآزمون(21)،داریوش همایون(18)،هوشنگ انصاری(480)،عبدالعظیم ولیان(62)،رستم امیر بختیاری(42)،داودامیرقاسمی(21)،سیف الله رشیدیان(185)،مریم پاشابهادری(5/47)،جمشید بزرگمهر(48)،مصطفی فاتح((419،جمشیدخبیر(42)،ایرج وحیدی(41)،محمدهادی قوامیان (21)، غلامرضاکیانپور(37)،محمودخیامی(240)،سپهبدمحسن هاشمی نژاد(48)،ارتشبدحسن طوفانیان (280)،تقی مصدقی(57)،منصورروحانی(68)،ارتشبدغلامعلی اویسی(121)،سرلشگرمنوچهر وزین(370)شجاع الدین شفا(70)،پرویزثابتی(135)،خدادادفرمان فرمائیان(116)،شهریارپهلوی نیا (370)،پرویزصفاری(145)،آذرابتهاج(85)،یوسف خوش کیش(219،رضاقطبی(85)،منوچهرگنجی (36)،حبیب لاجوردی(210)،دکترجهانشاه صالح(42)،دکترشیخ الاسلام زداه(48)،ابوالفتح آتابای (72)،خسرواکمل(51)،ابوالحسن دیباج(34)،عزت الله یزدانپناه(33)، پرفسور انوشیروان پویان(53)، عبدالله ریاضی(45)،بهرام بهرامی(22)،دکترداود کاظمی(18)،شاهین برخور داریان(35)،همایون جابرانصاری(29)،غلامرضانیک پی(52)،عبدالحسین سمیعی(38)منوچهر تسلیمی(27)،محمد ظهیری(28)،کامبیزآتابای((329،سبهبدبدره ای(38)،ارتشبدمحمدنصیری(380)،شهرام پهلوی نیا(430)،به میلیون تومان.بررسی لیست اعلام شده ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی ومقایسه آن بالیست تائید شده از وی دادستان تهران نشان می دهدکه بیشتر آنان که نامشان رادادستان اعلام کرده درخارج بسر می برند».
صرافی شیراز منفجر شد:
«معروف ترین صرافی شیراز متعلق به رجبعلی هوایی دیروز منفجرشد.صرافی هوایی که درابتدای بازاروکیل شیراز واقع است درتمام روزهای اخیر که شیراز در اعتصاب بسرمی برد،باز بود».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
متین دفتری:
«زندانیان سیاسی بدون هیچ قید وشرط باید آزادشوند…به جرم قتل دکترنجات اللهی،علیه شمس الدین مفیدی اعلام جرم می شود».
18دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«بختیاردریک گفت وگوی تلفنی بااطلاعات اعلام کرد:
«تکلیف فاسدان،جنایتکاران وکسانی که ملت مارا25سال هم ازنظرجسمی وهم از نظرروحی شکنجه کردند،همین هفته روشن خواهم کرد».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
متین دفتری:
«تعقیب شکنجه گران ساواک،بادادگستری است».
پژوهش محمدتقی دامغانی،احمدصدرحاج سیدجوادی وهدایت الله متین دفتری،درباره کشتارهای نجف آباددرتاریخ 21تا23آذرماه:
«ماموران عده ای چماقدارازدهات آورده وخوددرجلووعقب آنها تیراندازی می کردند…هرچه غارت کردید،مال خودتان!…شخصی مراتهدیدکردکه ازداوطبان خون بگیرم،پرسیدم ازکجادستورآورده ای؟ دوقبضه اسلحه کمری به من نشان داد وگفت:اینهادستورداده اند…نبی اللهی پاسبان،یکی راکه می کشت،اسلحه خودرامی بوسید…به اهلی گوشزدمی شدکه بایدبین دین وامنیت یکی را انتخاب کنند».
19دی ماه1357روزنامه اطلاعات
نخست وزیر:
«200افغانی مسلح دستگیرشدند».
نخست وزیرگفت:
ا«عدام گروهی قطعی است».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
اعلامیه دکترعلی امینی:
«شرایط درکشوربسیاروخیم واتحادلازم است»
«شرایط شرکت سنجابی درحکومت ملی».
بختیار:
«خروج شاه شرط نخست وزیری من بود».
20دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سولیوان سفیرآمریکادرتهران طرفدارروش خشونت آمیزاست:
«مخالفان ویلیام سولیوان به این مساله اشاره می کنندکه سولیوان دیپلمات حرفه ای طرفدار اعمال روش های خشونت آمیزدرجریان جنگ های هندوچین بودو هم اوست که پیوسته ازرژیم های دیکتاتورمورد حمایت آمریکاجانبداری کرده است».
پیام انسانی امام خمینی به ملت ایران:
«قتل وغارت اشخاص بنام ساواکی توطئه علیه نهضت است».
بختیار:
«جلوی خروج گروه کثیری ازرجال راگرفتیم.من نمی گذارم عاملان فساد از مملکت بگریزند».
«درصورتیکه ملت پیشنهادکندوموردتائیدحضرت آیت الله خمینی قرارگیرد؛«سنجانی:«حاضرم حکومت موقت راتشکیل دهم».
20دی ماه1357روزنامه آیندگان
سنجابی:
«تنهاراه،خروج شاه ازکشوراست».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«من به خودم اجازه نمی دهم بانظرات آیت الله خمینی مخالفت کنم».
داریوش فروهر:
«مردم هر کودتایی را به ضد کودتابدل خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«ازارتش اطمینان گرفته ام؛کودتای نظامی بدترین راه حل است».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
ونس:
«آمریکااحساس می کندشاه دیگر نقش مهمی درآینده ایران نخواهدداشت».
سرگردذوالفقاری:
«درحادثه نجف آبادمن مسئول نبودم».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«بارفتن شاه مخالفت بامن کم می شود…اکثررهبران مذهبی داخل ایران ازمن پشتیبانی می کنند.ولذامعتقداست که به محض رفتن شاه،مخالفین جضرت آیت الله العظمی خمینی ونیزجبهه ملی کاهش خواهدیافت».
سیدجعفربهبهانی:دولت بختیاربرای انحراف انقلاب ایران است!(مصاحبه):
«سیدجعفربهبهانی چهره سیاسی قدیمی ایران خواستار رسیدگی به شکایت، جنایات وخرابکاری هاوشکنجه هایی که طی سالیان درازدرایران صورت گرفته است،شد…بهبهانی که«مردهمیشه مخالف»دولت های25سال گذشته ایران لقب گرفته است،معتقداست دولت بختیار وشایعه کودتای نظامی تمهیداتی است که رژیم روبه زوال ایران به منظور انحراف مسیر انقلاب مردم مابکارمی برد…بهبهانی می گوید:نهضت ایران یک نهضت مادی نیست.بلکه قیامی است که برای رفع تحقیر ومذلت ملت دربرابراشغالگران خارجی ونوکران آنهابپاشده است.سیدجعفربهبهانی درمصاحبه امروز خودبه جمهوری اسلامی اعلام شده ازطرف امام خمینی اشاره کرد وگفت:قوانین مدنی، جزائی واقتصادی وقانون اساسی این رژیم تماماقوانین منطبق ومنبعث ازقوانین اسلامی می باشد».
کیهان وشما:305172
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«برای منافقان تبلیغ نکنید:من ازجوانان زمان ملی شدن صنعت نفت وروزگارزمامداری دکترمحمد مصدق هستم.اگرسن وسالی داشته باشید،می دانید که درآنزمان افرادی مانندشمس قنات آبادی،سیدجعفربهبهانی،کاشانی وحسین مکی وچندتن دیگربه انقلاب مردم پشت کرده وباگرفتن پول ازاربابان خارجی ازپشت به مردم خنجرزدند.من به آزادی معتقدم بااین همه تبلیغ برای این افرادراجایزنمی دانم.زیرااین هامنافق هستندوبعیدنیست بازچهره شان رانشان بدهندوازنوانقلاب ملت ایران رادچارتزلزل کنند.منتظری».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
عبدالکریم لاهیجی:
«دادگاه خلق فقط یک سرگرمی است…رژیمی که خودغارتگرحقوق ملت است،نمی تواندعناصرو عوامل خودرابه تجاوزمتهم کند…دادگستری یعنی مرجعی که نیکسون راازقدرت پائین کشید…اگر نهضت مامبتنی بردواصل ایمان وایثارباشد،نه کودتاپیش خواهدآمدونه شبه کودتا!».
اخطاربختیار:
«نمی گذارم مسکودرایران اغتشاش کند».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«رستاخیزی هادستم راشکستند».
ارتشبدقره باغی:
«پس ازرفتن شاه،ارتش کودتانمی کند…ملت،درکناربرادران ارتشی قراربگیرد.مادرشرایط جنگ داخلی بسرمی بریم».
بختیاردرمصاحبه رادیویی که درپاریس پخش شد،گفت:
«من سنگین تر ازآن هستم که بشودجاروبم کرد!».
دکترشمس الملوک مصاحب:
«من درلیست پرهیاهوی بانک مرکزی نیستم».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
بختیار:
«دولت مراشورای انقلاب نمی تواندجاروکند».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه سپهبدپرویزخسروانی:
«جناب آقای دادستان محترم تهران!چون براثرتراکم مسئولیت تاکنون فرصت نفرموده ایدکه باعطف توجه به تقاضاهای مکتوب مکرراینجانب نتیجه تحقیق ماموران دادستانی رانسبت به صحت وسقم موردمذکوردرلیست منتشرشده مربوط به صادرکندگان ارزهای غیربارزگانی درباره سپهبدخسروانی اعلام بفرمایند.وتازمانی که نظرمرجع رسمی ابراز نگرددهرکس حق داردبدلیل وسلیقه واستنباط شخصی شایعات راموردتعبیروتوجیه قراردهد».
زاهدی:
«شاه سه ماه دیگربازمی گردد».
بختیار:
«باآیت الله خمینی درتماسم!».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
ارتشبدقره باغی درگفتگوی مطبوعاتی اطمینان داد:
«ارتش هرکودتایی راسرکوب خواهدکرد».
بختیار:
«به ارتش احترام بگذارید…آیت الله خمینی نقش«پیشوا»خواهدداشت».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
«ولیعهدایران رضاپهلوی که 18سال دارد،دیروزگفت:
«فکر می کند که پدرش به ایران بازگردد».
طارق عزیز،وزیرخارجه عراق،دیروزگفت:
«جریاناتی که درایران می گذردیک مساله داخلی است.مابه خواست مردم ایران احترام می گذاریم.خواهیم کوشید باهرقدرت قانونی درایران همکاری کنیم».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«مدت سفربستگی به حالت مزاجی من دارد.
27دی ماه1357روزنامه اطلاعات
نامه یک سرهنگ(ب.حامدی)به اطلاعات:کودتایی ممکن نیست
سپهبدبازنشسته حجت کاشانی:
«درایران می مانم تابه اتهام هایم پاسخ دهم».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
ولیعهد:
«اگرمردم بخواهندحاضرم کشور رااداره کنم».
دکترلاهیجی(سخنگوی جمعیت حقوقدانها):
«دربرخوردخونین اهوازحداقل 80نفرشهیدومجروح شده اند».
نامه ای ازسپهبدبازنشسته علی حجت کاشانی برای آگاهی ملت شریف:
«چندی است دربعضی ازجرایدبه مناسبت انتشاراشخاصی که مبالغی ارزازکشورخارج کرده اند و جریاناتی درسازمان های ورزشی اسمی هم ازاینجانب برده می شود…من درتمام این مدت سکوت کرده ونه چیزی می گفتم ونه نوشتم به امیداینکه مراجع ذی صلاح قانونی…».
کارترازامام خمینی خواست تابه دولت بختیارفرصت بدهد:
«کارتردر کنفرانس مطبوعاتی گفت:آمریکاباآیت الله خمینی هیچگونه تماسی ندارد.وی گفت:ما نظر خودراآشکارابیان می کنیم.آمریکاازطریق دوستانش درداخل وخارج باحضرت آیت الله خمینی تماس دارد».
28دی ماه1357روزنامه آیندگان
رضاپهلوی:
«اگرمردم بخواهندجانشین پدرم می شوم».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«باسقوط من ارتش کودتا می کند…حاضرنیستم قدرت رابه آیت الله خمینی واگذارکنم».
شاه:
«اوضاع ایران روبه بهبوداست».
دکترابراهیم یزدی؛شرط برقراری رابطه بااسرائیل:
«تل آیو،خبرگزاری فرانسه-ابراهیم یزدی،یکی ازاطرافیان آیت الله خمینی دیروز درمصاحبه ای که با دونماینده روزنامه های اسرائیلی درفرانسه به عمل آوردگفت که رهبرشیعیان ایران دوایرادعمده رابراسرائیل واردمی آورد.یزدی گفت:که پیش ازهرچیز ازشاه حمایت کرده وساواک راتعلیم داده است.درجواب دوروزنامه نگاراسرائیلی که می گفتندهیچ شاهدی مبنی برتعلیم دادن ساواک بدست اسرائیلی هاوجود ندارد،ابراهیم یزدی جواب دادروزنامه های امریکایی این رانوشته اندو همین شاهد کفایت می کند.ایراددیگر آیت الله نسبت به اسرائیل این است که فلسطینی هارا از سرزمین خودرانده است.دوروزنامه نگاراسرائیلی ازقول یزدی می نویسند:که اگر اسرائیل حقوق حقه فلسطینی هارابه آنهابرگرداندماروابط عادی بااین کشوربرقرارمی کنیم».
30دی ماه1357روزنامه آیندگان
امیرشاهی:
«مقصراصلی بحران پولی کشور،بانک مرکزی است.«مدیرعامل شرکت پس انداز وام مسکن در گفت وگوباآیندگان:مقصربحران بی پولی وبانکی که درچندماه اخیربه اوج خودرسیده است،بانک مرکزی است».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بازرگان:
«توافق ضمنی بین بختیارورهبران مذهبی وجوددارد».
بختیار:
«شاه قانون اساسی رانقض کرده است».
فاروق قدومی:
«سازمان آزادی بخش فلسطین باآیت الله العظمی خمینی تماس گرفت».
بختیار:
«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قطب زاده:
«پس ازرفراندوم،جمهوری اسلامی تشکیل می شود».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
قطب زاده:کشکمش میان مذهبی ها وغیرمذهبی هاجزئی است!
«…اطرافیان آیت الله العظمی ازسوی دیگردرباره گزارش های رسیده ازتهران دایربراینکه مناقشه هائی دربین مخالفان شاه بین غیرمذهبی هاومذهبی هابروزکرده است،تاکیدکردندهمبستگی جنبش مردمی همچنان به استواری گذشته وکشمکش های گزارش ده حوادث اخیرجزئی هستند».
وزیربهداری:
«درکدام مملکت برای خرید کامپیوترصدمیلیون دلارپرداخت می کنند؟».
«وزیربهداری ازمیلیاردهاسوءاستفاده پرده برداشت».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«موضع نخست وزیری رارهانمی کنم».
رمزی کلارک(وزیرسابق دادگستری آمریکا):
«آمریکاباید دست ازحمایت بختیاربردارد».
پیام شاپوربختیار،نخست وزیر:
«من سنگرراخالی نمی کنم».
مدیرعامل جدیدرادیووتلویزیون(امیرمسعودبرزین):
«قصدداریم ورودحضرت آیت الله العظمی خمینی راازطریق رادیووتلویزیون مستقیماپخش کنیم.امااین بخش مستقیم موکول به همکاری کلیه کارکنان اعتصاب است».
تلفن دکتریزدی به کیهان:
«تلفنی ازپاریس به کیهان انگلیسی5/12شب گزارش ازطرف خبرگزاری فرانسوی تحت عنوان برقراری رابطه بااسرائیل درکیهان روزشنبه30دی ازقول اینجانب دکترابراهیم یزدی نقل شده بود موردتکذیب است.مصاحبه ای ازطرف هیچ روزنامه اسرائیلی بااینجانب نشده،هم چنین بیاناتی از طرف اینجانب باهیچ خبرنگاری دیگرعنوان نشده است».
«ارتشبدجم:آینده ایران تاریک وخونین است».
وزیرخارجه:من باقطبی وجعفریان هرگزهمکاری نکره ام:
نامه زیرازطرف احمدمیرفندرسکی،وزیرخارجه امروزبه کیهان رسید:
«روزنامه محترم کیهان درشماره3266مورخ27دی ماه1357روزنامه آیندگان قسمت دهم مقاله ماجراهای پشت پرده سانسورایران تحت عنوان تربیت سانسورچی و هنرمندازاینجانب احمد میر فندرسکی به عنوان همکارآقایان رضاقطبی ومحمود جعفریان،به عنوان موسس سازمان انتشارات سروش وهمکاری بانامبردگان درچاپ وانتشارکتاب درموسسه مزبوراسم برده شده است. اینجانب احمدمیرفندرسکی بدین وسیله اعلام می دارم که درهیچ مورد باآقایان رضاقطبی ومحمودجعفریان همکاری نکرده وهیچ وقت درموسسه بنام موسسه سروش همکاریاموسس نبوده ام».
توضیح مهندس بازرگان:
«درمورد مطلب شماره اول بهمن آن روزنامه شرحی ازقول اینجانب نقل ازخبرگزاری فرانسه گفته شده است که:توافقی ضمنی میان رهبران مذهبی و شاپور بختیار وجوددارد..درزمینه مطلب اول بنده گفتم بودم فکر نمی کنم آقای دکتر بختیارکه مرد صاحب تشخیص ووطن دوستی است دربرابر آیت الله خمینی ودولت موقت مقاومت نمایدوکاربه دخالت ارتش وخشونت بکشد».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:سنگرقانون اساسی راخالی نخواهم کرد!
«شاپوربختیاردی شب درحالی که بعضی ازروزنامه هارا مزدوزران 25ساله دولت های فاسد خوانده وآنهارابه انگیزه ازدیادتیراژمتهم به تحریک احساسات ومسموم کردن افکار عمومی دانست وبا قاطعیت گفت:درهیچ صورتی سنگر قانون اساسی راخالی نخواهدکرد.وی به عنوان آخرین اخطار به مطبوعات خاطرنشان ساخت که ادامه اهانت واتهام به ارتش یاافراددیگر کشوربدون پاسخ نخواهدماند».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ناصرقشقایی:«درخدمت آیات عظام هستم».
«ناصرقشقایی دریک اجتماع50هزارنفری درشاه چراغ شیراز این شایعه راکه وی برای تصاحب املاک بازگشته است راتکذیب کردواظهارداشت که من دراین مکان مقدس سوگندمی خورم که در صف مردم بوده ومنتظراوامر خمینی می باشم».
قطب زاده:
«اسرائیل وصهیونیست هاباانقلاب ایران مبارزه می کنند…اگرآیت الله خمینی به قدرت برسد، سیاست مادرباره اسرائیل این خواهدبود:نه نفت،نه تماس،نه معامله تجارتی».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قطب زاده
«امام خمینی برای مقابله باکودتابه ایران می آید».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مهندس بازرگان اعلام کرد:
«نحوه تشکیل شورای انقلاب ودولت موقت اسلامی:بهترین راهی که دربرابر بختیار است،استعفاست.به جمهوری اسلامی صفت«دمکراتیک»راباید اضافه کرد».
بختیار:
«همه وزیران دی شب می گفتند:یامی میریم،یاازقانون دفاع می کنیم».
بنی صدر:
«اگردولت خواستاربرخورداست،امام خمینی آماده است…بازگشت امام خمینی برای جلوگیری از توطئه آمریکاست…».
4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بازرگان:
«عاقلانه ترین راه بختیار،استعفااست».
بختیار:
«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مهندس حسیبی:
«نفاق علت شکست28مردادبود».
بختیار:
«قتل عام نخواهدشد.اطمینان می دهم».
سیدجلال تهرانی:
«مخالفان استعفای من،جاهلند».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
کریم سنجابی درمصاحبه بابی.بی.سی:
س:به چه دلایلی ازهمکاری بادولت بختیارخودداری کرده اید؟
ج:ترتیبی راکه بختیارانتخاب کرددرست جهت مخالف نهضت ملی ایران بود.درواقع این ترتیب ناشی ازتوطئه شومی بودکه درآن عوامل سیاست بیگانه،عوامل سازمان امنیت وعوامل دستگاه استبدادی دست بدست هم داده بودند.مااین عوامل رامی شناسیم.اینهاقبل ازبختیارکوشش داشتندشخص مراواردکنند،ولی این اشتباهی بودمثل دیگر اشتباهات».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
ناصرقشقایی:
«من دیگرخان نیستم.محمدناصرقشقایی رهبرایل قشقایی درسخنرانی خوددرمیدان شهرفیروزآبادگفت من خان نیستم.وبه عنوان خان به این شهرنیامدم،بلکه من یک مجاهدهستم وقصددارم تاآخرعمردرمیان شماباشم».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
شاه:
«روزی که بخواهم،سکوتم راخواهم شکست».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
علی امینی:
هفته آینده هفته مهمی است».
بنی صدرآخروقت امروزاعلام کرد:
«امام امشب حرکت نمی کند».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«رژیم ایران می تواندجمهوری شود.این کارقاعده ورسمی داردکه باید ازآن راه واردشویم».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
توسط نزیه رئیس کانون وکلا اعلام شد:3اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«من دستورقطع پخش تلویزیون راندادم».
حسن نزیه:
«اصول مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشردراین قانون منعکس می شود».
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
امام:
«کاری نکنیدکه مردم رابه جهاددعوت کنم…ملاقات بابختیاررادصورتی می پذیرم که استعفادهد… د